కొరింథీయులకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక


  • Author: Sajeeva Vahini
  • Category: Bible Study
  • Reference: Sajeeva Vahini

పాలు కాలములో గ్రీసుకు ఒక ముఖ్య పట్టణముగానున్న కొరింథు ప్రపంచమంతటను వ్యాపారము, అక్రమపద్ధతులు, విగ్రహారాధన మొదలైన వాటితో నిండిన ఒక స్థలముగానుండెను. ఇక్కడ పౌలు ఒక సంఘమును ఏర్పరచెను(అపో. కార్యములు 18:1-17). అతని పత్రికలలో రెండవ కొరింధు దేవుని సంఘము అని పేరుకు మాత్రమే వ్రాయబడినవిగా నుండెను.
ఒక అన్య సముదాయము నుండి పిలిచి ప్రత్యేకపరచబడిన సంఘము ఎదుర్కొనవలసిన సమస్యలు, పురికొల్పులు, పోరాటములు, మొదలైనవి ఈ మొదటి పత్రిక బయలు పరచుచున్నది. కొరింథీయ సంఘ జీవితములో ఒకభాగముగా మారిన విభజనలు, నేరములు, దుర్మార్గము, దుష్ట ప్రవర్తన, ప్రభువు బల్ల మరియు కృపావరములను తప్పుగా నుపయోగించుట మొదలైన వాటిని గూర్చి ఈ పత్రికలో పౌలు మాట్లాడుచున్నాడు. శిక్షకార్యములను గూర్చిన నిరాకరింపులు తప్ప కొరింథు విశ్వాసులు వ్రాసి అడిగిన కొన్ని సమస్యలను గూర్చిన తన అభిప్రాయములనుకూడ ఈ పత్రికలో చూడవచ్చును.
ఉద్దేశము:- కొరింథు సంఘము యొక్క సమస్యలను తెలిసికొని వాటికి పరిహారము చెప్పుట, అక్రమ పద్ధతులు నిండిన సముదాయములో విశ్వాసులు ఎట్లు జీవించవలెనని బోధించుట.
వ్రాసిన వారు: - పౌలు.
వ్రాసిన కాలము:- సుమారు క్రీ.శ. 55. పౌలు యొక్క మూడవసువార్త దండయాత్రలో ఎఫెసులో మూడేండ్ల సేవ యొక్క ముగింపులో.
ముఖ్య వ్యక్తులు:- పౌలు, తిమోతి, క్లోయె యింటివారికి.
ముఖ్య స్థలములు:- కొరింథులో సంఘముగా కూడివచ్చు స్థలములు.
గ్రంధ శ్రేష్టత:- నిర్మలత్వమును పటుత్వముగల ఒక బహిరంగమైన పత్రిక.
ముఖ్య పదజాలము:- శరీరానుసారమైన బ్రతుకు అను తప్పును దిద్దుకొనుడి.
ముఖ్య వచనములు:- 1 కోరింథీయులకు 6:19-20; 1 కోరింథీయులకు 10:12-13
ముఖ్య అధ్యాయము:- 1కొరి.13 వివాహ ఆచార వ్యవహారములలో పఠించుట ద్వారాను, ప్రసంగములకు మూలాధార వచనములుగ ఎత్తి చూపుటద్వారాను ఈ అధ్యాయము ప్రేమను గూర్చి మిక్కిలి శ్రేష్ఠమైన పరిమాణముగా కీర్తిగాంచెను. ప్రేమయనునది ఒక ఉద్రేకము. ప్రజలు దానిని కౌగిలించుకొనుటయో, దానిని విడిచి పెట్టి పారిపోవుటయో చేయవచ్చునను అభిప్రాయములను విడచి పెట్టి ప్రేమ ఒక ముఖ్యమైన ఆచరణ కార్యము అను సత్యమును ఈ అధ్యాయము తెలియజేయుచున్నది. అందుకనే దేవుడు అంత మిక్కుటముగా ప్రేమించుట ద్వారా తన కుమారునినే మనకనుగ్రహించెను. (యోహాను 3:16).
గ్రంథ విభజన:- పౌలు మరియు కొందరు దైవ సేవకుల యొక్క ప్రయత్న ఫలితముగా ఒక సంఘమేర్పడెను. అయితే ఆ సంమము నుండి “ కొరింథు” ను దూరముగా పెట్టుట అనునది మిక్కిలి కఠినమైన ఒక కార్యముగా భావింపబడుచున్నది. ఈ కార్యము యొక్క ఆరంభమందలి కార్యమైన ఈ పత్రికను మూడు ముఖ్య భాగములను విశధముగా వివరించవచ్చును.
(1) విభజనలను గూర్చి క్లోయె యింటి వారి యొద్ద నుండి వచ్చిన వార్తలకైన సమాధానము అధ్యాయము 1-4 వరకు.
(2) దుర్మార్గమును గూర్చి వచ్చిన సందేశమునకు జవాబు. అధ్యాయము 5-6 వరకు.
(3) కొరింథీయులు వ్రాసిన ఉత్తరములో కనిపించిన సమస్యలకు సమాధానము. అధ్యాయము 1-16 వరకు.
కొన్ని వివరముల గుర్తింపు:- పరిశుద్ధ గ్రంధములో 46వ పుస్తకము; అధ్యాయములు 16; వచనములు 437; ప్రశ్నలు 113; పాత నిబంధన ప్రవచనములు 5; క్రొత్త నిబంధన ప్రవచనములు 13; చారిత్రక వచనము 377; నెరవేరిన ప్రవచనములు 5; నెరవేరని ప్రవచనములు 55.