Galatians - గలతీయులకు 6 | View All

1. సహోదరులారా, ఒకడు ఏ తప్పితములోనైనను చిక్కుకొనినయెడల ఆత్మసంబంధులైన మీలో ప్రతివాడు తానును శోధింపబడుదు నేమో అని తన విషయమై చూచు కొనుచు, సాత్వికమైన మనస్సుతో అట్టివానిని మంచిదారికి తీసికొని రావలెను.

“సాత్వికంతో”– గలతియులకు 5:23; 2 తిమోతికి 2:24-25. పాపంలో పడినవాణ్ణి కఠినంగా నిర్దయగా ఖండించడం అతణ్ణి పశ్చాత్తాపానికి తెచ్చే విధానం కాదు. లూకా 22:60-62; మార్కు 16:7; యోహాను 21:15 పోల్చి చూడండి. “...గురి కాకుండా”– ఆధ్యాత్మికంగా స్థిరంగా ఉన్నవారు సైతం తాము విషమ పరీక్షలకూ పాపం చేసే అవకాశానికీ ఇక గురి కామని అనుకోకూడదు.

2. ఒకని భారముల నొకడుభరించి, యీలాగు క్రీస్తు నియమమును పూర్తిగా నెర వేర్చుడి.

విశ్వాసులు మోషే ధర్మశాస్త్రం కింద లేరు (గలతియులకు 3:25; గలతియులకు 5:1) గానీ క్రీస్తు నియమం కింద ఉన్నారు. ఇది ప్రేమ నియమం (యోహాను 13:34). మనం సాటి విశ్వాసులను ప్రేమిస్తే జీవితాలను కష్టతరం చేసే ప్రతిదానిలోనూ, భారంగా అనిపించే వాటన్నిటిలోనూ వారికి సహాయం చేయాలని సిద్ధంగా ఉంటాం.

3. ఎవడైనను వట్టివాడైయుండి తాను ఎన్నికైన వాడనని యెంచుకొనినయెడల తన్నుతానే మోసపరచు కొనును.

వ 2 ను నెరవేర్చడంలో ఉన్న గొప్ప అడ్డంకి అహంభావమే (గలతియులకు 5:26). ఇతరులకు నిజంగా సహాయకరంగా ఉండదలచుకుంటే మనపట్ల మనకు సరైన అభిప్రాయం ఉండాలి. లూకా 17:10; రోమీయులకు 12:16; 1 కోరింథీయులకు 3:5-7; ఫిలిప్పీయులకు 2:3 లో ఇలాంటి అభిప్రాయమేమిటో తెలుస్తున్నది.

4. ప్రతివాడును తాను చేయుపనిని పరీక్షించి చూచుకొనవలెను; అప్పుడు ఇతరునిబట్టి కాక తననుబట్టియే అతనికి అతిశయము కలుగును.

2 కోరింథీయులకు 10:12-18 చూడండి. ఇతర విశ్వాసులకంటే మనం మంచివారమనుకుంటే లేక వారికన్నా మన పరిచర్య గొప్పదనుకుంటే అది గర్వానికి దారి తీస్తుంది. వ 2లో ఉన్నదాన్ని నెరవేర్చేందుకు ఇది అడ్డం అవుతుంది.

5. ప్రతివాడును తన బరువు తానే భరించుకొనవలెను గదా?

ప్రతి వ్యక్తికీ అతని బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వాటి విషయంలో మాత్రమే అతడు దేవుని ఎదుట బాధ్యుడు, ఇతరుల బాధ్యతల విషయంలో కాదు (రోమీయులకు 14:12).

6. వాక్యోపదేశము పొందువాడు ఉపదేశించువానికి మంచి పదార్థములన్నిటిలో భాగమియ్యవలెను.

1 కోరింథీయులకు 9:9-14; రోమీయులకు 15:26-27; 1 తిమోతికి 5:17-18 పోల్చి చూడండి.

7. మోస పోకుడి, దేవుడు వెక్కిరింపబడడు; మనుష్యుడు ఏమివిత్తునో ఆ పంటనే కోయును.

బైబిలంతటిలోనూ కనిపించే సత్యమిది – లేవీయకాండము 26:3-17; ద్వితీయోపదేశకాండము 30:15-18; హోషేయ 8:7; హోషేయ 10:12; సామెతలు 22:8; కీర్తనల గ్రంథము 18:25-27; యోబు 4:8; 2 కోరింథీయులకు 9:6.

8. ఏలాగనగా తన శరీ రేచ్ఛలనుబట్టి విత్తువాడు తన శరీరమునుండి క్షయమను పంట కోయును, ఆత్మనుబట్టి విత్తువాడు ఆత్మనుండి నిత్య జీవమను పంట కోయును.

జీవితం గడపగల మార్గాలు రెండే ఉన్నాయి. తనలోని శరీర స్వభావాన్ని అనుసరించడం, లేదా దేవుని ఆత్మను అనుసరించడం. ఒక మార్గం సహజంగానే నాశనానికి దారి తీస్తుంది. రెండోది శాశ్వత జీవమున్న పరలోకానికి తీసుకుపోతుంది (గలతియులకు 5:19-21; రోమీయులకు 2:5-11; రోమీయులకు 8:5-6, రోమీయులకు 8:12-14). విశ్వాసులు ఇప్పటికే తమ శరీర స్వభావాన్ని సిలువ వేశారని పౌలు చెప్పాడు (గలతియులకు 5:24). తన శరీర స్వభావాన్ని అనుసరించడంలోనే జీవితం వెళ్ళబుచ్చిన వాడు క్రీస్తులోని విశ్వాసి కాదు. అయితే శాశ్వత జీవమనేదాన్ని పంట కోసుకోవలసిన విషయమా? అది దేవుడు ఉచితంగా ఇచ్చినదే అని పౌలుకు తెలుసు (రోమీయులకు 6:23). కానీ ఇక్కడ దాన్ని ఒక రకమైన జీవితం గడిపిన తరువాత మనుషులు పొందే వారసత్వంగా పౌలు వర్ణిస్తున్నాడు (రోమీయులకు 2:7-10 పోల్చి చూడండి). మంచి పనుల ద్వారా పాపవిముక్తి కలుగుతుందని పౌలు ఇక్కడ నేర్పడం లేదు. దేవుని ఆత్మవల్ల జీవితం మారిపోతుందని చెప్తున్నాడు. విశ్వాసులు ఈ లోకంలోని మరెవరి వంటివారూ కాదు. అందరిలోకీ వారు మాత్రమే “ఆత్మను అనుసరించి వెదజల్లేవారు”.

9. మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.

“మంచి చేస్తూ ఉండడం”– విశ్వాసులు దేవుని ఆత్మను అనుసరించి వెదజల్లే విధానం ఇదే. వారిలో దేవుని ఆత్మ ఉన్నాడనేందుకు ఇది రుజువు (గలతియులకు 5:22). విశ్వాసులకు వారు చేసిన మంచికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది – మత్తయి 5:12; మత్తయి 10:42; మత్తయి 25:21; 1 కోరింథీయులకు 3:14; 1 కోరింథీయులకు 15:58; ప్రకటన గ్రంథం 22:12. ఇలాంటి లోకంలో మంచి చేద్దామనుకునేవారికి అందుకు అనేక అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే అనేక నిరుత్సాహాలు కూడా కలుగుతాయి. కొన్ని సార్లు వదిలేద్దామా అనిపిస్తుంది. రాబోయే ప్రతిఫలాలన్ని గుర్తుచేస్తూ పౌలు మనందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.

10. కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేష ముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలు చేయుదము.

“అందరికీ”అంటే అందరికీ – శత్రువులకు కూడా (మత్తయి 5:43-48; లూకా 6:35; రోమీయులకు 12:20-21).

11. నా స్వహస్తముతో మీకెంత పెద్ద అక్షరములతో వ్రాయుచున్నానో చూడుడి.

“పెద్ద అక్షరాలతో”– ఇలా రాయడం పౌలు కనుచూపు మందగించినందువల్లేనా? లేక తన ముగింపు మాటలు పెద్దగా కనిపించాలని అలా చేశాడా? లేక తరువాత రాబోతున్నవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతులని ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాడా? మనకు తెలియదు.

12. శరీరవిషయమందు చక్కగా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము క్రీస్తు యొక్క సిలువవిషయమై హింసపొందకుండుటకు మాత్రమే సున్నతిపొందవలెనని మిమ్మును బలవంతము చేయుచున్నారు

ఆ అబద్ధ బోధకులు మనుషులను సంతోషపెట్టేవారు. తమ సామర్థ్యం, ఆసక్తి ప్రదర్శించి యూదులను ఆశ్చర్యపోయేలా చెయ్యాలని వారి ఉద్దేశం. “సిలువను గురించిన అభ్యంతరాన్ని” (గలతియులకు 5:11) భరించడానికి వారికి ఇష్టం లేదు. క్రీస్తు సేవకులమని చెప్పుకునే కొందరు హింస తప్పించుకోవడానికీ, పేరుప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకోవడానికీ ఏమైనా చేస్తారు.

13. అయితే వారు సున్నతిపొందిన వారైనను ధర్మశాస్త్రము ఆచరింపరు; తాము మీ శరీరవిషయమందు అతిశయించు నిమిత్తము మీరు సున్నతి పొందవలెనని కోరుచున్నారు.

“ఆచరణలో పెట్టరు”– రోమీయులకు 2:17-24. ఈ అబద్ధ బోధకుల్లో ఒక్కరు కూడా మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తిగా పాటించినవారు లేరు. “అతిశయంగా”– ఇతరులను తమ సిద్ధాంతాలకు మళ్ళించామని గొప్పలు చెప్పుకోవాలని వారికి ఉంది.

14. అయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవును గాక; దానివలన నాకు లోకమును లోకమునకు నేనును సిలువవేయబడియున్నాము.

“సిలువ”– విశ్వాసికి మహిమకు, అతిశయానికి నిజమైన ఆధారం ఇదే. తనలో గానీ తాను చేసిన దానిలో గానీ కాక, పాపులకోసం క్రీస్తు మరణించిన విషయంలోనే అతడు అతిశయించాలి. రోమీయులకు 3:27; 1 కోరింథీయులకు 1:29-31; ఎఫెసీయులకు 2:9. ఈ విషయంలో పౌలు ఆదర్శాన్ని అనుసరించకుండా తాము చేసినవాటిని గురించి గొప్పలు చెప్పుకునేవారి విషయం మనం జాగ్రత్తగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఒక మనిషి దేని గురించి అతిశయపడతాడన్నది అతని గుణశీలాలను చక్కగా చూపిస్తుంది. “మరణం చెందినట్టే”– గలతియులకు 2:20; గలతియులకు 5:24. “లోకానికి” అంటే “ఇప్పటి చెడ్డ లోకానికి” (గలతియులకు 1:4) అని పౌలు భావం. మనుషులు కోరేవాటన్నిటికీ, అతిశయించేవాటన్నిటికీ అని అర్థం. యోహాను 1:10; యోహాను 7:7; యోహాను 17:14; రోమీయులకు 12:2; 1 యోహాను 2:15-17; 1 యోహాను 5:19. పౌలు దానికి చెందినది దేన్నీ కోరలేదు. అతనికి సంబంధించినంత వరకు అది హీనమైనది, నిర్జీవమైనది. లోకానికి అతడు సిలువ వేయబడ్డాడు. లోకం అతణ్ణి మతి తప్పినవాడుగా ఎంచి అతణ్ణి దూరంగా ఉంచింది. క్రీస్తు మరణం లోకానికీ, అతనికీ మధ్య పెద్ద అగాధాన్ని సృష్టించింది. లోకం క్రీస్తును సిలువ వేసింది. క్రీస్తును హత్య చేసిన వారితో పౌలుకు పనేమిటి?

15. క్రొత్తసృష్టి పొందుటయే గాని సున్నతిపొందుటయందేమియు లేదు, పొందకపోవుట యందేమియు లేదు.

“కొత్త సృష్టి”– 2 కోరింథీయులకు 5:17. ముఖ్యమైన సంగతేమిటంటే అంతరంగంలో మార్పు, కొత్తదైన ఆధ్యాత్మిక జీవం. ఇవే గాని మత సంబంధమైన ఆచారాలు, కర్మకాండలు, చట్టాలు కాదు. మనం కొత్తగా జన్మించకపోతే (యోహాను 3:3-8) ఈ బయటి సంగతులకు ఎలాంటి నిజమైన విలువా లేదు. తిరిగి జన్మించినట్టయితే వాటికి ఏ విలువా లేదని మనం గ్రహించాలి.

16. ఈ పద్ధతిచొప్పున నడుచుకొను వారికందరికి, అనగా దేవుని ఇశ్రాయేలునకు సమాధాన మును కృపయు కలుగును గాక.
కీర్తనల గ్రంథము 125:5, కీర్తనల గ్రంథము 128:6

“ఈ నియమం”– వ 14,15లో పౌలు చెప్పిన నియమం. “దేవుని ఇస్రాయేల్‌ప్రజకు”– అంటే స్వప్రయత్నాలు మానుకుని క్రీస్తులో నమ్మకం ఉంచిన యూదులు అని పౌలు ఉద్దేశం. వారే నిజమైన ఇస్రాయేల్‌వారు. రోమీయులకు 2:28-29; రోమీయులకు 9:6; రోమీయులకు 11:1-7 పోల్చి చూడండి. విశ్వాసులైన యూదులతో, ఇతర ప్రజలతో తయారైన క్రీస్తుసంఘాన్ని క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో ఎక్కడా “దేవుని ఇస్రాయేల్” అని పిలవడం కనబడదు.

17. నేను యేసుయొక్క ముద్రలు నా శరీరమందు ధరించి యున్నాను, ఇకమీదట ఎవడును నన్ను శ్రమ పెట్టవద్దు.

తన ఉపదేశాన్ని స్వీకరించి, అబద్ధ బోధకులను విసర్జించి, తనను ఇకమీదట కష్టపెట్టకుండా ఉండాలని పౌలు గలతీయ క్రైస్తవులను కోరుతున్నాడు. “యేసు ముద్రలు”– అంటే యేసుక్రీస్తు సేవలో తనకు కలిగిన గాయం మచ్చలు – 2 కోరింథీయులకు 1:5; 2 కోరింథీయులకు 11:23-25; కొలొస్సయులకు 1:24.

18. సహోదరులారా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీ ఆత్మతో ఉండును గాక. ఆమేన్‌.

“అనుగ్రహం”తో మొదలు పెట్టిన రీతిగా “కృప”తోనే పౌలు ఈ లేఖను ముగిస్తున్నాడు. వారికున్న ప్రతి దీవెనా, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికమైన ప్రతి దీవెనా క్రీస్తు కృప వల్లే అని వారికి గుర్తు చేసే మాటలివి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Galatians - గలతీయులకు 6 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సౌమ్యత, సౌమ్యత మరియు వినయానికి ఉపదేశాలు. (1-5) 
మనము ఒకరి భారములను పంచుకొనుటకు పిలువబడితిమి, తద్వారా క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చుదుము. ఈ కర్తవ్యం క్రీస్తు చూపిన ఉదాహరణను అనుసరించి పరస్పర సహనం మరియు కరుణను అభ్యసించవలసి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో తోటి ప్రయాణీకులుగా, ఆపద సమయంలో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉండాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. నియంతల పాత్రను ఊహిస్తూ, వ్యక్తులు తమను తాము తెలివైన వారిగా మరియు ఇతరుల కంటే నైతికంగా ఉన్నతంగా భావించడం ఒక సాధారణ లోపం. అయినప్పటికీ, వ్యక్తులు తమ వాదనలు మరియు వాస్తవికత మధ్య అసమానతను గ్రహించడం వలన అటువంటి స్వీయ-వంచన అంతిమంగా ప్రతికూల పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది.
తనకు లేని గుణాలను కలిగి ఉన్నట్లు నటించడం ద్వారా దేవుడు మరియు తోటి మానవుల నుండి గౌరవం పొందలేరు. ప్రతి వ్యక్తి తన స్వంత చర్యలు మరియు పాత్రను అంచనా వేయాలని కోరారు. మన స్వంత హృదయాలను మరియు ప్రవర్తనలను మనం ఎంత సన్నిహితంగా అర్థం చేసుకుంటే, మనం ఇతరులను అసహ్యించుకునే అవకాశం తక్కువ. బదులుగా, మేము వారి పోరాటాలు మరియు పరీక్షలలో వారికి సహాయం చేయడానికి మరింత మొగ్గు చూపుతాము. కమీషన్ సమయంలో ఒకరి పాపాలు తేలికగా ఉన్నప్పటికీ, దేవుని ముందు జవాబుదారీగా ఉన్నప్పుడు అవి భారంగా మారుతాయి.
ఒక సోదరుడిని వారి పాపాల పర్యవసానాల నుండి విమోచించడానికి ప్రయత్నించడం వ్యర్థం, ఎందుకంటే పాపం ఆత్మపై భారీ భారాన్ని మోపుతుంది. పాపం కేవలం భౌతిక భారం కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనది, మరియు దానిని గుర్తించడంలో విఫలమైన వారు తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు. చాలా మంది వ్యక్తులు తమ పాపాలలో ఆత్మీయంగా మరణించి ఉంటారు, పాపం మోస్తున్న లోతైన ఆధ్యాత్మిక భారం గురించి అవగాహన లేదు. మన పాపాల భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, మనం రక్షకుని వైపుకు మరలాలి మరియు తదుపరి అతిక్రమణలకు లొంగిపోకుండా చురుకుగా కాపాడుకోవాలి.

పురుషులందరి పట్ల, ముఖ్యంగా విశ్వాసుల పట్ల దయ చూపడం. (6-11) 
చాలా మంది వ్యక్తులు బాహ్యంగా భక్తిని ప్రదర్శించినప్పటికీ మరియు ప్రకటించినప్పటికీ, మతపరమైన విధుల నుండి తమను తాము క్షమించుకుంటారు. వారు ఇతరులను మోసగించినప్పటికీ, వారి హృదయాలను మరియు చర్యలను గ్రహించే దేవుడిని మోసగించలేరు. దేవుడు, తప్పు చేయనివాడు, మోసం చేయలేడు లేదా అపహాస్యం చేయలేడు. మన జీవితాల ప్రస్తుత దశ విత్తనాలను నాటడానికి సమానంగా ఉంటుంది; మరణానంతర జీవితంలో, మనం ఇప్పుడు ఏమి విత్తుతామో దాన్ని కోస్తాము. రెండు రకాల విత్తనాలు ఉన్నట్లే-శరీరంలోకి మరియు ఆత్మలోకి-భవిష్యత్తులో సంబంధిత తీర్పు ఉంటుంది.
హేడోనిస్టిక్ మరియు ఇంద్రియ అస్తిత్వానికి నాయకత్వం వహించే వారు కష్టాలు మరియు విధ్వంసం తప్ప మరేమీ ఊహించకూడదు. దీనికి విరుద్ధంగా, పరిశుద్ధాత్మచే మార్గనిర్దేశం చేయబడి, క్రీస్తులో విశ్వాసంతో జీవించి, క్రైస్తవ సద్గుణాలను కలిగి ఉన్నవారు ఆత్మ నుండి నిత్యజీవానికి ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. వ్యక్తులు తమ మతపరమైన విధుల్లో ముఖ్యంగా దయతో అలసిపోవడం సర్వసాధారణం. ఈ వంపుని అప్రమత్తంగా పర్యవేక్షించాలి మరియు ప్రతిఘటించాలి. వాగ్దానం చేయబడిన ప్రతిఫలం మంచి చేయడంలో పట్టుదలతో ఉంటుంది. వారి ప్రభావ పరిధిలో దయగల చర్యలలో పాల్గొనడానికి అందరికీ ప్రోత్సాహం అందించబడుతుంది. మన జీవితమంతా మంచి చేయడంలో మనం శ్రద్ధ వహించాలి, దానిని మన ఉనికికి కేంద్రంగా మార్చుకోవాలి. కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు మరియు మన సామర్థ్యాల మేరకు ఇది చాలా కీలకం.

గలతీయులు జుడాయిజింగ్ ఉపాధ్యాయులకు వ్యతిరేకంగా కాపలాగా ఉన్నారు. (12-15) 
గర్వం, వ్యర్థం మరియు ప్రాపంచిక హృదయాలు ఉపరితల రూపాన్ని కొనసాగించడానికి తగినంత మతంతో సంతృప్తి చెందుతాయి. అయినప్పటికీ, అపొస్తలుడు తన స్వంత విశ్వాసాన్ని, నిరీక్షణను మరియు ఆనందాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించాడు, అతని ప్రధాన గర్వం క్రీస్తు శిలువలో ఉందని నొక్కి చెప్పాడు. ఈ సందర్భంలో, శిలువ క్రీస్తు యొక్క బాధలు మరియు మరణాన్ని సూచిస్తుంది, సిలువ వేయబడిన విమోచకుడు ద్వారా మోక్షం యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉంటుంది. విశ్వాసుల కోసం, ప్రపంచం క్రీస్తు ద్వారా లేదా క్రీస్తు శిలువ ద్వారా సిలువ వేయబడింది మరియు పరస్పరం, వారు ప్రపంచానికి సిలువ వేయబడ్డారు.
విశ్వాసి లోకం పట్ల విమోచకుడి బాధల గురించి ఆలోచించినప్పుడు, ప్రాపంచిక విషయాల పట్ల వారి ప్రేమ తగ్గుతుంది. అపొస్తలుడు ప్రపంచ ఆకర్షణకు గురికాకుండా ఉండిపోయాడు, మరణం యొక్క వేదనలను చూసినప్పుడు సిలువ వేయబడిన వ్యక్తి యొక్క ముఖంలో ఏ అందం చూడని ప్రేక్షకుడిలా ఉంటుంది. అతని దృష్టి అచంచలమైనది, మరణం అంచున ఉన్న ఎవరైనా వారు అతికించబడిన శిలువ నుండి కనిపించే దృశ్యాల ద్వారా ఆకర్షించబడరు.
క్రీస్తుయేసును యథార్థంగా విశ్వసించే వారికి, ఆయనతో పోలిస్తే ప్రాపంచిక విషయాలన్నీ చాలా చిన్నవిగా పరిగణించబడతాయి. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పునరుత్పత్తి ప్రభావం ద్వారా, ఒక పరివర్తన ప్రక్రియ ఉంది-పాత మార్గాలను విస్మరించి, కొత్త దృక్కోణాలు మరియు వైఖరులు చొప్పించబడిన కొత్త సృష్టి. విశ్వాసులు కొత్త రాజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారు, మంచి పనుల కోసం క్రీస్తు యేసులో సృష్టించబడ్డారు మరియు పవిత్రతతో కూడిన జీవితాల్లోకి మార్చబడ్డారు. ఈ పరివర్తనలో మనస్సు మరియు హృదయం రెండింటిలో మార్పు ఉంటుంది, ప్రభువైన యేసుపై విశ్వాసం మరియు దేవుని కొరకు జీవించాలనే నిబద్ధతను అనుమతిస్తుంది. మతం యొక్క అంతర్గత, ఆచరణాత్మక అభివ్యక్తి లేకుండా, బాహ్య వృత్తులు లేదా కేవలం లేబుల్‌లకు విలువ ఉండదు.

ఒక గంభీరమైన ఆశీర్వాదం. (16-18)
వ్యక్తుల మధ్య అత్యంత ముఖ్యమైన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, వారు క్రీస్తు స్వరూపంలో కొత్త సృష్టిగా ఉండటం, ఆయనపై విశ్వాసాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ సూత్రానికి కట్టుబడి ఉన్న వారందరికీ ఒక ఆశీర్వాదం ఉచ్ఛరిస్తారు మరియు ప్రసాదించిన ఆశీర్వాదాలలో శాంతి మరియు దయ ఉన్నాయి. శాంతి అనేది దేవునితో సామరస్యం, స్పష్టమైన మనస్సాక్షి మరియు ఈ జీవితంలో అవసరమైన సౌకర్యాలను కలిగి ఉంటుంది. దయ అనేది ఇతర ఆశీర్వాదాలకు మూలమైన క్రీస్తు ద్వారా దేవుని ఉచిత ప్రేమ మరియు అనుగ్రహంలో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంటుంది. దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యం మన మార్గదర్శక నియమంగా పనిచేస్తుంది, దాని బోధనలు మరియు ఆజ్ఞలు రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది.
దేవుని కృప నిరంతరం మన ఆత్మలతో పాటుగా, పవిత్రం చేస్తూ, ఉత్తేజపరిచి, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. మన జీవితానికి నిజమైన గౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి. అపొస్తలుడు తన శరీరంలో ప్రభువైన యేసు యొక్క గుర్తులను కలిగి ఉన్నాడు-క్రీస్తు మరియు సువార్త బోధల పట్ల అతనికి ఉన్న అచంచలమైన నిబద్ధత కారణంగా హింస నుండి వచ్చిన మచ్చలు. గలతీయులను అతని సహోదరులుగా పేర్కొనడం అతని వినయం మరియు వారిపట్ల గాఢమైన ఆప్యాయత రెండింటినీ ప్రదర్శిస్తుంది. అతను వారికి వీడ్కోలు పలుకుతున్నప్పుడు, వారు క్రీస్తు యేసు అనుగ్రహాన్ని దాని వ్యక్తీకరణలు మరియు ధృవీకరణలు రెండింటిలోనూ అనుభవించాలని హృదయపూర్వక ప్రార్థనను అందజేస్తాడు.
ఆనందాన్ని కనుగొనడానికి, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపకు మించినది ఏమీ అవసరం లేదు. అపొస్తలుడు మొజాయిక్ చట్టాన్ని విధించమని లేదా పనుల నీతి కోసం ప్రార్థించడు; బదులుగా, అతను క్రీస్తు యొక్క దయ యొక్క ఉనికిని ప్రార్థిస్తాడు. ఈ ప్రార్థన వారి హృదయాలలో మరియు వారి ఆత్మలతో నివసించే దయ కోసం, తేజము, ఓదార్పు మరియు ధైర్యాన్ని అందిస్తుంది. దాని నెరవేర్పుపై తన హృదయపూర్వక కోరిక మరియు విశ్వాసాన్ని నొక్కిచెప్పడానికి, అతను దృఢమైన "ఆమేన్"తో ముగించాడు.Shortcut Links
గలతియులకు - Galatians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |