Genesis - ఆదికాండము 43 | View All

1. ఆ దేశమందు కరవు భారముగా ఉండెను గనుక

2. వారు ఐగుప్తునుండి తెచ్చిన ధాన్యము తినివేసిన తరువాత వారి తండ్రి - మీరు మరల వెళ్లి మన కొరకు కొంచెము ఆహారము కొనుడని వారితో అనగా

3. యూదా అతని చూచి - ఆ మనుష్యుడు మీ తమ్ముడు మీతో ఉంటేనే గాని మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో గట్టిగా చెప్పెను.

4. కాబట్టి నీవు మాతమ్ముని మాతో కూడ పంపిన యెడల మేము వెళ్లి నీకొరకు ఆహారము కొందుము.

5. నీవు వానిని పంపనొల్లనియెడల మేము వెళ్లము; ఆ మనుష్యుడు - మీ తమ్ముడు మీతో లేనియెడల మీరు నా ముఖము చూడకూడదని మాతో చెప్పెననెను.

6. అందుకు ఇశ్రాయేలు మీకు ఇంకొక సహోదరుడు కలడని మీరు ఆ మనుష్యునితో చెప్పి నాకు ఇంత శ్రమ కలుగజేయనేల అనగా

7. వారు ఆ మనుష్యుడు - మీ తండ్రి యింక సజీవుడైయున్నాడా? మీకు సహోదరుడు ఉన్నాడా అని మమ్మును గూర్చియు మా బంధువులను గూర్చియు ఖండితముగా అడిగినప్పుడు మేము ఆ ప్రశ్నలకు తగినట్టు అతనికి వాస్తవము తెలియచెప్పితివిు - మీ సహోదరుని తీసికొని రండని అతడు చెప్పునని మాకెట్లు తెలియుననిరి.

8. యూదా తన తండ్రియైన ఇశ్రాయేలును చూచి ఆ చిన్న వానిని నాతో కూడ పంపుము, మేము లేచి వెళ్లుదుము, అప్పుడు మేమే కాదు నీవును మా పిల్లలును చావక బ్రదుకుదుము;

9. నేను అతనిగూర్చి పూటపడుదును, నీవు అతనిగూర్చి నన్ను అడుగవలెను; నేను అతని తిరిగి నీయొద్దకు తీసికొనివచ్చి నీయెదుట నిలువబెట్టని యెడల ఆ నింద నా మీద ఎల్లప్పుడును ఉండును.

10. మాకు తడవు కాకపోయిన యెడల ఈపాటికి రెండవ మారు తిరిగి వచ్చి యుందుమని చెప్పగా

11. వారి తండ్రియైన ఇశ్రాయేలు వారితొ అట్లయిన మీరీలాగు చేయుడి; ఈ దేశమందు ప్రసిద్ధములైనవి, అనగా కొంచెము మస్తకి కొంచెము తేనె సుగంధ ద్రవ్యములు బోళము పిస్తాచకాయలు బాదముకాయలు మీ గోనెలలో వేసికొని ఆ మనుష్యునికి కానుకగా తీసికొని పోవుడి.

12. రెట్టింపు రూకలు మీరు తీసికొనుడి, మీ గోనెల మూతిలో ఉంచబడి తిరిగివచ్చిన రూకలు కూడ చేత పట్టు కొనిపోయి మరల ఇచ్చివేయుడి; ఒకవేళ అది పొరబాటై యుండును;

13. మీ తమ్ముని తీసికొని లేచి ఆ మనుష్యుని యొద్దకు తిరిగి వెళ్లుడి.

14. ఆ మనుష్యుడు మీ యితర సహోదరుని బెన్యామీనును మీ కప్పగించునట్లు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఆ మనుష్యుని యెదుట మిమ్మును కరుణించును గాక. నేను పుత్రహీనుడనై యుండవలసిన యెడల పుత్రహీనుడనగుదునని వారితో చెప్పెను.

15. ఆ మనుష్యులు ఆ కానుకను తీసికొని, చేతులలో రెట్టింపు రూకలను తమవెంట బెన్యామీనును తీసికొని లేచి ఐగుప్తునకు వెళ్లి యోసేపు యెదుట నిలిచిరి.

16. యోసేపు వారితోనున్న బెన్యామీనును చూచి తన గృహనిర్వాహకునితో - ఈ మనుష్యులను ఇంటికి తీసికొనిపోయి ఒక వేటను కోసి వంట సిద్ధము చేయించుము; మధ్యాహ్నమందు ఈ మనుష్యులు నాతో భోజనము చేయుదురని చెప్పెను.

17. యోసేపు చెప్పినట్లు అతడు చేసి ఆ మనుష్యులను యోసేపు ఇంటికి తీసికొనిపోయెను.

18. ఆ మనుష్యులు యోసేపు ఇంటికి రప్పింపబడినందున వారు భయపడిమొదట మన గోనెలలో తిరిగి పెట్టబడిన రూకల నిమిత్తము అతడు మన మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చి మీదపడి మనలను దాసులుగా చెరపట్టి మన గాడిదలను తీసికొనుటకు లోపలికి తెప్పించెననుకొనిరి.

19. వారు యోసేపు గృహనిర్వాహకుని యొద్దకు వచ్చి యింటి ద్వారమున అతనితో మాటలాడి

20. అయ్యా ఒక మనవి; మొదట మేము ఆహారము కొనుటకే వచ్చితివిు.

21. అయితే మేము దిగిన చోటికి వచ్చి మా గోనెలను విప్పినప్పుడు, ఇదిగో మా మా రూకల తూనికెకు సరిగా ఎవరి రూకలు వారి గోనెమూతిలో నుండెను. అవి చేతపట్టుకొని వచ్చితివిు.

22. ఆహారము కొనుటకు మరి రూకలను తీసికొని వచ్చితివిు; మా రూకలను మా గోనెలలో నెవరు వేసిరో మాకు తెలియదని చెప్పిరి.

23. అందుకతడు మీకు క్షేమమగును గాక భయపడకుడి; మీ పితరుల దేవుడైన మీ దేవుడు మీకు మీ గోనెలలో ధనమిచ్చెను. మీ రూకలు నాకు ముట్టినవని చెప్పి షిమ్యోనును వారియొద్దకు తీసికొని వచ్చెను.

24. ఆ మనుష్యుడు వారిని యోసేపు ఇంటికి తీసికొని వచ్చి వారికి నీళ్లియ్యగా వారు కాళ్లు కడుగుకొనిరి. మరియు అతడు వారి గాడిదలకు మేత వేయించెను.

25. అక్కడ తాము భోజనము చేయవలెనని వినిరి గనుక మధ్యాహ్నమందు యోసేపు వచ్చు వేళకు తమ కానుకను సిద్ధముచేసిరి.

26. యోసేపు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ చేతులలోనున్న కానుకను ఇంటిలోనికి తెచ్చి అతనికిచ్చి, అతనికి నేలను సాగిలపడిరి.

27. అప్పుడు మీరు చెప్పిన ముసలివాడైన మీ తండ్రి క్షేమముగా ఉన్నాడా? అతడు ఇంక బ్రతికి యున్నాడా? అని వారి క్షేమసమాచారము అడిగినందుకు వారు

28. నీ దాసుడైన మా తండ్రి ఇంక బ్రదికియున్నాడు క్షేమముగానున్నాడని చెప్పి వంగి సాగిలపడిరి.

29. అప్పుడతడు కన్నులెత్తి తన తల్లి కుమారుడును తన తమ్ముడైన బెన్యామీనును చూచి - మీరు నాతో చెప్పిన మీ తమ్ముడు ఇతడేనా? అని అడిగి - నా కుమారుడా, దేవుడు నిన్ను కరుణించును గాక

30. అప్పుడు తన తమ్మునిమీద యోసేపునకు ప్రేమ పొర్లుకొని వచ్చెను గనుక అతడు త్వరపడి యేడ్చుటకు చోటు వెదకి లోపలి గదిలోనికి వెళ్లి అక్కడ ఏడ్చెను.

31. అప్పుడు అతడు ముఖము కడుగుకొని వెలుపలికి వచ్చి తన్ను తాను అణచుకొని, భోజనము వడ్డించుడని చెప్పెను.

32. అతనికిని వారికిని అతనితో భోజనము చేయుచున్న ఐగుప్తీయులకును వేరు వేరుగా వడ్డించిరి. ఐగుప్తీయులు హెబ్రీయులతో కలిసి భోజనము చేయరు; అది ఐగుప్తీయులకు హేయము.

33. జ్యేష్ఠుడు మొదలుకొని కనిష్ఠుని వరకు వారు అతని యెదుట తమ తమ యీడు చొప్పున కూర్చుండిరి గనుక ఆ మనుష్యులు ఒకనివైపు ఒకడు చూచి ఆశ్చర్యపడిరి.

34. మరియు అతడు తన యెదుటనుండి వారికి వంతులెత్తి పంపెను. బెన్యామీను వంతు వారందరి వంతులకంటె అయిదంతలు గొప్పది. వారు విందు ఆరగించి అతనితో కలిసి సంతుష్టిగా త్రాగిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 43 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
బెన్యామీనును ఈజిప్ట్‌లోకి పంపమని యాకోబు ఒప్పించాడు. (1-14) 
యాకోబు తన కుమారులతో కొంచెం ఆహారం కొనుక్కోమని చెప్పాడు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ అందుబాటులో లేదు. యూదా బెంజమిను వారితో వెళ్లమని సూచించాడు. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు సలహాలు ఇవ్వడం మరియు వారితో ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మాట్లాడటం మంచిది. యాకోబు యూదా సూచనతో ఏకీభవించాడు మరియు అతను మూడు రకాలుగా తెలివైనవాడు మరియు న్యాయమైనవాడని చూపించాడు. 1. ఆ వ్యక్తి బ్యాగ్‌లో దొరికిన డబ్బును తిరిగి ఇచ్చాడు. నిజాయితీగా ఉండటం మరియు మనకు చెందని వస్తువులను తిరిగి ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం, అది మన తప్పు కాకపోయినా వాటిని పొందాము. మనకు చెందని వస్తువును ఉంచుకోవడం అబద్ధం చెప్పినట్లే. 2. సాధువులు గతంలో చేసిన పనిని మళ్లీ చేస్తున్నారు. వారు కొంచెం మొక్కజొన్న ఇవ్వవలసి ఉంటుంది లేదా పడవల్లో పనిచేసే కొంతమందికి సహాయం చేయడానికి డబ్బు చెల్లించవలసి ఉంటుంది. 3. ఈజిప్ట్‌లో ఔషధతైలం మరియు తీపి తేనె అని పిలవబడే వైద్యం చేసే లేపనం వంటి ప్రత్యేకమైన మరియు కష్టతరమైన వస్తువులను ఎవరో బహుమతిగా పంపారు. కొన్నిసార్లు, ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని నుండి ఒకే రకమైన బహుమతులు పొందలేరు. కనానులో ఆహార కొరత ఉన్నప్పటికీ, వారి దగ్గర ఇంకా కొన్ని మంచి ఔషధతైలం మరియు మిర్రర్లు ఉన్నాయి. మేము సాధారణ ఆహారంతో జీవించగలము, కానీ రొట్టె వంటి తగినంత ప్రాథమిక ఆహారం లేకపోవడాన్ని ఫ్యాన్సీ ట్రీట్‌లు భర్తీ చేయలేవు. ముఖ్యమైనవి మరియు ఉపయోగకరమైనవి సాధారణమైనప్పటికీ మరియు అలంకారమైనవి కానప్పటికీ వాటికి మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. ఆహార కొరత ఏర్పడినప్పుడు, ప్రజలు తమ విలువైన వస్తువులను రొట్టె కోసం వ్యాపారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. మనం కష్ట సమయాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు చాలా భూసంబంధమైన వస్తువులను కలిగి ఉండటం ముఖ్యం కాదు. యేసు ప్రేమ మరియు జ్ఞానం కోసం మనం వాటిని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మనకు సహాయం చేయమని ఇతరులను ఒప్పించాలంటే, మనం మొదట దేవుని సహాయం కోసం అడగాలి. మరియు మనం జీవితంలో విషయాలను అడిగినప్పుడల్లా, మనం దేవుని ప్రణాళికను విశ్వసిస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా ముగించాలి. 

జోసెఫ్ తన సోదరులను స్వీకరించడం, వారి భయాలు. (15-25)
యాకోబు కుమారులు తమ స్వంత భూమిలో తగినంతగా లేనందున ఆహారం కొనడానికి ఈజిప్టుకు వెళ్లారు. వారు ఆహారం కోసం చాలా దూరం ప్రయాణించినట్లు, మనం కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆహారం కోసం చాలా దూరం ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడాలి. జోసెఫ్ సహాయకుడికి వారిని తన ఇంటికి తీసుకెళ్లమని చెప్పబడింది, కాని కొడుకులు భయపడ్డారు. సహాయకుడు వారిని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నించాడు మరియు అతను తన యజమాని నుండి దేవుని గురించి తెలుసుకున్నానని చెప్పాడు. దేవుని కోసం పనిచేసే వ్యక్తులు వీలున్నప్పుడల్లా ఆయన గురించి మాట్లాడాలి.

జోసెఫ్ తన సహోదరులకు విందు చేస్తాడు. (26-34)
జోసెఫ్ సోదరులు అతనిని చాలా గౌరవంగా చూసారు, ఇది అతని కలలను నిజం చేసింది. జోసెఫ్ వారితో చాలా మంచివాడు మరియు వారితో బాగా ప్రవర్తించాడు, అయితే ఆ సమయంలో యూదులు మరియు అన్యుల మధ్య దూరం ఉందని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. కరువు వచ్చినప్పుడు, జోసెఫ్ తన సోదరులకు తినడానికి పుష్కలంగా ఉండేలా చూసుకున్నాడు మరియు వారు అతనితో మంచి సంబంధాలు కలిగి ఉన్నందున వారు సంతోషంగా ఉన్నారు. మనం మంచిపనులు చేస్తే దానికి సంతోషించాలి. జోసెఫ్ తన సోదరుడు బెంజమిన్ తన ఇతర సోదరులు అసూయ చెందుతారో లేదో చూడడానికి ప్రత్యేకంగా మంచిగా ఉన్నాడు. మనకు ఉన్నదానితో మనం సంతోషంగా ఉండాలి మరియు ఇతరులకు ఉన్నదాని గురించి బాధపడకూడదు. ప్రమాదం నుండి సురక్షితంగా ఉండడానికి ప్రజలు తమకు అవసరమని అర్థం చేసుకోవడానికి యేసు సహాయం చేస్తాడు. అతను వారిని తన వద్దకు రమ్మని ఒప్పించాడు మరియు వారు అలా చేసినప్పుడు, అతను వారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో వారికి చూపిస్తాడు మరియు వారికి ఆనందించడానికి మంచి విషయాలను ఇస్తాడు. అతను వారి కోసం ప్లాన్ చేసిన దానికి ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. 
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |