Inspirations

 • Day 365 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యింతవరకు యెహోవా మనకు సహాయము చేసెను (1సమూ 7:12).ఇంతవరకు అనే మాట గడిచిన కాలంలోకి చూపిస్తున్న చెయ్యి. ఇరవై ఏళ్ళు కానివ్వండి. డెబ్భై ఏళ్ళు కానివ్వండి. గడిచిన కాలమెంతైనా యింతవరకు దేవుడు మనకి సహాయం చేసాడు. కలిమిలోను, లేమిలోను, ఆరోగ్య అనారోగ్యాల్లో, ఇంటా బయటా, భూమిమీదా, నీళ్ళమీదా, గౌరవంలో, అగౌరవ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 364 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను, సంఘమయితే అతనికొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థనచేయుచుండెను (అపొ.కా. 12:5). పేతురు మరణం కోసం ఎదురుచూస్తూ చెరసాలలో ఉన్నాడు. అతణ్ణి విడిపించడానికి సంఘానికి మానవపరంగా అధికారంగాని శక్తిగాని లేవు. లోక సంబంధమైన సహాయం లేదు. అయితే పరలోకపు సహాయం ఉంది. సంఘస్తులంతా బహు ని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 363 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • . . . ఆ దేశమును మేము చూచితిమి, అది బహు మంచిది, మీరు ఊరకనున్నారేమి? ఆలస్యము చేయక బయలుదేరి ప్రవేశించి ఆ దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుడి ... దేవుడు మీ చేతికి దాని నప్పగించును, భూమిలోనున్న పదార్ధములలో ఏదియు అచ్చట కొదువలేదనిరి (న్యాయాధి 18:9,10). లేవండి! మనం చెయ్యడానికి ఒక నిర్దిష్టమైన పని ఉంది. మన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 362 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (ఫిలిప్పీ 4:4). హృదయమా పాడు ఓ నిరీక్షణ పాట చెట్లు చిగుళ్ళు వేస్తున్నాయి పూలు వికసిస్తున్నాయి పాడక తప్పదు ఈ నిరీక్షణ పాట కోటి గొంతులు శ్రుతి కలవాలని చూడకు వినిపిస్తున్నది ఒంటరి పాటే తెల్లవారి రాగాల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 361 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను (కీర్తన 105:18). దీన్నే మరోవిధంగా చెప్పాలంటే అతని హృదయం ఇనుములాగా దృఢం అయింది. చిన్నతనంలోనే ఎన్నో బాధ్యతలు నెత్తినపడడం, న్యాయంగా రావలసింది రాకపోవడం, ఆత్మలో పొంగే హుషారుకి ఎప్పుడూ ఆనకట్ట పడుతూ ఉండడం ఇవన్నీ దృఢ చిత్తాన్నీ, అచంచల నిశ్చయతనూ, ధీరత్వాన్ని అన్నిటి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 360 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చువరకు మీరిక్కడ కూర్చుండుడి (మత్తయి 26:36). పరిస్థితులు బాగా లేనప్పుడు మనల్ని ఒక మూలన కూర్చోబెడితే మనకి అది ఏమాత్రం నచ్చదు. గెత్సెమనే తోటలో పదకొండుమందిలో ఎనిమిదిమందిని అలా ఊరికే కూర్చోమన్నాడు ప్రభువు. ఆయన బాగా ముందుకు వెళ్ళాడు ప్రార్ధించడానికి. పేతుర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 359 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయనకు ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టుదురు... ఇమ్మానుయేలను పేరునకు భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అర్థము (మత్తయి 1:22,23). . . . సమాధానకర్తయగు అధిపతి (యెషయా 9:6). గాలిలో పాట మ్రోగింది నింగిలో తార వెలసింది తల్లి ప్రార్థనలో పసికందు రోదన కనిపించింది. తార వెలుగులు చిమ్మింది వెలుగు ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 358 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సాయంకాలమున ఇస్సాకు పొలములో ధ్యానింప బయలువెళ్ళి ... (ఆది 24:63). మనం ఎంత ఒంటరివాళ్ళమైతే అంత మంచి క్రైస్తవులమౌతాము. ఎంత తక్కువ పనిని తలపెడితే అంత ఎక్కువ సాధిస్తాము. ఎక్కువ సమయం ప్రభువుతో ఏకాంతంలో గడుపుతూ ఆయన కోసం ఎదురుచూడాలి. కాని మనం లోక వ్యవహారాల్లో తలమునకలుగా ఉంటున్నాము. మన హడావుడీ, అటూ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 357 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమైయున్నది (1రాజులు 19:7). అలిసిపోయిన తన సేవకుని విషయం దేవుడు ఏంచేశాడు? తినడానికి ఆహారమిచ్చి నిద్రపొమ్మన్నాడు. ఏలీయా చేసింది చాలా ఘనకార్యం. ఆ హుషారులో రథంకంటే ముందుగా పరుగెత్తి గమ్యాన్ని చేరుకున్నాడు. అతని దేహం అలిసిపోయింది. నీరసంతో పాటు దిగులు ముంచుకొ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 356 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • భయంకరమైన కటిక చీకటి అతని కమ్మగా ... (ఆది 15:12). సూర్యాస్తమయమైంది. రాత్రి తన ముసుగును భూమిపై పరచింది. రోజంతా పనిచేసి తనువూ మనస్సూ అలిసిపోయి అబ్రాహాము నిద్రకు ఒరిగాడు. నిద్రలో అతని ఆత్మ గాఢాంధకారంలో మునిగింది. అతణ్ణి ఊపిరాడనీయకుండా చేసేటంత భయంకరమైన అంధకారమది. ఆతని గుండెలపై పీడకలలాగా ఎక్కి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 355 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతడు పూర్ణమనస్సుతో యెహోవాను అనుసరించెను గనుక ... అతడు అడుగు పెట్టిన దేశమును నేను అతనికిని అతని సంతానమునకును ఇచ్చెదను (ద్వితీ 1:36). నీ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ప్రతి ఆటంకమూ, చెయ్యడానికి ఇష్టంలేని ప్రతి పనీ, బాధ, ప్రయత్నం, పెనుగులాటలతో కూడుకున్న ప్రతి విషయమూ నీకోసం ఆశీర్వాదాన్ని దాచిపెట్టి ఉంచ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 354 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • తండ్రి నాతో ఉన్నాడు గనుక నేను ఒంటరిగా లేను (యోహాను 16:32). నమ్మకాన్ని కార్యరూపంలో పెట్టడంలో చాలాసార్లు త్యాగాలు చేయ్యవలసి ఉంటుంది. ఎన్నో తడబాట్లకి గురై ఎన్నోవాటిని దూరం చేసుకుని మనసులో ఏదో పోగొట్టుకున్న భావాన్నీ, ఒంటరితనాన్నీ వహించవలసి ఉంటుంది. పక్షిరాజులాగా ఆకాశాల్లో ఎగరదలుచుకున్నవాడు, ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 353 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇది సాక్ష్యార్థమై మీకు సంభవించును (లూకా 21:13). జీవితం ఏటవాలు బాట. ఎవరైనా పైన నిలబడి రమ్మని మనల్ని పిలుస్తూ ఉంటే సంతోషంగా చేతులూపుతూ ఉంటే బావుంటుంది. మనందరం ఎక్కిపోయే వాళ్ళమే. మనం ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవాలి. కొండలెక్కడమన్నది కష్టతరమైనదే గానీ మహిమాన్వితమైనది. శిఖరాన్ని చేరాలంటే శక్తి, స్థ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 352 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము (రోమా 8:37). సాక్షాత్తూ నీతో పోరాడే శత్రువులనూ, నీకు ఎదురై నిలిచిన శక్తులనూ నీకు దేవుని సన్నిధికి చేరడానికి సహాయపడే మెట్లుగా మలుచుకోవచ్చు. సువార్తలోని సౌకర్యం ఇదే. దేవుని బహుమానాల్లోని గొప్పతనం ఇదే. కమ్ముక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 351 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మును సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచును గాక. మీ ఆత్మయు, జీవమును, శరీరమును మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడయందు నిందా రహితముగాను, సంపూర్ణముగాను ఉండునట్లు కాపాడబడును గాక. మిమ్మును పిలుచువాడు నమ్మకమైనవాడు గనుక ఆలాగు చేయును (1థెస్స 5:23,24). "పరిశుద్దత లేకుండా ఎవడును దేవుని చూడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 350 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అన్న అను ఒక ప్రవక్రియుండెను . . . దేవాలయము విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్ళు సేవచేయుచుండెను (లూకా 2:36,37). ప్రార్థించడంవల్ల నేర్చుకొంటామనడంలో సందేహం లేదు. ఎంత తరుచుగా ప్రార్థన చేస్తే అంత బాగా మనకి ప్రార్ధించడం వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేసేవాడు ప్రయోజనకరం, శక్తివంతం అయిన ప్రార్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 349 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము (కీర్తన 37:5). "నమ్మిక అనే మాట విశ్వాసానికి ఊపిరిలాటిది." ఇది పాతనిబంధనలో కనిపించే మాట. విశ్వాసం బాల్యదశలో ఉన్నప్పుడు నమ్మిక అనే మాట వాడతారు. విశ్వాసం అనేమాట మనస్సుకి సంబంధించినదైతే నమ్మిక అనేది హృదయభాష. విశ్వాసం అంటే ఒక విషయం గురించి నిర్ధారణ ఏర్పడి అది జరుగుతుందన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 348 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన శిష్యులలో ఒకడు - ప్రభువా, యోహాను తన శిష్యులకు నేర్పినట్టుగా మాకును ప్రార్థనచేయ నేర్పుమని ఆయన నడిగెను. అందుకాయన - మీరు ప్రార్ధన చేయునప్పుడు . . . నీ రాజ్యము వచ్చును గాక . . . అని పలుకుడని వారితో చెప్పెను (లూకా 11:1,2). మాకు ప్రార్ధన చెయ్యడం నేర్పించమని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ప్రభువు తన క...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 347 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అంధకారస్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను ... నీ కిచ్చెదను (యెషయా 45:3). బ్రస్సెల్స్ నగరంలో ఉన్న లేసు దుకాణాలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి నొందినాయి. వాటిల్లో అతి నాజూకైన ప్రశస్థమైన లేసును అల్లడానికి కొన్ని గదులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఆ గదులు చీకటిగా ఉంటాయి. ఒక చిన్న కిటికీలోనుండి పడుతున్న కొద్దిపాటి కాంతి మాత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 346 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేనిప్పుడే పానార్పణముగ పోయబడుచున్నాను, నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమైయున్నది. మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడ ముట్టించితీని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని (2 తిమోతి 4:6,7). సైనికులు ముసలితనంలో తమ ఇళ్ళకి తిరిగి వచ్చేసినప్పుడు తమ దేహానికున్న గాయపు మచ్చల్ని చూపించి తాము పాల్గొన్న యుద్దాల గురించ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 345 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో రాత్రి నిలుచుండువారలారా. . . భూమ్యాకాశములను సృజించిన యెహోవా సీయోనులోనుండి నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక (కీర్తన 134). ఆరాధించడానికి ఇంతకంటే మంచి సమయం దొరకలేదా అని మీరనవచ్చు. రాత్రివేళలో దేవుని మందిరంలో నిలబుతున్నారట. ఆవేదన చీకటిలో ప్రభుపుని స్తోత్రించడం,...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 344 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మేము శ్రమ పొందినను మీ ఆదరణకొరకును రక్షణకొరకును పొందుదుము; మేమాదరణ పొందినను మీ ఆదరణకొరకై పొందుదుము. ఈ ఆదరణ, మేముకూడ పొందుచున్నట్టి ఆ శ్రమలను ఓపికతో సహించుటకు కార్యసాధకమైయున్నది. మీరు శ్రమలలో ఏలాగు పాలివారైయున్నారో, ఆలాగే ఆదరణలోను పాలివారైయున్నారని యెరుగుదుము గనుక మిమ్మునుగూర్చిన మా నిరీక్షణ స్థిరమ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 343 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచున్నది (2కొరింథీ 4:18). "మా కొరకు ... కలుగజేయుచున్నది" అనే మాటల్ని గమనించండి. మానవ జీవితంలో కన్నీరెప్పుడూ వరదలై పారుతూ ఉంటుందెందుకని? రక్తంతో బ్రతుకు తడిసి ఉంటుంది ఎందుకని? ఇలాటి ప్రశ్నలు పదే పదే విన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 342 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవునిచేత ఏర్పరచబడినవారును పరిశుద్ధులును ప్రియులునైనవారికి తగినట్లు, మీరు జాలిగల మనస్సును ... ధరించుకొనుడి (కొలస్సీ 3:12). ఒక వృద్దుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక డబ్బాలో నూనె తీసుకువెళ్ళేవాడట. ఏదైనా తలుపు కిర్రుమని చప్పుడౌతుంటే కాస్త నూనెని ఆ తలుపు బందుల మధ్య పోసేవాడట. ఏదైనా గడియ తియ్యడం కాస్త...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 341 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా - గాలియే గాని వర్షమే గాని రాకపోయినను, మీరును మీ మందలును మీ పశువులును త్రాగుటకు ఈ లోయ నీళ్ళతో నిండును. ఇది యెహోవా దృష్టికి అల్పమే, ఆయన మోయాబీయులను మీచేతికి అప్పగించును (2రాజులు 3:17-18). మానవపరంగా ఇది అసాధ్యమే. అయితే దేవునికి అసాధ్యమైనదేదీ లేదు. చడీ చప్పుడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 340 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునట్లు నీకు కలిగినదానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము (ప్రకటన 3:11). జార్జిముల్లర్ ఈ సాక్ష్యాన్నిస్తున్నాడు, "1829 లో నా హృదయానికి యేసుప్రభువు వ్యక్తిగతమైన రాకడ గురించి బయలుపరిచాడు దేవుడు. ప్రపంచం అంతా మారాలని నేను ఎదురుచూస్తూ కూర్చోవడం చాలా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 339 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా, తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదనియు, మనుష్యులు తమ ప్రవర్తనయందు సన్మార్గమున ప్రవర్తించుట వారి వశములో లేదనియు నేనెరుగుదును (యిర్మీయా 10:23). సరాళమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపుము (కీర్తన 27:11). చాలామంది దేవుడు తమని నడిపించేలా తమని తాము ఆయన ఆధీనం చేసుకోరు గాని ఆయన్ని న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 338 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ప్రార్థనచేయుటకు ఏకాంతముగా కొండయెక్కి పోయి, సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను (మత్తయి 14:23). ఇశ్రాయేలీయుల సబ్బాతులోని విశేషమేమంటే దాని ప్రశాంతత, విశ్రాంతి, దాని పరీశుద్ధమైన శాంతి. ఏకాంతములో అర్థంకానీ బలమేదో ఉంది. కాకులు గుంపులు గుంపులుగా ఎగురుగుతాయి. నక్కలు గుంపులు గుంపులుగల ఉంటాయి. కాని ప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 337 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవును నీ పెనిమిటియు నీ బిడ్డయు సుఖముగా ఉన్నారా? (2 రాజులు 4:26). హృదయమా ధృతి వహించు నీ ప్రియులు గతించిపోయినా ఎప్పటికైనా దేవుడు నీవాడే ధైర్యం ధరించు. చావు కాచుకుని ఉంది ఇదుగో నీ ప్రభువు నిన్ను క్షేమంగా నడిపిస్తాడు ధైర్యం వహించు. జార్జిముల్లర్ ఇలా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 336 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • శ్రమలద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయుట . . . (హెబ్రీ 2:10) ఇనుము, అగ్ని కలిస్తే ఉక్కు అవుతుంది. అది భూగర్భంలోని రాయి, వేడిమి కలిసిన మిశ్రమం. నూలుకి శుభ్రపరిచే సబ్బూ, దారాలుగా చేసే దువ్వెనా, నేతనేసే మగ్గమూ కలిస్తేనే వస్త్రం తయారవుతుంది. మానవ ప్రవృత్తిలో మరోటి కలవాలి. అలాటి వ్యక్తిత్వాలను ప్రపంచమె...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 335 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కాబట్టి దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి నిలిచియున్నది (హెబ్రీ 4:9). అన్ని దిక్కులయందు వారికి విశ్రాంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శత్రువులనందరిని వారి చేతి కప్పగించియుండెను (యెహోషువా 21:44). ఆయన దీనులను రక్షణతో అలంకరించును (కీర్తన 149:4). ప్రఖ్యాత క్రైస్తవ సేవకుడొకాయన తన తల్లి గు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 334 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ నిమిత్తము నీవు గొప్పవాటిని వెదకుచున్నావా? వెదకవద్దు; నేను సర్వశరీరులమీదికి కీడు రప్పించుచున్నాను, అయితే నీవు వెళ్ళు స్థలములన్నిటిలో దోపుడుసొమ్ము దొరికినట్టుగా నీ ప్రాణమును నీకిచ్చుచున్నాను (యిర్మీయా 45:5). ఇది కష్ట సమయాల్లో ఊరటనిచ్చే వాగ్దానం. విపరీతమైన ఒత్తిడులకు లోనయ్యే సమయంలో ప్రాణ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 333 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మరియు ప్రస్తుతమందు సమస్తశిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడునేగాని సంతోషకరముగా కనబడదు. అయినను దానియందు అభ్యాసము కలిగినవారికి అది నీతియను సమాధానకరమైన ఫలమిచ్చును (హెబ్రీ 12:11). జర్మనీ దేశంలో ఓ కథ వాడుకలో ఉంది. ఒక రాజ వంశీయుడు తన భవనం గోడలమీద పెద్ద పెద్ద తీగెల్ని అమర్చాడట. స్వర తంతులమీద గాలి ఊదడం ద్వా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 332 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఉదయ సాయంత్రముల ఉత్పత్తులను నీవు సంతోషభరితములుగా చేయుచున్నావు (కీర్తనలు 65:8). ఉదయం పెందలాడే లేచి కొండమీదికి వెళ్ళి దేవుడు ఉదయాన్ని ఎలా తయారు చేస్తాడో పరిశీలించండి. దేవుడు సూర్యుణ్ణి పైకి నెడుతున్నకొలదీ ఆకాశంలో బూడిద రంగు మెల్లిమెల్లిగా కరిగిపోతుంది. అన్ని రంగులూ కాస్త కాస్త అక్కడక్కడా ప్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 331 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవుడు చెప్పిన యే మాటయైనను నిరర్థకము కానేరదు (లూకా 1:37). హిమాలయ పర్వతాల్లో ఎక్కడో పైన ప్రతియేడూ దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని చేస్తుంటాడు. మంచు కురిసిన చోట్ల ఐసు గడ్డలు కట్టి మట్టిని గట్టిగా కప్పేసి ఉంటాయి. ఎండ వెలుతురు చలిరాత్రుల వణికింపు ఆ నేలన తాకదు. ఆ మంచు గడ్డలను చీల్చుకుని అత్యంత ఆకర్షణీయ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 330 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కాలేబు ఆమెను చూచి - నీకేమి కావలెనని ఆమెనడిగెను. అందుకామె - నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దక్షిణభూమీ యిచ్చియున్నావు గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను (యెహోషువ 15:18,19). మెరక మడుగులు, పల్లపు మడుగులు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఊటలు. నీళ్ళు నిలిచిన ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 329 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • బాణములను పట్టుకొమ్మనగా...నేలను కొట్టుమనినప్పుడు అతడు ముమ్మారు కొట్టి మానెను. అందు నిమిత్తము దైవజనుడు అతనిమీద కోపగించి - నీవు అయిదు మారులైన ఆరుమారులైన కొట్టినయెడల సిరియనులు నాశనమగువరకు నీవు వారిని హతము చేసియుందువు (2 రాజులు 13:18,19). ఈ మాటల్లోని సందేశం ఎంత సూటిగా కనిపిస్తున్నది! యెహోయాషు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 328 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఊరకుండుడి - నేనే దేవుడనని తెలిసికొనుడి (కీర్తనలు 46:10). సంగీతం మధ్యలో వచ్చే మౌనం కంటే అందమైన స్వరం ఉందా? తుపానుకి ముందుండే ప్రశాంతతకంటే, ఏదైనా అసాధారణమైన దృగ్విషయం జరగబోయే ముందు అలుముకునే నిశ్శబ్దంకంటే గంభీరమైనది మరొకటి ఉందా? నిశ్చలతలో ఉన్న శక్తికంటే బలంగా హృదయాన్ని తాకే శక్తి ఏదైనా ఉంద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 327 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ ప్రజలకు నీవు కఠినకార్యములు చేసితివి (కీర్తనలు 60:3). "కొన్ని విషయాలు కఠినంగా ఉన్నాయి" అని కీర్తనకారుడు దేవునితో అన్నందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇందులో పొరపాటేమీ లేదు. జీవితంలో కఠినమైన విషయాలెన్నో ఉన్నాయి. ఈ మధ్య నాకు ఎవరో అందమైన ఎర్రటి పూలగుత్తి ఇచ్చారు. "ఎక్కడివి?" అని అడిగాను. "ఇవి రా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 326 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారా? (మత్తయి 9:28). అసాధ్యాలను సాధ్యం చెయ్యడం దేవుని అలవాటు. ఎవరి జీవితాల్లోనయితే అసాధ్యం అనుకున్నవి దేవుని మహిమార్థం తప్పకుండా సాధ్యం కావాల్సి ఉన్నాయో వాళ్ళు సంపూర్ణ విశ్వాసంతో వాటిని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి. ఏ పనీ ఆయన చెయ్యి దాటిపోయి సమయం మించిపోయిన ప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 325 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము (కీర్తనలు 37:5). నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నదేదైనా వెళ్ళి తండ్రికి చెప్పు. దాన్నంతటినీ తీసికెళ్ళి ఆయన చేతుల్లో పెట్టు. అప్పుడే ప్రపంచమంతా పరుచుకుని ఉన్న కంగారు పెట్టే తత్తరపాటులనుండి విముక్తుడివివౌతావు. నువ్వు ఏదైనా చేయ్యవలసివస్తే, బాధను భరించవలసి వస్తే, ఏద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 324 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కనిపెట్టుకొనువాడు ధన్యుడు (దానియేలు 12:12). కనిపెట్టుకొని ఉండడం తేలికలాగే అనిపించవచ్చు. అయితే క్రైస్తవ సైనికుడు అనేక సంవత్సరాల శిక్షణ తరువాత మాత్రమే నేర్చుకోగలిగిన విన్యాసమిది. దేవుని యోధులకి నిలబడి ఉండడంకంటే వేగంగా ముందుకి సాగడమే తేలికగా వస్తుంది. ఎటూ తోచని పరిస్థితులు కొన్ని ఎ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 323 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అనేకమైన కఠినబాధలను మాకు కలుగజేసినవాడా, నీవు మరల మమ్ము బ్రదికించెదవు (కీర్తనలు 71:20). దేవుడు మనకు కష్టాలను చూపిస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి దేవుడు మనకెలా శిక్షణ నిస్తాడంటే మనం భూమి పునాదులలోకంటా దిగిపోవలసి ఉంటుంది. భూగర్భపు దారుల్లో ప్రాకవలసి ఉంటుంది. చనిపోయిన వారిమధ్య సమాధిలో ఉండవలసి వస్తుంది. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 322 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా విషయమై అభ్యంతరపడనివాడు ధన్యుడు (లూకా 7:23). క్రీస్తు విషయం అభ్యంతరపడకుండా ఉండడం ఒక్కొక్కసారి చాలా కష్టమైపోతూ ఉంటుంది. సమయానుసారంగా అభ్యంతరాలు కలుగుతుంటాయి. నేను జైలులో పడతాననుకోండి, లేక ఇరుకులో చిక్కుకుంటాననుకోండి. ఎన్నెన్నో అవకాశాల కోసం ఎదురుచూసే నేను వ్యాధితో మంచం పట్టాననుకోండి, అపన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 321 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అన్యాయస్థుడైన ఆ న్యాయాధిపతి చెప్పిన మాట వినుడి. దేవుడు తాను ఏర్పరచుకొనిన వారు దివారాత్రులు తన్నుగూర్చి మొఱ్ఱపెట్టుకొనుచుండగా వారికి న్యాయము తీర్చడా? (లూకా 18:6,7). దేవుడు ఏర్పరచిన సమయం నీ ఇష్టానుసారంగా ఉండదు. కాబట్టి చెకుముకి రాయిని మొదటిసారి కొట్టినప్పుడు నిప్పు రవ్వలు రాకపోతే మళ్ళీ కొట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 320 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వారు గొఱ్ఱపిల్ల రక్తమునుబట్టియు . . . వానిని జయించియున్నారు గాని, మరణము వరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించిన వారు కారు (ప్రకటన 12:11). యోహాను, యాకోబు తన తల్లిని తీసుకుని యేసు ప్రభువు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన రాజ్యంలో ప్రధానమైన స్థానాలను తమకు ఇవ్వమని అడిగినప్పుడు ఆయన కాదనలేదు గాని, వాళ్ళు తన పనిని నిర్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 319 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అత్యధిక భారమువలన కృంగిపోతిమి (2 కొరింథీ 1:8). క్రీస్తు శక్తి నామీద నిలిచియుండు నిమిత్తము... (2 కొరింథీ 12:9). పెనూయేలు దగ్గర విధేయతతో యాకోబు దేవునికి సాష్టాంగ పడినప్పుడు అన్ని వైపులనుండీ ఆపదలు అతణ్ణి చుట్టుముట్టేలా చేశాడు దేవుడు. ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంతగా దేవునిపై ఆనుకొనేలా అతణ్ణ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 318 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • గోదుమగింజ భూమిలో పడి చావకుండిన యెడల అది ఒంటిగానే యుండును; అది చచ్చిన యెడల విస్తారముగా ఫలించును (యోహాను 12:24). నార్తాంప్టన్ లో ఉన్న సమాధుల్లోకి వెళ్ళి డేవిడ్ బ్రెయినార్డ్ సమాధినీ, అతడు ప్రేమించినప్పటికీ పెళ్ళి చేసుకోలేకపోయిన అందాల రాశి జెరూషా ఎడ్వర్డ్సు సమాధినీ చూడండి. ఆ యువ మిష...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 317 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • తన పిల్లలును తన యింటివారును నీతి న్యాయములు జరిగించుచు, యెహోవా మార్గమును గైకొనుటకు అతడు వారి కాజ్ఞాపించునట్లు నేనతని నెరిగియున్నాననెను (ఆది 18:19). బాధ్యతగల వ్యక్తులు దేవునికి కావాలి. అబ్రాహాము గురించి ఏమంటున్నాడో చూడండి. "తన పిల్లలకు అతడు ఆజ్ఞాపిస్తాడని నాకు తెలుసు." ఇది యెహోవా దేవుడు "అ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 316 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వారు కుమ్మరివాండ్లయి నేతాయీమునందును గెదేరానందును కాపురముండిరి; రాజు నియమము చేత అతనిపని విచారించుటకై అచ్చట కాపురముండిరి (1దిన 4: 23). మన రాజు కోసం పనిచెయ్యడం కోసం ఎక్కడైనా మనం కాపురముండడానికి జంకకూడదు. ఇందుకోసం మనం అననుకూలమైన స్థలాలకు వెళ్ళవలసి రావచ్చు. పల్లెటూళ్ళలో రాజు సన్నిధి ఎక్కువగా ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 315 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • గడ్డికోసిన బీటిమీద కురియు వానవలెను భూమిని తడుపు మంచి వర్షమువలెను అతడు విజయము చేయును (కీర్తనలు 72:6). గడ్డి కోయడాన్ని గురించి ఆమోసు రాసాడు. మన రాజు దగ్గర చాలా కొడవళ్ళు ఉన్నాయి. ఆయన నిత్యమూ తన గడ్డిభూముల్ని కోస్తున్నాడు. ఆకురాయి మీద కొడవలి పదును పెడుతున్న సంగీతానికి పరపరా గడ్డి కోస్తున్న శ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 314 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నిరీక్షణకు ఆధారము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను (రోమా 4:18). అబ్రాహాము నిరీక్షణ దేవుని శక్తికి, ఆయన విశ్వాస్యతకు సరిగ్గా అతికినట్టు సరిపోయింది. అప్పుడు ఉన్న అతని పరిస్థితుల్నిబట్టి చూస్తే వాగ్దానం నెరవేరుతుందని ఎదురు చూడడం బొత్తిగా అర్థంలేని పని. అయినా అబ్రాహాము దేవుణ్ణి నమ్మాడు....
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 313 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతని నీడయందు నివసించువారు మరలివత్తురు. ధాన్యమువలె వారు తిరిగి మొలుతురు, ద్రాక్ష చెట్టువలె వారు వికసింతురు (హోషేయ 14:7). ఆరోజు జోరుగా వాన కురిసింది. మా తోటలోని చెట్లన్నీ వంగిపోయాయి. తోటలో నాకు ఎక్కువ ఇష్టమైన ఒక పువ్వును చూశాను. దాని అందంతో అది నన్ను ఆకట్టుకుంది. దాని పరిమళం నన్ను మత్తెక్క...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 312 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన పేతురును, యోహానును, యాకోబును వెంటబెట్టుకొని, ప్రార్థనచేయుటకు ఒక కొండ యెక్కెను. ఆయన ప్రార్ధించుచుండగా ఆయన ముఖరూపము మారెను; ఆయన వస్త్రములు తెల్లనివై ధగధగ మెరిసేను . . . వారు మేలుకొనినప్పుడు, ఆయన మహిమను. . . చూచిరి (లూకా 9:28-32). నీ కటాక్షము నా యెడల కలిగిన యెడల.. దయచేసి నీ మార్గమును నా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 311 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఏవేవి నాకు లాభకరములై యుండెనో వాటిని క్రీస్తునిమిత్తము నష్టముగా ఎంచుకొంటిని (ఫిలిప్పీ 3:7). అంధ ప్రసంగీకుడు జార్జి మాథ్సస్ గారిని సమాధి చేసినప్పుడు ఆ సమాధి చుట్టూ ఎర్ర గులాబీలను నాటారు. ప్రేమ, త్యాగాలతో నిండిన ఆయన జీవితానికి అవి చిహ్నాలు. ఈ ధన్యుడైన భక్తుడే ఈ క్రింది గీతాన్ని రచించాడు.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 310 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను (ప్రకటన 3:19). దేవుడు తన సేవకుల్లో అతి ప్రధానులైన వాళ్ళను ఎన్నుకుని శ్రమల్లో అతి ప్రధానమైన వాటిని ఎంచి వారిమీదికి పంపిస్తాడు. దేవునినుండి ఎక్కువ కృప పొందినవాళ్ళు, ఆయనద్వారా వచ్చే ఎక్కువ కష్టాలను భరించగలిగి ఉంటారు. శ్రమలు విశ్వాసీని ఏ క...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 309 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైననున్నదా? (ఆది 18:14). ఇది నీకూ, నాకూ ఈ రోజు దేవుని ప్రేమపూర్వకమైన సవాలు. మన హృదయంలో ఉన్న ప్రియమైన అత్యున్నతమైన, అత్యంత యోగ్యమైన కోరికను దేన్నయినా తలుచుకోమంటున్నాడు. అది మన కోసం గానీ, మనకు అయినవాళ్ళకోసం గాని మనం మనసారా ఆశించింది. ఎంతోకాలంగా అది నెరవేరకపోతున్నందుకు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 308 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను కెబారు నదీప్రదేశమున చెరలోని వారి మధ్య కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవబడగా దేవునిగూర్చిన దర్శనములు నాకు కలిగెను.. అక్కడనే యెహోవా హస్తము అతనిమీదికి వచ్చెను (యెహెజ్కేలు 1:1,3). మనకు దేవుని వాక్యాన్ని చెరసాల వివరించినంత స్పష్టంగా మరేదీ వివరించలేదు. మనం బబులోను నదుల ఒడ్డున కూర్చుని ఉన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 307 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • చెట్లులేని మిట్టలన్నిటిమీద వారికి మేపు కలుగును (యెషయా 49:9). ఆట బొమ్మలు, చేతిగాజులు తేలికగా లభిస్తాయి. కాని విలువైన వస్తువులు కొనాలంటే కష్టపడాలి. ఉన్నతాధికారాలు రక్తం ధారపోసిన వారికే దక్కుతాయి. నీ రక్తమిచ్చి ఎంత ఎత్తైన స్థానాన్నైనా కొనుక్కోవచ్చు. పరిశుద్ధ శిఖరాలను చేరడానికి షరతు ఇదే. నిజ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 306 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సంఘమయితే . . . ప్రార్థన చేయుచుండెను (అపొ.కా. 12:5). ప్రార్థన మనలను దేవునితో కలిపే లింకు వంటిది. ఇది అగాధాలన్నిటినీ దాటించే వంతెన. ప్రమాదాలు, అవసరాలు అనే గోతుల మీదుగా మనలను అది దాటిస్తుంది. ఇక్కడ అపొస్తలుల కాలంనాటి సంఘం కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. పేతురు చెరసాలలో ఉన్నాడు. య...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 305 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆ మేఘము . . . నిలిచినయెడల ఇశ్రాయేలీయులు ... ప్రయాణము చేయకుండిరి (సంఖ్యా 9:19). ఇది విధేయతకు తుది పరీక్ష గుడారాలను పీకేయడం బాగానే ఉంటుంది. సిల్కు పొరలవంటి మేఘ సన్నిధి గుడారం పైనుండి అలవోకగా, ఠీవిగా తేలిపోతూ ముందుకు సాగితే దానివెంబడి నడిచిపోవడం చాలా హుషారుగా ఉంటుంది. మార్పు ఎప్పుడూ ఆహ్లాదక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 31 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన సమాధానము కలుగజేయును (యోబు 34:29). తుపాను ఊపేసే వేళ సమాధానం! ఆయనతో మనం సముద్రాన్ని దాటుతున్నాము. సముద్రం మధ్య తీరానికి దూరంగా చీకటి ఆకాశం క్రింద హటాత్తుగా పెద్ద తుపాను రేగింది. నింగీ, నేల ఏకమై ఎదురు నిలిచినట్టు హోరుగాలి, వర్షం, లేచే ప్రతి అలా మనల్ని మింగేసేటట్టు ఉంది. అప్పుడాయన న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 30 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • చెట్టునకు మంచు ఉన్నట్లు నేనతనికుందును (హోషేయ 14:5). మంచు కురవడం వల్ల ఎంత తాజాదనం! భూమిని నూతనపరచడానికి ఇది ప్రకృతి అందించే కానుక. మంచు రాత్రిలో కురుస్తుంది. ఇది లేకుంటే మొక్కలు ఎదగవు. బైబిల్లో ఈ మంచుకున్న విలువకి గుర్తింపు ఉంది. దీన్ని ఆత్మీయ తాజాదనానికి సాదృశ్యంగా వాడారు. ప్రకృతి మంచును...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 29 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవుడు ఆ పట్టణములోనున్నాడు. దానికి చలనము లేదు. అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచున్నాడు (కీర్తన 46: 5) "దానికి చలనము లేదు" అనే మాట ఎంత ధన్యకరమైన మాట! ఈ లోకపు ఒడిదుడుకులు అన్నిటికీ అంత తేలికగా చలించిపోయే మనం మన ప్రశాంతతను ఏదీ భంగం చేయలేని స్థితికి చేరుకోగలమా? అవును, ఇది సంభవమే. ఈ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 28 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవాసక్తితో మీ యెడల ఆసక్తి కలిగియున్నాను (2 కొరింథీ 11:2). అనుభవం గల వైణికుడు తన వీణను ఎంత ముద్దుగా చూసుకుంటాడు. పసిపిల్లవాడిని అక్కున చేర్చుకున్నట్టు దాన్ని నిమురుతూ మురిసిపోతుంటాడు. అతని జీవితమంతా దానితోనే ముడిపడి ఉంది. కాని దాన్ని శృతి చేసేటప్పుడు చూడండి, దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటాడు. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 27 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మిమ్మును పూర్ణులనుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును (1 పేతురు 5:10). క్రీస్తుతో మనం ఏదైనా కొత్త సంబంధంలోకి ప్రవేశించబోయే ముందు ఆయనతో ఆ సంబంధం పెట్టుకోవడానికి మనకి యోగ్యత ఉన్నదా అన్న విషయంలో మనల్ని సంతృప్తిపర్చుకోవాలి. అందుకుతగ్గ మనో వికాసం మనకి ఉండాలి. ఏమాత్రం సందేహపు ఛాయలున్నా మన నిశ్చయత సడలిప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 26 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేశమును నీకు అప్పగింప మొదలుపెట్టియున్నాను . . . స్వాధీనపరచుకొన మొదలుపెట్టుము (ద్వితీ 2:31). దేవుని కోసం కనిపెట్టడం గురించి బైబిల్లో చాలా వివరణ ఉంది. దీనికున్న ప్రాముఖ్యత ఇంతా అంతా కాదు. దేవుడు ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటే మనం సహసం కోల్పోతూ ఉంటాము. మన జీవితాల్లో కష్టాలన్నీ ఎందుకు వస్తాయంటే మన తొంద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 25 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ దుడ్డుకఱ్ఱయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును (కీర్తన 23:4). మా నాన్నగారిది ఓ పల్లెటూరు. ఆ ఊళ్లో మా ఇంట్లో ఒక చిన్న అల్మెరా ఉంది. దాన్లో తరతరాలుగా మా పూర్వికులు వాడిన చేతికర్రలు భద్రంగా ఉన్నాయి. సెలవులకి ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ యింట్లో ఉంటుంటాము. అక్కడుండేటప్పుడు నేను, మా నాన్నగారు షికారుకి వెళ్తూ అ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 24 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • తన అరకాలు నిలుపుటకు దానికి (నల్లపావురమునకు) స్థలము దొరకలేదు గనుక ఓడలోనున్న అతని యొద్దకు తిరిగివచ్చెను… సాయంకాలమున అది అతని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు త్రుంచబడిన ఒలీవ చెట్టు ఆకు దాని నోటనుండెను (ఆది 8:9-11). మనకి ప్రోత్సాహాన్నివ్వకుండా ఎప్పుడు తొక్కిపట్టి ఉంచాలో, ఎప్పుడు సూచక క్రియనిచ్చి ఆదరించ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 23 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచున్నావు? (కీర్తన 10:1). బాధల్లో ప్రత్యక్షంగా సహాయపడేవాడు మన దేవుడు. కాని బాధలు మనల్ని తరుముతుంటే చూస్తూ ఉంటాడు. మనమీద పడుతున్న వత్తిడి తనకేమీ పట్టదన్నట్టు, మనం ఆ బాధలు పడడానికి అనుమతిచ్చిన దేవుడు ఆ బాధల్లో మనతో ఉన్నాడు. శ్రమల మబ్బులు తొలగిపోయినప్పుడే ఆయన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 22 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అరణ్య ప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్ళెను (మత్తయి 14:13). వాయిద్య సమ్మేళనం మధ్యలో కొద్ది క్షణాలు మౌనం ఆవరిస్తుంది. వెంటనే సంగీతం మళ్ళీ మొదలవుతుంటుంది. ఈ మౌనంలో సంగీతమేమీ వినిపించదు. మన జీవితపు సంగీత సమ్మేళనంలో ఇలాటి మౌనాలు వచ్చినప్పుడు మనం రాగం అయిపోయిందని భ్రమపడతాము. దేవుడు తానే ఒక్కొక్కసారి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 21 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఈ విషయాలేవీ నన్ను కదిలించవు (అపొ.కా. 20:24, స్వేచానువాదం). సమూయేలు గ్రంథంలో చదువుతాము - హెబ్రోనులో దావీదును అభిషేకించగానే ఫిలిష్తీయులంతా దావీదు మీదపడి దాడి చెయ్యడానికి వెదుక్కుంటూ వచ్చారు. ప్రభువు దగ్గరనుండి యోగ్యమైనది ఏదన్నా పొందామంటే వెంటనే సైతాను మనల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తాడు.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 20 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నవ్వుటకంటె దుఃఖపడుట మేలు; ఏలయనగా ఖిన్నమైన ముఖము హృదయమును గుణపరచును. (ప్రసంగి 7:3) విచారం దేవుని కృప క్రిందికి వస్తే, అది మన జీవితాన్ని ఎన్నో విధాలుగా ఫలభరితం చేస్తుంది. ఆత్మలో ఎక్కడో మరుగు పడిపోయిన లోతుల్ని విచారం వెలికి తీస్తుంది. తెలియని సమర్దతలను, మరచిపోయిన అనుభవాలను వెలుగులోకి తెస్తు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 19 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. (లూకా 18:1) "చీమ దగ్గరికి వెళ్ళండి" తామర్లేన్ ఒక సంఘటనను తన స్నేహితులకి ఎప్పుడూ చెబుతుండేవాడు. "ఒకసారి నేను శత్రువు తరుముతుంటే పారిపోతూ ఒక పాడుపడిన భవనంలో తలదాచుకున్నాను. అక్కడ కూర్చుని చాలా గంటలు గడిపాను. నా నికృష్ట స్థితిని గురించి అతిగా ఆలోచ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 18 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయనయందు మమ్మును ఎల్లప్పుడు విజయోత్సవముతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రము (2 కొరింథీ 2:14) ఓటమిలాగా కనిపించిన పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఘనవిజయాలనిస్తాడు. చాలా సార్లు శత్రువు కొంతకాలం జయిస్తాడు. దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడు. కాని మధ్యలో కలిగించుకుని శత్రువు ప్రయత్నాలను పాడుచేసి అతనికందుబాటులో ఉన్న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 17 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • జీవముగల దేవుని సేవకుడవైన దానియేలూ, నిత్యము నీవు సేవించుచున్న నీ దేవుడు నిన్ను రక్షింపగలిగెనా? (దానియేలు 6:20). దేవుని వాక్యంలో ఇలాంటి మాటలు చాలాసార్లు కనిపిస్తాయి. కాని మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోయేది ఈ సంగతినే. "జీవముగల దేవుడు" అని రాసి ఉందని మనకి తెలుసు. కాని మన అనుదిన జీవితంలో ఈ సత్యాన్ని నిర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 16 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగెను (మార్కు 4:37) జీవితంలో కొన్ని కొన్ని తుఫాన్లు హఠాత్తుగా వస్తాయి. ఓ గొప్ప ఆవేదన, భయంకరమైన నిరాశ, లేక అణగ దొక్కేసే అపజయం. కొన్ని క్రమక్రమంగా వస్తాయి. అవి దూరాన కనిపించే మనిషి చెయ్యి అంత మేఘంలా ప్రారంభమై, ఇది చిన్నదే కదా అని అనుకుంటుండగానే ఆకాశమంతా కమ్ముకుని మనల్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 15 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆ రాత్రియే యెహోవా అతనికి (ఇస్సాకుకు) ప్రత్యక్షమాయెను (ఆది 26:24) "ఆ రాత్రే" దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడట. బెయేర్షెబాకి వెళ్ళిన రాత్రే ఇలా ప్రత్యక్షమవ్వడం ఏదో యదాలాపంగా జరిగిందనుకుంటున్నారా? ఈ రాత్రి కాకపోతే ఏదో ఒక రాత్రి ప్రత్యక్షం జరిగేదేననుకుంటున్నారా? పొరపాటు. బెయేర్షెబా చేరిన రాత్రే ఇస్సా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 14 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతడు తన సొంత గొర్రెలనన్నిటిని వెలుపలికి నడిపించును (యోహాను 10: 4). ఆయన ఈ పని చాలా అయిష్టంగా చేస్తున్నాడనుకుంటాను, ఆయన గొర్రెలమైన మనకీ ఇది కష్టాలు తెచ్చి పెట్టే విషయమే. కాని ఇది జరగక తప్పదు. మనం నిజంగా వర్థిల్లాలంటే సంతోషంగా, సౌకర్యంగా గొర్రెలదొడ్డిలోనే ఎప్పుడూ ఉండపోవడం తగదు. దొడ్డి ఖాళీ ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 13 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము (రోమా 8:37). ఇది విజయం కంటే ఇంకా ఎక్కువైంది. ఇది ఎంత సంపూర్ణ విజయమంటే మనం ఓటమిని, వినాశనాన్ని తప్పించుకోవటమే గాక, మన శత్రువుల్ని తుడిచిపెట్టేసి, విలువైన దోపుడుసొమ్ము చేజిక్కించుకొని, అసలు ఈ యుద్ధం వచ్చినందుకు దేవు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 12 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని యెరిగి, మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు, అది మహానందమని యెంచుకొనుడి. (యాకోబు 12,3). దేవుడు తనవారికి కొన్ని అవరోధాలు కల్పిస్తాడు. ఇలా కల్పించడం వాళ్ళని క్షేమంగా ఉంచడానికే. అయితే వాళ్లు దాన్ని వ్యతిరేకమైన దృష్టితోనే చూస్త...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 11 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మీ దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా, - నా జనులను ఓదార్చ డి ఓదార్చుడి. (యెషయా 40:1,2). నీ దగ్గరున్న ఓదార్పును పోగు చేసుకుని ఉండు. ఇది దేవుడు యెషయా ప్రవక్తకిచ్చిన ఆజ్ఞ. ఓదార్పు లేని హృదయాలతో ప్రపంచమంతా నిండిపోయింది. ఈ గొప్ప సేవకు నువ్వు సరిపోతారు. అయితే నీకు ముందు కొంత శిక్షణ అవసరం. అది సామాన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 10 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆసియాలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్దాత్మ వారినాటంకపరిచినందున. . . (అపో. కా.16: 6). దేవుడు ఆ రోజుల్లో అపోస్తలులను నడిపించిన తీరు చాలా ఆసక్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఆ నడిపింపు ఎక్కువ భాగము అడ్డగింపులతోనే నిండి ఉంది. చాలా సార్లు దారి తప్పుతూ వెళ్లారు ఈ అపోస్తలులు. ఎడమవైపుకి తిరిగి ఆసియా వెళ్తుంటే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 9 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మన యెడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు తగినవి కావని యెంచుచున్నాను. (రోమా 8:18). ఒక సీతాకోకచిలుకకి చెందిన ఒక ప్యూపాను దాదాపు సంవత్సరం పాటు దాచిపెట్టాను. అది చూడ్డానికి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అది కూజా ఆకారంలో ఉంది. దాని మెడ దగ్గర చిన్న రంధ్రం ఉంది. లోపల తయారవుతున్న కీట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 8 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వారిని, నా పర్వతము చుట్టుపట్ల స్థలములను దీవెన కరముగా చేయుదును. ఋతువుల ప్రకారము వర్షం కురిపించెదను, దీవెనకరమగు వర్షములు కురియును (యెహెజ్కేలు 34: 26). ఈ వేళ ఎ ఋతువు? అనావృష్టి కాలమా? వర్ష ఋతువు ఇంకెంతో దూరం లేదు. గొప్ప భారంతో కూడిన మబ్బులు కమ్మిన కాలమా? వర్ష రుతువు వచ్చేసింది. నీ బలం దిన ద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 7 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేనేస్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగియుండ నేర్చుకొని యున్నాను (ఫిలిప్పీ 4:11). తాను బందీగా ఉన్న చీకటి కొట్టులో ఉండి, సౌకర్యాలేమీ లేని స్థితిలో పౌలు ఈ మాటలు రాసాడు. ఒక రాజుగారు ఒక రోజున తన తోటలోనికి వెళ్లి చూసేసరికి మొక్కలు, చెట్లు అన్నీ వాడిపోయే ఎండిపోతూ ఉన్నాయట. గేటు దగ్గర నిలిచ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 6 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నదులలో బడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీమీద పొర్లిపారవు ( యెషయా 43:2). మన మార్గానికి ముందుగా దేవుడు ఆ దారిని సిద్ధం చేయడు. సహాయం అవసరం కాకముందే సహాయం చేస్తానని మాట ఇవ్వడు. అడ్డంకులు ఇంకా మనకి ఎదురు కాకముందే వాటిని తొలగించడు గాని, మనకి అవసరం ముంచుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తన చెయ్యి చాపుతాడు. చాల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 5 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సహాయం చేయుటకు నీకన్న ఎవరు లేరు (2 దిన14: 11). దేవునిదే పూర్తి బాధ్యత అని ఆయనకి గుర్తు చెయ్యండి. నువ్వు తప్ప సహాయం చేసే వాళ్ళు మరెవరూ లేరు. వెయ్యీ వేలమంది ఆయుధాలు ధరించిన సైనికులు, మూడువందల రథాలు అతనికి (ఆసాకు) ఎదురై నిలిచాయి. అంత గొప్ప సమూహం ఎదుట తనకై తానూ నిలవడం అసాధ్యం. అతనికి సహాయంగా ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 4 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యేసు - నీవు వెళ్ళుము, నీ కుమారుడు బ్రతికియున్నాడని అతనితో చెప్పగా ఆ మనుష్యుడు యేసు తనతో చెప్పిన మాట నమ్మి వెళ్ళిపోయేను (యోహాను 4: 50). ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుతున్నవాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి (మార్కు 11: 24). ఏదైనా విషయాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేయవలసి వచ్చినప్పుడు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 3 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా ముందరనున్న మందలు నడవగలిగిన కొలదిని, ఈ పిల్లలు నడవగలిగిన కొలదిని వాటిని మెల్లగా నడిపించుకొని వచ్చెదను (ఆది 33: 14). మందల గురించి, పిల్లల గురించి యాకోబుకు ఎంత శ్రద్ధ! ఎంత ఆపేక్ష! వాటి క్షేమాన్ని గురించిన అతని శ్రద్ధను మనకి తెలిసేలా ఎంత చక్కగా రాయబడినాయి ఈ మాటలు! ఒక్క రోజు కూడా వాటిని వ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 2 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆ గోడ మేడగదులకు ఎక్కిన కొలది అవి మరీ వెడల్పుగా పెరిగెను, పైకెక్కిన కొలది మందిరము చుట్టునున్న ఈ మేడగదిల అంతస్తులు మరి వెడల్పగుచుండెను గనుక మందిరపు పైభాగము మరి వెడల్పుగా ఉండెను. పైకెక్కినకొలది అంతస్తులు మరి వెడల్పుగా ఉండెను. (యేహెజ్కేలు 41:7). పైకి పైపైకి సాగిపో పైకి ప్రార్ధనలో ఆర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 304 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్ధన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింపశక్యముకాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు. మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మయొక్క మనస్సు ఏదో యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చిత్తప్రకారము పరిశుద్ద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 303 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఓపికతో పరుగెత్తుదము (హెబ్రీ 12:1-2). ఓపికగా పరుగెత్తడం చాలా కష్టమైన పని. అసలు పరుగెత్తడం అంటేనే ఓపిక లేకపోవడాన్ని సూచిస్తున్నది. ఒక గమ్యాన్ని చేరాలన్న ఆతృతతోనే పరుగెత్తడం అనేది జరుగుతుంది. ఓపిక అనగానే మనకు ఒకచోట నిలకడగా కూర్చోవడం కళ్ళల్లో మెదులుతుంది. మంచం పట్టినవాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఉండే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 302 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయువాడైనట్లు కూర్చునియుండును (మలాకీ 3:3). పరిశుద్దులను మరింత పవిత్రులనుగా చెయ్యాలని చూస్తుండే మన తండ్రికి పరిశుద్ధపరిచే అగ్నిజ్వాలల విలువ తెలుసు. ఎక్కువ విలువగల లోహం గురించి కంసాలి ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటాడు. దానిని అగ్నిలో కాలుస్తాడు. అప్పుడే కరిగిన లోహం దానిలో ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 301 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అయినను దేవుడు కరుణాసంపన్నుడైయుండి, మనము మన అపరాధములచేత చచ్చినవారమై యుండినప్పుడు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా ప్రేమచేత మనలను క్రీస్తుతోకూడ బ్రదికించేను . . . క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడ లేపి, పరలోకమందు ఆయనతోకూడ కూర్చుండబెట్టెను (ఎఫెసీ 2:4-7). క్రీస్తుతోకూడా పరలోకంలోనే మన అసలైన స్థానం....
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 300 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ అలలన్నియు నీ తరంగములన్నియు నా మీదుగా పొర్లి పారియున్నవి (కీర్తనలు 42:7). మనమీదుగా పారేవి దేవుని తరంగాలే నురగతో చినుకులతో కళ్ళు విప్పాయి మృదువుగా పదిలంగా పరుచుకున్నాయి క్షేమంగా మనలను ఇంటికి చేర్చాయి. మనమీదుగా పారేవి దేవుని తరంగాలే వాటిమీద నడిచాడు యేసు ప్రార...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 299 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన ఆ జనసమూహములను పంపివేసి, ప్రార్థనచేయుటకు ఏకాంతముగ్యాల కొండయెక్కి పోయి, సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉండెను (మత్తయి 14:23). మనిషిగా యేసుక్రీస్తు ఏకాంతానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను గ్రహించాడు. తనంతట తాను ఒంటరిగా ఉండేవాడు. మనుషులతో సహవాసం మనలను మననుండి బయటకు ఈడ్చి అలసిపోయేలా చేస్తుంది. యేసుక్రీస్త...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 298 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇదివరకు మీరేమియు నా పేరట అడుగలేదు; మీ సంతోషము పరిపూర్ణమగునట్లు అడుగుడి, మీకు దొరకును (యోహాను 16:24). అమెరికా సివిల్ వార్ లో ఒక బ్యాంకు అధికారికి ఏకైక కుమారుడైన ఒకతను యూనియన్ సైన్యంలో చేరాడు. తండ్రి అతణ్ణి చేరడానికి అనుమతి ఇచ్చినప్పటికీ ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం అతనికి చాలా బాధాకరమైనది.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 297 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కక్కులు పెట్టబడి పదునుగల క్రొత్తదైన నురిపిడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించియున్నాను (యెషయా 41:15). అయిదు డాలర్లు విలువ చేసే ఉక్కుముక్కను గుర్రపు నాడాలుగా చేస్తే అది 10 డాలర్ల ధర పలుకుతుంది. దాన్ని పదునైన సూదులుగా చేస్తే 350 డాలర్లు అవుతుంది. చిన్న కత్తి బ్లేడులుగా చేస్తే 32,000 డాలర్ల విలువ చే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 296 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన చేసిన శుభవాగ్దానములో ఒక మాటైన తప్పిపోయినది కాదు (1 రాజులు 8:56). జీవితపు భారమైన కదలికలో దేవుని నుండి వచ్చిన ప్రతి నిరాకరణ వెనుక ఏదో ఒక కారణం ఉన్నదని ఒకరోజున మనం తెలుసుకుంటాం. ఏదో విధంగా మన అవసరానికి తగినట్టుగా ఆయన సమకూరుస్తాడు. చాలాసార్లు మనుషులు తమ ప్రార్థనలకు జవాబు రాలేదని దిగులుపడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 295 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మోషే మిద్యాను యాజకుడైన యిత్రో అను తన మామ మందను మేపుచు, ఆ మందను అరణ్యము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పర్వతమైన హోరేబుకు వచ్చెను. ఒక పొద నడిమిని అగ్ని జ్వాలలో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను (నిర్గమ 3:1,2). ఎప్పటిలాగానే కాయకష్టం చేసుకునే వేళ దర్శనం వచ్చింది. ఇలాటి సమయాల్లోనే దర్శనమివ్వడం దేవుని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 294 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • భూమిమీద మన గుడారమైన యీ నీవాసము శిథిలమైపోయినను, చేతిపనికాక దేవునిచేత కట్టబడినదియు నిత్యమైనదియునైన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని యెరుగుదుము (2 కొరింథీ 5:1). నేను చాలా సంవత్సరాలుగా అద్దెకు ఉన్న ఇంటి యజమాని ఇంటికి మరమ్మత్తులు ఇక సాధ్యం కావనీ, నేను ఇల్లు ఖాళీ చెయ్యవలసి ఉంటుందనీ చెప్పాడు. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 293 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండును (ఫిలిప్పి 4:7). సముద్ర ఉపరితలం అంతా తుపానులతో, కెరటాలతో అల్లకల్లోలమైపోతూ ఉంటే దానీ లోపలి పొరలు మాత్రం ఎప్పుడూ చెక్కుచెదరవు. సముద్రపు లోతుల్ని తోడి అక్కడ పేరుకున్న జంతువుల, మొక్కల అవశేషాలు ప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 292 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగెను (సంఖ్యా 10:33). దేవుడు మనకు కొన్ని అభిప్రాయాలను ఇస్తూ ఉంటాడు. అవి దేవుడు ఇచ్చినవే. అయితే వాటి గురించి అనుమానం లేకుండా వాటిని స్థిరపరచడంకోసం కొన్ని సూచనలను ఇస్తాడు. యిర్మీయా కథ ఎంత బాగుంటుంది! అనాతోతు పొలం కొనాలని అతనికి అభిప్రాయం కలిగిం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 291 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ సంతతివారు తమది కాని పరదేశమందు నివసించి ఆ దేశపువారికి దాసులుగా నుందురు... తరువాత వారు మిక్కిలి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చెదరు. (ఆది 15:13,14). దేవుడు ఇస్తానన్న ఆశీర్వాదాలలో ఆలస్యం, శ్రమలు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి. అబ్రాహాము జీవితకాలమంతా ఆ ఆశీర్వాదం ఆలస్యం అయింది. దేవుని ప్రమాణం నిరర్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 290 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువయందు తప్ప మరి దేనియందును అతిశయించుట నాకు దూరమవునుగాక; దానివలన నాకు లోకమును, లోకమునకు నేనును సిలువ వేయబడియున్నాము (గలతీ 6:14). వారు కేవలం తమ కొరకే జీవిస్తున్నారు. స్వార్థం వాళ్ళను చెరపట్టి ఉంది. అయితే వారి ప్రార్థనలను దేవుడు సఫలం చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. తమకు ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 289 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి . . . మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము (హెబ్రీ 12:1,2). పాపాలు కాని భారాలు కొన్ని ఉంటాయి. కాని అవి క్రైస్తవ జీవితంలో పురోభివృద్ధికి అడ్డుబండలౌతూ ఉంటాయి. కృంగిన మనస్సు ఇలాంటి భారాల్లో ముఖ్యమైనది. బరువైన హృదయం మన పరిశుద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 288 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వాళ్ళు పగలగొట్టబడడం వల్ల శుద్ధులౌతారు (యోబు 41:25 - స్వేచ్ఛానువాదం). పగిలిన వస్తువుల్ని, మనుషుల్ని దేవుడు తన సంకల్పసిద్దికి ఎక్కువగా వాడుకుంటూ ఉంటాడు. ఆయన స్వీకరించే బలులు ఏమిటంటే విరిగి నలిగిన హృదయాలే. పేనూయేలు దగ్గర యాకోబు మానవశక్తి అంతా విచ్ఛిన్నమైనందువల్లనే దేవుడు అతణ్ణి ఆత్మ వస్త్రా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 287 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇదిగో ప్రభువు దూత అతనిదగ్గర నిలిచెను; అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను.దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టి - త్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా సంకెళ్ళు అతని చేతులనుండి ఊడిపడెను (అపొ.కా. 12:7). "అయితే మధ్య రాత్రివేళ పౌలును సీలయు దేవుని ప్రార్ధించుచు కీర్తనలు పాడుచు నుండిరి; ఖయిదీలు వినుచుండిరి. అప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 286 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేనినిగూర్చియు చింతపడకుడి (ఫిలిప్పీ 4:6). ఆందోళన అనేది విశ్వాసిలో కనిపించకూడదు. మన కష్టాలు, బాధలు అనేక రకాలుగా మనమీదకు రావచ్చు. కాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆందోళన ఉండకూడదు. ఎందుకంటే సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి మనకున్నాడు. తన ఏకైక కుమారుణ్ణి ప్రేమించినట్టే మనందరినీ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు. కాబట్ట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 285 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతనిని పట్టుకొని.. చెరసాలలో వేయించెను.. యెహోవా యోసేపునకు తోడైయుండి . . .. అతడు చేయునది యావత్తు యెహోవా సఫలమగునట్లు చేసెను (ఆదీ39: 20-23). మనం దేవుణ్ణి సేవించేటప్పుడు ఆయన మనలను చెరసాలకు పంపించి, మనతోబాటు ఆయన కూడా వస్తే ఆ చెరసాల అంత ధన్యకరమైన స్థలం మరొకటి లేదు. యోసేపుకు ఈ విషయం బాగా అర్ధమై...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 284 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • చనిపోవుచున్నవారమైనట్లుండియు ఇదిగో బ్రదుకుచున్నవారము (2 కొరింథీ 6: 8-10). పోయిన సంవత్సరం మా తోటలో బంతి మొక్కలు వేశాము. ఆ మొక్కలు మా తోట హద్దులు దాటి బయటకు మొలిచాయి. వాటన్నిటికీ పూలు పూసినప్పుడు ఎంత బావుందో! ఆలస్యంగా వాటిని నాటాం. కొన్ని పూలు ఇంకా కళకళలాడుతూ ఉంటే కొన్ని పూలు అప్పుడే వాడిపో...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 283 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు వ్యసనపడకుము (కీర్తనలు 37:1). ఇది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. "దొంగిలించకూడదు" అనేది ఎలాంటిదో ఇదీ అలాంటిదే. "వ్యసనపడడం" అంటే ఏమిటో చూద్దాం. "గరుకైన ఉపరితలం కలిగి ఉండడం" లేక "రాపిడికి లోనై అరిగిపోవడం" ఎప్పుడూ చిర్రుబుర్రులాడుతూ ఇతరులలో తప్పులు వెదికే వ్యక్తిని తీసుకోండి. అతడు తనకై తాను అ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 282 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు (యెషయా 30:18). ఎక్కువగా వర్షం పడినచోట గడ్డి ఎక్కువ పచ్చగా ఉంటుంది. ఐర్లండు మీద ఎప్పుడూ పడుతూ ఉండే పొగమంచువల్లే ఆ దేశం అంత సస్యశ్యామలంగా ఉంటుందనుకుంటాను. వేదనల పొగమంచులు, బాధల వర్షాలు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే అక్కడ సస్యశ్యామలమైన ఆత్మలు కనిపిస్తాయి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 281 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి (ఫిలిప్పీ 4:6). చాలామంది క్రైస్తవులు చింతలలో, దిగుళ్ళలో ఉంటారు. కొందరు ఊరికే కంగారుతో గంగవెర్రులెత్తిపోతూ ఉంటారు. ఈ అనుదిన జీవితపు హడావుడిలో ప్రశాంతత చెదరకుండా ఉండగలగడమనేది అందరూ తెలుసుకోవలసిన రహస్యం. చింతించడం వలన ప్రయోజనం ఏముంది? అది ఎవరికీ బలాన్నివ్వలేదు. ఎవ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 280 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకునిమాట వినువాడెవడు? వెలుగులేకయే చీకటిలో నడచువాడు యెహోవా నామమును ఆశ్రయించి తన దేవుని నమ్ముకొనవలెను (యెషయా 50:10). అభ్యంతరాల అంధకారం, కంగారు, చీకటి మనసులో కమ్మినప్పుడు విశ్వాసి ఏమి చెయ్యాలి? దేవుని చిత్తప్రకారం నడిచే విశ్వాసికే అంధకారపు ఘడియలు వస్తుంటాయి. ఏమి చె...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 279 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతడు నోరు తెరవలేదు (యెషయా 53:7). ఒక అపార్థాన్ని భరించడానికి ఎంత ప్రశాంత స్వభావం ఉండాలి! ఒక అన్యాయపు తీర్పును సహించడానికి ఎంత నిగ్రహం కావాలి! ఒక చెడ్డ మాట ఒక క్రైస్తవుడికి అన్నిటినీ మించిన అగ్నిపరీక్ష. మనం బంగారుపూత పూసినవాళ్ళమేనా, లేక మొత్తం బంగారమేనా అనేది తేల్చేసే గీటురాయి ఇదే. శ్రమల వ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 278 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కొంతకాలమైన తరువాత ... ఆ నీరు ఎండిపోయెను (1 రాజులు 17:7). నష్టం జరగడం కూడా దేవుని చిత్తమేననీ, సేవ విఫలమవడం, ఆశించినవి సమసిపోవడం, శూన్యం మిగలడం కూడా దేవుడు కల్పించినవేననీ మనం నేర్చుకొనకపోతే మన విశ్వాసం అసంపూర్ణమే. ఇహలోకపరంగా మనకున్న లోటులకు బదులుగా ఆత్మపరంగా సమృద్ధి కలుగుతుంది. ఎండిపోతున్న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 277 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా యోబును మొదట ఆశీర్వదించినంతకంటే మరి అధికముగాఆశీర్వదించెను (యోబు 42:12). తన దుఃఖం మూలంగా యోబు తన స్వాస్థ్యాన్నీ తిరిగి పొందాడు. అతని దైవభీతి స్థిరపడడం కోసం అతనికి అగ్నిపరీక్షలు ఎదురైనాయి. నా కష్టాలన్నీ నా వ్యక్తిత్వం గంభీరమైనది కావడానికి, ఇంతకుముందు లేని పవిత్రత నాలో మొగ్గ తొడగడానిక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 276 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టెను.. మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను (1 రాజులు 19:12). ఒకామె ప్రభువును గురించిన అనుభవంలో, అవగాహనలో చాలా త్వరితగతిన ముందడుగు వేసింది. దీన్లోని రహస్యమేమిటి అని అడిగితే "ఆయన స్వరాన్ని జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి వినాలి" అని చెప్పింది. మన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 275 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన వారిని వెంటబెట్టుకొని .... ఏకాంతముగా వెళ్ళేను (లూకా 9:10). కృపలో ఎదగాలంటే మనం ఎక్కువ ఏకాంతంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. సమాజంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మలో పెరుగుదల ఉండదు. ఇతరులతో కలసి రోజుల తరబడి ఉన్నదానికంటే ఏకాంత ప్రార్థన చేసిన ఒక గంటలో మన ఆత్మకు ఎక్కువ మేలు కలుగుతుంది. ఏకాంత స్థలాల్లోనే గాలి పరి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 274 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • శ్రమనొండి యుండుట నాకు మేలాయెను (కీర్తనలు 119:71). విచిత్రమైన రంగులతో అలరారే మొక్కలు సాధారణంగా ఎక్కడో పర్వతాలపైన వాతావరణ ఒత్తిడులు ఎక్కువగా ఉండే చోటనే కనిపిస్తాయి. రంగు రంగుల నాచు మొక్కలు, మెరిసిపోయే వివిధ వర్ణాల పూలు మాటిమాటికీ సుడిగాలులు, తుపానులు సంభవిస్తూ ఉండే కొండకోనల్లోనే పెరుగుతాయి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 273 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైనీ అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయునట్లు యెహోవా వానీని నడిపించెను. యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించేను. అన్యులయొక్క దేవుళ్ళలో ఏ దేవుడును ఆయనతో కూడ ఉండలేదు (ద్వితీ 32:11,12). మన పరలోకపు తండ్రి తన సంరక్షణలో పసికందులుగా ఉన్న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 272 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను మానక ప్రార్థన చేయుచున్నాను (కీర్తనలు 109:4). ఒక్కొక్కసారి మన ధ్యానాలు అలవాటుగా తొందర తొందరగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఆ సమయాన్ని చాలామంది నిమిషాల్లో ముగించివేస్తుంటారు. ప్రఖ్యాతి చెందిన భక్తులు ఎవరైనా ఎప్పుడన్నా ప్రార్ధనలో ఎక్కువ సమయం గడపకుండా ఉన్నారని విన్నామా? తన గదిలో ఏకాంతంగా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 271 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నాయందు మీకు సమాధానము (యోహాను 16:33). సంతోషానికి, ధన్యతకు తేడా ఉంది. అపొస్తలుడైన పౌలు చెరసాల, బాధలు, త్యాగాలు భరించలేనంతగా అనుభవించాడు. అయితే ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఆయన ధన్యత నొందాడు. ఈ పరిస్థితుల్లో యేసు చెప్పిన నవధన్యతలు పౌలు జీవితంలో నెరవేరాయి. ఒక ప్రఖ్యాత వయొలిన్ కళాకారుడు ఎప్పటి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 270 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరికెను (యోబు 33:24). ఆత్మీయ స్వస్థత అంటే మన శరీరానికి క్రీస్తు శిరస్సె ఉండడమే. మన దేహంలో క్రీస్తు ప్రాణమై ఉండడమే. మన అవయవాలన్నీ క్రీస్తు శరీరంగా రూపొంది మనలో క్రీస్తు జీవం ప్రవహించడం; పునరుత్థాన శరీరంలాగా రూపాంతరం పొందడం. ఇదే ఆత్మకు స్వస్థత. క్రీస్తు మరణంనుండి తిరిగ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 269 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వెలి చూపువలన కాక విశ్వాసమువలననే నడుచుకొనుచున్నాము (2 కొరింథీ 5:6). వెలిచూపు వల్ల కాదు, విశ్వాసం వల్లనే. దేవుడు మన అభిప్రాయాల ప్రకారం మనం నడుచుకోవాలని ఆశించలేదు. స్వార్థం అలా ప్రేరేపిస్తుంది. సైతాను అలా పురికొల్పుతాడు. అయితే దేవుడు మనలను వాస్తవాలనూ, అభిప్రాయాలనూ చూడవద్దని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 268 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను దుఃఖాక్రాంతుడనై సంచరించవలసి వచ్చెనేమి? (కీర్తనలు 42:9). విశ్వాసీ, ఈ ప్రశ్నకు జవాబు నీ దగ్గర లేదా? ఎక్కువ సమయం నువ్వు చింతాక్రాంతుడవై తిరుగుతూ ఉంటావేమిటి? దుఃఖకరమైన ఎదురుతెన్నులతో నిండి ఉంటావేమిటి? రాత్రి గడిచి ఉదయకాంతి వ్యాపిస్తుందని నీకెవరూ చెప్పలేదా? నీ అసంతృప్తి పొగమంచులా పట్టి ఉ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 267 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ముసియ దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నము చేసిరి గాని యేసు యొక్క ఆత్మ వారిని వేళ్ళనియ్యలేదు (అపొ.కా. 16:6-8). యేసు ఆత్మ ఇలా అడ్డు పెట్టడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. క్రీస్తు పని చెయ్యడానికే వీళ్ళు బితూనియకు వెళ్తున్నారు. అయితే క్రీస్తు ఆత్మే వాళ్ళను వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుకున్నాడు. కొన్ని సమయా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 266 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నాయందు విశ్వాసముంచువాడెవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులోనుండి జీవజల నదులు పారును (యోహాను 7:38) మనలో కొంతమంది పరిశుద్దాత్మ తమను ఎందుకు నింపలేదని ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటారు. నిజానికి ఏమి జరుగుతున్నదంటే మనలో చాలినంత పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంటుంది. గాని దాన్ని మనం ప్రవహింపనీయం. నీకున్న ఆశీర్వాదాలను ఇ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 265 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సీమోనూ, సీమోనూ, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమలవలె జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని (లూకా 22:31,32). దేవుడు మనలను పరీక్షించేటప్పుడు గురి చూసి కొట్టేది మన విశ్వాసాన్నే. మనలోని ఏ లక్షణమైనా పరీక్షకు లోను కాకుండా పోవచ్చుగాని విశ్వాస...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 264 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను (ఫిలిప్పీ 3:8). ఇది పంటను కోసి కొట్లలో కూర్చుకునే కాలం. కోత పనివాళ్ళ పాటలు వినిపించే కాలం. కాని పొలాల దృష్టాంతం ఆధారంగా దేవుడిచ్చిన గంభీర సందేశం కూడా ఇప్పుడు వినాలి. నువ్వు బ్రతకాలంటే ము...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 263 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు నమ్మినయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో అనెను (యోహాను 11:40). తమ ప్రభువు ఏమి చేస్తున్నాడో మరియ, మార్తలకు అర్థం కాలేదు. వాళ్ళిద్దరూ అన్నారు "ప్రభువా, నువ్వు ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చినట్టయితే మా తమ్ముడు చనిపోయి ఉండేవాడు కాడు." ఈ మాటల వెనుక వాళ్ళ అభిప్రాయం మనకు తేటతెల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 262 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు (యోహాను 15:1). బాధ అనేది ఏ రూపంలో మనపైకి వచ్చినా అది దేవునినుండి మనకేదో దీవెనను తీసుకొచ్చిన రాయబారి అని తెలుసుకొని ఉండడం ఎంత ఆదరణకరమైన విషయం. లోకరీతిగా చూస్తే అది గాయపరిచేదిగానూ, నాశనకరమైనదిగానూ ఉండవచ్చు. కాని ఆత్మీయంగా అది ఆశీర్వాద హేతువే. మనకు గతంలో లభించిన అనేకమై...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 261 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవోక్తి (దర్శనము) లేనియెడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు (సామెతలు 29:18). దేవుని దర్శనాన్ని పొందాలంటే ఆయన కోసం కనిపెట్టాలి. ఎంత సమయం కనిపెట్టాలి అన్నది చాలా ముఖ్యం. మన హృదయాలు కెమెరాల్లో వాడే ఫిల్ముల్లాటివి. దేవుని పోలిక అక్కడ ముద్రించబడాలంటే మనం ఆయన ఎదుటికి వచ్చి కనిపెట్టాలి. అల్లకల్లోలంగా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 260 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సెలవిచ్చినవాడు యెహోవా, తన దృష్టికి అనుకూలమైనదానిని ఆయనచేయునుగాక అనెను (1 సమూ 3:18). అన్నింటిలోనూ దేవుని హస్తాన్ని చూడడం నేర్చుకోవాలి. అలా నేర్చుకున్నప్పుడు నువ్వు చూసే వాటన్నింటినీ దేవుడు చక్కబరచి కంటికి ఇంపుగా కనబడేలా చేస్తాడు. మన విచారానికి మూలమైన స్థితిగతులు తొలగిపోవడం జరగకపోవచ్చుగాని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 259 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కెరీతు వాగుదగ్గర దాగియుండుము (1 రాజులు 17:3). దాగియున్న జీవితంలోని శ్రేష్ఠత గురించి దైవ సేవకులకు చెప్పవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనుషుల ఎదుట ఉన్నతమైన స్థలాన్ని ఆక్రమించి ఉన్న వ్యక్తి దేవుని యెదుట దీనమైన స్థితిలో ఉండగలగాలి. "నా కుమారుడా, ఈ హడావుడీ, ఈ కీర్తీ, ఉత్సాహాలూ ప్రస్తుతానికి చాలు. నీ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 258 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా ఉద్యానవనముమీద విసరుడి, దాని పరిమళములు వ్యాపింపజేయుడి (పరమ 4:16). ఆ అధ్యాయంలో కనిపించే సుగంధ ద్రవ్యాల వెనుక చాలా అర్థం ఉంది. అగరు అనేది చేదైన పదార్థం. అది చేదైన పదార్థాల్లో ఉండే మాధుర్యాన్ని గురించి చెబుతూ ఉంటుంది. ఈ చేదు తియ్యదనం అనుభవించిన వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. గోపరసం అనే పదార్థాన్ని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 257 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నన్ను వెంబడింపగోరువాడు తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువయెత్తికొని నన్ను వెంబడింపవలెను (మార్కు 8:34). దేవుడు నన్ను భుజాన వేసుకోమన్న సిలువ అనేక రకాలైన ఆకారాలలో ఉండవచ్చు. ఇంకా ఘనమైన సేవ చెయ్యడానికి నాకు సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ తక్కువ పరిధిలో ఏదో అల్పమైన సేవ చేయ్యడానికి మాత్రమే నాకు అవకాశం దొ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 256 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు సిద్దపడి ఉదయమున సీనాయి కొండయెక్కి అక్కడ శిఖరము మీద నా సన్నిధిని నీలిచియుండవలెను (నిర్గమ 34:2). దేవునితో సహవాసం కోసం ఉదయకాలం నియమించబడింది. ప్రతి ఉదయమూ ఒక ద్రాక్షపళ్ళ గుత్తిలాంటిది. దాన్ని నలిపి ఆ పరిశుద్ద ద్రాక్షరసాన్ని త్రాగాలి. ఉదయ సమయంలో నా శక్తి, నిరీక్షణ చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 255 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • తన ప్రియునిమీద ఆనుకొని అరణ్యమార్గమున వచ్చునది ఎవతే? (పరమ 8:5). ఒక సహోదరుడు ఒక మీటింగులో ప్రార్థిస్తున్నాడు. అందరూ అడిగినట్టే దేవుణ్ణి అన్నిరకాల దీవెనలూ అడిగాడు. అందరూ చెప్పినట్టే తనకు ఉన్న ఆశీర్వాదాల కొరకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు. చివరిగా ఒక అసాధారణమైన విన్నపాన్ని కోరుకున్నాడు -"దేవా, మేము ఒర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 254 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతడు ఓర్పుతో సహించి ఆ వాగ్దానఫలము పొందెను (హెబ్రీ 6:15). అబ్రాహాముకి దీర్ఘకాల విషమ పరీక్షలు వచ్చాయి. కాని అతనికి దక్కిన ప్రతిఫలం అతి శ్రేష్టమైనది. తన వాగ్దాన నెరవేర్పును ఆలస్యం చెయ్యడం ద్వారా దేవుడు అతణ్ణి శోధించాడు. సైతాను అతణ్ణి శోధించాడు. మనుషులు అసూయ, అపనమ్మకం, ప్రతిఘటనల ద్వారా అతణ్ణ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 253 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా నా పక్షమున కార్యము సఫలముచేయును (కీర్తనలు 138:8). శ్రమలు పడడంలో దైవసంబంధమైన ఠీవి, వింతైన అలౌకిక శక్తి ఉన్నాయి. ఇది మానవ మేధస్సుకు అందదు. మనుషులు శ్రమలు లేకుండా గొప్ప పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళడం సాధ్యంకాదు. వేదనల్లో ఉన్న ఆత్మ ఇక దేనికీ చలించని పరిణతి నొందినప్పుడు తనకు సంభవించే కష్టాలను చూ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 252 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండనందున . . . (మత్తయి 13:5). మన్ను లోతు లేదు. మన్ను గురించి ఈ ఉపమానంలో నేర్చుకుంటున్నాం. విత్తనాలు మంచి నేలలో, అంటే శ్రద్ద గల హృదయాల్లో పడినప్పుడే ఫలించాయి. లోతులేని మనుషులు మన్ను లోతుగా లేని నేలలాంటివాళ్ళు. నిజమైన సమర్పణ లేనివాళ్ళు ఒక మంచి ప్రసంగానికి ముగ్దులై ఒక అభ్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 251 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవే (కీర్తనలు 4:1). దేవుని నీతి ప్రభుత్వం పక్షంగా ఒక మానవుడు ఇవ్వగలిగిన అత్యుత్కృష్టమైన సాక్ష్యం ఇదే. బాధల్లోనుండి తప్పించినందుకు మనిషి చెబుతున్న కృతజ్ఞత కాదిది. బాధల ద్వారానే విడిపింపు పొందిన మనిషి చెబుతున్న కృతజ్ఞత. "ఇరుకులో విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 250 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై యున్నాడు. ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు (కీర్తనలు 46:1). "దేవుడు నాకు కాస్త ముందుగా సహాయం చేసి ఉండవచ్చు గదా" అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం కాని, ఆయన పద్ధతి అది కాదు. నీ బాధలకు నువ్వు అలవాటు పడి వాటి ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠాన్ని నేర్చుకున్న తరువాతే నిన్ను ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 249 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు నిలిచియుందువు (హెబ్రీ 1:11). చాలా ఇళ్ళలో ఒంటరి మనుషులుంటారు. సాయంత్రం వేళల్లో మసకబారుతున్న ప్రకృతిలో తమ గదిలో ఒక్కరే కూర్చుని ఉబికివచ్చే కన్నీళ్ళను అదుపు చెయ్యలేని వాళ్ళుంటారు. కాని వాళ్ళకు కనిపించకుండా వాళ్ళ దగ్గరే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. కాని ఆయన తమదగ్గరే ఉన్నాడని వారు గ్రహించరు. అయిత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 248 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన నిమిత్తము కని పెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు (యెషయా 30:18). దేవునికోసం కనిపెట్టడం అనేదాన్ని గురించి మనం ఎన్నోసార్లు వింటూ ఉంటాము. అయితే మనం ఆయనకోసం కనిపెడుతూ ఉంటే, మనం సన్నద్ధుల మయ్యేదాకా ఆయన కనిపెడుతూ ఉంటాడు. కొందరు అంటూ ఉంటారు, చాలామంది నమ్ముతుంటారు కూడా - ఏమిటంటే మనం అన్ని విధ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 247 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మానక ఆ కొమ్ములతో వారు ధ్వని చేయుచుండగా మీరు బూరలధ్వని వినునప్పుడు జనులందరు ఆర్బాటముగా కేకలు వేయవలేను, అప్పుడు ఆ పట్టణ ప్రాకారము కూలును గనుక జనులు తమ యెదుటికి చక్కగా ఎక్కుదురు (యెహోషువ 6:5). ఊగిసలాడుతూ ఉండే విశ్వాసపు మూలుగులకీ, చెక్కు చెదరని విశ్వాసపు ఆర్బాటమైన కేకలకీ ఎక్కడా పోలిక లేదు. ఈ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 246 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దోనే నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి . . . (మార్కు 6:48). దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన పని కష్టపడి ఒళ్ళు హూనం చేసుకున్నందువల్ల జరగదు. తన పిల్లలకు ఇచ్చిన పనిని దేవుడే సునాయాసంగా, కష్టం లేకుండా పూర్తి చేస్తాడు. వారు విశ్రాంతిగా ఆయనలో నమ్మిక ఉంచితే పని సంపూర్ణంగా నెరవేరుతుంది. ఆయన్ను...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 245 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన పక్షమున శ్రమపడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడెను (ఫిలిప్పీ 1:30). దేవుడు నడిపే పాఠశాల చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. అందులో నేర్పే పాఠాల భాష కన్నీటి భాషే. రిచర్డ్ బాక్సటర్ అనే భక్తుడంటాడు, "దేవా, ఈ ఏభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నా శరీరానికి నీవు నేర్పిన క్రమశిక్షణకోసం నీకు వందనాలు" బాధలను విజ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 244 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను నీలాంజనములతో నీ కట్టడమును కట్టుదును (యెషయా 54:11). గోడలో ఉన్న రాళ్ళు అంటున్నాయి "మేము ఎక్కడో పర్వతాల్లో ఉండేవాళ్ళం. కఠినంగా, కర్కశంగా ఉండే కొండ చరియల్లో ఉండేవాళ్ళం. వేడిమి, వర్షం కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మమ్మల్ని ఆకారాల్లేని బండరాళ్ళుగా మలిచాయి. అయితే మానవ హస్తాలు మమ్మల్ని నివాసాలుగా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 243 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • చూడక నమ్మినవారు ధన్యులు (యోహాను 20:29). కళ్లకు కనిపించేవి మనల్ని ఎంత బలంగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి! అందుకే కనిపించని విషయాలపై మనస్సు లగ్నం చెయ్యమని దేవుడు పదేపదే హెచ్చరిస్తున్నాడు. పేతురుకి సముద్రంమీద నడవాలని ఉంటే నడవాలి. ఈత కొట్టాలని అనిపిస్తే ఈత కొట్టాలి. రెండు పనులు చెయ్యడం కుదరదు. పక్షి ఎగ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 242 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఓడలెక్కి సముద్రప్రయాణము చేయువారు, మహాజలములమీద సంచరించుచు వ్యాపారముచేయువారు, యెహోవా కార్యములను సముద్రములో ఆయన చేయు అద్భుతములను చూచిరి (కీర్తనలు 107:23,24). గాలి ఎటు వీచినా అది పరలోకానికి చేర్చు సాధనమే అని గ్రహించనివాడు జీవన నౌకాయానంలో అనుభవం లేనివాడే. గాలి లేకుండా ఉన్న స్థితే ఎవరికి ఉపయోగ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 241 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన తన సిలువ మోసికొని కపాలస్థలమను చోటికి వెళ్ళేను (యోహాను 19:17). "మారిన సిలువ" అనే ఒక పద్యం ఉంది. ఒక స్త్రీ తన సిలువను మొయ్యలేక అలసి సొలసీ తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మోస్తున్న సిలువలను చూసి "నా సిలువ వాళ్ళందరి సిలువల కంటే బరువైనది" అనుకుంది. తన సిలువకు బదులుగా వేరొకరి సిలువ తనకు పస్తే బావుండు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 240 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అక్కడ ఆయన . . . వారిని పరీక్షించేను (నిర్గమ 15:25). ఒక ఉక్కు కర్మాగారాన్ని చూడడానికి వెళ్ళాను. తయారైన వస్తువుల నాణ్యతను పరిక్షించే విభాగంలోకి వెళ్ళాను. ఆ హాలునిండా అనేకమైన చిన్న చిన్న గదులు ఉన్నాయి. ఉక్కు కడ్డీలను విరిగేదాకా పరీక్ష చేసి ఏ స్థాయిలో అవి విరుగుతాయో వ్రాసి పెట్టి ఉంది. కొన్న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 239 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సమూహములోనుండి ఆయన వానిని ఏకాంతమునకు తోడుకొనిపోయి ... (మార్కు 7:33). పౌలు క్రైస్తవ నిర్వాహకత్వంలో హుషారుగా పాలుపంచుకోవడమే కాదు, చెరసాల ఒంటరితనాలు కూడా చవి చూశాడు. తీవ్రమైన బాధలతో కూడిన కాయకష్టాన్ని మీరు తట్టుకుని నిలబడగలరేమో గాని, క్రైస్తవ కార్యకలాపాలన్నిటి నుండి దూరమైపోతే మాత్రం నిలదొక్క...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 238 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అది నాలో లేదు (అనును) (యోబు 28:14). ఎండాకాలపు రోజుల్లో నేననుకున్నాను, నాకిప్పుడు సముద్ర వాతావరణం, సముద్రపు గాలి అవసరమని. అయితే సముద్ర తీరానికి వెళ్ళినప్పుడు "అది నాలో లేదు" అని సముద్రం అంటున్నట్టు అనిపించింది. దానివల్ల నేను పొందగలననుకున్న మేలును పొందలేకపోయాను. కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్లే నాకు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 237 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • చెరలో ఉంచబడినట్టు . . . (గలతీ 3:23). గతించిన కాలంలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రం అనే శిక్షకుని క్రింద మనిషిని ఉంచి దానిద్వారా విశ్వాసానికి దారి సిద్ధపరిచాడు. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం మూలంగా మనిషి దేవుని న్యాయవిధిని తెలుసుకుంటాడు. దాని మూలంగా తన నిస్సహాయతను గ్రహిస్తాడు. ఆ తరువాతే దేవుడు చూపిన విశ్వాస...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 236 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగియున్నది (ఫిలిప్పీ 4:18). నా వద్ద ఉన్న తోటపని పుస్తకం ఒక అధ్యాయంలో "నీడలో పెరిగే పూలు" గురించి ఉంది. తోటలో ఎప్పుడూ సూర్యరశ్మి పడని భాగాలను ఎలా ఉపయోగించాలి అనే విషయం గురించి అందులో వ్రాసి ఉంది. కొన్నికొన్ని పూజాతులు ఇలాటి చీకటికీ, మారుమూల ప్రాంతాలకీ భయపడవట. ని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 235 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఎక్కడికి వెళ్ళవలెనో అది ఎరుగక బయలువెళ్ళెను (హెబ్రీ 11:8). ప్రత్యక్షంగా కనిపించని విషయాల్లో విశ్వాసం ఉంచడమంటే ఇదే. మనం చూడగలిగితే అది విశ్వాసం కాదు. మేము ఒకసారి అట్లాంటిక్ సముద్రాన్ని దాటుతున్నప్పుడు ఈ విశ్వాస సూత్రాలేమిటో తెలుసుకున్నాము. సముద్రం మీద ఏ దారీ కనబడదు. నేల అనే మాటే లేదు. అయిన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 234 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కడమ వారిలో కొందరు పలకలమీదను, కొందరు ఓడ చెక్కల మీదను, పోవలెననియు ఆజ్ఞాపించెను. ఈలాగు అందరు తప్పించుకొని దరిచేరిరి (అపొ.కా. 27:44). మానవ జీవితకథలో విశ్వాసపు వెలుగు నీడలన్నీ పౌలు చేసిన ఈ తుది ప్రయాణపు జయాపజయాల్లో ప్రతిబింబిస్తుంటాయి. ఈ అద్భుతగాథలోని విశేషం ఏమిటంటే, ఇందులో ఎదురైన ఇబ్బందులన్న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 233 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • విశాలమైన స్థలమునకు ఆయన నన్ను తోడుకొని వచ్చెను. నేను ఆయనకు ఇష్టుడను గనుక ఆయన నన్ను తప్పించెను (కీర్తనలు 18:19). ఈ విశాలమైన స్థలం ఏమిటి? దేవుడే. అన్ని ప్రాణులూ, ఈ జీవధారలన్నీ అంతమయ్యేది ఆ అనంతుడిలోనే. దేవుడు నిజంగా చాలా విశాలమైన స్థలం. దావీదు అవమానాలు, దూషణలు, లేమి వీటన్నిటినీ సహించి ఈ విశ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 232 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడేను (ఆదీ 32:24). యాకోబు దేవునితో పోరాడిన దానికంటే దేవుడు యాకోబుతో ఎక్కువగా పోరాడుతున్నాడు. ఈ పోరాడుతున్నది నిబంధన పురుషుడైన మనుష్య కుమారుడే. దేవుడే మనిషి రూపంలో పాత యాకోబు జీవితాన్ని పిండి చేస్తున్నాడు. ఉదయమయ్యే వేళకు దే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 231 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము (2 కోరింథీ 6:10). విచారానికి ఓ వింత అందం ఉంది. వెన్నెలకాంతి మర్రిచెట్టు ఆకుల్లోగుండా చీకటి నేలపై పడి అక్కడక్కడా వెండి జలతారును ఒలకబోసినట్టు ఉండే అందం ఇది. విచారం గీతాలాపన చేస్తే అది రాత్రివేళ ఒంటరి కోయిల తీసిన రాగంలా ఉంటుంది. వి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 230 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా మాత్రము వాని నడిపించెను (ద్వితీ 32:12). కొండెక్కడం కష్టంగా ఉంది ఆయాసం తెలియకుండా తోటివారెందరో ఉన్నారు ఉన్నట్టుండి సన్నని దారి అతి కష్టమైన దారి ఎదురైంది ప్రభువన్నాడు, "కుమారుడా నాతో ఒంటరిగా నడిస్తే మంచిది" నెమ్మదిగా నడిపించాడు ముందుకి చల్లని మాట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 229 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నాతో దూత చెప్పిన ప్రకారము జరుగునని నేను దేవుని నమ్ముచున్నాను (అపొ.కా. 27:25). కొన్నేళ్ళ క్రితం నేను ఓడలో అమెరికాకు వెళ్ళాను. ఆ ఓడ కెప్టెస్ చాలా నిష్టగల క్రైస్తవుడు. న్యూ ఫౌండ్లాండ్ తీరం దగ్గరలో ఉండగా అతడు నాతో అన్నాడు "కొన్ని వారాల క్రితం నా ఓడ ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణిస్తుండగా నా క్రైస్తవ జ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 228 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవాకొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకొంటిని (కీర్తనలు 40:1) నడవడంకంటే నిలిచి ఎదురుచూడడం కష్టం. ఎదురు చూడడానికి సహనం కావాలి. ఈ సద్గుణం అందరికీ ఉండదు. దేవుడు తన భక్తుల చుట్టూ కంచెను కడతాడు. అది మనలను సంరక్షిస్తుందని తలుచుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. అయితే ఆ కంచె పెరిగి పెరిగి బయటనున్నవి కనిపించకుండ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 227 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అనేక శ్రమలను అనుభవించి మనము దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశింపపలెననియు... (అపో.కా 14:22). జీవితంలోని శ్రేష్ఠమైన విషయాలు గాయపడడంవల్లనే లభిస్తాయి. రొట్టెను తయారు చెయ్యాలంటే గోధుమలను ముందుగా పిండిచెయ్యాలి. సాంబ్రాణిని బొగ్గుల మీద వేస్తేనే పరిమళ ధూపం వస్తుంది. నేలను పదునైన నాగలితో దున్నితేనే విత్తనా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 226 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • పైనుండి నీకు ఇయ్యబడియుంటేనే తప్ప నామీద నీకు ఏ అధికారమును ఉండదు (యోహాను 19:11). దేవునిలో నమ్మకముంచి విధేయత చూపే వ్యక్తి జీవితంలోకి దేవుని ఇష్టం లేకుండా ఏదీ రాదు. ఈ ఒక్క నిజం చాలు, మన జీవితమంతా ఆయనకు ఉత్సాహంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించడానికి. ఎందుకంటే దేవుని చిత్తమొక్కటే ఈ ప్రపంచమంతటిలో ఉత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 225 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మేఘములు వర్షముతో నిండియుండగా అవి భూమిమీద దాని పోయును (ప్రసంగి 11:3). అయితే మనం కమ్ముకున్న మబ్బుల్ని చూసి భయపడతామెందుకు? నిజమే కొంతసేపు అవి సూర్యుణ్ణి కప్పేస్తాయి. కాని ఆర్పెయ్యవుగా. త్వరలోనే సూర్యుడు మళ్ళీ కనిపిస్తాడు. పైగా ఆ కారు మబ్బులనిండా వర్షం ఉంది. అవి ఎంత నల్లగా ఉంటే అంత సమృద్ధిగా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 224 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములును అత్యధికములునైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించియున్నాడు (2 పేతురు1:4). ఓడలను నిర్మించే ఇంజనీరు ఒక ఓడను ఎందుకోసం నిర్మిస్తాడు? దాన్ని నిర్మించి నౌకాశ్రయంలో భద్రంగా ఉంచాలనా? కాదు, తుపానుల్నీ, అలలనూ ఎదిరించి నిలబడాలని. దాన్ని తయారుచేసేటప్పుడే అతడు తుప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 223 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అంజూరపుచెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్షచెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవచెట్లు కాపులేకయుండినను చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొట్టెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను యెహోవాయందు ఆనందించెదను (హబక్కూకు 3:17-18). ఇక్కడ ఉదహరించిన పరిస్థితి ఎంత నికృష్టంగా ఉందో చూడండి. భక్తుడు వెలిబుచ్చిన ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 222 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అతడు రోగియైయున్నాడని యేసు వినినప్పుడు తానున్న చోటనే యింక రెండు దినములు నిలిచెను (యోహాను 11:6). ఈ అద్భుతమైన అధ్యాయం మొదట్లోనే ఉంది "యేసు మార్తను, ఆమె సహోదరుడైన లాజరును ప్రేమించెను" అనే మాట. దేవుడు మనపట్ల చేసే కార్యాలు మనకెంత అయోమయంగా అనిపించినప్పటికీ, ఆయనకు మనపై ఉన్న అపారమైన మార్పులేని ఉచ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 221 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవలన బలము నొందు మనుష్యులు ధన్యులు.. వారు బాకా లోయలోబడి వెళ్ళుచు దానిని జలమయముగా చేయుదురు (కీర్తనలు 84:5,6). తేలిక హృదయాలతో ఉల్లాసంగా ఉన్నవాళ్ళకు ఓదార్పు కలగదు. మనం అట్టడుగుకి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడే దేవుని నుండి వచ్చే అతి ప్రశస్తమైన బహుమానం, ఓదార్పును మనం పొందగలం. అప్పుడే ఆయన పనిలో ఆయనతో ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 220 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవా, నీవే నా రాజవు యాకోబునకు పూర్ణరక్షణ కలుగ నాజ్ఞాపించుము (కీర్తనలు 44:4). నీ రక్షకుడు ఇంతకుముందే ఓడించి లొంగదీయని శత్రువెవడూ లేడు. కృపలో నువ్వు ఎదగడానికి, క్రైస్తవునిగా నీ దేవుని కోసం పాటుబడడానికి ఆటంకపరిచే విరోధులెవరూ లేరు. వారి గురించి నువ్వు భయపడనక్కరలేదు. వాళ్ళంతా నీ ఎదుట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 219 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వారు ప్రార్థనచేయగానే వారు కూడియున్న చోటు కంపించెను; అప్పుడు వారందరు పరిశుద్దాత్మతో నిండినవారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి ... అపొస్తలులు బహు బలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి (అపొ.కా. 4:31,33). క్రిస్మస్ ఇవాన్స్ అనే గొప్ప దైవ సేవకుడు ఒకరోజు తన అనుభవాన్ని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 218 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఉత్తరవాయువూ, ఏతెంచుము. దక్షిణవాయువూ, వేంచేయుము. నా ఉద్యానవనముమీద విసరుడి. దాని పరిమళములు వ్యాపింపజేయుడి (పరమ 4:16). ఈ ప్రార్థనలోని అర్థాన్ని ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. పరమళాన్నిచ్చే చెట్టులో సుగంధం నిద్రాణమై ఉన్నట్టే, ఎదుగుదల లేని క్రైస్తవ హృదయంలో కూడా కృప నిరుపయోగంగా పడి ఉంటుంది. ఎన్నెన్నో ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 217 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా కృప నీకు చాలును (2 కొరింథీ 12:9). చాలా బాధాకరమైన, విచారకరమైన పరిస్థితులలో దేవుడు మా చిన్న కొడుకుని ఈ లోకంలో నుండి తీసుకున్నాడు. ఆ పసివాడి దేహాన్ని సమాధిచేసి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత మా సంఘస్థులకు శ్రమల అంతరార్థం ఏమిటన్న విషయం గురించి బోధించడం నా కర్తవ్యం అనిపించింది. రాబోయే ఆది...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 216 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యేసు కన్నులు పైకెత్తి - తండ్రీ, నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను (యోహాను 11:41). ఇదీ చాలా వింతగా ఉంది. లాజరు ఇంకా సమాధిలోనే ఉన్నాడు. అతడు తిరిగి బ్రతికే అద్భుతం జరగకముందే కృతజ్ఞతాస్తుతులు దేవునికి చేరిపోతున్నాయి. ఈ ఆశ్చర్యకార్యం జరిగిన తరువాతనే స్తుతులనర్పిం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 215 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • పౌరుషముగలవారై యుండుడి, బలవంతులై యుండుడి (1 కొరింథీ 16:13). జీవితం ఒడిదుడుకులు లేకుండా సాగిపోవాలని ప్రార్ధించకండి. బలవంతులై ఉండేందుకు ప్రార్థించండి. మీ శక్తికి సరిపోయిన పనులే మీకు ఎదురవ్వాలని ప్రార్థించకండి మీ శక్తికి తగిన పనులే మీరు చేస్తే దాన్లో ఆశ్చర్యం ఏముంది? దేవుడు మీచేత అద్భుత కార్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 214 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా పర్వతములన్నిటిని త్రోవగా చేసెదను (యెషయా 49:11). ఆటంకాలను దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చే సాధనాలుగా చేసుకుంటాడు. మన జీవితాల్లో అడ్డువచ్చే కొండలు ఉంటాయి. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రగతికి అడ్డుబండలుగా నిలిచే విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి. తలకు మించిన ఆ ఒక్క బాధ్యత, ఇష్టంలేని ఆ ఒక్క పని, శరీరంలోని ఆ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 213 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మృతులలోనుండి సజీవులమనుకొని, మిమ్మును మీరే దేవునికి అప్పగించుకొనుడి (రోమా 6:13). సమర్పించుకోవడాన్ని గురించి ఎవరో ప్రసంగం చేస్తుంటే వినడానికి వెళ్ళాను. ప్రత్యేకంగా నాకు ఏ సందేశమూ దొరకలేదు గాని ఆ ప్రసంగీకుడు ప్రార్ధించడానికి మోకాళ్ళూనీ ఈ మాట అన్నాడు - "ప్రభూ, మా కోసం చనిపోయిన మనిషిని మేము స...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 212 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కార్యములయందు నేర్పరియై వారిని నడిపించెను (కీర్తనలు 78:72). నువ్వు నడవవలసిన దారి గురించి సందేహమేమైనా ఉంటే, నీ నిర్ణయాన్ని దేవుని ఆత్మ యెదుట ఉంచు. వెళ్ళవలసిన దారీని తప్ప మిగతా దారులన్నిటినీ మూసెయ్యమని ఆయన్ను అడుగు. ఈ లోపల నువ్వున్న దారిలోనే కొనసాగుతూ దేవుని నుండి ప్రస్తుతానికి నడిపింపు ఏదీ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 211 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • గిన్నెడు చన్నీళ్ళు మాత్రము (మత్తయి 10:42). ఈ ప్రపంచంలో మనం బ్రతికేది ఒక్కసారే. నేను చేయదలుచుకున్న ఏ మంచి పనైనా, ఏ మనిషి కోసం, ఏ ఆత్మ కోసం చెయ్యాలనుకున్న ఏ రకమైన సేవైనా, ఏ జంతువు పట్ల చూపదలచుకున్న కరునైనా ఇప్పుడే చేయాలి. దాన్ని నిర్లక్ష్యం చెయ్యకూడదు. వాయిదా వెయ్యకూడదు. ఎందుకంటే ఈ దారి వె...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 210 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు హిమముయొక్క నిధులలోనికి చొచ్చితివా? ఆపత్కాలముకొరకును, యుద్దముకొరకును యుద్దదినముకొరకును నేను దాచియుంచిన వడగండ్ల నిధులను నీవు చూచితివా? (యోబు 38:22,23). మన శ్రమలే మనకి గొప్ప అవకాశాలు. చాలాసార్లు వాటిని ఆటంకాలుగా భావిస్తాం. ఇక పై మనకొచ్చే ఇబ్బందులన్నీ దేవుడు తన ప్రేమని మనపట్ల కనపరచడానిక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 209 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యెహోవా తుపానులోను సుడిగాలిలోను వచ్చువాడు (నహూము 1:3). నా చిన్నతనంలో ఒక ఎత్తయిన పర్వతంమీద ఉన్న ఒక సంస్థలో కొంతకాలం చదువుకొన్నాను. ఒకసారి ఆ కొండ మీద కూర్చుని లోయలోకి వ్యాపిస్తున్న తుపానుని చూశాను. అంతా కారుమబ్బులు కమ్మినాయి. భూమి ఉరుముల శబ్దానికి కంపించిపోతూ ఉంది. అందమైన ఆ లోయ అందవికారంగా ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 208 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నన్ను శోధించుడి (మలాకీ 3:10). అక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నాడు - "నా కుమారుడా, నా పరలోకపు వాకిళ్ళు ఉన్నాయి. అవి ఇంకా పాడైపోలేదు. గతంలోలాగానే గడియలు తేలికగానే తియ్యవచ్చు. అవి తుప్పు పట్టలేదు. ఆ తలుపుల్ని మూసి నా దగ్గర ఉన్నవాటిని దాచిపెట్టుకోవడం కంటే వాటిని బార్లాగా తెరిచి దీవెనల్ని ధారగా కురిపించ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 207 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మనము విశ్వాసముగలవారమై నీతి కలుగునను నిరీక్షణ సఫలమగునని ఆత్మద్వారా ఎదురుచూచుచున్నాము (గలతీ 5:5). కొన్నిసార్లు గాఢాంధకారం అలుముకుంటూ ఉంటుంది. ఎంత చీకటంటే ఆశ ఎక్కడన్నా మినుకుమంటుందేమోనని దాని కోసం వెదకినా కనిపించనంత చీకటి. అసలు ఆశ ఉండి ఎదురు చూడడమే కష్టం. ఎన్నాళ్ళుగానో ఎదురు చూసినది నెరవేరక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 206 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అందుకు యేసు - నేను చేయుచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదుగాని యికమీదట తెలిసికొందువు (యోహాను 13:7). ఇప్పుడు మనం దేవుని కార్యంలో కొంతభాగం మట్టుకే చూస్తున్నాం. సగం కట్టిన ఇంటిని, సగం పూర్తియిన ప్రణాళికను చూస్తున్నాం. అయితే త్వరలో అంతా సంపూర్ణమైన సౌష్టవంతో నిత్యత్వపు ఆలయంగా నిలిచే రోజు వస్తుంది. ఉ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 205 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అప్పుడు వారు ఆయన మాటలు నమ్మిరి. ఆయన కీర్తి గానము చేసిరి. అయినను వారు ఆయన కార్యములను వెంటనే మరచిపోయిరి. ఆయన ఆలోచనకొరకు కనిపెట్టుకొనకపోయిరి. అరణ్యములో వారు బహుగా ఆశించిరి. ఎడారిలో దేవుని శోధించిరి. వారు కోరినది ఆయన వారికిచ్చెను, అయినను వారి ప్రాణములకు ఆయన క్షీణత కలుగజేసెను (కీర్తన 106:12-15). <...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 204 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమునుగూర్చి తండ్రియైన దేవునికి ఎల్లప్పుడును కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు . . . (ఎఫెసీ 5:20). నీకు కీడు కలిగించేదేదైనా సరే, నువ్వు దేవునిలో ఉన్నట్టయితే నిన్ను ఆవరించిన వాతావరణంలాగా దేవుడు నిన్ను ఆవరించినట్టయితే ఆ కీడు అంతా నిన్నంటబోయే ముందు దేవుణ్ణి దాటిర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 203 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మీయందు దయచూపవలెనని యెహోవా ఆలస్యము చేయుచున్నాడు.. ఆయన నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనువారందరు ధన్యులు (యెషయా 30:18). దేవుని కోసం కనిపెట్టి చూడడం గురించే మనమెప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇంతకంటే ఆశ్చర్యకరమైన మరొక విషయం ఉంది. దేవుడు మన కొరకు కనిపెడుతూ ఉండడం. ఆయన మన గురించి ఎదురుచూడడం. మనం ఆయన కోసం ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 202 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇంకొక మారే ఆ బొచ్చు చేత శోధింప సెలవిమ్ము (న్యాయాధి 6:39). విశ్వాసంలో రకరకాల అంతస్తులు ఉన్నాయి. క్రైస్తవులుగా మన అనుభవం ఒక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక విషయాన్ని నమ్మవలసి వస్తే ఏదో ఒక సూచక క్రియ గాని, మనలో ఏదో అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి గాని కనిపిస్తేనే నమ్ముతాము. గిద్యోనులగానే మన దగ్గర గొర్రె బ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 201 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవుని కుమారుడైన యేసు అను గొప్ప ప్రధానయాజకుడు మనకు ఉన్నాడు గనుక మనము ఒప్పుకొనినదానిని గట్టిగా చేపట్టుదము . . . మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయముకొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమునొద్దకు చేరుదము (హెబ్రీ 4:14,16). మన ప్రార్థనలో మనకు ఆసరా యేసుప్రభువే. మన తరపున తండ్రి దగ్గర వాదించేవాడు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 200 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగకుందునా? (యోహాను 18:11). సముద్రపు పొంగును చల్లార్చడంకన్నా, చనిపోయిన వారిని బ్రతికించడంకన్నా ఈ మాటలు అనగలగడం, వీటి ప్రకారం చెయ్యగలగడం మరింత గొప్ప విషయం. ప్రవక్తలు, అపొస్తలులు ఆశ్చర్యకార్యాలు చాలా చేశారు. నిజమే. కానీ వాళ్ళు ఒకప్పుడు కాకపోయినా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 199 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • తనయెడల యథార్దహృదయముగలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతట సంచారము చేయుచున్నది (2 దిన 16:9). తనమీద మనసంతా నిలుపుకుని, తన మాటల్ని నమ్మకంతో అనుసరించే స్త్రీ పురుషుల కోసం దేవుడు వెదుకుతున్నాడు. ఆత్మల ద్వారా గొప్ప పనులు చెయ్యాలని ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంతగా ఆయన తహతహలాడుతున్నాడు. శతాబ్దాల ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 198 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను నిమ్మళించి నా నివాసస్థలమున కనిపెట్టుచుందును (యెషయా 18:4). అషూరు సైన్యం ఇథియోపియా (కూషు) దేశం మీదికి దండెత్తింది. అషూరు వాళ్ళు పొడవుగా ఉండి, మృదువైన చర్మం కలిగి ఉన్నారట. ఆ సైన్యం దండెత్తి వస్తూ ఉండగా దేవుడు వాళ్ళను అడ్డగించడానికేమీ పూనుకోలేదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చింది చెయ్యడానికి వాళ్ళక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 197 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు నీకు ఒక్కడే అయ్యున్న నీ కుమారుని ఇయ్య వెనుకతీయక యీ కార్యము చేసినందున . . . నీ సంతానమును నిశ్చయముగా విస్తరింప చేసెదను . . . నీవు నా మాట వినినందున (ఆది 22:16, 18). ఆ రోజునుండి ఈ రోజుదాకా మనుషులు ఒక విషయాన్ని పదేపదే చూస్తూ నేర్చుకుంటూ వస్తున్నారు. అదేమిటంటే, దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు తమకు అత్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 196 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • యేసు దేవుని కుమారుడని నమ్మువాడు తప్ప లోకమును జయించువాడు మరి ఎవడు? (1 యోహాను 5:5). నీలాకాశం నవ్వుతున్నప్పుడు మలయ మారుతాలు వీస్తున్నప్పుడు పరిమళసుమాలు పూస్తున్నప్పుడు తేలికే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం పూలు పూసిన లోయలగుండా సూర్యుడు వెలిగించిన కొండలమీద పాటలు పాడుతూ పరుగులెత్తే వేళ తేలిక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 195 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఉత్సవ బలిపశువును త్రాళ్ళతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు కట్టుడి (కీర్తన 118:27). ఈ బలిపీఠం నిన్ను పిలవడం లేదా? మన సమర్పణ జీవితంనుండి వెనక్కి తూలడానికి వీలు లేకుండా మనల్ని కూడా దానికి కట్టేయ్యాలని మనం కోరవద్దా? బ్రతుకంతా రంగుల స్వప్నంలా అనిపించిన సమయాలున్నాయి కదా. అప్పుడు మనం సిలువను కోరుకున్నాము. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 194 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • లేనివాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడు (రోమా 4:17). అంటే అర్థమేమిటి? అబ్రాహాము మనందరికి తండ్రి ఎలా అయ్యాడు? అతడు దేవుని మాటను అక్షరాలా నమ్మడానికి వెనుకాడలేదు. అంత వృద్ధాప్యంలో తాను తండ్రి కావడం అన్నది అసాధ్యమే మరి. అది అసంభవమే. కానీ పిల్లవాడు పుట్టక మునుపే దేవుడు అతణ్ణి "అనేక జనాంగాలకు తండ్ర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 193 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను నడచుమార్గము ఆయనకు తెలియును. ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణమువలె కనబడుదును (యోబు 23:10). తపానుల్లోనే విశ్వాసం అభివృద్ది చెందుతుంది. తుపానులగుండా నడచివచ్చిన ఆత్మలకు ఈ సత్యం చక్కగా తెలుస్తుంది. విశ్వాసం అనేది దేవుడిచ్చిన జ్ఞానేంద్రియం. దీన్ని ఉపయోగిస్తే అదృశ్యమైన విషయాల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 192 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కొంతకాలమైన తరువాత దేశములో వర్షము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయెను (1 రాజులు 17:7). వారాల తరబడి అలా స్థిరంగా విశ్వాసాన్ని చేజారిపోనియ్యకుండా ఎండిపోతున్న ఆ వాగుని ప్రతిరోజూ చూస్తూ ఉన్నాడు ఏలీయా. కొన్ని సమయాల్లో అపనమ్మకం దాదాపు అతణ్ణి ఆక్రమించేసేది. కాని ఏలీయా మాత్రం తనకు సంభవించిన పరిస్థితిని తనకీ తన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 191 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నేను పిలిచినను అతడు పలుకలేదు (పరమ 5:6). దేవుడు మనకి గొప్ప విశ్వాసాన్నిచ్చినప్పుడు ఎన్నెన్నో ఆలస్యాల ద్వారా దానికి పరీక్షలు కూడా పెడుతుంటాడు. తన సేవకుల ఆక్రోశాలు ప్రతిధ్వనించేదాకా వాళ్ళను బాధపడనిస్తుంటాడు. పరలోకపు పసిడి ద్వారాలను వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు తట్టినా అది తుప్పు పట్టినట్టు బిగుసుకుని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 190 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని (యెషయా 48:10). ఈ మాట కొలిమిలోని వేడినంతటినీ చల్లార్చే చల్లని వర్షపు జల్లులాగా ఉంది కదూ! అవును, దీనిపై అగ్నికీ, వేడిమికీ ఏ అధికారమూ లేదు. శ్రమలు రానీ దేవుడు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. పేదరికమా, నువ్వు నా గుమ్మంలోనే కాచుకుని ఉంటే ఉండు. దేవుడు నాతో నా ఇంట్లో...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 189 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • వారు పక్షిరాజులవలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు (యెషయా 40:31). సృష్టి ఆరంభంలో పక్షులకి రెక్కలెలా వచ్చాయి అన్నదానిపై ఒక కథ ఉంది. మొదట్లో పక్షులకు రెక్కలు ఉండేవి కాదట. దేవుడు రెక్కల్ని తయారుచేసి రెక్కలు లేని ఆ పక్షుల ఎదుట పెట్టి "రండి, ఈ బరువుల్ని తగిలించుకుని మొయ్యండి" అన్నాడట. పక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 188 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు (యెషయా 49:2). కాలిఫోర్నియా తీరంలో పెసడీరో ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధి చెందిన గులకరాళ్ళ సముద్ర తీరం ఉంది. కేరటాలు తెల్లని నురగతో నిరంతరం ఘోషపెడుతూ తీరాన ఉన్న రాళ్ళపై విరిగిపడుతూ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న గులకరాళ్ళు అలల మధ్య చిక్కుకుని అట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 187 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు; నీవే మాకు దిక్కు (2 దిన 20:12). దేవుని నిబంధన మందసం మీద పడకూడని చేతులు పడినందువల్ల ఇశ్రాయేలులో ప్రాణనష్టం వాటిల్లింది. ఆ చేతులు వేసిన వ్యక్తి మంచి ఉద్దేశంతోనే వేశాడు. గతుకుల బాటలో ఎద్దులు నడిచిపోతూ ఉంటే మందసం జారీ క్రిందపడకుండా పట్టుకున్నాయా చేతులు. అయితే దేవుని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 186 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దానిని ఆకర్షించి అరణ్యములోనికి కొనిపోయి ... దానికి ద్రాక్షచెట్లనిత్తును (హోషేయ 2:14,15). ద్రాక్షతోటలు అరణ్యంలో విస్తరించడం వింతకదూ! ఆత్మలో సంపన్నమవడానికి అరణ్యంలోనే వేదకాలేమో. అరణ్యం ఒంటరి ప్రదేశం. దాన్లో నుంచి దారులు కనబడవు. అంతేకాదు, ఆకోరు లోయ ఎంతో శ్రమల లోయ. దాన్ని నిరీక్షణ ద్వారం అంట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 185 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆ దర్శనవిషయము నిర్ణయకాలమున జరుగును ... అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దానికొరకు కనిపెట్టుము, అది తప్పక జరుగును, జాగుచేయక వచ్చును (హబక్కూకు 2:3). "ఎదురుతెన్నులు" అనే తన చిన్న పుస్తకంలో ఆడం స్లోమన్ ఒక దర్శనం గురించి వ్రాస్తాడు. దాన్లో అతడు దేవుని పరలోకపు ధనాగారాన్నంతటినీ చూస్తూ వెళ్తుంటాడు. ఎన్నెన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 184 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దున్నువాడు విత్తుటకు నిత్యము తన పొలము దున్నునా? (యెషయా 28:24). వసంతకాలం అప్పుడే వచ్చింది. ఒకరోజు నేను ఒక పచ్చిక మైదానం మీదుగా వెళ్తున్నాను. గడ్డి మెత్తగా, పట్టుకుచ్చులాగా ఉంది. మైదానంలో ఓ చివరగా ఒక పెద్ద చెట్టు. అది ఎన్నెన్నో పక్షులకి నివాస స్థానం. ఆ మైదానంలో వీచే చల్లని గాలి అంతా ఆ పక్ష...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 183 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీవు నడచునప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెత్తునప్పుడు నీ పాదము తొట్రిల్లదు (సామెతలు 4:12). విశ్వాసం నిండిన బాటసారి కోసమే దేవుడు విశ్వాసపు వంతెనలు కడతాడు. ఒక్క అడుగు ముందుగానే ఆ వంతెనని దేవుడు కడితే అది విశ్వాసపు వంతెన ఎలా అవుతుంది? కంటికి కనిపించేది విశ్వాసమూలమైనది కాదు. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 182 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ప్రభువు ఆమెకు తెలియజేయించిన మాటలు సిద్దించును (లూకా 1:45). నా మాటలు వాటికాలమందు నెరవేరును (లూకా 1:20). ఈ విషయాలు నీ కళ్ళెదుట జరుగుతాయి ఎదురుచూసిన మనసా, నువ్వు కోరుకున్నవి ఆశతో అంటి పెట్టుకుని కని పెట్టినవి జరుగుతాయని దేవుడో మాట ఇచ్చినవి మనసుకి తెలుసు సందేహం వలదని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 181 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మెల్లనైన యొక కంఠస్వరమును నేను వింటిని (యోబు 4:16). చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఒక స్నేహితురాలు నాకు "నిజమైన శాంతి" అనే పుస్తకాన్ని ఇచ్చింది. దాన్లో చాలా పురాతనమైన విషయాలున్నాయి. ఆ పుస్తకమంతటిలో ఒకే ఒక సందేశం మాటిమాటికి కనిపించేది. నా లోపల ఎక్కడో దేవుని స్వరం ఉండి ఆ సందేశం నేను వినాలని ఎదురుచూస్తూ ఉ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 180 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దానిలో మాకు కనబడిన జనులందరు ఉన్నత దేహులు (సంఖ్యా 13:32). అక్కడ వాళ్ళకి కనబడినవాళ్ళంతా దీర్ఘకాయులే, రాక్షసులే. కాని కాలేబు, యెహోషువలకి మాత్రం దేవుడు కనిపించాడు. సందేహించేవాళ్ళు సణుగుతారు. "అక్కడికి మనం వెళ్ళలేం" నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళయితే "పదండి, వెంటనే బయలుదేరి పోయి దానంతటినీ స్వాధీనం చేసుకుంద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 179 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరువబడియుండెను (ప్రకటన 4:1). యోహాను పత్మసు ద్వీపంలో ఉన్నాడు. మనుష్య సంచారం లేదు. అంతా రాతి నేల. దేవుని వాక్యాన్నీ, క్రీస్తు సువార్తనీ ప్రకటించినందువల్ల అతనికి ఆ ద్వీపంలో కారాగారవాసం వీధించారు. ఎఫెసులోని తన స్నేహితులకి దూరమై, సంఘంతో కూడి దేవుణ్ణి ఆరాధించే అవకాశం కరువై,...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 178 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించియున్నాడు (కీర్తనలు 68:28). మన జీవితంలో ప్రతీదీ స్పష్టంగా తగినంత తీవ్రతతో జరిగేలా దేవుడు మన వ్యక్తిత్వాలకి బలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. మన అంతరంగాలు దేవుని ఆత్మ శక్తి వలన బలపడతాయి. ఇది ఉడిగిపోయే శక్తి కాదు. ఎంత వాడుకున్నా తరగని పెద్ద మొత్తాలలో మన శక్తి సమకూడుతుం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 177 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కొందరు అవిశ్వాసులైననేమి? వారు అవిశ్వాసులైనందున దేవుడు నమ్మతగినవాడు కాకపోవునా? (రోమా 3:3). నా జీవితంలో సంభవించిన ప్రతి మనస్తాపమూ నాలోని ఏదో ఒక అపనమ్మకం మూలానే అనుకుంటాను. నా గతకాలపు పాపాలన్నీ క్షమాపణ పొందినాయి అన్న మాటని నేను నిజంగా నమ్మినట్టయితే నాకు సంతోషం తప్ప మరేం ఉంటుంది. ప్రస్తుతకాల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 176 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • సాగిపోవుడి అని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పుము (నిర్గమ 14:15). ఆ ఇశ్రాయేలీయుల సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని ఊహించుకోండి. ఆశ్చర్యంతో నోట మాట రాక స్థంభించిపోయిన తమ తల్లిదండ్రుల్ని చూసి తమ ఆనందాశ్చర్యాలను ప్రదర్శించడానికి జంకుతున్న చిన్న పిల్లలు, చావుకంటే దురదృష్టకరమైన ఆపదనుండి అనుకోని విధంగా తాము తప్పించబడడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 175 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా హస్తకార్యములను గూర్చియు నాకే ఆజ్ఞాపింతురా? (యెషయా 45:11) (ఆజ్ఞాపించండి అని భావం). యేసుప్రభువు తన అద్భుత కార్యాలు చేసేటప్పుడు ఈ వాక్యభాగాన్ని ఆధారం చేసుకున్నాడు. యెహోషువకి విజయ ఘడియలు సమీపించగా, శత్రునాశనం సంపూర్ణమయ్యేలా తన కత్తిని ఆకాశం వైపుకి చాపి సూర్యుడా అస్తమించకు అని ఆయన ఆజ్ఞాపిం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 174 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన రమ్మనగానే పేతురు దోనెదిగి యేసునొద్దకు వెళ్ళుటకు నీళ్ళమీద నడచెను గాని గాలిని చూచి భయపడి మునిగిపోసాగి - ప్రభువా, నన్ను రక్షించుమని కేకలువేసెను (మత్తయి 14:29,30). జాన్ బన్యన్ అంటాడు, పేతురుకి సందేహాలున్నప్పటికీ కాస్తంత విశ్వాసం కూడా ఉంది. అందువల్లనే నడిచో లేక కేకలు వేసో యేసుప్రభువు చెంత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 173 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ప్రేమ దోషములన్నిటిని కప్పును (సామెతలు 10:12). ప్రేమ కలిగియుండుటకు ప్రయాసపడుడి (1 కొరింథీ 14:1). నీ బాధలను దేవుడికి మాత్రమే వినిపించు. కొంతకాలం క్రితం ఒక భక్తురాలి వ్యక్తిగత అనుభవాల్ని ఒకచోట చదివాను. అది నాలో చెరగని ముద్ర వేసింది. ఆమె ఇలా రాసింది. ఒక అర్ధరాత్రి నాకు నిద్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 172 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన యింట ఉన్నాడని వినవచ్చినప్పుడు (మార్కు 2:2). సముద్రం అడుగున పోలిప్లు కాల్షియం ధాతువులతో తమ కోసం బ్రహ్మాండమైన ప్రవాళాలను నిర్మించుకుంటాయి. ప్రవాళాలు అనేవి గవ్వల్లా విడివిడిగా ఉండకుండా మొత్తంగా కలిసిపోయి ఒక్కోసారి పెద్ద పెద్ద ద్వీపాలుగా సముద్రం మధ్య భాగంలో ఏర్పడుతుంటాయి. పోలిప్ల వంటి అ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 171 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • మీరు కుడి తట్టయినను ఎడమ తట్టయినను తిరిగినను - ఇదే త్రోవ దీనిలో నడువుడి అని నీ వెనకనుండి యొక శబ్దము నీ చెవులకు వినబడును (యెషయా 30:21). మనకేదైనా సందేహం కలిగినప్పుడు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎన్నెన్నో గొంతులు అటు వెళ్ళమనీ, ఇటు వెళ్ళమనీ మనకి సలహాలిస్తుంటాయి. యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఒక సలహానూ, విశ్వాసం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 170 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • గోధుమలు నలుగును (యెషయా 28:28) స్వేచ్ఛానువాదం. క్రీస్తు చేతుల్లో నలగనిదే మనమెవరమూ ఈ లోకంలో ఆకలిగొన్న వాళ్ళకి ఆహారం కాలేము. గోధుమలు నలగాలి, క్రీస్తు ఆశీర్వాదాలు ఒక్కోసారి దుఃఖ కారణాలే. అయితే మనతోటి వారి జీవితాలను దీవెన హస్తాలతో ముట్టుకోగలగడం కోసం విచారాన్ని భరించడం పెద్ద లెక్కలోనిదేమీ కాదు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 169 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • కాబట్టి వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్ళను బలపరచుడి. మరియు కుంటికాలు బెణకక బాగుపడునిమిత్తము మీ పాదములకు మార్గములను సరళము చేసికొనుడి (హెబ్రీ 12:12,13). మన విశ్వాసపు చేతుల్ని పైకెత్తమని, ప్రార్థన మోకాళ్ళని దృఢంగా చేసుకొమ్మనీ ఇది దేవునినుండి ఒక ప్రోత్సాహవాక్యం. ఒక్కోసారి మన విశ్వాసం అలసిపోయి, వడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 168 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • అవి నిలిచి రెక్కలను వాల్చునప్పుడు వాటి తలలకు పైగా నున్న ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి శబ్దము పుట్టెను (యెహెజ్కేలు 1:25). పక్షులు రెక్కల్ని టపటపా కొట్టుకోవడం చూస్తుంటాము. అవి నిలబడి ఉన్నప్పుడు కూడా రెక్కల్ని విదిలిస్తాయి ఒక్కోసారి. అయితే ఇక్కడ అవి నిలబడి రెక్కల్ని వాల్చినప్పుడు వాటికి ఆ స్వ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 167 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయన వలననే నాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నది (కీర్తనలు 62:5). మనం అడిగిన వాటికి సమాధానాల కోసం కనిపెట్టడాన్ని సాధారణంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం. ఇందులోనే మన అడగడంలోని తేలికదనం బయటపడుతుంది. రైతు తాను వేసిన పంట కోతకి వచ్చేదాకా పాటుపడుతూనే ఉంటాడు. గురిచూసి కొట్టే ఆటగాడు తాను విసిరినది గురికి తగిలేదాక...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 166 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పొందించెను (ఆది 41:52). బయట వర్షం కురుస్తోంది. ఒక కవి కిటికీ దగ్గర నిలబడి బయటికి చూస్తున్నాడు. వర్షపు చినుకులు కుండపోతగా పడుతూ భూమిమీద దరువులు వేస్తున్నాయి. అయితే కవి కంటికి కనిపించే వాన చినుకులకంటే మరెన్నెన్నో ఊహలు అతని మనసులో మెదులుతున్నాయ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 165 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండునట్లు నేను నీకొరకు వేడుకొంటిని (లూకా 22:32). క్రైస్తవుడా, నీ విశ్వాసాన్ని గురించి జాగ్రత్తపడు. ఆశీర్వాదాలను పొందడానికి ఏకైక మార్గం విశ్వాసమే అని గుర్తించుకో. కేవలం ప్రార్ధనవల్ల దేవునినుండి జవాబులు రాబట్టలేం. ఆ ప్రార్థన విశ్వసించే వ్యక్తి చేసిన ప్రార్థనై ఉండాలి. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 164 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • నా శాంతినే మీ కనుగహించుచున్నాను (యోహాను 14:27). ఇద్దరు చిత్రకారులు ప్రశాంతత అనే దానిమీద తమకున్న ఆలోచనని బొమ్మ రూపంలో గీసారు. మొదటి చిత్రకారుడు ఎక్కడో కొండల మధ్య నిండుగా ఉన్న ఒక సరస్సుని తన చిత్రపటంలో చూపించాడు. రెండో అతను తన కాన్వాసు మీద భీషణమైన ఓ జలపాతాన్ని, దాని నురుగులపైన వంగ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 163 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ఆయనయందు మీరు ప్రతి విషయములోను, అనగా సమస్త ఉపదేశములోను, సమస్త జ్ఞానములోను ఐశ్వర్యవంతులైతిరి (1 కొరింథీ 1:5,6). మీరు చూసారో లేదో కాని కొందరు వ్యక్తులుంటారు. వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎప్పుడో సంభవించిన గొప్ప విపత్తు మూలంగా వాళ్ళు ప్రార్ధనావీరులుగా మారతారు. కొంత కాలానికి ఆ విపత్తునైతే మర్చిపోతారు గాన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 162 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • ప్రభువుయొక్క దాసుడు.. అందరి యెడల సాధువుగాను ఉండవలెను (2 తిమోతి 2:24-26). దేవుడు మనల్ని లొంగదీసి, స్వాధీనపరచుకొని మనలోని అహంకారాన్ని నరికేసిన తరువాతే మనకి క్రీస్తు ఆత్మ సంబంధమైన దివ్యదర్శనాలు కలుగుతాయి. అప్పుడు మనం ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంత సాధువులుగా మారీ ఈ నరక ప్రాయమైన లోకంలో సాత్వీకాన్ని ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 161 ఎడారిలో సెలయేర్లు(Streams in the Desert)
 • దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవి (రోమా 8:28). పౌలు అన్న ఈ మాటలు ఫలానా సందర్భంలో వర్తించవు అనడానికి వీలులేదు. "కొన్ని విషయాలు సమకూడి జరుగుచున్నవి" అనలేదు. చాలా మట్టుకు అనే మాటే వాడలేదు. "సమస్తమును" అన్నాడు. అల్పమై...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 160 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవాయందు నమ్మికయుంచి మేలుచేయుము (కీర్తనలు 37:3). ఓ సారి ఓ నల్లజాతి స్త్రీని కలిసాను. ఆమె చాలా పేదది. రోజూ కాయకష్టం చేసి పొట్ట పోషించుకొనేది. కాని ఆవిడ సంతోషం, జయజీవితం అనుభవించే క్రైస్తవురాలు. మరో క్రైస్తవ స్త్రీ ఆమెతో అంది, "సరేగాని నాన్సీ, ప్రస్తుతం నువ్వు సంతోషంగానే ఉన్నావు. అయితే మ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 159 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దేవుని మూలముగా పుట్టినవారందరును లోకమును జయించుదురు; లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమే (1 యోహాను 5:4). మనం జాగ్రత్తపడకుండా ఉంటే మన దారిలో ప్రతి మలుపులోను మన విజయాన్నీ, మనశ్శాంతినీ దోచుకునేదేదో ఒకటి ఎదురవుతూనే ఉంటుంది. దేవుని పిల్లల్ని తప్పుదారి పట్టించి నాశనంచేసే వ్యవహారాన్నింకా సైతాను ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 158 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • రాత్రియందు కీర్తనలు పాడుటకు ప్రేరేపించుచు . . . నన్ను సృజించిన దేవుడు ఎక్కడనున్నాడు? (యోబు 35:10,11). నిద్ర కరువైన రాత్రి వేళల్లో బాధపడుతున్నావా, వేడెక్కిన దిండుమీద అటూ ఇటూ పొర్లాడుతూ తూరుపు తెలవారడం చూస్తున్నావా? దేవుని ఆత్మను అర్థించు. నీ తలపులన్నీ నీ సృష్టికర్తయిన దేవుని మీద కేంద్రీకర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 157 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి (1 పేతురు 4:7). ప్రమాదాలు నిండిన ఈ ప్రపంచంలోకి ప్రార్థన లేకుండా వెళ్ళకండి. రాత్రివేళ ప్రార్థించడానికి మోకాళ్ళూనితే మీ కనురెప్పల్ని నిద్రాభారం క్రుంగదీస్తుంది. రోజంతా కష్టపడి పనిచేసానుకదా అన్నది ఒక మంచి సాకు. ఆ సాకుతో ఎక్కువ సేపు ప్రార్ధన చెయ్యకుండా లేచి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 156 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నీ దేవుడైన యెహోవావలన సూచన నడుగుము (యెషయా 7:10). అసాధ్యమైనదాన్ని అడుగు చేయగలడు నీ దేవుడు అసాధ్యం కంటే అసాధ్యమైనదాన్ని దేవుని దీవెనల కొట్లమీద దాడి చెయ్యి అన్నీ ఉన్నాయాయన దగ్గర ఈ రోజే నమ్మకముంచి వెదికి చూడు. మనం ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని ఎదుట కనిపెడుతూ ఉండాల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 155 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవా ఆ రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పుగాలిచేత సముద్రమును తొలగించి ... (నిర్గమ 14:21). రాత్రి సమయంలో దేవుడు ఎలా పనిచేస్తాడో ఈ వచనంలో ఉంది. ఇది ఎంతో ఆదరణకరమైన వాక్యం. ఇశ్రాయేలువారి కోసం దేవుడు జరిగిస్తున్న నిజమైన రక్షణ కార్యం. వాళ్ళు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు జరగలేదు. ఆ రాత్రి అంతా ఆ పని జరిగింది.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 154 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అద్దరికి పోవుదము (మార్కు 4:35). క్రీస్తు ఆజ్ఞ మేరకే మనం సముద్రాన్ని దాటుతున్నప్పటికి తుపానులు రావు అని అనుకోకూడదు. ఆ శిష్యులు క్రీస్తు ఆజ్ఞాపిస్తేనే అద్దరికి పోవడానికి సమకట్టారు. మహా ప్రచండమైన తుపాను వాళ్ళని చుట్టుముట్టి దాదాపు నావ బోల్తాకొట్టే వరకూ వచ్చింది. అందుకని క్రీస్తుకి మొర పెట్ట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 153 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నిరీక్షణకు ఆధారము లేనప్పుడు అతడు నిరీక్షణ కలిగి నమ్మెను. మరియు అతడు విశ్వాసమునందు బలహీనుడు కాక . . . (రోమా 4:18,19). దృఢమైన విశ్వాసాన్ని పొందడం ఎలా అని ఒకసారి ఒకరు జార్జిముల్లర్ ని అడిగారు. అతడు ఇచ్చిన సమాధానం మరచిపోలేనిది. "దృఢమైన విశ్వాసాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఏకైకమార్గం గొప్ప శ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 152 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అలసినవానికి నెమ్మది కలుగజేయుడి, ఇదే నెమ్మది ఇదే విశ్రాంతి (యెషయా 28:11,12). ఎందుకు ఆందోళన చెందుతావు? నువ్వు చింతించడంవల్ల ప్రయోజన మేమిటి? నువ్వు ఒక ఓడలో ప్రయాణం చేస్తున్నావు. ఓడ కేప్టెన్ నీకు అధికారం ఇచ్చినా ఆ ఓడను నడిపే శక్తి నీకు లేదు. కనీసం తెరచాపను పైకెత్తలేవు. అయినా నువ్వు చింతిస్తూ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 151 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • పరిపక్వమైన ధాన్యపు పనలవలె (యోబు 5: 26) (స్వేచ్చానువాదం). ఒకాయన పాత ఓడలను ఏ భాగానికికాభాగం ఊడతీయడం గురించి చెబుతూ ఉన్నాడు. పాత ఓడలకి వాడిన కలప నాణ్యతను పెంచేది దాని వయసు ఒక్కటే కాదు. ఆ ఓడ సముద్రంలో అలల తాకిడికి గురై ఆటూ ఇటు అల్లాడిన సందర్భాలు, అది మోసిన సరుకులు కూడా దాని కలపను పదును పెడతా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 150 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • భూలోకంలోనుండి కొనబడిన ఆ నూటనలువది నాలుగువేలమంది తప్ప మరి ఎవరునూ ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు (ప్రకటన 14: 3). బాధల లోయలో ఉన్నవాళ్లకు మాత్రమే కొన్ని పాటలు నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఎంత గాన ప్రావీణ్యం ఉన్నా ఇలాంటి పాట నేర్చుకోవడానికి రాదు. స్వరంలో ఎంత శ్రావ్యత ఉన్న ఇతరులు దీన్ని సరిగా పాడలేరు....
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 149 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాము (యోహాను 15: 15). కొంతకాలం కిందట జర్మనీకి చెందిన ఒక ప్రొఫెసర్ గారు ఉండేవారు. ఆయన జీవితం ఆయన విద్యార్థులకి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించేది. కొందరు ఆ జీవిత రహస్యమేమిటో తెలుసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నారు. అందుకని వాళ్ళలో ఒకడు ప్రొఫెసర్ గారు సాధారణంగా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 148 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను పోనియ్యననెను... అందుకాయన... అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను (ఆది 32: 26,29). కుస్తీపట్ల వలన యాకోబుకి ఆశీర్వాదం, విజయం దొరకలేదు గాని, వదలకుండా పట్టుకొని వేలాదినందువలన దొరికినాయి. అతని తొడ ఎముక పట్టు తప్పింది. అతనింకా పోరాడలేడు. కాని తన పట్టుమాత్రం వదలలేదు....
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 147 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వాటిని నా యొద్దకు తెండి (మత్తయి 14: 18). ఈ క్షణాన నువ్వు ఎంతో అవసరంలో ఉన్నావా? కష్టాలు శోధనలు ముంచుకొస్తున్నాయా? ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ నిండడం కోసం దేవుడు నీకు అందిస్తున్న గిన్నెలు. నువ్వు వాటిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, అవే నీకు కొత్త కొత్త ఆశీర్వాదాలను తెచ్చి పెట్టే అవకాశాలు అవుతాయ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 146 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • బావీ ఉబుకుము. దాని కీర్తించుడి (సంఖ్యా 21: 17). ఇది చాలా వింతైన పాట. ఇది వింతైన భావి, ఇజ్రాయేలీయులు ఎడారి దారుల్లో నడిచి వస్తున్నారు. కనుచూపు మేరలో నీళ్లులేవు, దాహంతో నోరెండిపోతున్నది. అప్పుడు దేవుడు మోషేతో ఇలా చెప్పాడు. "ప్రజలను సమకూర్చు, నేను వాళ్ళకి నీళ్ళిస్తాను" ఇసుక తిన్నెల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 145 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను (2 తిమోతి 2: 10). యోబు బూడిదలో కూర్చుని, తనకి వాటిల్లిన శ్రమ గురించి హృదయాన్ని క్షిణింపచేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం ఆయనకి తెలిసినట్లయితే ఎంతో ధైర్యం తెచ్చుకునేవాడు - ఈ లోకాన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 144 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలంలో శారా గర్భవతియై అతని ముసలితనమందు అతనికి కుమారుని కనెను (ఆది 21: 2). "యెహోవా ఆలోచన సధాకాలము నిలుచును. ఆయన సంకల్పములు తరతరములకు ఉండును" (కీర్తన 33: 11). అయితే దేవుడు అనుకున్న సమయం వచ్చేదాకా మనం వేచియుండటానికి సిద్ధపడాలి. దేవుడికి కొన్ని నిర్ణీతమైన సమ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 143 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వారు ఎటుతోచక యుండిరి. శ్రమకు తాళలేక వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టిరి. ఆయన వారి ఆపదలో నుండి వారిని విడిపించెను (కీర్తన 107: 27,28). ఎన్ని తాళం చెవులతో ప్రయత్నించినా తలుపు తెరుచుకోకపోతుంటే నిరాశ పడకండి. తాళంచెవుల గుత్తిలోని ఆఖరితాళం సరైన తాళమేమో. ఎటు తోచక ఓ మూలనూ మ్లానవదనంతో నిలబడి ముం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 142 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆయన..... నెరవేర్చును (కీర్తన 37: 5). "నీ మార్గమును యెహోవాకు అప్పగింపుము. నీవు ఆయనను నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యమును నెరవేర్చును" అనే ఈ వాక్యానికి ఒకరు ఇలా అనువాదం చేశారు. "యెహోవా అనే మార్గం మీద పయనించు. ఆయన్ని నమ్ము, ఆయన పనిచేస్తాడు." మనం నమ్మినప్పుడు, దేవుడు వెంటనే తన పని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 141 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను పాడిన పాట రాత్రియందు జ్ఞాపకం చేసుకోందును (కీర్తన 77: 6). పాటలు పాడే ఒక పిట్ట గురించి విన్నాను. అది తన పంజరంమీద వెలుగు పడుతున్నప్పుడు నోరు విప్పి యజమాని కోరిన పాట ఎంత మాత్రము పాడదు. ఓ కూనిరాగం తీస్తుందేమో గానీ పూర్తిపాట మాత్రం పంజరం మీద దుప్పటి కప్పి చీకటి చేస్తేనే తప్పపాడదు.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 140 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన గిన్నెలోనిది నేను త్రాగకుందునా (యోహాను 18: 11). ఒక చిత్రకారుడు తాను చిత్రిస్తున్న పటం గురించి ఎంత శ్రద్ధ తీసుకుని చిత్రిస్తాడో అంతకంటే ఎన్నో వేల రెట్లు ఎక్కువగా దేవుడు మన జీవితాలను లక్ష్యపెడుతూ ఉంటాడు. ఆయన తన కుంచెతో ఎన్నో దుఃఖాలను మన జీవిత చిత్రంపై గీస్తుంటాడు. ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 139 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అతడు మాటలాడుట చాలింపక ముందే... అబ్రాహామను నా యజమానుని దేవుడైన యెహోవా స్తుతింపబడునుగాక; ఆయన నా యజమానుని తన కృపను తన సత్యమును చూపుట మానలేదు (అనెను) (ఆది 24: 15,27). యధార్ధమైన ప్రతి ప్రార్ధనకి ఆ ప్రార్థన ముగియకముందే జవాబు దొరుకుతుంది. మనం మాటలాడుట చాలించకాకముందే మనవి అంగీకరించబడుతుంది. ఎందు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 138 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అత్యధిక భారమువలన కృంగిపోతిమి. మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము నమ్మిక యుంచుకుండున్నట్లు మరణమగుదుమను నిశ్చయము మామట్టుకు మాకు కలిగియుండెను (2 కొరింథీ 1: 8,9). కష్టకాలంలో మనపై పడే వత్తిడులే మనకి జీవితపు విలువను అర్థం చేసుకునేలా చేస్తాయి. పోయిందనుకున్న మన ప్రాణం తిరిగి మనకు దక్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 137 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నలువదిఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు... దేవదూత అతని కనబడెను... రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను (అపో.కా. 7: 30-34). ఒక్కసారి దేవుడు మనల్ని కొంతకాలంపాటు మన పనీలో నుండి పక్కకు తప్పించి, ఊరకుండి, తిరిగి సేవ చేయడం కోసం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోమని ఆదేశిస్తాడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 136 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దానియేలూ, భయపడకుము, నీవు తెలిసికొనవలెనని నీ మనసును అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొనిన ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెప్పిన నా మాటలు వినబడినవి గనుక నీ మాటలను బట్టి నేను వచ్చితిని. పారసీకులు రాజ్యాధిపతి ఇరువది యొక్క దినములలో నన్ను ఎదిరించెను (దానియేలు 10: 12,13). ఇక్కడ ప్రార్థన గుర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 135 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఉన్నతమైన మేఘములలో ప్రకాశించు ఎండ ఎప్పుడు కనబడకయున్నను..... (యోబు 37: 21). మేఘ ప్రపంచం లేకపోతే మన ప్రకృతికి అందం లేదు. ఇటలీ ప్రాంతంలో ఆకాశం ఎప్పుడు మేఘం లేకుండా బోసిగా ఉంటుందట. క్షణ క్షణానికి ఆకారాలు మారుతూ ఆకాశంలో హుందాగా తేలే మేఘాలకు ఉన్న అందం కాళీ ఆకాశానికి ఎక్కడ వస్తుంది? మేఘాల్లేకపోత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 134 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దేవుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారము ఆ దినమందే..... (ఆది 17: 23). వెంటనే కనపరిచే విధేయతే విధేయత, ఆలస్యమైన విధేయత అవిధేయత క్రిందే లెక్క. దేవుడు మనల్ని ఒక పనికి పిలుస్తున్నప్పుడు మనతో ఒక నిబంధన చేయబోతున్నాడన్న మాట. ఆ పిలుపుకి లొంగడమే మన కర్తవ్యం. ఆ నిబంధన మేరకు మనకు రాబోయే ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలివ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 133 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మనము యుక్తముగా ఎలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు (రోమా 8:26). మన క్రైస్తవ అనుభవాల్లో మనకి ఎక్కువసార్లు బోధపడనిది ఏమిటంటే మన ప్రార్థనలకి జవాబు. మనం సహనం ఇమ్మని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాము. దేవుడు దానికి జవాబుగా మనల్ని వేధించే వాళ్ళని పంపిస్తాడు, ఎందుకంటే శ్రమ ఓర్పును అభివృద్ధి చేస్తుంది.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 132 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే. (మార్కు 9: 23). ఈ "సమస్తమును" అనేది ఊరికే లభించదు. ఎందుకంటే విశ్వాసం అనే మార్గాన్ని మనకి బోధించాలని దేవుడు ఎప్పుడు తహతహలాడుతున్నాడు. మనం ఇలా విశ్వాసమనే బడిలో చదువుకునేటప్పుడు విశ్వాసానికి పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి. విశ్వాసంలో క్రమశిక్షణ, విశ్వాసంలో సహనం, విశ్వా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 131 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మేము నిప్పులలోను నీళ్లలోను పడితిని. అయినను నీవు సమృద్ధిగాచోటికి మమ్ము రప్పించియున్నావు (కీర్తన 66: 12). వినే వాళ్ళకి విచిత్రంగా ఉండవచ్చు కానీ, కష్టపడి సాధించినప్పుడే విశ్రాంతిగా ఉండగలం. ఇలా సాధించినన ప్రశాంతత తుఫాను ముందు అలుముకునే భయంకర నిశ్శబ్దం లాంటిది కాదు. తుఫాను వెలిసిన తర్వాత గిలి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 130 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నమ్మకము నాకు లేనియెడల నేనేమవుదును? (కీర్తన 27: 13). ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకు కలిగే శోధన ఎంత అపారం! మన జీవితంలో భరించరాని క్షోభలు, ఎడబాట్లు కలిగినప్పుడు మన ఆత్మ ఎంత కృంగిపోతుంది! విశ్వాసం ఎంత చలించిపోతుంది! హృదయం ఎంత కలవరపడుతుంది! ఇక నేను తట్టుకోలేను. ఈ పరిస్థితులు నన్ను కుంగదీస్త...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 129 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అబ్రహాము ఇంకా యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుండెను (ఆది 18: 22). దేవుని స్నేహితుడు కాబట్టి ఇతరుల గురించి దేవునితో వాదించగలడు. అబ్రహాములో మూర్తీభవించిన విశ్వాసం, దేవునితో స్నేహం మన స్వల్ప అవగాహనకి అందదేమో. అయినా దిగులు పడాల్సిన పనిలేదు. అబ్రాహాము విశ్వాసంలో క్రమంగా ఎదిగినట్టే మనము ఎదగవచ్చు. అబ్రహ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 128 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ..... అగ్నిలో సంచరించుట చూచుచున్నాము (దానియేలు 3: 25). వాళ్ల కదలికను అగ్ని ఆపలేకపోయింది. దాని మధ్యలో వాళ్లు నడుస్తున్నారు. తమ గమ్యానికి చేరడానికి అగ్ని కూడా ఒక రాజ మార్గమే. క్రీస్తు బోధనలోని ఒక ఆదరణ ఏమిటంటే ఆయన దుఃఖంనుండి విడుదల ఇస్తాననలేదు. దుఃఖం ద్వారా విడుదల ఇస్తానన్నాడు. నా ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 127 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్ధన చేయుచుండవలెననుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను (లూకా 18: 1). విసుగుపుట్టి ప్రార్థన చెయ్యడం మానుకోవడం అనేది క్రైస్తవ జీవితంలో అన్నిటికంటే అతి భయంకరమైన శోధన. మనం ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చెయ్యడం మొదలుపెడతాము. ఒక రోజు, ఒక వారం, మహా అయితే ఒక నెలరోజులు దేవుడికి ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 126 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవా మర్మము ఆయనయందు భయభక్తులు గలవారికి తెలిసియున్నది (కీర్తన 25: 14). దైవ సంకల్పానికి సంబంధించి దేవుని పిల్లలు నేర్చుకోవలసినవెన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి. వారితో ఆయన ప్రవర్తించే తీరు చూసేవారికి కొన్నిసార్లు అర్థం కానట్టు గాను, భయంకరమైనవిగానూ కనిపించవచ్చు. మనలో ఉన్న విశ్వాసం అయితే ఇంకా లోతుకి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 125 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వారు పాడుటకును స్తుతించుటకును మొదలుపెట్టగా యెహోవా యూదావారిమీదికి వచ్చిన అమ్మోనీయులమీదను మోయాబీయులమీదను శేయీరు మన్యవాసుల మీదను మాటుగాండ్రను పెట్టెను గనుక వారు హతులైరి (2 దిన 20: 22). మన కష్టాల గురించి ఆలోచించి మనసు పాడుచేసుకోవడం కంటే పాటలుపాడి స్తుతించడం ఎంత మంచిది! సంగీత వాయిద్యాలుగా ఉపయ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 124 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆయన గాయపరచి గాయమును కట్టును. ఆయన గాయము చేయును, ఆయన చేతులే స్వస్థపరచును (యోబు 5: 18). భూకంపం మూలంగా గతంలో స్థానాలు తప్పిన కొండల్లోగుండా మనం వెళ్తే మనకి తెలుస్తుంది. అల్లకల్లోలం జరిగిపోయిన వెంటనే మనోజ్ఞమైన నెమ్మది ఆలుముకుంటుందని. అస్తవ్యస్తంగా కూలిపోయిన బండరాళ్ల క్రింద ప్రశాంతమైన సరస్సులు ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 123 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆ దినమున యెహోవా నామమునుబట్టి ఆయనకు ప్రార్ధన చేయువారందరును రక్షింపబడుదురు (యోవేలు 2: 32). నా దేవుడు నేను చేసే అతి మెల్లని ఆర్తధ్వని కూడా ఆలకించేటంత దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు నేను పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు పరిగెత్తాలి? ఆయనకే ఎందుకు నేరుగా మొరపెట్టకూడదు? నాకై నేను కూర్చుని పథకాలూ, అంచనాలు వేస...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 122 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవా ఆకాశమందు తన సింహాసనమును స్థిరపరచియున్నాడు. ఆయన అన్నిటి మీద రాజ్యపరిపాలన చేయుచున్నాడు (కీర్తన 103: 19). వసంతకాలం అప్పుడు ప్రవేశించింది. ఒకరోజున ఎక్కడికో వెళ్లాలని బయలుదేరాను. హఠాత్తుగా తూర్పుగాలి కొట్టింది. మహా వేగంతో నిర్దాక్షిణ్యంగా, భయం గొలుపుతూ, తనవెంట దుమ్మును రేపుకుంటూ బయలుదే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 121 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అబద్ధమాడనేరని దేవుడు అనాదికాలంముందే వాగ్దానము చేసెను (తీతు 1: 2-4). విశ్వాసం అంటే ఒక విషయం తప్పకుండా జరుగుతుంది అనే ఒక రకమైన సంకల్పశక్తిని మన మనసులో పెంచుకోవడం కాదు. దేవుడు ఈ మాట చెప్పాడు కాబట్టి జరుగుతుందనే సత్యాన్ని గుర్తించడమే. ఆ మాట నిజమని, ఉల్లసిస్తూ దేవుడు పలికాడు కాబట్టి ఇక చీకు చ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 120 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అప్పుడు చూపునకు వికారమై చిక్కిపోయిన ఆ ఆవులు చూపునకు అందమై బలిసిన ఆవులను తినివేయుచుండెను... అప్పుడు నిండైన పుష్టిగల ఆ యేడు వెన్నులను ఆ పీలవెన్నులు మ్రింగివేసెను (ఆది 41:4,7). ఆ కలను ఉన్నదున్నట్టుగా చూస్తే మనకొక హెచ్చరిక కనిపిస్తుంది. మన జీవితంలో అతి శ్రేష్టమైన సంవత్సరాలు, మంచి అనుభవాల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 119 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఏలీయా మనవంటి స్వభావముగల మనుష్యుడే (యాకోబు 5:17). అందుకు దేవునికి వందనాలు! రేగు చెట్టు క్రింద చతికిలబడ్డాడు, మనలాగానే. మనం తరచుగా చేసినట్టే దేవునిమీద సణుగుకున్నాడు. ఫిర్యాదు చేసాడు. మనకులాగానే అతనిలోనూ అపనమ్మకం చోటు చేసుకుంది. అయితే నిజంగా దేవునితో సంబంధం ఏర్పడిన తరువాత మాత్రం కథ మలుపు తి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 118 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱపెట్టగా యెహోవా కాలేబు తమ్ముడైన కనజు యొక్క కుమారుడగు ఒత్నీయేలును రక్షకునిగా ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు నియమించి వారిని రక్షించెను. యెహోవా ఆత్మ అతని మీదికి వచ్చెను (న్యాయాధి 3:9,10). తన యుద్ధశూరుల్ని దేవుడు సంసిద్ధపరుస్తున్నాడు. సరైన తరుణం వచ్చినప్పుడు కనురెప్పపాటులో వాళ్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 117 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను ... జీవించువాడను; మృతుడనైతిని గానీ ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనైయున్నాను (ప్రకటన 1:18). పువ్వుల్లారా, ఈస్టరు రోజున పూసిన లిల్లీమొగ్గల్లారా, ఏదీ ఈ ఉదయం నాకా దివ్వమైన పాఠాన్ని మళ్ళీ చెప్పండి! ఎన్నో కృంగియున్న హృదయాలకి మీరు అందించిన ఆ శాశ్వత జీవపు కథను నాకూ వినిపించండి. జ్ఞానం నిం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 116 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నిశ్చయముగా నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును గూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను (ఫిలిప్పీ 3:8). వస్తువులు ధగధగా మెరవాలంటే కొంత ఖర్చవుతుంది. కాంతి జనకాలు ఉంటే తప్ప కాంతి పుట్టదు. వెలిగించని కొవ్వొత్తి వెలుగునియ్యదు. మంట లేనిదే తళతళలు లేవు. అలాగే మనం అగ్ని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 115 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మగ్దలేనే మరియయు, వేరొక మరియయు, అక్కడనే సమాధికి ఎదురుగా కూర్చుండియుండిరి (మత్తయి 27:61). విచారం అన్నది ఎంత అర్థంలేని విషయం! అది నేర్చుకోదు, తెలుసుకోదు. కనీసం ప్రయత్నించదు. ఈ మరియలిద్దరూ కుమిలిపోతూ ప్రభువు సమాధి ద్వారం దగ్గర కూర్చుని ఉన్నప్పుడు, ఇప్పటిదాకా పునరుత్థానోత్సవాలతో జయార్భాటంతో గ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 114 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • విశ్వాసమనునది . . . అదృశ్యమైనవి యున్నవనుటకు రుజువునైయున్నది (హెబ్రీ 11:1). నిజమైన విశ్వాసం ఎలాటిదంటే పోస్టుబాక్సులో ఉత్తరాన్ని పడేసి ఇక దాన్ని గురించి మర్చిపోవడం లాటిది. ఆ ఉత్తరానికి జవాబు వస్తుందో రాదో అని మనసు పీకుతూ ఉంటే అది అపనమ్మకమే. వారాల క్రితమే ఉత్తరం రాసేసి అడ్రసు తెలియకో, ఇంకా ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 113 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను ఆపదలలో చిక్కుబడియున్నను నీవు నన్ను బ్రదికించెదవు (కీర్తన 138:7). హెబ్రీ భాషలో ఈ మాటలెలా ఉన్నాయంటే "ఆపదల మధ్యలోకి వెళ్ళినప్పటికీ" మన కష్టకాలంలో దేవుడికి మనం మొర్రపెట్టాము. విడిపిస్తానన్న ఆయన మాటనుబట్టి ఆయన్నడిగాము, గాని విడుదల రాలేదు. శత్రువు వేధిస్తూనే ఉన్నాడు. మనం యుద్ధరంగ నడిబొడ్డ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 112 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను నడచుమార్గము ఆయనకు తెలియును (యోబు 23:10). విశ్వాసీ, ఎంత ఆదరణకరమైన హామీ ఇది! నువ్ నడిచేదారి అది ఎంత అస్తవ్యస్తంగా, వంకరటింకరగ, అర్థం కాకుండా ఉన్నప్పటికీ అది శ్రమలతో కన్నీళ్ళతో నిండిన దారైనప్పటికీ, అది దేవునికి తెలుసు. అగ్నిగుండం వేడిమి ఏడింతలు ఎక్కువ కావచ్చు. దేవుడు దాన్ని చల్లబరుస్తా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 111 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • (అబ్రాహాము) దేవుని మహిమపరచి, ఆయన వాగ్దానము చేసినదానిని నెరవేర్చుటకు సమర్థుడని రూఢిగా విశ్వసించి విశ్వాసమువలన బలమునొందెను (రోమా 4:21). అబ్రాహాము తన శరీరంవంక చూసుకుంటే అతనికి స్పష్టంగా తెలిసిపోయేది అదీ మృతతుల్యమని, అయినా అతడు నిరుత్సాహపడలేదు. ఎందుకంటే అతడు తనవంక చూసుకోవడం లేదు. సర్వశక్తుడై...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 110 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • శక్తిచేతనైనను బలముచేతనైననుకాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చెను (జకర్యా 4:6). ఓసారి నేను కొండ ఎక్కిపోతున్నాను. ఆ కొండ మొదట్లనే సైకిల్ మీద వెళుతున్న ఒక కుర్రవాడిని చూసాను నేను. కొండమీదికే ఏటవాలులో మాత్రమే కాక ఎదురుగాలిలో తొక్కుతున్నాడతను. చాలా కష్టమై పోయిం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 109 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును (కీర్తన 37:5). ఒకప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని. ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చేసిన తరువాత ఆ విషయం నెరవేరడానికి మానవపరంగా నేను చెయ్యగలిగిందంతా చెయ్యాలి అని. అయితే దేవుడు సరైన మార్గాన్ని బోధించాడు. ఎలాగంటే నేను చేసే ప్రయత్నాలు ఆయన పనికి ఆటంకాలు తప్ప మరేమీ కాదని. ఒకసారంట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 108 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును (కీర్తన 37:5). ఒకప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని. ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చేసిన తరువాత ఆ విషయం నెరవేరడానికి మానవపరంగా నేను చెయ్యగలిగిందంతా చెయ్యాలి అని. అయితే దేవుడు సరైన మార్గాన్ని బోధించాడు. ఎలాగంటే నేను చేసే ప్రయత్నాలు ఆయన పనికి ఆటంకాలు తప్ప మరేమీ కాదని. ఒకసారంట...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 107 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వీటి అన్నిటినిబట్టి యోచించుకొనినయెడల యెహోవా హస్తము వీటిని కలుగజేసెనని తెలిసికొనలేనివాడెవడు? (యోబు 12:9). చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికాలోని ఒక గనిలో ప్రపంచ చరిత్ర అంతటిలో కనీవినీ ఎరుగని ప్రశస్తమైన వజ్రం ఒకటి దొరికింది. దాన్ని ఇంగ్లాండు దేశపు రాజుకి ఆయన కిరీటంలో పొదగడం కోసం బహుమతిగా ఇచ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 106 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అబ్రాహాము పిలువబడినప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఆ పిలుపునకు లోబడి, తాను స్వాస్థ్యముగా పొందనైయున్న ప్రదేశమునకు బయలువెళ్ళేను (హెబ్రీ 11:8). తానెక్కడికి వెళ్తున్నాడో తనకి తెలియదు. తాను దేవునివెంట వెళ్తున్నాడన్నది మాత్రం తెలుసు. అది చాలు అతనికి. ప్రయాణంమీద ఎక్కువ ఆశ పెట్టుకోలేదుగాని ప్రయాణం చేసిన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 105 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నీ మాట నమ్ముకొనియున్నాను (కీర్తన 119:42). దేవుడు తాను చేస్తానన్నదానిని చేసి తీరుతాడనీ మనం ఎంతవరకు నమ్ముతామో మన విశ్వాసం అంత బలంగా ఉంది అనుకోవాలి. విశ్వాసానికి మన ఆలోచనలతోగాని, అభిప్రాయాలతోగాని, ఒక విషయం జరగడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అన్న మీమాంసతో గాని నిమిత్తం లేదు. బయటికి కనిపించే దానితో ప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 104 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూత శబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైనవారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితో కూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘములమీద కొనిపోబడుదుము (1థెస్స 4:16,17). యేసు ప్రభువు సమాధినుండి లేచి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 103 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అక్కడ యెహోవా హస్తము నామీదికి వచ్చి - నీవు లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్ళుము, అక్కడ నేను నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచ్చెను (యెహెజ్కేలు 3:22). ప్రత్యేకంగా కొంతకాలం ఎదురుచూస్తూ గడపవలసిన అవసరం రానివాళ్ళెవరూ దేవుని కోసం గొప్ప పనులు చేసినట్టు మనం చూడం. మొదట్లో తప్పనిసరిగా అలాటి వాళ్ళు అనుకున్నవన్నీ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 102 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యొర్దానునదినుండి తిరిగివచ్చి, నలువది దినములు ఆత్మచేత అరణ్యములో నడిపింపబడి, అపవాదిచేత శోధింపబడుచుండెను (లూకా 4:1,2). యేసు పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ శోధన తప్పలేదు. శోధన అన్నది మనం దేవునికి ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అంత బలంగా వస్తుంది. సైతాను లక్ష్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 101 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • చీకటిలో నేను మీతో చెప్పునది మీరు వెలుగులో చెప్పుడి (మత్తయి 10: 27). మన దేవుడు మనకి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని మాటిమాటికి మనల్ని చీకటిలోకి తీసుకుపోతున్నాడు. నీడలు కమ్మిన ఇంట్లోకి, ఆవేదన పరదాలు కట్టిన గదుల్లోకి, ఒంటరితనం నిండిన దిక్కుమాలిన జీవితంలోకి, ఏదో ఒక వైకల్యం మనల్ని పిండిచేసే దుఃఖపు చ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 100 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నీవేల నాతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నావో నాకు తెలియజేయుము (యోబు 10:2). అలిసిపోయిన ఓ హృదయమా, ఒకవేళ నీ సౌందర్యాన్ని పరిపూర్ణం చెయ్యడానికి, దేవుడు నిన్నిలా బాధలకి గురిచేస్తున్నాడేమో. నీలోని కొన్ని అందాలు శ్రమల్లోగాని బయటి!" తెలియనివి ఉన్నాయి. ప్రేమ మిణుగురు పురుగులాంటిది. చుట్టూ చీకటి అలుముకున్నప్పు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 99 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఇవన్నియు నాకు ప్రతికూలముగా ఉన్నవి (ఆది 42:36). దేవుని ప్రేమించువారికి ... మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము (రోమా8:28). చాలామంది శక్తిహీనులుగా ఉంటారు. అయితే శక్తి ఎలా వస్తుంది. ఒకరోజు మేము పెద్ద ఫ్యాక్టరీ మీదుగా వెళ్తూ పెద్ద ట్రాలీ ఇంజన్లు విద్యుచ్ఛక్తి ద్వా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 98 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేనెప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను నిందలలోను ఇబ్బందులలోను హింసలలోను ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించుచున్నాను (2 కొరింథీ 12:10). ఈ వచనాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా తీసుకుంటే వచ్చే అర్థం ఒళ్ళు గగుర్పాటు కలిగించేంత స్పష్టంగా ఉంటుంది. దీని వెనక ఉన్న భా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 97 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఊరకుండుటయే వారి బలము (యెషయా 30:7) (స్వేచ్ఛానువాదం, ఇంగ్లీషు బైబిలు). దేవుణ్ణి నిజంగా తెలుసుకోవడానికి అంతరంగంలో నిశ్చలంగా ఉండడం అత్యవసరం. నేను దీన్ని మొదటిసారి నేర్చుకున్న సందర్భం నాకు గుర్తుంది. ఆ కాలంలో నా జీవితంలో అతి దుర్భరమైన పరిస్థితి తలెత్తింది. నాలోని అణువణువు ఆందోళనతో కంపించసాగిం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 96 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చునో ... చూచుటకై నేను నా కావలి స్థలముమీదను గోపురము మీదను కనిపెట్టుకొని యుందును (హబక్కూకు 2:1). కావలివాళ్ళు కనిపెట్టినట్టు కనిపెట్టకపోతే అది దేవుని సహాయం కోసం కనిపెట్టడం కానే కాదు. సహాయమూ రాదు. ఆయన నుండి మనకి బలము, ఆపదలలో రక్షణ లభించడం లేదంటే మనం దానిగురించి కనిపెట్టడం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 95 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అప్పుడు నీవు నీ యింటిలోకి వచ్చి నీవును నీ కుమారులును లోపలనుండి తలుపు మూయవలెను (2 రాజులు 4:4). వాళ్ళు ప్రకృతిసిద్ధమైన సూత్రాలకీ, మానవ ప్రభుత్వాలకీ, సంఘానికీ, యాజకత్వానికి, చివరకి ఎలీషా ప్రవక్తకి కూడా అతీతమైన అద్భుత కార్యంకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు గనుక దేవునితో ఒంటరిగానే ఉండాలి. మరెవరూ వాళ్ళత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 94 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవా, వీడు చూచునట్లు దయచేసి వీని కండ్లను తెరువుమని ఎలీషా ప్రార్థన (చేసెను) (2 రాజులు 6:17). "ప్రభువా, మేము చూసేందుకుగాను కళ్ళు తెరువు." ఇదే మన గురించీ, ఇతరుల గురించీ మనం చెయ్యవలసిన ప్రార్థన. ఎందుకంటే ఎలీషాకి లాగానే మనచుట్టూ ఉన్న ప్రపంచంకూడా దేవుని అశ్వాలతోను, రథాలతోను నిండి ఉంది. మనల్న...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 93 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • Glorify ye the Lord in the fires" (Isa. 24:15). అగ్నిలో యెహోవాను ఘనపరచుడి (యెషయా 24:15) లో (లో) అనే చిన్ని మాటని గమనించండి. శ్రమల్లో మనం దేవుని ఘనపరచాలి. అగ్నిలో నడిచే తన పరిశుద్దుల్ని కాలిపోకుండా దేవుడు నడిపించిన ఘట్టాలు కొన్ని ఉన్నప్పటికీ, సాధారణంగా అన్ని కాలుస్తుంది.
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 92 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వారు అరణ్యమువైపు చూచిరి, అప్పుడు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి కనబడెను (నిర్గమ 16:10). మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ మేఘాల అంచుల్లో తొంగిచూసే శ్వేతకాంతి కోసం చూసే అలవాటును నేర్చుకోండి. అది కనిపిస్తే దానినుండి దృష్టి మరల్చుకోవద్దు. మేఘం మధ్యలో కనిపించే కారు చీకటిని అసలే చూడొద్దు. ఎంత ఒత్త...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 91 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఇదిగో ఆయన నన్ను చంపినను, నేను ఆయన కొరకు కనిపెట్టుచున్నాను (యోబు 13:15). నేను నమ్మినవాని ఎరుగుదును గనుక సిగ్గుపడను (2 తిమోతి 1:12). నా నావలన్నీ విరిగి తెరచాపలు చిరిగి నిరర్థకమైనా శంక నన్నంటదు నే నమ్మిన వానిని నేనెరుగుదును కనిపించే కీడంతా నాకు మేలయ్యేను ఆశలు జారినా అదృ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 59 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దేవునికి ఎల్లప్పుడును స్తుతి యాగము చేయుదము (హెబ్రీ 13:15) ఒక దైవ సేవకుడు చీకటిగా మురికి వాసన కొడుతున్న కొడుతున్న చిన్న గుడిసెలోకి తొంగి చూసాడు. "ఎవరు బాబూ అది?" అంటూ ఒక నీరసమైన స్వరం వినబడింది. అగ్గిపుల్ల వెలిగించేసరికి అవసరాలతో, బాధలతో శుష్కించి పోయిన ఒక ముసలి ఆకారం కనిపించింది. నల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 58 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను; ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను (ఆది 32:24) ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు. ఈ మాటలు మన ఒక్కొక్కరిలో ఎంత భిన్నమైన అనుభవాలను గుర్తుకు తెస్తున్నాయి! కొందరికి ఒంటరితనం, చింత గుర్తొస్తాయి. కొందరికి ప్రశాంతత, విశ్రాంతి స్ఫురిస్తాయి. దేవుడు లేకుండా ఒక్కడే మిగిలిపోవ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 57 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నా కృప నీకు చాలును (2 కొరింథీ 12:9). ఒకరోజు కష్టపడి పనిచేసి తిరిగి వెళ్తున్నాను. చాలా అలసటగా ఉంది. చాలా నీరసించి పోయిఉన్నాను. హఠాత్తుగా మెరుపు మెరిసినట్లు ఈ వాక్యం నాకు తోచింది. "నా కృప నీకు చాలును." ఇంటికి చేరి నా బైబిలు తీసి చూసాను. నా కృప నీకు చాలును. నిజమే ప్రభూ. ఒక్కసారి ఆనంద...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 56 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను (యెహోషువ 1:3). క్రీస్తుకోసం మనం ఇంతవరకు ఆక్రమించుకోలేని స్థలాల సంగతి మాత్రమే కాక, ఇంతవరకు మనం స్వతంత్రించుకోని అనేకమైన వాగ్దానాలు ఇంకా అలాగే ఉండిపోయాయి. దేవుడు యెహోషువాతో ఏం చెప్పాడు? "మీరు అడుగుపెట్టే ప్రతి స్థలాన్నీ నేను మీకిచ్చాను." ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 55 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యోహాను ఏ సూచక క్రియను చేయలేదుగాని యీయనను గూర్చి యోహాను చెప్పిన సంగతులన్నియు సత్యమైనవనిరి (యోహాను 10:41). నీ గురించి నువ్వు చాలాసార్లు చిరాకుపడి ఉండొచ్చు. నువ్వు పెద్ద తెలివిగలవాడివి కాదు. ప్రత్యేకమైన వరాలేమీ లేవు. దేన్లోనూ నీకు ప్రత్యేకమైన ప్రావీణ్యత లేదు. నీది సగటు జీవితం. నీ జీవితంలో గ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 54 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • గొర్రెలను కాయుచుండ సింహమును ఎలుగుబంటియును వచ్చెను (1 సమూ 17:34). దేవునిలో నమ్మిక ఉంచిన యువకుడైన దావీదుతో పరిచయం కావడం మనకి బలాన్నీ ప్రోత్సాహాన్నీఇస్తుంది. దేపునికై విశ్వాసం మూలంగా అతను ఒక సింహాన్నీ, ఎలుగుబంటినీ చంపాడు. అటుపైన బలాఢ్యుడైన గొల్యాతును హతమార్చాడు. గొర్రెల మందను చెదరగొట్టడాని...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 53 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నమ్ముట నీవలననైతే, నమ్మువానికి సమస్తమును సాధ్యమే (మార్కు 9:23) మా మీటింగుల్లో ఒక నీగ్రో సోదరి ఓసారి విశ్వాసానికి నిర్వచనం చెప్పింది. ఇంతకంటే మంచి నిర్వచనం మేమెప్పుడూ వినలేదు. అవసరంలో దేవుని సహాయాన్ని ఎలా పొందాలి? అన్న ప్రశ్నకి ఆవిడ సమాధానం చెప్తూ ఈ నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఆ ప్రశ్న అడగ్గానే ఆవి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 52 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవా యెదుట మౌనముగానుండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము (కీర్తన 37:7). నువ్వు ప్రార్థించి, ప్రార్థించి, కనిపెట్టి చూసినా ఫలితమేమి లేదా? ఏవీ కదలకుండా ఉన్నవి ఉన్నచోటే ఉండిపోవడాన్ని చూసి విసుగెత్తిందా? అన్నిటినీ విసిరికొట్టి వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తున్నదా? ఒకవేళ నువ్వు కనిపెట్టవలసిన విధంగా కనిపెట్టల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 51 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మీకు అసాధ్యమైనది ఏదియునుండదు (మత్తయి 17:21). దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళకి ఆయన వాగ్దానాలను ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా నమ్మి వాటిని తమ జీవితాల్లో నిజం చేసుకోవడం సాధ్యమే.దిన దినం నీ భారాన్నంతా ఆయన మీద వేసి, శాంతిని పొందగలగడం సాధ్యమే. మన మనస్సులోని ఆలోచనలను, అభిప్రాయాలను నిజంగా పరిశు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 50 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఫలించు ప్రతి తీగె మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలెనని దానిలోని పనికిరాని తీగెలను తీసివేయును (యోహాను 15:2) ఒక భక్తురాలు తనకి ఒకదానివెంట ఒకటిగా వస్తున్న కష్టాలను చూసి విస్మయం చెందుతూ ఉండేది. ఒక రోజున ఒక ద్రాక్షతోట ప్రక్కగా నడిచివెళ్తూ ఒత్తుగా ఏపుగా పెరిగిన ద్రాక్ష ఆకుల్నీ, తీగెల్నీ చూసిందామె. నే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 49 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ప్రార్థన చేయునప్పుడు మీరు అడుగుచున్న వాటినెల్లను పొందియున్నామని నమ్ముడి; అప్పుడు అవి మీకు కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను (మార్కు 11:24). మా చిన్న కొడుకు పదేళ్ళ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మామ్మ వాడికి క్రిస్మస్ బహుమతిగా ఒక స్టాంపుల ఆల్బమ్ ఇస్తానని మాట ఇచ్చింది. క్రిస్మస్ వచ్చేసింది కాని ఆల్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 48 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను ఇశ్రాయేలీయుల కిచ్చుచున్న దేశమునకు వెళ్ళుడి (యెహోషువ 1:2). దేవుడిక్కడ వర్తమాన కాలంలోనే మాట్లాడుతున్నాడు. తాను "చెయ్యబోయే పని" అనడం లేదు. కాని ఇప్పుడే ఈ క్షణమే "ఇస్తున్న దేశం" అంటున్నాడు. విశ్వాసం కూడా ఇలానే మాట్లాడుతుంది. దేవుడు ఇలానే ఎప్పుడూ ఇస్తుంటాడు. కాబట్టి ఈ రోజున ఇప్పుడే దేవుడ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 47 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను నిన్ను బాధ పరచితినే, నేను నిన్నిక బాధపెట్టను (నహూము 1:12). బాధకి అంతు ఉంది. దేవుడు బాధపెడతాడు. దేవుడే తీసేస్తాడు. "ఈ బాధకి అంతమెప్పుడు?" అంటూ నిట్టూరుస్తావా? ఆయన వచ్చేదాకా ఆయన సంకల్పాన్ని శిరసావహిస్తూ నిబ్బరంగా సహనంతో ఎదురు చూద్దాం. శిక్ష పొందడం వల్ల మనకి కలగవలసిన ప్రయోజనమంతా క...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 46 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మత్సరపడకుము (కీర్తన 37:1). ఊరికే తాపత్రయపడిపోతూ ఆవేశపడిపోకు. వేడెక్కాల్సిన సమయమంటూ ఏదైనా ఉంటే అది ఈ కీర్తనలో మనకి కనిపించే సమయమే. దుర్మార్గులు ప్రశస్త వస్త్రాలు కట్టుకుని దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నారు. దుష్కార్యాలు చేసేవాళ్ళు పరిపాలకులౌతున్నారు. తమ తోటి వాళ్ళని నిరంకుశంగా అణగ దొక్కుతున్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 45 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మరల చెప్పుదును ఆనందించుడి (ఫిలిప్పీ 4:4). ప్రభువులో ఆనందించడం మంచిది. మీరు బహుశా ఈ ప్రయత్నం చేసి మొదటి సారి విఫలులయ్యారేమో, ఫర్వాలేదు. ఏలాంటి ఆనందమూ మీకు తెలియక పోయినా ప్రయత్నిస్తూనే ఉండండి. వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా, ఆదరణ, సౌఖ్యం లేకపోయినా ఆనందించండి. వాటన్నిటినీ ఆనందంగా ఎంచుకోండి. మ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 44 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆ కొండ (ప్రాంతము) మీదే (యెహోషువ 17:18). ఉన్నతమైన ప్రదేశాల్లో నీకు చోటు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. లోయ ప్రాంతాల్లో కనానీయులు ఉన్నప్పుడు, నిన్ను వాళ్ళు తమ ఇనుప రథాలతో అడ్డగించినప్పుడు కొండల పైకి వెళ్ళండి. ఎత్తయిన ప్రదేశాలను ఆక్రమించుకోండి. దేవుని కోసం నువ్విక పనిచెయ్యలేని సమయం వచ్చేస్తే, పనిచేస...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 43 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును (మత్తయి 6:32). మూగ చెవిటి పిల్లల ఆశ్రమంలో ఒకాయన ఆ పిల్లల వినోదం కోసం కొన్ని ప్రశ్నల్ని బోర్డు మీద వ్రాస్తున్నాడు. పిల్లలు హుషారుగా వాటికి జవాబులు రాస్తున్నారు. ఉన్నట్టుండి ఆయన ఈ ప్రశ్న రాశాడు. "దేవుడు నాకు వినడానికి, మాట్లాడడానికి శక్తినిచ్చి మీకు ఎందుకివ్వలే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 42 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యాజకుల అరికాళ్ళు యొర్దాను నీళ్ళను ముట్టగానే యొర్దాను నీళ్ళు, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళ్ళు ఆపబడి యేకరాశిగా నిలుచును (యెహోషువ 3:13). దారి సుగనమయ్యేదాకా ఆయన ప్రజలు పాళెంలో ఉండకూడదు. విశ్వాసంతో నడిచిపోవాలి. తమ గుడారాలను విప్పుకుని, సామాన్లు సర్దుకుని వరసలుగా నది ఒడ్డుకి సూటిగా నడుస్తూ రావాలి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 41 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ప్రియులారా, మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనకుడి (రోమా 12:19) కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో లేచి ఏదో ఒకటి చెయ్యడం కంటే చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోవడమే కష్టంగా ఉంటుంది. తొణకకుండా ఉండగలగడం గొప్ప శక్తిగలవాళ్ళకి చెందిన లక్షణం. అతి నీచమైన, అన్యాయమైన నేరారోపణలకు యేసు ప్రభువు మౌనం ద్వారానే జవాబిచ్చాడు. దానిని చూ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 40 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అందుకాయన ఆమెతో ఒక్క మాటయైనను చెప్పలేదు (మత్తయి 15:23). ఊహించని విధంగా హృదయవిదారకమైన వేదన వచ్చిపడి, ఆశలు పూర్తిగా అడుగంటుకుపోయి, మనసు వికలమైపోయేటంత దీనస్థితి దాపురించి, క్రుంగిపోయి ఉన్న వారెవరన్నా ఈ మాటలు చదువుతున్నారేమో. నీ దేవుడు చెప్పే ఓదార్పు మాటల కోసం ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నావేమో. కాన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 39 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఇదిగో నేను యుగసమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉన్నానని వారితో చెప్పెను (మత్తయి 28:20). జీవితంలో సంభవించే మార్పులు, సంఘటనల గురించి భయం భయంగా కనిపెట్టకు. నువ్వు దేవునికి చెందినవాడివి గనుక ఆయన వాటన్నిటినుండి నిన్ను విమోచిస్తాడన్న నిరీక్షణతో ఎదురుచూడు. ఇప్పటిదాకా నిన్ను ఆయన కాపాడాడు. ఆయన చేతి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 38 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నా ప్రాణమా, నీవేల కృంగియున్నావు? (కీర్తనలు 43:5). కృంగిపోవడానికి కారణమేమైనా ఉందా? రెండంటే రెండే కారణాలు. నువ్వింకా రక్షణ పొందలేదు. రక్షణ పొంది కూడా పాపంలో జీవిస్తునావు. ఈ రెండు కారణాలు తప్ప కృంగిపోవడానికి మరే కారణమూ లేదు. ఎందు కంటే కృంగిపోవలసిన కారణం వస్తే దాన్ని దేవునికి ప్రార్...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 37 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఆయన సముద్రమును ఎండిన భూమిగా జేసెను. జనులు కాలినడకచే దాటిరి.అక్కడ ఆయనయందు మేము సంతోషించితిమి (కీర్తనలు 66:6) ఇది చాలా గంభీరమైన సాక్ష్యం. మహాజలాల్లోనుంచి ప్రజలు కాలినడకన దాటారు. భయం, వణుకు, వేదన, నిరాశ ఉండవలసిన ప్రదేశంలో సంతోషం పుట్టింది. "అక్కడ ఆయనయందు మేము సంతోషించితిమి" అంటున్నాడు కీర్త...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 36 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మీరు త్వరపడి బయలుదేరరు, పారిపోవురీతిగా వెళ్ళరు (యెషయా 52:12) నిశ్చలంగా ఉండడంలో ఉన్న అపారశక్తిని గురించి మనం లేశ మాత్రమైనా అర్ధం చేసుకున్నామో లేదో నాకు నమ్మకం లేదు. మనం ఎప్పుడూ హడావుడిగానే ఉంటాము. ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాము. అందువలన దేవుడెప్పుడైనా "ఊరకుండు", లేక "కదలకుండా కూర్చో" అన్నా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 35 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దేశముయొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నేను నిన్నెక్కించెదను (యెషయా 58:14). గాలి ఓడల్లో (విమానాలు రాకముందు ఇవి ఉండేవి) ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు నేర్చుకునే మొదటి కిటుకు ఏమిటంటే ఓడని ఎప్పుడు గాలికి ఎదురుగా నడపాలి అనేదే. ఆ గాలి ప్రవాహాలు ఓడని పై పైకి తీసుకెళ్తాయి. ఈ సూత్రాన్ని వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు? ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 34 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను అరణ్యములోనికి త్రోసికొనిపోయెను (మార్కు 1:12). దేవుడు చేసే మేళ్ళకి ఇది విచిత్రమైన ఉదాహరణ. వెంటనే...అంటే దేని వెంటనే? ఆకాశం చీలి పరిశుద్ధాత్మ పావురంలాగా క్రీస్తు మీదికి దిగివచ్చి, తండ్రి దీవెన వాక్యం "నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు, నీయందు నేనానందించుచున్నాను" అంటూ వినిప...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 33 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు; నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసి పెట్టియున్నాడు (యెషయా 49:2). "నీడలో" ఎంత మంచి మాట ఇది! మనమందరం నీడలోకి ఏదో ఒక సమయంలో వెళ్ళాలి. ఎండ కళ్ళను మిరుమిట్లు గొలుపుతుంది. కళ్ళు దెబ్బ తింటాయి. ప్రకృతి వర్ణాలను, వివిధ రంగుల్ని గుర్తుపట్టే శక్తిన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 32 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • జరిగినది నా వలననే జరిగెను (1రాజులు 12:24). "బ్రతుకులోని నిరాశలన్నీ దేవుని ప్రేమ విశేషాలే" అని రెవ. సి.ఎ.ఫాక్స్. "ప్రియ కుమారుడా, ఈ రోజు నీకోసం ఒక సందేశాన్ని తీసుకొచ్చాను. దాన్ని నీ చెవిలో చెప్పనీ. ముసురుకుంటున్న కారుమబ్బులను అది మహిమ రథాలుగా మార్చేస్తుంది. నీ అడుగు పడబోతున్న ఇర...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 90 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • గాలి యెదురైనందున . . . (మత్తయి 14:24). పెనుగాలులు నాలుకలు చాపి విజృంభిస్తుంటాయి. మన జీవితాల్లో వచ్చే తుపానులు ప్రకృతి సంబంధమైన సుడిగాలులకంటే భయంకరమైనవి కావా? కాని నిజంగా ఇలాంటి గాలివానల అనుభవాల గురించి మనం సంతోషించాలి. ఉదయం, అస్తమయం లేక సంవత్సరం పొడుగునా సంధ్యాసమయం ఉండే ప్రదేశాల్లో ఆకైనా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 89 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ఇదిగో అగ్ని రాజబెట్టి అగ్ని కొరవులను మీచుట్టు పెట్టుకొనువారలారా, మీ అగ్ని జ్వాలలో నడువుడి. రాజబెట్టిన అగ్ని కొరవులలో నడువుడి. నా చేతివలన ఇది మీకు కలుగుచున్నది. మీరు వేదనగలవారై పండుకొనెదరు (యెషయా 50:11). చీకటిలో నడుస్తూ వెలుగులోకి తమకై తామే రావాలని ప్రయత్నించే వ్యక్తులకి ఎంత గంభీరమైన ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 88 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలోచించుడి (మత్తయి 6:28). ఆలివ్ నూనె బొత్తిగా దొరకడంలేదు, సరే, ఆలివ్ మొక్క ఒకటి నాటితే సరిపోతుంది అనుకున్నాడు పూర్వం ఒక సన్యాసి. మొక్కని నాటాడు. "దేవా దీనికి వర్షం కావాలి. దీని వేళ్ళు చాలా సున్నితమైనవి. కాబట్టి మెల్లని తొలకరి జల్లును కురిపించు" అంటూ ప్రార...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 87 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • సర్వలోక నాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాళ్ళు యొర్దాను నీళ్ళను ముట్టగానే యొర్దాను నీళ్ళు, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళ్ళు ఆపబడి యేకరాశిగా నిలుచును (యెహోషువ 8:13). లేవీయుల ధీరత్వాన్ని ఎవరు ప్రశంసించకుండా ఉండగలరు! మందసాన్ని నేరుగా నదిలో మోసుకుపోయారు. వాళ్ళ కాళ్ళు నీటిలో మునిగే...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 86 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మనయెడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమయెదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్నతగినవి కావని యెంచుచున్నాను (రోమా 8:18). ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఈ మధ్య ఒక పెళ్ళిలో చాలా విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది. పెళ్ళికొడుకు ధనవంతుడు, ఉన్నత కుటుంబీకుడు, పదేళ్ళప్రాయంలో ఒక ప్రమాదంలో కళ్ళు రెండూ పోగొట్టుకున్నాడు. గుడ్డివాడైనప్పటికీ చ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 85 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నెరవేర్చడానికి ఇష్టంలేని కోరిక దేన్నీ పరిశుద్ధాత్మ నీలో కలిగించడు. కాబట్టి నీ విశ్వాసం రెక్కలు విప్పుకొని ఆకాశానికి కెగిరి నీ కంటికి ఆనీనంత మేరా ఉన్న భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలి - ఎస్. ఎ. కీన్. విశ్వాసం అనే కంటితో నువ్వు చూసిన ప్రతి దీవేనా నీ స్వంతం అయినట్టే భావించు. ఎంతదూరం చూడగలిగిత...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 84 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • విశ్వాసము లేకుండ దేవునికి ఇష్టుడైయుండుట అసాధ్యము; దేవునియొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన యున్నాడనియు, తన్ను వెదకువారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలెను గదా (హెబ్రీ 11:6). ఆశలు అడుగంటిన సమయాల్లో విశ్వాసం! నిస్పృహ ఆవరించిన రోజులు ఎన్నో బైబిల్లో ఉదహరించబడినాయి. చాలా మట్టుకు బైబిల్లోని వర్ణనలు ఇవే. దాన్లోని కీ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 83 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • అప్పుడు యాకోబు - నా తండ్రియైన అబ్రాహాము దేవా, నా తండ్రియైన ఇస్సాకు దేవా - నీ దేశమునకు, నీ బంధువులయొద్దకు తిరిగి వెళ్ళుము, నీకు మేలు చేసెదనని నాతో చెప్పిన యెహోవా . . . దయచేసి నన్ను తప్పించుము (ఆది 32:9,11). ఈ ప్రార్థనలో ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి. మన ఆత్మీయ అంతరంగాన్ని శ్రమల కొలిమి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 82 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యెహోవా మందిరము ఘనముగా కట్టించుటకై ... యుద్ధములలో పట్టుకొని ప్రతిష్టించిన కొల్లసొమ్మును.... (1దిన 26:26-27). భూగర్భంలోని బొగ్గు గనుల్లో ఊహకందనంత శక్తి నిక్షిప్తమై ఉంది. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం గొప్ప అరణ్యాలు సమూలంగా దహనమై పోవడంవల్ల ఇవి ఏర్పడినాయి. అలాగే గతకాలంలో మనం అనుభవించిన ఆవేదనవల్ల స...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 81 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నలువది ఏండ్లయిన పిమ్మట సీనాయి పర్వతారణ్యమందు ఒక పొదలోని అగ్నిజ్వాలలో ఒక దేవదూత అతనికగపడెను . . . ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల దురవస్థను నేను నిదానించి చూచితిని; వారి మూలుగు వింటిని; వారిని విడిపించుటకు దిగివచ్చియున్నాను; రమ్ము, నేనిప్పుడు నిన్ను ఐగుప్తునకు పంపుదునని అతనితో చెప్పెను (అపొ.కా 7:30,34)
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 80 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగును గాక (మత్తయి 9:29) ప్రార్థనలో పరిపక్వం కావడం అంటే పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంలో పాదం మోపేంత వరకు సాగిపోవడమే. ఇంకా ప్రార్థిస్తూ ఉండగానే మన ప్రార్థన దేవుని చేరింది, అంగీకరించబడింది అన్న అభయాన్ని పొందాలి. మనం ప్రార్ధిస్తున్నది మనకు అనుగ్రహింపబడే సమయం ఇంకా రాకముందే దాన...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 79 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • దుఃఖపడిన వారమైనట్లుండియు ఎల్లప్పుడు సంతోషించువారము (2 కొరింథీ 6:16) కన్నీళ్ళు కార్చడం నామోషి అనుకునేవారున్నారు. కన్నీరు కార్చడం క్రైస్తవుడికి ఎంతమాత్రం నిషేధం కాదు. ఓర్వలేని దుఃఖం వలన హృదయం చింతాక్రాంతమై ఉండవచ్చు. శ్రమల తాకిడికి పగిలి నేలకూలే స్థితిలో ఉండవచ్చు. అయితే ఈ చింతనుండి మనిషి వి...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 78 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • ప్రియులారా, మిమ్మును శోధించుటకు మీకు కలుగుచున్న అగ్నివంటి మహాశ్రమను గూర్చి మీకేదో యొక వింత సంభవించునట్లు ఆశ్చర్యపడకుడి. ... క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలివారైయున్నంతగా సంతోషించుడి (1 పేతురు 4:12,13). దావీదు వీణ శృతి కావాలంటే ఎన్నెన్నో లోటులు ఆయన సహించవలసి వచ్చింది. శ్రావ్యమైన స్వరమెత్తి కృతజ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 77 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యేసు మరి ఏ ఉత్తరము చెప్పలేదు (మార్కు 15:5). రక్షకుడు తన మీద అతి నికృష్టంగా నేరారోపణ చేసే మనుషులకి రక్షకుడై యేసు ఏ జవాబు ఇవ్వకపోవడం అనే ఈ దృశ్యంకంటే హృద్యమైన దృశ్యం బైబిల్లో మరోటి లేదు. తన దివ్యశక్తితో ఒక్క మాటతో వాళ్ళందరినీ తన పాదాల దగ్గర సాష్టాంగపడేలా చెయ్యగల సమర్ధుడే ఆయన. అయినా వాళ్ళ ఇ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 76 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నేను నీతో తెలియజెప్పువరకు అక్కడనే యుండుము (మత్తయి 2 : 13). నన్ను ఉండమన్న చోటే ఉంటాను ప్రియ ప్రభూ! నీవు చెప్పినచోటే ఉంటాను సాగిపోవాలనిపించినా అందరితో కలిసి అడుగు వేద్దామనిపించినా ఎగురుతున్న పతాకాన్ని అనుసరించాలనిపించినా యుద్ధరంగంలోకి దూకాలని ఉన్నా ఉంటాను ప్రభూ నీవు...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 75 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మన మేలు కొరకే (హెబ్రీ 12:10) రాల్ఫ్ కానర్ రాసిన ఒక పుస్తకంలో గ్వెన్ అనే అమ్మాయి కథ ఉంది. గ్వెన్ చాలా మొండిపిల్ల. ఎప్పుడూ అన్నింటినీ తనకిష్టమైనట్టుగానే జరిపించుకుంటూ ఉండేది. అయితే ఒక రోజు హఠాత్తుగా ప్రమాదం సంభవించి, జీవితాంతం అంగవైకల్యంతో బాధపడాల్సిన దుర్గతి పట్టింది. ఆమె మొండితనం ఇం...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 74 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • పురుగువంటి యాకోబూ, స్వల్పజనమగు ఇశ్రాయేలూ, భయపడకుడి. కక్కులు పెట్టబడి పదునుగల కొత్తదైన నురిపిడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించియున్నాను (యెషయా 41:14,15). పురుగు, పదునైన పళ్ళు ఉన్న ఒక పరికరం - రెండింటి మధ్య ఎంత తేడా! పురుగు చాలా అల్పమైనది. రాయి తగిలితే గాయపడుతుంది. నడిచేవాళ్ళ కాళ్ళ క్రింద పడి నల...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 73 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • మోషే- దేవుడున్న ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా . . . (నిర్గమ 20:21). జ్ఞానులనుండి, తెలివితేటలు గలవాళ్ళనుండి దాచిపెట్టిన రహస్యాలెన్నో దేవుని దగ్గర ఉన్నాయి. వాటి గురించి భయం అవసరం లేదు. నీకర్థంకాని విషయాలను నిశ్చింతగా అంగీకరించు. సహనంతో కనిపెట్టు. తన గాఢాంధకారంలోని విషయాలను నీకు మెల్లిమెల్లిగా...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 72 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • నీ మార్గములు న్యాయములును సత్యములునైయున్నవి (ప్రకటన 15:3-4). ఇరవై ఐదేళ్ళకి పైగా బాధలననుభవించిన శ్రీమతి చార్లస్ స్పర్జన్ గారు ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. ఒక రోజంతా సూర్యుడు కనబడకుండా మసక చీకటిలోనే గడిచిపోయింది. రాత్రి అయింది. నేను విశ్రాంతిగా పడుకొని ఉన్నాను. వెచ్చని నా గది నిండా వెలుగ...
 • Mrs. Charles Cowman - Streams in the Desert - ఎడారిలో సెలయేర్లు
 •  
 • Day 71 ఎడారిలో సెలయేర్లు (Streams in the Desert)
 • యోహోవా ఆ పగలంతయు ఆ రాత్రి అంతయు ఆ దేశము మీద తూర్పు గాలిని విసరజేసెను, ఉదయమందు ఆ తూర్పుగాలికి మిడతలు వచ్చెను ... కాబట్టి ఫరో మోషే ఆహారోనులను త్వరగా పిలిపించి ... అప్పుడు యెహోవ గాలిని త్రిప్పి మహాబలమైన పడమటి గాలిని విసరజేయగా అది ఆ మిడతలను కొంచు పోయీ ఎర్రసముద్రములో పడవేసెను. ఐగుప్టు సమస్త ప్రాంతములల...
 • Mrs. Charles Cowman -