Genesis - ఆదికాండము 28 | View All

1. ఇస్సాకు యాకోబును పిలిపించి - నీవు కనాను కుమార్తెలలో ఎవతెను వివాహము చేసికొనకూడదు.

2. నీవు లేచి పద్దనరాములోనున్న నీ తల్లికి తండ్రియైన బెతూయేలు ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ నీ తల్లి సహోదరుడగు లాబాను కుమార్తెలలో ఒకదానిని వివాహము చేసికొనుమని యతనికి ఆజ్ఞాపించి

3. సర్వశక్తిగల దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించి నీవు అనేక జనములగునట్లు నీకు సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి నిన్ను విస్తరింపజేసి నీవు పరవాసివైన దేశమును, అనగా దేవుడు అబ్రాహామున కిచ్చిన దేశమును, నీవు స్వాస్థ్యముగా చేసికొనునట్లు

4. ఆయన నీకు, అనగా నీకును నీతో కూడ నీ సంతానమునకును అబ్రాహామునకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదమును దయచేయును గాక అని అతని దీవించి యాకోబును పంపివేసెను.

5. అతడు పద్దనరాములోనున్న సిరియావాడగు బెతూయేలు కుమారుడును, యాకోబు ఏశావుల తల్లియగు రిబ్కా సహోదరుడునైన లాబానునొద్దకు వెళ్లెను.

6. ఇస్సాకు యాకోబును దీవించి, పద్దనరాములో పెండ్లిచేసికొని వచ్చుటకై అతని నక్కడికి పంపెననియు, అతని దీవించినప్పుడు నీవు కనాను దేశపు కుమార్తెలలో ఎవరిని పెండ్లి చేసికొనవద్దని అతనికి ఆజ్ఞాపించెననియు

7. యాకోబు తన తల్లిదండ్రుల మాట విని పద్దనరామునకు వెళ్లి పోయెననియు ఏశావు తెలిసికొనినప్పుడు,

8. ఇదిగాక కనాను కుమార్తెలు తన తండ్రియైన ఇస్సాకునకు ఇష్టురాండ్రు కారని ఏశావునకు తెలిసినప్పుడు

9. ఏశావు ఇష్మాయేలు నొద్దకు వెళ్లి, తనకున్న భార్యలుగాక అబ్రాహాము కుమారుడైన ఇష్మాయేలు కుమార్తెయు నెబాయోతు సహోదరియునైన మహలతును కూడ పెండ్లి చేసికొనెను.

10. యాకోబు బెయేరషెబా నుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్లుచు

11. ఒకచోట చేరి ప్రొద్దు గ్రుంకినందున అక్కడ ఆ రాత్రి నిలిచిపోయి, ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసికొని తనకు తలగడగా చేసికొని, అక్కడ పండుకొనెను.

12. అప్పుడతడు ఒక కల కనెను. అందులో ఒక నిచ్చెన భూమిమీద నిలుపబడియుండెను; దాని కొన ఆకాశమునంటెను; దానిమీద దేవుని దూతలు ఎక్కుచు దిగుచునుండిరి.
యోహాను 1:51

13. మరియయెహోవా దానికి పైగా నిలిచినేను నీ తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడైన యెహోవాను; నీవు పండుకొనియున్న యీ భూమిని నీకును నీ సంతానమునకును ఇచ్చెదను.

14. నీ సంతానము భూమిమీద లెక్కకు ఇసుక రేణువులవలెనగును; నీవు పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తరపు తట్టును దక్షిణపు తట్టును వ్యాపించెదవు, భూమియొక్క వంశములన్నియు నీ మూలముగాను నీ సంతానము మూలముగాను ఆశీర్వదింపబడును.

15. ఇదిగో నేను నీకు తోడై యుండి, నీవు వెళ్లు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించెదను; నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చువరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా
హెబ్రీయులకు 13:5

16. యాకోబు నిద్ర తెలిసి - నిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందున్నాడు; అది నాకు తెలియక పోయెననుకొని

17. భయపడి ఈ స్థలము ఎంతో భయంకరము. ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటి కాదు;

18. పరలోకపు గవిని ఇదే అనుకొనెను. తెల్లవారినప్పుడు యాకోబు లేచి తాను తలగడగా చేసికొనిన రాయితీసి దానిని స్తంభముగా నిలిపి దాని కొనమీద నూనె పోసెను.

19. మరియు అతడు ఆ స్థలమునకు బేతేలను పేరు పెట్టెను. అయితే మొదట ఆ ఊరి పేరు లూజు.

20. అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రి యింటికి క్షేమముగా వచ్చునట్లు దేవుడు నాకు తోడైయుండి, నేను వెళ్లుచున్న యీ మార్గములో నన్ను కాపాడి,

21. తినుటకు ఆహారమును ధరించుకొనుటకు వస్త్రములను నాకు దయచేసిన యెడల యెహోవా నాకు దేవుడై యుండును.

22. మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన యీ రాయి దేవుని మందిరమగును; మరియు నీవు నా కిచ్చు యావత్తులో పదియవవంతు నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించెదనని మ్రొక్కు కొనెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఇస్సాకు యాకోబును పదన్-అరాముకు పంపాడు. (1-5) 
యాకోబు‌కు ఈ జీవితంలో మరియు మరణానంతర జీవితంలో మంచి విషయాలు వాగ్దానం చేయబడ్డాయి, కానీ అతను తన తండ్రిని మోసగించడం ద్వారా తప్పు చేసాడు. ఫలితంగా కష్టపడి కష్టపడాల్సి వచ్చింది. అతను వాగ్దానం చేసిన మంచివాటిని పొందుతున్నప్పటికీ, తన తప్పు కారణంగా అతను కొన్ని ప్రతికూల ప్రభావాలను అనుభవిస్తాడు. యాకోబు వెళ్ళడానికి ముందు, అతని తండ్రి అతనికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలను ఇచ్చాడు. తాను చేసే విషయాల్లో నమ్మకం లేని వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవద్దని యాకోబుతో చెప్పాడు. అప్పుడు అతని తండ్రి అతనికి ఒక ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు, ఇది అతను ఇంతకు ముందు అనుకోకుండా ఇచ్చిన దానికంటే కూడా మంచిది. ఈ కొత్త ఆశీర్వాదం పరలోకంతో సంబంధం కలిగి ఉంది, ఇది యాకోబు మరియు బైబిల్‌లోని ఇతర ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వెళ్లాలనుకునే నిజంగా ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం.

ఏశావు ఇష్మాయేలు కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడు. (6-9) 
వ్యక్తులు ఏదైనా మంచి చేసినప్పుడు, అది నీచమైన లేదా చెడుగా ఉన్న ఇతరులను వారి గురించి బాగా ఆలోచించేలా చేస్తుంది. అయితే ఏశావువు అనే వ్యక్తి తన తల్లిదండ్రుల కోసం ఒక మంచి పని చేస్తే తాను చేసిన చెడు పనులన్నింటిని భర్తీ చేస్తాడని భావించాడు. కొన్నిసార్లు, వ్యక్తులు ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు, వారు ఇంకా ఇతర చెడు పనులు చేసినప్పటికీ, అది తమకు మంచిదని భావిస్తారు.

యాకోబు దృష్టి. (10-15) 
యాకోబు ఎల్లప్పుడూ తాను చేయవలసిన పనిని చేయడు మరియు కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి విశ్వసించడు. కానీ అతను కష్టాల్లో ఉండి పారిపోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, అతను సహాయం కోసం దేవుడిని ఆశ్రయించాడు మరియు దిండు కోసం ఒక బండతో బయట పడుకోగలిగాడు. ఎవరైనా నిజంగా యాకోబు నమ్మినట్లే దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే, వారు అతని రాతి దిండును ఉపయోగించడం సరైందే, ప్రత్యేకించి వారు యాకోబు‌కు అదే ప్రత్యేక అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటే. దేవుడు తన ప్రజలకు వేరే ఏమీ లేనప్పుడు మరియు మరెవరూ ఆశ్రయించనప్పుడు వారికి ఓదార్పునిస్తుంటాడు. యాకోబు భూమి నుండి పరలోకానికి వెళ్ళిన నిచ్చెనను చూశాడు, దేవదూతలు పైకి క్రిందికి వెళుతున్నారు మరియు పైభాగంలో దేవుడు ఉన్నాడు. ఈ నిచ్చెన ఒక ముఖ్యమైన దానికి చిహ్నం. 1. దేవుడు మనలను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మరియు ఎల్లప్పుడూ పరలోకం నుండి మనతో సన్నిహితంగా ఉంటాడు. దేవుడు తనను కాపాడుతున్నాడని మరియు తనను సురక్షితంగా ఉంచుతున్నాడని యాకోబుకు తెలుసు. 2. క్రీస్తు స్వర్గాన్ని భూమిని కలిపే నిచ్చెన లాంటివాడు. అతను మానవుడు మరియు దైవికుడు. మనము దేవుని నుండి మంచివాటిని మాత్రమే పొందగలము మరియు క్రీస్తు ద్వారా ఆయనకు తిరిగి మంచివాటిని అందించగలము.  యోహాను 1:51 ప్రజలు చెడు పనులు చేసినప్పుడు, వారు ఇప్పటికీ దేవుని వద్దకు వెళ్లి క్షమించబడతారు. మేము ఈ క్షమాపణను విశ్వసిస్తాము మరియు దాని గురించి దేవునితో మాట్లాడుతాము. మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, దేవుడు మనకు కావలసినవన్నీ ఇస్తాడు. పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఏకైక మార్గం యేసు ద్వారా. మనం యేసును విశ్వసించినప్పుడు, ప్రతిదీ సంతోషంగా ఉంటుంది మరియు దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంటాడని మనకు తెలుసు. దేవుడు యాకోబుతో చక్కగా మాట్లాడాడు. నిచ్చెన మీద నుండి ఎవరో మాట్లాడారు. పరలోకం నుండి మనకు అన్ని శుభవార్తలను చెప్పేవాడు యేసు. వస్తానని వాగ్దానం చేయబడిన ప్రత్యేక వ్యక్తి, మెస్సీయ, యాకోబు కుటుంబానికి చెందినవాడై ఉండాలి. ప్రపంచానికి జరిగిన అత్యుత్తమమైన విషయం యేసు. ఆశీర్వాదం పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ అతని కారణంగా ఆశీర్వదించబడ్డారు. వారు విడిచిపెట్టాలని ఎంచుకుంటే తప్ప అతని ఆశీర్వాదం నుండి ఎవరూ విడిచిపెట్టబడరు. యాకోబు తన సోదరుడిని చూసి భయపడ్డాడు, కానీ దేవుడు అతనిని రక్షిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. యాకోబు తనకు తెలియని ప్రదేశానికి సుదీర్ఘ పర్యటనకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది, కానీ దేవుడు అతనితో ఉంటాడని మరియు అతనిని ఇంటికి తిరిగి తీసుకువస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. యాకోబు ఒంటరిగా భావించినప్పటికీ, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ అతనితో ఉంటాడని వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు తాను ప్రేమించే వ్యక్తిని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టడు. 

బేతేల్ రాయి. (16-19) 
దేవుడు యాకోబు నిద్రిస్తున్నప్పుడు అతనికి తనను తాను చూపించాడు మరియు అతనికి దీవెనలు ఇచ్చాడు. దేవుని ఆత్మ గాలి వంటిది, అది కోరుకున్న చోటికి వెళుతుంది మరియు దేవుని మంచితనం మంచు వంటిది, అది ప్రజల కోసం వేచి ఉండదు. దేవుని సందర్శన తర్వాత యాకోబు మెరుగ్గా చేయాలని కోరుకున్నాడు. మనం ఎక్కడ ఉన్నా, కావాలంటే దేవుడితో మాట్లాడవచ్చు. కానీ మనం దేవుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా నేర్చుకుంటామో, ఆయన ఎంత శక్తివంతుడో, ప్రాముఖ్యమో గ్రహిస్తాం మరియు మనం ఆయనను గౌరవించాలి.

యాకోబు ప్రతిజ్ఞ. (20-22)
ఆ సమయంలో చాలా ముఖ్యమైన పని చేస్తానని యాకోబు వాగ్దానం చేశాడు. 1. దేవుడు తనను కాపాడతాడని మరియు తన పక్కన ఉంటాడని యాకోబు నమ్ముతాడు మరియు అతను దానిపై ఆధారపడతాడు. 2. యాకోబు‌కు ఫ్యాన్సీ బట్టలు లేదా ఫాన్సీ ఫుడ్ అక్కర్లేదు. దేవుడు మనకు చాలా ఇస్తే, మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి మరియు దానిని దేవుని కోసం ఉపయోగించాలి. యేసు (దేవుడు) మనకు కొంచెం ఇస్తే, మనం సంతోషంగా ఉండాలి మరియు దానిలో దేవుని ఆనందించాలి. 3. యాకోబు దేవుణ్ణి చాలా ప్రేమించాడు మరియు దేవుడు తనతో ఉండి తనను రక్షించమని కోరడం ద్వారా దానిని చూపించాడు. ఇది అతనికి ప్రశాంతంగా మరియు సంతోషంగా అనిపించింది. దేవుణ్ణి నమ్మి ఆయన మార్గాలను అనుసరిస్తానని కూడా వాగ్దానం చేశాడు. దేవుడు మనకు ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలను ఇచ్చినప్పుడు, మనం చాలా కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. మనకున్న దానిలో పదవ వంతు దేవునికి ఇవ్వడం ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమను చూపించడానికి ఒక మంచి మార్గం, అయితే మన వద్ద ఉన్నదానిని బట్టి మనం ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఇవ్వవచ్చు.  1Cor,16,2, మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకుంటామని మరియు ఆయనను మా దేవుడిగా చేస్తామని వాగ్దానం చేసాము. అతనిని సంతోషపెట్టడానికి మన దగ్గర ఉన్నదంతా ఉపయోగిస్తాము. మేము దీనిని మా బెతెల్ వాగ్దానము అని పిలుస్తాము.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |