Isaiah - యెషయా 22 | View All

1. దర్శనపులోయను గూర్చిన దేవోక్తి

2. ఏమివచ్చి నీలోనివారందరు మేడలమీది కెక్కి యున్నారు? అల్లరితో నిండి కేకలువేయు పురమా, ఉల్లాసముతో బొబ్బలు పెట్టు దుర్గమా, నీలో హతులైనవారు ఖడ్గముచేత హతముకాలేదు యుద్ధములో వధింపబడలేదు.

3. నీ అధిపతులందరు కూడి పారిపోగా విలుకాండ్లచేత కొట్టబడకుండ పట్టబడినవారైరి. మీలో దొరికినవారందరు పట్టబడి దూరమునకు పారిపోయిరి

4. నేను సంతాపము కలిగి యేడ్చుచున్నాను నాకు విముఖులై యుండుడి నా జనమునకు కలిగిన నాశనమునుగూర్చి నన్ను ఓదార్చుటకు తీవరపడకుడి.

5. దర్శనపు లోయలో సైన్యములకధిపతియు ప్రభువు నగు యెహోవా అల్లరిదినమొకటి నియమించి యున్నాడు ఓటమి త్రొక్కుడు కలవరము ఆయన కలుగజేయును ఆయన ప్రాకారములను పడగొట్టగా కొండవైపు ధ్వని వినబడును.

6. ఏలాము యోధులను రథములను రౌతులను సమకూర్చి అంబులపొదిని వహించియున్నది. కీరుడాలు పై గవిసెన తీసెను

7. అందుచేత అందమైన నీ లోయలనిండ రథములున్నవి గుఱ్ఱపురౌతులు గవినియొద్ద వ్యూహమేర్పరచుకొను చున్నారు.

8. అప్పుడు యూదానుండి ఆయన ముసుకు తీసివేసెను ఆ దినమున నీవు అరణ్యగృహమందున్న ఆయుధములను కనిపెట్టితివి.

9. దావీదుపట్టణపు ప్రాకారము చాలామట్టుకు పడి పోయినదని తెలిసికొని దిగువనున్న కోనేటి నీళ్లను మీరు సమకూర్చితిరి.

10. యెరూషలేము యిండ్లను లెక్కపెట్టి ప్రాకారమును గట్టిచేయుటకు ఇండ్లను పడగొట్టితిరి

11. పాత కోనేటినీళ్లు నిలుచుటకు ఆ రెండు గోడల మధ్యను చెరువు కట్టితిరి అయినను దాని చేయించిన వానివైపు మీరు చూచిన వారు కారు పూర్వకాలమున దాని నిర్మించినవానిని మీరు లక్ష్య పెట్టకపోతిరి.

12. ఆ దినమున ఏడ్చుటకును అంగలార్చుటకును తలబోడి చేసికొనుటకును గోనెపట్ట కట్టుకొనుటకును సైన్యములకధిపతియు ప్రభువునగు యెహోవా మిమ్మును పిలువగా

13. రేపు చచ్చిపోదుము గనుక తిందము త్రాగుదము అని చెప్పి, యెడ్లను వధించుచు గొఱ్ఱెలను కోయుచు మాంసము తినుచు ద్రాక్షారసము త్రాగుచు మీరు
1 కోరింథీయులకు 15:32

14. సంతోషించి ఉత్సహించుదురు కాగా ప్రభువును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షుడై నాకు వినబడునట్లు ఇట్లనుచున్నాడుమీరు మరణము కాకుండ ఈ మీ దోషమునకు ప్రాయశ్చిత్తము కలుగదని ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ప్రమాణ పూర్వకముగా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

15. ప్రభువును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు గృహ నిర్వాహకుడైన షెబ్నా అను ఈ విచారణకర్తయొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుము

16. ఇక్కడ నీ కేమి పని? ఇక్కడ నీ కెవరున్నారు? నీవిక్కడ సమాధిని తొలిపించుకొననేల? ఎత్తయినస్థలమున సమాధిని తొలిపించుకొనుచున్నాడు శిలలో తనకు నివాసము తొలిపించుకొనుచున్నాడు

17. ఇదిగో బలాఢ్యుడొకని విసరివేయునట్లు యెహోవా నిన్ను వడిగా విసరివేయును ఆయన నిన్ను గట్టిగా పట్టుకొనును

18. ఆయన నిన్ను మడిచి యొకడు చెండు వేసినట్టు విశాలమైన దేశములోనికి నిన్ను విసరివేయును. నీ యజమానుని ఇంటివారికి అవమానము తెచ్చిన వాడా, అక్కడనే నీవు మృతిబొందెదవు నీ ఘనమైన రథములు అక్కడనే పడియుండును

19. నీ స్థితినుండి యెహోవానగు నేను నిన్ను తొలగించె దను నీ ఉద్యోగమునుండి ఆయన నిన్ను త్రోసివేయును.

20. ఆ దినమున నేను నా సేవకుడును హిల్కీయా కుమా రుడునగు ఎల్యాకీమును పిలిచి

21. అతనికి నీ చొక్కాయిని తొడిగించి నీ నడికట్టుచేత ఆతని బలపరచి నీ అధికారమును అతనికిచ్చెదను; అతడు యెరూషలేము నివాసులకును యూదా వంశస్థులకును తండ్రియగును.

22. నేను దావీదు ఇంటితాళపు అధికారభారమును అతని భుజముమీద ఉంచెదను అతడు తీయగా ఎవడును మూయజాలడు అతడు మూయగా ఎవడును తీయజాలడు
ప్రకటన గ్రంథం 3:7

23. దిట్టమైనచోట మేకు కొట్టినట్టు నేను అతని స్థిర పరచెదను అతడు తన పితరులకుటుంబమునకు మాన్యతగల సింహాసనముగా నుండును.

24. గిన్నెలవంటి పాత్రలను బుడ్లవంటి సమస్తమైన చిన్న చెంబులను అనగా అతని పితరుల సంతాన సంబంధులగు పిల్లజల్లలందరిని అతనిమీద వ్రేలాడించెదరు.

25. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు ఆ దినమున దిట్టమైన చోట స్థిరపరచబడిన ఆ మేకు ఊడదీయబడి తెగవేయబడి పడును దానిమీదనున్న భారము నాశనమగును ఈలాగు జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

జెరూసలేం ముట్టడి మరియు స్వాధీనం. (1-7) 
జెరూసలేం తీవ్ర దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి? దాని మనుషులు ఖడ్గం వల్ల కాదు, కరువు వల్ల లేదా భయం వల్ల నశించారు, వారిని నిరుత్సాహపరిచారు. వారి పాలకులు కూడా పారిపోయారు కానీ తప్పించుకోలేకపోయారు. దేవుణ్ణి సేవిస్తూ, రాబోయే కష్టాల గురించి ప్రవచించే వారు రాబోయే వాటి గురించి తీవ్రంగా కలత చెందుతారు. అయినప్పటికీ, యుద్ధంలో జయించిన నగరం యొక్క భయానక సంఘటనలు రాబోయే దైవిక ఉగ్రత దినం యొక్క భయంకరమైన సంఘటనలను మాత్రమే పోలి ఉంటాయి.

దాని నివాసుల దుష్ట ప్రవర్తన. (8-14) 
ఈ సమయంలో యూదా యొక్క దుర్బలత్వం మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది. వారు తమ స్వంత మానవ బలంపై ఎక్కువగా ఆధారపడేవారు మరియు తప్పుడు భద్రతా భావాన్ని అనుభవించారు. వారి సన్నాహాల్లో దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేస్తూ, నగరానికి కోటలు మరియు నీటి భద్రతపై వారి నమ్మకం ఉంచబడింది. వారు తమ చర్యలలో ఆయన మహిమ పట్ల పెద్దగా శ్రద్ధ చూపలేదు మరియు వారి ప్రయత్నాలకు ఆయన ఆశీర్వాదం పొందడంలో విఫలమయ్యారు. సృష్టించబడిన ప్రతి వస్తువు దేవుడు ఉద్దేశించినంత మాత్రమే అర్థవంతంగా ఉంటుంది మరియు మనం ఇద్దరూ అతనిని గుర్తించాలి మరియు అతని ప్రయోజనాల కోసం దానిని ఉపయోగించాలి.
దేవుని ఉగ్రత మరియు న్యాయం పట్ల వారి నిర్లక్ష్యం ఒక ముఖ్యమైన అతిక్రమణ. వారిని లొంగదీసుకుని పశ్చాత్తాపానికి దారి తీయాలనేది దేవుని ఉద్దేశం, కానీ వారు అతని ప్రణాళికకు విరుద్ధంగా నడవాలని ఎంచుకున్నారు. వారి శరీర సంబంధమైన భద్రత మరియు ఇంద్రియ భోగాలకు మూలం మరణానంతర జీవితంలో వారి అసలు అవిశ్వాసంలో ఉంది. ఈ అపనమ్మకం మానవాళిలో గణనీయమైన భాగాన్ని పీడిస్తున్న పాపభరితమైన, అవమానకరమైన మరియు వినాశకరమైన ప్రవర్తనకు పునాది. ఈ వైఖరితో దేవుడు అసంతృప్తి చెందాడు, ఎందుకంటే ఇది పరిహారం యొక్క తిరస్కరణ, మరియు వారు ఎప్పుడైనా పశ్చాత్తాపం చెందే అవకాశం లేదు. ఈ అవిశ్వాసం ఊహకు దారితీసినా లేదా నిరాశకు దారితీసినా, అది చివరికి దేవుని పట్ల అదే నిర్లక్ష్యానికి దారి తీస్తుంది మరియు ఒక వ్యక్తి ఉద్దేశపూర్వకంగా నాశనానికి దారితీస్తుందనే సంకేతంగా పనిచేస్తుంది.

షెబ్నా యొక్క స్థానభ్రంశం, మరియు ఎలియాకీమ్ యొక్క ప్రమోషన్, మెస్సీయకు వర్తిస్తాయి. (15-25)
షెబ్నాకు ఈ సందేశం అతని మితిమీరిన గర్వం, అహంకారం మరియు తప్పుడు భద్రతా భావానికి మందలింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ప్రాపంచిక వైభవం యొక్క నశ్వరమైన స్వభావాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది మరణంతో త్వరలో అంతం అవుతుంది. మనం ఒక అద్భుతమైన సమాధిలో ఉంచబడినా లేదా పచ్చని భూమితో కప్పబడినా, మన భూసంబంధమైన వ్యత్యాసాలు అంతిమంగా తక్కువ ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. అధికారం చెలాయించే వారు మరియు ఇతరులను తారుమారు చేయడానికి మరియు దుర్వినియోగం చేయడానికి ఉపయోగించే వారు చివరికి వారి చర్యల యొక్క పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారు.
షెబ్నా స్థానంలో ఎలియాకీమ్ తన అధికార స్థానానికి ఎంపికయ్యాడు. విశ్వసనీయత మరియు ప్రభావవంతమైన స్థానాలను అప్పగించిన వారు తమ విధులను నమ్మకంగా నెరవేర్చడంలో సహాయపడటానికి దేవుని దయను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటారు. ఎలియాకిమ్ ప్రమోషన్ వివరంగా వివరించబడింది. అదే విధంగా, మన ప్రభువైన యేసు తన స్వంత అధికారాన్ని మధ్యవర్తిగా సూచిస్తాడు, దానిని దావీదు యొక్క తాళపుచెవితో పోల్చాడు ప్రకటన గ్రంథం 3:7 పరలోక రాజ్యంపై అతని అధికారం మరియు దాని వ్యవహారాలన్నింటిపై అతని నియంత్రణ సంపూర్ణమైనది.
ప్రభావవంతమైన నాయకులు వారి సంరక్షణలో ఉన్నవారికి శ్రద్ధ వహించే సంరక్షకులుగా వ్యవహరించాలి మరియు వ్యక్తులు వారి భక్తి మరియు సేవ ద్వారా వారి కుటుంబాలకు తీసుకువచ్చే గౌరవం బిరుదులు లేదా వంశం నుండి పొందిన ప్రతిష్ట కంటే విలువైనది. ఈ ప్రపంచం యొక్క కీర్తి నిజమైన విలువను లేదా శ్రేష్ఠతను అందించదు; ఇది కేవలం ఒక అలంకారం మాత్రమే, అది చివరికి మసకబారుతుంది.
ఎలియాకిమ్‌ను గట్టిగా లంగరు వేసిన గోరుతో పోల్చారు, అతని కుటుంబం మొత్తం దానిపై ఆధారపడుతుంది. తూర్పు గృహాలలో, వివిధ వస్తువులు మరియు ఉపకరణాలకు మద్దతుగా గోడలలో ధృడమైన స్పైక్‌ల వరుసలు పొందుపరచబడ్డాయి. అదేవిధంగా, మన ప్రభువైన యేసు మన జీవితాల్లో ఒక తిరుగులేని యాంకర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన పట్ల విశ్వాసం ఉంచిన ఏ ఆందోళన లేదా ఆత్మ నాశనం చేయబడదు మరియు ఆయన విశ్వాసులకు ఎవరూ మూయలేని ఒక తెరిచిన తలుపును అందజేస్తాడు, వారిని శాశ్వతమైన కీర్తికి నడిపిస్తాడు. దీనికి విరుద్ధంగా, ఈ గొప్ప మోక్షాన్ని విస్మరించిన వారు, అతను ఒక తలుపును మూసివేసినప్పుడు, దానిని ఎవరూ తెరవలేరని కనుగొంటారు, అది స్వర్గం నుండి మినహాయించబడినా లేదా శాశ్వతంగా నరకంలో ఖైదు చేయబడుతుందా.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |