Genesis - ఆదికాండము 1 | View All

1. ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.
హెబ్రీయులకు 1:10, హెబ్రీయులకు 11:3

1. আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।

2. భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.

2. পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

3. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
2 కోరింథీయులకు 4:9

3. পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।

4. వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.

4. তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক্ করিলেন।

5. దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.

5. আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

6. మరియదేవుడు జలముల మధ్య నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను.
2 పేతురు 3:5

6. [6-7] পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক্‌ করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের ঊর্দ্ধস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক্ করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল।

7. దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.

7.

8. దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.

8. পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

9. దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలములొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.

9. পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

10. దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

10. তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা উত্তম।

11. దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకార మాయెను.
1 కోరింథీయులకు 15:38

11. পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি, ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

12. భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను

12. ফলতঃ ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ওষধি, ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।

13. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.

13. আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

14. దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండు గాకనియు,

14. পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক;

15. భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండు గాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.

15. এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

16. దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.

16. ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ, ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন।

17. భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకును

17. আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে,

18. పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటి నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

18. এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন, এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।

19. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.

19. আর ঈশ্বর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

20. దేవుడు జీవము కలిగి చలించువాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.

20. পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক।

21. దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవము కలిగి చలించు వాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

21. তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের, এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।

22. దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించును గాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదించెను.

22. আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক।

23. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను.

23. আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

24. దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆప్రకారమాయెను.

24. পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।

25. దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అదిమంచిదని దేవుడు చూచెను.

25. ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্ম্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।

26. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.
ఎఫెసీయులకు 4:24, యాకోబు 3:9

26. পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক।

27. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను.
మత్తయి 19:4, మార్కు 10:6, అపో. కార్యములు 17:29, 1 కోరింథీయులకు 11:7, కొలొస్సయులకు 3:10, 1 తిమోతికి 2:13

27. পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

28. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను; ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.

28. পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।

29. దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్షమును మీ కిచ్చి యున్నాను; అవి మీ కాహారమగును.
రోమీయులకు 14:2

29. ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।

30. భూమి మీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను.

30. আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।

31. దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాల మంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.
1 తిమోతికి 4:4

31. পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు ఆకాశమును మరియు భూమిని సృష్టిస్తాడు. (1,2) 

బైబిల్ మొదటి భాగం ప్రపంచాన్ని శక్తివంతమైన దేవుడు ఎలా సృష్టించాడని చెబుతుంది. తెలివైన వ్యక్తులకు దాని గురించి భిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్నప్పటికీ, వినయపూర్వకమైన క్రైస్తవులు దానిని బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. మనం ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు, దేవుడు ఎంత అద్భుతమైనవాడు మరియు బలవంతుడో మనం చూడవచ్చు. ఇది ఎల్లప్పుడూ ఆకాశముగురించి ఆలోచించాలని మరియు క్రైస్తవులుగా సరైనది చేయాలని మనకు గుర్తుచేస్తుంది. దేవుని కుమారుడు ప్రపంచాన్ని సృష్టించడంలో సహాయం చేసాడు మరియు మనం ప్రార్థించే వ్యక్తి ఆయనే. ప్రజలు మంచిగా మారడానికి సహాయపడే ప్రత్యేక ఆత్మ గురించి కూడా బైబిలు మాట్లాడుతుంది. మొదట, ప్రపంచం ఖాళీగా మరియు గందరగోళంగా ఉంది, కానీ దేవుడు దానిని అందంగా మార్చాడు. అదే విధంగా, దేవుణ్ణి నమ్మని వ్యక్తులు కోల్పోయినట్లు మరియు సంతోషంగా ఉండగలరు. కానీ దేవుని సహాయంతో, వారు మంచిగా మరియు ఆనందాన్ని పొందవచ్చు.

కాంతి సృష్టి. (3-5)

దేవుడు, "వెలుగు ఉండనివ్వండి" అని చెప్పాడు, ఆపై వెలుగు వచ్చింది! దేవుని మాటలు ఎంత శక్తివంతంగా ఉన్నాయో ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మనం విశ్వాసులుగా మారినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ మనలో పని చేస్తుంది మరియు విషయాలను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మనము దేవుణ్ణి తెలుసుకోకముందు, మనం చీకటిలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడు యేసు కారణంగా మనకు వెలుగు ఉంది. 1 యోహాను 5:20 దేవుడు వెలుగును ఇష్టపడి చీకటి నుండి వేరు చేసాడు ఎందుకంటే అవి కలిసి ఉండవు. ఆకాశము కాంతితో నిండి ఉంది మరియు చీకటి లేదు, నరకం పూర్తిగా చీకటిగా ఉంది. దేవుడు పగలు మరియు రాత్రి రెండింటినీ సృష్టించాడు మరియు మనం పగటిపూట అతనికి మంచి పనులు చేయడానికి మరియు అతని బోధనల గురించి ఆలోచిస్తూ రాత్రి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి.

దేవుడు భూమిని నీటి నుండి వేరు చేసి, దానిని ఫలవంతం చేస్తాడు. (6-13) 

ప్రారంభంలో, భూమి ఖాళీగా ఉంది. కానీ దేవుడు మాట్లాడాడు మరియు అతనికి చెందిన అద్భుతమైన విషయాలతో దానిని నింపాడు. మొక్కలు మరియు పండ్ల వంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ మనం దేవుణ్ణి గౌరవించడానికి మరియు ఆయనను సేవించడానికి వాటిని ఉపయోగించాలి. యేసు (దేవుడు) మనం ఆనందించడానికి భూమిని ఈ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాడు, అయితే అవి ఆయన నుండి వచ్చాయని మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని మనం ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. మన దగ్గర ఈ విషయాలు లేకపోయినా, మనం దేవుడిని ప్రేమిస్తే మనం ఇంకా సంతోషంగా ఉండగలం ఎందుకంటే ఆయన అన్ని మంచి విషయాలకు మూలం.

దేవుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను ఏర్పరుస్తాడు. (14-19) 

సృష్టి యొక్క నాల్గవ రోజున, దేవుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు మరియు నక్షత్రాలను సృష్టించాడు. ఇవన్నీ మనకు ఆకాశంలో కనిపించేవి. అవి దేవునిచే సృష్టించబడ్డాయి మరియు అవి మనకు సహాయం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. మనం కూడా దేవునికి సేవ చేయాలి, కానీ కొన్నిసార్లు మనం మంచి పని చేయలేము. మనము నక్షత్రములవలె ఉండి దేవుని కొరకు ప్రకాశవంతముగా ప్రకాశింపజేయుటకు ప్రయత్నించవలెను.

జంతువులు సృష్టించబడ్డాయి. (20-25) 

చేపలు, పక్షులు ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు, వాటిని తానే సృష్టించాడు. అతను కీటకాలను కూడా చేసాడు, అవి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి మరియు వాటిలో చాలా ఉన్నాయి. దేవుడు చాలా తెలివైనవాడు మరియు శక్తివంతుడు, మరియు అతను ప్రపంచంలోని ప్రతిదీ చూసుకుంటాడు. విషయాలు ఫలవంతమైతే, దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించాడు కాబట్టి.

మనిషి దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డాడు. (26-28) 

దేవుడు మానవులను చివరిగా చేసాడు, ఇది ఒక ముఖ్యమైన మరియు ప్రత్యేకమైన విషయం. అయితే, మానవులు జంతువులతో ఒకే రోజున సృష్టించబడ్డారు మరియు అదే భూమి నుండి సృష్టించబడ్డారు. మనం ఒకే భూమిని మరియు శరీరాన్ని జంతువులతో పంచుకున్నప్పటికీ, మన శారీరక కోరికలను మాత్రమే దృష్టిలో ఉంచుకుని జంతువులలాగా ప్రవర్తించకూడదు. భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అంశాలను కలపడం ద్వారా మానవులు తాను సృష్టించిన అన్నిటికంటే భిన్నంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. దేవుడు, "మనం మనిషిని తయారు చేద్దాం" అని చెప్పినప్పుడు, మానవులు తండ్రిని, కుమారుడిని మరియు పరిశుద్ధాత్మను మహిమపరచాలని ఆయన ఉద్దేశించారు. మన ఆత్మలు మనలను ప్రత్యేకమైనవిగా మరియు దేవుని పోలినవిగా చేస్తాయి. మానవులు మంచి మరియు నిటారుగా ఉండేలా సృష్టించబడ్డారు. ప్రసంగి 7:29. ఆదాము మరియు హవ్వ పరిపూర్ణంగా మరియు పవిత్రంగా ఉండేలా దేవుడు సృష్టించాడు. వారు దేవుని మార్గాలను సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నారు మరియు తెలుసుకున్నారు మరియు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు విధేయత చూపారు. వారు మంచి భావాలు మరియు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు మరియు ఎప్పుడూ చెడు చేయాలని కోరుకోలేదు. వారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మరియు దేవునితో ప్రత్యేకమైన అనుబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు. కానీ పాపం, పాపం కారణంగా, మనలో ఉన్న దేవుని యొక్క ఈ పరిపూర్ణ చిత్రం ఇప్పుడు విచ్ఛిన్నమైంది. మనల్ని మళ్లీ పవిత్రంగా మార్చడానికి దేవుని సహాయం కావాలి.

ఆహారం నియమించబడింది. (29,30) 

భూమి నుండి వచ్చే మొక్కలు, పండ్లు మరియు మొక్కజొన్న వంటి వాటిని ప్రజలు తినాలి. మనం ఏమి తింటామో అని చింతించనవసరం లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు పక్షులను ఎలా చూసుకుంటాడో అలాగే మనల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు మరియు మనకు అందిస్తాడు.

సృష్టి యొక్క పని ముగిసింది మరియు ఆమోదించబడింది. (31)

మనం చేసిన పనులను పరిశీలిస్తే, మనం తప్పులు చేశామని తరచుగా తెలుసుకుంటాం. కానీ దేవుడు తాను సృష్టించిన ప్రతిదానిని చూసినప్పుడు, అతను ప్రతిదీ చాలా మంచిదని భావించాడు. అతను ప్రతిదీ తనకు కావలసిన విధంగా చేసాడు. అతను పాలించే అన్ని ప్రదేశాలలో ప్రతిదీ అతనిని స్తుతిస్తుంది. కాబట్టి మనం కూడా యేసు గురించిన శుభవార్త కోసం దేవుణ్ణి స్తుతిద్దాం. దేవుడు ఎంత శక్తిమంతుడో మనం ఆలోచించినప్పుడు, మనం చెడు పనుల నుండి దూరంగా ఉండాలి మరియు బదులుగా ఆయనలా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. మనం దేవునిలా పవిత్రులమైతే, చివరికి అంతా మంచి మరియు సరైనది అయిన కొత్త ప్రపంచంలో జీవించగలుగుతాము.
Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |