Romans - రోమీయులకు 3 | View All

1. అట్లయితే యూదునికి కలిగిన గొప్పతనమేమి? సున్నతి వలన ప్రయోజనమేమి?

1. ಹಾಗಾದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಧಾ ನ್ಯತೆ ಏನು? ಇಲ್ಲವೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಂದ ಲಾಭವೇನು?

2. ప్రతివిషయమందును అధికమే. మొదటిది, దేవోక్తులు యూదుల పరము చేయబడెను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 4:7-8, కీర్తనల గ్రంథము 103:7, కీర్తనల గ్రంథము 147:19-20

2. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಉಂಟು; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

3. కొందరు అవిశ్వాసులైన నేమి? వారు అవిశ్వాసులైనందున దేవుడు నమ్మతగినవాడు కాక పోవునా? అట్లనరాదు.

3. ಕೆಲವರು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಏನು? ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರ ವಿಷಯವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವದೋ?

4. నీ మాటలలో నీవు నీతిమంతుడవుగా తీర్చబడునట్లును నీవు వ్యాజ్యెమాడునప్పుడు గెలుచునట్లును. అని వ్రాయబడిన ప్రకారము ప్రతి మనుష్యుడును అబద్ధికుడగును గాని దేవుడు సత్యవంతుడు కాక తీరడు.
కీర్తనల గ్రంథము 51:4, కీర్తనల గ్రంథము 116:11

4. ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗು ವದಿಲ್ಲ; ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ರಾದರೂ ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನೇ ಸರಿ;ಯಾಕಂದರೆ--ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣ ಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿನಗೆ ತೀರ್ಪಾದಾಗ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂತಲೂ ಬರೆದದೆ.

5. మన దుర్నీతి దేవుని నీతికి ప్రసిద్ధి కలుగజేసిన యెడల ఏమందుము? ఉగ్రతను చూపించు దేవుడు అన్యాయస్థు డగునా? నేను మనుష్యరీతిగా మాటలాడు చున్నాను;

5. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೀತಿಯು ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವದಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಅನೀತಿವಂತನೇನು? (ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ).

6. అట్లనరాదు. అట్లయిన యెడల దేవుడు లోకమునకు ఎట్లు తీర్పు తీర్చును?

6. ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು; ದೇವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯತೀರಿಸುವನು?

7. దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు నా అసత్యమువలన దేవుని సత్యము ప్రబలినయెడల నేనికను పాపినైనట్టు తీర్పు పొందనేల?

7. ನನ್ನ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಿಷಯವಾದ ಸತ್ಯವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ವದಾದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಪಾಪಿಯೆಂದು ಯಾಕೆ ತೀರ್ಪು ಹೊಂದಬೇಕು?

8. మేలు కలుగుటకు కీడు చేయుదమని మేము చెప్పుచున్నామని, కొందరు మమ్మును దూషించి చెప్పు ప్రకారము మేమెందుకు చెప్పరాదు? అట్టివారికి కలుగు శిక్షావిధి న్యాయమే.

8. (ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೂ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ)--ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಣವೇ? ಅಂಥವರ ದಂಡ ನೆಯು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

9. ఆలాగైన ఏమందుము? మేము వారికంటె శ్రేష్ఠులమా? తక్కువవారమా? ఎంతమాత్రమును కాము. యూదులేమి గ్రీసుదేశస్థులేమి అందరును పాపమునకు లోనైయున్నారని యింతకుముందు దోషారోపణ చేసియున్నాము.

9. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದೇವೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅನ್ಯಜನರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ದ್ದೇವಲ್ಲಾ.

10. ఇందునుగూర్చి వ్రాయబడినదేమనగా నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు
కీర్తనల గ్రంథము 14:1-3, కీర్తనల గ్రంథము 53:1-3, ప్రసంగి 7:20

10. ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ--ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ;

11. గ్రహించువాడెవడును లేడు దేవుని వెదకువాడెవడును లేడు

11. ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವನೂ ಇಲ್ಲ.

12. అందరును త్రోవ తప్పి యేకముగా పనికిమాలినవారైరి. మేలుచేయువాడు లేడు, ఒక్కడైనను లేడు.

12. ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿತಪ್ಪಿದವರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರಾದರು, ಒಳ್ಳೆ ಯದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ.

13. వారి గొంతుక తెరచిన సమాధి, తమ నాలుకతో మోసము చేయుదురు;వారి పెదవుల క్రింద సర్పవిషమున్నది
కీర్తనల గ్రంథము 5:9, కీర్తనల గ్రంథము 140:3

13. ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

14. వారి నోటినిండ శపించుటయు పగయు ఉన్నవి.
కీర్తనల గ్రంథము 10:7

14. ಅವರ ಬಾಯಿ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ವಿಷದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಅದೆ.

15. రక్తము చిందించుటకు వారి పాదములు పరుగెత్తు చున్నవి.
సామెతలు 1:16, యెషయా 59:7-8

15. ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಲು ಆತುರ ಪಡುತ್ತವೆ.

16. నాశనమును కష్టమును వారి మార్గములలో ఉన్నవి.

16. ಅವರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶ ಸಂಕಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

17. శాంతిమార్గము వారెరుగరు.
సామెతలు 1:16

17. ಅವರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾರ್ಗ ವನ್ನೇ ಅರಿತವರಲ್ಲ;

18. వారి కన్నుల యెదుట దేవుని భయము లేదు.
కీర్తనల గ్రంథము 36:1

18. ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬವುಗಳೇ.

19. ప్రతి నోరు మూయబడునట్లును, సర్వలోకము దేవుని శిక్షకు పాత్రమగునట్లును, ధర్మశాస్త్రము చెప్పుచున్న వాటినన్నిటిని ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైనవారితో చెప్పు చున్నదని యెరుగుదుము.

19. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೇಳುವವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು.

20. ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు; ధర్మశాస్త్రమువలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 143:2

20. ಆದದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಯಾವನೂ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣ ಯಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣ ದಿಂದಲೇ ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

21. ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతిబయలుపడుచున్నది; దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలును సాక్ష్యమిచ్చుచున్నారు.

21. ಈಗಲಾದರೋ ದೇವರ ನೀತಿಯು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೊಂ ಡಿದೆ.

22. అది యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసమూలమైనదై, నమ్ము వారందరికి కలుగు దేవుని నీతియైయున్నది.

22. ದೇವರಿಂದಾಗುವ ಆ ನೀತಿಯು ಯಾವ ದೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವದರಿಂದಲೇ. ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರ ಕುವಂಥದು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ;

23. ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అను గ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు.

23. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ.

24. కాబట్టి నమ్మువారు ఆయన కృపచేతనే, క్రీస్తుయేసునందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతులని తీర్చబడు చున్నారు.

24. ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹೊಂದುವದು ಆತನ ಉಚಿತಾರ್ಥವಾದ ಕೃಪೆ ಯಿಂದಲೇ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಾದ ವಿಮೋ ಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗುವದು.

25. పూర్వము చేయబడిన పాపములను దేవుడు తన ఓరిమివలన ఉపేక్షించినందున, ఆయన తన నీతిని కనువరచవలెనని

25. ಈತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದವರಿಗಾಗಿ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಈತನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟನು. ದೇವರು ಹಿಂದಿನಕಾಲದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ

26. క్రీస్తుయేసు రక్తమునందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణాధారముగా బయలుపరచెను. దేవుడిప్పటి కాలమందు తన నీతిని కనబరచునిమిత్తము, తాను నీతిమంతుడును యేసునందు విశ్వాసముగలవానిని నీతిమంతునిగా తీర్చువాడునై యుండుటకు ఆయన ఆలాగు చేసెను.

26. ತನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ ತಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರನ್ನು ನೀತಿವಂತ ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡನು.

27. కాబట్టి అతిశయకారణ మెక్కడ? అది కొట్టి వేయ బడెను. ఎట్టి న్యాయమునుబట్టి అది కొట్టి వేయబడెను? క్రియాన్యాయమును బట్టియా? కాదు, విశ్వాస న్యాయమును బట్టియే.

27. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ನಿಯಮದಿಂದ? ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೋ? ಅಲ್ಲ; ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದಲೇ.

28. కాగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు లేకుండ విశ్వాసమువలననే మనుష్యులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడుచున్నారని యెంచుచున్నాము.

28. ಆದದರಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮನು ಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂಬ ದಾಗಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲಾ.

29. దేవుడు యూదులకు మాత్రమే దేవుడా? అన్యజనులకు దేవుడు కాడా? అవును, అన్యజనులకును దేవుడే.

29. ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಾಗಿ ದ್ದಾನೋ? ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೆ ಸಹ ದೇವರಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಆತನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ;

30. దేవుడు ఒకడే గనుక, ఆయన సున్నతి గలవారిని విశ్వాస మూలముగాను, సున్నతి లేనివారిని విశ్వాసముద్వారాను, నీతిమంతులనుగా తీర్చును.
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5

30. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ಸುನ್ನತಿಯವರನ್ನು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸು ವದಕ್ಕೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲ ದವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಣಯಿಸುವದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ.ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ? ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ; ಹೌದು, ನಾವು ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

31. విశ్వాసముద్వారా ధర్మశాస్త్రమును నిరర్థకము చేయుచున్నామా? అట్లనరాదు; ధర్మ శాస్త్రమును స్థిరపరచుచున్నాము.

31. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ? ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ; ಹೌದು, ನಾವು ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Romans - రోమీయులకు 3 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

అభ్యంతరాలకు సమాధానమిచ్చారు. (1-8) 
చట్టం, పాపాల నుండి రక్షించలేకపోయినప్పటికీ, మోక్షాన్ని పొందేందుకు యూదులకు కొన్ని ప్రయోజనాలను అందించింది. నిర్దేశించబడిన శాసనాలు, నిజమైన దేవుడు మరియు అతని సేవ యొక్క జ్ఞానంలో విద్య మరియు అబ్రాహాము వారసులకు అందించబడిన అనేక అనుగ్రహాలు దయ యొక్క మార్గాలు, నిస్సందేహంగా చాలా మందిని మార్చడంలో సాధనంగా ఉన్నాయి. ఈ ఆశీర్వాదాలలో ప్రధానమైనది వారికి లేఖనాలను అప్పగించడం. దేవుని వాక్యం మరియు శాసనాల ఆస్వాదన ప్రజలకు సంతోషం యొక్క ప్రాధమిక మూలం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని వాగ్దానాలు విశ్వాసులకు మాత్రమే కేటాయించబడ్డాయని గుర్తించడం చాలా అవసరం; అందువలన, కొందరు లేదా అనేక మంది వ్యక్తుల యొక్క అవిశ్వాసం అతని విశ్వాసాన్ని రద్దు చేయదు. దేవుడు తన ప్రజలకు తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడు మరియు అవిశ్వాసులపై ముందస్తుగా హెచ్చరించిన పరిణామాలను అమలు చేస్తాడు. ప్రపంచంలోని దైవిక తీర్పు దేవుని న్యాయానికి సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు లేదా విమర్శలను శాశ్వతంగా తొలగించాలి.
యూదులు ప్రదర్శించిన దుష్టత్వం మరియు లొంగని అవిశ్వాసం విశ్వాసం ద్వారా దేవుని నీతిపై మానవత్వం ఆధారపడటాన్ని నొక్కిచెప్పాయి, పాపానికి శిక్షను తీర్చడంలో అతని న్యాయాన్ని ధృవీకరిస్తుంది. గొప్ప మంచిని ఆశించి చెడు చేయడం అనే భావన బాహాటంగా వ్యక్తీకరించబడటం కంటే పాపుల హృదయాలలో చాలా తరచుగా ఉంటుంది. కొంతమంది తమ చెడ్డ మార్గాలను సమర్థించుకుంటారు, "మనం చెడు చేద్దాం, మంచి వస్తుంది." సంఘటనలను దేవునికి వదిలివేసేటప్పుడు విధికి కట్టుబడి ఉండటంలో తమ బాధ్యత ఉందని నిజమైన విశ్వాసులు అర్థం చేసుకుంటారు. అలాంటి చర్యలు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాయనే ఆశతో లేదా హామీతో వారు పాపాలు చేయడం లేదా అబద్ధాలు చెప్పడం మానుకుంటారు. అలా కాకుండా మాట్లాడే మరియు ప్రవర్తించే వారు కేవలం ఖండనను ఎదుర్కొంటారు.

మానవజాతి అంతా పాపులు. (9-18) 
మరోసారి, మానవాళి అంతా పాపపు బరువును భారమైన అపరాధంగా భరిస్తుందని మరియు పాపం యొక్క పాలన మరియు ఆధిపత్యానికి లోబడి, దాని ప్రభావానికి బానిసలై, దుర్మార్గపు పనులకు దారితీస్తుందని నొక్కిచెప్పబడింది. ఈ వాస్తవికత పాత నిబంధన నుండి వివిధ భాగాల ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది, వ్యక్తులను నిరోధించడానికి లేదా మార్చడానికి దయ జోక్యం చేసుకునే వరకు వారి అవినీతి మరియు నైతికంగా రాజీపడే స్థితిని స్పష్టంగా చిత్రీకరిస్తుంది. మనకు అందించబడిన ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ లేఖనాలు క్రైస్తవులుగా గుర్తించబడే అనేక మంది వ్యక్తులను వర్ణిస్తాయి. అయితే, వారి విశ్వాసాలు మరియు చర్యలు వారి జీవితాల్లో దేవుని భయం లేదని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా పనిచేస్తాయి. దేవుని పట్ల భక్తిపూర్వక భయం లేనప్పుడు, మంచితనంపై నిరీక్షణ తగ్గిపోతుంది.

యూదులు మరియు అన్యులు ఇద్దరూ తమ స్వంత పనుల ద్వారా సమర్థించబడరు. (19,20) 
చట్టం యొక్క పనులకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా సమర్థన కోసం అన్వేషణ వ్యర్థం. ప్రతి వ్యక్తి తమ నేరాన్ని అంగీకరించాలి. దేవుని ముందు దోషిగా నిలబడటం ఒక భయంకరమైన వాస్తవం; దాని అతిక్రమణకు వారిని ఖండించే చట్టం ద్వారా ఎవరూ సమర్థనను పొందలేరు. మన స్వభావంలోని అంతర్లీన అవినీతి మన స్వంత పనుల ద్వారా స్వీయ-సమర్థనకు సంబంధించిన ఏదైనా అవకాశాన్ని శాశ్వతంగా అడ్డుకుంటుంది.

ఇది దేవుని ఉచిత దయ కారణంగా, క్రీస్తు యొక్క నీతిలో విశ్వాసం ద్వారా, అయినప్పటికీ చట్టం తొలగించబడలేదు. (21-31)
21-26
దోషపూరితమైన మానవత్వం దైవిక కోపం యొక్క బరువులో ఉండిపోవటం అనివార్యమా? పాపం చేసిన గాయం ఎప్పటికీ మానివేయరా? లేదు, దేవునికి ధన్యవాదాలు, మాకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గం తెరిచి ఉంది. ఈ మార్గము దేవుని నీతి - ఆయనచే నియమించబడిన, అందించబడిన మరియు అంగీకరించబడిన నీతి. ఈ నీతి విశ్వాసం ద్వారా సాధించబడుతుంది, యేసుక్రీస్తు దాని కేంద్ర బిందువు-అభిషిక్త రక్షకుడు, యేసుక్రీస్తు అనే పేరు ద్వారా సూచించబడుతుంది. విశ్వాసాన్ని సమర్థించడం అనేది ఆయన అభిషేకించబడిన మూడు కార్యాలయాలలో క్రీస్తును రక్షకునిగా పరిగణిస్తుంది: ప్రవక్త, పూజారి మరియు రాజు. ఇది ఆయనపై నమ్మకం ఉంచడం, ఆయనను అంగీకరించడం మరియు స్థిరంగా ఆయనకు కట్టుబడి ఉండడం. ఈ అంశాలలో, యూదులు మరియు అన్యులు ఇద్దరూ క్రీస్తు ద్వారా దేవునికి స్వాగతం పలుకుతారు. భేదం లేదు; అతని నీతి విశ్వసించే వారందరినీ చుట్టుముడుతుంది, కేవలం సమర్పించబడదు, కానీ వారికి కిరీటం లేదా వస్త్రం వంటిది. ఇది ఉచిత దయ, పరిపూర్ణ దయతో కూడిన చర్య, ఎందుకంటే అలాంటి అనుగ్రహానికి అర్హమైనది మనలో ఏదీ లేదు. అది మనకు ఉచితంగా వచ్చినప్పుడు, క్రీస్తు దానిని వెల చెల్లించి కొనుగోలు చేశాడు. విశ్వాసం క్రీస్తు రక్తం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తుంది, దానిని ప్రాయశ్చిత్త సాధనంగా గుర్తిస్తుంది. వీటన్నింటిలో, దేవుడు తన నీతిని ప్రకటిస్తాడు, పాపం పట్ల తన అసహ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు, దాని సంతృప్తి కోసం క్రీస్తు రక్తానికి తక్కువ ఏమీ అంగీకరించడు. ష్యూరిటీ చెల్లించినప్పుడు రుణాన్ని డిమాండ్ చేయడం అతని న్యాయానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది మరియు అతను ఆ చెల్లింపును పూర్తి సంతృప్తిగా అంగీకరించాడు.

27-31
పాపులను సమర్థించడం మరియు రక్షించడం అనే కీలకమైన ప్రక్రియ మొదటి నుండి ముగింపు వరకు ప్రగల్భాలు పలికేందుకు ఎటువంటి కారణాలను తొలగించే విధంగా దేవుడు నిర్ధారిస్తాడు. మోక్షం మన స్వంత పనులపై ఆధారపడి ఉంటే, ప్రగల్భాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడే మార్గం స్వాభావికంగా ఏదైనా ప్రగల్భాలను మినహాయిస్తుంది. అయినప్పటికీ, విశ్వాసులు మార్గదర్శకత్వం లేకుండా ఉండరు; విశ్వాసం ఒక చట్టంగా పనిచేస్తుంది, అది యథార్థంగా ఉన్న చోట డైనమిక్ దయ. సమర్థన సందర్భంలో, విశ్వాసం అనేది విధేయత లేదా యోగ్యతతో కూడిన చర్య కాదు, కానీ క్రీస్తు మరియు పాపికి మధ్య సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ కనెక్షన్ రక్షకుని కొరకు క్షమించబడటానికి మరియు సమర్థించబడటానికి విశ్వాసికి తగినట్లుగా చేస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, అవిశ్వాసి, ఈ యూనియన్ లేదా సంబంధం లేనివాడు, ఖండించబడతాడు. గత అతిక్రమణల గురించి మనల్ని దోషులుగా నిర్ధారించడంలో మరియు భవిష్యత్తు కోసం మనకు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో చట్టం ఇప్పటికీ ఒక ప్రయోజనాన్ని అందిస్తోంది. ఇది స్వతహాగా మోక్షానికి సాధనంగా పని చేయనప్పటికీ, మధ్యవర్తిచే నిర్వహించబడే మార్గదర్శక సూత్రంగా మేము గుర్తించాము మరియు కట్టుబడి ఉంటాము.
Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |