Exodus - నిర్గమకాండము 15 | View All

1. అప్పుడు మోషేయు ఇశ్రాయేలీయులును యెహోవాను గూర్చి యీ కీర్తన పాడిరి - యెహోవానుగూర్చి గానముచేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱ్ఱమును దాని రౌతును ఆయన సముద్రములో పడద్రోసెను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

2. యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణించెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ నుతించెదను.

3. యెహోవా యుద్ధశూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

4. ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముద్రములో పడద్రోసెను అతని అధిపతులలో శ్రేష్ఠులు ఎఱ్ఱసముద్రములో మునిగిపోయిరి

5. అగాధజలములు వారిని కప్పెను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి.

6. యెహోవా, నీ దక్షిణహస్తము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ దక్షిణ హస్తము శత్రువుని చితక గొట్టును.

7. నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయమువలన అణచివేయుదువు నీ కోపాగ్నిని రగులజేయుదువు అది వారిని చెత్తవలె దహించును.

8. నీ నాసికారంధ్రముల ఊపిరివలన నీళ్లు రాశిగా కూర్చబడెను ప్రవాహములు కుప్పగా నిలిచెను అగాధజలములు సముద్రముమధ్య గడ్డకట్టెను

9. తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొమ్ము పంచుకొనియెదను వాటివలన నా ఆశ తీర్చుకొనియెదను నా కత్తి దూసెదను నా చెయ్యి వారిని నాశనము చేయునని శత్రువనుకొనెను.

10. నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముద్రము వారిని కప్పెను వారు మహా అగాధమైన నీళ్లలో సీసమువలె మునిగిరి.

11. యెహోవా, వేల్పులలో నీవంటివాడెవడు పరిశుద్ధతనుబట్టి నీవు మహానీయుడవు స్తుతికీర్తనలనుబట్టి పూజ్యుడవు అద్భుతములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు
ప్రకటన గ్రంథం 15:3

12. నీ దక్షిణహస్తమును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను.

13. నీవు విమోచించిన యీ ప్రజలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ బలముచేత వారిని నీ పరిశుద్ధాలయమునకు నడిపించితివి.

14. జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిష్తియ నివాసులకు వేదన కలుగును.

15. ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిష్ఠులకు వణకు పుట్టును కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధికభయము వారికి కలుగును.

16. యెహోవా, నీ ప్రజలు అద్దరికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ ప్రజలు అద్దరికి చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు.

17. నీవు నీ ప్రజను తోడుకొని వచ్చెదవు యెహోవా, నీ స్వాస్థ్యమైన కొండమీద నా ప్రభువా, నీవు నివసించుటకు నిర్మించుకొనిన చోటను

18. నీ చేతులు స్థాపించిన పరిశుద్ధాలయమందు వారిని నిలువ పెట్టెదవు. యెహోవా నిరంతరమును ఏలువాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

19. ఫరో గుఱ్ఱములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముద్రములో దిగగా యెహోవా వారి మీదికి సముద్ర జలములను మళ్లించెను. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి.

20. మరియఅహరోను సహోదరియు ప్రవక్త్రియునగు మిర్యాము తంబురను చేత పట్టుకొనెను. స్త్రీలందరు తంబురలతోను నాట్యములతోను ఆమె వెంబడి వెళ్లగా

21. మిర్యాము వారితో కలిసి యిట్లు పల్లవి యెత్తి పాడెను యెహోవాను గానము చేయుడి ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱ్ఱమును దాని రౌతును సముద్రములో ఆయన పడద్రోసెను.

22. మోషే ఎఱ్ఱ సముద్రమునుండి జనులను సాగ చేయగా వారు షూరు అరణ్యములోనికి వెళ్లి దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచ్చట వారికి నీళ్లు దొరకలేదు. అంతలో వారు మారాకు చేరిరి.

23. మారా నీళ్లు చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయిరి. అందువలన దానికి మారా అను పేరు కలిగెను.

24. ప్రజలు - మేమేమి త్రాగుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా

25. అతడు యెహోవాకు మొఱపెట్టెను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపెను. అది ఆ నీళ్లలో వేసిన తరువాత నీళ్లు మధురములాయెను. అక్కడ ఆయన వారికి కట్టడను విధిని నిర్ణయించి, అక్కడ వారిని పరీక్షించి,

26. మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి, ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడచినయెడల, నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగ జేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియ్యను; నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను.

27. తరువాత వారు ఏలీమునకు వచ్చిరి; అక్కడ పండ్రెండు నీటి బుగ్గలును డెబ్బది యీత చెట్లును ఉండెను. వారు అక్కడనే ఆ నీళ్లయొద్ద దిగిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 15 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఇశ్రాయేలు విమోచన కొరకు మోషే పాట. (1-21) 
ఈ పాట చాలా పాతది మరియు ఇది దేవుని గురించి. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో, శక్తిమంతుడో తెలిపేందుకు మనం పాడుకునే ప్రత్యేక గీతం ఇది. ఈ పాటలో ఎంత గొప్పవాళ్ళో మనం మాట్లాడకూడదు, దేవుడు మాత్రమే. మంచిగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో మరియు మనం విచారంగా లేదా బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తాడు అనే దాని గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది. దేవుడు చాలా శక్తిమంతుడని మరియు మనం ఎల్లప్పుడూ ఆయనను గౌరవించాలని కూడా ఇది చెబుతుంది. అతను పరిపూర్ణుడు మరియు పవిత్రుడు, అంటే అతను నిజంగా ప్రత్యేకమైనవాడు మరియు మంచివాడు. దేవుని మంచితనం పాపం పట్ల ఆయనకున్న అయిష్టతలోనూ, పాపం చేస్తూ ఉండే వ్యక్తులను శిక్షించడంలోనూ చూపబడింది. అతను తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులకు సహాయం చేస్తాడు మరియు తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడు. ప్రజలు అతనిని ప్రశంసించినప్పుడు, అది విస్మయం కలిగిస్తుంది, కానీ వారు అతని స్నేహితులు కాకపోతే, అది భయంగా ఉంటుంది. అతను ఊహించని అద్భుతమైన పనులను చేస్తాడు మరియు తన శక్తిని మరియు దయను చూపిస్తాడు. మనం దేవుణ్ణి గౌరవించాలి మరియు ఆయన మన కోసం చేసే ప్రతిదానికీ కృతజ్ఞతతో ఉండాలి. 

మారా వద్ద ఉన్న చేదు నీళ్లు, ఇశ్రాయేలీయులు ఏలీమ్‌కు వచ్చారు. (22-27) 
ఇశ్రాయేలీయులు నీళ్లు లేని చోట ఉన్నారు. మారా అనే ప్రదేశంలో వారు కొన్నింటిని కనుగొన్నప్పుడు, వారు దానిని త్రాగలేకపోయారు, ఎందుకంటే దాని రుచి చాలా చెడ్డది. కొన్నిసార్లు, మనం ఏదో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందని అనుకోవచ్చు, కానీ అది నిరాశగా మారుతుంది. ఇది ఇశ్రాయేలీయులు మోషేతో చేసినట్లుగా మనల్ని కలత చెందేలా చేస్తుంది మరియు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. దేవుణ్ణి విశ్వసించే వ్యక్తులు కూడా ఆందోళన లేదా కలత చెందే సందర్భాలు ఉండవచ్చు. అయితే మనం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి, మన భావాల గురించి ఆయనతో మాట్లాడినట్లయితే, కష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఓదార్పును, శాంతిని పొందగలం. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మోషే సహాయం కోసం దేవుణ్ణి అడిగాడు మరియు దేవుడు వారికి అవసరమైన వాటిని ఇచ్చాడు. దేవుడు మోషేకు ఒక ప్రత్యేకమైన చెట్టును చూపించాడు, దానిని అతను నీటిలో ఉంచాడు, మరియు నీరు త్రాగడానికి ఉపయోగపడింది. కొంతమంది ప్రజలు ఈ చెట్టు యేసు శిలువ లాంటిదని భావిస్తారు, ఇది ప్రజలు కష్ట సమయాల్లో ఉన్నప్పుడు మంచి అనుభూతి చెందడానికి సహాయపడుతుంది. కానీ ఎవరైనా అవిధేయులైతే, వారు సహాయం చేయరు. దేవుడు మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచే వైద్యుడి లాంటివాడు మరియు మనం అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు బాగుపడటానికి సహాయం చేస్తాడు. మనం దేవునికి చెందినవారమని మరియు ఆయనను సేవించడానికే ఇక్కడ ఉన్నామని గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక చోట వారికి తాగడానికి మంచి నీళ్లు ఉన్నాయి, కానీ కొన్నిసార్లు మనం కాసేపు చేదు నీళ్లు తాగాల్సి రావచ్చు. కష్టంగా ఉన్నప్పుడు మనం వదులుకోకూడదు. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |