Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. When the wall had been rebuilt, I had the doors set up, and the gatekeepers (and the singers and the Levites) were put in charge of them.

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. Over Jerusalem I placed Hanani, my brother, and Hananiah, the commander of the citadel, who was a more trustworthy and God-fearing man than most.

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. I said to them: 'The gates of Jerusalem are not to be opened until the sun is hot, and while the sun is still shining they shall shut and bar the doors. Appoint as watchmen the inhabitants of Jerusalem, some at their watch posts, and others before their own houses.'

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. Now the city was quite wide and spacious, but its population was small, and none of the houses had been rebuilt.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. When my God had put it into my mind to gather together the nobles, the magistrates, and the common people, and to examine their family records, I came upon the family list of those who had returned in the earliest period. There I found the following written:

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. These are the inhabitants of the province who returned from the captivity of the exiles whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away, and who came back to Jerusalem and Judah, each man to his own city

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. (those who returned with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, and Baanah). The census of the men of Israel:

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. sons of Parosh, two thousand one hundred and seventy-two;

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. sons of Shephatiah, three hundred and seventy-two;

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. sons of Arah, six hundred and fifty-two;

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. sons of Pahath-moab who were sons of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and eighteen;

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. sons of Elam, one thousand two hundred and fifty-four;

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. sons of Zattu, eight hundred and forty-five;

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. sons of Zaccai, seven hundred and sixty;

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. sons of Binnui, six hundred and forty-eight;

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. sons of Bebai, six hundred and twenty-eight;

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. sons of Azgad, two thousand three hundred and twenty-two;

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. sons of Adonikam, six hundred and sixty-seven;

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. sons of Bigvai, two thousand and sixty-seven;

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. sons of Adin, six hundred and fifty-five;

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. sons of Ater who were sons of Hezekiah, ninety-eight;

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. sons of Hashum, three hundred and twenty-eight;

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. sons of Bezai, three hundred and twenty-four;

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. sons of Hariph, one hundred and twelve;

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. sons of Gibeon, ninety-five;

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. men of Bethlehem and Netophah, one hundred and eighty-eight;

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. men of Anathoth, one hundred and twenty-eight;

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. men of Beth-azmaveth, forty-two;

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. men of Kiriath-jearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty-three;

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. men of Ramah and Geba, six hundred and twenty-one;

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. men of Michmas, one hundred and twenty-two;

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. men of Bethel and Ai, one hundred and twenty-three;

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. men of Nebo, fifty-two;

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. sons of another Elam, one thousand two hundred and fifty-four;

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. sons of Harim, three hundred and twenty;

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. sons of Jericho, three hundred and forty-five;

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. sons of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred and twenty-one;

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. sons of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. The priests: sons of Jedaiah who were of the house of Jeshua, nine hundred and seventy-three;

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. sons of Immer, one thousand and fifty-two;

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. sons of Pashhur, one thousand two hundred and forty-seven;

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. sons of Harim, one thousand and seventeen.

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. The Levites: sons of Jeshua, Kadmiel, Binnui, Hodeviah, seventy-four.

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. The singers: sons of Asaph, one hundred and forty-eight.

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. The gatekeepers: sons of Shallum, sons of Ater, sons of Talmon, sons of Akkub, sons of Hatita, sons of Shobai, one hundred and thirty-eight.

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. The temple slaves: sons of Ziha, sons of Hasupha, sons of Tabbaoth,

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. sons of Keros, sons of Sia, sons of Padon,

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. sons of Lebana, sons of Hagaba, sons of Shalmai,

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. sons of Hanan, sons of Giddel, sons of Gahar,

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. sons of Reaiah, sons of Rezin, sons of Nekoda,

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. sons of Gazzam, sons of Uzza, sons of Paseah,

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. sons of Besai, sons of the Meunites, sons of the Nephusites,

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. sons of Bakbuk, sons of Hakupha, sons of Harhur,

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. sons of Bazlith, sons of Mehida, sons of Harsha,

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. sons of Barkos, sons of Sisera, sons of Temah,

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. sons of Neziah, sons of Hatipha.

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. Descendants of the slaves of Solomon: sons of Sotai, sons of Sophereth, sons of Perida,

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. sons of Jaala, sons of Darkon, sons of Giddel,

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. sons of Shephatiah, sons of Hattil, sons of Pochereth-hazzebaim, sons of Amon.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. The total of the temple slaves and the descendants of the slaves of Solomon was three hundred and ninety-two.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. The following who returned from Tel-melah, Tel-harsha, Cherub, Addon, and Immer were unable to prove that their ancestral houses and their descent were Israelite:

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. sons of Delaiah, sons of Tobiah, sons of Nekoda, six hundred and forty-two.

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. Also, of the priests: sons of Hobaiah, sons of Hakkoz, sons of Barzillai (he had married one of the daughters of Barzillai the Gileadite and became known by his name).

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. These men searched their family records, but their names could not be found written there; hence they were degraded from the priesthood,

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. and His Excellency ordered them not to partake of the most holy foods until there should be a priest bearing the Urim and Thummim.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. The entire assembly taken together came to forty-two thousand three hundred and sixty,

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. not counting their male and female slaves, who were seven thousand three hundred and thirty-seven. They also had two hundred male and female singers. Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five,

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. their camels four hundred and thirty-five, their asses six thousand seven hundred and twenty.

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. Certain of the family heads contributed to the service. His Excellency put into the treasury one thousand drachmas of gold, fifty basins, thirty garments for priests, and five hundred minas of silver.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. Some of the family heads contributed to the treasury for the temple service: twenty thousand drachmas of gold and two thousand two hundred minas of silver.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. The contributions of the rest of the people amounted to twenty thousand drachmas of gold, two thousand minas of silver, and sixty-seven garments for priests.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. The priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the temple slaves, and all Israel took up residence in their cities.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |