Acts - అపొ. కార్యములు 20 | View All

1. ఆ యల్లరి అణగిన తరువాత పౌలు శిష్యులను తన యొద్దకు పిలువనంపించి హెచ్చరించినమీదట వారియొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని మాసిదోనియకు వెళ్లుటకు బయలు దేరెను.

2. ఆ ప్రదేశములయందు సంచరించి, పెక్కుమాటలతో వారిని హెచ్చరించి గ్రీసునకు వచ్చెను.

3. అతడు అక్కడ మూడు నెలలు గడిపి ఓడయెక్కి సిరియకు వెళ్ల వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుట్ర చేయుచున్నందున మాసిదోనియమీదుగా తిరిగి రావలెనని నిశ్చయించుకొనెను.

4. మరియపుర్రు కుమారుడును బెరయ పట్టణస్థుడునైన సోపత్రును, థెస్సలొనీకయులలో అరిస్తర్కును, సెకుందును, దెర్బే పట్టణస్థుడైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశస్థులైన తుకికు, త్రోఫి మును అతనితోకూడ వచ్చిరి.

5. వీరు ముందుగా వెళ్లి త్రోయలో మాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండిరి.

6. పులియని రొట్టెల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎక్కి ఫిలిప్పీ విడిచి, అయిదు దినములలో త్రోయకు వచ్చి, అచ్చట వారి యొద్ద ఏడు దినములు గడిపితివిు.

7. ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు, పౌలు మరునాడు వెళ్లనైయుండి, వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రివరకు విస్తరించి మాటలాడుచుండెను.

8. మేము కూడియున్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను.

9. అప్పుడు ఐతుకు అను నొక ¸యౌవనస్థుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి, పౌలు చాలసేవు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రాభారమువలన జోగి, మూడవ అంతస్తునుండి క్రిందపడి చనిపోయిన వాడై యెత్తబడెను

10. అంతట పౌలు క్రిందికి వెళ్లి అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొనిమీరు తొందరపడకుడి, అతని ప్రాణమతనిలో నున్నదని వారితో చెప్పెను.
1 రాజులు 17:21

11. అతడు మరల పైకి వచ్చి రొట్టె విరిచి పుచ్చుకొని, తెల్లవారువరకు విస్తారముగా సంభాషించి బయలు దేరెను.

12. వారు బ్రదికిన ఆ చిన్నవానిని తీసికొని వచ్చినప్పుడు వారికి విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను.

13. మేము ముందుగా ఓడ ఎక్కి అస్సులో పౌలును ఎక్కించుకొనవలెనని అక్కడికి వెళ్లితివిు. తాను కాలి నడకను వెళ్లవలెనని అతడా ప్రకారముగా మాకు నియ మించియుండెను.

14. అస్సులో అతడు మాతో కలిసికొనినప్పుడు మేమతనిని ఎక్కించుకొని మితు లేనేకు వచ్చితివిు.

15. అచ్చటనుండి వెళ్లి మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా వచ్చితివిు. మరునాడు సమొసునకు చేరి ఆ మరునాడు మిలేతుకు వచ్చితివిు.

16. సాధ్యమైతే పెంతెకొస్తు దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని పౌలు త్వరపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును దాటిపోవలెనని నిశ్చయించుకొని యుండెను.

17. అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వర్తమానము పంపి సంఘపు పెద్దలను పిలిపించెను.

18. వారు తనయొద్దకు వచ్చినప్పుడతడు వారితో ఇట్లనెను నేను ఆసియలో కాలుపెట్టిన దినమునుండి, ఎల్లకాలము మీ మధ్య ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే యెరుగుదురు.

19. యూదుల కుట్రలవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయభావముతో నేనేలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును.

20. మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు,

21. దేవుని యెదుట మారుమనస్సు పొంది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచ వలెనని, యూదులకును గ్రీసుదేశస్థులకును ఏలాగు సాక్ష్య మిచ్చుచుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును.

22. ఇదిగో నేనిప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడినవాడనై యెరూష లేమునకు వెళ్లుచున్నాను, అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభ వించునో తెలియదుగాని,

23. బంధకములును శ్రమలును నాకొరకు కాచుకొనియున్నవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్ట ణములోను నాకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని తెలియును.

24. అయితే దేవుని కృపాసువార్తనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటయందు నా పరుగును, నేను ప్రభువైన యేసువలన పొందిన పరిచర్యను, తుదముట్టింపవలెనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు.

25. ఇదిగో దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి ప్రకటించుచు నేను మీ మధ్యను సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిప్పుడు తెలియును.

26. కాబట్టి మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషినికానని నేడు మిమ్మును సాక్ష్యము పెట్టుచున్నాను.

27. దేవుని సంకల్పమంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు దాచుకొనలేదు.

28. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెనో ఆ యావత్తుమందను గూర్చియు, మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి.
కీర్తనల గ్రంథము 74:2

29. నేను వెళ్లిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు.

30. మరియు శిష్యులను తమవెంట ఈడ్చుకొని పోవలెనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలుదేరుదురు.

31. కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్లు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుష్యునికి మానక బుద్ధి చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగాఉండుడి.

32. ఇప్పుడు దేవునికిని ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మును అప్పగించుచున్నాను. ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుటకును, పరిశుద్ధపరచ బడినవారందరిలో స్వాస్థ్యమనుగ్రహించుటకును శక్తి మంతుడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:3-4

33. ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వస్త్రములనైనను నేను ఆశింపలేదు;
1 సమూయేలు 12:3

34. నా అవసరముల నిమిత్తమును నాతో ఉన్నవారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియును.

35. మీరును ఈలాగు ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలెననియు పుచ్చుకొనుటకంటె ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభువైన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకము చేసికొనవలెననియు అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెప్పెను.

36. అతడీలాగు చెప్పి మోకాళ్లూని వారందరితో ప్రార్థన చేసెను.

37. అప్పుడు వారందరు చాల ఏడ్చిరి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని అతడు చెప్పిన మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు
నిర్గమకాండము 3:15

38. పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముద్దుపెట్టుకొని, వారు ఓడవరకు అతనిని సాగ నంపిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 20 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాల్ ప్రయాణాలు. (1-6) 
ఆటంకాలు లేదా వ్యతిరేకత ఒక క్రైస్తవుడిని తమ ప్రణాళికలను మార్చడానికి లేదా సర్దుబాటు చేయడానికి బలవంతం చేయవచ్చు, అయితే వారి పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా వారి నిబద్ధత మరియు ఆనందం స్థిరంగా ఉంటాయి. కేవలం ఏడు రోజుల బస కోసం ఐదు రోజులు త్రోయస్‌కు ప్రయాణించడం విలువైనదిగా భావించిన పౌలు వలె, మనం కూడా ప్రయాణాలలో గడిపిన సమయాన్ని కూడా విమోచించడం మరియు దానిని అర్ధవంతం చేయడం యొక్క విలువను గుర్తించాలి.

యుటికస్ పునరుద్ధరించబడ్డాడు. (7-12) 
శిష్యులు వ్యక్తిగతంగా పఠనం, ధ్యానం, ప్రార్థన మరియు దేవునితో సహవాసాన్ని కొనసాగించడానికి పాడటంలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ, వారు కూడా ఆరాధన కోసం సమావేశమయ్యారు, తద్వారా ఒకరితో ఒకరు వారి సహవాసాన్ని పెంపొందించుకున్నారు. ఈ సామూహిక సమావేశం వారంలోని మొదటి రోజు ప్రభువు రోజున జరిగింది మరియు ఇది క్రీస్తు అనుచరులందరికీ మతపరమైన ఆచారంగా పరిగణించబడుతుంది. రొట్టె విరిచే సమయంలో, క్రీస్తు బలి మరణం యొక్క స్మారక చిహ్నం గుర్తుకు వస్తుంది, మరియు ప్రతీకాత్మక చర్య క్రీస్తు శరీరాన్ని పోషణగా మరియు ఆత్మకు విందుగా అందించడాన్ని సూచిస్తుంది. మొదటి రోజుల్లో, క్రీస్తు మరణాన్ని స్మరించుకుంటూ ప్రతి ప్రభువు రోజున ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాల్గొనడం ఆచారం. ఈ సమావేశంలో, పాల్ మతకర్మలతో పాటు సువార్త ప్రబోధం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు.
యుటికస్ అనే యువకుడు నిద్రలోకి జారుకోవడం మరియు తరువాత కిటికీ నుండి పడిపోవడం వల్ల అంతరాయం ఏర్పడినప్పటికీ, అతని పునరుజ్జీవనం పాల్ సందేశాన్ని ధృవీకరించడానికి ఉపయోగపడింది. పదం వినేటప్పుడు నిద్రపోవడం నిరుత్సాహపరిచినప్పటికీ, ఈ సంఘటన అర్ధరాత్రి వరకు బోధించడం కొనసాగించడానికి అపొస్తలుడిని ప్రేరేపించింది. బలహీనతకు సున్నితత్వం అవసరమని అంగీకరించబడింది, కానీ ధిక్కారం తీవ్రతకు అర్హమైనది. అంతరాయం, ప్రారంభంలో అంతరాయం కలిగించినప్పటికీ, చివరికి అపొస్తలుడి బోధనను బలపరిచింది. యుటికస్ అద్భుతంగా తిరిగి బ్రతికించబడ్డాడు. పాల్ యొక్క సహవాసం యొక్క అనిశ్చితిని గుర్తించి, శిష్యులు ఒక రాత్రి నిద్రను గొప్ప ప్రయోజనం కోసం ఒక చిన్న త్యాగంగా భావించి, అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. ఈ ఖాతా కేవలం వినోదం లేదా పాపభరితమైన వినోదం కోసం తరచుగా నిద్రకు భంగం కలిగించడంతో పాటు, భక్తి కోసం విశ్రాంతి సమయాన్ని త్యాగం చేయడం చాలా అరుదు. ఇది మానవ హృదయంలో ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పెంపొందించడంలోని సవాళ్లను నొక్కి చెబుతుంది, శరీరానికి సంబంధించిన అభ్యాసాల సహజ అభివృద్ధిని బట్టి ఇది.

పాల్ జెరూసలేం వైపు ప్రయాణిస్తాడు. (13-16) 
పౌలు త్వరగా యెరూషలేముకు వెళ్ళాడు, అయినప్పటికీ అతను ప్రయాణంలో మంచి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు, ప్రతి సద్గురువు నుండి ఆశించే ఆచారం. దేవుని పనిలో నిమగ్నమైనప్పుడు, మన స్వంత కోరికలను మరియు మన సహచరుల కోరికలను పక్కన పెట్టవలసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. మనం అనుసరించాల్సిన మార్గం నుండి మనల్ని మళ్లిస్తే స్నేహితులతో సమయం గడపడం కంటే కర్తవ్యం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

ఎఫెసు పెద్దలకు పాల్ చేసిన ప్రసంగం. (17-27) 
పాల్ కుతంత్రం, స్వార్థం చూసుకునే వ్యక్తి కాదని పెద్దలకు తెలుసు. ఇతరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా, దేవుని సేవ చేయాలనే కోరిక ఉన్నవారు వినయంతో చేయాలి. పాల్ సూటిగా మరియు స్పష్టమైన బోధకుడు, సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో తన సందేశాన్ని అందించాడు. అతని బోధ శక్తివంతమైనది, సువార్తను అంగీకారానికి సాక్ష్యంగా మరియు తిరస్కరణకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యంగా అందించింది. అదనంగా, అతను ప్రయోజనకరమైన బోధకుడిగా ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు, వారి తీర్పులను తెలియజేయడానికి మరియు వారి హృదయాలను మరియు జీవితాలను సంస్కరించాలని కోరుకున్నాడు.
పౌలు తన పనిపట్ల అంకితభావం చూపించాడు, అతన్ని శ్రద్ధగల మరియు నమ్మకమైన బోధకుడిగా మార్చాడు. అతను అవసరమైన మందలింపులను అందించడానికి లేదా సిలువ బోధకు దూరంగా ఉండటానికి సిగ్గుపడలేదు. నిజమైన క్రైస్తవుడు మరియు సువార్త బోధకుడిగా, అతను ఊహాజనిత లేదా రాజకీయ అంశాల్లోకి వెళ్లడం కంటే ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాడు-విశ్వాసం మరియు పశ్చాత్తాపం. అతని సందేశంలో మోక్షం యొక్క సంక్షిప్త సారాంశం కనుగొనబడింది: దేవుని పట్ల పశ్చాత్తాపం, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పట్ల విశ్వాసం, వాటి ఫలాలు మరియు ప్రభావాలతో పాటు. ఈ మూలకాలు మోక్షానికి అనివార్యమైనవిగా భావించబడ్డాయి; వారు లేకుండా, ఏ పాపాత్ముడు తప్పించుకోలేడు, మరియు వారితో, ఎవరూ శాశ్వత జీవితాన్ని కోల్పోరు.
హింసకు భయపడి పాల్ ఆసియాను విడిచిపెట్టాడనే భావనకు విరుద్ధంగా, అతను సవాళ్లకు పూర్తిగా సిద్ధమయ్యాడు మరియు దైవిక మార్గదర్శకత్వంపై నమ్మకంతో కొనసాగాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. భవిష్యత్ సంఘటనల అనిశ్చితికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయబడింది, వారి బలం ప్రతి రోజు డిమాండ్లకు సరిపోతుందని తెలుసుకోవడం దేవుని బిడ్డకు సరిపోతుందని అంగీకరించింది. ఆశించిన హింస మరియు బాధల నేపథ్యంలో కూడా, క్రీస్తు ప్రేమ పౌలును నిలదొక్కుకోవలసి వచ్చింది. బాహ్య పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, పాల్ తన పనిలో స్థిరంగా ఉన్నాడు, అధైర్యపడలేదు మరియు సౌకర్యాన్ని కోల్పోలేదు.
ఇది వారి చివరి సమావేశం కావచ్చని గుర్తించి, పాల్ తన యథార్థతకు విజ్ఞప్తి చేశాడు. ప్రజలు దానిని ఎలా స్వీకరించినా లేదా తిరస్కరించినా, సువార్తను దాని స్వచ్ఛత మరియు సంపూర్ణంగా అందజేస్తూ, తాను దేవుని యొక్క మొత్తం సలహాను నమ్మకంగా బోధించానని అతను ధృవీకరించాడు.

వారి వీడ్కోలు. (28-38)
పరిశుద్ధాత్మ మంత్రులను మందకు పైవిచారణకర్తలుగా నియమించినట్లయితే, గొర్రెల కాపరులతో పోల్చబడితే, వారు తమ బాధ్యతలను నమ్మకంగా నిర్వర్తించాలి. ఈ గొఱ్ఱెల కాపరులు తమ సంరక్షణకు అప్పగించబడిన మంద పట్ల తమ యజమానికి ఉన్న ప్రగాఢమైన శ్రద్ధను గురించి ఆలోచించాలి—అతని స్వంత రక్తంతో కొనుగోలు చేయబడిన సభ. రక్తం అతని మానవ సామర్థ్యంలో చిందబడినప్పటికీ, దైవిక మరియు మానవ స్వభావం యొక్క సన్నిహిత కలయిక దానిని దేవుని రక్తంగా పరిగణిస్తుంది. ఇది అపారమైన గౌరవాన్ని మరియు విలువను అందిస్తుంది, విశ్వాసులను అన్ని చెడుల నుండి విముక్తి చేయడానికి మరియు ప్రతి మంచిని సురక్షితంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
సంఘాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, పౌలు వారి శ్రేయస్సు పట్ల శ్రద్ధను వ్యక్తం చేస్తూ వారి ఆత్మల పట్ల నిజమైన ప్రేమతో మరియు శ్రద్ధతో మాట్లాడాడు. విశ్వాసంతో దేవుని వైపు మళ్లాలని మరియు దేవుని కృప యొక్క వాక్యానికి తమను తాము మెచ్చుకోవాలని ఆయన వారిని కోరారు. ఈ పదం వారి నిరీక్షణకు పునాదిని మరియు వారి ఆనందానికి మూలాన్ని ఏర్పరచడమే కాకుండా వారి ప్రవర్తనకు మార్గదర్శకంగా కూడా పనిచేస్తుంది. అత్యంత పరిణతి చెందిన క్రైస్తవులు కూడా ఎదుగుదల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు మరియు వారి నిరంతర అభివృద్ధిలో దయ యొక్క పదం సహాయపడుతుంది.
పవిత్రం చేయని వ్యక్తులను పరిశుద్ధ దేవుడు స్వాగతించలేడని అర్థం చేసుకున్న పౌలు, స్వర్గం వారికి ఎలాంటి విజ్ఞప్తిని కలిగి ఉండదని నొక్కి చెప్పాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మళ్లీ జన్మించి, దేవుని యొక్క పునరుద్ధరించబడిన ప్రతిరూపాన్ని కలిగి ఉన్నవారికి, స్వర్గం యొక్క హామీ సర్వశక్తిమంతమైన శక్తి మరియు శాశ్వతమైన సత్యం యొక్క అసాధ్యమైన కలయికలో ఉంది. వారికి ఒక ఉదాహరణగా, పాల్ ప్రస్తుత ప్రపంచం యొక్క ఆందోళనల నుండి నిర్లిప్తతను ప్రదర్శించాడు, దాని ద్వారా వారి సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో. ఈ సూత్రాన్ని బలపరచడానికి, అతను వారి మాస్టర్ యొక్క సూక్తిని పంచుకున్నాడు: "అందుకోవడం కంటే ఇవ్వడం చాలా శ్రేయస్కరం." ఇది నిస్వార్థంగా ఇవ్వడంలో కనిపించే దేవుడు మరియు క్రీస్తు యొక్క శ్రేష్ఠత మరియు సారూప్యతను నొక్కిచెప్పడం, అంతిమ ఆశీర్వాదం పొందడం అనే ప్రాపంచిక భావనను వ్యతిరేకిస్తుంది.
స్నేహితులు విడిపోయినప్పుడు, ప్రార్థనతో విడిపోవడం ప్రయోజనకరం. ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకునే మరియు ప్రార్థించేవారు కన్నీళ్లతో విడిపోవడాన్ని అనుభవించవచ్చు, కానీ వారు దేవుని సింహాసనం ముందు పునఃకలయికను ఊహించగలరు, అక్కడ వారు శాశ్వతంగా ఐక్యంగా ఉంటారు. అందరికీ ఓదార్పునిచ్చే హామీ ఏమిటంటే, క్రీస్తు సన్నిధి పౌలుకు తోడుగా ఉండి, సంఘంలో ఉండిపోయింది.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |