Exodus - నిర్గమకాండము 4 | View All

1. అందుకు మోషే - చిత్తగించుము; వారు నన్ను నమ్మరు నా మాట వినరు - యెహోవా నీకు ప్రత్యక్షము కాలేదందురు అని ఉత్తరమియ్యగా

2. యెహోవా నీ చేతిలోనిది ఏమిటి అని అతని నడిగెను. అందుకతడు కఱ్ఱ అనెను.

3. అప్పుడాయన నేలను దాని పడవేయుమనెను. అతడు దాని నేల పడవేయగానే అది పామాయెను. మోషే దానినుండి పారిపోయెను.

4. అప్పుడు యెహోవా - నీ చెయ్యి చాపి దాని తోక పట్టుకొనుమనగా, అతడు తన చెయ్యి చాపి దాని పట్టుకొనగానే అది అతని చేతిలో కఱ్ఱ ఆయెను.

5. ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబ్రాహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు ప్రత్యక్ష మాయెనని నమ్ముదురనెను.
హెబ్రీయులకు 11:16

6. మరియయెహోవా నీ చెయ్యి నీ రొమ్మున ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయ్యి రొమ్మున ఉంచుకొని దాని వెలుపలికి తీసినప్పుడు ఆ చెయ్యి కుష్ఠముగలదై హిమమువలె తెల్లగా ఆయెను.

7. తరువాత ఆయన నీ చెయ్యి మరల నీ రొమ్మున ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయ్యి మరల తన రొమ్మున ఉంచుకొని తన రొమ్మునుండి వెలుపలికి తీసినప్పుడు అది అతని మిగిలిన శరీరమువలె ఆయెను.

8. మరియు ఆయన వారు నిన్ను నమ్మక, మొదటి సూచననుబట్టి వినకపోయిన యెడల రెండవ దానిబట్టి విందురు.

9. వారు ఈ రెండు సూచనలనుబట్టి నమ్మక నీమాట వినకపోయిన యెడల నీవు కొంచెము ఏటి నీళ్లు తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అప్పుడు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళ్లు పొడినేలమీద రక్తమగుననెను.

10. అప్పుడు మోషే ప్రభువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో మాటలాడి నప్పటినుండి యైనను, నేను మాట నేర్పరిని కాను, నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని యెహోవాతో చెప్పగా

11. యెహోవా మానవునకు నోరిచ్చినవాడు ఎవడు? మూగ వానినేగాని చెవిటివానినేగాని దృష్టిగలవానినేగాని గ్రుడ్డివానినేగాని పుట్టించినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా.

12. కాబట్టి వెళ్లుము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు బోధించెదనని అతనితో చెప్పెను.

13. అందుకతడు అయ్యో ప్రభువా, నీవు పంప తలంచిన వానినే పంపుమనగా

14. ఆయన మోషే మీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అన్నయైన అహరోను లేడా? అతడు బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నిన్ను ఎదుర్కొనవచ్చుచున్నాడు, అతడు నిన్ను చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును;

15. నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ నోటికి అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను.

16. అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు నోరుగానుండును, నీవు అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు.

17. ఈ కఱ్ఱను చేతపట్టు కొనిదానితో ఆ సూచక క్రియలు చేయవలెనని చెప్పెను.

18. అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యిత్రో యొద్దకు తిరిగి వెళ్లి సెలవైన యెడల నేను ఐగుప్తులోనున్న నా బంధువుల యొద్దకు మరల పోయి వారింక సజీవులై యున్నారేమో చూచెదనని అతనితో చెప్పగా యిత్రో - క్షేమముగా వెళ్లుమని మోషేతో అనెను.

19. అంతట యెహోవా నీ ప్రాణమును వెదకిన మనుష్యులందరు చనిపోయిరి గనుక ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లుమని మిద్యానులో మోషేతో చెప్పగా,
మత్తయి 2:20

20. మోషే తన భార్యను తన కుమారులను తీసికొని గాడిదమీద నెక్కించుకొని ఐగుప్తుకు తిరిగి వెళ్లెను. మోషే దేవుని కఱ్ఱను తన చేత పట్టుకొని పోయెను.

21. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను - నీవు ఐగుప్తునందు తిరిగి చేరిన తరువాత, చేయుటకు నేను నీకిచ్చిన మహత్కార్యములన్నియు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను. అతడు ఈ జనులను పోనియ్యడు.
రోమీయులకు 9:18

22. అప్పుడు నీవు ఫరోతో ఇశ్రాయేలు నా కుమారుడు, నా జ్యేష్ఠపుత్రుడు;
రోమీయులకు 9:4

23. నన్ను సేవించునట్లు నా కుమారుని పోనిమ్మని నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను; వాని పంప నొల్లనియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జ్యేష్ఠ పుత్రుని చంపెదనని యెహోవా సెల విచ్చుచున్నాడని అతనితో చెప్పుమనెను.

24. అతడు పోవు మార్గమున సత్రములో యెహోవా అతనిని ఎదుర్కొని అతని చంపచూడగా

25. సిప్పోరా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సున్నతిచేసి అతని పాదములయొద్ద అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రక్తసంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట ఆయన అతనిని విడిచెను.

26. అప్పుడు ఆమె ఈ సున్నతినిబట్టి నీవు నాకు రక్తసంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను.

27. మరియయెహోవా మోషేను ఎదుర్కొనుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లుమని అహరోనుతో చెప్పగా అతడు వెళ్లి దేవుని పర్వతమందు అతని కలిసికొని అతని ముద్దు పెట్టుకొనెను.

28. అప్పుడు మోషే తన్ను పంపిన యెహోవా పలుకుమన్న మాటలన్నిటిని, ఆయన చేయ నాజ్ఞాపించిన సూచక క్రియలన్నిటిని అహరోనుకు తెలిపెను.

29. తరువాత మోషే అహరోనులు వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలనందరిని పోగుచేసి,

30. యెహోవా మోషేతో చెప్పిన మాటలన్నియు అహరోను వివరించి, జనుల యెదుట ఆ సూచక క్రియలను చేయగా జనులు నమ్మిరి.

31. మరియయెహోవా ఇశ్రాయేలీయులను చూడవచ్చి తమ బాధను కనిపెట్టెనను మాట జనులు విని తలవంచుకొని నమస్కారము చేసిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Exodus - నిర్గమకాండము 4 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు మోషేకు అద్భుతాలు చేసే శక్తిని ఇస్తాడు. (1-9) 
మోషే తాను నిజమే చెబుతున్నానని ప్రజలకు చూపించాలనుకున్నాడు, కాబట్టి దేవుడు అతనికి అద్భుతమైన పనులు చేయగల సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. కానీ ఈ రోజుల్లో, దేవుని సందేశాలను పంచుకునే వ్యక్తులు తాము నిజం చెబుతున్నామని నిరూపించడానికి అద్భుతాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. బదులుగా, వారు చెప్పేది బైబిల్లో దేవుడు చెప్పినదానికి సరిపోతుందో లేదో మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన అద్భుతాలు యేసు చేసిన అద్భుతమైన పనుల గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. చెడు విషయాల నుండి ప్రజల శరీరాలు మరియు ఆత్మలను స్వస్థపరచగలిగేది అతను మాత్రమే.

మోషే పంపబడతాడు, అహరోన్ అతనికి సహాయం చేస్తాడు. (10-17) 
మోసెస్ చాలా నమ్మకంగా లేదా ధైర్యంగా భావించలేదు, మరియు కొన్నిసార్లు అతను సోమరితనం మరియు తనను తాను విశ్వసించలేదు. కానీ అతను మంచివాడు మరియు తెలివైనవాడు కాదని దీని అర్థం కాదు. అతను గొప్ప వక్త కాకపోయినా లేదా సహజంగా ప్రతిభావంతుడైనప్పటికీ దేవుడు అతన్ని ఎన్నుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతను సాధారణ వ్యక్తుల ద్వారా పని చేసినప్పుడు దేవుని శక్తి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో చూపిస్తుంది. పరిశుద్ధాత్మ నుండి సహాయం పొందేంత వరకు యేసు స్నేహితులు ఎలా గొప్పగా మాట్లాడేవారు కాదు. మోషే భయాందోళనకు గురైనప్పుడు దేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు మరియు సహాయం చేసాడు, అయితే మన విశ్వాసం లేకపోవడం మనం చేయవలసిన పనిని చేయకుండా ఆపకుండా ఉండటం ముఖ్యం. కొన్నిసార్లు మనం పనులు చేయకూడదనుకుంటున్నాము ఎందుకంటే అవి భయంకరంగా లేదా కఠినంగా అనిపిస్తాయి, మోషే ప్రమాదకరమైన పనిని ఎలా చేయకూడదనుకున్నాడో అలాగే. కానీ మనం ముఖ్యమైనవి కానీ తేలికైన వాటిని కూడా తప్పించుకుంటున్నామా అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. మనకు అహరోను యొక్క మాట్లాడే నైపుణ్యం మరియు మోషే యొక్క ధైర్యం ఉంటే, మనం పనికి పరిపూర్ణంగా ఉంటాము. దేవుడు అహరోనుకు సహాయం చేసినట్లే మనకు అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడటానికి సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. మనం మాట్లాడటంలో మంచివారైనప్పటికీ, మనం సరైన మాటలు చెప్పడానికి మనకు దేవుని సహాయం కావాలి. దేవుని సహాయం లేకుండా, మన ప్రతిభ సరిపోదు. 

మోషే మిద్యాను విడిచిపెట్టాడు, ఫరోకు దేవుని సందేశం. (18-23) 
ఒక పొదలో కనిపించిన తర్వాత దేవుడు మోషేతో మాట్లాడాడు. అన్యాయంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఇశ్రాయేలీయుల మొరలను వినడానికి ఫరో నిరాకరించాడు. కాబట్టి, జరుగుతున్న అద్భుతాలు మరియు తెగుళ్లు వినకుండా దేవుడు ఫరో హృదయాన్ని కఠినం చేశాడు. దేవుడు తన ప్రజలను విడుదల చేయాలనుకుంటున్నాడని మోషే ఫరోతో చెప్పవలసి వచ్చింది. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను తన "కుమారుడు" అని పిలిచాడు మరియు వారిని విడుదల చేయమని కోరాడు. ఫరో వినకపోతే, దేవుడు అతని కొడుకును చంపి శిక్షిస్తాడు. దేవుని ప్రజల పట్ల చెడుగా ప్రవర్తించే వ్యక్తులు కూడా చెడుగా ప్రవర్తిస్తారనే పాఠం ఇది.

మోషేపై దేవుని అసంతృప్తి, ఆరోన్ అతనిని కలుసుకున్నాడు, ప్రజలు వారిని నమ్ముతారు. (24-31)
మోషే తన కుమారునికి ఒక ముఖ్యమైన పని చేయడం మర్చిపోయాడు కాబట్టి దేవుడు అతనిపై కోపంగా ఉన్నాడు. దేవుడు మోషేకు శిక్షగా చనిపోవచ్చు లేదా జబ్బు పడవచ్చు అని హెచ్చరించాడు. దేవుడు మన జీవితంలో తప్పిపోయిన దానిని మనకు చూపించినప్పుడు, దానిని త్వరగా సరిచేయడానికి మనం కష్టపడి పని చేయాలి. మనం తప్పులు చేసినప్పుడు దేవుని దగ్గరకు తిరిగి రావాలని గుర్తుచేసే పాఠం లాంటిది ఇది. మోషేను కలవడానికి దేవుడు అహరోనును పంపాడు, మరియు వారు ఒకరినొకరు చూసుకున్నందుకు సంతోషించారు. ఇశ్రాయేలు నాయకులు కూడా వారిని విశ్వసించారు మరియు విధేయత చూపారు. దేవుడు కోరుకున్నది చేసి, అది ఆయనకు మహిమను తెచ్చిపెట్టినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం ఆశించిన దానికంటే విషయాలు సులభంగా ఉంటాయి. లేచి మనం చేయాలనుకున్నది చేద్దాం, దేవుడు మనకు విజయం సాధించడంలో సహాయం చేస్తాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు రక్షింపబడుతున్నారని విని సంతోషించినప్పుడు మరియు దేవుణ్ణి స్తుతించినట్లే, మనం కూడా సంతోషంగా ఉండాలి మరియు మనలను రక్షించే రక్షకునిపై నమ్మకం ఉంచాలి. 


Shortcut Links
నిర్గమకాండము - Exodus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |