Exodus - నిర్గమకాండము 16 | View All

1. తరువాత ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతయును ఏలీమునుండి ప్రయాణమైపోయి, వారు ఐగుప్తు దేశములో నుండి బయలుదేరిన రెండవనెల పదునైదవ దినమున ఏలీమునకును సీనాయికిని మధ్యనున్న సీను అరణ్యమునకు వచ్చిరి.

1. తర్వాత ప్రజలు ఏలీము నుండి ప్రయాణం చేసి సీనాయి ఎడారి చేరుకొన్నారు. ఈ స్థలం ఏలీముకి, సీనాయికి మధ్య ఉంది. ఈజిప్టు వదలిన తర్వాత రెండోనెల 15వ రోజున వారు ఈ స్థలానికి వచ్చారు.

2. ఆ అరణ్యములో ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతయు మోషే అహరోనులమీద సణిగెను.

2. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మళ్లీ ఫిర్యాదు చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఆ ఎడారిలో వారు మోషే అహరోనులకు ఫిర్యాదు చేసారు.

3. ఇశ్రాయేలీయులు - మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొద్ద కూర్చుండి తృప్తిగా ఆహారము తినునప్పుడు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ సర్వసమాజమును ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణ్యములోనికి మమ్మును అక్కడ నుండి తోడుకొని వచ్చితిరని వారితో ననగా

3. “ఈజిప్టు దేశంలోనే యెహోవా మమ్మల్ని చంపేసి ఉంటే మాకు బాగుండేది. ఈజిప్టులో తినేందుకు మాకు సమృద్ధిగా ఉండేది. మాకు కావాల్సిన భోజనం అంతా మాకు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు నీవు మమ్మల్ని ఈ ఎడారిలోనికి తీసుకొచ్చావు. మేమంతా ఆకలితో ఇక్కడే చస్తాము” అంటూ ప్రజలు మోషే అహరోనులతో చెప్పారు.

4. యెహోవా మోషేను చూచి - ఇదిగో నేను ఆకాశము నుండి మీ కొరకు ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీక్షించునట్లు ఈ ప్రజలు వెళ్లి ఏనాటి బత్తెము ఆనాడే కూర్చుకొనవలెను.
మత్తయి 6:34, 1 కోరింథీయులకు 10:3, యోహాను 6:31

4. అప్పుడు మోషేతో యెహోవా అన్నాడు, “ఆకాశం నుండి ఆహారం కురిపిస్తాను. ఈ ఆహారం మీరు తినేందుకే. ప్రతిరోజూ ప్రజలు బయటకు వెళ్లి ఆరోజు తాము తినేందుకు ఎంత భోజనం అవసరమో అంతే సమకూర్చు కోవాలి. నేను చెప్పినట్టు ప్రజలు చేస్తారో లేదో చూద్దామని నేను యిలా చేసాను.

5. మరియు ఆరవ దినమున వారు తెచ్చుకొనిన దానిని సిద్ధపరచుకొనవలెను. వారు దినదినమున కూర్చుకొనుదానికంటె అది రెండంతలై యుండవలెననెను.

5. ఒక్క రోజుకు ఎంత భోజనం సరిపోతుందో సరిగ్గా అంతే ప్రజలు ప్రతిరోజూ తీసుకోవాలి. అయితే శుక్రవారం నాడు ప్రజలు భోజనం సిద్ధం చేసుకొనేటప్పుడు రెండు రోజులకు సరిపడే భోజనం ఉండేటట్టు వారు చూసుకోవాలి.

6. అప్పుడు మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలీయులందరితో యెహోవా ఐగుప్తు దేశములోనుండి మిమ్మును బయటికి రప్పించెనని సాయంకాలమందు మీకు తెలియబడును.

6. కనుక మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో ఇలా చెప్పారు, “ఈ రాత్రి యెహోవా శక్తి మీరు చూస్తారు. ఈజిప్టు దేశం నుండి ఆయనే మిమ్మల్ని రక్షించాడని మీరు తెలుసుకొంటారు.

7. యెహోవామీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినుచున్నాడు; ఉదయమున మీరు యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏపాటి వారము? మామీద సణుగనేల అనిరి.
2 కోరింథీయులకు 3:18

7. యెహోవా మహిమను రేపు ఉదయం మీరు చూస్తారు. యెహోవాకు మీరు ఫిర్యాదు చేసారు. ఆయన మా మనవి విన్నాడు. (ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు) మీరు మా దగ్గర ఫిర్యాదు మీద ఫిర్యాదు చేసారు. మేము ఏ పాటి వారం?”

8. మరియమోషే - మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును ఉదయమున చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియ్యగాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట యెహోవా మీదనేగాని మామీద కాదనెను

8. “మీరు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నారు, యెహోవా మీ ఫిర్యాదులు విన్నాడు. కనుక రాత్రివేళ ఆయన మీకు మాంసం ఇస్తాడు. మీకు అవసరం ఉన్న భోజనం అంతా ప్రతి ఉదయం మీకు ఉంటుంది. నా దగ్గర, అహరోను దగ్గర మీరు ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉండినారు. కానీ ఇప్పుడు మేము కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకొంటాం. మీరు ఫిర్యాదు చేస్తోంది నా మీద, అహరోను మీద కాదని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. మీరు యెహోవాకు విరోధంగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు” అన్నాడు మోషే.

9. అంతట మోషే అహరోనుతో - యెహోవా సన్నిధికి సమీపించుడి; ఆయన మీ సణుగులను వినెనని నీవు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజముతో చెప్పుమనెను.

9. ఆ తర్వాత మోషే అహరోనుతో, “నీవు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో మాట్లాడు: ‘యెహోవా, మీ ఫిర్యాదులు విన్నాడు గనుక ఆయన ఎదుట సమావేశం అవ్వండి’ అని వారితో చెప్పు అన్నాడు.”

10. అట్లు అహరోను ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజముతో మాటలాడుచుండగా వారు అరణ్యమువైపు చూచిరి, అప్పుడు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి కనబడెను.

10. అహరోను ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరితో మాట్లాడాడు. వాళ్లంతా ఒక్కచోట చేరారు. అహరోను మాట్లాడుతూ ఉండగా, ప్రజలంతా పక్కకు తిరిగి ఎడారిలోకి చూచారు. యెహోవా మహిమ ఒక మేఘంలా ప్రత్యక్షమవడం వారు చూశారు.

11. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - నేను ఇశ్రాయేలీయుల సణుగులను వింటిని.

11. యెహోవా మోషేతో ఇలా చెప్పాడు:

12. నీవు సాయంకాలమున మీరు మాంసము తిందురు, ఉదయమున ఆహారముచేత తృప్తిపొందుదురు, అప్పుడు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసికొందురని వారితో చెప్పుమనెను.

12. “ఇశ్రాయేలు ప్రజల ఫిర్యాదులు నేను విన్నాను. కనుక నేను చెబతున్న నా మాటలు వారికి చెప్పు. ‘రాత్రివేళ మాంసం మీరు తింటారు. ప్రతి ఉదయం మీకు కావాల్సినంత భోజనం మీరు తింటారు. అప్పుడు మీ యెహోవా దేవుణ్ణి నమ్ముకోవచ్చని మీరు తెలుసుకొంటారు.” ‘

13. కాగా సాయంకాలమున పూరేడులువచ్చి వారి పాళెమును కప్పెను, ఉదయమున మంచువారి పాళెముచుట్టు పడియుండెను.

13. ఆ రాత్రి వారి బస అంతటా పూరీళ్లు (పిట్టలు) వచ్చాయి. (మాంసం కోసం ప్రజలు ఈ పిట్టల్ని పట్టుకొన్నారు) ప్రతి ఉదయం బసకు దగ్గర్లో నేలమీద మంచు కురిసింది.

14. పడిన ఆ మంచు ఇగిరిపోయిన తరువాత నూగుమంచువలె సన్నని కణములు అరణ్యపు భూమిమీద కనబడెను.

14. సూర్యోదయం కాగానే ఆ మంచు కరిగిపోయింది. అయితే మంచు పోగానే నేలమీద నూగుమంచు ఉండేది.

15. ఇశ్రాయేలీయులు దాని చూచినప్పుడు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి.

15. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అది చూసి “అది ఏమిటి?” అంటూ ఒకళ్లనొకళ్లు ప్రశ్నించుకొన్నారు. ఈ పదార్థం ఏమిటో వారికి అర్థం కాలేదు కనుక వాళ్లు ఈ ప్రశ్న అడిగారు. మోషే వాళ్లతో చెప్పాడు: “మీరు భోజనంచేయడానికి యెహోవా మీకు ఇచ్చిన భోజనం ఇది.

16. మోషే ఇది తినుటకు యెహోవా మీకిచ్చిన ఆహారము. యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన దేమనగా ప్రతివాడును తనవారి భోజనమునకు, ప్రతివాడు తన కుటుంబములోని తలకు ఒక్కొక్క ఓమెరుచొప్పున దాని కూర్చుకొనవలెను, ఒక్కొక్కడు తన గుడారములో నున్నవారికొరకు కూర్చుకొనవలెననెను.

16. ప్రతి వ్యక్తి తనకు అవసరమైనంత మాత్రమే తీసుకోవాలి. మీ కుటుంబంలో ప్రతి వ్యక్తికీ 2 పావుల కొలత ప్రకారం మీలో ఒక్కొక్కరు తీసుకోవాలి అని యెహోవా చెబతున్నాడు.”

17. ఇశ్రాయేలీయులు అట్లు చేయగా కొందరు హెచ్చుగాను కొందరు తక్కువగాను కూర్చుకొనిరి.

17. కనుక ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అలాగే చేసారు. ప్రతి వ్యక్తి ఈ భోజనం కూర్చుకొన్నారు. కొంతమంది మిగతా వాళ్ల కంటె ఎక్కువ కూర్చుకొన్నారు.

18. వారు ఓమెరుతో కొలిచినప్పుడు హెచ్చుగా కూర్చు కొనినవానికి ఎక్కువగా మిగులలేదు తక్కువగా కూర్చుకొనినవానికి తక్కువకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి భోజనమునకు సరిగా కూర్చుకొనియుండిరి.
2 కోరింథీయులకు 8:15

18. ఆ ప్రజలు వారి కుటుంబంలో ప్రతివొక్కరికీ ఆ భోజనం పెట్టారు. ఆ భోజన పదార్థం కొలుచుకొన్నప్పుడల్లా, ప్రతి వ్యక్తికీ సరిపడ్డంత మాత్రమే ఉండేది. కాని ఎన్నడూ ఎక్కువ మిగిలేది కాదు. ప్రతి వ్యక్తీ తాను, తన కుటుంబం ఎంత తినగలరో సరిగ్గా అంతే తీసుకొన్నారు.

19. మరియమోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును మిగుల్చు కొనకూడదని వారితో చెప్పెను.

19. “రేపటికోసం ఆ భోజనం దాచుకోకండి” అని మోషే వారితో చెప్పాడు.

20. అయితే వారు మోషే మాట వినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో కొంచెము మిగుల్చుకొనగా అది పురుగుపట్టి కంపు కొట్టెను. మోషే వారిమీద కోపపడగా

20. కానీ ప్రజలు మోషేకు లోబడలేదు. కొంత మంది మర్నాడు తినవచ్చని తమ భోజనంలో కొంత దాచుకొన్నారు. అలా దాచుకొన్న భోజనం పురుగులు పట్టేసి, కంపు కొట్టేసింది. ఇలా చేసినవాళ్ల మీద మోషేకు కోపం వచ్చింది.

21. వారు అనుదినము ఉదయమున ఒక్కొక్కడు తన యింటివారి భోజనమునకు తగినట్టుగా కూర్చుకొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను.

21. ప్రతి ఉదయం ప్రజలు భోజనం కూర్చుకొన్నారు. ప్రతి వ్యక్తీ తాను తిన గలిగినంత కూర్చుకొన్నాడు. అయితే, ఎండ ఎక్కువ కాగానే ఆహారం కరిగిపోయి కనబడకుండా పోయింది.

22. ఆరవ దినమున వారు ఒక్కొక్కనికి రెండేసి ఓమెరుల చొప్పున రెండంతలు ఆహారము కూర్చు కొనినప్పుడు సమాజముయొక్క అధికారులందరు వచ్చి అది మోషేకు తెలిపిరి.

22. శుక్రవారంనాడు, రెండంతల ఆహారం ప్రజలు కూర్చుకొన్నారు. ఒక్కొక్క మనిషికి 4 పావుల ప్రకారం వారు కూర్చుకొన్నారు. కనుక ప్రజానాయకులు మోషే దగ్గరకు వచ్చి ఈ విషయం తెలియజేసారు.

23. అందుకు అతడు - యెహోవా చెప్పినమాట యిది; రేపు విశ్రాంతిదినము, అది యెహోవాకు పరిశుద్ధమైన విశ్రాంతిదినము, మీరు కాల్చుకొన వలసినది కాల్చుకొనుడి, మీరు వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి . ఉదయమువరకు మిగిలిందంతయు మీ కోరకు ఉంచుకొనుడని వారితో చెప్పెను.

23. “ఇలా జరుగుతుందని యెహోవా చెప్పాడు. ఎందుచేత? రేపు సబ్బాతు కనుక. అది యెహోవాకు ప్రత్యేకంగా విశ్రాంతి రోజు. ఈరోజు వండుకోవాల్సిన భోజనం అంతా వండుకోండి, అయితే మిగతా భోజనం రేపు ఉదయానికి దాచుకోండి” అన్నాడు మోషే వాళ్లతో.

24. మోషే ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచుకొనిరి, అది కంపుకొట్టలేదు, దానికి పురుగు పట్టలేదు.

24. కనుక ప్రజలు ఆ భోజనంలో మిగిలినదాన్ని మర్నాటికోసం దాచుకొన్నారు. ఆ భోజనంలో ఏమీ చెడిపోలేదు. అందులో కొంచెము కూడా పురుగుపట్టలేదు.

25. మోషే - నేడు దాని తినుడి, నేటి దినము యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము, నేడు అది బయట దొరకదు.

25. శనివారం నాడు ప్రజలతో మోషే ఇలా చెప్పాడు: “ఈవేళ సబ్బాతు, అంటే యెహోవా విశ్రాంతి రోజు. అందుచేత మీలో ఏ ఒక్కరూ బయట పొలాల్లో ఉండకూడదు. నిన్న కూర్చుకొన్న భోజనాన్ని తినండి.

26. ఆరు దినములు దాని కూర్చుకొనవలెను, విశ్రాంతి దినమున అనగా ఏడవ దినమున అది దొరకదనెను.

26. ఆరు రోజుల కోసం మీరు ఆహారం కూర్చుకోవాలి. అయితే ఏడోరోజు విశ్రాంతి రోజు కనుక నేల మీద ప్రత్యేక ఆహారం ఏమీ దొరకదు.”

27. అట్లు జరిగెను; ప్రజలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని కూర్చుకొన వెళ్లగా వారికేమియు దొరకక పోయెను.

27. శనివారంనాడు ప్రజల్లో కొంతమంది ఆహారం కూర్చుకోవాలని బయటకు వెళ్లారు కాని వారికి ఆహారం ఏమీ కనబడలేదు.

28. అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - మీరు ఎన్నాళ్లవరకు నా ఆజ్ఞలను నా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడువనొల్లరు?

28. అప్పుడు మోషేతో యెహోవా అన్నాడు. “నా ఆజ్ఞలకు ఉపదేశాలకు లోబడకుండా ఎన్నాళ్లు మీరు తిరస్కరిస్తారు?”

29. చూడుడి నిశ్చయముగా యెహోవా ఈ విశ్రాంతిదినమును ఆచరించుటకు సెలవిచ్చెను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము మీ కనుగ్రహించుచున్నాడు. ప్రతివాడును తన తన చోట నిలిచి యుండవలెను. ఏడవ దినమున ఎవడును తన చోటనుండి బయలు వెళ్లకూడదనెను.

29. చూడండి, శనివారం మీకు విశ్రాంతి రోజుగా చేసాడు యెహోవా. అందుచేత రెండు రోజులకు సరిపడేంత ఆహారం శుక్రవారమే యెహోవా మీకు ఇస్తాడు. కనుక శనివారంనాడు మీలో ప్రతి ఒక్కరూ కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. ఎక్కడి వాళ్లు అక్కడే ఉండండి.”

30. కాబట్టి యేడవ దినమున ప్రజలు విశ్రమించిరి.

30. కనుక శనివారంనాడు ప్రజలు విశ్రాంతి తీసుకొన్నారు.

31. ఇశ్రాయేలీయులు దానికి మన్నా అను పేరు పెట్టిరి. అది తెల్లని కొతి మెరగింజవలె నుండెను. దాని రుచి తేనెతో కలిపిన అపూపములవలె నుండెను.

31. ఆ ప్రత్యేక ఆహారాన్ని “మన్నా” అని పిలవడం మొదలుబెట్టారు ప్రజలు. మన్నా కొత్తిమెర గింజల్లా చిన్నగా తెల్లగా ఉండి, తేనెపూసిన పూతరేకుల్లా ఉంది.

32. మరియమోషే ఇట్లనెను - యెహోవా ఆజ్ఞాపించినదే మనగా - నేను ఐగుప్తుదేశము నుండి మిమ్మును బయటికి రప్పించినప్పుడు అరణ్యములో తినుటకు నేను మీకిచ్చిన ఆహారమును మీ వంశస్థులు చూచునట్లు, వారు తమయొద్ద ఉంచుకొనుటకు దానితో ఒక ఓమెరు పట్టు పాత్రను నింపుడనెను.

32. అప్పుడు మోషే అన్నాడు, “నేను మిమ్మల్ని ఈజిప్టునుండి బయటికి రప్పించినప్పుడు ఎడారిలో నేను మీకు ఇచ్చిన ఆహారాన్ని మీ సంతానం వాళ్లు చూడ గలిగేటట్టు ఈ ఆహారం 2 పావులు దాచి ఉంచమని’ యెహోవా చెప్పాడు.”

33. కాబట్టి మోషే అహరోనుతో నీవు ఒక గిన్నెను తీసికొని, దానిలో ఒక ఓమెరు మన్నాను పోసి, మీ వంశస్థులు తమ యొద్ద ఉంచుకొనుటకు యెహోవా సన్నిధిలో దాని ఉంచుమనెను.
హెబ్రీయులకు 9:4

33. కనుక మోషే అహరోనుతో ఇలా అన్నాడు: “ఒక పాత్ర తీసుకొని దానిలో 8 పావులు మన్నా నింపు. ఈ మన్నాను మన సంతానం వారి కోసం దాచిపెట్టు”

34. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఉంచబడుటకు సాక్ష్యపు మందసము ఎదుట అహరోను దాని పెట్టెను.

34. మోషే యెహోవా చెప్పినట్టు చేసాడు. మన్నా పాత్రను ఒడంబడిక పెట్టె ముందర పెట్టాడు అహరోను.

35. ఇశ్రాయేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచ్చు నలుబది యేండ్లు మన్నానే తిను చుండిరి; వారు కనానుదేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మన్నాను తినిరి.
అపో. కార్యములు 13:18, 1 కోరింథీయులకు 10:3

35. 40 సంవత్సరాల పాటు ప్రజలు మన్నా తిన్నారు. కనాను దేశ సరిహద్దుల వచ్చేంతవరకు వారు దాన్ని తిన్నారు

36. ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమ భాగము.

36. (మన్నా కొలిచేందుకు వారి ఉపయోగించిన కొలత ఓమెరు. ఓమెరు అంటే ఏపాలో పదో భాగం).Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 16 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ఇశ్రాయేలీయులు సిన్‌ అరణ్యానికి వస్తారు. వారు ఆహారం కోసం గొణుగుతున్నారు, దేవుడు స్వర్గం నుండి రొట్టెలు ఇస్తాడు. (1-12) 
ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఈజిప్టును విడిచిపెట్టినప్పుడు వారికి ఆహారం మరియు సామాగ్రి ఇవ్వబడ్డాయి, కాని వారు రెండవ నెల మధ్యలో అయిపోయారు. వారు ఫిర్యాదు చేశారు మరియు దేవుడు తమకు ఎంత సహాయం చేశాడో మర్చిపోయారు. వారు ఈజిప్టులో ఉండి అక్కడే చనిపోతారని కూడా చెప్పారు. ఇది చెప్పడానికి తెలివైన విషయం కాదు, ఎందుకంటే వారు తమ జంతువులతో అరణ్యంలో మెరుగ్గా ఉన్నారు. మనం ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు, మనం చెప్పేదంతా దేవుడు వింటాడని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇశ్రాయేలీయులకు అవసరమైన వాటిని త్వరగా మరియు స్థిరంగా ఎల్లప్పుడూ ఇస్తానని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. వారు తనను విశ్వసిస్తారా మరియు ప్రతిరోజూ సరిపడా ఆహారంతో సంతోషంగా ఉంటారో లేదో చూడాలని అతను కోరుకున్నాడు. కానీ ఇశ్రాయేలీయులు కృతజ్ఞత లేనివారు మరియు దేవుడు వారి కోసం చేస్తున్న వాటిని మెచ్చుకోలేదు. దేవుడు ఈజిప్షియన్లను శిక్షించడం ద్వారా తన శక్తిని చూపించాడు మరియు ఇశ్రాయేలీయులను వారికి అందించడం ద్వారా వారి దేవుడని చూపించాడు. 

దేవుడు పిట్టలు మరియు మన్నాను పంపుతాడు. (13-21) 
సాయంత్రం, ప్రజలు తినడానికి సులభంగా పిట్టలను పట్టుకున్నారు. మన్నా అనే ఒక రకమైన ఆహారం మంచుతో ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చింది మరియు అది ఏమిటని ప్రజలు అయోమయంలో పడ్డారు. ఇది తమ దేవుడిచ్చిన బహుమతి అని నిర్ణయించుకున్నారు మరియు దానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మన్నా రుచికరమైనది మరియు ఆరోగ్యకరమైనది. ఇది చిన్న గుండ్రని వస్తువులు, మంచు పరిమాణం మరియు ముత్యం వంటి రంగును కలిగి ఉంది. మన్నా వారంలో ఆరు రోజులు మాత్రమే పడిపోయింది, మరియు ఆరవ రోజున, రెండింతలు ఎక్కువ. ఇశ్రాయేలీయులు మునుపెన్నడూ చూడని మన్నా అనే ప్రత్యేకమైన ఆహారాన్ని ఇచ్చారు. వారు ప్రతిరోజూ ఉదయం దానిని సేకరించవలసి ఉంటుంది మరియు దానిని ఒకరోజు కంటే ఎక్కువ ఉంచలేరు లేదా అది చెడిపోతుంది. వారు దానిని మెత్తగా చేసి, తినడానికి కేకులుగా చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆహారం వారు ఇంతకు ముందెన్నడూ కలిగి ఉండని దానికంటే భిన్నమైనది మరియు వారు అరణ్యంలో ఉన్న మొత్తం 40 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. వారు చివరకు కనానుకు వచ్చినప్పుడు, మన్నా కనిపించడం మానేసింది. 1. మనం కష్టపడి మన ఆహారాన్ని సంపాదించి మన కుటుంబాలను పోషించుకోవాలి. మనం బద్ధకంగా ఉండకూడదు లేదా ఆహారం కోసం ఇతరులను మోసగించకూడదు. దేవుడు మనకు బోలెడంత ఆహారాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, మనం ఇంకా దాని కోసం కృషి చేయాలి మరియు మనం తినడానికి ముందు దానిని సేకరించాలి. 2. ఉన్నదానితో సంతోషంగా ఉండటం ముఖ్యం. కొంతమందికి చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఆహారం మరియు బట్టలు మాత్రమే అవసరం. ఇతరులకు చాలా తక్కువ, కానీ ఇప్పటికీ తగినంత ఆహారం మరియు బట్టలు ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్న వ్యక్తులు సంతృప్తి చెందరు మరియు చాలా తక్కువ ఉన్నవారు ఇప్పటికీ సంతోషంగా ఉంటారు. ఇది కేవలం వస్తువులను కలిగి ఉండటమే కాదు, ఉన్నదానితో సంతోషంగా ఉండటం. 3. దేవుని సహాయంపై ఆధారపడి ఉండడం అంటే దేవుడు మనకు ప్రతిరోజూ అవసరమైన వాటిని అందిస్తాడని విశ్వసించడం. మన ఇంట్లో తిండి లేకుంటే చింతించనవసరం లేదు, ఎందుకంటే రేపు మనకు కావాల్సినవి దేవుడు తెస్తాడు. మనకోసం ప్రతిదానిని పొదుపు చేసుకోవడం కంటే దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ పొదుపు చేస్తే అది చెడిపోతుంది మరియు మనకు మంచిది కాదు. ఎక్కువ పొదుపు చేయడం వ్యర్థం, మరియు దేవుడు మనకు ప్రతిరోజూ అవసరమైన వాటిని ఇస్తాడు అని మనం విశ్వసించాలి. Jam 5:2-3 అరణ్యంలో ప్రతిరోజూ ఇశ్రాయేలీయులకు ఆకాశం నుండి ఆహారాన్ని అందించిన అదే అద్భుతమైన శక్తి, ప్రతి సంవత్సరం భూమి నుండి ఆహారాన్ని పండించేలా చేస్తుంది మరియు మనకు ఆనందించడానికి చాలా మంచి విషయాలను ఇస్తుంది.

మన్నా గురించిన విశేషాలు. (22-31) 
ఇశ్రాయేలీయులు అని పిలువబడే వ్యక్తుల సమూహానికి ప్రత్యేక నియమం ఇవ్వబడక ముందే, ప్రజలు చాలా కాలం నుండి వారంలోని ఏడవ రోజున కుటుంబం మరియు స్నేహితులతో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు సమయాన్ని గడపడానికి ఒక రోజు సెలవు తీసుకుంటున్నారు. ఆదికాండము 2:3 ప్రజలు ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరోజు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు పవిత్రమైన పనులు చేయాలని దేవుడు చాలా కాలం క్రితం ఒక నియమం చేసాడు. ఈ రోజు సెలవు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రజలు నష్టపోకుండా చూసుకోవాలని, దేవుణ్ణి సేవించడం ద్వారా ఎవరూ నష్టపోకుండా చూసుకోవాలన్నారు. ఈ రోజున, ప్రజలు రెండు రోజులకు సరిపడా ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి కాబట్టి వారు విశ్రాంతి రోజున పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. దీనర్థం మనం ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మరియు మన కుటుంబ పనులు మన విశ్రాంతి దినానికి అడ్డురాకుండా చూసుకోవాలి. ఒక నిర్దిష్ట రోజున మనం నిజంగా చేయవలసిన పనులను చేయడం చాలా ముఖ్యం, కానీ మన భవిష్యత్తు కోసం సిద్ధంగా ఉండటంపై దృష్టి పెట్టడానికి తక్కువ పనులు చేయడం కూడా మంచిది. కథలోని వ్యక్తులు వారు ఇవ్వనప్పుడు ఇచ్చిన ఆహారాన్ని ఉంచినప్పుడు, అది చెడిపోయింది. కానీ వారు నిబంధనలను అనుసరించినప్పుడు, అది మంచిది. ప్రతిదీ దేవుని మాటలు మరియు ప్రార్థనల ద్వారా ప్రత్యేకంగా చేయబడుతుంది. ఏడవ రోజు, ప్రత్యేక రోజు కాబట్టి ప్రజలకు ఆహారం లభించలేదు మరియు వారి ఆహారం ఒక అద్భుతం అని చూపించింది. 

ఒక ఓమెర్ మన్నాను భద్రపరచాలి. (32-36)
దేవుడు తన ప్రజలకు అరణ్యంలో తిరుగుతున్నప్పుడు మన్నా అనే ఆహారాన్ని ఇచ్చాడు. వారు ఈ ప్రత్యేక ఆహారాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ఇప్పటికే తిన్న వాటిని మరచిపోకూడదు. దేవుడు మనకు చేసిన అన్ని మంచి పనులను కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బైబిల్ మన్నా లాంటిది ఎందుకంటే అది మన ఆత్మలు ఎదగడానికి మరియు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ప్రకటన గ్రంథం 2:17 ఈ విషయాలు బైబిల్లోని ప్రజలకు పరలోకం నుండి వచ్చిన ఆహారం లాంటివి. కొన్నిసార్లు కష్టతరంగా ఉండే ప్రపంచంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు అవి మనకు మంచిగా మరియు దేవునికి దగ్గరగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి. మనం బైబిల్లో యేసు గురించి చదివి తెలుసుకోవాలి మరియు దేవునికి సన్నిహితంగా ఉండేందుకు మనకు సహాయపడే వాటిని ఉపయోగించాలి. మనం ప్రతిఒక్కరూ దీన్ని ప్రతిరోజూ నిర్ధారించుకోండి, ప్రత్యేకించి మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు. మనం దానిని మనలో ఉంచుకోలేము, మనకు సహాయం చేయడానికి దానిని ఉపయోగించాలి. ప్రతి ఒక్కరికీ తగినంత ఉంది మరియు మనం ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. మనం యేసును విశ్వసించినప్పుడు, మనకు కావలసినవన్నీ మనకు లభిస్తాయి. కానీ గతంలో ప్రజలు ఆహారం వంటి భౌతిక విషయాలపై మాత్రమే ఆధారపడినప్పుడు, వారు ఇప్పటికీ ఆకలితో ఉన్నారు మరియు చివరికి మరణించారు. దేవుడు వారితో సంతోషించలేదు. కానీ మనం యేసుపై ఆధారపడినప్పుడు, మనం ఎప్పటికీ ఆకలితో ఉండము మరియు మనం ఎప్పటికీ చనిపోము. దేవుడు మనతో ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటాడు. మనం మన హృదయాలలో నిండుగా మరియు సంతోషంగా ఉండగలిగేలా యేసును బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయమని దేవుణ్ణి వేడుకుందాం. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |