Genesis - ఆదికాండము 32 | View All

1. యాకోబు తన త్రోవను వెళ్లుచుండగా దేవదూతలు అతనిని ఎదుర్కొనిరి.

2. యాకోబు వారిని చూచి - ఇది దేవుని సేన అని చెప్పి ఆ చోటికి మహనయీము అను పేరు పెట్టెను.

3. యాకోబు ఎదోము దేశమున, అనగా శేయీరు దేశముననున్న తన సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు దూతలను తనకు ముందుగా పంపి

4. మీరు నా ప్రభువైన ఏశావుతో ఇంతవరకు నేను లాబానునొద్ద నివసించి యుంటిని;

5. నాకు పశువులు గాడిదలు మందలు దాసదాసీజనమును కలరు; నీ కటాక్షము నాయందు కలుగునట్లుగా నా ప్రభువునకిది తెలియచేయనంపితినని నీ సేవకుడైన యాకోబు అనెనని చెప్పుడని వారి కాజ్ఞాపించెను.

6. ఆ దూతలు యాకోబు నొద్దకు తిరిగివచ్చి - మేము నీ సహోదరుడైన ఏశావునొద్దకు వెళ్లితివిు; అతడు నాలుగువందల మందితో నిన్ను ఎదుర్కొన వచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

7. యాకోబు మిక్కిలి భయపడి తొందరపడి

8. ఏశావు ఒక గుంపు మీదికి వచ్చి దాని హతము చేసినయెడల మిగిలిన గుంపు తప్పించుకొనిపోవుననుకొని, తనతోనున్న జనులను మందలను పశువులను ఒంటెలను రెండు గుంపులుగా విభాగించెను.

9. అప్పుడు యాకోబు - నా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవా, నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవా, నీ దేశమునకు నీ బంధువుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లుము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెప్పిన యెహోవా,

10. నీవు నీ సేవకునికి చేసిన సమస్తమైన ఉపకారములకును సమస్త సత్యమునకును అపాత్రుడను, ఎట్లనగా నా చేతి కఱ్ఱతో మాత్రమే యీ యొర్దాను దాటితిని; ఇప్పుడు నేను రెండు గుంపులైతిని.

11. నా సహోదరుడైన ఏశావు చేతినుండి దయచేసి నన్ను తప్పించుము; అతడు వచ్చి పిల్లలతో తల్లిని, నన్ను చంపునేమో అని అతనికి భయపడుచున్నాను.

12. నీవు నేను నీకు తోడై నిశ్చయముగా మేలు చేయుచు, విస్తారమగుటవలన లెక్కింపలేని సముద్రపు ఇసుకవలె నీ సంతానము విస్తరింపజేయుదునని సెలవిచ్చితివే అనెను.
హెబ్రీయులకు 11:12

13. అతడు అక్కడ ఆ రాత్రి గడిపి తాను సంపాదించిన దానిలో తన అన్నయైన ఏశావు కొరకు ఒక కానుకను

14. అనగా రెండువందల మేకలను ఇరువది మేక పోతులను రెండువందల గొఱ్ఱెలను ఇరువది పొట్టేళ్లను

15. ముప్పది పాడి ఒంటెలను వాటి పిల్లలను నలుబది ఆవులను పది ఆబోతులను ఇరువది ఆడుగాడిదలను పది గాడిద పిల్లలను తీసికొని మందమందను వేరు వేరుగా

16. తన దాసులచేతి కప్పగించి మీరు మంద మందకు నడుమ ఎడముంచి నాకంటె ముందుగా సాగిపొండని తన దాసులతో చెప్పెను.

17. మరియు వారిలో మొదటివానితో నా సహోదరుడైన ఏశావు నిన్ను ఎదుర్కొని - నీవెవరివాడవు? ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నావు? నీ ముందరనున్నవి యెవరివని నిన్ను అడిగినయెడల

18. నీవు ఇవి నీ సేవకుడైన యాకోబువి, ఇది నా ప్రభువైన ఏశావుకొరకు పంపబడిన కానుక; అదిగో అతడు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పుమని ఆజ్ఞాపించెను.

19. అట్లతడు నేను ముందుగా పంపుచున్న కానుకవలన అతని సమాధానపరచిన తరువాత నేను అతని ముఖము చూచెదను; అప్పుడతడు ఒకవేళ నన్ను కటాక్షించుననుకొని మీరు ఏశావును చూచి

20. మీరు - ఇదిగో నీ సేవకుడైన యాకోబు మా వెనుక వచ్చుచున్నాడని చెప్పవలెననియు రెండవవానికిని మూడవవానికిని మందల వెంబడి వెళ్లిన వారికందరికిని ఆజ్ఞాపించెను.

21. అతడు కానుకను తనకు ముందుగా పంపించి తాను గుంపులో ఆ రాత్రి నిలిచెను.

22. ఆ రాత్రి అతడు లేచి తన యిద్దరు భార్యలను తన యిద్దరు దాసీలను తన పదకొండుమంది పిల్లలను తీసికొని యబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను.

23. యాకోబు వారిని తీసి కొని ఆ యేరు దాటించి తనకు కలిగినదంతయు పంపివేసెను.

24. యాకోబు ఒక్కడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను.

25. తాను అతని గెలువకుండుట చూచి తొడగూటిమీద అతనిని కొట్టెను. అప్పుడతడు ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ గూడువసిలెను.

26. ఆయన - తెల్లవారుచున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మనగా అతడు - నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను.

27. ఆయన నీ పేరేమని యడుగగా అతడు - యాకోబు అని చెప్పెను.

28. అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని యాకోబు అనబడదని చెప్పెను.

29. అప్పుడు యాకోబు - నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమనెను. అందు కాయన - నీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివని చెప్పి అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను.

30. యాకోబు - నేను ముఖా ముఖిగా దేవుని చూచితిని అయినను నా ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను పేరు పెట్టెను.

31. అతడు పెనూయేలు నుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయెను; అప్పుడతడు తొడకుంటుచు నడిచెను.

32. అందుచేత ఆయన యాకోబు తొడగూటి మీది తుంటినరము కొట్టినందున నేటివరకు ఇశ్రాయేలీయులు తొడ గూటిమీదనున్న తుంటినరము తినరు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 32 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మహనయీము వద్ద యాకోబు దర్శనం, ఏశావు పట్ల అతని భయం. (1-8) 
దేవదూతలు అని పిలువబడే దేవుని సహాయకులు యాకోబును సందర్శించడానికి వచ్చారు మరియు దేవుడు అతన్ని రక్షిస్తాడని చెప్పాడు. దేవుడు తన ప్రజలకు కష్ట సమయాలను ఎదుర్కోకముందే ఓదార్పునిస్తుంటాడు. యాకోబు కష్టపడి పనిచేయవలసి ఉండగా, అతని సోదరుడు ఏశావు నాయకుడయ్యాడు. మొదటి సంతానం అనే హక్కును వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని యాకోబు సందేశం పంపాడు. దయతో ఉండటం పెద్ద సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది. [Ecc,10,4} కారణం లేకుండా ఎవరైనా మనపై కోపంగా ఉన్నా, వారితో మాట్లాడేటప్పుడు మర్యాదగా ఉండాలి. తన సోదరుడు ఏశావు పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నాడని విన్న యాకోబు నిజంగా భయపడ్డాడు. కానీ అతను భయపడినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు మరియు దేవుడు తనను కాపాడతాడని తెలుసు.

విమోచన కోసం యాకోబు యొక్క హృదయపూర్వక ప్రార్థన, అతను ఏశావుకు బహుమతిని సిద్ధం చేశాడు. (9-23) 
మనం భయపడినప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి. యాకోబుకు ఇది తెలుసు మరియు అతను ఇంతకు ముందు తన దేవదూతల కాపలాదారులను చూసినప్పటికీ, అతను భయపడినప్పుడు సహాయం కోసం దేవుడిని అడిగాడు. వాళ్లు తనకు సహాయకులని ఆయనకు తెలుసు, కానీ దేవుడు తనకు నిజంగా సహాయం చేయగలడు. ప్రకటన గ్రంథం 22:9 ప్రార్థన చేయడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే, దేవుడు మన కోసం చేసిన అన్ని మంచి పనులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ద్వారా ప్రారంభించడం, మనం వాటికి అర్హులు కానప్పటికీ. అప్పుడు, మనం పరిపూర్ణులం కాదని అంగీకరించాలి మరియు మా సమస్యలతో సహాయం కోసం అడగాలి. దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడని మరియు మన ఆశలన్నీ ఆయనపై ఉంచుతాడని మనం విశ్వసించాలి. ప్రార్థించడానికి బైబిల్లో దేవుడు మనకు ఇచ్చిన పదాలను ఉపయోగించవచ్చు. యాకోబు భయపడినప్పుడు, అతను దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు మరియు అతని సోదరుడికి బహుమతి ఇవ్వడం ద్వారా విషయాలను సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించాడు. మనపై పిచ్చిగా ఉన్న వ్యక్తులతో విషయాలను సరిదిద్దడానికి మన వంతు కృషి చేయాలి.

అతను దేవదూతతో కుస్తీ పడుతున్నాడు. (24-32)
యాకోబు భయపడ్డాడు మరియు ఒంటరిగా ఉన్నాడు మరియు అతను దాని గురించి దేవునితో మాట్లాడాడు. అతను ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, మనిషిలా కనిపించే వ్యక్తి అతనితో కుస్తీ పడ్డాడు. మనం నిజంగా కష్టపడి ప్రార్థించినప్పుడు మరియు మాటల్లో చెప్పలేని గొప్ప భావాలను కలిగి ఉన్నప్పుడు, అది మనం దేవునితో కుస్తీ పడుతున్నట్లే. మనం నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, దేవుని సహాయంతో పోరాటంలో విజయం సాధించగలము. కుస్తీ చాలా శ్రమ పడుతుంది మరియు బలమైన విశ్వాసం మరియు కష్టపడి ప్రార్థించడం లాంటిది. యాకోబు చాలా కాలం పాటు పోరాడినప్పటికీ, అతను తన విశ్వాసాన్ని లేదా తన ప్రార్థనను వదులుకోలేదు. అతను ఒక ఆశీర్వాదం కోరుకున్నాడు మరియు అతను దానిని పొందే వరకు ఆగడు. మనం యేసు నుండి ఆశీర్వాదాలు కావాలంటే, మనం పట్టుదలతో ఉండాలి మరియు వదులుకోకూడదు. యాకోబు తన హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించినప్పుడు, ఒక దేవదూత వచ్చి అతనికి కొత్త పేరు పెట్టాడు, అంటే అతను ఇప్పుడు దొంగచాటుగా కాకుండా ధైర్యవంతుడు మరియు ధైర్యవంతుడు. ఇది అతనికి దేవునికి చాలా ప్రత్యేకమైనది. యాకోబుకు కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఇవ్వబడింది, అక్కడ అతను దేవుణ్ణి చూశాడు మరియు అతని ప్రేమను అనుభవించాడు. యాకోబు వద్దకు వచ్చిన దేవదూత నిజానికి దేవునిలో భాగమే, తర్వాత యేసుగా భూమికి వచ్చాడు. దేవుడు మనలను ఆశీర్వదించినప్పుడు మన పట్ల ఆయనకున్న దయను మెచ్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హోషేయ 12:4-5 యాకోబు దేవుని నుండి అనేక ప్రత్యేక సందేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత చాలా గర్వంగా భావించకుండా ఉండాలనుకున్నాడు కాబట్టి అతను నడవడం మానేశాడు. సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు, అది యాకోబు ఆత్మకు ఒక కొత్త ప్రారంభం లాంటిది, ఎందుకంటే అతను దేవునితో మాట్లాడుతూ గడిపాడు.
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |