Isaiah - యెషయా 65 | View All

1. నాయొద్ద విచారణచేయనివారిని నా దర్శనమునకు రానిచ్చితిని నన్ను వెదకనివారికి నేను దొరికితిని. నేనున్నాను ఇదిగో నేనున్నాను అని నా పేరు పెట్టబడని జనముతో చెప్పుచున్నాను.
రోమీయులకు 10:20-21

2. తమ ఆలోచనల ననుసరించి చెడుమార్గమున నడచు కొనుచు లోబడనొల్లని ప్రజలవైపు దినమంతయు నా చేతులు చాపుచున్నాను.
రోమీయులకు 10:20-21

3. వారు తోటలలో బల్యర్పణమును అర్పించుచు ఇటికెల మీద ధూపము వేయుదురు నా భయములేక నాకు నిత్యము కోపము కలుగజేయు చున్నారు.

4. వారు సమాధులలో కూర్చుండుచు రహస్యస్థలములలో ప్రవేశించుచు పందిమాంసము తినుచుందురు అసహ్యపాకములు వారి పాత్రలలో ఉన్నవి

5. వారుమా దాపునకురావద్దు ఎడముగా ఉండుము నీకంటె మేము పరిశుద్ధులమని చెప్పుదురు; వీరు నా నాసికారంధ్రములకు పొగవలెను దినమంతయు మండుచుండు అగ్నివలెను ఉన్నారు.

6. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నా యెదుట గ్రంథములో అది వ్రాయబడి యున్నది ప్రతికారముచేయక నేను మౌనముగా నుండను నిశ్చయముగా వారనుభవించునట్లు నేను వారికి ప్రతికారము చేసెదను.

7. నిశ్చయముగా మీ దోషములనుబట్టియు మీ పితరుల దోషములనుబట్టియు అనగా పర్వతములమీద ఈ జనులు ధూపమువేసిన దానినిబట్టియు కొండలమీద నన్ను దూషించినదానినిబట్టియు మొట్టమొదట వారి ఒడిలోనే వారికి ప్రతికారము కొలిచి పోయుదును.

8. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ద్రాక్షగెలలో క్రొత్తరసము కనబడునప్పుడు జనులు ఇది దీవెనకరమైనది దాని కొట్టివేయకుము అని చెప్పుదురు గదా? నా సేవకులనందరిని నేను నశింపజేయకుండునట్లు వారినిబట్టి నేనాలాగే చేసెదను.

9. యాకోబునుండి సంతానమును యూదానుండి నా పర్వతములను స్వాధీనపరచుకొనువారిని పుట్టించె దను నేను ఏర్పరచుకొనినవారు దాని స్వతంత్రించు కొందురు నా సేవకులు అక్కడ నివసించెదరు.

10. నన్నుగూర్చి విచారణచేసిన నా ప్రజలనిమిత్తము షారోను గొఱ్ఱెల మేతభూమియగును ఆకోరు లోయ పశువులు పరుండు స్థలముగా ఉండును.

11. యెహోవాను విసర్జించి నా పరిశుద్ధపర్వతమును మరచి గాదునకు బల్లను సిద్ధపరచువారలారా, అదృష్టదేవికి పానీయార్పణము నర్పించువారలారా, నేను పిలువగా మీరు ఉత్తరమియ్యలేదు

12. నేను మాటలాడగా మీరు ఆలకింపక నా దృష్టికి చెడ్డదైనదాని చేసితిరి నాకిష్టము కానిదాని కోరితిరి నేను ఖడ్గమును మీకు అదృష్టముగా నియమించుదును మీరందరు వధకు లోనగుదురు.

13. కావున ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చు చున్నాడు ఆలకించుడి నా సేవకులు భోజనముచేయుదురు గాని మీరు ఆకలిగొనెదరు నా సేవకులు పానము చేసెదరు గాని మీరు దప్పిగొనెదరు. నా సేవకులు సంతోషించెదరు గాని మీరు సిగ్గుపడెదరు

14. నా సేవకులు హృదయానందముచేత కేకలు వేసెదరుగాని మీరు చింతాక్రాంతులై యేడ్చెదరు మనోదుఃఖముచేత ప్రలాపించెదరు.

15. నేనేర్పరచుకొనినవారికి మీ పేరు శాపవచనముగా చేసిపోయెదరు ప్రభువగు యెహోవా నిన్ను హతముచేయును ఆయన తన సేవకులకు వేరొక పేరు పెట్టును.
ప్రకటన గ్రంథం 2:17, ప్రకటన గ్రంథం 3:12

16. దేశములో తనకు ఆశీర్వాదము కలుగవలెనని కోరు వాడు నమ్మదగిన దేవుడు తన్నాశీర్వదింపవలెనని కోరుకొనును దేశములో ప్రమాణము చేయువాడు నమ్మదగిన దేవుని తోడని ప్రమాణము చేయును పూర్వము కలిగిన బాధలు నా దృష్టికి మరువబడును అవి నా దృష్టికి మరుగవును.

17. ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృజించుచున్నాను మునుపటివి మరువబడును జ్ఞాపకమునకురావు.
2 పేతురు 3:13, ప్రకటన గ్రంథం 21:1-4

18. నేను సృజించుచున్నదానిగూర్చి మీరు ఎల్లప్పుడు హర్షించి ఆనందించుడి నిశ్చయముగా నేను యెరూషలేమును ఆనందకరమైన స్థలముగాను ఆమె ప్రజలను హర్షించువారినిగాను సృజించు చున్నాను.

19. నేను యెరూషలేమునుగూర్చి ఆనందించెదను నా జనులనుగూర్చి హర్షించెదను రోదనధ్వనియు విలాపధ్వనియు దానిలో ఇకను వినబడవు.
ప్రకటన గ్రంథం 21:4

20. అక్కడ ఇకను కొద్దిదినములే బ్రదుకు శిశువులుండరు కాలమునిండని ముసలివారుండరు బాలురు నూరు సంవత్సరముల వయస్సుగలవారై చనిపోవుదురు పాపాత్ముడై శాపగ్రస్తుడగువాడు సహితము నూరు సంవత్సరములు బ్రదుకును

21. జనులు ఇండ్లు కట్టుకొని వాటిలో కాపురముందురు ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొని వాటి ఫలముల ననుభ వింతురు.

22. వారు కట్టుకొన్న యిండ్లలో వేరొకరు కాపురముండరు వారు నాటుకొన్నవాటిని వేరొకరు అనుభవింపరు నా జనుల ఆయుష్యము వృక్షాయుష్యమంత యగును నేను ఏర్పరచుకొనినవారు తాము చేసికొనినదాని ఫలమును పూర్తిగా అనుభ వింతురు

23. వారు వృథాగా ప్రయాసపడరు ఆకస్మికముగా కలుగు అపాయము నొందుటకై పిల్లలను కనరు వారు యెహోవాచేత ఆశీర్వదింపబడినవారగుదురు వారి సంతానపువారు వారియొద్దనే యుందురు.
ఫిలిప్పీయులకు 2:16

24. వారికీలాగున జరుగును వారు వేడుకొనక మునుపు నేను ఉత్తరమిచ్చెదను వారు మనవి చేయుచుండగా నేను ఆలంకిచెదను.

25. తోడేళ్లును గొఱ్ఱెపిల్లలును కలిసి మేయును సింహము ఎద్దువలె గడ్డి తినును సర్పమునకు మన్ను ఆహారమగును నా పరిశుద్ధపర్వతములో అవి హానియైనను నాశనమైనను చేయకుండును అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 65 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అన్యజనుల పిలుపు, మరియు యూదుల తిరస్కరణ. (1-7) 
అన్యులు, మొదట్లో దేవుణ్ణి వెతికి, కనుగొని, ఆయనను వెతుక్కుంటూ వచ్చారు, చివరికి ఆయనను కనుగొన్నారు. తరచుగా, ఆలోచన లేని లేదా పాపపు మార్గాల్లో మునిగిపోయే వ్యక్తులను దేవుడు ఎదుర్కొంటాడు మరియు వారి జీవితాల్లో వేగవంతమైన పరివర్తనకు దారితీసే "ఇదిగో నన్ను" అని చెబుతాడు. సువార్త యుగంలో, క్రీస్తు ఓపికగా తన కృపను విస్తరించాడు, యూదులను రావాలని ఆహ్వానించాడు, కానీ వారు తిరస్కరించారు. వారు తమ స్వంత కోరికలను వెంబడించి, పరిశుద్ధాత్మకు దుఃఖాన్ని మరియు బాధను కలిగించినందున, దేవునిచే వారి తిరస్కరణ అసమంజసమైనది కాదు. వారు దేవుని ఆలయాన్ని విడిచిపెట్టి విగ్రహారాధనలో నిమగ్నమయ్యారు. సువార్త దానిని రద్దు చేసే వరకు పరిశుభ్రమైన మరియు అపరిశుభ్రమైన ఆహారాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వారు విస్మరించారు, ఇది నిషేధించబడిన ఆనందాలలో మునిగిపోవడాన్ని మరియు పాపాత్మకమైన మార్గాల ద్వారా లాభం పొందడాన్ని సూచిస్తుంది, ఈ రెండింటినీ ప్రభువు అసహ్యించుకుంటాడు.
యూదుల అహంకారం మరియు వంచనకు వ్యతిరేకంగా క్రీస్తు కఠినమైన ఖండనలను జారీ చేశాడు మరియు వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి, దేవునికి ప్రతి పాపం గురించి మరియు మానవ హృదయంలోని అత్యంత రహస్యమైన ఆలోచనల గురించి కూడా తెలుసు, చివరికి అతని తీర్పును ఎదుర్కొంటుందని గుర్తుంచుకోండి, గర్వం మరియు స్వీయ-కేంద్రీకృతతకు వ్యతిరేకంగా మనం అప్రమత్తంగా ఉందాం.

ప్రభువు ఒక శేషమును కాపాడును. (8-10) 
పండని ద్రాక్ష సమూహంలో, ప్రస్తుతం విలువ లేని, కొత్త వైన్ కోసం సంభావ్యతను కనుగొంటుంది. పురాతన ప్రవచనాలు మరియు వాగ్దానాల సాక్షాత్కారానికి సజీవ రుజువుగా పనిచేస్తున్న యూదు ప్రజలు ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘంగా భద్రపరచబడ్డారు. దేవుని ఎంపిక చేసిన వారు, హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించే యాకోబు యొక్క ఆధ్యాత్మిక వారసులు, చివరికి వారికి వాగ్దానం చేసిన సంతోషం మరియు ఆనంద పర్వతాలను వారసత్వంగా పొందుతారు మరియు కష్టమైన జీవిత ప్రయాణంలో సురక్షితంగా మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. పాపులను విమోచించే ప్రక్రియలో దేవుని మహిమను ప్రదర్శించడానికి ప్రతిదీ ఉంది.

దుష్టులపై తీర్పులు. (11-16) 
ఇక్కడ, నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గుల భిన్నమైన పరిస్థితుల మధ్య, విశ్వసించే యూదులు మరియు అవిశ్వాసంలో కొనసాగే వారి మధ్య పూర్తి వ్యత్యాసం ఉంది. తరువాతి వారు అన్యజనులచే ఆరాధించబడే అబద్ధ దేవతల కోసం ఒక విలాసవంతమైన విందును ఏర్పాటు చేసారు మరియు ఉదారమైన అర్పణలు చేసారు, వారి సమర్పణను హైలైట్ చేసారు, ఇది నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారికి మందలింపుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది పాపం యొక్క దుర్మార్గాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, ఎందుకంటే ఇది దేవునికి ఇష్టం లేదని మనకు తెలిసిన చర్యలలో స్పృహతో నిమగ్నమై ఉంటుంది. చరిత్ర అంతటా మరియు సంస్కృతులలో, పాపపు ప్రవర్తనలో కొనసాగి, సువార్త పిలుపును తిరస్కరించే వారిని ప్రభువు విడిచిపెట్టాడు.
దేవునికి అంకితమైన సేవకులు ఆధ్యాత్మిక జీవితపు పోషణతో పోషించబడతారు మరియు మంచికి ఏమీ లోటు ఉండదు. దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రభువును విడిచిపెట్టిన వారు చివరికి తమ స్వంత నీతిపై మరియు దానిపై వారు పెంచుకున్న ఆశలపై తమకున్న నమ్మకంతో నిరాశ చెందుతారు. ప్రాపంచిక వ్యక్తులు తమ భౌతిక సంపదలో సంతృప్తిని పొందవచ్చు, కానీ దేవుని సేవకులు ఆయనలో తమ సంతృప్తిని కనుగొంటారు. ఆయన వారి బలానికి మూలం మరియు వారి అంతిమ ప్రతిఫలం. ఆయన ద్వారా భూమ్మీది కుటుంబాలన్నీ ఆశీర్వదించబడతాయని వాగ్దానం చేయబడిందని గుర్తించి, వారు ఆయనను సత్యదేవునిగా గౌరవిస్తారు. అతనిలో, వారు తమ కష్టాలను మరచిపోయేలా చేసే ఆనందాన్ని కనుగొంటారు.

చర్చి యొక్క భవిష్యత్తు సంతోషకరమైన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న స్థితి. (17-25)
విశ్వాసులు క్రీస్తులో కనుగొనే దయ మరియు ఓదార్పులో, ఈ కొత్త స్వర్గం మరియు కొత్త భూమి రాకను మనం ఎదురుచూడాలి. మానవత్వం యొక్క గత గందరగోళాలు, పాపాలు మరియు బాధలు విస్మరించబడతాయి మరియు ఎప్పటికీ తిరిగి కనిపించవు. చర్చి కోసం రాబోయే ఆనంద స్థితి వివిధ రూపకాలను ఉపయోగించి చిత్రీకరించబడింది. ఎవరైనా వంద సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే జీవించడం అకాల మరణంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు ఇది వారి పాపాలకు మాత్రమే కారణమని చెప్పవచ్చు. ఖచ్చితమైన వివరణ వాస్తవ సంఘటనల కోసం వేచి ఉంది, అయితే క్రైస్తవ మతాన్ని విశ్వవ్యాప్తంగా స్వీకరించినట్లయితే, అది హింస మరియు తప్పులను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది, తద్వారా మానవ జీవితాన్ని పొడిగిస్తుంది.
ఆ సంతోషకరమైన రోజులలో, దేవుని ప్రజలు తమ శ్రమకు తగిన ఫలాలను పొందుతారు, పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు భారంగా ఉండరు లేదా తాము బాధలను అనుభవించరు. తప్పు చేసేవారి పాపపు కోరికలు పూర్తిగా అణచివేయబడతాయి మరియు అందరూ సంపూర్ణ సామరస్యంతో జీవిస్తారు. పర్యవసానంగా, భూసంబంధమైన చర్చి స్వర్గాన్ని పోలిన ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. ఈ ప్రవచనం క్రీస్తు అనుచరులకు తమ సంతోషం కోసం అవసరమైన ప్రతిదానికీ నిరంతరాయంగా ప్రాప్యతను అనుభవించే సమయం ఆసన్నమైందని వారికి హామీనిస్తుంది. దేవునితో సహోద్యోగులుగా, ఆయన శాసనాలకు నమ్మకంగా హాజరవుదాం మరియు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటిద్దాం.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |