Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 26 | View All

1. అంతట యూదా జనులందరును పదునారేండ్ల వాడైన ఉజ్జియాను తీసికొని అతని తండ్రియైన అమజ్యాకు బదులుగా రాజుగా నియమించిరి.

1. യെഹൂദാജനമൊക്കെയും പതിനാറു വയസ്സുപ്രായമുള്ള ഉസ്സീയാവെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അവന്റെ അപ്പനായ അമസ്യാവിന്നു പകരം രാജാവാക്കി.

2. అతడు ఎలతును కట్టించి, రాజగు తన తండ్రి అతని పితరులతోకూడ నిద్రించిన తరువాత అది యూదావారికి తిరిగి వచ్చునట్లు చేసెను.

2. രാജാവു തന്റെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചശേഷം ഏലോത്തിനെ പണിതതും അതിനെ യെഹൂദെക്കു വീണ്ടുകൊണ്ടതും ഇവന് തന്നേ.

3. ఉజ్జియా యేలనారంభించినప్పుడు పదునా రేండ్లవాడై యెరూషలేములో ఏబది రెండు సంవత్సర ములు ఏలెను; అతని తల్లి యెరూషలేము కాపురస్థురాలు, ఆమె పేరు యెకొల్యా.

3. ഉസ്സീയാവു വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോള് അവന്നു പതിനാറു വയസ്സായിരുന്നു. അവന് അമ്പത്തിരണ്ടു സംവത്സരം യെരൂശലേമില് വാണു. അവന്റെ അമ്മെക്കു യെഖൊല്യാ എന്നു പേര്. അവള് യെരൂശലേംകാരത്തി ആയിരുന്നു.

4. అతడు తన తండ్రియైన అమజ్యా చర్య యంతటి ప్రకారము యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించెను.

4. അവന് തന്റെ അപ്പനായ അമസ്യാവു ചെയ്തതുപോലെ ഒക്കെയും യഹോവേക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്തു.

5. దేవుని ప్రత్యక్షత విషయమందు తెలివి కలిగిన జెకర్యా దినములలో అతడు దేవుని ఆశ్రయించెను, అతడు యెహోవాను ఆశ్రయించినంతకాలము దేవుడు అతని వర్ధిల్ల జేసెను.

5. ദൈവഭയത്തില് അവനെ ഉപദേശിച്ചുവന്ന സെഖര്യ്യാവിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തു അവന് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചുഅവന് യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച കാലത്തോളം ദൈവം അവന്നു അഭിവൃദ്ധി നല്കി.

6. అతడు బయలుదేరి ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధముచేసి గాతు ప్రాకారమును యబ్నె ప్రాకారమును అష్డోదు ప్రాకారమును పడగొట్టి, అష్డోదు దేశములోను ఫిలిష్తీయుల ప్రదేశములలోను ప్రాకారపురములను కట్టించెను.

6. അവന് പുറപ്പെട്ടു ഫെലിസ്ത്യരോടു യുദ്ധം ചെയ്തു ഗത്തിന്റെ മതിലും യബ്നെയുടെ മതിലും അസ്തോദിന്റെ മതിലും ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു; അസ്തോദ് നാട്ടിലും ഫെലിസ്ത്യരുടെ ഇടയിലും പട്ടണങ്ങള് പണിതു.

7. ఫిలిష్తీయులతోను గూర్బయలులో నివసించిన అరబీయులతోను మెహూనీయులతోను అతడు యుద్ధము చేయగా దేవుడు అతనికి సహాయము చేసెను.

7. ദൈവം ഫെലിസ്ത്യര്ക്കും ഗൂര്-ബാലില് പാര്ത്ത അരാബ്യര്ക്കും മെയൂന്യര്ക്കും വിരോധമായി അവനെ സഹായിച്ചു.

8. అమ్మోనీ యులు ఉజ్జియాకు పన్నిచ్చువారైరి. అతడు అధికముగా బలాభివృద్ధి నొందెను గనుక అతని కీర్తి ఐగుప్తు మార్గ ప్రదేశములన్నిటను వ్యాపించెను.

8. അമ്മോന്യരും ഉസ്സീയാവിന്നു കാഴ്ചകൊണ്ടുവന്നു; അവന് അത്യന്തം പ്രബലനായിത്തീര്ന്നതുകൊണ്ടു അവന്റെ ശ്രുതി മിസ്രയീംവരെ പരന്നു.

9. మరియు ఉజ్జియా యెరూషలేములో మూలగుమ్మము దగ్గరను, పల్లపుస్థలముల గుమ్మము దగ్గరను, ప్రాకారపు మూల దగ్గరను, దుర్గములను కట్టించి గుమ్మములు దిట్టపరచెను.

9. ഉസ്സീയാവു യെരൂശലേമില് കോണ്വാതില്ക്കലും താഴ്വരവാതില്ക്കലും തിരിവിങ്കലും ഗോപുരങ്ങള് പണിതു ഉറപ്പിച്ചു.

10. అదియుగాక షెఫేలా ప్రదేశములోను మైదాన ప్రదేశములోను అతనికి విస్తారమైన పశువులుండగా అతడు అరణ్యములో దుర్గములు కట్టించి అనేకమైన బావులు త్రవ్వించెను. వ్యవసాయమందు అతడు అపేక్షగలవాడు గనుక పర్వత ములలోను కర్మెలులోను అతనికి వ్యవసాయకులును ద్రాక్ష తోట పనివారును కలిగియుండిరి.

10. അവന്നു താഴ്വീതിയിലും സമഭൂമിയിലും വളരെ കന്നുകാലികള് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവന് മരുഭൂമിയില് ഗോപുരങ്ങള് പണിതു, അനേകം കിണറും കുഴിപ്പിച്ചു; അവന് കൃഷിപ്രിയനായിരുന്നതിനാല് അവന്നു മലകളിലും കര്മ്മേലിലും കൃഷിക്കാരും മുന്തിരിത്തോട്ടക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

11. యుద్ధమునకు ఉజ్జియాకు సైన్యము కలిగియుండెను; అందులోని యోధులు రాజు అధిపతులలో హనన్యా అనువాని చేతిక్రిందనుండిరి. ఖజానాదారుడగు మయ శేయాయు ప్రధానమంత్రియగు యెహీయేలును వారి లెక్క ఎంతైనది చూచి వారిని పటాలముగా ఏర్పరచువారై యుండిరి.

11. ഉസ്സീയാവിന്നു പടയാളികളുടെ ഒരു സൈന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവര് രായസക്കാരനായ യെയീയേലും പ്രമാണിയായ മയശേയാവും എടുത്ത എണ്ണപ്രകാരം ഗണംഗണമായി രാജാവിന്റെ സേനാപതികളില് ഒരുവനായ ഹനന്യാവിന്റെ കൈക്കീഴെ യുദ്ധത്തിന്നു പുറപ്പെടും.

12. వారి పితరుల యిండ్ల పెద్దల సంఖ్యను బట్టి పరాక్రమశాలులు రెండు వేల ఆరువందల మంది యెరి.

12. യുദ്ധവീരന്മാരായ പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുടെ ആകത്തുക രണ്ടായിരത്തറുനൂറു.

13. రాజునకు సహాయము చేయుటకై శత్రువులతో యుద్ధము చేయుటయందు పేరుపొందిన పరాక్రమశాలులైన మూడులక్షల ఏడు వేల ఐదువందలమందిగల సైన్యము వారి చేతిక్రింద ఉండెను.

13. അവരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴില് ശത്രുക്കളുടെ നേരെ രാജാവിനെ സഹായിപ്പാന് മഹാവീര്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്തുവന്നവരായി മൂന്നുലക്ഷത്തേഴായിരത്തഞ്ഞൂറുപേരുള്ള ഒരു സൈന്യംബലം ഉണ്ടായിരുന്നു.

14. ఉజ్జియా యీ సైన్యమంతటికి డాళ్లను ఈటెలను శిరస్త్రాణములను కవచములను విల్లులను వడిసెలలను చేయించెను.

14. ഉസ്സീയാവു അവര്ക്കും, സര്വ്വ സൈന്യത്തിന്നും തന്നേ, പരിച, കുന്തം, തലക്കോരിക, കവചം, വില്ലു, കവിണക്കല്ലു, എന്നിവ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു.

15. మరియు అతడు అంబుల నేమి పెద్దరాళ్లనేమి ప్రయోగించుటకై ఉపాయ శాలులు కల్పించిన యంత్రములను యెరూషలేములో చేయించి దుర్గములలోను బురుజులలోను ఉంచెను. అతడు స్థిరపడువరకు అతనికి ఆశ్చర్యకర మైన సహాయము కలిగెను గనుక అతని కీర్తి దూరముగా వ్యాపించెను.

15. അവന് അസ്ത്രങ്ങളും വലിയ കല്ലുകളും പ്രയോഗിപ്പാന് ഗോപുരങ്ങളുടെയും കൊത്തളങ്ങളുടെയും മേല് വെക്കേണ്ടതിന്നു കൌശലപ്പണിക്കാര് സങ്കല്പിച്ച യന്ത്രങ്ങള് യെരൂശലേമില് തീര്പ്പിച്ചു; അവന് പ്രബലനായിത്തീരുവാന്തക്കവണ്ണം അതിശയമായി അവന്നു സഹായം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു അവന്റെ ശ്രുതി ബഹുദൂരം പരന്നു.

16. అయితే అతడు స్థిరపడిన తరువాత అతడు మనస్సున గర్వించి చెడిపోయెను. అతడు ధూపపీఠముమీద ధూపమువేయుటకై యెహోవా మందిరములో ప్రవేశించి తన దేవుడైన యెహోవామీద ద్రోహము చేయగా

16. എന്നാല് അവന് ബലവാനായപ്പോള് അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ നാശത്തിന്നായിട്ടു നിഗളിച്ചു; അവന് തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോടു കുറ്റം ചെയ്തു ധൂപപീഠത്തിന്മേല് ധൂപം കാട്ടുവാന് യഹോവയുടെ ആലയത്തില് കടന്നുചെന്നു.

17. యాజకుడైన ఆజర్యాయు అతనితోకూడ ధైర్యవంతులైన యెహోవా యాజకులు ఎనుబది మందియు అతని వెంబడి లోపలికి పోయిరి.

17. അസര്യ്യാപുരോഹിതനും അവനോടുകൂടെ ധൈര്യശാലികളായി യഹോവയുടെ എണ്പതു പുരോഹിതന്മാരും അവന്റെ പിന്നാലെ അകത്തു ചെന്നു ഉസ്സീയാരാജാവിനെ തടുത്തു അവനോടു

18. వారు రాజైన ఉజ్జియాను ఎదిరించిఉజ్జియా, యెహోవాకు ధూపము వేయుట ధూపము వేయుటకై ప్రతిష్ఠింపబడిన అహరోను సంతతివారైన యాజకుల పనియేగాని నీ పని కాదు; పరిశుద్ధస్థలములోనుండి బయటికి పొమ్ము, నీవు ద్రోహము చేసియున్నావు, దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఇది నీకు ఘనత కలుగ జేయదని చెప్పగా

18. ഉസ്സീയാവേ, യഹോവേക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നതു നിനക്കു വിഹിതമല്ല; ധൂപം കാട്ടുവാന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അഹരോന്യരായ പുരോഹിതന്മാര്ക്കത്രേ; വിശുദ്ധമന്ദിരത്തില്നിന്നു പൊയ്ക്കൊള്ക; ലംഘനമാകുന്നു നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നതു; അതു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിനക്കു മാനമായിരിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

19. ఉజ్జియా ధూపము వేయుటకు ధూపార్తిని చేత పట్టుకొని రౌద్రుడై, యాజకులమీద కోపము చూపెను. యెహోవా మందిరములో ధూప పీఠము ప్రక్క నతడు ఉండగా యాజకులు చూచుచునే యున్నప్పుడు అతని నొసట కుష్ఠరోగము పుట్టెను.

19. ധൂപം കാട്ടുവാന് കയ്യില് ധൂപകലശം പിടിച്ചിരിക്കെ ഉസ്സീയാവു കോപിച്ചു; അവന് പുരോഹിതന്മാരോടു കോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയില് തന്നേ യഹോവയുടെ ആലയത്തില് ധൂപപീഠത്തിന്റെ അരികെ വെച്ചു പുരോഹിതന്മാര് കാണ്കെ അവന്റെ നെറ്റിമേല് കുഷ്ഠം പൊങ്ങി.

20. ప్రధానయాజకుడైన అజర్యాయును యాజకులందరును అతనివైపు చూడగా అతడు నొసట కుష్ఠము గలవాడై యుండెను. గనుక వారు తడవుచేయక అక్కడనుండి అతనిని బయటికి వెళ్లగొట్టిరి; యెహోవా తన్ను మొత్తెనని యెరిగి బయటికి వెళ్లుటకు తానును త్వరపడెను.

20. മഹാപുരോഹിതനായ അസര്യ്യാവും സകലപുരോഹിതന്മാരും അവനെ നോക്കി, അവന്റെ നെറ്റിയില് കുഷ്ഠം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു അവനെ ക്ഷണം അവിടെനിന്നു പുറത്താക്കി; യഹോവ തന്നെ ബാധിച്ചതുകൊണ്ടു അവന് തന്നേയും പുറത്തുപോകുവാന് ബദ്ധപ്പെട്ടു.

21. రాజైన ఉజ్జియా తన మరణదినమువరకు కుష్ఠరోగియై యుండెను. కుష్ఠరోగియై యెహోవా మందిరములోనికి పోకుండ ప్రత్యేకింపబడెను గనుక అతడు ప్రత్యేకముగా ఒక యింటిలో నివసించుచుండెను; అతని కుమారుడైన యోతాము రాజు ఇంటివారికి అధిపతియై దేశపు జనులకు న్యాయము తీర్చుచుండెను.

21. അങ്ങനെ ഉസ്സീയാരാജാവു ജീവപര്യന്തം കുഷ്ടരോഗിയായിരുന്നു; അവന് യഹോവയുടെ ആലയത്തില്നിന്നു ഭ്രഷ്ടനായിരുന്നതിനാല് ഒരു പ്രത്യേകശാലയില് കുഷ്ഠരോഗിയായി താമസിച്ചു. അവന്റെ മകനായ യോഥാം രാജധാനിക്കു മേല്വിചാരകനായി ദേശത്തിലെ ജനത്തിന്നു ന്യായപാലനം ചെയ്തുവന്നു.

22. ఉజ్జియా చేసిన యితర కార్యములను గూర్చి ఆమోజు కుమారుడును ప్రవక్తయునైన యెషయా వ్రాసెను.

22. ഉസ്സീയാവിന്റെ മറ്റുള്ള വൃത്താന്തങ്ങള് ആദ്യാവസാനം ആമോസിന്റെ മകനായ യെശയ്യാപ്രവാചകന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

23. ఉజ్జియా తన పితరులతో కూడ నిద్రించెను. అతడు కుష్ఠరోగియని రాజుల సంబంధ మైన శ్మశానభూమిలో అతని పితరులదగ్గర అతని పాతి పెట్టిరి. అతని కుమారుడైన యోతాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

23. ഉസ്സീയാവു അവന്റെ പിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ നിദ്രപ്രാപിച്ചു; അവന് കുഷ്ഠരോഗിയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു അവര് രാജാക്കന്മാര്ക്കുംള്ള ശ്മശാനഭൂമിയില് അവന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കല് അവനെ അടക്കം ചെയ്തു; അവന്റെ മകനായ യോഥാം അവന്നു പകരം രാജാവായി.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదాలో ఉజ్జియా మంచి పాలన. (1-15) 
ఉజ్జియా ప్రభువును వెదకడానికి మరియు అతని విశ్వాసాన్ని ఆచరించడానికి అంకితభావంతో ఉండడంతో, దేవుడు అతనికి శ్రేయస్సును ప్రసాదించాడు. దేవుడు శ్రేయస్సు కోసం ఎంచుకున్న వారు మాత్రమే వాస్తవానికి విజయాన్ని అనుభవిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది ఆయన నుండి వచ్చిన బహుమతి. చాలా మంది వ్యక్తులు ప్రభువును వెదికి, తమ బాధ్యతలకు కట్టుబడి ఉన్నంత కాలం వారు అభివృద్ధి చెందారని ధృవీకరించారు. అయితే, వారు దేవుని నుండి దూరమయ్యాక, వారి పరిస్థితులు సవాలుగా మారాయి. దేవుడు సోమరితనాన్ని ఆశీర్వదించడు లేదా శ్రద్ధగలవారికి తన ఆశీర్వాదాలను నిలిపివేయడు. తన సన్నిధిని కోరుకునే వారెవరూ వ్యర్థంగా చేయరని ఆయన నిర్ధారిస్తాడు. ఉజ్జియా పొరుగు దేశాల్లో విస్తృతమైన పేరు పొందాడు. దేవుడు మరియు సద్గురువులచే గౌరవప్రదమైన ఖ్యాతి నిజంగా గౌరవప్రదమైనది. అతను యుద్ధంలో ఆనందాన్ని పొందలేదు లేదా విశ్రాంతి కార్యకలాపాలలో అధికంగా పాల్గొనలేదు; బదులుగా, అతను వ్యవసాయంలో ఆనందం పొందాడు.

ఉజ్జియా ధూపం వేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం. (16-23)
ఉజ్జియాకు ముందున్న రాజులు ప్రభువు ఆలయాన్ని విడిచిపెట్టి, అన్యమత బలిపీఠాలపై ధూపం వేయడం ద్వారా అతిక్రమించారు. అయితే, ఉజ్జియా యొక్క అతిక్రమం భిన్నంగా ఉంది; అతను పవిత్ర స్థలంలోకి ప్రవేశించి దేవుని బలిపీఠం మీద ధూపం వేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇది ఒక విపరీతాన్ని మరొకదానికి పడకుండా తప్పించుకోవడంలోని కష్టాన్ని వివరిస్తుంది. అతని పాపం గర్వించే హృదయం నుండి ఉద్భవించింది, ఇది తరచుగా నాశనానికి దారితీసే కోరిక. తనను సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించిన దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి బదులుగా, అతని హృదయం తన స్వంత నష్టానికి ఎత్తుకుంది. ప్రజలు నిషేధించబడిన జ్ఞానాన్ని వెంబడించడం మరియు తమ పరిధికి మించిన వాటి కోసం వారి కోరిక తరచుగా అహంకారంలో పాతుకుపోతాయి.
ధూపం ద్వారా సూచించబడే మన ప్రార్థనలు, విశ్వాసం ద్వారా మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడైన యేసు చేతికి అప్పగించబడాలి, వాటిని దేవుడు అంగీకరించాలి (ప్రకటన 8:3). యాజకులతో ఉజ్జియా ఘర్షణ పడినప్పటికీ, అతను తన సృష్టికర్తతో పోరాడలేదు. అయినప్పటికీ, అతను తన అతిక్రమణకు శిక్షను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు అతని మరణం వరకు కుష్ఠురోగిగా ఉన్నాడు, సమాజం నుండి ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఈ శిక్ష అతని పాపాన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రతిబింబిస్తుంది, అతని గర్వాన్ని ప్రతిబింబించే అద్దంలా నటించింది. దేవుడు అతనిని తగ్గించి అతని మీద అవమానాన్ని తెచ్చాడు. నిషేధించబడిన గౌరవాలను కోరుకునే వారు అనుమతించదగిన వాటిని కోల్పోతారు. ఆదాము, నిషిద్ధమైన జ్ఞాన వృక్షాన్ని చేరుకోవడం ద్వారా, జీవ వృక్షం నుండి తనను తాను నిరోధించుకున్నట్లే, అనుచితమైన గౌరవాలను ఆశించే వ్యక్తులు పర్యవసానాలను అనుభవిస్తారు.
దీన్ని చదివిన వారందరూ ప్రభువు నీతిని గుర్తించాలి. సంపన్నమైన మరియు ఉపయోగకరమైన వ్యక్తులను పక్కన పెట్టడం, వారిని ఇతరులతో భర్తీ చేయడం సరైనదని దేవుడు భావించినప్పుడు, ఆ కొత్త నాయకులు ప్రాపంచిక చింతలను విడిచిపెట్టి, మరణానికి సిద్ధమవుతున్న వారి మిగిలిన రోజులను గడపవచ్చు.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |