Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 3

 • దేవుని నుండి హామీ
 • దేవుని నుండి హామీనలుగు మార్గాలు కలిసే రోడ్డు వంటి పరిస్థితిలో నిలబడి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు, లేదా మనం  వెళ్లే మార్గంలో అడ్డంకులు ఉంటాయనీ తెలిసినప్పుడు, మీకు కావలసిందల్లా జీవితం అని పిలువబడే ఈ ప్రయాణానికి అత్యున్నత నిర్మాణం అయిన దేవుని...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • కరుణామయుడు
 • కరుణామయుడుమనం జీవించే ఈ ప్రపంచంలో, ప్రజలు తమ మార్గం నుండి బయటపడటం లేదా రెండవ అవకాశం ఇవ్వడం చాలా అరుదుగా చూస్తాము.మీకా 7:19లో ఆయన మరల మనయందు జాలిపడును, మన దోషములను అణచివేయును, వారి పాపములన్నిటిని సముద్రపు అగాధములలో నీవు పడవేతువు....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • మన ఆత్మల కోట
 • మన ఆత్మల కోట2 యోహాను 1:8 మేము మీ మధ్యను నెరవేర్చిన కార్యములను చెడగొట్టుకొనక మీరు పూర్ణ ఫలము పొందునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి..మనం ఎల్లప్పుడూ మనల్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. అంతకంటే ప్రాముఖ్యం మన హృదయాలను బాధ్రపరచుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • మన సమృద్ధి – మన బలం
 • మన సమృద్ధి – మన బలంలూకా 12:29 ఏమి తిందుమో, యేమి త్రాగుదుమో, అని విచారింపకుడి, అనుమానము కలిగియుండకుడి. సర్వసమృద్ధిని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. దేవుని వాగ్దానం మన ఎడల ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మన వ్యక్తిగత సంబంధమైన విష...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • మీ పరిచర్యను నెరవేర్చండి
 • మీ పరిచర్యను నెరవేర్చండికొలొస్సయులకు 4:17 మరియు ప్రభువునందు నీకు అప్ప గింపబడిన పరిచర్యను నెరవేర్చుటకు దానిగూర్చి జాగ్రత్త పడుమని అర్ఖిప్పుతో చెప్పుడి.మనలో ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని పరిచర్య కోసం పిలువబడినవారము, బహుశా సంఘ కార్యాలలో, పిల్లల మధ్య లేదా పెద్దల మధ్య పర...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • నీ దప్పికను తీర్చుకో
 • నీ దప్పికను తీర్చుకో యోహాను 7: 37 ఆ పండుగలో మహాదినమైన అంత్యదినమున యేసు నిలిచిఎవడైనను దప్పిగొనిన యెడల నాయొద్దకు వచ్చి దప్పి తీర్చుకొనవలెను.యేసు క్రీస్తు తన దగ్గరకు వచ్చి దప్పికను తీర్చుకోమని మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. మనల్ని ఉత్తేజపరచి ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిబంధన రక్తము
 • నిబంధన రక్తముమత్తయి 26:28 ఇది నా రక్తము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము.మోషే బలిపీఠం మీద బలి అర్పించి రక్తాన్ని ప్రోక్షించినప్పుడు, అది ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో ప్రభువు చేసిన నిబంధనను ధృవీకరించింది.
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు
 • పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపుగలతియులకు 5:16నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచు కొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. అనుదినం మన జీవితాలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడాలని గుర్తుంచుకోవాలి. మనల్ని నడిపించడానికి మనం దేవుని ఆత్మపై ఆధారప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రతి ప్రార్ధనకు జవాబు
 • ప్రతి ప్రార్ధనకు జవాబు1 దినవృత్తాంతములు 4:10యబ్బేజు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవునిగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టినీవు నన్ను నిశ్చయముగా ఆశీర్వదించి నా సరిహద్దును విశాల పరచి నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ దానిలోనుండి నన్ను తప్పించుము అని ప్రార్థింపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన ద...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • సంబంధం సరిదిద్దుకో
 • సంబంధం సరిదిద్దుకో1 యోహాను 2:1 నా చిన్నపిల్లలారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై యీ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను. ఎవడైనను పాపము చేసినయెడల నీతిమంతుడైన యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది తండ్రియొద్ద మనకున్నాడు.ఒక పిల్లవాడు తన తల్లిదండ్రులకు కోపం లేదా బాధ కల...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • సంపద-నిర్మాణ రహస్యం
 • సంపద-నిర్మాణ రహస్యంసామెతలు 11:24 వెదజల్లి అభివృద్ధిపొందువారు కలరు తగినదానికన్న తక్కువ ఇచ్చి లేమికి వచ్చువారు కలరు.అవును, ఈ రకమైన ఆర్థికశాస్త్ర నియమాన్ని ఏ వ్యాపార పుస్తకాల్లో  లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు వివరించలేవు. ఇది తన ప్రజలకు పరలోక దే...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచే పాటలు
 • సంతోషాన్ని వ్యక్తపరచే పాటలుమీకు ఇష్టమైన పాట ఏది అని ఎవరైనా మమ్మల్ని అడిగితే, కొంచం కూడా ఆలోచించకుండా వెంటనే పాడేస్తాము. పాటలు మన ఆనందాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి మరియు ఆ పాట చరణాల్లోని పదాలను గుర్తుంచుకోవడానికి మనలో అది ఒక అందమైన అనుభూతి....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • షరతులు లేని ప్రేమ
 • షరతులు లేని ప్రేమ యోహాను 6:37 మీరు నన్ను చూచి యుండియు విశ్వసింపక యున్నారని మీతో చెప్పితిని. మనయెడల దేవుని ప్రేమ అసమానమైన అది షరతులులేనిది. మనందరికీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చి తన ప్రేమను అనుభవించే అవకాశం ఇవ్వబడింది. మనం ఎవరము? ఏమి చేశాము ?...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • శ్రమల్లో సంతోషం
 • శ్రమల్లో సంతోషం1 థెస్సలొనీకయులకు 5:9 - ఎందుకనగా మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా రక్షణపొందుటకే దేవుడు మనలను నియమించెను గాని ఉగ్రతపాలగుటకు నియమింపలేదు. గమనించండి, దేవుడు మనలను ఎన్నడు విడిచిపెట్టలేదు, బదులుగా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనలను రక...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • వీడ్కోలు
 • వీడ్కోలునిజంగా మీరు క్రైస్తవులైతే, మీ ఆత్మలో మీరు నూతనంగా చేయబడి క్షమించబడ్డారని గ్రహించండి. ఈ రోజు మీలో యేసుక్రీస్తు యొక్క సజీవ వాహిని ప్రవహిస్తూ ఉంది, అది శాశ్వతమైనది. మీరు దేవునితో సత్ సంబంధం కలిగి జీవిస్తున్నప్పుడు, ఇది ఒక నూతన ఉత్సాహంతో పాటు చక్కని  ప్రోత్స...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • విముక్తి
 • విముక్తి69 రోజులుగా భూగర్భంలో చిక్కుకున్న 33 మంది చిలీ దేశంలో మైన్ లో పనిచేసే వారు రక్షించబడ్డారు. వీరిని రక్షించడాన్ని ప్రపంచమంతా చూసింది. చివరి వ్యక్తి మాత్రం గురువారం, అక్టోబర్ 14, 2010న క్షేమంగా బయటకు తీసుకొని రాగలిగారు. ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేడుకలతో ఆనందంతో గ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • యేసే మా జీవజలం
 • యేసే మా జీవజలందుప్పి ఒక మనోహరమైన జంతువు, దాన్ని తరుముకొచ్చే శత్రువులనుండి తప్పించుకోడానికి కొన్నిసార్లు నీటి ప్రవాహంలోనికి పరుగెడుతుంది. తద్వారా అది తన సువాసనను కోల్పోయి తప్పించబడుతుంది. అడవిలో నీటి ప్రవాహాలు వాటి దాహాన్ని తీర్చడమే కా...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆనందాల నది
 • ఆనందాల నదికీర్తనల గ్రంథము 36:8 - నీ మందిరము యొక్క సమృద్ధివలన వారు సంతృప్తి నొందుచున్నారు. నీ ఆనందప్రవాహములోనిది నీవు వారికి త్రాగించుచున్నావు.ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన చుట్టూ అనేక విషయాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అన్యాయం మరియు ప్రమాదా...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తు సాక్షి
 • క్రీస్తు సాక్షిరోమా సామ్రాజ్యం వారి అహంకారయుక్తమైన అధికారంతో ఆ దుశ్పాలకులు యేసును దోషిగా నిర్ధారించి, నేరస్తునిగా అత్యంత బాధాకరమైన శిక్షతోపాటు, సుదీర్ఘమైన మరణ శాసనాన్ని అమలు చేశారు.  బైబిలులో పేరు కూడా ప్రస్తావించని ఓ శాతాధిపతి, యేసు క్రీస్తు సిలువకు ప్రత్యక్ష్య...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • తండ్రి – మన రక్షకుడు, సమస్తము దయజేయువాడు
 • తండ్రి – మన రక్షకుడు, సమస్తము దయజేయువాడుకీర్తనల గ్రంథము 147:14 నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే“ఒక మహిళ రాత్రి సమయంలో ఒంటరిగా వెళుతుండగా, ఒక వ్యక్తి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు..” అని ఒక వార్...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిరాశకు గురైనప్పుడు!
 • నిరాశకు గురైనప్పుడు!కీర్తనల గ్రంథము 77:6 - నేను పాడిన పాట రాత్రియందు జ్ఞాపకము చేసి కొందును హృదయమున ధ్యానించుకొందును. దేవా, నా ఆత్మ నీ తీర్పుమార్గము శ్రద్ధగా వెదకెను.శ్రమల రోజులన్నీ ప్రార్థన రోజులుగా ఉండాలి; తీవ్రమైన కష్టాల కొలిమిలో ఉన్నప్ప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • న్యాయం యొక్క సారాంశం
 • న్యాయం యొక్క సారాంశంయెషయా 26:9 రాత్రివేళ నా ప్రాణము నిన్ను ఆశించుచున్నది నాలోనున్న ఆత్మ ఆసక్తితో నిన్ను ఆశ్రయించు చున్నది. నీ తీర్పులు లోకమునకు రాగా లోకనివాసులు నీతిని నేర్చుకొందురు.ఒక విషాదకరమైన ప్రమాదం, స్నేహితుడి నుండి మోసం లేదా దీర్ఘకా...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • మా బ్రదుకు దినములు!
 • మా బ్రదుకు దినములు!ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి సోకిందని ఒక తండ్రి తన కుమారుణ్ణి హాస్పిటల్ కు తీసుకొని వెళ్ళాడు. పరీక్షలు చేసిన డాక్టర్ గారు, కొన్ని దినములు ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము బ్రదు   కుతాడని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము, కాని వేచి చూడండి అన్నాడు. రోజులు, వారాలు గడుస్తున్న...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • కనురెప్ప
 • కనురెప్ప “దేవుడు ఒక కనురెప్పను పోలియున్నాడు” అనే సంగతిని ఒక స్నేహితునికి వివరించాను. ఆశ్చర్యపోయిన అతడు కనురెప్పను వేసి అర్ధమయ్యేవిధంగా వివరించు అన్నాడు. మనం కూడా ఒకసారి కనురెప్పను వేసి దాని వెనుక ఉన్న మర్మాన్ని నేర్చుకుందామా.బైబిలులోన...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • సర్వజ్ఞానం
 • సర్వజ్ఞానంచురుగ్గా ఉండే చిన్న బిడ్డలను ప్రశ్నలు అడిగితె సమాధానం వెంటనే చెప్పేయగలరు. సమాధానం సరైనదా లేదా అనే ఆలోచన వారికి ఉండదు కాని వారి ఉద్దేశం “నా కన్నీ తెలుసు”. వాస్తవానికి చిన్న బిడ్డల కంటే పెద్దవారికే బాగా తెలుసు. తరుచు మన దగ్గర జవాబుల కంటే ప్రశ్నలే ఎక్కువగా ఉంట...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • విమోచకుడైన దేవుడు
 • విమోచకుడైన దేవుడుయెషయా 44:23 - యెహోవా ఆ కార్యమును సమాప్తి చేసియున్నాడు ఆకాశములారా, ఉత్సాహధ్వని చేయుడి భూమి అగాధస్థలములారా, ఆర్భాటము చేయుడి పర్వతములారా, అరణ్యమా, అందులోని ప్రతి వృక్షమా, సంగీతనాదము చేయుడి. యెహోవా యాకోబును విమోచించును ఆయన ఇశ్రాయేలులో తన్నుతాను మహిమోన్నత...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • అనుమానమనే పొగమంచు
 • అనుమానమనే పొగమంచు కొన్ని దినములు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో పర్యటించినప్పుడు, అందమైన లండన్ మహానగరంలో ఒక హోటల్లో బసచేశాను. ఆరోజు రాత్రి ౩ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత, యెముకలు గడ్డకట్టే చలి. తెల్లవారుజామునే మెలుకువ వచ్చేసరికి, హోటల్ రూమ్ లో ఉన్న బాల్కనీలోనుండి గమనిస్తే సూర్యుడు ఉదయిం...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు!
 • ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు!చంద్రుణ్ణి దగ్గరగా చూసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అంతరిక్ష విమానం అపోలో 15 వ్యోమగామి ఆల్ఫ్రెడ్ వోర్డన్ ఒక ఇంటర్వ్యూ లో పేర్కొన్నారు. 1971 లో మూడు రోజుల ముందే తనకు ఏర్పాటు చెయ్యబడిన అంతరిక్ష విమాన భాగంలోకి వెళ్ళాడు. అయితే తన తోటి ఇద్దరు వ్యోమగాములు చంద్రున...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిజమైన సందేహం
 • నిజమైన సందేహంతోమా అనే పేరు గురించి ప్రస్తావిస్తే అన్నిటికంటే ముందు మనకు గుర్తువచ్చేది “సందేహించేవాడు”. మరణమొంది, సమాధి చేయబడి, పునరుత్థానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనపుడు ఆ సమయంలో మనమక్కడ వుండివుంటే మనలో ఎంత మందిమి సందేహించకుండా నమ్మియుండే వాళ్ళం?....
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • మంటి ఘటములలో ఐశ్వర్యము
 • మంటి ఘటములలో ఐశ్వర్యముచైనా దేశానికి చెందిన కొందరు రైతులు ఒక బావిని త్రవ్వుచున్నప్పుడు ఆశ్చర్యమైన కొన్ని శిల్పాలను కనుగొన్నారు. కొందరు పరిశోధకులు ఈ శిల్పాలు ఏమై ఉండవచ్చు అని పరిశోధన చేసినప్పుడు అవి ౩వ శతాబ్ద కాలానికి చెందిన మానవ పరిమాణంలో ఉన్న “టెర్రాకొట్టా” శిల్పాలుగ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • సజీవయాగం
 • సజీవయాగంనేను కాలేజి చదువుకుంటున్న రోజుల్లో అత్యాధునికంగా విడుదలవుతున్న కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలను నేర్చుకోవాలని ఆలోచించాను. ఇటువంటి కోర్సులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చే వారిని కలిసి, కొంత సమయం వారి శిక్షణలో నేర్చుకుంటే రాబోయే దినాల్లో కొంతైనా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని భావించాను. ...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • విశ్వాసంలో స్థిరత్వము
 • విశ్వాసంలో స్థిరత్వముఈ దినాల్లో ప్రపంచ దేశాలు ఆర్ధిక మాంద్యంతో అనేక సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్నాయి. కారణం కరోనా మహమ్మారి అటు దేశ ప్రజలను ఇటు ఆర్ధిక సామాజిక వ్యవస్థలను చిన్నాభిన్నం చేసేసింది. స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోయే సరికి  పెట్టుబడిదారులందరూ నష్టపోయిన పరిస్థితి కనబడుత...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • అల్పమైన పరిచర్యలు
 • అల్పమైన పరిచర్యలుబైబిలులోని కొన్ని సంగతులు మనకు ఆశ్చర్యాన్ని కలుగజేసే విధంగా ఉంటాయి. వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోనికి ఇశ్రాయేలీయులను మోషే నడిపించే సమయంలో, అమాలేకీయులు వారిపై యుద్ధానికి వచినప్పుడు; మోషే తన చేతి కఱ్ఱను చేతపట్టుకొని కొండ శిఖరము మీద నిలబడి, తన చెయ్యి పైకెత్తి...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • తిరిగి నిర్మించుకుందాం
 • తిరిగి నిర్మించుకుందాంనేను 10వ తగతి చదువుకునే రోజుల్లో ఒక టౌన్ లో ఉండేవాళ్ళం. నాన్నగారికి బదిలీ అవ్వడం మా పైచదువులకోసం హైదరాబాదు చేరుకున్నాం. దాదాపు 20సంవత్సరాలు ఆ టౌన్ లో గడిపిన నాకు ఎన్నో జ్ఞాపకాలు ఆ ప్రదేశంలో ఉండేవి. అలా రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచాయి. తిరిగి మరల...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవునికి కృతఙ్ఞతలు
 • అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవునికి కృతఙ్ఞతలు నేను దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఏ సందర్భాలోనైనా స్తుతిస్తాను అని ఒక స్నేహితునికి చెప్తూ ఉండేవాణ్ణి. అనుకోకుండా ఒకరోజు వేరే ఊరికి వెళుతున్నానని వీడ్కోలు చెప్పి బస్టాండ్ కు వెళ్ళాను. నేను ఆలస్యంగా వెళ్లేసరికి బస్సు ముందే వెళ్ళిపోయిం...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవునికి కృతఙ్ఞతలు
 • అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవునికి కృతఙ్ఞతలు నేను దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ ఏ సందర్భాలోనైనా స్తుతిస్తాను అని ఒక స్నేహితునికి చెప్తూ ఉండేవాణ్ణి. అనుకోకుండా ఒకరోజు వేరే ఊరికి వెళుతున్నానని వీడ్కోలు చెప్పి బస్టాండ్ కు వెళ్ళాను. నేను ఆలస్యంగా వెళ్లేసరికి బస్సు ముందే వెళ్ళిపోయిం...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • సృష్టి పరిమళాలు
 • సృష్టి పరిమళాలుఒకరోజు నేను హిమాలయా పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతమైన లోయలు, నదులు, జలపాతాలను వీక్షించాను. దేవుని అద్భుతమైన సృష్టి అందాలు చూడాలంటే రెండు కళ్ళు చాలవనించింది. ఫోటోల్లో లేదా విడియోల్లో చూడడం కంటే నేరుగా ఆ ప్రదేశాల్లో నడిచి వీక్షిస్తే అద్భుతంగా అన...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రభువునందు ఆనందించుడి
 • ప్రభువునందు ఆనందించుడిపండగ ఆఫర్! మీ పాత వస్తువులను ఎక్స్చేంజి చేసుకునే సదావకాశం! అనే వార్త వినగానే అరల్లో ఉన్న అవసరం లేని వంట సామాన్లను మార్చేద్దాం పదండి అని నా భార్య మూటగట్టి రెడీ చేసింది. కొన్ని అవసరం లేనివి, మరి కొన్ని పాతబడిపోయినవి, మరికొన్ని మనం వాడలేక భారంగా అన...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • నేను పొరపాటు చేశాను!
 • నేను పొరపాటు చేశాను!ఒక అతి పెద్ద కార్పోరేట్ కంపెనీ సి.యీ.వో, తన కంపెనీ అక్రమమైన కార్యకలాపాలను గురించి టీవీ వారితో చర్చిస్తూ “పొరపాట్లు జరిగాయి అన్నారు”. ఈ మాటను చెప్తూ - బాధలో తానున్నాడని బయటకు కనిపించేలా చెప్పినా, ఆయన ఆ నిందను ఆమడ దూరంలో ఉంచి, తను వ్యక్తిగతంగా ఆ తప్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • అంతరంగ పోరాటాలు
 • అంతరంగ పోరాటాలునాకు తెలిసిన ఒక స్నేహితుడు సువార్త విని నూతనంగా క్రీస్తును విశ్వసించడం మొదలుపెట్టాడు. అయితే క్రీస్తును విశ్వసించకముందు శరీర క్రియలతో పాపములో తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు. యేసు ప్రభువును స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి తన జీవితాన్ని మర్చుకుందాం అనుకున్నా;...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • అమ్మ
 • అమ్మఅమితమైన ప్రేమ, అంతులేని అనురాగం, అలుపెరుగని ఓర్పు, అద్భుతమైన సాన్నిహిత్యం, కనిపించే దైవం, కని పెంచే మాతృమూర్తి, అరుదైన రూపాన్ని మనకిచ్చే అపురూపమైన కావ్యం, చిరకాల జ్ఞాపకం,  ఎన్నడు వాడని మరుమల్లి,  అమృతం కన్నా తియ్యని ప్రేమలో... ప్రపంచం మనల్ని చూడక ముందే ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుని ముఖదర్శనం
 • దేవుని ముఖదర్శనం తొమ్మిదేళ్ళ నా కుమారుడు ఎప్పుడు నన్ను అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాడు. కొన్ని సార్లు వాడు వెనక్కి తిరిగి కూడా మాట్లాడం నేర్చుకున్నాడు. నేను తరచూ, “నాకు వినబడడం లేదు, మాట్లాడుతున్నప్పుడు దయచేసి నావైపు చూసి మాట్లాడు” అని అంటూ ఉంటాను. ఈ అనుభవం మనలో అన...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఎన్నడూ మారనిది ఏంటి?
 • ఎన్నడూ మారనిది ఏంటి?నేను పదవ తరగతి చదువుకుంటున్న రోజుల్లు ఉన్న సిలబస్ ఈ కాలంలో ఆ తరగతి చదువుకునే విద్యార్ధులను ఆడిగినప్పుడు పుస్తకాల్లో, పఠాలలో ఎన్నో మార్పులు చేసారని అర్ధమయింది. బహుశా మీరుకూడా గమనించియుండవచ్చు. మార్పుల గూర్చి పరస్తావిస్తే మనం పుట్టినప్పుడు ఉన్న పరిస...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తు సువాసన
 • క్రీస్తు సువాసనఐర్లాండ్ కు చెందిన ప్రముఖ రచయిత్రి రీటా ఫ్రాన్సిస్ స్నోడేన్, తాను వ్రాసిన ఒక పుస్తకంలో ఒక అందమైన కథను చిత్రీకరించింది. ఒకానొక రోజు తాను ఇంగ్లాండు దేశమునకు ప్రయాణం చేసినప్పుడు, ఒక హోటల్ లో కూర్చొని కాఫీ అస్వాధిస్తుండగా, చక్కటి సువాసన వస్తుండడం గమనించింద...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini
 •  
 • దేవుణ్ణి ఆశ్వాధించు
 • దేవుణ్ణి ఆశ్వాధించుఒకానొకరోజు తెల్లవారుజామునే లేచి చెన్నై బీచ్ ప్రాంతంలో  నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, బహుశా 5 గంటల ముప్పై నిమి. అనుకుంటా, అద్బుతమైన సూర్యోదయాన్ని చూడగలిగాను. కంటికి కనబడేంత దూరంలో సముద్రపు అంచులనుండి లేలేత కిరణాలతో మెరుస్తున్న సముద్రం, చీకటిని పారద్రోలే ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • విశ్వాసపు సహనం
 • విశ్వాసపు సహనందాదాపు 400 సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో బానిస బ్రతుకులకు ఒక్కసారిగా విడుదల దొరికేసరికి ఆరు లక్షల ఇశ్రాయేలీయుల కాల్బలం కనానువైపు ప్రయాణం మొదలయ్యింది. సాఫీగా ప్రయాణం సాగిపోతుంది అనుకునేలోపే ముందు ముంచెత్తే ఎర్ర సముద్రం వెనక మష్టుపెట్ట జూసే ఫారో సైన్యం. మరణం ఇరువై...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నా జీవితం ఎలా ఉండాలి?
 • నా జీవితం ఎలా ఉండాలి? “నీవు ఎందుకు పనికి రాని వాడవని” తండ్రి గద్ధిస్తే, ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో రవి అనుదినం నిరాశ పడిపోయేవాడు. తన తండ్రి మాటలు అతని హృదయంలో లోతుగా గుచ్చుకున్నాయి. నీ స్నేహితులను చూడు వారు బాగా సెటిల్ అయ్యారు, మన బంధువుల ముందు నేను తలెత్తుకోలేక పో...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • అనుభవ గీతాలు
 • అనుభవ గీతాలుఒక రోజు సాయంత్రం మేము మరియు మా సంఘంలోని మరి కొన్ని కుటుంబాలతో కలిసి చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టాము. చెన్నై పట్టణంలో నివసించే మాకు, ఎవరైనా తెలుగు వారు పరిచయం అయ్యారంటే ఆ ఆనందమే వేరు. మన వాళ్ళు కలిసారంటే ఎక్కడలేని తెలుగు వంటలు, ఆంధ్రా రాజకీయాల చర్చలు జరుగుతూనే...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది!
 • దేవుని సమయం ఎప్పటికీ ఖచ్చితమైనది!సిరియా రాజు... ఇశ్రాయేలు రాజుతో యుద్ధము చేయుటకు తన దండు పేటను సిద్ధపరచుకొని, చీకటిలో నెమ్మదిగా ఇశ్రాయేలీయులను చుట్టుముట్టారు. బలం బలగం ఇశ్రాయేలీయులతో పోల్చుకుంటే సిరియా సైన్యం లెక్కించలేని గుఱ్ఱములు రథములు; గెలుపు తమదే అనుకున్నారు సిర...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని పిలుపుకు ప్రతిస్పందించడం
 • దేవుని పిలుపుకు ప్రతిస్పందించడంఒరేయ్ ఎక్కడున్నావ్ రా? అనే పిలుపు తప్ప తనతో మాట్లాడే సందర్భాలన్నీ... నా కుమారునికి చాలా ఇష్టం. వాడు ఎదో ఒక తుంటరి పని చేసి నాకు కనబడకుండా దాక్కోడానికి ప్రయత్నించినప్పుడే... ఆలా గట్టిగా పిలిచిన సందర్భాలు. తలిదండ్రులు బిడ్డల పట్ల కోపపడేది...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నిష్కళంకమునైన భక్తి
 • నిష్కళంకమునైన భక్తిఆస్ట్రేలియా దేశంలో సిడ్నీలో ఒక చిన్న చర్చి ఉంది. ఆ సంఘ సభ్యురాలు కేజియా... నర్సుగా పనిచేస్తూ దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తూ ఉండేది. అనుకోకుండా ఒక రోజు అదే సంఘంలో విశ్వాసియైన ఒక సహోదరికి తెలియని ఒక వ్యాధి కలిగిందని గుర్తించింది కేజియా. నరాలను కండరాలను బ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవునికి మరుగైనది ఏదైనా ఉన్నదా?
 • దేవునికి మరుగైనది ఏదైనా ఉన్నదా?మీకు తెలుసా? 2015 నాటికి ప్రపంచమంతా 245 మిలియన్ల cctv కెమెరాలు అమర్చబడియున్నాయని అంతర్జాతీయ పరిశోధన సంస్థ వెల్లడిచేసింది. ప్రతీ సంవత్సరం 15 శాతం పెరుగుతూ 2020 నాటికి ఆ సంఖ్యా కొన్ని బిలియన్ల కెమరాలు మనలను పతీరోజు గమనిస్తూనే ఉన్నాయి. హోట...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలు
 • కృతజ్ఞత కలిగిన జీవితాలుఆత్మీయ జీవితంలో నైపుణ్యత మరింత పెరగాలని సూజన్ (Suzan) ఒక పాత్రని తీసుకొని, తన రోజువారి జీవితంలో యే సందర్భంలోనైనా దేవునికి కృతఙ్ఞతలు చెల్లించాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా ఒక చీటీ రాసి ఆ పాత్రలో జారవిడిచేదంట. ఒక్కో రోజు 4 లేదా 5 చీటీలు రాస్తే కొన్ని...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నాకు ఆశ్రయదుర్గమగు యెహోవా
 • నాకు ఆశ్రయదుర్గమగు యెహోవా సన్నుతింపబడును గాక ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును నా వ్రేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడైయున్నాడు. కీర్తనలు 144:1పక్షిరాజు సర్పముతో నేలపై పోరాటం చేయదు. అది దానిని ఆకాశంలోకి ఎత్తి యుద్ధ మైదానాన్ని మార్చేస్తుంది, ఆపై  సర్పమును  ఆకాశంలోకి విడిచిప...
 • Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరం
 • గెలుపుకు ఓటమికి మధ్య దూరంవిన్సెంట్ వాన్ గోహ్ డచ్ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ చిత్రకారుడు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తన కళలను 19వ శతాభ్ద కాలంలో ప్రదర్శించాడు. అయితే ప్రఖ్యాతి గాంచిన వ్యక్తీ అని చెప్పబడినట్టు తన జీవితకాలంలో 900ల చిత్రాలను వేసి అమ్మకానికి పెట్టినప్పటికీ, కేవలం...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • రాబోవు కాలమునందు నీకు మేలు కలుగును
 • రాబోవు కాలమునందు నీకు మేలు కలుగునుమనం కృంగిపోయినప్పుడు లేదా ఊహించనిది జరిగినప్పుడు, ప్రస్తుత పరిస్థితినుండి ఎలా దాటిపోవాలో కష్టంగా అనిపిస్తుంది. జరగబోయే కార్యాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో సంశయంగా ఉంటాయి. కానీ దేవుడే స్వయంగా మన సమస్యల్లో ప్రమేయం...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మనం చేరుకోబోయే గమ్యం
 • మనం చేరుకోబోయే గమ్యంరవి అస్తమించని సామ్రాజ్య అధిపతి, ప్రపంచాన్ని జయించిన వీరుడు అలక్సాండర్ ది గ్రేట్.  తండ్రిని మించిన కొడుకు, గురువును మించిన శిష్యుడు. క్రీ. పూ. 4వ శతాభ్ద కాలంలో కేవలం 12సంవత్సరాలలో ప్రపంచాన్నంతా జయించి, రాజ్యాల సరిహద్దులను, ప్రపంచ పటాన్నే మార్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సంరక్షణ
 • సంరక్షణనా కుమారుడు ప్రతి రోజు స్కూలుకు వెళుతుంటాడు. స్కూలుకు వెళ్ళిరావడానికి ఒక బస్సును సిద్ధపరచి, స్కూలుకు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు డ్రైవరుకి ఫోన్ చేసి చేరుకున్నడా లేడా అని కనుక్కోవడం అలవాటైపోయింది. క్షేమంగా చేరుకున్నాడు అనే వార్త విన్నప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా అనిపించేది. ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన అడుగుజాడలు | Walk the Talk
 • మన అడుగుజాడలుఫిలిప్పీయులకు 4:9 మరియు మీరు నావలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నాయందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో ఏవి చూచితిరో, అట్టివాటిని చేయుడి; అప్పుడు సమాధాన కర్తయగు దేవుడు మీకు తోడైయుండును.యేసు క్రీస్తును అనుసరిచే మన విశ్వాసానికి గూర్చిన జ్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • శ్రమకు బాధకు ముగింపు | With the King
 • శ్రమకు బాధకు ముగింపుయెషయా 33:17 అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులార చూచె దవు బహు దూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కన బడును.ఒకనాడు మనందరికీ ఆ నిత్యరాజ్యంలో మన నీతి సూర్యుడైన యేసు క్రీస్తు సౌందర్యమైన ముఖదర్శనం చూడగలమనే నిరీక్షణ ఉంది. ఈ నిరీక...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నీతోనే ఉన్న నీ దేవుడు | God is always with us.
 • నీతోనే ఉన్న నీ దేవుడుద్వితీయోపదేశకాండము 31:3 నీ దేవు డైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ జనములను నీ యెదుట నుండకుండ నశింపజేయును, నీవు వారి దేశ మును స్వాధీనపరచుకొందువు. యెహోవా సెలవిచ్చి యున్నట్లు యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును.మన ముందు ఉన్న జీ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఆదరణ పొందుకో | Take Comfort
 • ఆదరణ పొందుకోయెషయా 54:8 మహోద్రేకము కలిగి నిమిషమాత్రము నీకు విముఖుడ నైతిని నిత్యమైన కృపతో నీకు వాత్సల్యము చూపుదును అని నీ విమోచకుడగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.ఈ వాక్యం ప్రకారం ఇశ్రాయేలు ప్రజలు పాపం చేసి దేవుని నుండి దూరమయ్యారు మరియు దాని ఫలి...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఇక కన్నీళ్లు ఉండవు | No More Tears
 • ఇక కన్నీళ్లు ఉండవుప్రకటన గ్రంథం 7:17 ఏలయనగా సింహాసన మధ్యమందుండు గొఱ్ఱెపిల్ల వారికి కాపరియై, జీవజలముల బుగ్గలయొద్దకు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి కన్నులనుండి ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచి వేయును.అంత్యదినములలో యేసు క్రీస్తు తాను ఏర్పరచుకున్న ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • పరిచర్య పిలుపు
 • పరిచర్య పిలుపు లూకా 5:10 అందుకు యేసు భయపడకుము, ఇప్పటినుండి నీవు మనుష్యులను పట్టువాడవై యుందువని సీమోనుతో చెప్పెను.తాను చేయబోతున్న నూతన పరిచర్యలో అననుకూల పరిస్థితులకు, సవాళ్లకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని యేస...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • కష్ట సమయాల్లో
 • కష్ట సమయాల్లోకీర్తనల గ్రంథము 20:1 ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకుత్తరమిచ్చును గాక యాకోబు దేవుని నామము నిన్ను ఉద్ధరించును గాక.కష్ట సమయాల్లో ప్రార్థన మరియు దేవునిపై విశ్వాసం చాలా అవసరం. ఈ వాక్యంలో కీర్తనాకారుడు తన కష్ట సమయాల్లో దేవుని సహాయం కోసం హృద...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సమస్తము క్రీస్తు ద్వారా | Only Through Christ |
 • సమస్తము క్రీస్తు ద్వారాపౌలు, తన పరిచర్యలో అనేక పరీక్షలు మరియు హింసలను ఎదుర్కొన్నాడు. సముద్ర మార్గంలో ఎన్ని సార్లు ఓడ బ్రద్దలైనప్పటికీ, పరిచర్యలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించినప్పటికీ, అతను దేవునిలో బలాన్ని పొందాడు మరియు అన్ని పరిస్థితులలో సంతృప్తి చెందడం నేర్చుకున్నాడు. అ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ప్రతి ఒక్కటి ప్రేమతో చేద్దాం | Do everything in Love |
 • ప్రతి ఒక్కటి ప్రేమతో చేద్దాం1 కోరింథీయులకు 16:13 మెలకువగా ఉండుడి, విశ్వాసమందు నిలుకడగా ఉండుడి, పౌరుషముగలవారై యుండుడి, బలవంతులై యుండుడి; మీరు చేయు కార్యములన్నియు ప్రేమతో చేయుడి.లోతుగా ప్రతిధ్వనించే ఒక పదునైన ప్రేమకథ ఏమిటంటే, పాత సైకిల్‌ను క...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన దేవుడు, మన ప్రభువు, కుమ్మరివాడు | Our Lord, Our Father Our Potter
 • మన దేవుడు, మన ప్రభువు, కుమ్మరివాడు యెషయా 64:8 యెహోవా, నీవే మాకు తండ్రివి మేము జిగటమన్ను నీవు మాకు కుమ్మరివాడవు మేమందరము నీ చేతిపనియై యున్నాము.ఈ రోజు నువ్వూ నేనూ కుమ్మరి ఇంట్లో పనివాళ్లం. మన ప్రభువు, మనకు తండ్రి అని మన సృష్టికర్త అని మ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని వైపు చూడగలిగితే | Look unto Him |
 • దేవుని వైపు చూడగలిగితేకీర్తనల గ్రంథము 27:6 ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొనియున్న నా శత్రువుల కంటె ఎత్తుగా నా తలయెత్తబడును. ఆయన గుడారములో నేను ఉత్సాహధ్వని చేయుచు బలులు అర్పించెదను. నేను పాడెదను, యెహోవానుగూర్చి స్తుతిగానము చేసెదను.మనకు శక్తి లేదా సహ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని ఉనికి యొక్క సౌందర్యం | The Beauty of His Presence |
 • దేవుని ఉనికి యొక్క సౌందర్యంకీర్తనల గ్రంథము 27:4యెహోవాయొద్ద ఒక్క వరము అడిగితిని దానిని నేను వెదకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవితకాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింప గోరుచున్నాను.అనుదినం...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మతపరమైన ఆచారాలు పశ్చాత్తాపాన్ని భర్తీ చేయలేవు | Religious rituals cannot replace Repentance |
 • మతపరమైన ఆచారాలు పశ్చాత్తాపాన్ని భర్తీ చేయలేవుమత్తయి 9:13 - అయితే నేను పాపులను పిలువ వచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. గనుక కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో మీరు వెళ్లి నేర్చుకొనుడని చెప్పెను.దేవుని అనుగ్రహ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడవ మాట | Seventh Word- Sayings of Jesus on Cross
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - ఏడవ మాటతండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను. లూకా 23:46ఇంచుమించు ఉదయం 9 గంటలకు యేసు నేరస్తుడని తీర్పు ప్రకటించి సిలువవేయాలని సిద్ధమైంది వ్యతిరేకపు అధికారం. సమాజ బహిష్కరణ చేసి, పాళెము వెలుపట వధకు...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఆరవ మాట | Sixth Word: Sayings of Jesus on the Cross
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - ఆరవ మాట"సమాప్తమైనది" అను మాట గ్రీకు భాషలో అర్ధం "పూర్తిగా చెల్లించెను".యేసు క్రీస్తు సిలువలో ఈ మాటను పలికినప్పుడు, తండ్రి తనకిచ్చిన పనిని నెరవేర్చి సిలువలో సమాప్తము చేశాడు. "చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను స...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన అయిదవ మాట | Fifth Word-Sayings of Jesus on the Cross.
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - అయిదవ మాటమదర్ థెరిస్సా తన ఆశ్రమంలోని ప్రార్ధనా గదిలో గోడపై "దప్పిగొనుచున్నాను" అనే ఆంగ్ల భాషాలో పదాలు వ్రాసియుండేవట. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో మాటలుంటే మీరెందుకు కేవలం ఈ చిన్న పదమే వ్రాసారని ఆమెను అడిగితే ఆమె ఇచ్చిన జవాబు "ఆత్మలకొరకైన దా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన నాలుగవ మాట | Fourth Word-Sayings of Jesus on the Cross.
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - నాలుగవ మాటతండ్రి! ఆస్తిలో నాకు రావలసిన భాగము నాకిస్తే నీకు దూరంగా, స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతానని చిన్న కుమారుడంటే; తండ్రి వానికి ఆస్తి పంచిపెట్టాడు. ఆస్తి సమకూర్చుకున్న కుమారుడు దూర దేశం వెళ్లాడు; దుర్వ్యాపారంలో ఆస్తి కరిగిపోయింది, అంతస్తు ది...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన నాలుగవ మాట | Fourth Word-Sayings of Jesus on the Cross.
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - నాలుగవ మాటతండ్రి! ఆస్తిలో నాకు రావలసిన భాగము నాకిస్తే నీకు దూరంగా, స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతానని చిన్న కుమారుడంటే; తండ్రి వానికి ఆస్తి పంచిపెట్టాడు. ఆస్తి సమకూర్చుకున్న కుమారుడు దూర దేశం వెళ్లాడు; దుర్వ్యాపారంలో ఆస్తి కరిగిపోయింది, అంతస్తు ది...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన మూడవ మాట | Third Word –Sayings Of Jesus on The Cross
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - మూడవ మాటముగ్గురు వ్యక్తులు.. మూడు వ్యక్తీకరణలుయిదిగో నీ కుమారుడు...యిదిగో నీ తల్లి యోహాను సువార్త 19:26,271. కుమారుని పోగొట్టుకుంటున్న తల్లి బాధ:ప్రథమఫలమైన యేసు క్రీస్త...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన రెండవ మాట | Second word of sayings of Jesus Christ on the Cross.
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - రెండవ మాటమన జీవితాల్లో ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు నిజంగా దేవుడున్నాడని, వ్యతిరేక పరిస్థితి ఎదురైతే అసలు దేవుడున్నాడా? అని ప్రశ్నవేసే వారు మనలోనే ఉన్నారు. నిజముగా దేవుడుంటే నాకెందుకు ఈ కష్టాలు వస్తాయని ఒకరంటే అర్హతలేని నా జీవితానికి నీ దయ ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన మొదటి మాట | First word of sayings of Jesus Christ on the Cross.
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - మొదటి మాటఅనుదిన మన ప్రార్ధనలో అనేక సంగతులు ఉంటూనే ఉంటాయి. చేసే పనిలో ఒత్తిడి పెరిగిపోయినప్పుడు ప్రార్ధన, ప్రార్ధన భారాలు రెండు తగ్గిపోతాయి. అనుకోకుండా ఏదైనా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే ప్రార్ధనలో ఎక్కువ భాగం మనకో...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • యేసు సిలువలో పలికిన మొదటి మాట
 • యేసు సిలువలో పలికిన ఏడు మాటలు - మొదటి మాటఅనుదిన మన ప్రార్ధనలో అనేక సంగతులు ఉంటూనే ఉంటాయి. చేసే పనిలో ఒత్తిడి పెరిగిపోయినప్పుడు ప్రార్ధన, ప్రార్ధన భారాలు రెండు తగ్గిపోతాయి. అనుకోకుండా ఏదైనా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే ప్రార్ధనలో ఎక్కువ భాగం మనకోసమే...చివర...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • భయపడకుడి | Do not be afraid
 • భయపడకుడి1 సమూయేలు 12:20 అంతట సమూయేలు జనులతో ఇట్లనెను భయపడకుడి, మీరు ఈ కీడు చేసిన మాట నిజమే, అయి నను యెహోవాను విసర్జింపకుండ ఆయనను అనుసరించుచు పూర్ణహృదయముతో ఆయనను సేవించుడి.ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుణ్ణి తమ రాజుగా తిరస్కరించి, బదులుగా తమకొక మానవ ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • అపారమైన ప్రేమ | Unfathomed Mercy |
 • అపారమైన ప్రేమహోషేయ 1:7 అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విల్లు ఖడ్గము యుద్ధము గుఱ్ఱములు రౌతులు అను వాటిచేత కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని రక్షింతును.ఇశ్రాయేలు ఉత్తర రాజ్యం దేవుని నుండి దూరమై, వారి తిరుగుబాటును బట్టి, దేవుని ఉగ్రతను గూర్చిన సందేశాన్ని ఒక ప్రవ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • పరిశుద్ధాత్మ వరం | The Gift of Holy Spirit
 • పరిశుద్ధాత్మ వరంఅపో. కార్యములు 2:38 పేతురు మీరు మారుమనస్సు పొంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుడి; అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు.ఈ వాక్యం ప్రకారం, మన పాపాల క్షమాపణ కోసం పశ్చాత్తాపం కలిగ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని చిత్తమైన సమయం | In His Time
 • దేవుని చిత్తమైన సమయంజెఫన్యా 3:19 ఆ కాలమున నిన్ను హింసపెట్టువారినందరిని నేను శిక్షింతును, కుంటుచు నడుచువారిని నేను రక్షింతును, చెదరగొట్టబడినవారిని సమకూర్చుదును, ఏ యే దేశములలో వారు అవమానము నొందిరో అక్కడనెల్ల నేను వారికి ఖ్యాతిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను.
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవునికి సమర్పించుకోవాలి | Submit to God
 • దేవునికి సమర్పించుకోవాలిహెబ్రీయులకు 12:9 మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుండిరి.  వారి యందు భయభక్తులు కలిగి యుంటిమి; అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రియైన వానికి మరి యెక్కువగా లోబడి బ్రదుక వలెనుగదా?ఈ మాటలు దేవుని అధికారానికి లొంగిప...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సమృద్ధిని దయజేయువాడు | God - Our Provider
 • సమృద్ధిని దయజేయువాడుయెహెఙ్కేలు 36:11 మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు. ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన కాపరి | Our Shepherd
 • మన కాపరికీర్తన 95:6 ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు ప్రజలము ఆయన మేపు గొఱ్ఱెలము. దేవుడు మన ప్రేమగల కాపరి, మరియు మనము ఆయనకు ప్రియమైన వారము. దేవుడు మన కోసం ఎల్లప్పుడూ శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు ఒక గొర్రెల కాపరి తన మందను గూర్చి జాగ్రత కలిగి ఉన...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి | Power of Love
 • ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండిద్వితీయోపదేశకాండము 31:6 భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు.పరుగెడుతున్న మన జీవితంలో ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి, యేసు క్రీస్తు మీకు అనుగ్రహి...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ప్రేమ యొక్క శక్తి | Power of Love
 • ప్రేమ యొక్క శక్తిలూకా 6:27 నేను చెప్పునదేమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును ద్వేషించువారికి మేలు చేయుడి,మనల్ని ఎదిరించే వారు, మనమంటే గిట్టని వారు ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రేమతో స్పందించడమే ప్రతి క్రైస్తవుడు అట్టి మనసు కలిగి యుండ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నిన్ను విడిచిపెట్టడు | Our God Cares
 • నిన్ను విడిచిపెట్టడుద్వితీ 11:12 అది ఆకాశవర్షజలము త్రాగును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా లక్ష్యపెట్టు దేశము. నీ దేవు డైన యెహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతమువరకు ఎల్లప్పుడు దానిమీద ఉండును.మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఎప్పుడైనా నేను ఒంటరిని...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసం | Our Spiritual Refreshment
 • ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసంయెహెఙ్కేలు 47:9 వడిగా పారు ఈ నది వచ్చుచోట్లనెల్ల జలచరములన్నియు బ్రదుకును. ఈ నీళ్లు అక్కడికి వచ్చుటవలన ఆ నీరు మంచి నీళ్లగును గనుక చేపలు బహు విస్తారములగును; ఈ నది యెక్కడికి పారునో అక్కడ సమస్తమును బ్రదుకును.ఈ నది దేవుని నుండ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నశించినదానిని రక్షించడానికే | To Save the Lost
 • నశించినదానిని రక్షించడానికేలూకా 19:10 నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను.తప్పిపోయిన వారిని వెతకడానికి మరియు రక్షించడానికి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన ప్రపంచాన్ని ఖండించడానికి రాలేదు కానీ తప్పి...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుణ్ణి మొదట వెతక కలిగితే? | Seeking first is the key
 • దేవుణ్ణి మొదట వెతక కలిగితే?మత్తయి 6:33 కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని మరియు ఆయన నీతిని వెదకడం మన ప్రాధాన్యతగా చేయగలిగితే, మిగిలిన వాటిని దేవుడు చూసుకుంటాడని మనం నేర్చుకోవ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన రక్షణకు కారకుడు | Our Source of Salvation
 • మన రక్షణకు కారకుడులూకా 19:9 అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రాహాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి రక్షణ వచ్చియున్నది.పలుకుబడి ఉన్న ఒక పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లి అతనికి  రక్షణ అందించడానికి యేసు క్రీస్తు సంసిద్ధమయ్యాడు. అతడు అబ్రాహాము కుమారుడైనందున...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సర్వలోక న్యాయాధిపతి | The Judge of All Earth
 • సర్వలోక న్యాయాధిపతిఆదికాండము 18:25 ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుష్టునితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడాదేవుడు నీతిమంతుడు మరియు న్యాయమైన న్యాయమూర్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని నడిపింపు | Gods Leading
 • దేవుని నడిపింపుమత్తయి 2:2 యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరివిశ్వాసం మరియు విధేయతతో దేవుని పిలుపుకు ఎలా ప్రతిస్పందించాలో ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాం. జ్ఞానులు నక్షత్రా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన బలమునకు ఆధారం | Our Source of Strength
 • మన బలమునకు ఆధారంకీర్తనల గ్రంథము 105:4 యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడిఒకరోజు ఒక బాలుడు గాలిపటం ఎగురవేస్తున్నాడు, గాలి వేగంగా వీస్తోంది, గాలిపటం ఆకాశంలో ఎగురుతోంది. చాలా ఎత్తులో గాలిపటం పెద్ద పెద్ద మేఘాలలో ద...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • విశ్వాస ప్రతిఫలం | Reward of Faith
 • విశ్వాస ప్రతిఫలంవిశ్వాసం అనేది దేవునితో మన సంబంధానికి పునాది వంటిది మరియు ఆయనను సంతోషపెట్టడానికి అది చాలా అవసరం. అబ్రాహాము జీవితంలో దీనిని మనం చూడవచ్చు. అసాధ్యమనిపించినా దేవుణ్ణి నమ్మి, ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడే విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి అబ్రహాము. దేవుడు అబ్రహాము విశ్వాసానికి ప్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • తర తరములకు ఆశీర్వాదాలు | The Inheritance Of Blessing
 • తర తరములకు ఆశీర్వాదాలు ద్వితీయోపదేశకాండము 30:5 నీ పితరులకు స్వాధీన పరచిన దేశమున నీ దేవు డైన యెహోవా నిన్ను చేర్చును, నీవు దాని స్వాధీనపరచు కొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నిన్ను విస్తరింప జేయును.1948 న ఇశ్రాయేలు తన పూర్వ వైభవా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల | The Outpouring of the Holy Spirit
 • పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల యెషయా 44:3 నేను దప్పిగలవానిమీద నీళ్లను ఎండిన భూమిమీద ప్రవాహజలములను కుమ్మరించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను నీకు పుట్టినవారిని నేనాశీర్వదించెదను.ఎండిపోయిన కటిక నేలవంటి ప్రదేశాలను మనం గమనించినప్పుడు, అటువంటి ప్రదేశాల్లో దా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •