Malachi - మలాకీ 3 | View All

1. ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను; మీరు వెదకుచున్న ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును; ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.
మత్తయి 11:3-10, మార్కు 1:2, లూకా 1:17-76, లూకా 7:19-27, యోహాను 3:28

2. అయితే ఆయన వచ్చుదినమును ఎవరు సహింపగలరు? ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓర్వగలరు? ఆయన కంసాలి అగ్నివంటివాడు, చాకలివాని సబ్బువంటి వాడు;
ప్రకటన గ్రంథం 6:17

3. వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయువాడైనట్లు కూర్చునియుండును. లేవీయులు నీతిని అనుసరించి యెహోవాకు నైవేద్యములు చేయునట్లు వెండి బంగారములను నిర్మలము చేయురీతిని ఆయన వారిని నిర్మలులను చేయును.
1 పేతురు 1:7

4. అప్పుడు మునుపటి దినములలో ఉండినట్లును, పూర్వపు సంవత్సరములలో ఉండినట్లును, యూదావారును యెరూషలేము నివాసులును చేయు నైవేద్యములు యెహోవాకు ఇంపుగా ఉండును.

5. తీర్పు తీర్చుటకై నేను మీయొద్దకు రాగా, చిల్లంగివాండ్ర మీదను వ్యభిచారులమీదను అప్రమాణికుల మీదను, నాకు భయపడక వారి కూలి విషయములో కూలి వారిని విధవరాండ్రను తండ్రిలేనివారిని బాధ పెట్టి పరదేశులకు అన్యాయము చేయువారిమీదను దృఢ ముగా సాక్ష్యము పలుకుదునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
యాకోబు 5:4

6. యెహోవానైన నేను మార్పులేనివాడను గనుక యాకోబు సంతతివారైన మీరు లయము కాలేదు.

7. మీ పితరుల నాటనుండి మీరు నా కట్టడలను గైకొనక వాటిని త్రోసివేసితిరి; అయితే మీరు నాతట్టు తిరిగిన యెడల నేను మీతట్టు తిరుగుదునవి సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవియ్యగా మేము దేనివిషయములో తిరుగుదుమని మీరందురు.
యాకోబు 4:8

8. మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలునా? అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలితిరి; దేనివిషయములో మేము నీయొద్ద దొంగిలితిమని మీరందురు. పదియవ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలితిరి.

9. ఈ జనులందరును నాయొద్ద దొంగిలుచునే యున్నారు, మీరు శాపగ్రస్తులై యున్నారు.

10. నా మందిరములో ఆహారముండునట్లు పదియవభాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పి, పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

11. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనముచేయవు, మీ ద్రాక్షచెట్లు అకాలఫలములను రాల్పకయుండునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు

12. అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్యజనులందరును మిమ్మును ధన్యులందురని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

13. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నన్నుగూర్చి మీరు బహు గర్వపు మాటలు పలికి నిన్నుగూర్చి యేమి చెప్పితిమని మీరడుగుదురు.

14. దేవుని సేవచేయుట నిష్ఫలమనియు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సన్నిధిని మనము దుఃఖాక్రాంతులుగా తిరుగుటవలన ప్రయోజనమేమనియు,

15. గర్విష్ఠులు ధన్యులగుదురనియు యెహోవాను శోధించు దుర్మార్గులు వర్ధిల్లుదురనియు, వారు సంరక్షణ పొందుదురనియు మీరు చెప్పు కొనుచున్నారు.

16. అప్పుడు, యెహోవాయందు భయ భక్తులుగలవారు ఒకరితో ఒకరు మాటలాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. మరియయెహోవా యందు భయభక్తులుకలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండువారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు వ్రాయబడెను.

17. నేను నియమింపబోవు దినము రాగా వారు నావారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై యుందురు; తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించునట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

18. అప్పుడు నీతిగల వారెవరో దుర్మార్గులెవరో దేవుని సేవించు వారెవరో ఆయనను సేవించనివారెవరో మీరు తిరిగి కనుగొందురు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Malachi - మలాకీ 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు రాకడ. (1-6) 
ఈ అధ్యాయం యొక్క ప్రారంభ పదాలు ఆ యుగం యొక్క సంశయవాదులకు ప్రతిస్పందనగా ఉపయోగపడతాయి. అవి క్రీస్తు రాకడను తెలియజేసే బాప్టిస్ట్ జాన్ రాక గురించి ప్రవచనాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. పశ్చాత్తాపానికి ప్రజలను పిలవడం ద్వారా క్రీస్తు కోసం మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడం జాన్ యొక్క లక్ష్యం. చాలా కాలంగా, మెస్సీయను "రావలసినవాడు" అని పిలుస్తారు మరియు ఇప్పుడు, అతని రాక ఆసన్నమైంది. అతను ఒడంబడిక యొక్క దూత, మరియు యేసును వెదకేవారు ఊహించని ప్రదేశాలలో ఆనందాన్ని పొందుతారు.
ప్రభువైన యేసు తన వాక్య పరిచర్య ద్వారా మరియు తన ఆత్మ ప్రభావం ద్వారా పాపుల హృదయాన్ని తన నివాస స్థలంగా సిద్ధం చేస్తాడు. అతను శాంతి మరియు ఓదార్పు దూతగా ప్రవేశిస్తాడు. అతని బోధనలు కపటవాదులకు మరియు ఫార్మలిస్టులకు సహించలేనివి, మరియు వారు అతని తీర్పు ముందు నిలబడలేరు. విలువ లేనివాటి నుండి విలువైనవాటిని వేరుచేసి ప్రజల మధ్య తేడాలు చూపడానికి క్రీస్తు వచ్చాడు. అతను రిఫైనర్‌గా వ్యవహరిస్తాడు, అతని చర్చిని శుద్ధి చేయడానికి మరియు సంస్కరించడానికి మరియు ఆత్మలను పునరుద్ధరించడానికి మరియు శుద్ధి చేయడానికి అతని ఆత్మను ఉపయోగించి తన సువార్తను ఉపయోగిస్తాడు. అతను వ్యక్తులలో కనిపించే మలినాలను తొలగిస్తాడు, వారి సామర్థ్యాలను పనికిరాని అవినీతిని వేరు చేస్తాడు.
విశ్వాసులు బాధలు మరియు ప్రలోభాల యొక్క మండుతున్న పరీక్షలకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, దాని ద్వారా రక్షకుడు వాటిని శుద్ధి చేస్తాడు. ఈ ట్రయల్స్ వారి శ్రేయస్సు కోసం అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ తీవ్రమైనవి లేదా ఎక్కువ కాలం ఉండవని అతను నిర్ధారిస్తాడు. ఈ శుద్ధి ప్రక్రియ దుష్టుల విధి వలె కాకుండా సానుకూల ఫలితాన్ని కలిగి ఉంటుంది. తన మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా, క్రీస్తు విశ్వాసులను దేవునికి ఆమోదయోగ్యంగా చేస్తాడు.
దేవుని పట్ల భయం లేని సందర్భాల్లో, మంచితనం ఆశించబడదు. చెడు పాపులను నిర్ధాక్షిణ్యంగా వెంటాడుతుంది. దేవుడు మార్పులేనివాడు, పాపపు చర్యల పర్యవసానాలు తక్షణమే కనిపించకపోయినా, దేవుడు ఎప్పటిలాగే పాపానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అవి చివరికి గ్రహించబడతాయి. మనమందరం ఈ సందేశాన్ని మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం మార్పులేని దేవునితో వ్యవహరిస్తాము, అతని కరుణ ఎప్పుడూ విఫలం కాదు మరియు అతని స్థిరత్వం మనలను నాశనం నుండి కాపాడుతుంది.

యూదులు తమ అవినీతిని ఖండించారు. (7-12) 
ఆ తరం ప్రజలు దేవునికి వెన్నుపోటు పొడిచారు, ఆయన ఆజ్ఞలను విస్మరించారు. ప్రతిస్పందనగా, దేవుడు వారికి దయగల ఆహ్వానాన్ని అందజేస్తాడు, కానీ వారు సందేహంతో ప్రతిస్పందిస్తారు, "మేము ఎలా తిరిగి రావాలి?" దేవుడు తన మాటలో తన పిలుపుకు మన హృదయాల ప్రతిస్పందనను గమనిస్తాడు. వ్యక్తులు తమ కష్టాలను పాపానికి సాకులుగా ఉపయోగించినప్పుడు, ఈ కష్టాలు వారి పాపాల నుండి వారిని వేరు చేయడానికి ఉద్దేశించినప్పటికీ, ఇది పాపంలో గణనీయమైన మొండితనాన్ని వెల్లడిస్తుంది.
ప్రకరణం ప్రవర్తనలో మార్పు కోసం ఒక తీవ్రమైన అభ్యర్థనను అందిస్తుంది. దేవుడు మన సేవలో అగ్రగామిగా ఉండాలి మరియు మన శరీరాల కంటే మన ఆత్మల శ్రేయస్సుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. వారి సౌకర్యాన్ని అందించడానికి దేవునిపై నమ్మకం ఉంచమని ప్రబోధం వారిని ప్రోత్సహిస్తుంది. దేవుడు మన కోసం ఆశీర్వాదాలను సిద్ధం చేసాడు, అయినప్పటికీ మన విశ్వాసం మరియు పరిమిత కోరికల కారణంగా, వాటిని స్వీకరించే సామర్థ్యం మనకు తరచుగా ఉండదు. దీన్ని పరీక్షించడానికి ధైర్యం చేసేవారు తమ ఆస్తులతో ప్రభువును గౌరవించడం వల్ల ఏమీ కోల్పోవడమే కాకుండా అపరిమితమైన లాభం చేకూరుతుందని తెలుసుకుంటారు.

తన ప్రజల పట్ల దేవుని శ్రద్ధ; నీతిమంతులు మరియు దుర్మార్గుల మధ్య వ్యత్యాసం. (13-18)
యూదు ప్రజలలో ఈ కాలంలో, కొందరు తమను తాము చెడ్డవారి పిల్లలుగా స్పష్టంగా వెల్లడించారు. క్రీస్తు కాడి సున్నితమైనది మరియు అనుకూలమైనది, అయితే దుష్టత్వంలో నిమగ్నమైన వారు తమ అహంకార పాపాల ద్వారా దేవుణ్ణి శోధిస్తారు. ఈ దురహంకార పాపుల తీర్పు అమలు చేయబడినప్పుడు వారు ఎలా కనిపిస్తారో మనం విషయాలను విశ్లేషించుకుందాం.
ప్రభువును గౌరవించే వారి కోసం, వారు ఒకరితో ఒకరు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. అటువంటి ప్రబలమైన పాపం మధ్య పరస్పర ప్రేమను కాపాడుకోవడానికి మరియు పెంపొందించడానికి ఈ చర్య ఉపయోగపడింది. వారు ప్రభువుకు భయపడే వారి భాషలో ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకున్నారు మరియు వారి ఆలోచనలలో ఆయన పేరును కలిగి ఉన్నారు. ప్రతికూల పరస్పర చర్యలు మంచి హృదయాలను మరియు ప్రవర్తనలను పాడు చేయగలవు, సానుకూల పరస్పర చర్యలు వాటిని బలపరుస్తాయి మరియు నిర్ధారించగలవు.
దేవుని యెదుట ఒక జ్ఞాపకార్థ గ్రంథము వ్రాయబడింది. నమ్మని వారితో పాటు తన పిల్లలు కూడా నశించకుండా చూసుకుంటాడు. ఈ నీతిమంతులు దయ మరియు గౌరవానికి పాత్రులుగా ఉంటారు, ఇతరులు కోపం మరియు అవమానానికి పాత్రులుగా మారతారు. పరిశుద్ధులు దేవుని అమూల్యమైన రత్నాలు. భూమి బూజువలె దహించబడినప్పుడు, ఆయన వాటిని తన విలువైన ఆభరణాలుగా భద్రపరుస్తాడు.
ప్రస్తుతం దేవుడిని తమ సొంతమని అంగీకరించిన వారు తిరిగి ఆయనగా గుర్తించబడతారు. దేవుని పిల్లల మనోభావాలతో సేవ చేయడం మన బాధ్యత. అతను తన పిల్లలు పనిలేకుండా ఉండాలని కోరుకోడు; వారు ప్రేమతో ఆయనను సేవించాలి. దేవుని పిల్లలకు కూడా ఆయన దయ మరియు దయ అవసరం. అన్ని వ్యక్తులను నీతిమంతులు లేదా దుర్మార్గులుగా వర్గీకరించవచ్చు, దేవునికి సేవ చేసేవారు లేదా చేయని వారు. వారంతా స్వర్గం లేదా నరకం వైపు వెళుతున్నారు. రెండు వర్గాలకు సంబంధించిన మా తీర్పులు తరచుగా తప్పుగా ఉంటాయి, కానీ క్రీస్తు న్యాయస్థానంలో, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క నిజమైన స్వభావం బహిర్గతమవుతుంది.
మన విషయానికొస్తే, మన విధిని ఏ వర్గం చుట్టుముడుతుందో మనం ఆలోచించాలి మరియు ఇతరులకు సంబంధించి, అకాల తీర్పులకు దూరంగా ఉండాలి. అంతిమంగా, దేవుని సేవించి, ఆయనపై నమ్మకం ఉంచిన వారు మాత్రమే నిజంగా జ్ఞానవంతులు మరియు ధన్యులు అని ప్రపంచం మొత్తం గుర్తిస్తుంది.Shortcut Links
మలాకీ - Malachi : 1 | 2 | 3 | 4 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |