Suffering with Christ

 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 40వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 40వ అనుభవం: మరణమువరకు నమ్మకముగా ఉండుము. నేను నీకు జీవకిరీట మిచ్చెదను. ప్రకటన 2:10 సుమారు దశాబ్ధ కాలంనుండి జరుగుతున్న మార్పులు సామాన్య జీవనం నుండి ఆధునికత నేపథ్యంలో అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్నాయి. పరిధులులేని మానవుని జీవనశైలిలో కలిగే మార్పులను నిదానించి...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 39వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 39వ అనుభవం: నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకుము. ప్రకటన 2:9 ప్రస్తుత రాజకీయ ఆర్ధిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమయ్యే వ్యవస్థలో మనమున్నాం. ఒకవైపు ఆర్ధిక మాంధ్యంలో సామాన్య మానవ సహజ జీవితాలు అధికార బానిసత్వంలో కొట్టుకుపోతుంటే, మరోవైపు సామాజిక హక్కులను భౌతికంగా ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 38వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 38వ అనుభవం: ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు వాడబారని మహిమ కిరీటము పొందుదురు. 1 పేతురు 5:4 మనిషి తమ జీవితాల్లో బంధీయైన కలలను త్వరితంగా ఋజువు చేసుకోవాలని అడుగులు ముందుకు వేస్తుంటే, మృత్యువు ఒడిలోకి పడద్రోయాలని, ఆధునిక మాధ్యమాలతో అపవాది అనుదినం ప్రయత్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 37వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 37వ అనుభవం: లూకా 23:26-31 “వారాయనను తీసికొని పోవు చుండగా పల్లెటూరి నుండి వచ్చుచున్న కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకనిని పట్టుకొని యేసు వెంట సిలువను మోయుటకు అతని మీద దానిని పెట్టిరి.” ఆ రోజు శుక్రవారం పస్కా పండుగతో సంతోషంగా ఉండాల్సిన పట్టణం అలజడితో ని...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనునైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని. ప్రకటన 1:9 "నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతును" అనే మాట ఎప...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 35వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 35వ అనుభవం నా చుట్టుపక్కల ఇంత అన్యాయం జరిగిపోతుంది. ఎందుకు మనకీ కష్టాలు? నిజంగా దేవుడున్నాడా? ఉంటే నాకు ఎందుకు కనబడుటలేదు? అంటూ తనకు తగిన రీతిలో ఈ పని జరగాలి, దేవుడు నాకు ఇక్కడ ఇప్పుడే కనబడాలి! ఇటువంటి ప్రశ్నలు అనేక మంది క్రైస్తవేతరులు మనల్ని అడిగినప్పుడు ఎంతో ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 34వ అనుభవం
 •   క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 34వ అనుభవం నన్ను వెంబడింప గోరువాడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను. మార్కు 8:34 క్రీస్తును క్రియల్లో చూపించి అనుదినం సిలువను మోసేవాడు క్రైస్తవుడైతే. తనను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్తికొని వెంబడించేవాడ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 33వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 33వ అనుభవం విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. హెబ్రీ 12:2 దక్షిణ ఆఫ్రికా దేశ ప్రజలకు క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించాలనుకున్నాడు. అహంకార అధికార ప్రభుత్వాలు ఆ దేశ ప్రజలను బానిసలుగాచేసి...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 32వ అనుభవం
 •   క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 32వ అనుభవం: మీకు తెలుసా! గత 10 సంవత్సరాలలో ప్రపంచంలో క్రీస్తు నిమిత్తం హతసాక్షులైన వారి సంఖ్య 9,00,000 కంటే పైనే. అంటే ప్రతీ 6 నిమిషాలకు ఒక విలయతాండవం. ప్రప్రధమంగా 3 లక్షల క్రైస్తవులను హింసించి, బంధీలుగా, బానిసలుగా చేసి నాడు-నేడు కనికరంలేని కమ్యూ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 31వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 31వ అనుభవం సిలువనుగూర్చిన వార్త, నశించుచున్న వారికి వెఱ్ఱితనము గాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి. 1 కొరింథీ 1:18 రాబోయే తరానికి పుట్టబోయే బిడ్డను క్రీస్తు కొరకు అంకితం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది తల్లి మోనికా. చిన్నప్పుడే తండ్రిని పోగొట్టుకున్న కుమారున...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 30వ అనుభవం
 •   క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 30వ అనుభవం మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచబడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. యెషయా 53:5 ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 29వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 29వ అనుభవం మీరు ఈ రొట్టెను తిని, యీ పాత్రలోనిది త్రాగు నప్పుడెల్ల ప్రభువు వచ్చువరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. 1 కొరింథీయులకు 11:26 దేవుడు మనలను ఈ లోకంలో పుట్టించుటకు గల కారణం, ఈ లోకసంబంధమైన శ్రమలను జయించి, ఆత్మసంబంధమైన శ్రమలపై విజయంపొంది, పరిశుద్ధులము...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 28వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 28వ అనుభవం: నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రక్తము నిజమైన పానమునై యున్నది. యోహాను 6:55 ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి బలిష్టమైన దేవుని హస్తం ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించి, అరణ్య మార్గం గుండా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంవైపు నడిపించింది. కనాను ప్రయాణంలో ఇశ్రాయేలీయులను దే...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 27వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 27వ అనుభవం: మీలో ఎవనికైనను శ్రమ సంభవించెనా? అతడు ప్రార్థనచేయవలెను. యాకోబు 5:13 ప్రార్ధనా వీరుడైన మిషనరీ - హడ్సన్ టైలర్. ప్రార్ధనలో గొప్పతనాన్ని ప్రజలకు పరిచయం చేస్తూ "క్రీస్తు సిలువ శ్రమలను వేదనలను అనుభవించుటకు భయపడక ఆయన సేవ చేయుటకు ఎడతెగక ప్రార్ధిస్తూ,...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 26వ అనుభవం
 • ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవ మునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి. యాకోబు 5:10 సువార్తికునికి కావలసిన మూడు అనివార్య నియమాలు - 1. ఓపిక 2. ఓపిక 3. ఓపిక. అవునండి,- భూదిగంతములకు వెళ్లి సువార్తను ప్రకటించి శిష్యులను చేయాలంటే పట్టుదలతో కూడిన ఓపిక కావాలి. <...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 25వ అనుభవం
 • https://youtu.be/_ftg7QsbbHY కావున యేసుకూడ తన స్వరక్తముచేత ప్రజలను పరిశుద్ధపరచుటకై గవిని వెలుపట శ్రమపొందెను. హెబ్రీయులకు 13:12 అనాదిలో ప్రవక్తల ద్వారా అనేక రీతుల్లో మాటలాడిన దేవుడు, అంత్య దినములలో తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడుతున్నాడు.<...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 24వ అనుభవం
 • https://youtu.be/Lo7QOCItXCo ఆయన, కుమారుడైయుండియు తాను పొందిన శ్రమలవలన విధేయతను నేర్చుకొనెను. హెబ్రీయులకు 5:8 ప్రపంచంలో మానవుని మహత్తర జ్ఞానం, శక్తి, నైపుణ్యత గణనీయంగా - ఘననీయంగా వర్ణించే సందర్భం అంటూ ఉంది అంటే అది చంద్రమండలంపై మొట్టమొదటి...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 23వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 23వ రోజు: (క్రీస్తు) తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము చేయ గలవాడై యున్నాడు. హెబ్రీయులకు 2:18 శోధనలు ఎదురయ్యేది మనలను కృంగదీయడానికి కాదు గాని, ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళడానికే. శోధనలు పరీక్షలు మన ఆత్మీయ స్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 22వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 22వ రోజు: అయితే నీవు అన్నివిషయములలో మితముగా ఉండుము, శ్రమపడుము, సువార్తికుని పనిచేయుము, నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము 2 తిమోతి 4:5 పాడి పరిశ్రమ చేసే ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టి, అనుదినం కష్టాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా; అందరిలాగే క్రమశిక్షణతో కుమారుణ్ణి ప...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 21వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 21వ రోజు: నేను నేరస్థుడనై యున్నట్టు ఆ సువార్త విషయమై సంకెళ్లతో బంధింపబడి శ్రమపడుచున్నాను, అయినను దేవుని వాక్యము బంధింపబడి యుండలేదు. 2 తిమోతికి 2:9 మనస్సొక రణరంగంమరుగును ప్రతిక్షణంఆరాటాల గమనంలోఅనుక్షణమొక పోరాటంజీవన మరణాల మధ్య అనుభ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 20వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 20వ రోజు: క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికునివలె నాతోకూడ శ్రమను అనుభవించుము. 2 తిమోతి 2:3 నేటికి దాదాపు 20 సంవత్సరాలైంది, కార్గిల్ యుద్ధరంగంలో మన భారతదేశం కుమారులను, తండ్రులను, అన్నదమ్ములను కోల్పోయింది. అయితే, తమ ప్రధాన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించి దేశాన్ని, దే...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 19వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 19వ రోజు: https://youtu.be/gOV5bqkcIgc క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. 1 పేతురు 4:1 అనుదినం కష్టపడుతూ, పోరాటంచేస్తూ సమస్య వెంబడి సమస్యతో అలసిపోయిన ఒక కూతురు తన...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 18వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 18వ రోజు: https://youtu.be/jsgNcMXPMnY అందువలన మీ హింసలన్నిటిలోను, మీరు సహించుచున్న శ్రమలలోను, మీ ఓర్పును విశ్వాసమును చూచి, మేము దేవుని సంఘములలో మీయందు అతిశయ పడుచున్నాము. 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:4 విశ్వాసములో ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 16వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 16వ రోజు: https://youtu.be/zM9h5fi9owM అయితే అతనిలో వేరు లేనందున అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని, వాక్యము నిమిత్తము శ్రమయైనను హింసయైనను కలుగగానే అభ్యంతరపడును. మత్తయి 13:21 దేవుని ప్రణాళికలో, సంఘంలో నిలిచియున్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 15వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 15వ రోజు: https://youtu.be/FazYybIGHV4 మనము శ్రమను అనుభవింపవలసియున్నదని మీతో ముందుగా చెప్పితివిు గదా? ఆలాగే జరిగినది. ఇది మీకును తెలియును;అట్టి శ్రమలను అనుభవించుటకు మనము నియమింపబడిన వారమని మీరెరుగుదురు. 1 థె...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 14వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 14వ రోజు:Audio: https://youtu.be/F0UHI2LNjBU ఇప్పుడు మీకొరకు నేను అనుభవించుచున్న శ్రమలయందు సంతోషించుచు, సంఘము అను ఆయన శరీరము కొరకు క్రీస్తు పడినపాట్లలో కొదువైన వాటియందు నా వంతు నా శరీరమందు సంపూర్ణము చేయుచున్నాను. కొ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 13వ అనుభవం
 • ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట యెట్టిదో యెరుగు నిమిత్తమును, సమస్తమును నష్టపరచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను. ఫిలిప్పీ 3:11 https://youtu.be/iHrmd-WvE6s ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తి - అంతస్తులు, పేరు - ప్రఖ్యాతులు ధనాపేక్షతో...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 12వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 12వ రోజు: Audio: https://youtu.be/Y45N3rLHawk క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుటమాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను. ఫిలిప్పీ 1:30 2016 లో జరిగిన ఒక వార్త విన్నాను. జపాన్ దేశం...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 17వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 17వ రోజు:https://youtu.be/bzvye2PmtDQ శ్రమలయందును ఇబ్బందులయందును ఇరుకులయందును దెబ్బలయందును చెరసాలలలోను అల్లరులలోను ప్రయాసములలోను జాగరములలోను ఉపవాసములలోను మిగుల ఓర్పుగలవారమై 2 కొరింథీ 6:5 "మాతృదేవోభవ" అనేది ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 11వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 11 వ రోజు:https://youtu.be/Bde2XAr5bUY నేను యేసు యొక్క ముద్రలు నా శరీరమందు ధరించి యున్నాను, ఇకమీదట ఎవడును నన్ను శ్రమ పెట్టవద్దు. గలతి 6 : 17 క్రీస్తు శ్రమలలో పాలుపంపులు కలిగి ఉండాలని అనుదినం ధ్యానిస్త్తు...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 10వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 10 వ రోజు:Audio: https://youtu.be/JYigwKXq2Do   మేము దృశ్యమైనవాటిని చూడక అదృశ్యమైనవాటినే నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంత కంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగ జ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 9వ అనుభవం
 • క్రీస్తుయొక్క శ్రమలు మాయందేలాగు విస్తరించుచున్నవో, ఆలాగే క్రీస్తుద్వారా ఆదరణయు మాకు విస్తరించుచున్నది. II కొరింథీ 1:5 Audio: https://youtu.be/3cVA6SGSmDE దమస్కు మార్గంలో పౌలు తన అనుభవాన్ని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు. క్రైస్తవ విశ్వాసం కనుమ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 8వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 8 వ రోజు:Audio: https://youtu.be/rWkuT2Ag1Yg కాగా ఒక అవయవము శ్రమపడునప్పుడు అవయవములన్నియు దానితోకూడ శ్రమపడును; ఒక అవయవము ఘనత పొందునప్పుడు అవయవములన్నియు దానితోకూడ సంతోషించును. I కొరింథీయులకు 12:26 నడిచే దారిలో...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 7వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 7 వ రోజు: Audio: https://youtu.be/-8-C7GDJvgE నేను సువార్తను ప్రకటించుచున్నను నాకు అతిశయకారణములేదు. సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నామీద మోపబడియున్నది. అయ్యో, నేను సువార్తను ప్రకటింపక పోయినయెడల నాకు శ్రమ - 1 కొరింథ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 6వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 6 వ రోజు:Audio: https://youtu.be/L1T0ySO9sh0 మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; క్రీస్తుతో కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన యెడల, క్రీస్తుతోడి వారసులము. రోమా 8:17మన జీవితాల్లో అనేక శ్రమలు కలిగినప్ప...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 5వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 5 వ రోజు:Audio: https://youtu.be/humh-rL5Pxo శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి శ్రమలయందును అతిశయపడుదము. రోమా 5:3,4 క్రైస్తవ విశ్వాసంలో క్రీస్తుతో శ్రమానుభవం అనేక విషయాలు నేర్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 4వ అనుభవం
 • దేవుని చిత్తప్రకారము బాధపడువారు సత్‌ప్రవర్తన గలవారై, నమ్మకమైన సృష్టికర్తకు తమ ఆత్మలను అప్పగించుకొనవలెను. I పేతురు 4:19 https://youtu.be/CNgG-ZLac1A క్రైస్తవ విశ్వాసంలో శారీరకంగా కలిగే శ్రమలు ఒక అనుభవం అయితే, ఆత్మీయంగా కలిగే శ్రమలు ప్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 3వ అనుభవం
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 3 వ రోజు: క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందపాలైనయెడల మహిమాస్వరూపియైన ఆత్మ, అనగా దేవుని ఆత్మ, మీమీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు...ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించినయెడల అతడు సిగ్గుపడక, ఆ పేరును బట్టియే దేవుని మహిమపరచవలెను. I పేతురు 4:14,16 - క్ర...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 2వ అనుభవం
 • Audio: https://youtu.be/UDmDor5iq_U క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తము, క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారై యున్నంతగా సంతోషించుడి. 1 పేతురు 4:13 క్రీస్తు విషయమములో మనకు కలిగే శ్రమలు ఎదురైనప్పుడు ఆ శ్రమల వలన కలు...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 1 వ అనుభవం
 • Audio: https://youtu.be/mIrdm2lRiIw ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్నివంటి మహాశ్రమనుగూర్చి మీకేదో యొక వింత సంభవించునట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి. 1 పేతురు 4 : 12 క్రైస్తవ విశ్వాసంలో శ్రమ అనేది ఓ వినూత్నమైన అనుభవం. శ్రమ కలిగినప్పు...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini
 •