Habakkuk - హబక్కూకు 3 | View All

1. ప్రవక్తయగు హబక్కూకు చేసిన ప్రార్థన. (వాద్యములతో పాడదగినది)

“ప్రార్థన”– 2వ వచనంలో మాత్రమే విన్నపాన్ని చూస్తాం. ఈ కీర్తనలో ఎక్కువ భాగం దేవుణ్ణి గురించి కావ్య రూపంలో వర్ణన ఉంది. దీనిలో ఆయన అన్ని దేశాలకూ తీర్పుతీర్చి శిక్ష విధించే మహా న్యాయాధిపతి, లోకంలోని దుర్మార్గతకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న మహా యోధుడు, తన ప్రజల విమోచకుడు.

2. యెహోవా, నిన్నుగూర్చిన వార్త విని నేను భయపడుచున్నాను యెహోవా, సంవత్సరములు జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దానిని తెలియజేయుము కోపించుచునే వాత్సల్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనుము.

“నాకు... ఉంది”– మొదటి అధ్యాయంలో హబక్కూకు దేవుణ్ణి ప్రశ్నించాడు. ఇప్పుడు అలా చేయడం మానుకున్నాడు. దేవుడు దేవుడుగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ గతంలో ఆయన చేసిన పనులే తన కాలంలోనూ చెయ్యాలని అతడు కోరుతున్నాడు. యూదా, బబులోను, తదితర దేశాలన్నిటి పైనా కోపం తెచ్చుకోవడానికి దేవునికి పూర్తి హక్కు ఉన్నదని గ్రహిస్తూ, వీలైనప్పుడల్లా కరుణ చూపాలని ఆయన్ను వేడుకొంటున్నాడు. “కోపం”– సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11; యోహాను 3:36; రోమీయులకు 1:18. “కరుణ”– నిర్గమకాండము 34:6-7.

3. దేవుడు తేమానులోనుండి బయలుదేరుచున్నాడు పరిశుద్ధదేవుడు పారానులోనుండి వేంచేయు చున్నాడు. (సెలా. ) ఆయన మహిమ ఆకాశమండలమంతటను కనబడుచున్నది భూమి ఆయన ప్రభావముతో నిండియున్నది.

“తేమాను”– యూదాకు ఆగ్నేయంగా ఎదోం దేశంలో ఉన్న ప్రాంతం. “పారాను”– ఎదోం సమీపంలో ఉన్న పర్వతం. దేవుడు ఆ దిక్కునుంచి తన శత్రువులను అణచడానికి వస్తున్నట్టున్నాడు. హబక్కూకు గతంలో జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్తున్నాడో, ఇకముందు జరగబోయేదాన్ని తెలియజేసే దర్శనాన్ని వర్ణిస్తున్నాడో స్పష్టంగా చెప్పలేము. యెషయా 34:5-10; యెషయా 63:1-6 పోల్చి చూడండి. “లోకం”– హబక్కూకు 2:14.

4. సూర్యకాంతితో సమానమైన ప్రకాశము కనబడుచున్నది ఆయన హస్తములనుండి కిరణములు బయలువెళ్లు చున్నవి అచ్చట ఆయన బలము దాగియున్నది.

యెషయా 18:4; ప్రకటన గ్రంథం 1:16.

5. ఆయనకు ముందుగా తెగుళ్లు నడుచుచున్నవి ఆయన పాదముల వెంట అగ్ని మెరుపులు వచ్చు చున్నవి

నిర్గమకాండము 5:3; నిర్గమకాండము 9:14; లేవీయకాండము 26:25; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:24; కీర్తనల గ్రంథము 91:3; ప్రకటన గ్రంథం 15:1.

6. ఆయన నిలువబడగా భూమి కంపించును ఆయన చూడగా జనులందరు ఇటు అటు తొలుగుదురు ఆదికాల పర్వతములు బద్దలైపోవును పురాతన గిరులు అణగును పూర్వకాలము మొదలుకొని ఆయన ఈలాగు జరిగించువాడు.

కీర్తనల గ్రంథము 18:7; యిర్మియా 4:24-26; హెబ్రీయులకు 12:26-28; ప్రకటన గ్రంథం 6:14; ప్రకటన గ్రంథం 16:18-20. “శాశ్వతమైనవి”– ఆదికాండము 21:33; నిర్గమకాండము 3:14; కీర్తనల గ్రంథము 90:2.

7. కూషీయుల డేరాలలో ఉపద్రవము కలుగగా నేను చూచితిని మిద్యాను దేశస్థుల డేరాల తెరలు గజగజ వణకెను.

కూషాను, మిద్యాను ఎదోందగ్గర నివసించే జాతులు. చాలా జాతులను ఉద్దేశించి ఉదాహరణగా ఈ రెండు పేర్లను ప్రవక్త ఇస్తున్నాడు – వ 12.

8. యెహోవా, నదులమీద నీకు కోపము కలిగినందుననా నదులమీద నీకు ఉగ్రత కలిగినందుననా సముద్రముమీద నీకు ఉగ్రత కలిగినందుననా నీ గుఱ్ఱములను కట్టుకొని రక్షణార్థమైన రథములమీద ఎక్కి వచ్చుచున్నావు?

నిర్గమకాండము 7:20-24; నిర్గమకాండము 14:15-31; కీర్తనల గ్రంథము 68:17; కీర్తనల గ్రంథము 77:16; ప్రకటన గ్రంథం 8:8-9; ప్రకటన గ్రంథం 16:3-4.

9. విల్లు వరలోనుండి తీయబడియున్నది నీ వాక్కుతోడని ప్రమాణము చేసి నీ బాణములను సిద్ధపరచియున్నావు (సెలా. ) భూమిని బద్దలు చేసి నదులను కలుగజేయుచున్నావు.

ద్వితీయోపదేశకాండము 32:33; కీర్తనల గ్రంథము 7:12-13; కీర్తనల గ్రంథము 45:3-5.

10. నిన్ను చూచి పర్వతములు కంపించును జలములు ప్రవాహములుగా పారును సముద్రాగాధము ఘోషించుచు తన చేతులు పై కెత్తును.

కీర్తనల గ్రంథము 77:16; కీర్తనల గ్రంథము 93:3.

11. నీ ఈటెలు తళతళలాడగా సంచరించు నీ బాణముల కాంతికి భయపడి సూర్యచంద్రులు తమ నివాసములలో ఆగిపోవుదురు.

యెహోషువ 10:12-13; యోవేలు 2:30-31.

12. బహు రౌద్రముకలిగి నీవు భూమిమీద సంచరించు చున్నావు మహోగ్రుడవై జనములను అణగద్రొక్కుచున్నావు

ఇది గతంలో జరిగింది. ఇప్పుడూ జరుగుతూ ఉంది. అయితే భవిష్యత్తులో మరింతగా నెరవేరుతుంది – యెషయా 24:1-6; యెషయా 34:1-4; జెకర్యా 14:2-5.

13. నీ జనులను రక్షించుటకు నీవు బయలుదేరుచున్నావు నీవు నియమించిన అభిషిక్తుని రక్షించుటకు బయలు దేరుచున్నావు దుష్టుల కుటుంబికులలో ప్రధానుడొకడుండకుండ వారి తలను మెడను ఖండించి వారిని నిర్మూలము చేయుచున్నావు. (సెలా. )

నిర్గమకాండము 3:8; కీర్తనల గ్రంథము 68:21; కీర్తనల గ్రంథము 110:6; యెషయా 31:5; మీకా 5:6; రోమీయులకు 11:26 పోల్చి చూడండి.

14. బీదలను రహస్యముగా మింగివేయవలెనని ఉప్పొంగుచు నన్ను పొడిచేయుటకై తుపానువలె వచ్చు యోధుల తలలలో రాజుయొక్క ఈటెలను నాటుచున్నావు.

వ 8 చూడండి.

15. నీవు సముద్రమును త్రొక్కుచు సంచరించుచు నున్నావు నీ గుఱ్ఱములు మహాసముద్ర జలరాసులను త్రొక్కును.

16. నేను వినగా జనులమీదికి వచ్చువారు సమీపించు వరకు నేను ఊరకొని శ్రమదినముకొరకు కనిపెట్టవలసి యున్నది నా అంతరంగము కలవరపడుచున్నది ఆ శబ్దమునకు నా పెదవులు కదలుచున్నవి నా యెముకలు కుళ్లిపోవుచున్నవి నా కాళ్లు వణకు చున్నవి.

ఈ మాటల్ని బట్టి హబక్కూకు 3-5 వచనాల్లోని వాటిని దర్శనంలో చూశాడనిపిస్తున్నది. “వణకుతున్నాయి”– దానియేలు 4:19; దానియేలు 7:15, దానియేలు 7:28; దానియేలు 8:27; దానియేలు 10:16-17. “మాపై పడబోయేవాళ్ళు”– అంటే బబులోను. బబులోను శిక్షకు లోనై పతనమౌతుందన్న దేవుని వాక్కును ప్రవక్త నమ్ముతున్నాడు. “నెమ్మదిగా”– దీన్ని గురించి దేవుణ్ణి ఇక ప్రశ్నించడు.

17. అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెట్లు కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొఱ్ఱెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను
లూకా 13:6

దేవుడు తనకిచ్చిన మాటను హబక్కూకు ఆచరణలో పెడుతున్నాడు – “న్యాయవంతుడు దేవునిమీద ఉన్న తన నమ్మకం వల్లే జీవిస్తున్నాడు” (హబక్కూకు 2:4). దేవుని నిర్ణయాలనూ తీర్పులనూ ప్రపంచంపై ఆయన తీసుకున్న చర్యలనూ అవి ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ వాటిని ఉంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు – అంటే దేవుని చేతుల్లోనే. ఏది జరిగినా ఆయనలో నమ్మకం ఉంచి ఆనందించాలని ప్రవక్త నిశ్చయించుకున్నాడు. మనందరం తప్పక నేర్చుకోవలసిన గొప్ప పాఠం ఇది. వ 17లో వర్ణించబడిన స్థితి రాబోయే బబులోను దాడి ఫలితం. ఇలా జరగుతుందన్న ఆలోచనే ఒకప్పుడు అతనికి కలవరం పుట్టించింది – హబక్కూకు 1:12-17. అయితే ఇప్పుడు దేవునిలో విశ్రాంతి అనుభవిస్తూ నిశ్చితంగా ఉన్నాడు. పరిస్థితులను బట్టి తీసుకోతగిన ఉత్తమమైన చర్య ఏమిటో దేవునికి ఎప్పుడూ తెలుసునని అంగీకరించాడు.

18. నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను నా రక్షణకర్తయైన నా దేవునియందు నేను సంతోషించెదను.

“ఆనందిస్తాను”– కీర్తనల గ్రంథము 97:12; యెషయా 61:10; ఫిలిప్పీయులకు 4:4. “రక్షకుడైన”– నిర్గమకాండము 15:2; లూకా 1:47. ప్రవక్తకు ఆనందం కలిగించేదేమంటే దేవుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోవడం, తన వ్యక్తిగతమైన రక్షణానుభవం. ఇదే గ్రహింపు మనక్కూడా ఉంటే మనకు ఏం జరుగుతున్నప్పటికీ మనం కూడా ఆనందించగలుగుతాం – మత్తయి 5:11-12; యోహాను 16:33; రోమీయులకు 5:3; రోమీయులకు 8:28.

19. ప్రభువగు యెహోవాయే నాకు బలము ఆయన నా కాళ్లను లేడికాళ్లవలె చేయును ఉన్నతస్థలములమీద ఆయన నన్ను నడవచేయును.

“నాకు బలం”– నిర్గమకాండము 15:2; కీర్తనల గ్రంథము 18:1, కీర్తనల గ్రంథము 18:32; కీర్తనల గ్రంథము 22:19; కీర్తనల గ్రంథము 73:26; యెషయా 40:29-31. “ఎత్తు స్థలాలమీద”– ద్వితీయోపదేశకాండము 32:13; కీర్తనల గ్రంథము 18:33. జింకలు పర్వతాలపై ఏమాత్రం కాలు జారకుండా పరుగెత్తగలవు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Habakkuk - హబక్కూకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రవక్త తన ప్రజల కోసం దేవుణ్ణి వేడుకున్నాడు. (1,2) 
"ప్రార్థన" అనే పదం భక్తి యొక్క సంజ్ఞను సూచించడానికి ఈ సందర్భంలో ఉపయోగించబడినట్లు కనిపిస్తుంది. ప్రతికూల సమయాల్లో, ప్రభువు తన అనుచరుల మధ్య తన పనిని పునరుద్ధరించాలని భావిస్తున్నారు. చర్చి లేదా దాని విశ్వాసులు బాధలు మరియు సవాళ్లను భరించే ఏ కాలానికైనా ఈ సూత్రాన్ని అన్వయించవచ్చు. మన ఆశ్రయం దయతో కనుగొనబడాలి మరియు మన ఏకైక ఆశ్రయంగా దానిపై మన నమ్మకాన్ని ఉంచాలి. "మన యోగ్యతను గుర్తుంచుకోండి" అని నొక్కిచెప్పే బదులు, ప్రభువు తన స్వంత దయను జ్ఞాపకం చేసుకోమని వేడుకోవాలి.

అతను పూర్వపు విమోచనలను గుర్తుంచుకోవాలి. (3-15)
కష్టాల్లో మరియు నిరాశకు గురైన సమయాల్లో, దేవుని ప్రజలు తమ ప్రార్థనలకు పునాదిగా వీటిని ఉపయోగించి, పురాతన రోజులు మరియు సంవత్సరాలను ప్రతిబింబించడం ద్వారా ఓదార్పుని కోరుకుంటారు. వారు బాబిలోనియన్ మరియు ఈజిప్షియన్ బందిఖానాల మధ్య సారూప్యతలను చూపుతారు, యెహోవా శక్తి ద్వారా అదే విధమైన విమోచన యొక్క అవకాశాన్ని ఊహించారు. అద్భుతమైన అభివ్యక్తిలో, దేవుడు తన శక్తిని బహిర్గతం చేస్తాడు. ప్రకృతి యొక్క స్వరూపం వణుకుతుంది మరియు సాధారణ సంఘటనలు మార్చబడతాయి, అన్నీ దేవుని నమ్మకమైన అనుచరుల మోక్షం కోసం నిర్దేశించబడ్డాయి. అసంభవంగా కనిపించేది కూడా వారి మోక్షానికి అనుకూలంగా పని చేయడానికి ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయబడుతుంది. ఇది యేసుక్రీస్తు ద్వారా ప్రపంచ విమోచనకు చిహ్నంగా మరియు సూచనగా పనిచేస్తుంది. ఇది అతని అభిషేకం ద్వారా మంజూరు చేయబడిన మోక్షం.
ఇశ్రాయేలు సైన్యాలకు నాయకుడైన యెహోషువ, మన అంతిమ యెహోషువా అనే తన పేరును కలిగి ఉన్న యేసును ముందుగా సూచించాడు. దేవుని ప్రజలు అనుభవించిన అన్ని విమోచనలలో, అతను అభిషిక్తుడైన క్రీస్తుపై తన దృష్టిని కలిగి ఉన్నాడు మరియు అతని ద్వారా ఈ రక్షణలను తీసుకువచ్చాడు. దేవుని కుమారుడు తన ప్రజల పాపాల కోసం సిలువను భరించినప్పుడు జరిగిన దానితో పోల్చితే పురాతన ఇజ్రాయెల్ కోసం చేసిన అద్భుతాలన్నీ లేతగా ఉన్నాయి. అతని అద్భుతమైన పునరుత్థానం మరియు ఆరోహణం స్మారక చిహ్నం. ఆయన రెండవ రాకడ మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఆయన అన్ని వ్యతిరేకతలను పోగొట్టి, తన అనుచరులకు కలిగించే బాధలన్నిటినీ అంతం చేస్తాడు.

దైవిక దయపై అతని దృఢ విశ్వాసం. (16-19)
కష్టాల రోజు సమీపిస్తున్న కొద్దీ, సన్నాహాలు చేయాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. దైవిక దయతో కూడిన దృఢమైన ఆశ, భక్తిపూర్వక భయం ద్వారా స్థాపించబడింది. ప్రవక్త, చర్చి యొక్క చారిత్రక అనుభవాలను మరియు వాటి కోసం దేవుడు చేసిన విశేషమైన కార్యాలను ప్రతిబింబిస్తూ, తాను పునరుద్ధరించబడడమే కాకుండా ప్రగాఢమైన ఆనందాన్ని కూడా పొందాడు. అతను ప్రభువులో ఆనందాన్ని మరియు ఉల్లాసాన్ని కనుగొనడానికి స్థిరమైన నిబద్ధతను చేసాడు, మిగతావన్నీ కోల్పోయినప్పటికీ, దేవుడు స్థిరంగా ఉంటాడని గుర్తించాడు.
తీగలు, అంజూరపు చెట్లు నాశనమైనా, దేవుడికి అంకితమైన హృదయం యొక్క ఆనందాన్ని అవి చల్లార్చలేవు. సంపూర్ణంగా అందించబడినప్పుడు, అన్ని విషయాలలో దేవుడిని కనుగొన్న వారు, వారు ఖాళీ చేయబడి పేదరికంలో మిగిలిపోయినప్పుడు కూడా దేవునిలో అన్నింటిని కనుగొనగలరు. వారు తమ భూసంబంధమైన సుఖాల శిథిలాల మధ్య కూర్చొని, తమ గొప్ప పరీక్షల మధ్య కూడా ప్రభువును తమ ఆత్మల రక్షకునిగా స్తుతించగలరు. మనం లోకంలో నష్టాలు మరియు సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ప్రభువులో ఆనందించడం ప్రత్యేకంగా సరిపోతుంది. మానవాళి కేవలం రొట్టె ద్వారా మాత్రమే జీవించదని వెల్లడించడానికి మన భౌతిక సదుపాయాలు కత్తిరించబడినప్పటికీ, దేవుని ఆత్మ యొక్క దయ మరియు సౌకర్యాల ద్వారా మనం నిలకడగా ఉండగలము. ఈ శక్తి మనలను ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి మరియు సేవకు సన్నద్ధం చేస్తుంది, ఆయన ఆజ్ఞల మార్గంలో పరుగెత్తడానికి మరియు మన కష్టాలను అధిగమించడానికి, మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నాలలో విజయాన్ని సాధించడానికి అనుమతిస్తుంది.
మొదట్లో భయంతో తన ప్రార్థనను ప్రారంభించిన ప్రవక్త, ఆనందం మరియు విజయంతో దానిని ముగించాడు. క్రీస్తుపై విశ్వాసం మనల్ని ఎలాంటి పరిస్థితులకైనా సిద్ధం చేస్తుంది. యేసు నామం, మనం దానిని మన స్వంతం చేసుకోగలిగినప్పుడు, ప్రతి గాయానికి వైద్యం చేసే సాల్వ్‌గా మరియు ప్రతి సంరక్షణకు ఓదార్పు టానిక్‌గా పనిచేస్తుంది. ఇది మొత్తం ఆత్మపై కురిపించిన సువాసన లేపనం వంటిది. స్వర్గపు కిరీటం అనే ఆశతో, భూసంబంధమైన ఆస్తులు మరియు సౌకర్యాలను వదులుగా పట్టుకుని, మన శిలువలను స్థితిస్థాపకతతో భరిద్దాం. కొద్దిసేపటిలో, వాగ్దానం చేయబడినవాడు వస్తాడు, మరియు అతను ఆలస్యం చేయడు; అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో, మనం కూడా ఉంటాము.Shortcut Links
హబక్కూకు - Habakkuk : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |