Samuel II - 2 సమూయేలు 13 | View All

1. తరువాత దావీదు కుమారుడగు అబ్షాలోమునకు తామారను నొక సుందరవతియగు సహోదరియుండగా దావీదు కుమారుడగు అమ్నోను ఆమెను మోహించెను.

1. Now Avshalom the son of David had a beautiful sister named Tamar. Some time after the previous events, Amnon the son of David fell in love with her.

2. తామారు కన్యయైనందున ఆమెకు ఏమి చేయవలెనన్నను దుర్లభమని అమ్నోను గ్రహించి చింతాక్రాంతుడై తన చెల్లెలైన తామారునుబట్టి చిక్కిపోయెను.

2. Amnon became so obsessed with his sister Tamar that he became ill, for she was a virgin, and Amnon thought it would be impossible to approach her.

3. అమ్నోనునకు మిత్రుడొకడుండెను. అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యా కుమారుడు, అతని పేరు యెహోనాదాబు. ఈ యెహోనాదాబు బహు కపటముగలవాడు. అతడు

3. But Amnon had a friend named Yonadav the son of Shim'ah David's brother; and Yonadav was a very shrewd fellow.

4. రాజకుమారుడవైన నీవు నానాటికి చిక్కిపోవుటకు హేతువేమి? సంగతి నాకు తెలియజెప్పవా అని అమ్నోనుతో అనగా అమ్నోనునా తమ్ముడగు అబ్షాలోము సహోదరియైన తామారును నేను మోహించియున్నానని అతనితో అనెను.

4. He asked him, 'Why, son of the king, are you growing thinner every day? Won't you tell me?' Amnon answered him, 'I'm in love with Tamar, my brother Avshalom's sister.'

5. యెహోనాదాబు­నీవు రోగివైనట్టువేషము వేసికొని నీ మంచముమీద పండుకొనియుండుము. నీ తండ్రి నిన్ను చూచుటకు వచ్చినప్పుడు నీవు­నా చెల్లెలైన తామారుచేత సిద్ధపరచబడిన భోజనము నేను భుజించునట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా దానిని సిద్ధము చేసి నాకు పెట్టునట్లు సెలవిమ్మని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమ్నోను పడకమీద పండుకొనెను.

5. Yonadav said to him, 'Lie down on your bed, and pretend you're sick. When your father comes to see you, say to him, 'Please let my sister Tamar come and give me food to eat, and have her prepare the food where I can watch. I'll eat what she serves me.'

6. అమ్నోను కాయిలాపడెనని రాజు అతని చూడ వచ్చినప్పుడు అమ్నోనునా చెల్లెలగు తామారు చేతి వంటకము నేను భుజించునట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా నాకొరకు రెండు అప్పములు చేయుటకు సెల విమ్మని రాజుతో మనవి చేయగా

6. So Amnon lay down and pretended he was sick. When the king came to see him, Amnon said to the king, 'Please let my sister Tamar come and make me a couple of cakes here where I can watch, and I'll eat what she serves me.'

7. దావీదునీ అన్నయగు అమ్నోను ఇంటికి పోయి అతనికొరకు భోజనము సిద్ధము చేయుమని తామారు ఇంటికి వర్తమానము పంపెను.

7. David sent this instruction home to Tamar: 'Go now to your brother Amnon's house, and prepare him some food.'

8. కాబట్టి తామారు తన అన్నయగు అమ్నోను ఇంటికి పోయెను.

8. So Tamar went to her brother Amnon's house; he was lying down. She took dough, kneaded it, made cakes while he watched, and baked the cakes.

9. అతడు పండుకొనియుండగా ఆమె పిండితీసికొని కలిపి అతని యెదుట అప్పములు చేసి వాటిని కాల్చి బొరుసు పట్టుకొని అతనికి వడ్డింపగా అతడునాకు వద్దని చెప్పిఉన్నవారందరు నాయొద్ద నుండి అవతలకు పొండ నెను.

9. Then she took the pan and turned them out in front of him, but he refused to eat. Amnon said, 'Have everyone leave me'; and everyone left him.

10. వారందరు బయటికి పోయిన తరువాత అమ్నోనునీచేతి వంటకము నేను భుజించునట్లు దానిని గదిలోనికి తెమ్మనగా, తామారు తాను చేసిన అప్పములను తీసికొని గదిలోపలనున్న తన అన్నయగు అమ్నోను నొద్దకు వచ్చెను.

10. Amnon said to Tamar, 'Bring the food into the room, so that I can have you serve me. Tamar took the cakes she had made and brought them into the room to Amnon her brother.

11. అయితే అతడు భుజింపవలెనని ఆమె వాటిని తీసికొనివచ్చినప్పుడు అతడు ఆమెను పట్టుకొనినా చెల్లీ రమ్ము, నాతో శయనించుము అని చెప్పగా

11. But when she brought them near, so that he could eat, he grabbed her and said to her, 'Come to bed with me, my sister.'

12. ఆమెనా అన్నా, నన్ను అవమానపరచకుము; ఈలాగు చేయుట ఇశ్రాయేలీయులకు తగదు, ఇట్టి జారకార్యము నీవు చేయవద్దు, నా యవమానము నేనెక్కడ దాచు కొందును?

12. No, my brother,' she answered him, 'don't force me! Things like this aren't done in Isra'el; don't behave so disgracefully!

13. నీవును ఇశ్రాయేలీయులలో దుర్మార్గుడవగు దువు; అయితే ఇందునుగూర్చి రాజుతో మాటలాడుము;

13. Where could I go with such shame? And as for you, you will be regarded as one of Isra'el's vulgar brutes. Now therefore, please! Speak to the king, because he won't keep me from you.'

14. అతడు నన్ను నీకియ్యక పోడు అని చెప్పినను అతడు ఆమె మాట వినక ఆమెను బలవంతముచేసి అవమానపరచి ఆమెతో శయనించెను.

14. However, he wouldn't listen to her; and since he was stronger than she, he overpowered her and raped her.

15. అమ్నోను ఈలాగు చేసిన తరువాత ఆమెయెడల అత్యధికమైన ద్వేషము పుట్టి అదివరకు ఆమెను ప్రేమించినంతకంటె అతడు మరి యెక్కువగా ఆమెను ద్వేషించి లేచి పొమ్మని ఆమెతో చెప్పగా

15. But then he was filled with utter revulsion for her- his hatred of her was even greater than the love he had had for her before. Amnon said to her, 'Get up, and get out of here!'

16. ఆమెనన్ను బయటకు తోసివేయుటవలన నాకు నీవిప్పుడు చేసిన కీడుకంటె మరి యెక్కువకీడు చేయకుమని చెప్పినను

16. 'No,' she objected, 'because throwing me out like this is an even worse thing than what you've already done to me!' But he wouldn't listen to her;

17. అతడు ఆమె మాట వినక తన పని వారిలో ఒకని పిలిచిదీనిని నాయొద్దనుండి వెళ్లగొట్టి తలుపు గడియ వేయుమని చెప్పెను.

17. he called his personal servant and said, 'Get rid of this woman for me! Throw her out, and lock the door after her!'

18. కన్యకలైన రాజకుమార్తెలు వివిధ వర్ణములుగల చీరలు ధరించువారు ఆమె యట్టి చీరయొకటి ధరించి యుండెను. పనివాడు ఆమెను బయటికి వెళ్లగొట్టి మరల రాకుండునట్లు తలుపు గడియవేసెను.

18. She was wearing a long-sleeved robe (this was how they used to dress the king's daughters who were virgins). His servant took her out and locked the door after her.

19. అప్పుడు తామారు నెత్తిమీద బుగ్గిపోసికొని తాను కట్టుకొనిన వివిధ వర్ణములుగల చీరను చింపి నెత్తి మీద చెయ్యిపెట్టుకొని యేడ్చుచు పోగా
మత్తయి 26:65

19. Tamar put ashes on her head, tore her long-sleeved robe that she was wearing, laid her hand on her head and went off, crying aloud as she went.

20. ఆమె అన్నయగు అబ్షాలోము ఆమెను చూచినీ అన్నయగు అమ్నోను నిన్ను కూడినాడు గదా? నా చెల్లీ నీవు ఊర కుండుము; అతడు నీ అన్నే గదా, యిందునుగూర్చి చింతపడవద్దనెను. కావున తామారు చెరుపబడినదై తన అన్నయగు అబ్షాలోము ఇంట నుండెను.

20. Avshalom her brother said to her, 'Has Amnon your brother been with you? But now, my sister, keep quiet; because he's your brother. Don't take the matter to heart.' But Tamar remained desolate in her brother Avshalom's house.

21. ఈ సంగతి రాజగు దావీదునకు వినబడినప్పుడు అతడు బహురౌద్రము తెచ్చుకొనెను.

21. When King David heard about all these things, he became very angry.

22. అబ్షాలోము తన అన్నయగు అమ్నోనుతో మంచి చెడ్డ లేమియు మాటలాడక ఊరకుండెను గాని, తన సహోదరియగు తామారును బలవంతము చేసి నందుకై అతనిమీద పగయుంచెను.

22. As for Avshalom, he refused to say a word to Amnon, either good or bad; for Avshalom hated Amnon for having raped his sister Tamar.

23. రెండు సంవత్సరములైన తరువాత ఎఫ్రాయిమునకు సమీపమందుండు బయల్దాసోరులో అబ్షాలోము గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్తిరించుకాలము రాగా అబ్షాలోము రాజకుమారుల నందరిని విందునకు పిలిచెను.

23. Two years later, when Avshalom had sheep-shearers in Ba'al-Hatzor, near Efrayim, Avshalom invited all the king's sons.

24. అబ్షాలోము రాజునొద్దకు వచ్చిచిత్తగించుము, నీ దాసుడనైన నాకు గొఱ్ఱె బొచ్చు కత్తిరించు కాలము వచ్చెను; రాజవైన నీవును నీ సేవకులును విందునకు రావలెనని నీ దాసుడనైన నేను కోరుచున్నానని మనవి చేయగా

24. Avshalom went to the king and said, 'Your servant has sheep-shearers; please let the king and his servants come along with your servant.'

25. రాజునా కుమారుడా, మమ్మును పిలువవద్దు; మేము నీకు అధిక భారముగా ఉందుము; మేమందరము రాతగదని చెప్పినను అబ్షాలోము రాజును బలవంతము చేసెను.

25. The king replied to Avshalom, 'No, my son, let's not all go- we don't want to be a burden to you.' Avshalom pressed him, but he wouldn't go; however he gave him his blessing.

26. అయితే దావీదు వెళ్ల నొల్లక అబ్షాలోమును దీవించి పంపగా అబ్షాలోమునీవు రాకపోయిన యెడల నా అన్నయగు అమ్నోను మాతోకూడ వచ్చునట్లు సెలవిమ్మని రాజుతో మనవి చేసెను. అతడు నీయొద్దకు ఎందుకు రావలెనని రాజు అడుగగా

26. Then Avshalom said, 'If you won't go, then please let my brother Amnon go with us.' The king said to him, 'Why should he go with you?'

27. అబ్షాలోము అతని బతిమాలినందున రాజు అమ్నోనును తన కుమారులందరును అతని యొద్దకు పోవచ్చు నని సెలవిచ్చెను.

27. But Avshalom kept pressing him, so he let Amnon and all the king's sons go with him.

28. అంతలో అబ్షాలోము తన పనివారిని పిలిచి, అమ్నోను ద్రాక్షారసమువలన సంతోషియై యుండుట మీరు కనిపెట్టియుండి అమ్నోనును హతము చేయుడని నేను మీతో చెప్పు నప్పుడు భయపడక అతని చంపుడి, నేను గదా మీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి యున్నాను, ధైర్యము తెచ్చుకొని పౌరుషము చూపుడి అని గట్టిగా ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

28. Avshalom ordered his servants, 'Pay close attention: when Amnon is in high spirits from drinking wine, and I say to you, 'Kill Amnon,' then strike him down. Don't be afraid- I'm the one ordering you to do it- but take courage, and be bold.'

29. అబ్షాలోము ఇచ్చిన ఆజ్ఞచొప్పునవారు చేయగా రాజకుమారులందరును లేచి తమ కంచరగాడిదల నెక్కి పారిపోయిరి.

29. Avshalom's servants did to Amnon as Avshalom had ordered. At this, all the king's sons jumped up, mounted their mules and fled.

30. వారు మార్గములో ఉండగానే యొకడును లేకుండ రాజకుమారులను అందరిని అబ్షాలోము హతముచేసెనని దావీదునకు వార్త రాగా

30. While they were on their way, the news came to David that Avshalom had killed all the king's sons, and not one of them was left alive.

31. అతడు లేచి వస్త్రములు చింపుకొని నేలపడియుండెను; మరియు అతని సేవకులందరు వస్త్రములు చింపుకొని దగ్గర నిలువబడియుండిరి.

31. The king got up, tore his clothes and lay on the ground, while all his servants stood by with their clothes torn too.

32. దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యాకు పుట్టిన యెహోనాదాబు దీనిని చూచిరాజకుమారులైన ¸యవ నులనందరిని వారు చంపిరని నా యేలినవాడవగు నీవు తలంచవద్దు; అమ్నోను మాత్రమే మరణమాయెను; ఏల యనగా అతడు అబ్షాలోము చెల్లెలైన తామారును బలవంతము చేసిననాటనుండి అబ్షా లోము అతని చంపవలెనను తాత్పర్యముతో ఉండెనని అతని నోటి మాటనుబట్టి నిశ్చ యించుకొనవచ్చును.

32. But then Yonadav, the son of Shim'ah, David's brother, spoke up; he said, 'My lord shouldn't think they have killed all the young men, the king's sons. Only Amnon is dead; for Avshalom has meant to do this ever since the day he raped his sister Tamar.

33. కాబట్టి నా యేలినవాడవగు నీవు రాజకుమారులందరును మరణమైరని తలచి విచారపడవద్దు; అమ్నోను మాత్రమే మరణమాయెననెను.

33. So my lord the king shouldn't take it as seriously as if all the king's sons are dead; only Amnon is dead.'

34. అబ్షాలోము ఇంతకు ముందు పారిపోయి యుండెను. కావలియున్న పని వాడు ఎదురుచూచుచున్నప్పుడు తన వెనుక కొండ ప్రక్కనున్న మార్గమున వచ్చుచున్న అనేక జనులు కనబడిరి.

34. However, Avshalom took flight. The young man keeping watch looked up and saw many people coming along the road behind him on the hillside.

35. యెహోనాదాబు అదిగో రాజకుమారులు వచ్చియున్నారు; నీ దాసుడనైన నేను చెప్పిన ప్రకారము గానే ఆయెనని రాజుతో చెప్పెను.

35. Yonadav said to the king, 'Here, the king's sons have come; it's just as your servant said.'

36. అతడు ఆమాటలాడ చాలింపగానే రాజకుమారులు వచ్చి బిగ్గరగా ఏడ్వ సాగిరి, రాజును అతని సేవకులందరును దీనిని చూచి బహుగా ఏడ్చిరి.

36. The moment he finished speaking, the king's sons came, cried out and wept; and the king too, with all his servants, cried out in great pain.

37. అయితే అబ్షాలోము పారిపోయి అమీహూదు కుమారుడైన తల్మయి అను గెషూరు రాజునొద్ద చేరెను. దావీదు అనుదినమును తన కుమారునికొరకు అంగలార్చుచుండెను.

37. Avshalom fled and went to Talmai the son of 'Ammihud, king of G'shur. David mourned for his son every day.

38. అబ్షాలోము పారిపోయి గెషూరునకు వచ్చి అక్కడ మూడు సంవత్సరములున్న తరువాత

38. So Avshalom fled, went to G'shur and stayed there three years.

39. రాజైన దావీదు అమ్నోను మరణమాయెననుకొని అతనినిగూర్చి యోదార్పు నొందినవాడై అబ్షాలోమును పట్టుకొనవలెనన్న ఆలోచన మానెను.

39. But as King David became reconciled to the death of his son Amnon, he was increasingly filled with longing to see Avshalom.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel II - 2 సమూయేలు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తన సోదరికి అమ్నోను యొక్క హింస. (1-20) 
అప్పటి నుండి, దావీదు జీవితం కష్టాల పరంపరగా మారింది. వ్యభిచారం మరియు హత్య దావీదు యొక్క గతాన్ని మరక చేసాయి మరియు అదే పాపాలు అతని పిల్లలలో కనిపించాయి, అతని ప్రతీకారం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. బహుశా, తన పిల్లల పట్ల అతని మితిమీరిన తృప్తి ఈ శిక్షకు దోహదపడి ఉండవచ్చు. దావీదు తన సంతానం యొక్క పాపాలకు మరియు తన స్వంత దుష్ప్రవర్తనకు మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని చూడగలిగాడు, అతని శిక్ష యొక్క బాధను తీవ్రతరం చేశాడు. మనల్ని తప్పుదారి పట్టించడానికి ప్రయత్నించే వారి నుండి దయను ఎప్పటికీ ఊహించకూడదని ఇది ఒక హెచ్చరిక పాఠంగా పనిచేస్తుంది. చిన్న పాపం చేయడం కంటే తీవ్రమైన అన్యాయాన్ని భరించడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.

అబ్షాలోము తన సోదరుడు అమ్మోనును చంపాడు. (21-29) 
అబ్షాలోము చేసిన పాపం యొక్క అధ్వాన్నమైన పరిణామాలను గమనించండి: అమ్మోనును చంపడానికి అతను పన్నాగం పన్నాడు, ఈ లోకం నుండి ఎవ్వరూ నిష్క్రమించడానికి తగని చర్య. అతను ఈ పాపపు పనిలో తన సేవకులను చేర్చుకున్నాడు. దేవుని ఆజ్ఞలను ధిక్కరిస్తూ దుష్ట యజమానులకు విధేయత చూపుతూ, అలాంటి సేవకులు పేలవంగా బోధించబడతారు. మితిమీరిన భోగములకు లోనైన పిల్లలు తరచూ తమ దైవభక్తిగల తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారతారు, వారి తప్పుదారి పట్టించే ఆప్యాయత వారు దేవుని పట్ల తమ కర్తవ్యాన్ని విస్మరించేలా చేస్తుంది.

దావీదు యొక్క దుఃఖం, అబ్షాలోము గెషూరుకు పారిపోతాడు. (30-39)
జోనాదాబ్ అమ్నోను మరణానికి సమానమైన నేరాన్ని భరించాడు, అతని పాపపు చర్యలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు. ఈ రకమైన తప్పుడు స్నేహితులు చెడు పనులలో నిమగ్నమవ్వమని మాకు సలహా ఇచ్చినప్పుడు వారి అసలు రంగును బహిర్గతం చేస్తారు. అబ్షాలోము దారుణంగా హత్య చేసినప్పటికీ, దావీదు యొక్క భావోద్వేగాలు కాలక్రమేణా మారిపోయాయి మరియు అతను అతన్ని చూడాలని ఆరాటపడటం ప్రారంభించాడు. దావీదు పాత్ర యొక్క ఈ అంశం ఒక బలహీనతను చూపింది: దేవుడు అతని హృదయంలో ఏదో ఒకటి గ్రహించాడు, అది అతనిని వేరు చేసింది, లేకుంటే, అతను ఎలీ వలె, దేవుని కంటే తన కుమారులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడని మనం భావించి ఉండవచ్చు.Shortcut Links
2 సమూయేలు - 2 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |