Acts - అపొ. కార్యములు 13 | View All

1. అంతియొకయలోనున్న సంఘములో బర్నబా, నీగెరనబడిన సుమెయోను, కురేనీయుడైన లూకియ చతుర్థాధిపతియైన హేరోదుతో కూడ పెంచబడిన మనయేను, సౌలు అను ప్రవక్తలును బోధకులును ఉండిరి.

1. তখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বার্ণবা, শিমোন, যাঁহাকে নীগের বলে, কুরীণীয় লুকিয়, হেরোদ রাজার সহপালিত মনহেম, এবং শৌল নামে কয়েক জন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন।

2. వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మనేను బర్నబాను సౌలును పిలిచిన పనికొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పెను.

2. তাঁহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া দেও।

3. అంతట వారు ఉపవాసముండి ప్రార్థనచేసి వారిమీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి.

3. তখন তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনা এবং তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

4. కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మచేత పంపబడినవారై సెలూ కయకు వచ్చి అక్కడనుండి ఓడయెక్కి కుప్రకు వెళ్లిరి.

4. এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়াতে গেলেন, এবং তথা হইতে জাহাজ খুলিয়া কুপ্রে গমন করিলেন।

5. వారు సలమీలో ఉండగా యూదుల సమాజమందిరములలో దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచుండిరి. యోహాను వారికి ఉపచారము చేయువాడై యుండెను.

5. তাঁহারা সালামীতে উপস্থিত হইয়া যিহূদীদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং যোহনও ভৃত্যরূপে তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

6. వారు ఆ ద్వీపమందంతట సంచరించి పాఫు అను ఊరికి వచ్చి నప్పుడు గారడీవాడును అబద్ధ ప్రవక్తయునైన బర్‌ యేసు అను ఒక యూదుని చూచిరి.

6. আর তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাফঃ নগরে উপস্থিত হইলে এক জন যিহূদী মায়াবী ও ভাক্ত ভাববাদীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম বর্‌-যীশু;

7. ఇతడు వివేకముగలవాడైన సెర్గి పౌలు అను అధిపతియొద్దనుండెను; అతడు బర్నబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను.

7. সে দেশাধ্যক্ষ সের্গিয় পৌলের সঙ্গে ছিল; তিনি এক জন বুদ্ধিমান্‌ লোক। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে কাছে ডাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে চাহিলেন।

8. అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసమునుండి తొలగింపవలెనని యత్నముచేసి వారిని ఎదిరించెను; ఎలుమ అను పేరునకు గారడీవాడని అర్థము.

8. কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী—কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ—সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।

9. అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై

9. কিন্তু শৌল, যাঁহাকে পৌলও বলে, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন,

10. అతని తేరిచూచి సమస్త కపటముతోను సమస్త దుర్మార్గముతోను నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధీ, నీవు ప్రభువు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టుట మానవా?
సామెతలు 10:9, హోషేయ 14:9

10. হে সর্ব্বপ্রকার ছলে ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ, দিয়াবল-সন্তান, সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতার শত্রু, তুমি প্রভুর সরল পথ বিপরীত করিতে কি ক্ষান্ত হইবে না?

11. ఇదిగో ప్రభువు తనచెయ్యి నీమీద ఎత్తియున్నాడు; నీవు కొంతకాలము గ్రుడ్డివాడవై సూర్యుని చూడకుందువని చెప్పెను. వెంటనే మబ్బును చీకటియు అతని కమ్మెను గనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైన చెయ్యిపట్టుకొని నడిపింతురా అని వెదకుచుండెను.

11. এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমার উপরে রহিয়াছে, তুমি অন্ধ হইবে, কিছু কাল সূর্য্য দেখিতে পাইবে না। আর অমনি কুজ্‌ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে সে হাত ধরিয়া চালাইবার লোকের অন্বেষণে এদিক্‌ ওদিক্‌ চলিতে লাগিল।

12. అంతట ఆ అధిపతి జరిగినదానిని చూచి ప్రభువు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వసించెను.

12. তখন সেই ঘটনা দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে চমৎকৃত হইয়া বিশ্বাস করিলেন।

13. తరువాత పౌలును అతనితోకూడ ఉన్నవారును ఓడ యెక్కి పాఫునుండి బయలుదేరి పంఫూలియాలోనున్న పెర్గేకు వచ్చిరి. అచ్చట యోహాను వారిని విడిచిపెట్టి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లెను.

13. পরে পৌল ও তাঁহার সঙ্গিগণ পাফঃ হইতে জাহাজ খুলিয়া পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগরে উপস্থিত হইলেন। তখন যোহন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

14. అప్పుడు వారు పెర్గే నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనున్న అంతియొకయకు వచ్చి విశ్రాంతిదినమందు సమాజమందిరములోనికి వెళ్లి కూర్చుండిరి.

14. কিন্তু তাঁহারা পর্গা হইতে অগ্রসর হইয়া পিষিদিয়ার আন্তিয়খিয়ায় উপস্থিত হইলেন; এবং বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিলেন।

15. ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల లేఖనములను చదివిన తరువాత సమాజ మందిరపు అధికారులుసహోదరు లారా, ప్రజలకు మీరు ఏదైన బోధవాక్యము చెప్పవలెనని యున్న యెడల చెప్పుడని వారికి వర్తమానము చేసిరి.

15. ব্যবস্থা ও ভাববাদি-গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাজাধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, ভ্রাতৃগণ, লোকদের কাছে আপনাদের কোন উপদেশ কথা যদি থাকে, বলুন।

16. అప్పుడు పౌలు నిలువబడి చేసైగ చేసి ఇట్లనెను

16. তখন পৌল দাঁড়াইয়া হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া কহিতে লাগিলেন,— হে ইস্রায়েল-লোকেরা, হে ঈশ্বরভীতগণ, শ্রবণ কর।

17. ఇశ్రాయేలీయులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, వినుడి. ఇశ్రాయేలను ఈ ప్రజల దేవుడు మన పితరులను ఏర్పరచుకొని, వారు ఐగుప్తు దేశమందు పరదేశులై యున్నప్పుడు ఆ ప్రజలను హెచ్చించి, తన భుజబలముచేత వారినక్కడనుండి తీసికొనివచ్చి
నిర్గమకాండము 6:1, నిర్గమకాండము 6:6, నిర్గమకాండము 12:51

17. এই ইস্রায়েল-জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এই জাতি যখন মিসরদেশে প্রবাস করিতেছিল, তখন তাহাদিগকে উন্নত করিলেন, ও উচ্চ বাহু সহকারে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

18. యించుమించు నలువది ఏండ్లమట్టుకు అరణ్యములో వారి చేష్టలను సహించెను.
నిర్గమకాండము 16:35, సంఖ్యాకాండము 14:34, ద్వితీయోపదేశకాండము 1:31

18. আর তিনি প্রান্তরে কমবেশ চল্লিশ বৎসর কাল তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিলেন।

19. మరియకనాను దేశములో ఏడు జాతుల వారిని నాశనముచేసి వారి దేశములను వీరికి స్వాస్థ్యముగా పంచి యిచ్చెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 7:1, యెహోషువ 14:1

19. পরে তিনি কনান দেশে সাত জাতিকে উৎপাটন করিয়া অধিকারার্থে সেই সকল জাতির দেশ তাহাদিগকে দিলেন। এইরূপে কমবেশ চারি শত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল।

20. ఇంచుమించు నాలుగువందల ఏబది సంవత్సరములు ఇట్లు జరిగెను. అటుతరువాత ప్రవక్తయైన సమూయేలువరకు ఆయన వారికి న్యాయాధిపతులను దయ చేసెను.
న్యాయాధిపతులు 2:16, 1 సమూయేలు 3:20

20. তাহার পরে তিনি শমূয়েল ভাববাদীর সময় পর্য্যন্ত বিচারকর্ত্তৃগণ দিলেন।

21. ఆ తరువాత వారు రాజు కావలెనని కోరగా దేవుడు బెన్యామీను గోత్రీయుడును కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి నలువది ఏండ్ల వరకు దయచేసెను.
1 సమూయేలు 8:5, 1 సమూయేలు 8:19, 1 సమూయేలు 10:20-21, 1 సమూయేలు 10:24, 1 సమూయేలు 11:15

21. তৎপরে তাহারা এক জন রাজা চাহিল, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে চল্লিশ বৎসরের জন্য বিন্যামীন বংশজাত কীশের পুত্র শৌলকে দিলেন।

22. తరువాత అతనిని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరచెను. మరియు ఆయననేను యెష్షయి కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని; అతడు నా యిష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నియు నెరవేర్చునని చెప్పి అతనినిగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చెను.
1 సమూయేలు 13:14, 1 సమూయేలు 16:12-13, కీర్తనల గ్రంథము 89:20, యెషయా 44:28

22. পরে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া তাহাদের রাজা হইবার জন্য দায়ূদকে উৎপন্ন করিলেন, যাঁহার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, ‘আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি, সে আমার মনের মত লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে’।

23. అతని సంతానమునుండి దేవుడు తన వాగ్దానము చొప్పున ఇశ్రాయేలుకొరకు రక్షకుడగు యేసును పుట్టిం చెను.
2 సమూయేలు 7:12-13, యెషయా 11:1

23. তাঁহারই বংশ হইতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের নিমিত্ত এক ত্রাণকর্ত্তাকে, যীশুকে, উপস্থিত করিলেন;

24. ఆయన రాకముందు యోహాను ఇశ్రాయేలు ప్రజలకందరికి మారుమనస్సు విషయమైన బాప్తిస్మము ప్రకటించెను.

24. তাঁহার আগমনের অগ্রে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল-জাতির কাছে মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

25. యోహాను తన పనిని నెరవేర్చుచుండగా నేనెవడనని మీరు తలంచుచున్నారు? నేను ఆయనను కాను; ఇదిగో నా వెనుక ఒకడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన కాళ్ల చెప్పులు విప్పుటకైనను నేను పాత్రుడను కానని చెప్పెను.

25. আর যোহন আপন নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িতে দৌড়িতে এই কথা কহিতেন, তোমরা আমাকে কোন্‌ ব্যক্তি বলিয়া মনে কর? আমি তিনি নহি; কিন্তু দেখ, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, যাঁহার পদের পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি।

26. సహోదరులారా, అబ్రాహాము వంశస్థులారా, దేవునికి భయపడువారలారా, యీ రక్షణ వాక్యము మనయొద్దకు పంపబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 107:20

26. হে ভ্রাতৃগণ, অব্রাহাম-বংশের সন্তানগণ, ও তোমরা যত লোক ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাদেরই নিকট এই পরিত্রাণের বাক্য প্রেরিত হইয়াছে।

27. యెరూషలేములో కాపురముండు వారును, వారి అధికారులును, ఆయననైనను, ప్రతి విశ్రాంతి దినమున చదవబడుచున్న ప్రవక్తల వచనములనైనను గ్రహింపక, ఆయనకు శిక్షవిధించుటచేత ఆ వచన ములను నెరవేర్చిరి.

27. কেননা যিরূশালেম-নিবাসীরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে না জানাতে, এবং ভাববাদিগণের যে সকল বাণী প্রতি বিশ্রামবারে পঠিত হয়, সে সকলও না জানাতে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা করিয়া সে সকল পূর্ণ করিল।

28. ఆయనయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు కనబడక పోయినను ఆయనను చంపించ వలెనని వారు పిలాతును వేడుకొనిరి.

28. আর প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোনই দোষ না পাইলেও তাহারা পীলাতের নিকটে যাচ্ঞা করিল, যেন তাঁহাকে বধ করা হয়।

29. వారు ఆయనను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నియు నెరవేర్చిన తరువాత ఆయనను మ్రానుమీదనుండి దింపి సమాధిలో పెట్టిరి.

29. আর তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা সিদ্ধ করিলে পর তাঁহাকে গাছ হইতে নামাইয়া কবরে সমাহিত করিল।

30. అయితే దేవుడు మృతులలోనుండి ఆయనను లేపెను.

30. কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইলেন।

31. ఆయన గలిలయనుండి యెరూషలేమునకు తనతోకూడ వచ్చిన వారికి అనేకదినములు కనబడెను; వారిప్పుడు ప్రజల యెదుట ఆయనకు సాక్షులై యున్నారు.

31. আর যাঁহারা তাঁহার সহিত গালীল হইতে যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখা দিলেন; তাঁহারাই এক্ষণে প্রজালোকদের কাছে তাঁহার সাক্ষী।

32. దేవుడు యేసును లేపి, పితరులకు చేసిన వాగ్దానమును మన పిల్లలకు నెరవేర్చియున్నాడని మేమును మీకు సువార్త ప్రకటించుచున్నాము.

32. আর পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে এই সুসমাচার জানাইতেছি যে,

33. ఆలాగే నీవు నా కుమారుడవు నేడు నేను నిన్ను కంటిని అని రెండవ కీర్తనయందు వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 2:7

33. ঈশ্বর যীশুকে উঠাইয়া আমাদের সন্তানগণের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, “তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।”

34. మరియు ఇక కుళ్లుపట్టకుండ ఆయనను మృతులలోనుండి లేపుటను బట్టిదావీదునకు అనుగ్రహించిన పవిత్రమైన వరములను మీకనుగ్రహింతును, అవి నమ్మకములైనవని చెప్పెను.
యెషయా 55:3

34. আর তিনি যে তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে যে আর ক্ষয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে না, এ বিষয়ে ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন, “আমি তোমাদিগকে দায়ূদের পবিত্র অটল অঙ্গীকার সকল প্রদান করিব।”

35. కాబట్టి వేరొక కీర్తనయందునీ పరిశుద్ధుని కుళ్లుపట్టనియ్యౌవని చెప్పుచున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 16:10

35. কেননা তিনি অন্য গীতেও বলেন, “তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না।”

36. దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరమువారికి సేవచేసి నిద్రించి,
న్యాయాధిపతులు 2:10, 1 రాజులు 2:10

36. বস্তুতঃ দায়ূদ আপন সমকালীন লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের মন্ত্রণা অনুযায়ী কার্য্য করিবার পর নিদ্রাগত হইলেন, এবং নিজ পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন, ও ক্ষয় দেখিলেন।

37. తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి కుళ్లిపోయెను గాని దేవుడు లేపినవాడు కుళ్లుపట్టలేదు.

37. কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে উঠাইয়াছেন, তিনি ক্ষয় দেখেন নাই।

38. కాబట్టి సహోదరులారా, మీకు ఈయన ద్వారానే పాపక్షమాపణ ప్రచురమగుచున్నదనియు,

38. অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিও, এই ব্যক্তি দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে;

39. మీరు మోషే ధర్మశాస్త్రమువలన ఏ విషయములలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేక పోతిరో ఆ విషయము లన్నిటిలో, విశ్వసించు ప్రతివాడును ఈయనవలననే నీతి మంతుడుగా తీర్చబడుననియు మీకు తెలియు గాక.

39. আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে সকল বিষয়ে ধার্ম্মিক গণিত হইতে পারিতে না, যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্ম্মিক গণিত হয়।

40. ప్రవక్తల గ్రంథమందు చెప్పబడినది మీమీదికి రాకుండ చూచుకొనుడి; అదేమనగా

40. অতএব দেখিও, ভাববাদিগণের গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যেন তোমাদের প্রতি না ঘটে,

41. ఇదిగో తిరస్కరించువారలారా, ఆశ్చర్యపడుడి నశించుడి మీ దినములలో నేనొక కార్యము చేసెదను ఆ కార్యము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరెంత మాత్రమును నమ్మరు అనెను.
హబక్కూకు 1:5

41. “হে অবজ্ঞাকারিগণ, দৃষ্টিপাত কর, আর চমকিয়া উঠ এবং অন্তর্হিত হও; যেহেতুক তোমাদের সময়ে আমি এক কর্ম্ম করিব, সেই কর্ম্মের কথা যদি কেহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করে, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না।”

42. వారు సమాజమందిరములోనుండి వెళ్లుచుండగా ఈ మాటలను మరుసటి విశ్రాంతిదినమున తమతో చెప్పవలెనని జనులు వేడుకొనిరి.

42. তাঁহাদের বাহিরে যাইবার সময়ে লোকেরা বিনতি করিল, যেন পর বিশ্রামবারে সেই সকল কথা তাহাদের কাছে বলা হয়।

43. సమాజమందిరములోనివారు లేచిన తరువాత అనేకులు యూదులును, భక్తిపరులైన యూదమత ప్రవిష్టులును, పౌలును బర్నబాను వెంబడించిరి. వీరువారితో మాటలాడుచు, దేవుని కృపయందు నిలుకడగా నుండవలెనని వారిని హెచ్చరించిరి.

43. আর সমাজ ভঙ্গ হইলে অনেক যিহূদী ও যিহূদিধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত লোক পৌল ও বার্ণবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল; তাঁহারা তাহাদের সহিত কথা কহিলেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন।

44. మరుసటి విశ్రాంతిదినమున దాదాపుగా ఆ పట్టణ మంతయు దేవుని వాక్యము వినుటకు కూడివచ్చెను.

44. পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে সমাগত হইল।

45. యూదులు జనసమూహములను చూచి మత్సరముతో నిండుకొని దూషించుచు, పౌలు చెప్పినవాటికి అడ్డము చెప్పిరి.

45. কিন্তু যিহূদীরা লোকসমারোহ দেখিয়া ঈর্ষাতে পরিপূর্ণ হইল, এবং নিন্দা করিতে করিতে পৌলের কথার প্রতিবাদ করিতে লাগিল।

46. అప్పుడు పౌలును బర్నబాయు ధైర్యముగా ఇట్లనిరిదేవుని వాక్యము మొదట మీకు చెప్పుట ఆవశ్య కమే; అయినను మీరు దానిని త్రోసివేసి, మిమ్మును మీరే నిత్యజీవమునకు అపాత్రులుగా ఎంచుకొనుచున్నారు, గనుక ఇదిగో మేము అన్యజనులయొద్దకు వెళ్లుచున్నాము

46. আর পৌল ও বার্ণবা সাহস পূর্ব্বক কথা কহিলেন, বলিলেন, প্রথমে তোমাদেরই নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা যায়, ইহা আবশ্যক ছিল; তোমরা যখন তাহা ঠেলিয়া ফেলিতেছ, এবং আপনাদিগকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য বিবেচনা করিতেছ, তখন দেখ, আমরা পরজাতিগণের দিকে ফিরিতেছি।

47. ఏలయనగా నీవు భూదిగంతములవరకు రక్షణార్థముగా ఉండునట్లు నిన్ను అన్యజనులకు వెలుగుగా ఉంచియున్నాను అని ప్రభువు మాకాజ్ఞాపించెననిరి.
యెషయా 49:6

47. কেননা প্রভু আমাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, “আমি তোমাকে জাতিগণের দীপ্তিস্বরূপ করিয়াছি, যেন তুমি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত পরিত্রাণস্বরূপ হও।”

48. అన్యజనులు ఆ మాటవిని సంతోషించి దేవుని వాక్యమును మహిమపరచిరి; మరియు నిత్యజీవమునకు నిర్ణయింపబడిన వారందరు విశ్వసించిరి.

48. ইহা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহ্লাদিত হইল, ও প্রভুর বাক্যের গৌরব করিতে লাগিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল।

49. ప్రభువు వాక్యము ఆ ప్రదేశమందంతట వ్యాపించెను

49. আর প্রভুর বাক্য সেই দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া গেল।

50. గాని యూదులు భక్తి మర్యాదలుగల స్త్రీలను ఆ పట్టణపు ప్రముఖులను రేపి పౌలునకు బర్నబాకును హింస కలుగజేసి, వారిని తమ ప్రాంతములనుండి వెళ్లగొట్టిరి.

50. কিন্তু যিহূদীরা ভক্ত ভদ্র মহিলাদিগকে ও নগরের প্রধানবর্গকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, পৌলের ও বার্ণবার প্রতি তাড়না ঘটাইল, এবং আপনাদের সীমা হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিল।

51. వీరు తమ పాదధూళిని వారితట్టు దులిపివేసి ఈకొనియకు వచ్చిరి.

51. তখন তাঁহারা তাহাদের বিরুদ্ধে পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইকনিয়ে গেলেন।

52. అయితే శిష్యులు ఆనందభరితులై పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవారైరి.

52. আর শিষ্যগণ আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইতে থাকিল।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాల్ మరియు బర్నబాస్ యొక్క మిషన్. (1-3) 
ఇక్కడ మనకు ఎంత అసెంబ్లీ ఉంది! ఈ పేర్లలో, ప్రభువు వ్యక్తులను తన పనికి సాధనంగా పెంచడం, విభిన్న నేపథ్యాలు మరియు జీవన స్టేషన్ల నుండి వారిని ఆకర్షించడం మనం చూస్తాము. అతని మహిమ పట్ల ఉన్న ఆవేశం, అతని కారణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఆకర్షణీయమైన కనెక్షన్‌లను మరియు అవకాశాలను వదులుకోవడానికి ప్రజలను ప్రేరేపిస్తుంది. క్రీస్తు ఆత్మ ద్వారానే ఆయన సేవకులు సమర్థులుగానూ మరియు ఆయన సేవకు సిద్ధపడతారు, దానికి ఆటంకం కలిగించే ఇతర బాధ్యతల నుండి వేరు చేయబడతారు. క్రీస్తు సేవకులు క్రీస్తు పని కోసం నియమించబడ్డారు మరియు ఆత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, తండ్రి అయిన దేవుని మహిమ కొరకు పని చేయాలి. వారు హోదా కోసం కాకుండా కృషి చేయడానికి అంకితం చేయబడ్డారు. వారి ప్రస్తుత పనిలో బర్నబాస్ మరియు సౌలు వారి శ్రమలో పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలనే కోరికతో వారిపై ఆశీర్వాదాలు కోరబడ్డాయి. ఉపయోగించే పద్ధతులు లేదా అనుసరించిన మార్గదర్శకాలతో సంబంధం లేకుండా, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే పరిచారకులు తమ కీలకమైన పనికి తగినంతగా సిద్ధం చేయబడతారు మరియు దానికి పిలవబడతారు.

ఎలిమాస్ మాంత్రికుడు. (4-13) 
సాతాను ముఖ్యంగా ప్రభావవంతమైన మరియు శక్తివంతమైన వ్యక్తులతో నిమగ్నమై ఉన్నాడు, వారి ప్రవర్తన చాలా మందిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది కాబట్టి వారిని మతపరమైన విషయాల నుండి మళ్లించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాడు. సౌలు ఇక్కడ మొదటిసారిగా పాల్‌గా ప్రస్తావించబడ్డాడు మరియు తరువాత, అతను ఎల్లప్పుడూ పాల్ అని పిలవబడతాడు. "సాల్" అనేది అతని హీబ్రూ పేరు, అయితే "పాల్" అనేది రోమన్ పౌరుడిగా అతని పేరు. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క తక్షణ ప్రభావంతో, అతను కోపానికి లొంగకుండా ఎలిమాస్ పాత్రను ఖచ్చితంగా అంచనా వేసాడు. మోసం మరియు అల్లర్ల కలయిక ఒక వ్యక్తిని నిజంగా డెవిల్‌తో జతకట్టినట్లు సూచిస్తుంది. యేసు బోధలను వ్యతిరేకించే వారు, సారాంశంలో, పూర్తి నైతిక మంచితనాన్ని కలిగి ఉన్నందున, అన్ని నీతికి వ్యతిరేకులు. మోక్షానికి మరియు ఆనందానికి ఏకైక సరైన మార్గాలు యేసు ప్రభువు యొక్క మార్గాలు. కొందరు ఈ మార్గాల నుండి తప్పుకోవడమే కాకుండా వాటికి వ్యతిరేకంగా కూడా పని చేస్తారు, తరచుగా తప్పు చేయడంలో పట్టుదలతో ఉంటారు. తన స్వంత హృదయం మరియు మనస్సాక్షిపై సిద్ధాంతం యొక్క ప్రభావాన్ని చూసి ప్రోకాన్సుల్ ఆశ్చర్యపోయాడు, దానిని ధృవీకరించిన దైవిక శక్తిని గుర్తించాడు. క్రీస్తు బోధలు ఆశ్చర్యపరిచేవి, మనం వాటిని ఎంత ఎక్కువగా గ్రహిస్తామో, అంతగా మనం ఆశ్చర్యానికి గల కారణాలను కనుగొంటాము. నిబద్ధత ప్రారంభించి వెనుకకు తిరిగి చూసే వారు దేవుని రాజ్యానికి అనర్హులు. అదేవిధంగా, వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోవడానికి మరియు కష్టాలను భరించడానికి సిద్ధంగా లేని వ్యక్తులు మంత్రిత్వ బాధ్యతలకు సరిపోరు.

ఆంటియోక్‌లో పాల్ ప్రసంగం. (14-41) 
14-31
మనం దేవుని ఆరాధన కోసం సమావేశమైనప్పుడు, ప్రార్థన మరియు స్తుతించడంలో మాత్రమే కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం మరియు శ్రద్ధగా వినడం కూడా అవసరం. బహిరంగ సభలలో కేవలం లేఖనాలను చదవడం సరిపోదు; వారు వివరించబడాలి మరియు వారి నుండి ఆచరణాత్మక అంతర్దృష్టులను పొందేందుకు సంఘం ప్రోత్సహించబడింది. పదాన్ని అర్ధవంతం చేయడం మరియు దానిని వారి స్వంత జీవితాలకు అన్వయించడం వంటి అవసరమైన పనిలో ఇది ప్రజలకు సహాయపడుతుంది. ఈ ఉపన్యాసం క్రీస్తును వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయగా అంగీకరించడానికి మరియు స్వీకరించడానికి యూదులను అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఒప్పించే వివిధ అంశాలను ప్రస్తావిస్తుంది.
ఈ ఉపన్యాసంలోని ప్రతి అంశం ప్రభువు తన చర్చితో వ్యవహరించిన తీరును గుర్తుచేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను స్పృశిస్తుంది, మానవ కృతఘ్నత మరియు అవిధేయతతో విభేదించే ఆయన దయ మరియు సహనానికి రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. పాల్ డేవిడ్‌ను డేవిడ్ కుమారునికి చర్చిస్తూ, యేసు వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం అని వివరిస్తాడు-ప్రాచీన న్యాయమూర్తులు చేయలేని వాటిని నెరవేర్చడానికి ఉద్దేశించిన రక్షకుడు: పాపాల నుండి విముక్తి, మానవత్వం యొక్క అత్యంత బలీయమైన విరోధులు. అపొస్తలులు క్రీస్తును రక్షకునిగా బోధించినప్పుడు, వారు అతని మరణాన్ని బయలుపరచడమే కాకుండా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును స్థిరంగా నొక్కిచెప్పారు. పాపం నుండి మనము పూర్తిగా విడిపోవడాన్ని క్రీస్తుతో సమాధి చేయడం ద్వారా సూచించబడుతుంది, అయినప్పటికీ అతను అవినీతి లేకుండా మృతులలో నుండి లేచాడు-ఇది వారి బోధనలో ప్రధానమైన కీలకమైన సత్యం.

32-37
మనం దేవుని ఆరాధన కోసం సమావేశమైనప్పుడు, ప్రార్థన మరియు స్తుతించడంలో మాత్రమే కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం మరియు శ్రద్ధగా వినడం కూడా అవసరం. బహిరంగ సభలలో కేవలం లేఖనాలను చదవడం సరిపోదు; వారు వివరించబడాలి మరియు వారి నుండి ఆచరణాత్మక అంతర్దృష్టులను పొందేందుకు సంఘం ప్రోత్సహించబడింది. పదాన్ని అర్ధవంతం చేయడం మరియు దానిని వారి స్వంత జీవితాలకు అన్వయించడం వంటి అవసరమైన పనిలో ఇది ప్రజలకు సహాయపడుతుంది. ఈ ఉపన్యాసం క్రీస్తును వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయగా అంగీకరించడానికి మరియు స్వీకరించడానికి యూదులను అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఒప్పించే వివిధ అంశాలను ప్రస్తావిస్తుంది.
ఈ ఉపన్యాసంలోని ప్రతి అంశం ప్రభువు తన చర్చితో వ్యవహరించిన తీరును గుర్తుచేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను స్పృశిస్తుంది, మానవ కృతఘ్నత మరియు అవిధేయతతో విభేదించే ఆయన దయ మరియు సహనానికి రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది. పాల్ డేవిడ్‌ను డేవిడ్ కుమారునికి చర్చిస్తూ, యేసు వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం అని వివరిస్తాడు-ప్రాచీన న్యాయమూర్తులు చేయలేని వాటిని నెరవేర్చడానికి ఉద్దేశించిన రక్షకుడు: పాపాల నుండి విముక్తి, మానవత్వం యొక్క అత్యంత బలీయమైన విరోధులు. అపొస్తలులు క్రీస్తును రక్షకునిగా బోధించినప్పుడు, వారు అతని మరణాన్ని బయలుపరచడమే కాకుండా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును స్థిరంగా నొక్కిచెప్పారు. పాపం నుండి మనము పూర్తిగా విడిపోవడాన్ని క్రీస్తుతో సమాధి చేయడం ద్వారా సూచించబడుతుంది, అయినప్పటికీ అతను అవినీతి లేకుండా మృతులలో నుండి లేచాడు-ఇది వారి బోధనలో ప్రధానమైన కీలకమైన సత్యం.

38-41
క్రీస్తు సువార్తను వినే వారందరికీ, రెండు ప్రాథమిక సత్యాలను గ్రహించడం చాలా ముఖ్యం:
1. ఈ మనిషి మరణం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా, పాప క్షమాపణ మీకు ప్రకటించబడింది. మీ పాపాల సంఖ్య మరియు తీవ్రతతో సంబంధం లేకుండా, వారు దేవుని గౌరవాన్ని రాజీ పడకుండా క్షమించగలరు.
2. పాపం యొక్క అపరాధం మరియు మరకతో సహా అన్ని విషయాల నుండి సమర్థించబడడం, ఆయనను విశ్వసించే వారికి ప్రత్యేకంగా క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే - ఈ సమర్థనను మరెవరూ అందించలేరు. మోషే ధర్మశాస్త్రం దీనిని సాధించలేదు. దోషులుగా నిర్ధారించబడిన పాపులు న్యాయబద్ధంగా పరిగణించబడటం, అన్ని అపరాధాలను తొలగించడం మరియు దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులుగా అంగీకరించబడటం పట్ల తీవ్ర ఆందోళన కలిగి ఉంటారు. పాపిపై మిగిలి ఉన్న ఏదైనా ఆరోపణ వారి నాశనానికి దారి తీస్తుంది. యేసుక్రీస్తు ద్వారా, ఆయన పాపానికి పూర్తి ప్రాయశ్చిత్తం చేసినందున మనం పూర్తి సమర్థనను పొందుతాము. అతను మన న్యాయాధిపతిగా మాత్రమే కాకుండా మన నీతి ప్రభువుగా కూడా సేవ చేస్తాడు.
ధర్మశాస్త్రం దాని బలహీనత కారణంగా ఏమి సాధించలేకపోయింది, క్రీస్తు సువార్త సాధిస్తుంది. ఈ ఆశీర్వాదం అందరినీ కలుపుకొని అత్యంత ఆవశ్యకం. బెదిరింపుల రూపంలో హెచ్చరికలు మనల్ని అప్రమత్తం చేయడమే. పశ్చాత్తాపపడని పాపులు హెచ్చరించిన పరిణామాలు, ఆ పరిణామాలు మనపై పడకుండా మనలో జాగ్రత్తగా ఉండేందుకు ఉద్దేశించబడ్డాయి. మతాన్ని విస్మరించడం చాలా మంది పతనం. ఆశ్చర్యపడి రక్షింపబడుటకు నిరాకరించిన వారు తమను తాము ఆశ్చర్యపరచుకొని నష్టపోతారు.

అతను అన్యజనులకు బోధిస్తాడు మరియు యూదులచే హింసించబడ్డాడు. (42-52)
అపొస్తలుల బోధనలు యూదుల నుండి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాయి, వారు అభ్యంతరాలను కనుగొనలేకపోయినప్పుడు, క్రీస్తును మరియు ఆయన సువార్తను దూషించడాన్ని ఆశ్రయించారు. మొదట్లో పరస్పర విరుద్ధమైన వ్యక్తులు దైవదూషణకు దిగడం సాధారణ పద్ధతి. అయితే, క్రీస్తు కారణానికి విరోధులు ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు, దాని న్యాయవాదులు మరింత ధైర్యంగా ప్రతిస్పందించాలి. ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే, అనేకులు తమను తాము నిత్యజీవానికి అనర్హులని భావిస్తుండగా, ఇతరులు రక్షణ సందేశం గురించి మరింత తెలుసుకోవాలనే కోరికను వ్యక్తం చేయడం చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇది పాత నిబంధనలోని అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
సువార్త అద్భుతమైన కాంతి, శక్తి మరియు నిధిని కలిగి ఉంది. దాని సత్యాలు, సూత్రాలు మరియు వాగ్దానాలు నిజంగా అద్భుతమైనవి. క్రీస్తు వద్దకు వచ్చిన వారు తండ్రిచే ఆకర్షించబడ్డారు మరియు ఆత్మ ద్వారా ప్రభావవంతంగా చేయబడిన సువార్త పిలుపుకు ప్రతిస్పందించారు (రోమన్లు ​​8:30). నిత్యజీవానికి ఉద్దేశించినవారు, తమ నిత్య స్థితి గురించి శ్రద్ధ వహించి, దాని యొక్క హామీని వెదకేవారు, క్రీస్తును విశ్వసించారు-ఆ జీవాన్ని దేవుడు ఎవరిలో భద్రపరిచాడో, దానికి ఏకైక మార్గం. దేవుని దయ వారి విశ్వాసానికి చోదక శక్తి.
గౌరవప్రదమైన స్త్రీలను చూడటం అభినందనీయం, ప్రత్యేకించి వారు తమ ఆత్మలు మరియు ఇతరుల ఆత్మల పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తారు, ఎందుకంటే వారికి ప్రాపంచిక వ్యవహారాలలో తక్కువ ప్రమేయం ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, దేవుని పట్ల భక్తి ముసుగులో, వారు క్రీస్తు పట్ల శత్రుత్వాన్ని వ్యక్తం చేసినప్పుడు అది నిరుత్సాహపరుస్తుంది. దైవభక్తి యొక్క శక్తిలో లభించే సౌకర్యాలు మరియు ప్రోత్సాహాలను మనం ఎంత ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తామో, మరియు మన హృదయాలు వాటితో ఎంత నిండుగా ఉంటే, దైవభక్తిని ప్రకటించడంలో సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి మనం అంత బాగా సన్నద్ధమవుతాము.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |