Zephaniah - జెఫన్యా 3 | View All

1. ముష్కర మైనదియు భ్రష్టమైనదియు అన్యాయము చేయునదియునగు పట్టణమునకు శ్రమ.

2. అది దేవుని మాట ఆలకించదు, శిక్షకు లోబడదు, యెహోవాయందు విశ్వాసముంచదు, దాని దేవునియొద్దకు రాదు.

3. దాని మధ్య దాని అధిపతులు గర్జనచేయు సింహములు, దాని న్యాయాధిపతులు రాత్రియందు తిరుగులాడుచు తెల్లవారువరకు ఎరలో ఏమియు మిగులకుండ భక్షించు తోడేళ్లు.

4. దాని ప్రవక్తలు గప్పాలు కొట్టువారు, విశ్వాసఘాతకులు; దాని యాజకులు ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించి ప్రతిష్ఠిత వస్తువులను అపవిత్రపరతురు.

5. అయితే న్యాయము తీర్చు యెహోవా దాని మధ్యనున్నాడు; ఆయన అక్రమము చేయువాడు కాడు, అనుదినము తప్పకుండ ఆయన న్యాయ విధులను బయలుపరచును, ఆయనకు రహస్యమైనదేదియు లేదు; అయినను నీతిహీనులు సిగ్గెరుగరు

6. నేను అన్యజనులను నిర్మూలము చేయగా వారి కోటలును పాడగును, ఒకడైన సంచరించకుండ వారి వీధులను పాడుచేసి యున్నాను, జనము లేకుండను వాటియందెవరును కాపుర ముండకుండను వారి పట్టణములను లయపరచినవాడను నేనే.

7. దాని విషయమై నా నిర్ణయమంతటి చొప్పున మీ నివాసస్థలము సర్వనాశము కాకుండునట్లు, నాయందు భయభక్తులు కలిగి శిక్షకులోబడుదురని నేననుకొంటిని గాని వారు దుష్‌క్రియలు చేయుటయందు అత్యాశగలవారైరి.

8. కాబట్టి యెహోవా సెలవిచ్చు వాక్కు ఏదనగా నాకొరకు కనిపెట్టుడి, నేను లేచి యెరపట్టుకొను దినము కొరకు కనిపెట్టియుండుడి, నా ఉగ్రతను నాకోపాగ్ని అంతటిని వారిమీద కుమ్మరించుటకై అన్యజనులను పోగుచేయుటకును గుంపులు గుంపులుగా రాజ్యములను సమ కూర్చుటకును నేను నిశ్చయించుకొంటిని; నా రోషాగ్ని చేత భూమియంతయు కాలిపోవును.
ప్రకటన గ్రంథం 16:1

9. అప్పుడు జనులందరు యెహోవా నామమునుబట్టి యేకమనస్కులై ఆయనను సేవించునట్లు నేను వారికి పవిత్రమైన పెదవుల నిచ్చెదను.

10. చెదరిపోయినవారై నాకు ప్రార్థనచేయు నా జనులు కూషుదేశపు నదుల అవతలనుండి నాకు నైవేద్యముగా తీసి కొని రాబడుదురు.

11. ఆ దినమున నీ గర్వమునుబట్టి సంతోషించువారిని నీలోనుండి నేను వెళ్లగొట్టుదును గనుక నా పరిశుద్ధమైన కొండయందు నీవిక గర్వము చూపవు, నామీద తిరుగబడి నీవు చేసిన క్రియలవిషయమై నీకు సిగ్గు కలుగదు

12. దుఃఖితులగు దీనులను యెహోవా నామము నాశ్రయించు జనశేషముగా నీమధ్య నుండ నిత్తును.

13. ఇశ్రాయేలీయులలో మిగిలినవారు పాపము చేయరు, అబద్ధమాడరు, కపటములాడు నాలుక వారి నోటనుండదు; వారు ఎవరి భయము లేకుండ విశ్రాంతిగల వారై అన్నపానములు పుచ్చుకొందురు;
ప్రకటన గ్రంథం 14:5

14. సీయోను నివాసులారా, ఉత్సాహధ్వని చేయుడి; ఇశ్రాయేలీయులారా, జయధ్వని చేయుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, పూర్ణ హృదయముతో సంతోషించి గంతులు వేయుడి.

15. తాను మీకు విధించిన శిక్షను యెహోవా కొట్టివేసియున్నాడు; మీ శత్రువులను ఆయన వెళ్లగొట్టి యున్నాడు; ఇశ్రాయేలుకు రాజైన యెహోవా మీ మధ్య ఉన్నాడు, ఇక మీదట మీకు అపాయము సంభవింపదు.
యోహాను 1:49

16. ఆ దినమున జనులు మీతో ఇట్లందురు యెరూషలేమూ, భయపడకుము, సీయోనూ, ధైర్యము తెచ్చుకొనుము;

17. నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధ్య ఉన్నాడు; ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును, నీయందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతము వహించి నీయందలి సంతోషముచేత ఆయన హర్షించును.

18. నీ నియామక కాలపు పండుగలకు రాలేక చింతపడు నీ సంబంధులను నేను సమకూర్చెదను, వారు గొప్ప అవమానము పొందినవారు.

19. ఆ కాలమున నిన్ను హింసపెట్టువారినందరిని నేను శిక్షింతును, కుంటుచు నడుచువారిని నేను రక్షింతును, చెదరగొట్టబడినవారిని సమకూర్చుదును, ఏ యే దేశములలో వారు అవమానము నొందిరో అక్కడనెల్ల నేను వారికి ఖ్యాతిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను,

20. ఆ కాలమున మీరు చూచుచుండగా నేను మిమ్మును చెరలోనుండి రప్పించి, మిమ్మును సమకూర్చిన తరువాత మిమ్మును నడిపింతును; నిజముగా భూమిమీద నున్న జనులందరి దృష్టికి నేను మీకు ఖ్యాతిని మంచి పేరును తెప్పింతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Zephaniah - జెఫన్యా 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాపానికి మరిన్ని నివేదనలు. (1-7) 
పాపం పట్ల దేవుని ప్రగాఢ విరక్తి ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. పాపంలో మునిగిపోయిన జీవితం మిగిలిపోయింది మరియు దుఃఖకరమైన ఉనికిగా కొనసాగుతుంది. దేవుని సన్నిధి యొక్క స్పష్టమైన సంకేతాలతో ఆశీర్వదించబడినప్పటికీ మరియు అతని దైవిక ఉద్దేశాలను అర్థం చేసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను అనుభవిస్తున్నప్పటికీ, అతని మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరించడానికి బలవంతపు కారణాలతో పాటు, వారు తమ అవిధేయతకు మొండిగా అంటిపెట్టుకుని ఉన్నారు. విశ్వాసులు పుణ్యకార్యాలు చేయడంలో చూపే దానికంటే దుష్టకార్యాలు చేయడంలో ప్రజలు ఎంత ఎక్కువ ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శించడం విచారకరం.

దయ కోసం వెదకడానికి ప్రోత్సాహం. (8-13) 
సువార్త ప్రకటన యూదు దేశానికి దైవిక ప్రతీకారం వచ్చే సమయంగా ఊహించబడింది. సువార్త యొక్క బోధనాత్మక బోధనలు లేదా ప్రభువు యొక్క కృప యొక్క సహజమైన వ్యక్తీకరణ, వినయం, పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసంతో కూడిన భాషను ఉపయోగించుకునేలా వ్యక్తులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. రోజువారీ సంభాషణలలో స్వచ్ఛత మరియు దైవభక్తిని కాపాడుకోవడం అభినందనీయం. ఇది భవిష్యత్తులో చర్చి యొక్క స్వచ్ఛమైన మరియు ఆనందకరమైన స్థితిని సూచిస్తుంది. ప్రగల్భాలు పలికేందుకు గల అన్ని కారణాలను ప్రభువు తొలగిస్తాడు, జ్ఞానము, నీతి, పవిత్రత మరియు విమోచన యొక్క మూలంగా దేవునిచే నియమించబడిన ప్రభువైన యేసు తప్ప, వ్యక్తులకు గర్వించదగినది ఏమీ ఉండదు. పాపం పట్ల నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు విమోచకునికి రుణపడి ఉంటాననే భావన నిజమైన విశ్వాసులను కేవలం ప్రకటిత వ్యక్తుల ప్రవర్తనతో సంబంధం లేకుండా నీతి మరియు నిజాయితీతో నడిచేలా చేస్తుంది.

భవిష్యత్ అనుకూలత మరియు శ్రేయస్సు యొక్క వాగ్దానాలు. (14-20)
పాపం యొక్క తొలగింపు యొక్క హామీలను అనుసరించి, బాధల తొలగింపు యొక్క వాగ్దానాలు వస్తాయి. మూల కారణం తొలగించబడినప్పుడు, దాని పరిణామాలు నిలిచిపోతాయి. ప్రజలను పవిత్రం చేసేది వారికి ఆనందాన్ని కూడా ఇస్తుంది. శుద్ధి చేయబడిన సంఘానికి ఇవ్వబడిన విలువైన ప్రతిజ్ఞలు సువార్త యుగంలో పూర్తిగా నెరవేరడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఈ శ్లోకాలు ప్రధానంగా భవిష్యత్తులో ఇజ్రాయెల్ యొక్క మార్పిడి మరియు పునరుద్ధరణకు సంబంధించినవి, రాబోయే అద్భుతమైన సమయాలను ప్రారంభిస్తాయి. అవి రాబోయే సంతోషకరమైన యుగంలో చర్చి యొక్క సమృద్ధిగా ఉన్న శాంతి, ఓదార్పు మరియు శ్రేయస్సును వర్ణిస్తాయి.
అతను బట్వాడా చేస్తాడు; అతను యేసు అని పిలువబడతాడు, ఎందుకంటే అతను తన ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు. ఊహించిన అద్భుతమైన సమయాలకు ముందు, విశ్వాసులు దుఃఖాన్ని అనుభవించవచ్చు మరియు నిందను భరించవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రభువు అత్యంత దుర్బలమైన విశ్వాసిని కూడా రక్షిస్తాడు మరియు నిజమైన క్రైస్తవులను ఒకప్పుడు తృణీకరించబడిన ప్రదేశాలలో గొప్ప గౌరవానికి ఎదుగుతాడు. దయ మరియు దయ యొక్క ఒక చర్య ఇజ్రాయెల్‌ను వారి చెదరగొట్టే ప్రాంతాల నుండి సేకరించి వారి స్వదేశానికి తిరిగి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. అప్పుడు, దేవుని ఇజ్రాయెల్ ప్రసిద్ధి చెందింది మరియు శాశ్వతత్వం కోసం జరుపుకుంటారు. ముగుస్తున్న సంఘటనలు మాత్రమే ఈ జోస్యం యొక్క భాషతో పూర్తిగా సరిపోలవచ్చు.
నీతిమంతులు అనేక పరీక్షలను ఎదుర్కోవచ్చు, కానీ వారు దేవుని ప్రేమలో ఆనందాన్ని పొందగలరు. నిశ్చయంగా, మన హృదయాలు ప్రభువును హెచ్చించాలి మరియు ఆయన దయతో కూడిన మాటలతో ఆనందించాలి. మనం ప్రస్తుతం ఆయన శాసనాలను కోల్పోయినట్లయితే, అది మన విచారణ మరియు దుఃఖం వలె పనిచేస్తుంది, కానీ తగిన సమయంలో, మనం అతని స్వర్గపు అభయారణ్యంలోకి స్వాగతించబడతాము. వారు భూసంబంధమైన కష్టాల నుండి విముక్తి పొందినప్పుడు మరియు స్వర్గపు ఆనందంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు విశ్వాసి యొక్క కీర్తి మరియు ఆనందం సంపూర్ణంగా, మార్పులేని మరియు శాశ్వతంగా ఉంటుంది.Shortcut Links
జెఫన్యా - Zephaniah : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |