Jeremiah - యిర్మియా 17 | View All

1. వారి కుమారులు తాము కట్టిన బలిపీఠములను, ప్రతి పచ్చని చెట్టుక్రిందనున్న దేవతాస్థంభములను జ్ఞాపకము చేసికొనుచుండగా

2. యూదా పాపము ఇనుపగంటముతో వ్రాయబడియున్నది; అది వజ్రపు మొనతో లిఖింపబడియున్నది; అది వారి హృదయములనెడి పలకల మీదను చెక్కబడియున్నది. మీ బలిపీఠముల కొమ్ముల మీదను చెక్కబడియున్నది.

3. పొలములోనున్న నా పర్వతమా, నీ ప్రాంతములన్నిటిలో నీవు చేయు నీ పాపమునుబట్టి నీ ఆస్తిని నీ నిధులన్నిటిని నీ బలిపీఠములను దోపుడుసొమ్ముగా నేనప్పగించుచున్నాను.

4. మీరు నిత్యము రగులుచుండు కోపము నాకు పుట్టించితిరి గనుక, నేను నీకిచ్చిన స్వాస్థ్యమును నీ అంతట నీవే విడిచిపెట్టితివి గనుక నీవెరుగని దేశములో నీ శత్రువులకు నీవు దాసుడవగుదువు.

5. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు. నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకాధారముగా చేసికొనుచు తన హృదయమును యెహోవామీదనుండి తొలగించుకొను వాడు శాపగ్రస్తుడు.

6. వాడు ఎడారిలోని అరుహావృక్షము వలె ఉండును; మేలు వచ్చినప్పుడు అది వానికి కనబడదు, వాడు అడవిలో కాలిన నేలయందును నిర్జనమైన చవిటి భూమియందును నివసించును.

7. యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును.

8. వాడు జలములయొద్ద నాటబడిన చెట్టువలె నుండును; అది కాలువల ఓరను దాని వేళ్లు తన్నును; వెట్ట కలిగినను దానికి భయపడదు, దాని ఆకు పచ్చగానుండును, వర్షములేని సంవత్సరమున చింతనొందదు కాపు మానదు.

9. హృదయము అన్నిటికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధికలది, దాని గ్రహింపగలవాడెవడు?

10. ఒకని ప్రవర్తననుబట్టి వాని క్రియల ఫలముచొప్పున ప్రతి కారము చేయుటకు యెహోవా అను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను.

1 పేతురు 1:17 పక్షపాతము లేకుండ క్రియలనుబట్టి ప్రతివానిని తీర్పుతీర్చువాడు తండ్రి అని మీరాయనకు ప్రార్థనచేయుచున్నారు గనుక మీరు పరదేశులై యున్నంతకాలము భయముతో గడుపుడి.

ప్రకటన 2:23 దాని పిల్లలను నిశ్చయముగా చంపెదను. అందువలన అంతరింద్రియములను హృదయములను పరీక్షించువాడను నేనే అని సంఘము లన్నియు తెలిసికొనును. మరియు మీలో ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలము ఇచ్చెదను.

ప్రకటన 20:12-13 మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైనవారందరు ఆ సింహాసనము ఎదుట నిలువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను; మరియు జీవగ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను; ఆ గ్రంథములయందు వ్రాయబడియున్న వాటినిబట్టి తమ క్రియలచొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి.సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను; మరణమును పాతాళలోకమును వాటి వశముననున్న మృతుల నప్పగించెను; వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పుపొందెను.

ప్రకటన 22:12 ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది.

11. న్యాయవిరోధముగా ఆస్తి సంపాదించు కొనువాడు తాను పెట్టని గుడ్లను పొదుగు కౌజుపిట్టవలె నున్నాడు; సగము ప్రాయములో వాడు దానిని విడువ వలసి వచ్చును; అట్టివాడు కడపట వాటిని విడుచుచు అవివేకిగా కనబడును.

12. ఉన్నతస్థలముననుండు మహిమగల సింహాసనము మొదటినుండి మా పరిశుద్ధాలయ స్థానము.

13. ఇశ్రాయేలునకు ఆశ్రయమా, యెహోవా, నిన్ను విసర్జించి వారందరు సిగ్గునొందుదురు. నాయెడల ద్రోహము చేయువారు యెహోవా అను జీవజలముల ఊటను విసర్జించియున్నారు గనుక వారు ఇసుకమీద పేరు వ్రాయబడినవారుగా ఉందురు.

14. యెహోవా, నీవు నన్ను స్వస్థపరచుము నేను స్వస్థతనొందుదును, నన్ను రక్షించుము నేను రక్షింపబడుదును, నేను నిన్ను స్తోత్రించుటకు నీవే కారణభూతుడవు.

15. వారు యెహోవా వాక్కు ఎక్కడనున్నది? దాని రానిమ్మని యనుచున్నారు.

16. నేను నిన్ను అనుసరించు కాపరినైయుండుట మానలేదు, ఘోరమైన దినమును చూడవలెనని నేను కోరలేదు, నీకే తెలిసియున్నది. నా నోటనుండి వచ్చిన మాట నీ సన్నిధిలోనున్నది.

17. ఆపత్కాలమందు నీవే నా ఆశ్రయము, నాకు అధైర్యము పుట్టింపకుము.

18. నన్ను సిగ్గుపడనియ్యక నన్ను తరుము వారిని సిగ్గుపడనిమ్ము నన్ను దిగులుపడనియ్యక వారిని దిగులు పడనిమ్ము, వారిమీదికి ఆపద్దినము రప్పించుము, రెట్టింపు నాశనముతో వారిని నశింపజేయుము.

19. యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చియున్నాడు నీవు వెళ్లి యూదారాజులు వచ్చుచు పోవుచునుండు జనుల గుమ్మమునను యెరూషలేము గుమ్మములన్నిటను నిలిచి జనులలో దీని ప్రకటన చేయుము

20. యూదా రాజులారా, యూదావారలారా, యెరూషలేము నివాసులారా, ఈ గుమ్మములో ప్రవేశించు సమస్తమైన వారలారా, యెహోవా మాట వినుడి.

21. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీ విషయములో జాగ్రత్త పడుడి, విశ్రాంతిదినమున ఏ బరువును మోయకుడి, యెరూషలేము గుమ్మములలో గుండ ఏ బరువును తీసికొని రాకుడి.

యోహా 5:10 ఆ దినము విశ్రాంతిదినము గనుక యూదులు ఇది విశ్రాంతిదినము గదా; నీవు నీ పరుపెత్తికొన తగదే అని స్వస్థత నొందినవానితో చెప్పిరి.

22. విశ్రాంతిదినమున మీ యిండ్లలోనుండి యే బరువును మోసికొని పోకుడి, యే పనియు చేయకుడి, నేను మీ పితరుల కాజ్ఞాపించి నట్లు విశ్రాంతి దినమును ప్రతిష్ఠితదినముగా ఎంచుకొనుడి.

23. అయితే వారు వినకపోయిరి, చెవినిబెట్టక పోయిరి, వినకుండను బోధనొందకుండను మొండికి తిరిగిరి.

24. మరియయెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చెను - మీరు నామాట జాగ్రత్తగా విని, విశ్రాంతిదినమున ఏ పనియు చేయక దాని ప్రతిష్ఠిత దినముగా నెంచి, విశ్రాంతిదినమున ఈ పట్టణపు గుమ్మములలోగుండ ఏ బరువును తీసికొని పోకుండిన యెడల

25. దావీదు సింహాసనమందు ఆసీనులై, రథముల మీదను గుఱ్ఱములమీదను ఎక్కి తిరుగుచుండు రాజులును అధిపతులును ఈ పట్టణపు గుమ్మములలో ప్రవేశింతురు. వారును వారి అధిపతులును యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును ఈ పట్టణపు గుమ్మములలో ప్రవేశింతురు; మరియు ఈ పట్టణము నిత్యము నిలుచును.

26. మరియు జనులు దహనబలులను బలులను నైవేద్యములను ధూపద్రవ్యములను తీసికొని యూదా పట్టణములలోనుండియు, యెరూషలేము ప్రాంతములలోనుండియు, బెన్యామీను దేశములో నుండియు, మైదానపు దేశములోనుండియు, మన్యములోనుండియు, దక్షిణదేశములోనుండియు వచ్చెదరు; యెహోవా మందిరమునకు స్తుతియాగ ద్రవ్యములను తీసికొని వచ్చెదరు.

27. అయితే మీరు విశ్రాంతి దినమును ప్రతిష్ఠితదినముగా నెంచి, ఆ దినమున బరువులు మోసికొనుచు యెరూషలేము గుమ్మములలో ప్రవేశింపకూడదని నేను చెప్పిన మాట మీరు విననియెడల నేను దాని గుమ్మములలో అగ్ని రగులబెట్టెదను, అది యెరూషలేము నగరులను కాల్చివేయును, దానిని ఆర్పుటకు ఎవరికిని సాధ్యము కాకపోవును.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Jeremiah - యిర్మియా 17 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యూదుల విగ్రహారాధన యొక్క ఘోరమైన పరిణామాలు. (1-4) 
మనుష్యులు చేసే అతిక్రమణలు వారి స్పృహపై నశ్వరమైన ప్రభావాన్ని మాత్రమే వదిలివేయవచ్చు, అయినప్పటికీ ప్రతి పాపం దేవుని లెడ్జర్‌లో చెరగని విధంగా నమోదు చేయబడుతుంది. మనస్సాక్షి వాటిని మరచిపోలేనంతగా అవి మానవ ఆత్మ యొక్క అంతర్భాగంలో చాలా లోతుగా చెక్కబడి ఉన్నాయి. హృదయంలో చెక్కబడినది తప్పనిసరిగా ఒకరి చర్యలలో వ్యక్తమవుతుంది; ఒక వ్యక్తి యొక్క పనులు అతని ఆంతర్యం యొక్క కోరికలు మరియు ఉద్దేశాలను వెల్లడిస్తాయి. ఆయన దృష్టిలో మన దౌర్భాగ్యాన్ని గుర్తించి, దేవుని ముందు వినయంతో నమస్కరించడం మనపై బాధ్యత. మనం అతని అపరిమితమైన దయ మరియు దయపై ఆధారపడాలి, మనల్ని శోధించమని మరియు పరీక్షించమని ఆయనను మనస్ఫూర్తిగా వేడుకోవాలి, మన స్వంత హృదయాల మోసంతో మనం దారితప్పిపోకుండా చూసుకోవాలి. బదులుగా, ఆయన తన ఆత్మ యొక్క పని ద్వారా మనలో స్వచ్ఛమైన మరియు పవిత్రమైన స్వభావాన్ని రూపొందిస్తాడు!

దేవునిపై నమ్మకం ఉంచే వ్యక్తి యొక్క ఆనందం; వ్యతిరేక పాత్ర ముగింపు. (5-11) 
మానవులపై విశ్వాసం ఉంచే వారు బంజరు ఎడారిలోని నిర్జనమైన హీత్‌ను, ఆకులు లేని చెట్టును, ఫలదీకరణం లేని నేల నుండి పుట్టిన దయనీయమైన పొదను పోలి ఉంటారు - చివరికి, పనికిరాని మరియు విలువ లేకుండా. వారి స్వంత నీతి మరియు బలం మీద ఆధారపడేవారు, క్రీస్తు లేకుండా నిర్వహించగలరని అనుకుంటారు, మద్దతు కోసం వారి స్వంత మాంసంపై ఆధారపడతారు మరియు ఫలితంగా, వారి ఆత్మలు దయ లేదా సౌకర్యంతో వృద్ధి చెందవు. దేవుణ్ణి తమ అంతిమ ఆశాజనకంగా చేసుకున్న వారు, మరోవైపు, ఆకులు ఎప్పటికీ వాడిపోని సతత హరిత చెట్టులా వర్ధిల్లుతారు. వారు తమ మనస్సు యొక్క శాంతి మరియు సంతృప్తితో దృఢంగా పాతుకుపోయి, కొరత సమయంలో కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు.
దేవుణ్ణి తమ ఆశాకిరణంగా చేసుకున్నవారు, జీవిలో ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలు లేకపోవడాన్ని భర్తీ చేసే సమృద్ధి ఆయనలో ఉందని తెలుసుకుంటారు. వారు పవిత్రత మరియు మంచి పనుల ఫలాలను భరించడం మానుకోరు. ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయం మరియు మనస్సాక్షి, వారి చెడిపోయిన మరియు పడిపోయిన స్థితిలో, చాలా మోసపూరితమైనది. వారు చెడును మంచిగా మరియు మంచిని చెడుగా పేర్కొంటారు, శాంతిని కలిగి లేని వారికి అబద్ధంగా శాంతిని ప్రకటిస్తారు. నిజమే, హృదయం చాలా దుర్మార్గమైనది, ప్రాణాంతకం మరియు కోలుకోలేనిది. ఇతర అధ్యాపకుల లోపాలను సరిదిద్దాల్సిన మనస్సాక్షి వంచనలో అగ్రగామిగా మారడం దారుణమైన పరిస్థితి. మన హృదయాలను మనం పూర్తిగా గ్రహించలేము లేదా టెంప్టేషన్ యొక్క క్షణాలలో వారి ప్రవర్తనను ఊహించలేము. తమ తప్పులను ఎవరు గుర్తించగలరు? మనం ఇతరుల హృదయాలను గ్రహించడం లేదా వారిపై ఆధారపడడం చాలా తక్కువ.
ఈ విషయానికి సంబంధించి దేవుని సాక్ష్యాన్ని విశ్వసించే మరియు వారి స్వంత హృదయాన్ని పర్యవేక్షించడం నేర్చుకునే ఎవరైనా ఈ నిస్సత్తువ చిత్రణ యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని గుర్తిస్తారు మరియు వారి ప్రవర్తనకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి అనేక పాఠాలను నేర్చుకుంటారు. అయినప్పటికీ, మన హృదయాలు మరియు ఇతరుల హృదయాలలోని అనేక అంశాలు రహస్యంగానే ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, దుర్మార్గం ఎంత దాగి ఉన్నా, దేవుడు దానిని చూస్తాడు. మనుషులు మోసపోవచ్చు, కానీ దేవుడు మోసం చేయలేడు. నిజాయితీ లేని మార్గాల ద్వారా సంపదను కూడబెట్టే వారు, వారు తమ ఆశను దానిలో ఉంచినప్పటికీ, దానిలో ఆనందాన్ని పొందలేరు. ప్రాపంచిక వ్యక్తి తన సంపదను విడిచిపెట్టవలసి వచ్చినప్పుడు మరణ సమయంలో అనుభవించే హింసను ఇది వివరిస్తుంది. వారి సంపద వారితో పాటు తదుపరి ప్రపంచానికి వెళ్ళలేనప్పటికీ, వారి అపరాధం మరియు శాశ్వతమైన హింస యొక్క అవకాశం ఉంటుంది.
ఒక సంపన్న వ్యక్తి శ్రద్ధతో ఒక ఎస్టేట్‌ను సంపాదించి, దానిపై మక్కువ పెంచుకోవచ్చు, కానీ వారు దాని నుండి నిజమైన సంతృప్తిని పొందలేరు. పాపపు వెంబడించడం ద్వారా, అది చివరికి ఏమీ లేకుండా పోతుంది. మన ప్రయత్నాలలో జ్ఞానాన్ని ప్రయోగిద్దాం; మనం సంపదను నిజాయితీగా సంపాదిద్దాం మరియు మన దగ్గర ఉన్నవాటిని దాతృత్వ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తాము, తద్వారా మనం శాశ్వతత్వం కోసం తెలివిగా వ్యవహరించవచ్చు.

ప్రవక్త శత్రువుల దుర్మార్గం. (12-18) 
మతాన్ని స్థాపించడంలో దేవుని అనుగ్రహాన్ని ప్రవక్త కృతజ్ఞతతో అంగీకరిస్తాడు. దేవునిలో, ఓదార్పు సమృద్ధిగా ఉంది, పొంగి ప్రవహించే మరియు ఎడతెగని సంపూర్ణత, శాశ్వతమైన ఫౌంటెన్‌ని పోలి ఉంటుంది. ఇది శాశ్వతంగా తాజాగా మరియు స్వచ్ఛంగా ఉంటూ, ఊటనీటిని పోలి ఉంటుంది, అయితే పాపం నుండి పొందే ఆనందాలు స్తబ్దుగా ఉన్న సిరామరకమైన నీటిలా ఉంటాయి. దయను స్వస్థపరచమని మరియు రక్షించమని ప్రవక్త దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాడు, దైవిక పిలుపు యొక్క తన నమ్మకమైన నెరవేర్పును గుర్తించమని వేడుకుంటున్నాడు. వినయంతో, అతను ఖచ్చితంగా పిలవబడిన పవిత్రమైన పనిలో తనను గుర్తించి, రక్షించమని దేవుడిని వేడుకున్నాడు. ఎలాంటి గాయాలు లేదా అనారోగ్యాలు మన హృదయాలను మరియు మనస్సాక్షిని బాధపెట్టినా, స్వస్థత మరియు మోక్షం కోసం ప్రభువు వైపు మొగ్గు చూపుదాం, మన ఆత్మలు ఆయన నామాన్ని స్తుతించేలా. అతని చేతులు కలత చెందిన మనస్సాక్షిని సరిచేయడానికి మరియు విరిగిన హృదయాలను నయం చేసే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి; అతను మన మానవ స్వభావం యొక్క తీవ్రమైన బాధలను కూడా నయం చేయగలడు.

విశ్రాంతి దినాన్ని పాటించడం. (19-27)
ప్రవక్త సబ్బాత్ రోజును పవిత్రం చేయాలనే దైవిక ఆజ్ఞను పాలకులకు మరియు యూదా ప్రజలకు సమర్పించే పనిని కలిగి ఉన్నాడు. నాల్గవ ఆజ్ఞను కఠినంగా పాటించాలని ఆయన వారిని కోరారు. ఈ ఆదేశాన్ని పాటిస్తే వారి శ్రేయస్సు పునరుద్ధరింపబడుతుందని వాగ్దానం చేశారు. సబ్బాత్ విశ్రాంతి దినంగా ఉద్దేశించబడింది మరియు ఖచ్చితంగా అవసరమైన సందర్భాలలో తప్ప, శ్రమ దినంగా మార్చకూడదు. సబ్బాత్ అపవిత్రతను నిరోధించడానికి జాగ్రత్త అవసరం. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఆత్మపై భారం వేయడానికి ప్రాపంచిక శ్రద్ధలను అనుమతించకూడదు. ఒకరి మతపరమైన భక్తి యొక్క లోతు సబ్బాత్ పవిత్రతను పాటించడం లేదా నిర్లక్ష్యం చేయడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఆర్డినెన్స్‌ను సమర్థించడంలో శ్రద్ధ లేదా దానిని విస్మరించడం ఏ దేశం యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితికి అగ్ని పరీక్షగా పనిచేసింది. వ్యక్తులందరూ తమ స్వంత ప్రవర్తన ద్వారా మరియు వారి కుటుంబాలకు హాజరవడం ద్వారా, ఈ చెడును ఎదుర్కోవడానికి, జాతీయ శ్రేయస్సును కాపాడటానికి మరియు ముఖ్యంగా ఆత్మలను రక్షించడానికి ఒక ఉదాహరణగా ఉండాలి.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |