Kings I - 1 రాజులు 2 | View All

1. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను

2. లోకులందరు పోవలసిన మార్గమున నేను పోవుచున్నాను; కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొని నిబ్బరము గలిగి

3. నీ దేవుడైన యెహోవా అప్పగించినదానిని కాపాడి, ఆయన మార్గముల ననుసరించిన యెడల నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నిటిలో వివేకముగా నడుచుకొందువు. మోషే ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియున్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మమంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకొనుము;

4. అప్పుడునీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయములో జాగ్రత్తగా నుండి నాయెదుట తమ పూర్ణహృద యముతోను పూర్ణమనస్సుతోను సత్యము ననుసరించి నడుచుకొనిన యెడల ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్య సింహాసనము మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచును.

5. అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని, ఇశ్రాయేలు సేనాధిపతులగు నేరు కుమారుడైన అబ్నేరు యెతెరు కుమారుడైన అమాశాయను వారిద్దరికి అతడు చేసినదానిని నీ వెరుగుదువు; అతడు వారిని చంపి యుద్ధసమయమందైనట్లుగా సమాధానకాలమందు రక్తము చిందించి దానిని తన నడికట్టుమీదను తన పాదరక్షల మీదను పడజేసెను.

6. నీకు తోచినట్లు అతనికి చేయవచ్చును గాని అతని నెరసిన తలవెండ్రుకలను సమాధికి నెమ్మదిగా దిగనియ్యవద్దు.

7. నేను నీ సహోదరుడైన అబ్షా లోము ముందరనుండి పారిపోగా, గిలాదీయుడైన బర్జిల్లయి కుమారులు నా సహాయమునకు వచ్చిరి, నీవు వారిమీద దయయుంచి నీ బల్లయొద్ద భోజనము చేయువారిలో వారిని చేర్చుము.

8. మరియు బెన్యామీనీయుడైన గెరా కుమారుడును బహూరీము ఊరి వాడునైన షిమీ నీయొద్ద నున్నాడు; నేను మహనయీమునకు వెళ్లుచుండగా అతడు నన్ను శపించెను. నన్ను ఎదుర్కొనుటకై అతడు యొర్దాను నదియొద్దకు దిగి రాగాయెహోవాతోడు కత్తి చేత నేను నిన్ను చంపనని ప్రమాణము చేసితిని.

9. వానిని నిర్దోషిగా ఎంచవద్దు; నీవు సుబుద్ధిగలవాడవు గనుక వాని నేమి చేయవలెనో అది నీకు తెలియును; వాని నెరసిన తలవెండ్రుకలు రక్తముతో సమాధికి దిగజేయుము.

10. తరు వాత దావీదు తన పితరులతో కూడ నిద్రపొంది, దావీదు పట్టణమందు సమాధిలో పెట్టబడెను.
అపో. కార్యములు 2:29, అపో. కార్యములు 13:36

11. దావీదు ఇశ్రా యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవత్సరములు, హెబ్రోనులో అతడు ఏడు సంవత్సరములును యెరూష లేములో ముప్పది మూడు సంవత్సరములును ఏలెను.

12. అప్పుడు సొలొమోను తన తండ్రియైన దావీదు సింహా సనముమీద ఆసీనుడాయెను. అతని రాజ్యము నిలుకడగా స్థిరపరచబడెను.

13. అంతలో హగ్గీతు కుమారుడైన అదో నీయా సొలొమోను తల్లియగు బత్షెబయొద్దకు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అతని నడిగెను. అతడు సమాధానముగానే వచ్చుచున్నానని చెప్పి

14. నీతో చెప్పవలసిన మాటయొకటి యున్నదనెను. ఆమె అది చెప్పుమనగా

15. అతడు రాజ్యము నాదై యుండె ననియు, నేను ఏలవలెనని ఇశ్రాయేలీయులందరు తమ దృష్టి నా మీద ఉంచిరనియు నీవు ఎరుగుదువు; అయితే రాజ్యము నాది కాక నా సహోదరునిదాయెను; అది యెహోవావలన అతనికి ప్రాప్తమాయెను,

16. ఇప్పుడు నేను నీతో ఒక మనవి చేసికొనుచున్నాను, కాదనకుము.

17. ఆమెచెప్పుమనగా అతడురాజగు సొలొమోను షూనే మీయురాలైన అబీషగును నాకు పెండ్లికిచ్చునట్లు దయచేసి అతనితో నీవు చెప్పవలెను, అతడు నీతో కాదనిచెప్ప డనెను.

18. బత్షెబమంచిది, నిన్ను గూర్చి రాజుతో చెప్పెద ననెను.

19. బత్షెబ రాజైన సొలొమోనునొద్దకు అదోనీయా పక్షమున చెప్పుటకు వచ్చినప్పుడు, రాజులేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచ్చి ఆమెకు నమస్కారము చేసి సింహాసనము మీద ఆసీనుడై తన తల్లికొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా, ఆమె అతని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను.

20. ఒక చిన్న మనవిచేయ గోరుచున్నాను; నా మాట త్రోసి వేయకుమని ఆమె చెప్పగా రాజునా తల్లీ చెప్పుము, నీ మాట త్రోసివేయననగా

21. ఆమెషూనేమీయురాలైన అబీషగును నీ సహోదరుడైన అదోనీయాకు పెండ్లి కిప్పింప వలెననెను.

22. అందుకు రాజైన సొలొమోనుషూనే మీయురాలైన అబీషగును మాత్రమే అదోనీయాకొరకు అడుగుట యేల? అతడు నా అన్న కాబట్టి అతనికొరకును, యాజకుడైన అబ్యాతారుకొరకును, సెరూయా కుమారు డైన యోవాబుకొరకును రాజ్యమును అడుగుమని తన తల్లితో చెప్పెను.

23. మరియు రాజైన సొలొమోనుయెహోవా తోడు అదోనీయా పలికిన యీ మాటవలన అతని ప్రాణమునకు నష్టము రాకపోయినయెడల దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయము కలుగజేయును గాక.

24. నన్ను స్థిరపరచి, నా తండ్రి సింహాసనముమీద నన్ను ఆసీనునిగా చేసి, తన వాగ్దానము ప్రకారము నాకు కుటుంబము కలుగజేసిన యెహోవా జీవముతోడు, అదోనీయా యీ దినమున మరణమవునని చెప్పి

25. యెహోయాదా కుమారు డైన బెనాయాను పంపగా ఇతడు అదోనీయా మీద పడినందున అతడు చనిపోయెను.

26. తరువాత రాజు యాజకుడైన అబ్యాతారునకు సెలవిచ్చినదేమనగా అనా తోతులో నీకు కలిగిన పొలములకు వెళ్లుము; నీవు మరణ మునకు పాత్రుడవైతివి గాని నీవు నా తండ్రియైన దావీదు ముందర దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోసి, నా తండ్రికి ప్రాప్తించిన శ్రమలన్నిటిలో శ్రమ పొందితివి గనుక ఈవేళ మరణశిక్ష నీకు విధింపను.

27. తరువాత సొలొమోను అబ్యాతారును యెహోవాకు యాజకుడుగా ఉండకుండ తీసివేసెను, అందువలన యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులను గూర్చి షిలోహులో ప్రమాణముచేసిన మాట నెరవేరెను.

28. యోవాబు అబ్షా లోము పక్షము అవలంబింపక పోయినను అదోనీయాపక్షము అవలంబించి యుండెను గనుక ఈ వర్తమానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచ్చి బలిపీఠపు కొమ్ములను పట్టుకొనెను.

29. యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారమునకు వచ్చి బలిపీఠమునొద్ద నున్నాడను సంగతి రాజగు సొలొమోనునకు వినబడగా సొలొమోను యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను పిలిపించినీవు వెళ్లి వానిమీద పడుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చినందున

30. బెనాయా యెహోవా గుడారమునకు వచ్చిరాజు నిన్ను బయటికి రమ్మని సెలవిచ్చెనని యోవా బుతో చెప్పెను. అతడు అదికాదు, నేనిక్కడనే చచ్చెద ననగా, బెనాయా తిరిగి రాజునొద్దకు వచ్చి యోవాబు తనతో చెప్పిన మాట రాజునకు తెలియజేసెను.

31. అందుకు రాజు ఇట్లనెను అతడు నీతో చెప్పినట్లుగా చేయుము; అతడు ధారపోసిన నిరపరాధుల రక్తమును నామట్టుకును నా తండ్రి కుటుంబికులమట్టుకును పరిహారము చేయుటకై అతని చంపి పాతిపెట్టుము.

32. నేరు కుమారుడును ఇశ్రాయేలు వారి సమూహాధిపతియునైన అబ్నేరును, యెతెరు కుమారుడును యూదావారి సేనాధిపతియునైన అమాశాయును అను తన కంటె నీతిపరులును యోగ్యులు నగు ఈ ఇద్దరు మనుష్యులమీద పడి యోవాబు నా తండ్రియైన దావీదు ఎరుగకుండ కత్తిచేత వారిని చంపి వేసెను గనుక అతడు ధారపోసిన రక్తము యెహోవా అతని తలమీదికే రప్పించును.

33. మరియు వీరు ప్రాణ దోషమునకు యోవాబును అతని సంతతివారును సదాకాలము ఉత్తరవాదులు గాని, దావీదునకును అతని సంతతి కిని అతని కుటుంబికులకును అతని సింహాసనమునకును సమాధానము యెహోవావలన ఎన్నటెన్నటికిని కలిగి యుండును.

34. కాబట్టి యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా వచ్చి అతనిమీద పడి అతని చంపగా అతడు అరణ్యమందుండు తన యింటిలో పాతిపెట్టబడెను.

35. రాజు అతనికి బదులుగా యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాను సేనాధిపతిగా నియమించెను. మరియు రాజు అబ్యాతారునకు బదులుగా యాజకుడైన సాదోకును నియ మించెను.

36. తరువాత రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచ్చెను. నీవు యెరూషలేములో ఇల్లు కట్టించుకొని బయట ఎక్కడికైనను వెళ్లక అందులో కాపురముండుము.

37. నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిద్రోను ఏరు వాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు చచ్చుట నిశ్చయమని రూఢిగా తెలిసికొనుము, నీ ప్రాణమునకు నీవే ఉత్తరవాదివనగా

38. షిమీతమరు సెలవిచ్చినది మంచిదేను; నా యేలినవారైన రాజగు తమరు చెప్పిన ప్రకారము తమ సేవకుడనైన నేను చేసెదనని రాజుతో చెప్పెను. షిమీ యెరూషలేములో అనేక దినములు నివాసము చేయుచుండెను.

39. అయితే మూడు సంవత్సరము లైన తరు వాత షిమీయొక్క పనివారిలో ఇద్దరు పారిపోయి మయకా కుమారుడైన ఆకీషు అను గాతు రాజు నొద్దకు చేరిరి. అంతటనీవారు గాతులో ఉన్నారనిషిమీకి వర్తమానము కాగా

40. షిమీ లేచి గాడిదకు గంతకట్టి తన పనివారిని వెదకుటకై గాతులోని ఆకీషునొద్దకు పోయెను. ఈలాగున షిమీ పోయి గాతులోనుండి తన పని వారిని తీసికొనివచ్చెను.

41. షిమీ యెరూషలేములో నుండి గాతునకు పోయి వచ్చెనని సొలొమోనునకు వర్తమానము కాగా

42. రాజు షిమీని పిలువనంపించి అతనితో ఇట్లనెనునీవు ఏ దినమందు బయలుదేరి ఏ స్థలమునకైనను వెళ్లుదువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదువని నిశ్చయముగా తెలిసికొన వలెనని యెహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజ్ఞ ఇచ్చి నీ చేత ప్రమాణము చేయించితిని గదా? మరియు తమరు సెలవిచ్చినదే మంచిదని నీవు ఒప్పుకొంటివి;

43. కాబట్టి యెహోవాతోడని నీవు చేసిన ప్రమాణమును మేము నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞను నీవు గైకొనక పోతివేమి అని అడిగి

44. నీవు మా తండ్రియైన దావీదునకు చేసినట్టు నీ హృదయములో మెదులుచున్న కీడంతయు నీకు తెలి యును. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తలమీదికే రప్పించును.

45. అయితే రాజైన సొలొమోను ఆశీర్వాదము పొందును, దావీదు సింహా సనము యెహోవా సముఖమందు సదాకాలము స్థిరపరచబడునని షిమీతో చెప్పి

46. రాజు యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాకు సెలవియ్యగా అతడు బయలుదేరి వానిమీద పడి వాని చంపెను. ఈ ప్రకారము రాజ్యము సొలొమోను వశమున స్థిరపరచబడెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
సొలొమోనుకు దావీదు మరణ ఆరోపణ. (1-4) 
ప్రభువు అప్పగించిన బాధ్యతలను శ్రద్ధగా సమర్థించాలనేది సొలొమోనుకు దావీదు సూచన. ఒక తండ్రి విడిపోయే మార్గదర్శకత్వం యొక్క ప్రభావం ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది, అయినప్పటికీ ఇది ఎప్పటికీ ఉండే దైవిక అధికారంతో పోల్చితే పాలిపోతుంది. దేవుడు తన వంశం నుండి వచ్చే భవిష్యత్ మెస్సీయ గురించి దావీదు‌కు హామీ ఇచ్చాడు, ఇది ఒక దృఢమైన ఒడంబడిక. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్ సింహాసనంపై అవిచ్ఛిన్నమైన వంశం యొక్క హామీ షరతులతో వచ్చింది: సొలొమోను దేవుని ముందు నిజమైన భక్తి, ఉత్సాహం మరియు దృఢ నిశ్చయంతో తన జీవితాన్ని నడిపిస్తేనే. దీన్ని సాధించడానికి, అతను తన ప్రవర్తనలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

యోవాబు మరియు ఇతరులపై దావీదు ఆరోపణ. (5-11) 
యోవాబుమరియు షిమీకి సంబంధించిన ఈ చివరి సలహాలు వ్యక్తిగత ఆగ్రహంతో నడపబడలేదు. బదులుగా, వారు సొలొమోను సింహాసనాన్ని రక్షించే లక్ష్యంతో ఉన్నారు. హత్యలు చేసిన జోయాబ్ చరిత్ర, ఏ ఉద్దేశ్యంతోనైనా అలాంటి చర్యలను పునరావృతం చేయడానికి అతని సంసిద్ధతతో కలిసి ముప్పు తెచ్చింది. సుదీర్ఘ ఉపశమనం ఉన్నప్పటికీ, జవాబుదారీతనం చివరికి అతనిని చేరుకుంటుంది. కాలగమనం ఏ పాపం యొక్క బరువును, ముఖ్యంగా హత్య యొక్క గురుత్వాకర్షణను తగ్గించదు.
షిమీకి సంబంధించి, అతన్ని నిర్దోషిగా ప్రకటించకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అతను మీకు లేదా మీ పరిపాలనకు నిజమైన స్నేహితుడుగా పరిగణించబడకూడదు లేదా నమ్మదగిన వ్యక్తిగా పరిగణించబడకూడదు. అతని ద్వేషం అప్పటిలాగే ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది.
పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో 2 సమూయేలు 23:1-7లో చూసినట్లుగా దావీదు యొక్క చివరి భావాలు లోతైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి. ప్రభువు దావీదు‌కు మెస్సీయ యొక్క పాత్రలు మరియు విమోచన మిషన్ గురించి అంతర్దృష్టిని ఇచ్చాడు, అతని రాక గురించి అతను ప్రవచించాడు. ఈ మెస్సీయ దావీదు యొక్క అన్ని సుఖాలకు మరియు ఆశలకు మూలం. విశ్వాసం మరియు నిరీక్షణతో మార్గనిర్దేశం చేయబడిన పవిత్రాత్మ యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో దావీదు మరణించాడని ఈ భాగం నిస్సందేహంగా చూపిస్తుంది.

సొలొమోను రాజ్యం చేస్తాడు, సింహాసనాన్ని ఆశించే అదోనీయా చంపబడ్డాడు. (12-25) 
సొలొమోను బత్షెబాను మాతృమూర్తికి తగిన గౌరవంతో పలకరించాడు. అయినప్పటికీ, మంజూరు చేయకూడని సహాయాలను కోరడం మానుకోవాలి. సద్గుణం ఉన్న వ్యక్తి అనర్హమైన పిటిషన్‌ను సమర్పించడం లేదా అన్యాయమైన కారణంతో తమను తాము సమీకరించుకోవడం సరికాదు. తూర్పు ఆచారాలకు కట్టుబడి, అదోనిజా తన భార్యగా అబిషాగ్‌ని కోరడం సింహాసనం కోసం అతని ఆకాంక్షలకు స్పష్టమైన సూచన అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అదోనీయా జీవించినంత కాలం, సొలొమోను భద్రత ప్రమాదంలో ఉంది. ఆశయాలను కలిగి ఉండి అల్లకల్లోలంగా వర్ధిల్లేవారు తరచుగా తెలియకుండానే తమ పతనాన్ని ఆహ్వానిస్తారు. చాలా మంది తమ మరణానికి దారితీసే కిరీటం కోసం పట్టుకోవడం ద్వారా తమ జీవితాలను కోల్పోయారు.

అబ్యాతారు బహిష్కరించబడ్డాడు, యోవాబు చంపబడ్డాడు. (26-34) 
అబ్యాతారుతో సొలొమోను సంభాషణ మరియు అతని తదుపరి నిశ్శబ్ద ప్రవర్తన ఇటీవలి కుట్రపూరిత కార్యకలాపాలను సూచిస్తున్నాయి. విశ్వాసుల పట్ల కనికరం చూపేవారు వారి దయాదాక్షిణ్యాలను వారికి అనుకూలంగా మలుచుకుంటారు. సొలొమోను అబ్యాతారును అతని అధికారిక విధుల నుండి తప్పించేటప్పుడు అతని ప్రాణాలను విడిచిపెట్టడానికి ఎందుకు ఎంచుకున్నాడు. బలి అర్పణలు ప్రాయశ్చిత్తం చేయగల పాపాలు ఉన్న పరిస్థితులలో, బలిపీఠం అభయారణ్యంగా పనిచేస్తుంది. అయితే, ఈ నిబంధన యోవాబుపరిస్థితులకు వర్తించదు.
సామరస్యం యొక్క మూలంగా దేవుణ్ణి అంగీకరిస్తూ సొలొమోను తన చూపులను స్వర్గం వైపు మళ్లించాడు మరియు దాని అంతిమ నెరవేర్పుగా శాశ్వతమైన రాజ్యం వైపు చూస్తాడు. శాశ్వతమైన శాంతిని ప్రసాదించడం అనేది శాంతి ప్రభువు నుండి వచ్చిన బహుమతి, అంతం తెలియని ప్రశాంతత.

షిమీకి మరణశిక్ష విధించబడింది. (35-46)
మార్చబడని హృదయం యొక్క లోతైన శత్రుత్వం కొనసాగుతుంది, షిమీకి సమానమైన, పశ్చాత్తాపం యొక్క సంకేతాలను ప్రదర్శించకుండా బహిరంగంగా శత్రుత్వాన్ని ప్రదర్శించిన వారిపై అప్రమత్తమైన పర్యవేక్షణను నిర్వహించడం చాలా అవసరం. కట్టుబాట్లు లేదా ప్రమాదాలు ప్రాపంచిక వ్యక్తులను నిరోధించలేవు; వారి స్వంత జీవితాలను మరియు ఆత్మలను ప్రమాదంలో పడేసినప్పటికీ వారు కొనసాగుతారు. దేవుని తీర్పు మన కోరికలకు అనుగుణంగా లేదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆయన సన్నిధిలో నిరంతరంగా మనల్ని మనం ప్రవర్తించేలా ప్రేరేపిస్తూ, ఆయన శ్రద్ధగల చూపులు మనపై ఉన్నాయి. మన జీవితంలోని అతి చిన్న అంశాలు కూడా ప్రకాశించే సమయం ఆసన్నమవుతుందనే లోతైన సత్యంతో మన ప్రతి చర్య, ఉచ్చారణ మరియు ఆలోచన మార్గనిర్దేశం చేయాలి మరియు మన శాశ్వతమైన విధి నిష్పక్షపాతమైన మరియు తప్పు చేయని దేవునిచే నిర్ణయించబడుతుంది.
ఈ పద్ధతిలో, సొలొమోను సింహాసనం ప్రశాంతతలో పటిష్టం చేయబడింది, విమోచకుడు మూర్తీభవించిన శాంతి మరియు నీతి రాజ్యానికి నాందిగా పనిచేస్తుంది. చర్చి యొక్క విరోధులు ప్రదర్శించే శత్రుత్వానికి సంబంధించి, వారి తీవ్రమైన ఆవేశం ఏమీ లేదని ఇది భరోసా ఇస్తుంది. క్రీస్తు సింహాసనం దృఢంగా ఉంది, దానిని అణగదొక్కే వారి ప్రయత్నాలకు అంతుపట్టదు.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |