Genesis - ఆదికాండము 11 | View All

1. భూమియందంతట ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకును ఉండెను.

1. ഭൂമിയില് ഒക്കെയും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കും ആയിരുന്നു.

2. వారు తూర్పున ప్రయాణమై పోవుచుండగా షీనారు దేశమందొక మైదానము వారికి కనబడెను. అక్కడ వారు నివసించి

2. എന്നാല് അവര് കിഴക്കോട്ടു യാത്ര ചെയ്തു, ശിനാര്ദേശത്തു ഒരു സമഭൂമി കണ്ടു അവിടെ കുടിയിരുന്നു.

3. మనము ఇటికలు చేసి బాగుగా కాల్చుదము రండని ఒకనితో ఒకడు మాటలాడుకొనిరి. రాళ్లకు ప్రతిగా ఇటికలును, అడుసునకు ప్రతిగా మట్టికీలును వారికుండెను.

3. അവര് തമ്മില്വരുവിന് , നാം ഇഷ്ടക അറുത്തു ചുടുക എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് ഇഷ്ടക കല്ലായും പശമണ്ണു കുമ്മായമായും ഉപയോഗിച്ചു.

4. మరియు వారు మనము భూమియందంతట చెదిరిపోకుండ ఒక పట్టణమును ఆకాశమునంటు శిఖరము గల ఒక గోపురమును కట్టుకొని, పేరు సంపాదించుకొందము రండని మాటలాడుకొనగా

4. വരുവിന് , നാം ഭൂതലത്തില് ഒക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാന് ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു ഗോപുരവും പണിക; നമുക്കു ഒരു പേരുമുണ്ടാക്കുക എന്നു അവര് പറഞ്ഞു.

5. యెహోవా నరుల కుమారులు కట్టిన పట్టణమును గోపురమును చూడ దిగి వచ్చెను.

5. മനുഷ്യര് പണിത പട്ടണവും ഗോപുരവും കാണോണ്ടതിന്നു യഹോവ ഇറങ്ങിവന്നു.

6. అప్పుడు యెహోవా ఇదిగో జనము ఒక్కటే; వారికందరికి భాష ఒక్కటే; వారు ఈ పని ఆరంభించి యున్నారు. ఇకమీదట వారు చేయదలచు ఏపని యైనను చేయకుండ వారికి ఆటంకమేమియు నుండదు.

6. അപ്പോള് യഹോവഇതാ, ജനം ഒന്നു അവര്ക്കെല്ലാവര്ക്കും ഭാഷയും ഒന്നു; ഇതും അവര് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു; അവര് ചെയ്വാന് നിരൂപിക്കുന്നതൊന്നും അവര്ക്കും അസാദ്ധ്യമാകയില്ല.

7. గనుక మనము దిగిపోయి వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయుదము రండని అనుకొనెను.

7. വരുവിന് ; നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്നു, അവര് തമ്മില് ഭാഷതിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാന് അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളക എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.

8. ఆలాగు యెహోవా అక్కడ నుండి భూమియందంతట వారిని చెదరగొట్టెను గనుక వారు ఆ పట్టణమును కట్టుటమానిరి.

8. അങ്ങനെ യഹോവ അവരെ അവിടെനിന്നു ഭൂതലത്തിലെങ്ങും ചിന്നിച്ചു; അവര് പട്ടണം പണിയുന്നതു വിട്ടുകളഞ്ഞു.

9. దానికి బాబెలు అను పేరు పెట్టిరి; ఎందుకనగా అక్కడ యెహోవా భూజనులందరి భాషను తారుమారుచేసెను. అక్కడ నుండి యెహోవా భూమియందంతట వారిని చెదరగొట్టెను.

9. സര്വ്വഭൂമിയിലെയും ഭാഷ യഹോവ അവിടെവെച്ചു കലക്കിക്കളകയാല് അതിന്നു ബാബേല് എന്നു പേരായി; യഹോവ അവരെ അവിടെനിന്നു ഭൂതലത്തില് എങ്ങും ചിന്നിച്ചുകളഞ്ഞു.

10. షేము వంశావళి ఇది. షేము నూరేండ్లుగలవాడై జలప్రవాహము గతించిన రెండేండ్లకు అర్పక్షదును కనెను.
లూకా 3:34-36

10. ശേമിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതുശേമിന്നു നൂറു വയസ്സായപ്പോള് അവന് ജലപ്രളയത്തിന്നു പിമ്പു രണ്ടു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞശേഷം അര്പ്പക്ഷാദിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

11. షేము అర్పక్షదును కనిన తరువాత ఐదువందలయేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

11. അര്പ്പക്ഷാദിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ശേം അഞ്ഞൂറു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

12. అర్పక్షదు ముప్పది యైదేండ్లు బ్రదికి షేలహును కనెను.

12. അര്പ്പക്ഷാദിന്നു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോള് അവന് ശാലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

13. అర్పక్షదు షేలహును కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

13. ശാലഹിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം അര്പ്പക്ഷാദ് നാനൂറ്റിമൂന്നു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

14. షేలహు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి ఏబెరును కనెను.

14. ശാലഹിന്നു മുപ്പതു വയസ്സായപ്പോള് അവന് ഏബെരിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

15. షేలహు ఏబెరును కనిన తరువాత నాలుగు వందల మూడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

15. ഏബെരിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ശാലഹ് നാനൂറ്റി മൂന്നു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

16. ఏబెరు ముప్పది నాలుగేండ్లు బ్రదికి పెలెగును కనెను.

16. ഏബെരിന്നു മുപ്പത്തിനാലു വയസ്സായപ്പോള് അവന് പേലെഗിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

17. ఏబెరు పెలెగును కనిన తరువాత నాలుగువందల ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

17. പേലെഗിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ഏബെര് നാനൂറ്റിമുപ്പതു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

18. పెలెగు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి రయూను కనెను.

18. പേലെഗിന്നു മുപ്പതു വയ്സായപ്പോള് അവന് രെയൂവിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

19. పెలెగు రయూను కనిన తరువాత రెండువందల తొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

19. രെയൂവിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം പേലെഗ് ഇരൂനൂറ്റൊമ്പതു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

20. రయూ ముప్పది రెండేండ్లు బ్రదికి సెరూగును కనెను.

20. രെയൂവിന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായപ്പോള് അവന് ശെരൂഗിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

21. రయూ సెరూగును కనిన తరువాత రెండు వందల ఏడేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

21. ശെരൂഗിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം രെയൂ ഇരുനൂറ്റേഴു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

22. సెరూగు ముప్పది యేండ్లు బ్రదికి నాహోరును కనెను.

22. ശെരൂഗിന്നു മുപ്പതു വയസ്സായപ്പോള് അവന് നാഹോരിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

23. సెరూగు నాహోరును కనిన తరువాత రెండువందల యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

23. നാഹോരിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം ശേരൂഗ് ഇരുനൂറു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

24. నాహోరు ఇరువది తొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి తెరహును కనెను.

24. നാഹോരിന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതു വയസ്സായപ്പോള് അവന് തേരഹിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

25. నాహోరు తెరహును కనిన తరువాత నూటపం దొమ్మిది యేండ్లు బ్రదికి కుమారులను కుమార్తెలను కనెను.

25. തേരഹിനെ ജനിപ്പിച്ചശേഷം നാഹോര് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതു സംവത്സരം ജീവിച്ചിരുന്നു പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.

26. తెరహు డెబ్బది యేండ్లు బ్రదికి అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను.

26. തേരഹിന്നു എഴുപതു വയസ്സായപ്പോള് അവന് അബ്രാം, നാഹോര്, ഹാരാന് എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചു.

27. తెరహు వంశావళి ఇది; తెరహు అబ్రామును నాహోరును హారానును కనెను. హారాను లోతును కనెను.

27. തേരഹിന്റെ വംശപാരമ്പര്യമാവിതുതേരഹ് അബ്രാമിനെയും നാഹോരിനെയും ഹാരാനെയും ജനിപ്പിച്ചു; ഹാരാന് ലോത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

28. హారాను తాను పుట్టిన దేశమందలి కల్దీయుల ఊరను పట్టణములో తన తండ్రియైన తెరహు కంటె ముందుగా మృతి బొందెను.

28. എന്നാല് ഹാരാന് തന്റെ ജന്മദേശത്തുവെച്ചു, കല്ദയരുടെ ഒരു പട്ടണമായ ഊരില്വെച്ചു തന്നേ, തന്റെ അപ്പനായ തേരഹിന്നു മുമ്പെ മരിച്ചുപോയി.

29. అబ్రామును నాహోరును వివాహము చేసికొనిరి. అబ్రాము భార్య పేరు శారయి; నాహోరు భార్య పేరు మిల్కా, ఆమె మిల్కాకును ఇస్కాకును తండ్రియైన హారాను కుమార్తె.

29. അബ്രാമും നാഹോരും ഭാര്യമാരെ എടുത്തു; അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യെക്കു സാറായി എന്നും നാഹോരിന്റെ ഭാര്യെക്കു മില്ക്കാ എന്നും പേര്. ഇവള് മില്ക്കയുടെയും യിസ്കയുടെയും അപ്പനായ ഹാരാന്റെ മകള് തന്നെ.

30. శారయి గొడ్రాలై యుండెను. ఆమెకు సంతానములేదు.

30. സാറായി മച്ചിയായിരുന്നു; അവള്ക്കു സന്തതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

31. తెరహు తన కుమారుడగు అబ్రామును, తన కుమారుని కుమారుడు, అనగా హారాను కుమారుడగు లోతును, తన కుమారుడగు అబ్రాము భార్యయయిన శారయి అను తన కోడలిని తీసికొని కనానుకు వెళ్ళుటకు కల్దీయుల ఊరను పట్టణములో నుండి వారితోకూడ బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి.

31. തേരഹ് തന്റെ മകനായ അബ്രാമിനെയും ഹാരാന്റെ മകനായ തന്റെ പൌത്രന് ലോത്തിനെയും തന്റെ മകനായ അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയായി മരുമകളായ സാറായിയെയും കൂട്ടി കല്ദയരുടെ പട്ടണമായ ഊരില്നിന്നു കനാന് ദേശത്തേക്കു പോകുവാന് പുറപ്പെട്ടു; അവര് ഹാരാന് വരെ വന്നു അവിടെ പാര്ത്തു.

32. తెరహు బ్రదికిన దినములు రెండువందల యైదేండ్లు. తెరహు హారానులో మృతి బొందెను.

32. തേരഹിന്റെ ആയുഷ്കാലം ഇരുനൂറ്റഞ്ചു സംവത്സരം ആയിരുന്നു; തേരഹ് ഹാരാനില്വെച്ചു മരിച്ചു.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 11 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
ప్రపంచంలోని ఒక భాష, ది బిల్డింగ్ ఆఫ్ బాబెల్. (1-4) 
కొన్నిసార్లు ప్రజలు జరిగే చెడు విషయాలను మరచిపోయి, తప్పు చేయడంలో తిరిగిపోతారు. పెద్ద జలప్రళయం వచ్చినా, నోవహు మంచి వ్యక్తి అయినప్పటికీ, చాలా మంది ప్రజలు చెడ్డ పనులు చేశారు. దేవుని సహాయం మాత్రమే ప్రజలు తప్పు చేయాలనుకోవడం మానేయగలదు. ప్రజలు ప్రపంచమంతటా జీవించాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు, అయితే కొంతమంది కలిసి ఉండాలనుకున్నారు మరియు ఒక పెద్ద టవర్ నిర్మించాలని కోరుకున్నారు. వారు విగ్రహాలను పూజించడం ప్రారంభించారు మరియు మరింత ధైర్యంగా మారారు. మనం ఒకరినొకరు చెడు పనులు చేయమని ప్రోత్సహించే బదులు మంచి పనులు చేయమని ప్రోత్సహించాలి.

భాషల గందరగోళం, బాబెల్ నిర్మాణదారులు చెదరగొట్టారు. (5-9) 
చెడు పనులు చేసే వ్యక్తులతో వ్యవహరించేటప్పుడు దేవుడు న్యాయంగా మరియు న్యాయంగా ఉంటాడు. వారి గురించి వివరించే అవకాశం ఇవ్వకుండా అతను వారిని శిక్షించడు. ఎబెర్ అనే వ్యక్తి మంచివాడు మరియు దేవుని మార్గాలను అనుసరిస్తాడు, ఇతరులు అలా చేయరు. దేవుడు చెడ్డ వ్యక్తులను వారి ప్రణాళికలతో కొంతకాలం కొనసాగించడానికి అనుమతించాడు, కాని చివరికి వారి చర్యలు గౌరవానికి బదులుగా అవమానానికి దారితీశాయి. చెడు విషయాలు జరగడానికి దేవునికి కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ మన తప్పులకు మనం తగిన విధంగా శిక్షించకుండా ఆయన దయ చూపిస్తాడు. ఒక పెద్ద నగరాన్ని నిర్మించడానికి ప్రజలు కలిసి పని చేయడం దేవుడు చూశాడు, కానీ వారు చాలా గర్వపడుతున్నారు మరియు తనకు అవసరం లేదని భావించారు. కాబట్టి వారు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి అతను దానిని తయారు చేసాడు మరియు నిర్మాణాన్ని ఆపవలసి వచ్చింది. దీని వల్ల మనం వివిధ భాషలను నేర్చుకోవలసి వచ్చినప్పటి నుండి సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. కొన్నిసార్లు మనం ఒకరినొకరు అపార్థం చేసుకోవడం వల్ల కూడా వాదించుకుంటాం. బిల్డర్లు దేవుడు తమకు వ్యతిరేకమని గ్రహించి నిర్మాణాన్ని నిలిపివేశారు. వారంతా వివిధ భాషల్లో మాట్లాడుకుంటూ తమ తమ మార్గాల్లో వెళ్లారు. యేసు తిరిగి వచ్చు వరకు ప్రజలు అందరూ మళ్లీ కలిసి రారు.

షేమ్ వంశస్థులు. (10-26) 
దేవుని స్నేహితుడు మరియు యేసు పూర్వీకుడు అయిన అబ్రాము‌కు దారితీసే పేర్ల జాబితా ఇది. అబ్రాము కంటే ముందు ఉన్న వ్యక్తుల గురించి, వారి పేర్లు మరియు వయస్సు గురించి మనకు పెద్దగా తెలియదు. మనకు ముందు లేదా మనకు దూరంగా ఉన్న వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడం కష్టం. మన జీవితాలపై మనం దృష్టి పెట్టాలి. ప్రజలు ఎక్కువ కాలం జీవించేవారు, కానీ ఇప్పుడు వారు తక్కువ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, దేవుడు దానిని ఎలా ప్లాన్ చేసాడు.

తెరహు, అబ్రాము తండ్రి, లోతు తాత, వారు హారానుకు వెళ్లిపోతారు. (27-32)
ఇది పాత మరియు కొత్త నిబంధనలలో ప్రసిద్ధి చెందిన అబ్రాము అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన కథ. అతని కుటుంబం మరియు వారి చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు అబద్ధ దేవుళ్లను ఆరాధించారు, అయితే అబ్రాము ఒక ప్రత్యేక భూమిని వారసత్వంగా పొందేందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. మనం మంచి వ్యక్తులుగా మారడానికి ముందు మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చాము మరియు ఎలా ప్రవర్తించాము అనేది గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. అబ్రాము‌కు ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు, వారిలో ఒకరు అతని మేనల్లుడు లోతు తండ్రి. దురదృష్టవశాత్తు, అతని సోదరుల్లో ఒకరు తమ స్వదేశాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ముందు మరణించారు. మనం ఎప్పుడు చనిపోతామో మనకు తెలియదని ఇది గుర్తుచేస్తుంది, కాబట్టి మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు మంచి వ్యక్తులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నించడం చాలా ముఖ్యం. దేవుడు చెప్పినట్లు అబ్రాము తన కుటుంబంతో తన ఇంటిని విడిచిపెట్టాడు. వారు ఊరను పట్టణము అనే ప్రదేశానికి వెళ్లి అబ్రాము తండ్రి చనిపోయే వరకు అక్కడే ఉన్నారు. అబ్రాము కనానుకు ఎలా దగ్గరయ్యాడో కానీ అక్కడ చేరుకోలేకపోయినట్లే చాలా మంది ప్రజలు దేవుని రాజ్యానికి దగ్గరవుతారు కానీ దానిని చేరుకోలేరు.Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |