Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 10 | View All

1. సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియ కుండుట నాకిష్టములేదు. అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘముక్రింద నుండిరి. వారందరును సముద్రములో నడచిపోయిరి;

నిర్గమ 13:21-22 వారు పగలు రాత్రియు ప్రయాణము చేయునట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటివేళ మేఘస్తంభములోను, వారికి వెలుగిచ్చుటకు రాత్రివేళ అగ్నిస్తంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడచుచు వచ్చెను.ఆయన పగటివేళ మేఘస్తంభమునైనను రాత్రివేళ అగ్నిస్తంభమునైనను ప్రజలయెదుటనుండి తొలగింపలేదు.

నిర్గమ 14:22-29 నీళ్లు విభజింపబడగా ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేల మీద నడిచిపోయిరి. ఆ నీళ్లు వారి కుడి యెడమ ప్రక్కలను వారికి గోడవలె నుండెను.ఐగుప్తీయులును ఫరో గుఱ్ఱములును రథములును రౌతులును వారిని తరిమి సముద్ర మధ్యమున చేరిరి.అయితే వేకువ జామున యెహోవా ఆ అగ్ని మేఘమయమైన స్తంభమునుండి ఐగుప్తీయుల దండు వైపు చూచి ఐగుప్తీయుల దండును కలవరపరచివారి రథచక్రములు ఊడిపడునట్లు చేయగా వారు బహు కష్టపడి తోలుచుండిరి. అప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా వారిపక్షమున మనతో యుద్ధము చేయుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి.అంతలో యెహోవా మోషేతో - ఐగుప్తీయుల మీదికిని వారి రథములమీదికిని వారి రౌతులమీదికిని నీళ్లు తిరిగి వచ్చునట్లు సముద్రముమీద నీ చెయ్యి చాపుమనెను.మోషే సముద్రముమీద తన చెయ్యి చాపగా ప్రొద్దు పొడిచినప్పుడు సముద్రము అధిక బలముతో తిరిగి పొర్లెను గనుక ఐగుప్తీయులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. అప్పుడు యెహోవా సముద్రముమధ్యను ఐగుప్తీయులను నాశము చేసెను.నీళ్లు తిరిగి వచ్చి ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక సముద్రములోనికి వచ్చిన ఫరోయొక్క సర్వసేనను కప్పివేసెను; వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి యుండలేదు.అయితే ఇశ్రాయేలీయులు ఆరిననేలను సముద్రము మధ్యనున్నప్పుడు ఆ నీళ్లు వారి కుడి యెడమ ప్రక్కలను గోడవలె నుండెను.

2. అందరును మోషేను బట్టి మేఘములోను సముద్రములోను బాప్తిస్మము పొందిరి;

3. అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించిరి;

నిర్గమ 16:4 యెహోవా మోషేను చూచి - ఇదిగో నేను ఆకాశము నుండి మీ కొరకు ఆహారమును కురిపించెదను; వారు నా ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీక్షించునట్లు ఈ ప్రజలు వెళ్లి ఏనాటి బత్తెము ఆనాడే కూర్చుకొనవలెను.

నిర్గమ 16:35 ఇశ్రాయేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచ్చు నలుబది యేండ్లు మన్నానే తిను చుండిరి; వారు కనానుదేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మన్నాను తినిరి.

ద్వితి 8:3 ఆహారమువలననే గాక యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రతి మాటవలన నరులు బ్రదుకుదురని నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నిన్ను అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ పితరులేగాని యెన్నడెరుగని మన్నాతో నిన్ను పోషించెను.

కీర్త 78:24-29 ఆకాశమందు తూర్పు గాలి ఆయన విసరజేసెను తన బలముచేత దక్షిణపు గాలి రప్పించెను.ధూళి అంత విస్తారముగా మాంసమును సముద్రపు ఇసుక రేణువులంత విస్తారముగా రెక్కలు గల పిట్టలను ఆయన వారిమీద కురిపించెను.వారి దండు మధ్యను వారి నివాసస్థలములచుట్టును ఆయన వాటిని వ్రాలజేసెను.వారు కడుపార తిని తనిసిరి వారు ఆశించిన దానిని ఆయన అనుగ్రహించెను.ఆహారమునకై ఆయన వారిమీద మన్నాను కురిపించెను ఆకాశధాన్యము వారి కనుగ్రహించెను.దేవదూతల ఆహారము నరులు భుజించిరి భోజనపదార్థములను ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపెను.

4. అందరు ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి. ఏలయనగా తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మసంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీస్తే.

నిర్గమ 17:6 ఇదిగో అక్కడ హోరేబులోని బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; నీవు ఆ బండను కొట్టగా ప్రజలు త్రాగుటకు దానిలోనుండి నీళ్లు బయలుదేరునని మోషేతో సెలవియ్యగా మోషే ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దల కన్నుల యెదుట అట్లు చేసెను.

సంఖ్యా 20:11 అప్పుడు మోషే తన చెయ్యి యెత్తి రెండుమారులు తన కఱ్ఱతో ఆ బండను కొట్టగా నీళ్లు సమృద్ధిగా ప్రవహించెను; సమాజమును పశువులును త్రాగెను.

కీర్త 78:15 అరణ్యములో ఆయన బండలు చీల్చి సముద్రమంత సమృద్ధిగా వారికి నీరు త్రాగనిచ్చెను.

5. అయితే వారిలో ఎక్కువమంది దేవునికిష్టులుగా ఉండకపోయిరి గనుక అరణ్యములో సంహరింపబడిరి.

సంఖ్యా 14:16 ప్రమాణ పూర్వకముగా తాను ఈ జనులకిచ్చిన దేశమందు వారిని చేర్చుటకు శక్తిలేక యెహోవా వారిని అరణ్యములో సంహరించెనని చెప్పుకొందురు.

సంఖ్యా 14:23 కాగా వారి పితరులకు ప్రమాణ పూర్వకముగా నేనిచ్చిన దేశమును వారు చూడనే చూడరు; నన్ను అలక్ష్యము చేసినవారిలో ఎవరును దానిని చూడరు.

సంఖ్యా 14:29-30 మీ శవములు ఈ అరణ్యములోనే రాలును; మీ లెక్కమొత్తము చొప్పున మీలో లెక్కింపబడినవారందరు, అనగా ఇరువది ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయము గలిగి నాకు విరోధముగా సణగినవారందరు రాలిపోవుదురు.యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తప్ప మిమ్మును నివసింపజేయుదునని నేను ప్రమాణముచేసిన దేశమందు మీలో ఎవరును ప్రవేశింపరు; ఇది నిశ్చయము.

కీర్త 78:31 దేవుని కోపము వారిమీదికి దిగెను వారిలో బలిసినవారిని ఆయన సంహరించెను ఇశ్రాయేలులో ¸యౌవనులను కూల్చెను.

6. వారు ఆశించిన ప్రకారము మనము చెడ్డవాటిని ఆశించకుండునట్లు ఈ సంగతులు మనకు దృష్టాంతములుగా ఉన్నవి.

సంఖ్యా 11:4 వారి మధ్యనున్న మిశ్రితజనము మాంసాపేక్ష అధికముగా కనుపరచగా ఇశ్రాయేలీయులును మరల ఏడ్చి మాకెవరు మాంసము పెట్టెదరు?

సంఖ్యా 11:34 మాంసాపేక్షగల వారిని జనులు అక్కడ పాతిపెట్టినందున ఆ స్థలమునకు కిబ్రోతు హత్తావా అను పేరు పెట్టబడెను.

కీర్త 106:14 అరణ్యములో వారు బహుగా ఆశించిరి ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి

7. జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి, ఆడుటకు లేచిరి. అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరివలె మీరు విగ్రహారాధకులై యుండకుడి.

8. మరియు వారివలె మనము వ్యభిచరింపక యుందము; వారిలో కొందరు వ్యభిచరించి నందున ఒక్కదినముననే యిరువది మూడువేలమంది కూలిరి.

సంఖ్యా 25:1 అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజరు కుమారుడునైన ఫీనెహాసు, ఇశ్రాయేలీయులు షిత్తీములో దిగియుండగా ప్రజలు మోయాబురాండ్రతో వ్యభిచారము చేయసాగిరి.

సంఖ్యా 25:9 ఇరువది నాలుగువేలమంది ఆ తెగులు చేత చనిపోయిరి.

9. మనము ప్రభువును శోధింపక యుందము; వారిలో కొందరు శోధించి సర్పములవలన నశించిరి.

నిర్గమ 23:20-21 ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను.ఆయన సన్నిధిని జాగ్రత్తగానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము రేపవద్దు; మీ అతిక్రమములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకున్నది.

సంఖ్యా 21:5-6 కాగా ప్రజలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాటలాడి ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు ఐగుప్తులోనుండి మీరు మమ్ము నెందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారము లేదు, నీళ్లు లేవు, చవిసారములు లేని యీ అన్నము మాకు అసహ్యమైనదనిరి.అందుకు యెహోవా ప్రజలలోనికి తాప కరములైన సర్పములను పంపెను; అవి ప్రజలను కరువగా ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి.

10. మీరు సణుగకుడి; వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకుని చేత నశించిరి.

సంఖ్యా 14:2 మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరు మోషే అహరోనుల పైని సణుగుకొనిరి.

సంఖ్యా 14:36 ఆ దేశమును సంచరించి చూచుటకై మోషేచేత పంపబడి తిరిగి వచ్చి ఆ దేశమునుగూర్చి చెడ్డసమాచారము చెప్పుటవలన సర్వ సమాజము అతనిమీద సణుగునట్లు చేసిన మనుష్యులు,

సంఖ్యా 16:41-49 మరునాడు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా సణుగుచు మీరు యెహోవా ప్రజలను చంపితిరని చెప్పిసమాజము మోషే అహరోనులకు విరోధముగా కూడెను. వారు ప్రత్యక్షపు గుడారమువైపు తిరిగి చూడగా ఆ మేఘము దాని కమ్మెను; యెహోవా మహిమయు కనబడెను.మోషే అహరోనులు ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుటికి రాగాయెహోవా మీరు ఈ సమాజము మధ్యనుండి తొలగిపోవుడి,క్షణములో నేను వారిని నశింపజేయుదునని మోషేకు సెలవియ్యగా వారు సాగిలపడిరి.అప్పుడు మోషే నీవు ధూపార్తిని తీసికొని బలిపీఠపు నిప్పులతో నింపి ధూపమువేసి వేగముగా సమాజమునొద్దకు వెళ్లి వారినిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుము; కోపము యెహోవా సన్నిధినుండి బయలుదేరెను; తెగులు మొదలు పెట్టెనని అహరోనుతో చెప్పగామోషే చెప్పినట్లు అహరోను వాటిని తీసికొని సమాజముమధ్యకు పరుగెత్తి పోయినప్పుడు తెగులు జనులలో మొదలుపెట్టి యుండెను; కాగా అతడు ధూపమువేసి ఆ జనుల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసెను.అతడు చచ్చినవారికిని బ్రతికియున్న వారికిని మధ్యను నిలువబడగా తెగులు ఆగెను.కోరహు తిరుగుబాటున చనిపోయిన వారు గాక పదునాలుగు వేల ఏడువందలమంది ఆ తెగులు చేత చచ్చిరి.

కీర్త 106:25-27 యెహోవా మాట ఆలకింపక వారు తమ గుడారములో సణుగుకొనిరి.అప్పుడు అరణ్యములో వారిని కూలచేయుటకునుఅన్యజనులలో వారి సంతానమును కూల్చుటకును దేశములో వారిని చెదరగొట్టుటకును ఆయన వారిమీద చెయ్యి యెత్తెను.

11. ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి, యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడెను.

12. తాను నిలుచుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను.

13. సాధారణముగా మనుష్యులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియు మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగినవాడు; మీరు సహింప గలిగినంతకంటె ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడ నియ్యడు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతోకూడ తప్పించుకొను మార్గమును కలుగ జేయును.

ద్వితి 7:9 కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తన్ను ప్రేమించి తన ఆజ్ఞల ననుసరించి నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను స్థిరపరచువాడును వేయితరములవరకు కృపచూపువాడును నమ్మతగిన దేవుడు ననియు, తన్ను ద్వేషించువారిలో ప్రతివానిని బహిరంగ ముగా నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు తెలిసికొనవలెను.

14. కాబట్టి నా ప్రియులారా, విగ్రహారాధనకు దూర ముగా పారిపొండి.

15. బుద్ధిమంతులతో మాటలాడినట్లు మీతో మాటలాడుచున్నాను; నేను చెప్పు సంగతిని మీరే ఆలోచించుడి

16. మనము దీవించు ఆశీర్వచనపు పాత్రలోనిది త్రాగుట క్రీస్తు రక్తములో పాలు పుచ్చుకొను టయేగదా? మనము విరుచు రొట్టె తినుట క్రీస్తు శరీరములో పాలుపుచ్చుకొనుటయేగదా?

17. మన మందరము ఆ యొకటే రొట్టెలో పాలుపుచ్చుకొనుచున్నాము; రొట్టె యొక్కటే గనుక అనేకులమైన మనము ఒక్క శరీరమై యున్నాము.

18. శరీరప్రకారమైన ఇశ్రాయేలును చూడుడి. బలి అర్పించినవాటిని తినువారు బలిపీఠముతో పాలివారుకారా?

లేవీ 7:6 అది అతిపరిశుద్ధము, పరిశుద్ధస్థలములో దానిని తినవలెను.

లేవీ 7:15 సమాధాన బలిగా తాను అర్పించు కృతజ్ఞతాబలి పశువును అర్పించు దినమే దాని మాంసమును తినవలెను; దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు.

19. ఇక నేను చెప్పునదేమి? విగ్రహార్పితములో ఏమైన ఉన్నదనియైనను విగ్రహములలో ఏమైన ఉన్నదనియైనను చెప్పెదనా?

20. లేదు గాని, అన్యజనులర్పించు బలులు దేవునికి కాదు దయ్యములకే అర్పించు చున్నారని చెప్పుచున్నాను. మీరు దయ్యములతో పాలి వారవుట నాకిష్టము లేదు.

ద్వితి 32:17 వారు దేవత్వములేని దయ్యములకు తామెరుగని దేవతలకు క్రొత్తగా పుట్టిన దేవతలకు తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అర్పించిరి.

కీర్త 106:37 మరియు వారు తమ కూమారులను తమ కుమార్తెలను దయ్యములకు బలిగా అర్పించిరి.

21. మీరు ప్రభువు పాత్రలోనిది దయ్యముల పాత్రలోనిది కూడ త్రాగనేరరు; ప్రభువు బల్లమీద ఉన్నదానిలోను దయ్యముల బల్లమీదఉన్న దానిలోను కూడ పాలుపొందనేరరు.

మలాకీ 1:7 నా బలి పీఠముమీద అపవిత్రమైన భోజనమును మీరు అర్పించుచు, ఏమి చేసి నిన్ను అపవిత్రపరచితిమని మీరందురు. యెహోవా భోజనపుబల్లను నీచపరచినందుచేతనే గదా

మలాకీ 1:12 అయితే­ యెహోవా భోజనపుబల్ల అపవిత్రమనియు, దానిమీద ఉంచియున్న భోజనము నీచమనియు మీరు చెప్పుచు దానిని దూషింతురు

22. ప్రభువునకు రోషము పుట్టించెదమా? ఆయన కంటె మనము బలవంతులమా?

ద్వితి 32:21 వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుట్టిం చిరి తమ వ్యర్థప్రవర్తనవలన నాకు ఆగ్రహము పుట్టించిరి కాబట్టి జనముకానివారివలన వారికి రోషము పుట్టింతును అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుట్టింతును.

23. అన్ని విషయములయందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయవు.

24. ఎవడును తనకొరకే కాదు, ఎదుటి వానికొరకు మేలుచేయ చూచుకొనవలెను.

25. మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణయు చేయక కటికవాని అంగడిలో అమ్మునదేదో దానిని తినవచ్చును.

26. భూమియు దాని పరిపూర్ణతయు ప్రభునివైయున్నవి.

కీర్త 24:1 భూమియు దాని సంపూర్ణతయు లోకమును దాని నివాసులును యెహోవావే.

కీర్త 50:12 లోకమును దాని పరిపూర్ణతయు నావే. నేను ఆకలిగొనినను నీతో చెప్పను.

కీర్త 89:11 ఆకాశము నీదే భూమి నీదే లోకమును దాని పరిపూర్ణతను నీవే స్థాపించితివి.

27. అవిశ్వాసులలో ఒకడు మిమ్మును విందునకు పిలిచినపుడు వెళ్లుటకు మీకు మనస్సుండినయెడల మీకు వడ్డించి నది ఏదో దానినిగూర్చి మనస్సాక్షి నిమిత్తము ఏ విచారణయు చేయక తినుడి.

28. అయితే ఎవడైనను మీతో ఇది బలి అర్పింపబడినదని చెప్పినయెడల అట్లు తెలిపినవాని నిమిత్తమును మనస్సాక్షి నిమిత్తమును తినకుడి.

29. మనస్సాక్షి నిమిత్తమనగా నీ సొంత మనస్సాక్షి నిమిత్తము కాదు ఎదుటివాని మనస్సాక్షి నిమిత్తమే యీలాగు చెప్పుచున్నాను. ఎందుకనగా వేరొకని మనస్సాక్షిని బట్టి నా స్వాతంత్ర్య విషయములో తీర్పు తీర్చబడనేల?

30. నేను కృతజ్ఞతతో పుచ్చు కొనినయెడల నేను దేనినిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నానో దానినిమిత్తము నేను దూషింప బడనేల?

31. కాబట్టి మీరు భోజనముచేసినను పానము చేసినను మీరేమి చేసినను సమస్తమును దేవుని మహిమకొరకు చేయుడి.

32. యూదులకైనను, గ్రీసుదేశస్థుల కైనను, దేవుని సంఘమునకైనను అభ్యంతరము కలుగ జేయకుడి.

33. ఈలాగు నేను కూడ స్వప్రయోజనమును కోరక, అనేకులు రక్షింప బడవలెనని వారి ప్రయోజన మునుకోరుచు, అన్ని విషయములలో అందరిని సంతోష పెట్టుచున్నాను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

గొప్ప అధికారాలు, ఇంకా భయంకరమైన ఇజ్రాయెల్‌లను అరణ్యంలో పడగొట్టారు. (1-5) 
విగ్రహారాధకులతో కమ్యూనియన్‌లో పాల్గొనకుండా మరియు పాపాత్మకమైన ప్రవర్తన పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరిని అవలంబించకుండా కొరింథీయులను నిరుత్సాహపరిచేందుకు, అపొస్తలుడు వారికి యూదు దేశం యొక్క చారిత్రక ఉదాహరణను అందించాడు. ఒక అద్భుత సంఘటన ద్వారా, ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్ర సముద్రం గుండా మార్గనిర్దేశం చేయబడ్డారు, వెంబడిస్తున్న ఈజిప్షియన్లు మునిగిపోయేలా చేశారు. ఇది వారికి సూచనార్థక బాప్టిజంలా పనిచేసింది. వారు అరణ్యంలో సేవించిన మన్నా సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుకు ప్రతినిధి, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన రొట్టె, అందులో పాలుపంచుకునే వారికి నిత్యజీవాన్ని అందజేస్తుంది. క్రిస్టియన్ చర్చి నిర్మించబడిన పునాది శిలగా క్రీస్తు పనిచేస్తాడు మరియు విశ్వాసులు దాని నుండి ప్రవహించే ప్రవాహాలలో పాల్గొంటారు. ఈ చిత్రం క్రీస్తు ద్వారా విశ్వాసులకు ప్రసాదించబడిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పవిత్ర ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, అపొస్తలుడు ఈ ముఖ్యమైన అధికారాలను ఊహించడం లేదా సత్యం యొక్క వృత్తిపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా హెచ్చరించాడు, ఎందుకంటే అలాంటి హామీలు పరలోక ఆనందానికి హామీ ఇవ్వవు.

అన్ని విగ్రహారాధన మరియు ఇతర పాపపు ఆచారాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరికలు. (6-14) 
కార్నల్ కోరికలు భోగము ద్వారా బలాన్ని సేకరిస్తాయి, కాబట్టి వాటి ప్రారంభ ఆవిర్భావంలో వాటిని అరికట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఇశ్రాయేలుకు వచ్చిన తెగుళ్లను నివారించడానికి, పాపం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం వివేకం. క్రీస్తును ప్రలోభపెట్టే వారు పాత పాము యొక్క శక్తి ద్వారా తమను తాము చిక్కుకుంటారని న్యాయమైన భయం ఉంది. దేవుని శాసనాలు మరియు ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా గొణిగడం తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టడం. గ్రంథంలోని ప్రతి వివరాలు ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి మరియు దాని నుండి పాఠాలు నేర్చుకోవడం తెలివైనది మరియు విధిగా ఉంటుంది. ఇతరులు పొరపాట్లు చేశారు, మరియు మేము మినహాయింపు కాదు. పాపానికి వ్యతిరేకంగా క్రైస్తవుని రక్షణ తనపై ఆరోగ్యకరమైన అపనమ్మకంలో ఉంది. మనం స్వీయ జాగరూకతను నిర్లక్ష్యం చేస్తే దేవుడు మనల్ని పడిపోకుండా కాపాడతానని వాగ్దానం చేయలేదు. ఈ జాగ్రత్తతో పాటు, ఓదార్పునిచ్చే హామీ కూడా ఉంది. ఇతరులు ఇలాంటి భారాలను భరించారు మరియు పోల్చదగిన ప్రలోభాలను ఎదుర్కొంటారు; వారు భరించే మరియు అధిగమించడానికి, మేము అలాగే చేయవచ్చు. దేవుడు, తన జ్ఞానం మరియు విశ్వాసంతో, మన సామర్థ్యాలను తెలుసుకుని, మన బలాన్ని బట్టి మన భారాలను సరిచేస్తాడు. అతను తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని అందిస్తాడు, విచారణ నుండి లేదా కనీసం దాని హానికరమైన పర్యవసానాల నుండి మనలను విడిపించాడు. పాపం నుండి పారిపోయి దేవునికి దృఢంగా ఉండమని మనస్ఫూర్తిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ఆయనను గట్టిగా అంటిపెట్టుకుని ఉండటం ద్వారా, ప్రలోభాల నుండి మనం రక్షించబడతాము. ప్రపంచం యొక్క స్వభావంతో సంబంధం లేకుండా-అది నవ్వినా, ముఖం చిట్లించినా-అది విరోధిగానే మిగిలిపోయింది. అయినప్పటికీ, విశ్వాసులు దాని బెదిరింపులు మరియు ఆకర్షణలను అధిగమించి దానిని జయించటానికి అధికారం పొందుతారు. వారి హృదయాలలో నింపబడిన దేవుని యొక్క భయము, భద్రతను నిర్ధారించే ప్రధాన సాధనంగా మారుతుంది.

విగ్రహారాధనలో పాలుపంచుకోవడం క్రీస్తుతో సహవాసం కలిగి ఉండటం సాధ్యం కాదు. (15-22) 
ప్రభువు విందులో పాల్గొనడం అనేది సిలువ వేయబడిన క్రీస్తుపై విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన మరియు అతని మోక్షానికి ప్రగాఢమైన కృతజ్ఞత యొక్క వ్యక్తీకరణను సూచించలేదా? ఈ మతకర్మ ద్వారా, క్రైస్తవులు, విశ్వాసంతో కట్టుబడి, ఒకే రొట్టెలో గోధుమ గింజలు లేదా మానవ శరీరంలోని అవయవాలు వలె పరస్పరం అనుసంధానించబడ్డారు. వారి ఐక్యత క్రీస్తుతో వారి కనెక్షన్ నుండి ఉద్భవించింది, ఆయనతో మరియు ఒకరితో ఒకరు సహవాసాన్ని పెంపొందించుకుంది. ఈ భావన యూదుల ఆరాధన మరియు బలి ఆచారాల నుండి తీసుకోబడిన సమాంతరాల ద్వారా నొక్కిచెప్పబడింది.
అపొస్తలుడు విగ్రహారాధకులతో విందులలో పాల్గొనకుండా జాగ్రత్త వహించడానికి ఈ సారూప్యతను విస్తరించాడు. అన్యమత త్యాగంలో భాగంగా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం దానితో సంబంధం ఉన్న విగ్రహాన్ని ఆరాధించడం మరియు దానితో సహవాసం లేదా సహవాసం చేయడంతో సమానం. యూదుల బలిపీఠం నుండి బలి అర్పించిన వారితో సమానంగా, ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాలుపంచుకోవడం క్రైస్తవ బలిలో ఎలా పాల్గొంటుందో దానికి ఇది సారూప్యం. సారాంశంలో, విగ్రహారాధన విందులలో చేరడం క్రైస్తవ మతాన్ని తిరస్కరించడంతో సమానం, ఎందుకంటే ఒకరు క్రీస్తుతో మరియు దయ్యాలతో ఏకకాలంలో సహవాసం చేయలేరు.
క్రైస్తవులు స్థలాలకు వెంచర్ చేసి, శరీర కోరికలు, కళ్ళ యొక్క ఆకర్షణ మరియు జీవితం యొక్క గర్వం కోసం అంకితమైన త్యాగాలలో పాల్గొంటే, వారు దేవుణ్ణి రెచ్చగొట్టే ప్రమాదం ఉంది.

మనం చేసేదంతా దేవునికి మహిమ కలిగించేలా మరియు ఇతరుల మనస్సాక్షికి కించపరచకుండా ఉండాలి. (23-33)
క్రైస్తవులు పాపం చేయకుండా విగ్రహాలకు అర్పించే ఆహారాన్ని తినే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మాంసాన్ని మార్కెట్‌లో సాధారణ ఆహారంగా విక్రయిస్తే, ప్రారంభంలో పూజారికి అంకితం చేయబడింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒక క్రైస్తవుని పరిశీలన కేవలం చట్టబద్ధతకు మించి ప్రయోజనకరమైనది మరియు నిర్మాణాత్మకమైనది, ప్రత్యేకించి ఇతరుల ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కొరకు విస్తరించాలి. క్రైస్తవ మతం దయతో కూడిన చర్యలను నిషేధించదు లేదా ఎవరి పట్ల మర్యాదపూర్వకంగా ప్రవర్తించదు, భిన్నమైన మత విశ్వాసాలు లేదా అభ్యాసాలు ఉన్నవారితో కూడా. విగ్రహారాధనతో కూడిన మతపరమైన పండుగలలో పాల్గొనడానికి ఇది విస్తరించదని గమనించడం ముఖ్యం.
అపొస్తలుడి సలహాను అనుసరించి, క్రైస్తవులు తమ స్వేచ్ఛను ఇతరులకు హాని కలిగించేలా లేదా తమపై నిందలు తెచ్చుకోకుండా దుర్వినియోగం చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తినడం, త్రాగడం మరియు అన్ని చర్యల విషయాలలో, దేవుడిని మహిమపరచడం, ఆయనను సంతోషపెట్టడం మరియు గౌరవించడం వంటి ప్రధాన లక్ష్యం ఉండాలి. ఈ అంతిమ ప్రయోజనం అన్ని మతపరమైన ఆచారాల యొక్క సారాంశాన్ని నొక్కి చెబుతుంది మరియు స్పష్టమైన నియమాలు లోపించే పరిస్థితులలో మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. పవిత్రత, శాంతి మరియు దయాదాక్షిణ్యాలతో వర్ణించబడిన ఆత్మ అత్యంత బలీయమైన విరోధులను కూడా నిరాయుధులను చేయగల శక్తిని కలిగి ఉంటుంది.Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |