Exodus - నిర్గమకాండము 19 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవనెలలో, వారు బయలు దేరిన నాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చిరి.
అపో. కార్యములు 7:38

2. వారు రెఫీదీము నుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చి ఆ అరణ్యమందు దిగిరి. అక్కడ ఆ పర్వతము ఎదుట ఇశ్రాయేలీయులు విడసిరి.

3. మోషే దేవునియొద్దకు ఎక్కి పోవగా యెహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతని పిలిచినీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచ్చటించి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా

4. నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చుకొంటినో మీరు చూచితిరి.

5. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్యమగుదురు.
తీతుకు 2:14, 1 పేతురు 2:9

6. సమస్త భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందురని చెప్పుము; నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే అని చెప్పగా
1 పేతురు 2:5-9, ప్రకటన గ్రంథం 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 5:10, ప్రకటన గ్రంథం 20:6

7. మోషే వచ్చి ప్రజల పెద్దలను పిలిపించి యెహోవా తన కాజ్ఞాపించిన ఆ మాటలన్నియు వారియెదుట తెలియపరచెను.

8. అందుకు ప్రజలందరు యెహోవా చెప్పినదంతయు చేసెదమని యేకముగా ఉత్తరమిచ్చిరి. అప్పుడు మోషే తిరిగి వెళ్లి ప్రజల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను.

9. యెహోవా మోషేతో - ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునప్పుడు ప్రజలు విని నిరంతరము నీయందు నమ్మక ముంచునట్లు నేను కారు మబ్బులలో నీయొద్దకు వచ్చెదనని చెప్పెను. మోషే ప్రజల మాటలను యెహోవాతో చెప్పగా

10. యెహోవా మోషేతో నీవు ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి నేడును రేపును వారిని పరిశుద్ధపరచుము; వారు తమ బట్టలు ఉదుకుకొని

11. మూడవనాటికి సిద్ధముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా ప్రజలందరి కన్నుల ఎదుట సీనాయి పర్వతముమీదికి దిగివచ్చును.

12. నీవు చుట్టు ప్రజలకు మేరను ఏర్పరచిమీరు ఈ పర్వతము ఎక్కవద్దు, దాని అంచును ముట్టవద్దు, భద్రము సుమీ ఈ పర్వతము ముట్టు ప్రతివానికి మరణశిక్ష తప్పక విధింపబడవలెను.
హెబ్రీయులకు 12:20

13. ఎవడును చేతితో దాని ముట్టకూడదు, ముట్టినవాడు రాళ్లతో కొట్టబడవలెను లేక పొడవబడవలెను, మనుష్యుడుగాని మృగముగాని బ్రదుకకూడదు, బూరధ్వని చేయునప్పుడు వారు పర్వతముయొద్దకు రావలెననెను.
హెబ్రీయులకు 12:20

14. అప్పుడు మోషే పర్వతముమీదనుండి ప్రజల యొద్దకు దిగి వచ్చి ప్రజలను పరిశుద్ధపరచగా వారు తమ బట్టలను ఉదుకుకొనిరి.

15. అప్పుడతడు మూడవనాటికి సిద్ధముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు స్త్రీని చేరకూడదని చెప్పెను.

16. మూడవనాడు ఉదయమైనప్పుడు ఆ పర్వతముమీద ఉరుములు మెరుపులు సాంద్రమేఘము బూర యొక్క మహాధ్వనియు కలుగగా పాళెములోని ప్రజలందరు వణకిరి.
హెబ్రీయులకు 12:19, ప్రకటన గ్రంథం 4:1-5, ప్రకటన గ్రంథం 8:5, ప్రకటన గ్రంథం 11:19, ప్రకటన గ్రంథం 16:18

17. దేవునిని ఎదుర్కొనుటకు మోషే పాళెము లోనుండి ప్రజలను అవతలకు రప్పింపగా వారు పర్వతము దిగువను నిలిచిరి.

18. యెహోవా అగ్నితో సీనాయి పర్వతముమీదికి దిగి వచ్చినందున అదంతయు ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను, పర్వతమంతయు మిక్కిలి కంపించెను.
హెబ్రీయులకు 12:26, ప్రకటన గ్రంథం 9:2

19. ఆ బూరధ్వని అంతకంతకు బిగ్గరగా మ్రోగెను. మోషే మాటలాడుచుండగా దేవుడు కంఠస్వరముచేత అతనికి ఉత్తరమిచ్చుచుండెను.

20. యెహోవా సీనాయి పర్వతముమీదికి, అనగా ఆ పర్వత శిఖరముమీదికి దిగి వచ్చెను. యెహోవా పర్వత శిఖరముమీదికి రమ్మని మోషేను పిలువగా మోషే ఎక్కిపోయెను
ప్రకటన గ్రంథం 4:1

21. అప్పుడు యెహోవా ప్రజలు చూచుటకు యెహోవా యొద్దకు హద్దుమీరి వచ్చి వారిలో అనేకులు నశింపకుండునట్లు నీవు దిగిపోయి వారికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించుము.

22. మరియయెహోవా వారిమీద పడకుండునట్లు యెహోవా యొద్దకు చేరు యాజకులు తమ్ముతామే పరిశుద్ధ పరచుకొన వలెనని మోషేతో చెప్పగా

23. మోషే యెహోవాతో ప్రజలు సీనాయి పర్వతము ఎక్కలేరు. నీవు పర్వతమునకు మేరలను ఏర్పరచి దాని పరిశుద్ధపరచ వలెనని మాకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించితివనెను.

24. అందుకు యెహోవా నీవు దిగి వెళ్లుము, నీవును నీతో అహరోనును ఎక్కి రావలెను. అయితే యెహోవా వారి మీద పడకుండునట్లు యాజకులును ప్రజలును ఆయన యొద్దకు వచ్చుటకు మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద పడునేమో అని అతనితో చెప్పగా
ప్రకటన గ్రంథం 4:1

25. మోషే ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి ఆ మాట వారితో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 19 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ప్రజలు సీనాయికి వస్తారు, వారికి దేవుని సందేశం మరియు వారి సమాధానం. (1-8) 
ఒకప్పుడు మోషే దేవునితో మాట్లాడటానికి ఒక పెద్ద కొండపైకి వెళ్ళాడు. ప్రజలతో పంచుకోవడానికి దేవుడు మోషేకు ఒక ప్రత్యేక సందేశాన్ని ఇచ్చాడు. ఈ సందేశం దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య వాగ్దానం లేదా ఒప్పందం వంటిది. వారు దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలని చూపించే నిజంగా ముఖ్యమైన పత్రం. కానీ, ఇది ముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులు ఎల్లప్పుడూ దానిని అనుసరించలేదు. కాబట్టి, దేవుడు వారితో ఒక కొత్త ఒప్పందం చేసుకుంటానని వాగ్దానం చేశాడు, అది మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఈ కొత్త ఒప్పందం రాతి పలకలపై కాకుండా వారి హృదయాల్లో వ్రాయబడుతుంది. యిర్మియా 31:33 హెబ్రీయులకు 8:7-10 ఈ ప్రదేశాలలో మాట్లాడే ఒడంబడిక దేవుడు ఇజ్రాయెల్‌తో చేసిన వాగ్దానం లాంటిది, అయితే వారు తమ తప్పుల కారణంగా ఒప్పందాన్ని ముగించలేదు. పాత నిబంధనను చదివేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే యూదులందరూ పరిపూర్ణులని మరియు మనలాగే దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తున్నారని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ నిజంగా, వారికి దేవుణ్ణి అనుసరించడానికి మరియు రక్షింపబడటానికి ప్రత్యేక అవకాశాలు ఇవ్వబడ్డాయి, కానీ వారిలో చాలామంది దానిని సద్వినియోగం చేసుకోలేదు. కొంతమంది దేవుణ్ణి నమ్ముతారని ఎలా చెప్పారో కానీ నిజంగా అలా ప్రవర్తించరు. ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడు కోరినది చేయడానికి అంగీకరించారు. అందరం కలిసి మాట్లాడి దేవుడి సూచనలను పాటిస్తామని చెప్పారు. మోషే ప్రజల తరపున దేవునితో మాట్లాడాడు. దేవుడు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాడో యేసు ఎలా చెప్పాడో అలాగే మన ప్రార్థనలను మరియు మంచి ఆలోచనలను దేవునికి అందజేస్తాడు. 

ప్రజలు చట్టాన్ని వినడానికి సిద్ధం కావాలని నిర్దేశించారు. (9-15) 
ప్రజలకు చట్టాన్ని ఇచ్చినప్పుడు, దేవుని నియమాలను పాటించడం ఎంత ముఖ్యమో వారికి అర్థమయ్యేలా చాలా గంభీరమైన రీతిలో ఇది జరిగింది. వ్యక్తులు తప్పు చేశారని మరియు వారి స్వంతంగా పరిపూర్ణంగా ఉండలేరని కూడా చట్టం చూపిస్తుంది. చట్టాన్ని అనుసరించడం ద్వారా, ప్రజలు యేసు గురించి మరియు మంచిగా మరియు పవిత్రంగా ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవచ్చు. యేసును ఎలా జీవించాలి మరియు ప్రేమించాలి అనేదానికి చట్టం మార్గదర్శకం లాంటిది. 

సినాయ్‌పై దేవుని ఉనికి. (16-25)
ఒకప్పుడు, దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్తులు అరణ్యంలో ఉన్నారు మరియు నిజంగా ముఖ్యమైన ప్రసంగాన్ని విన్నారు. ప్రసంగం భయానకంగా ఉన్నప్పటికీ, కొంతమంది ఇప్పటికీ దానిని సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో, మనం ఎంత చిన్నవాడో అర్థం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. కానీ మనం దేవునికి దగ్గరవ్వాలంటే, ఆయన నియమాలన్నింటినీ మనం ఖచ్చితంగా పాటించలేమని గుర్తుంచుకోవాలి. మనం తప్పు చేశామని తెలుసుకున్నప్పుడు, ఎలా రక్షింపబడాలి అని మనం అడగవచ్చు మరియు ఎవరైనా మనకు యేసును విశ్వసించమని చెబుతారు. మన తప్పులను మరియు చెడు ఎంపికలను వదిలించుకోవడానికి యేసు మనకు సహాయం చేస్తాడు. యేసు తన రక్తాన్ని చిందించి మన పాపాలను క్షమించి మనలను రక్షించాడు. దేవుని నియమాలను పాటించడం ద్వారా మనం మంచి వ్యక్తులుగా ఉండడాన్ని కూడా ఆయన సాధ్యం చేశాడు. యేసు పరలోకం నుండి వచ్చాడు మరియు మనం మంచిగా మరియు సరైన పని చేయడంలో సహాయపడటానికి చాలా బాధలను మరియు బాధలను అనుభవించాడు. Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |