Samuel I- 1 సమూయేలు 25 | View All

1. సమూయేలు మృతినొందగా ఇశ్రాయేలీయులందరు కూడుకొని అతడు చనిపోయెనని ప్రలాపించుచు, రామా లోనున్న అతని ఇంటి నివేశనములో అతని సమాధిచేసిన తరువాత దావీదు లేచి పారాను అరణ్యమునకు వెళ్ళెను.

2. కర్మెలులోని మాయోనునందు ఆస్తిగలవాడొకడు కాపురముండెను. అతడు బహు భాగ్యవంతుడు, అతనికి మూడువేల గొఱ్ఱెలును వెయ్యి మేకలును ఉండెను. అతడుకర్మెలులో తన గొఱ్ఱెల బొచ్చు కత్తిరించుటకై పోయి యుండెను.

3. అతని పేరు నాబాలు, అతని భార్య పేరు అబీగయీలు. ఈ స్త్రీ సుబుద్ధిగలదై రూపసియైయుండెను. అయితే చర్యలనుబట్టి చూడగా నాబాలు మోటువాడును దుర్మార్గుడునై యుండెను. అతడు కాలేబు సంతతి వాడు.

4. నాబాలు గొఱ్ఱెలబొచ్చు కత్తెర వేయించుచున్నాడని అరణ్యమందున్న దావీదు విని

5. తన పని వారిలో పదిమందిని పిలిచి వారితో ఇట్లనెనుమీరు కర్మెలునకు నాబాలు నొద్దకు పోయి, నా పేరు చెప్పి కుశల ప్రశ్నలడిగి

6. ఆ భాగ్యవంతునితోనీకును నీ యింటికిని నీకు కలిగిన అంతటికిని క్షేమమవునుగాక అని పలికి యీ వర్తమానము తెలియజెప్పవలెను.

7. నీ యొద్ద గొఱ్ఱెలబొచ్చు కత్తిరించు వారున్నారను సంగతి నాకు వినబడెను; నీ గొఱ్ఱెకాపరులు మా దగ్గరనుండగా మేము వారికి ఏ కీడునుచేసి యుండలేదు; వారు కర్మెలులో నున్నంతకాలము వారేదియు పోగొట్టుకొనలేదు;

8. నీ పని వారిని నీవు అడిగినయెడల వారాలాగు చెప్పుదురు. కాబట్టి నా పనివారికి దయ చూపుము. శుభదినమున మేము వచ్చితివిు గదా; నీ కిష్టము వచ్చినట్టు నీ దాసులకును నీ కుమారుడైన దావీదునకును ఇమ్ము.

9. దావీదు పనివారు వచ్చి అతని పేరు చెప్పి ఆ మాటలన్నిటిని నాబాలునకు తెలియజేసి కూర్చుండగా

10. నాబాలు - దావీదు ఎవడు? యెష్షయి కుమారుడెవడు? తమ యజ మానులను విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇప్పుడు అనేకు లున్నారు.

11. నేను సంపాదించుకొనిన అన్నపానము లను, నా గొఱ్ఱెలబొచ్చు కత్తిరించువారికొరకు నేను వధించిన పశుమాంసమును తీసి, నేను బొత్తిగా ఎరుగని వారి కిత్తునా? అని దావీదు దాసులతో చెప్పగా

12. దావీదు పనివారు వెనుకకు తిరిగి దోవపట్టుకొని పోయి అతనికి ఈ మాటలన్నియు తెలియజేసిరి.

13. అంతట దావీదు వారితోమీరందరు మీ కత్తులను ధరించుకొను డనగా వారు కత్తులు ధరించుకొనిరి, దావీదు కూడను కత్తి ఒకటి ధరించెను. దావీదు వెనుక దాదాపు నాలుగు వందలమంది బయలుదేరగా రెండువందల మంది సామాను దగ్గర నిలిచిరి.

14. పనివాడు ఒకడు నాబాలు భార్యయైన అబీగయీలుతో ఇట్లనెను అమ్మా, దావీదు అరణ్యములో నుండి, మన యజమానుని కుశల ప్రశ్నలడుగుటకై దూతలను పంపించగా అతడు వారితో కఠినముగా మాట లాడెను.

15. అయితే ఆ మనుష్యులు మాకెంతో ఉపకారము చేసియున్నారు మేము పొలములో వారి మధ్యను సంచరించుచున్నంత సేపు అపాయము గాని నష్టముగాని మాకు సంభవింపనేలేదు.

16. మేము గొఱ్ఱెలను కాయు చున్నంతసేపు వారు రాత్రింబగళ్లు మాచుట్టు ప్రాకారముగా ఉండిరి.

17. అయితే మా యజమానునికిని అతని ఇంటి వారికందరికిని వారు కీడుచేయ నిశ్చయించి యున్నారు గనుక ఇప్పుడు నీవు చేయవలసినదానిని బహు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుము. మన యజమానుడు బహు పనికి మాలినవాడు, ఎవనిని తనతో మాటలాడ నీయడు అనెను.

18. అందుకు అబీగయీలు నాబాలుతో ఏమియు చెప్పక త్వరపడి రెండువందల రొట్టెలను, రెండు ద్రాక్షారసపు తిత్తులను, వండిన అయిదు గొఱ్ఱెల మాంస మును, అయిదు మానికల వేచిన ధాన్యమును, నూరు ద్రాక్షగెలలను, రెండువందల అంజూరపు అడలను గార్ద భములమీద వేయించి

19. మీరు నాకంటె ముందుగా పోవుడి, నేను మీ వెనుకనుండి వచ్చెదనని తన పనివారికి ఆజ్ఞనిచ్చి

20. గార్దభముమీద ఎక్కి పర్వతపు లోయలోనికి వచ్చుచుండగా, దావీదును అతని జనులును ఆమెకు ఎదురుపడిరి, ఆమె వారిని కలిసి కొనెను.

21. అంతకుమునుపు దావీదునాబాలునకు కలిగిన దాని అంతటిలో ఏదియు పోకుండ ఈ అరణ్యములో అతని ఆస్తి అంతయు నేను వ్యర్థముగా కాయుచు వచ్చితిని; ఉపకారమునకు నాకు అపకారము చేసియున్నాడే

22. అని అనుకొని అతనికున్న వారిలో ఒక మగపిల్లవానినైనను తెల్లవారునప్పటికి నేనుండనియ్యను; లేదా దేవుడు మరి గొప్ప అపాయము దావీదు శత్రువులకు కలుగ జేయునుగాక అని ప్రమాణము చేసియుండెను.

23. అబీగయీలు దావీదును కనుగొని, గార్దభముమీదనుండి త్వరగా దిగి దావీదునకు సాష్టాంగ నమస్కారముచేసి అతని పాదములు పట్టుకొని ఇట్లనెను

24. నా యేలినవాడా, యీ దోషము నాదని యెంచుము; నీ దాసురాలనైన నన్ను మాటలాడ నిమ్ము, నీ దాసురాలనైన నేను చెప్పుమాటలను ఆలకించుము;

25. నా యేలిన వాడా, దుష్టుడైన యీ నాబాలును లక్ష్యపెట్టవద్దు, అతని పేరు అతని గుణములను సూచించుచున్నది, అతని పేరు నాబాలు, మోటుతనము అతని గుణము; నా యేలినవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు.

26. నా యేలినవాడా, యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు ప్రాణహాని చేయకుండ యెహోవా నిన్ను ఆపియున్నాడు. నీ చెయ్యి నిన్ను సంరక్షించెనన్నమాట నిజమని యెహోవా జీవముతోడు నీ జీవముతోడు అని ప్రమాణము చేయు చున్నాను. నీ శత్రువులును నా యేలినవాడవైన నీకు కీడు చేయనుద్దేశించు వారును నాబాలువలె ఉందురు గాక.

27. అయితే నేను నా యేలినవాడవగు నీయొద్దకు తెచ్చిన యీ కానుకను నా యేలినవాడవగు నిన్ను వెంబడించు పనివారికి ఇప్పించి

28. నీ దాసురాలనైన నా తప్పు క్షమించుము. నా యేలినవాడవగు నీవు యెహోవా యుద్ధములను చేయుచున్నావు గనుక నా యేలిన వాడ వగు నీకు ఆయన శాశ్వతమైన సంతతి నిచ్చును. నీవు బ్రదుకు దినములన్నిటను నీకు అపాయము కలుగ కుండును.

29. నిన్ను హింసించుటకైనను నీ ప్రాణము తీయుటకైనను ఎవడైన ఉద్దేశించినయెడల, నా యేలిన వాడవగు నీ ప్రాణము నీ దేవుడైన యెహోవాయొద్ద నున్న జీవపుమూటలో కట్టబడును; ఒకడు వడిసెలతో రాయి విసరినట్లు ఆయన నీ శత్రువుల ప్రాణములను విసరివేయును.

30. యెహోవా నా యేలినవాడవగు నిన్ను గూర్చి సెలవిచ్చిన మేలంతటిని నీకు చేసి నిన్ను ఇశ్రా యేలీయులమీద అధిపతినిగా నిర్ణయించిన తరువాత

31. నా యేలినవాడవగు నీవు రక్తమును నిష్కారణముగాచిందించినందుకేగాని, నా యేలినవాడవగు నీవు పగతీర్చు కొని నందుకేగాని, మనోవిచారమైనను దుఃఖమైనను నా యేలినవాడవగు నీకు ఎంత మాత్రమును కలుగక పోవును గాక, యెహోవా నా యేలినవాడవగు నీకు మేలు చేసిన తరువాత నీవు నీ దాసురాలనగు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుము అనెను.

32. అందుకు దావీదునాకు ఎదురు పడుటకై నిన్ను పంపిన ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక.

33. నేను పగ తీర్చుకొనకుండను ఈ దినమున ప్రాణము తీయకుండను నన్ను ఆపినందుకై నీవు ఆశీర్వాదము నొందుదువు గాక. నీవు చూపిన బుద్ధి విషయమై నీకు ఆశీర్వాదము కలుగును గాక.

34. నీవు త్వరపడి నన్ను ఎదుర్కొనక పోయిన యెడల, నీకు హానిచేయకుండ నన్ను ఆటంకపరచిన ఇశ్రా యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా జీవముతోడు తెల్లవారు లోగా నాబాలునకు మగవాడొకడును విడువబడడన్న మాట నిశ్చయము అని చెప్పి

35. తనయొద్దకు ఆమె తెచ్చిన వాటిని ఆమెచేత తీసికొనినీ మాటలు నేను ఆలకించి నీ మనవి నంగీకరించితిని, సమాధానముగా నీ యింటికి పొమ్మని ఆమెతో చెప్పెను.

36. అబీగయీలు తిరిగి నాబాలునొద్దకు రాగా, రాజులు విందుచేసినట్లు అతడు ఇంటిలో విందుచేసి, త్రాగుచు బహు సంతోషించుచు మత్తుగానుండెను గనుక తెల్లవారువరకు ఆమె అతనితో కొద్ది గొప్ప మరేమియు చెప్పక ఊరకుండెను.

37. ఉదయ మున నాబాలునకు మత్తు తగ్గియున్నప్పుడు అతని భార్య అతనితో ఆ సంగతులను తెలియజెప్పగా భయముచేత అతని గుండెపగిలెను, అతడు రాతివలె బిగిసికొనిపోయెను.

38. పది దినములైన తరువాత యెహోవా నాబాలును మొత్తగా అతడు చనిపోయెను.

39. నాబాలు చనిపోయెనని దావీదు వినియెహోవా నాబాలు చేసిన కీడును అతని తలమీదికి రప్పించెను గనుక తన దాసుడనైన నేను కీడు చేయకుండ నన్ను కాపాడి, నాబాలువలన నేను పొందిన అవమానమును తీర్చిన యెహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక అనెను. తరువాత దావీదు అబీగయీలును పెండ్లి చేసికొనవలెనని ఆమెతో మాటలాడ తగినవారిని పంపెను.

40. దావీదు సేవకులు కర్మెలులోనున్న అబీగయీలు నొద్దకు వచ్చిదావీదు మమ్మును పిలిచి నిన్ను పెండ్లిచేసికొనుటకై తోడుకొనిరండని పంపెననగా

41. ఆమె లేచి సాగిలపడినా యేలినవాని చిత్తము; నా యేలినవాని సేవకుల కాళ్లు కడుగుటకు నా యేలినవాని దాసురాలనగు నేను సిద్ధముగా నున్నానని చెప్పి

42. త్వరగా లేచి గార్దభముమీద ఎక్కితన వెనుక నడచుచున్న అయిదుగురు పనికత్తెలతో కూడ దావీదు పంపిన దూతలవెంబడి రాగా దావీదు ఆమెను పెండ్లి చేసికొనెను.

43. మరియదావీదు యెజ్రెయేలు స్త్రీ యైన అహీనోయమును పెండ్లి చేసికొనియుండెను; వారిద్దరు అతనికి భార్యలుగా ఉండిరి.

44. సౌలు తన కుమార్తె యైన మీకాలు అను దావీదు భార్యను పల్తీయేలను గల్లీమువాడైన లాయీషు కుమారునికి ఇచ్చి యుండెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Samuel I- 1 సమూయేలు 25 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

సమూయేలు మరణం. (1) 
ఇజ్రాయెల్ దేశం మొత్తం సమూయేలు కోసం విచారం వ్యక్తం చేసింది మరియు న్యాయంగానే. అతను ప్రతిరోజూ వారి కోసం నమ్మకంగా ప్రార్థించాడు. అంకితభావంతో పని చేసే మంత్రులను ఏ బాధా లేకుండా సమాధి చేయగల నిష్కళంకమైన హృదయాలు ఉన్నవారిని చూడటం నిజంగా నిరుత్సాహపరుస్తుంది. తమ కోసం తీవ్రంగా ప్రార్థించిన మరియు ప్రభువు మార్గాల్లో వారిని నడిపించిన వ్యక్తిని కోల్పోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారు గ్రహించలేరు.

దావీదుఅభ్యర్థన; నాబాలు యొక్క నిరాడంబరమైన తిరస్కరణ. (2-11) 
నాబాలు మరియు దావీదుమధ్య పరస్పర చర్య లేకుంటే, అతని పేరు తెలియకుండా ఉండేది. నాబాలు పేరుకు "మూర్ఖుడు" అని అర్ధం, మరియు సరిగ్గా అదే. ఐశ్వర్యం ప్రపంచం దృష్టిలో ఒకరి స్థాయిని పెంచినప్పటికీ, వివేచనగల పరిశీలకుడు నాబాలు‌ను చిన్నవాడిగా మరియు గుర్తించలేని వ్యక్తిగా చూస్తాడు. అతనికి గౌరవం మరియు చిత్తశుద్ధి లేదు, చులకనగా, అసభ్యకరమైన ప్రవర్తనను ప్రదర్శించాడు. అతని చర్యలు చెడ్డవి, కఠినమైన అణచివేత మరియు సంపదను పోగుచేయడానికి మరియు పోగుచేయడానికి మోసం మరియు హింసను ఉపయోగించుకునే సుముఖత కలిగి ఉంటాయి. దావీదు వంటి నీతిమంతులు లేమితో బాధపడుతుండగా, నాబాలు వంటి వ్యక్తులు వర్ధిల్లుతున్నప్పుడు ప్రాపంచిక సంపదకు తక్కువ విలువ ఉంటుందని ఇది ఒక పదునైన జ్ఞాపికగా పనిచేస్తుంది.
దావీదు తన విజ్ఞప్తిలో, నాబాలు కాపరులకు చూపిన దయను వివరించాడు. దావీదుయొక్క పురుషులు కష్టాలు, అప్పులు మరియు అసంతృప్తి వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, వారు వివేకవంతమైన నిర్వహణకు ధన్యవాదాలు, దోపిడీని ఆశ్రయించకుండా నిరోధించబడ్డారు. నాబాలు యొక్క ప్రతిస్పందన అత్యాశతో నడిచింది, అడిగినప్పుడు దేనితోనూ విడిపోవడానికి ఇష్టపడని వారిలో ఒక సాధారణ ప్రతిచర్య, ఒక పాపాన్ని మరొకటి సమర్థించుకోవడానికి మరియు తక్కువ అదృష్టవంతుల అవసరాలను నిర్లక్ష్యంగా నిర్లక్ష్యం చేయడం. అయితే, దేవుణ్ణి మోసం చేయడం లేదా వెక్కిరించడం సాధ్యం కాదు.
ఈ సంఘటన మనకు ఎదురయ్యే నిందలు మరియు తప్పుడు వివరణలను ఓపికగా మరియు ఉల్లాసంగా భరించాలని బోధిస్తుంది, గొప్ప వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారని గుర్తిస్తారు. నాబాలు తన టేబుల్‌పై ఉన్న నిబంధనలపై తన యాజమాన్యంపై పట్టుబట్టడం, మనం కలిగి ఉన్న వాటిపై మనకు పూర్తి అధికారం ఉందని మరియు దానితో మనకు నచ్చిన విధంగా చేయగలదనే తప్పుడు నమ్మకాన్ని వెల్లడిస్తుంది. అయినప్పటికీ, వాస్తవానికి, మనం కేవలం గృహనిర్వాహకులం, ప్రతిదీ కలిగి ఉన్న వ్యక్తి నిర్దేశించిన విధంగా ఉపయోగించాల్సిన వనరులను అప్పగించాము.

నాబాలును నాశనం చేయాలనే దావీదు ఉద్దేశం. (12-17) 
దేవుడు చెడు మరియు కృతజ్ఞత లేని వారి పట్ల కూడా దయ చూపిస్తాడు, కాబట్టి మనం కూడా ఎందుకు చేయకూడదు? అయితే, దావీదు, నాబాలును మరియు అతనితో సంబంధం ఉన్న ప్రతిదానిని నిర్మూలించాలనే దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నాడు. ఓ డేవిడ్, ఇది నిజంగా నీ స్వరమేనా? ఇన్ని బాధలు భరించి, ఓపిక పాఠాలు నేర్చుకుని ఇంకా కోపంతో ఎలా కృంగిపోతున్నావు? దావీదుఇతర సందర్భాల్లో ప్రశాంతంగా మరియు ఆలోచనాత్మకంగా ప్రదర్శించినప్పటికీ, కొన్ని కఠినమైన మాటలు ఇప్పుడు మొత్తం కుటుంబాన్ని నాశనం చేసే స్థాయికి అతన్ని రెచ్చగొట్టాయి. అత్యంత సద్గుణవంతులైన వ్యక్తులు కూడా, దేవునిచే తమను తాము విడిచిపెట్టినప్పుడు, వారి హృదయాలలో దాగి ఉన్న లోతులను బహిర్గతం చేయవచ్చని ఇది పూర్తిగా గుర్తుచేస్తుంది. అటువంటి ఆపదలనుండి తప్పించుకోవడానికి దైవిక మార్గదర్శకత్వాన్ని కోరుతూ, "ప్రభువా, మమ్ములను ప్రలోభాలకు గురి చేయకుము" అని ప్రార్థించవలసిన ఆవశ్యకతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.

అబీగైల్ దావీదుకు బహుమతి తీసుకుంది. (18-31) 
దావీదు అభ్యర్థనను నాబాలు తిరస్కరించినందుకు అబీగయీల్ ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతి ప్రాయశ్చిత్తంగా పనిచేసింది. ఆమె ప్రవర్తన గొప్ప నేరాలను కూడా శాంతింపజేయగలదని చూపిస్తూ, చెప్పుకోదగిన సమర్పణను ప్రదర్శించింది. ఆమె వినయంగా తన భర్త ప్రవర్తనకు సాకులు చెప్పకుండా పశ్చాత్తాపపడే మరియు పిటిషనర్ పాత్రలలో తనను తాను ఉంచుకుంది. బదులుగా, ఆమె దావీదుహృదయాన్ని మృదువుగా చేయడానికి దేవుని దయపై ఆధారపడింది, అది శక్తివంతంగా పనిచేస్తుందని ఆశించింది.
నాబాలు వంటి బలహీనమైన మరియు ధిక్కారమైన శత్రువుపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం దావీదువంటి వారి కంటే తక్కువగా ఉంటుందని అబిగైల్ నొక్కిచెప్పాడు. నాబాలు అతనికి హాని చేయలేకపోయాడు లేదా ప్రయోజనం పొందలేడు, ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం అనవసరం. అంతేకాకుండా, దావీదుయొక్క ప్రస్తుత కష్టాలకు అద్భుతమైన పరిష్కారాన్ని ఆమె ప్రవచించింది, దేవుడు అతని జీవితాన్ని కాపాడతాడని అతనికి హామీ ఇచ్చింది. అందువల్ల, అతను ఎవరినైనా, ముఖ్యంగా తన దేవుడు మరియు రక్షకుడైన ప్రజల ప్రాణాలను తీయడం అన్యాయం మరియు అనవసరం.
ఆమె విన్నపంలో, అబిగైల్ తన అత్యంత బలవంతపు వాదనను చివరిగా కాపాడింది, అది దావీదువంటి మంచి వ్యక్తితో ప్రతిధ్వనిస్తుందని తెలుసు. ఆమె అతని మనశ్శాంతిని మరియు అతని మనస్సాక్షి యొక్క ప్రశాంతతను కోరింది, అతని అభిరుచికి లోనవడం మానుకోవాలని అతనిని కోరింది. చాలా మంది క్షణికావేశంలో హఠాత్తుగా ప్రవర్తించారు, ఆ తర్వాత తీవ్రంగా పశ్చాత్తాపపడ్డారు. ప్రతీకారం యొక్క ప్రారంభ తీపి తరచుగా శాశ్వత చేదుగా మారుతుంది. డేవిడ్‌ని తర్వాత ఆలోచించినప్పుడు అతని చర్యలు అతనిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఆలోచించమని ఆమె సలహా ఇచ్చింది.
టెంప్టేషన్ సమయాల్లో, సంభావ్య పర్యవసానాల గురించి ఆలోచించడం చాలా కీలకం మరియు మన ఎంపికలను పునరాలోచనలో ఎలా చూస్తాం.

అతను శాంతించబడ్డాడు, నాబాలు మరణిస్తాడు. (32-39) 
దావీదుపాపాత్మకమైన మార్గంలో పాపం చేయకుండా నిరోధించే ప్రావిడెన్షియల్ జోక్యాన్ని పంపినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. సలహాతో, నిర్దేశంతో, ఓదార్పుతో, జాగ్రత్తతో లేదా సమయానుకూలంగా మందలింపుతో మన వద్దకు వచ్చే ఎవరైనా దేవునిచే పంపబడ్డారని ఆయన అంగీకరిస్తాడు. కాబట్టి, మనల్ని పాపంలో పడకుండా కాపాడే అలాంటి సంతోషకరమైన ప్రొవిడెన్స్ కోసం మనం చాలా కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. చాలా మంది ప్రజలు మందలింపును సహనంతో సహించవచ్చు, కానీ కొంతమంది మాత్రమే దానిని నిజంగా అభినందిస్తారు, దానిని అందించే వారిని మెచ్చుకుంటారు మరియు దానిని అనుకూలంగా చూస్తారు.
మనం పాపం యొక్క అంచుకు ఎంత దగ్గరగా ఉంటామో, సమయానుకూలమైన నిగ్రహం యొక్క దయ పెరుగుతుంది. పాపులు చాలా ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సురక్షితంగా భావిస్తారు. నాబాలు యొక్క విపరీతమైన మద్యపానం అతని తెలివితక్కువతనాన్ని బహిర్గతం చేసింది, సమృద్ధిని దుర్వినియోగం చేయకుండా మరియు స్నేహితుల సహవాసంలో తనపై నియంత్రణను కోల్పోలేదు. అలాంటి ప్రవర్తన జ్ఞానం లేకపోవడానికి స్పష్టమైన సంకేతం, మరియు అతిగా మద్యపానం చేయడం అనేది ఒక వ్యక్తి కలిగి ఉన్న ఏ చిన్న జ్ఞానం అయినా నాశనం చేస్తుంది.
మరుసటి రోజు ఉదయం, నాబాలు యొక్క ప్రవర్తన వైన్‌తో ఉల్లాసంగా ఉండటం నుండి బరువెక్కిన హృదయానికి నాటకీయంగా మారిపోయింది, ఇది శరీర సంబంధమైన ఆనందాల యొక్క క్షణిక స్వభావాన్ని మరియు మూర్ఖపు ఉల్లాసాన్ని అనుసరించే భారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. తాగుబోతులు తమ మూర్ఖత్వాన్ని ప్రతిబింబించేటప్పుడు తరచుగా విచారం మరియు పశ్చాత్తాపాన్ని అనుభవిస్తారు.
దాదాపు పది రోజుల తర్వాత, ప్రభువు నాబాలును కొట్టి అతని మరణానికి కారణమయ్యాడు. నాబాలును చంపిన పాపం నుండి తనను కాపాడినందుకు దావీదు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ప్రాపంచిక దుఃఖం, వినయపూర్వకమైన అహంకారం మరియు అపరాధ మనస్సాక్షి కొన్నిసార్లు ఇంద్రియ సంబంధమైన కోరికలను కలిగి ఉన్నవారి ఆనందాలను అంతం చేస్తాయి మరియు దురాశను వారి సంపద నుండి వేరు చేయగలవు. అంతిమంగా, ఒక మార్గం ద్వారా లేదా మరొకటి ద్వారా, ప్రభువు తనకు నచ్చిన విధంగా మరణాన్ని నిర్వహిస్తాడు.

దావీదు అబీగైల్‌ను భార్యగా తీసుకుంటాడు. (39-44)
దావీదుఇజ్రాయెల్ సింహాసనాన్ని అధిరోహిస్తాడనే అబిగైల్‌కు అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంది మరియు ఆమె అతని భక్తి మరియు ప్రశంసనీయమైన పాత్రను ఎంతో గౌరవించింది. అతని ప్రస్తుత సవాళ్ల మధ్య కూడా ఆమె అతని వివాహ ప్రతిపాదనను గౌరవప్రదంగా మరియు ప్రయోజనకరంగా భావించింది. విశేషమైన వినయంతో, మరియు ఆ యుగపు ఆచారాలకు అనుగుణంగా, ఆమె యూనియన్‌కు ఇష్టపూర్వకంగా అంగీకరించింది, అతని పరీక్షలన్నింటికీ అతనికి అండగా నిలబడటానికి సిద్ధపడింది. ఈ విధంగా, క్రీస్తుతో తమను తాము కలుపుకునే వారు కూడా ఆయనతో కష్టాలను భరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి, భవిష్యత్తులో, వారు అతని అద్భుతమైన పాలనలో భాగస్వామ్యం అవుతారని విశ్వసిస్తారు.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |