Kings I - 1 రాజులు 11 | View All

1. మోయాబీయులు ఎదోమీయులు అమ్మోనీయులు సీదోనీయులు హిత్తీయులు అను జనులు మీ హృదయ ములను తమ దేవతలతట్టు త్రిప్పుదురు గనుక వారితో సహవాసము చేయకూడదనియు, వారిని మీతో సహవాసము చేయనియ్యకూడదనియు యెహోవా ఇశ్రాయేలీ యులకు సెలవిచ్చియున్నాడు. అయితే రాజైన సొలొమోను ఫరో కుమార్తెనుగాక ఆ జనులలో ఇంక అనేక మంది పరస్త్రీలను మోహించి

2. కామాతురత గలవాడై వారిని ఉంచుకొనుచు వచ్చెను.

3. అతనికి ఏడు వందలమంది రాజకుమార్తెలైన భార్యలును మూడువందల మంది ఉప పత్నులును కలిగియుండిరి; అతని భార్యలు అతని హృదయ మును త్రిప్పివేసిరి.

4. సొలొమోను వృద్ధుడైనప్పుడు అతని భార్యలు అతని హృదయమును ఇతర దేవతలతట్టు త్రిప్పగా అతని తండ్రియైన దావీదు హృదయమువలె అతని హృదయము దేవుడైన యెహోవాయెడల యథార్థము కాక పోయెను.

5. సొలొమోను అష్తారోతు అను సీదోనీయుల దేవతను మిల్కోము అను అమ్మోనీయుల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచెను.

6. ఈ ప్రకారము సొలొమోను యెహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడచి తన తండ్రియైన దావీదు అనుసరించినట్లు యథార్థహృదయముతో యెహోవాను అనుసరింపలేదు.

7. సొలొమోను కెమోషు అను మోయాబీయుల హేయమైన దేవతకును మొలెకు అను అమ్మోనీయుల హేయమైన దేవతకును యెరూష లేము ఎదుటనున్న కొండమీద బలిపీఠములను కట్టించెను.

8. తమ దేవతలకు ధూపము వేయుచు బలుల నర్పించుచుండిన పరస్త్రీలైన తన భార్యల నిమిత్తము అతడు ఈలాగు చేసెను.

9. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అతనికి రెండు మారులు ప్రత్యక్షమై

10. నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింప వలదని అతనికి ఆజ్ఞాపించినను సొలొమోను హృదయము ఆయన యొద్దనుండి తొలగిపోయెను. యెహోవా తన కిచ్చిన ఆజ్ఞను అతడు గైకొనకపోగా యెహోవా అతని మీద కోపగించి

11. సెలవిచ్చినదేమనగానేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కట్టడలను నీవు ఆచరింపక పోవుట నేను కనుగొనుచున్నాను గనుక యీ రాజ్యము నీకుండ కుండ నిశ్చయముగా తీసివేసి నీ దాసునికిచ్చెదను.

12. అయి నను నీ తండ్రియైన దావీదు నిమిత్తము నీ దినములయందునేను ఆలాగున చేయక నీ కుమారుని చేతిలోనుండి దాని తీసివేసెదను.

13. రాజ్యమంతయు తీసివేయను; నా దాసుడైన దావీదు నిమిత్తమును నేను కోరుకొనిన యెరూషలేము నిమిత్తమును ఒక గోత్రము నీ కుమారునికిచ్చెదను.

14. యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా రేపెను; అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశస్థుడు.

15. దావీదు ఎదోము దేశముమీద యుద్ధము చేయుచుండగా, సైన్యాధిపతియైన యోవాబు చంపబడిన వారిని పాతిపెట్టుటకు వెళ్లి యున్నప్పుడు ఎదోము దేశమందున్న మగవారినందరిని హతము చేసెను.

16. ఎదోములో నున్న మగవారినందరిని హతము చేయువరకు ఇశ్రాయేలీయులందరితో కూడ యోవాబు ఆరు నెలలు అచ్చట నిలిచెను.

17. అంతట హదదును అతనితోకూడ అతని తండ్రి సేవకులలో కొందరు ఎదోమీయులును ఐగుప్తు దేశములోనికి పారిపోయిరి; హదదు అప్పుడు చిన్న వాడై యుండెను.

18. వారు మిద్యాను దేశములోనుండి బయలుదేరి పారాను దేశమునకు వచ్చి, పారాను దేశమునుండి కొందరిని తోడుకొని ఐగుప్తులోనికి ఐగుప్తురాజగు ఫరోనొద్దకు రాగా, ఈ రాజు అతనికి ఇల్లును భూమియు ఇచ్చి ఆహారము నిర్ణయించెను.

19. హదదు ఫరో దృష్టికి బహు దయపొందగా తాను పెండ్లిచేసికొనిన రాణియైన తహ్పెనేసు సహోదరిని అతనికి ఇచ్చి పెండ్లిచేసెను.

20. ఈ తహ్పెనేసుయొక్క సహోదరి అతనికి గెనుబతు అను కుమారుని కనెను; ఫరోయింట తహ్పెనేసు వీనికి పాలు విడిపించెను గనుక గెనుబతు ఫరో కుటుంబికులలో నివసించి ఫరో కుమారులలో ఒకడుగా ఎంచబడెను.

21. అంతట దావీదు తన పితరులతోకూడ నిద్రపొందిన సంగతిని, సైన్యాధిపతియైన యోవాబు మరణమైన సంగతిని ఐగుప్తు దేశమందు హదదు వినినేను నా స్వదేశమునకు వెళ్లుటకు సెలవిమ్మని ఫరోతో మనవిచేయగా

22. ఫరోనీవు నీ స్వదేశమునకు వెళ్ల కోరుటకు నాయొద్ద నీకేమి తక్కువైనది అని యడిగెను. అందుకు హదదుతక్కువైన దేదియు లేదు గాని యేలాగుననైనను నన్ను వెళ్లనిమ్మనెను.

23. మరియదేవుడు అతనిమీదికి ఎల్యాదా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక విరోధిని రేపెను. వీడు సోబా రాజైన హదదెజరు అను తన యజమానుని యొద్దనుండి పారిపోయినవాడు.

24. దావీదు సోబావారిని హతము చేసి నప్పుడు ఇతడు కొందరిని సమకూర్చి, కూడిన యొక సైన్య మునకు అధిపతియై దమస్కునకు వచ్చి అచ్చట నివాసము చేసి దమస్కులో రాజాయెను.

25. హదదు చేసిన యీ కీడు గాక సొలొమోను బ్రదికిన దినములన్నియు ఇతడు అరాముదేశమందు ఏలినవాడై ఇశ్రాయేలీయులకు విరో ధియైయుండి ఇశ్రాయేలీయులయందు అసహ్యతగలవాడై యుండెను.

26. మరియసొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజుమీదికి లేచెను. ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫ్రాయీమీయుడైన నెబాతు కుమారుడు, ఇతని తల్లిపేరు జెరూహా, ఆమె విధవరాలు.

27. ఇతడు రాజుమీదికి లేచుటకు హేతువేమనగా, సొలొమోను మిల్లో కట్టించి తన తండ్రియైన దావీదు పురమునకు కలిగిన బీటలు బాగు చేయుచుండెను.

28. అయితే యరొబాము అను ఇతడు మహా బలాఢ్యుడైయుండగా ¸యౌవనుడగు ఇతడు పనియందు శ్రద్ధగలవాడని సొలొమోను తెలిసికొని, యోసేపు సంతతివారు చేయవలసిన భారమైన పనిమీద అతనిని అధికారిగా నిర్ణయించెను.

29. అంతట యరొబాము యెరూషలేములోనుండి బయలు వెడలిపోగా షిలోనీయు డును ప్రవక్తయునగు అహీయా అతనిని మార్గమందు కను గొనెను; అహీయా క్రొత్తవస్త్రము ధరించుకొని యుండెను, వారిద్దరు తప్ప పొలములో మరి యెవడును లేకపోయెను.

30. అంతట అహీయా తాను ధరించుకొని యున్న క్రొత్త వస్త్రమును పట్టుకొని పండ్రెండు తునకలుగా చింపి యరొబాముతో ఇట్లనెనుఈ పది తునకలను నీవు తీసికొనుము;

31. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాజనులు నన్ను విడిచి పెట్టి అష్తారోతు అను సీదోనీయుల దేవతకును కెమోషు అను మోయాబీయుల దేవతకును మిల్కోము అను అమ్మో నీయుల దేవతకును మ్రొక్కి,

32. సొలొమోను తండ్రియైన దావీదు చేసినట్లు నా దృష్టికి యోగ్యమైన దాని చేయకయు, నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరింపకయు, నేను ఏర్పరచిన మార్గములలో నడవకయు నున్నారు గనుక సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజ్యమును కొట్టివేసి పది గోత్రములను నీకిచ్చెదను.

33. అయితే నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తమును, నేను యెరూషలేము పట్టణమును కోరుకొని నందునను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్ర ములలోనుండి వానికి ఒక గోత్రము ఉండనిత్తును.

34. రాజ్యము వానిచేతిలోనుండి బొత్తిగా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నా కట్టడలను ఆచ రించెను గనుక దావీదును జ్ఞాపకము చేసికొని అతని దినము లన్నియు అతనిని అధికారిగా ఉండనిత్తును.

35. అయితే అతని కుమారుని చేతిలోనుండి రాజ్యమును తీసివేసి అందులో నీకు పది గోత్రముల నిచ్చెదను;

36. నా నామమును అక్కడ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పట్టణమైన యెరూషలేములో నా యెదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎల్లప్పుడు నుండునట్లు అతని కుమారునికి ఒక గోత్రము ఇచ్చెదను.

37. నేను నిన్ను అంగీకరించి నందున నీ కోరిక యంతటి చొప్పున నీవు ఏలుబడి చేయుచు ఇశ్రాయేలువారిమీద రాజవై యుందువు.

38. నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు నీవు విని, నా మార్గముల ననుసరించి నడచుచు, నా దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని జరింగిచుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్లు నా కట్టడలను నా ఆజ్ఞలను గైకొనినయెడల, నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును శాశ్వతముగా నేను స్థిరపరచి నట్లు నిన్నును స్థిరపరచి ఇశ్రాయేలువారిని నీకు అప్ప గించెదను.

39. వారు చేసిన క్రియలనుబట్టి నేను దావీదుసంతతివారిని బాధ పరచుదును గాని నిత్యము బాధింపను.

40. జరిగినదానిని విని సొలొమోను యరొబామును చంపచూడగా యరొబాము లేచి ఐగుప్తుదేశమునకు పారిపోయి ఐగుప్తు రాజైన షీషకునొద్ద చేరి సొలొమోను మరణమగు వరకు ఐగుప్తులోనే యుండెను.

41. సొలొమోను చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చియు అతడు చేసినదంతటిని గూర్చియు, అతని జ్ఞానమును గూర్చియు, సొలొమోను కార్యములను గూర్చిన గ్రంథ మందు వ్రాయబడి యున్నది.

42. సొలొమోను యెరూష లేమునందు ఇశ్రాయేలీయులందరిని ఏలిన కాలము నలువది సంవత్సరములు.

43. అంతట సొలొమోను తన పితరులతో కూడ నిద్రించి, తన తండ్రియైన దావీదు పురమందు సమాధిచేయబడెను; తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సొలొమోను భార్యలు మరియు ఉంపుడుగత్తెలు, అతని విగ్రహారాధన. (1-8) 
ఇక్కడ అందించబడిన వృత్తాంతం కంటే పవిత్ర లేఖనాలలో మానవ అవినీతికి దుఃఖకరమైన మరియు ఆశ్చర్యపరిచే ఉదాహరణ మరొకటి లేదు. సొలొమోను అసహ్యమైన విగ్రహాలను బహిరంగంగా ఆరాధించే వ్యక్తిగా మారిపోయాడు. అతను క్రమంగా అహంకారం మరియు దుబారాకు లొంగిపోయే అవకాశం ఉంది, దీని వలన అతను నిజమైన జ్ఞానం పట్ల తన అభిరుచిని కోల్పోతాడు. మానవ హృదయం యొక్క మోసపూరిత మరియు దుష్టత్వం నుండి ఏదీ స్వాభావికంగా రక్షించదు. వయస్సు పెరగడం కూడా హృదయాన్ని ఏ పాపాత్మకమైన వాంఛను అంతర్లీనంగా తొలగించదు. మన పాపపు కోరికలు దేవుని దయతో అణచివేయబడి, అణచివేయబడకపోతే, అవి ఎప్పటికీ వాటంతట అవే మాసిపోవు, వాటిలో మునిగిపోయే అవకాశాలు తొలగిపోయినప్పటికీ కొనసాగుతాయి. కాబట్టి, తాము స్థిరంగా ఉన్నామని విశ్వసించే ఎవరైనా పొరపాట్లు చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుని దయ లేనప్పుడు మన స్వంత బలహీనత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది; తత్ఫలితంగా, మనం ఆ కృపపై నిరంతరం ఆధారపడుతూ జీవించాలి. మనం అప్రమత్తంగా మరియు స్పష్టమైన తలంపుతో ఉండనివ్వండి, ఎందుకంటే మేము శత్రు భూభాగంలో ప్రమాదకరమైన యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉన్నాము మరియు మన అత్యంత బలీయమైన విరోధులు మన స్వంత హృదయాలలో ద్రోహులు.

దేవుని కోపం. (9-13) 
ప్రభువు నుండి సొలొమోనుకు వచ్చిన సందేశం, బహుశా ఒక ప్రవక్త ద్వారా తెలియజేయబడింది, అతని మతభ్రష్టత్వం కారణంగా అతను ఎదుర్కొనే పరిణామాలను వివరించింది. అతను పశ్చాత్తాపపడ్డాడు మరియు దయ పొందాడనే నిరీక్షణను మనం పట్టుకోగలిగినప్పటికీ, పవిత్రాత్మ దానిని స్పష్టంగా డాక్యుమెంట్ చేయకూడదని ఎంచుకున్నాడు, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇతరులకు పాపాన్ని నివారించే హెచ్చరికగా దీనిని అస్పష్టంగా ఉంచాడు. అపరాధం క్షమించబడినప్పటికీ, నింద యొక్క మరక సహిస్తుంది. పర్యవసానంగా, సొలొమోను అసంతృప్తుడైన దేవుని కోపానికి గురయ్యాడా లేదా అనేది తీర్పు రోజు వరకు మనకు పరిష్కారం కాని విషయం.

సొలొమోను యొక్క విరోధులు. (14-25) 
సొలొమోను దేవునికి మరియు తన బాధ్యతల పట్ల అంకితభావంతో ఉన్న కాలంలో, తనకు ఇబ్బంది కలిగించే విరోధులను అతను ఎదుర్కోలేదు. అయితే, ఈ సందర్భంలో, మేము ఇద్దరు ప్రత్యర్థుల ప్రస్తావనను ఎదుర్కొంటాము. దేవుడు మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు, చిన్న చిన్న సవాళ్లు కూడా భయాన్ని రేకెత్తిస్తాయి మరియు చిన్న గొల్లభామ భారంగా మారవచ్చు. ఆశయం లేదా పగతో నడిచే వారి ప్రేరణలు ఉన్నప్పటికీ, సొలొమోను‌ను తిరిగి ట్రాక్‌లో నడిపించడానికి దేవుడు ఈ విరోధులను నియమించాడు.

జెరోబోమ్ యొక్క ప్రమోషన్. (26-40) 
దేవుడు సొలొమోను వంశం నుండి రాజ్యాన్ని ఎందుకు వేరు చేసాడో వివరిస్తూ, అహీయా పాపం ద్వారా తన స్థానాన్ని పాడుచేసుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండమని జెరొబామును హెచ్చరించాడు. అయినప్పటికీ, దావీదు వంశాన్ని నిలబెట్టడం చాలా కీలకమైనది, ఎందుకంటే దాని నుండి మెస్సీయ ఉద్భవిస్తాడు. హాస్యాస్పదంగా, మానవ ఉద్దేశాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రభువు సలహా యొక్క తిరుగులేని స్వభావం గురించి ఇతరులకు బోధించిన సొలొమోను, తన వారసుడిని తొలగించడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా ఆ సలహాను అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నించాడు. జెరోబోమ్ ఈజిప్టులో ఆశ్రయం పొందేందుకు ఎంచుకున్నాడు, తన చివరి రాజ్యాధికారంపై నమ్మకంతో ప్రవాసం మరియు అస్పష్టమైన కాలాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా స్వీకరించాడు. ఉన్నతమైన రాజ్యం మన కోసం కేటాయించబడిందని భావించి మనం కూడా సంతృప్తిని పొందకూడదా?

సొలొమోను మరణం. (41-43)
సొలొమోను పాలన అతని తండ్రి పాలనతో సరిపోలింది, అయినప్పటికీ అతని స్వంత జీవితం తగ్గించబడింది. పాపం వల్ల అతని రోజులు తగ్గిపోయాయి. ప్రపంచం, దాని సమృద్ధి ప్రయోజనాలతో, నిజంగా ఆత్మను సంతృప్తిపరచగలిగితే మరియు నిజమైన ఆనందాన్ని అందించగలిగితే, సొలొమోను అలాంటి నెరవేర్పును అనుభవించి ఉండేవాడు. అయినప్పటికీ, అతను ప్రతి అంశంలో నిరాశను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు మాకు హెచ్చరిక సందేశంగా, అతను అన్ని భూసంబంధమైన ఆనందాల యొక్క నశ్వరమైన స్వభావం మరియు నిరాశ యొక్క ఈ వృత్తాంతాన్ని వదిలివేసాడు - "వ్యర్థం మరియు ఆత్మ యొక్క బాధ." మనలను పరిపాలించడానికి మరియు అతని తండ్రి దావీదు సింహాసనాన్ని వారసత్వంగా పొందేందుకు వచ్చిన సొలొమోను కంటే గొప్ప వ్యక్తి రాకను కొత్త నిబంధన ప్రకటిస్తుంది. ఈ సారూప్యతలో క్రీస్తు శ్రేష్ఠత యొక్క మందమైన ప్రతిబింబాన్ని మనం గ్రహించలేమా?Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |