Kings I - 1 రాజులు 13 | View All

1. అంతట దైవజనుడైన యొకడు యెహోవాచేత సెలవు నొంది యూదాదేశమునుండి బేతేలునకు వచ్చెను. ధూపము వేయుటకై యరొబాము ఆ బలిపీఠమునొద్ద నిలిచి యుండగా

“ధూపం వేయడానికి”– 1 రాజులు 12:32. 1 సమూయేలు 13:8-14 పోల్చిచూడండి. తన మతం దేవునికి అసహ్యం అయిందని యరొబాంకు అంతగా తెలియదు. దాన్ని ఇప్పుడు దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా తెలియజేస్తున్నాడు. “దేవుని మనిషి”– ఇక్కడిలాగానే తరచుగా “దేవుని మనిషి” అంటే ప్రవక్త అని అర్థం. ఇతని పేరు ఇవ్వలేదు. కొన్నిసార్లు దేవుడు పెద్దగా పేరు ప్రఖ్యాతులు లేనివాళ్ళకు కష్టమైన, పెద్ద పెద్ద పనులు అప్పగిస్తుంటాడు. 1 కోరింథీయులకు 1:16-29 పోల్చి చూడండి. “యూదా”– యరొబాం దీన్ని శత్రు రాజ్యంగా ఎంచాడు.

2. ఆ దైవజనుడు యెహోవా ఆజ్ఞచేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట ప్రక టనచేసెనుబలిపీఠమా బలి పీఠమా, యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాదావీదు సంత తిలో యోషీయా అను నొక శిశువు పుట్టును; నీమీద ధూపము వేసిన ఉన్నత స్థలముయొక్క యాజకులను అతడు నీమీద అర్పించును; అతడు మనుష్య శల్యములను నీమీద దహనము చేయును.

“యోషీయా”– ఈ భవిష్యద్వాక్కు దాదాపు 300 సంవత్సరాలకు గాని నెరవేరలేదు. నెరవేరినప్పుడు అది అక్షరాలా తు.చ. తప్పకుండా నెరవేరింది – 2 రాజులు 23:15-20. భవిష్యద్వాక్కుల్లో ఒక వ్యక్తి పేరు చెప్పడం అసాధారణం. యోషీయా కాకుండా ఇలా పేరు చెప్పినది ఒక్క కోరెషు విషయంలోనే. యెషయా 44:28; యెషయా 45:1 చూడండి. పాత ఒడంబడికలోని భవిష్యద్వాక్కుల్లో యేసుప్రభువు గురించి స్పష్టంగా వెల్లడి అయింది. ఆయనకు అనేక బిరుదులు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి.

3. ఈ బలిపీఠము బద్దలై పోయి దానిమీదనున్న బుగ్గి ఒలికి పోవుటయే యెహోవా ఇచ్చు సూచన అని చెప్పి ఆ దినమున ఆ ప్రవక్త సూచన యొకటి యిచ్చెను.

ఆ ప్రవక్త దేవుని వాక్కులే పలుకుతున్నాడని రుజువును దేవుడు యరొబాంకు, ఇస్రాయేల్‌ప్రజకు చూపించాడు. ఇది వారికి తెలియడం ప్రాముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇస్రాయేల్ చరిత్రలో అది బహు క్లిష్టమైన సమయం. నిర్గమకాండము 4:1-9; ద్వితీయోపదేశకాండము 18:21-22; హెబ్రీయులకు 2:4 పోల్చి చూడండి.

4. బేతేలునందున్న బలి పీఠమునుగూర్చి ఆ దైవజనుడు ప్రకటించిన మాట రాజైన యరొబాము విని, బలిపీఠముమీదనుండి తన చెయ్యి చాపి, వానిని పట్టు కొనుమని చెప్పగా అతడు చాపిన చెయ్యి యెండి పోయెను; దానిని వెనుకకు తీసికొనుటకు అతనికి శక్తిలేక పోయెను.

“అతణ్ణి పట్టుకోండి”– యరొబాంకు అధికారం కావాలి గాని దేవుని సందేశాలు కాదు.

5. మరియయెహోవా సెలవు ప్రకారము దైవజనుడిచ్చిన సూచనచొప్పున బలిపీఠము బద్దలుకాగా బుగ్గి దానిమీదనుండి ఒలికిపోయెను.

6. అప్పుడు రాజునా చెయ్యి మునుపటివలె బాగగునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా సముఖమందు నాకొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలుకొనగా, దైవజనుడు యెహోవాను బతిమాలుకొనెను గనుక రాజు చెయ్యి మరల బాగై మునుపటివలె ఆయెను.

“ప్రార్థించు”– ఈజిప్టులో ఫరోలాగా, ఈ రోజుల్లో అనేకమందిలాగా యరొబాం కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. అనేకమందికి తమ జబ్బుల నుంచి ఆరోగ్యం చేకూరాలి గాని వారు మాత్రం పశ్చాత్తాపపడరు. దేవుని సహాయం కావాలి గాని ఆయనకు విధేయులు కారు. అయితే ఏది ఎక్కువ ప్రాధాన్యం? శరీరానికి స్వస్థతా లేక అంతరంగానికి స్వస్థతా? యరొబాం ఎండిపోయి వికృతంగా తయారైన తన హృదయం గురించి ప్రార్థన చేయమని ప్రాధేయపడుతూ ఉండవలసింది.

7. అప్పుడు రాజునీవు నా యింటికి వచ్చి అలసట తీర్చుకొనుము, నీకు బహుమతి ఇచ్చెదనని ఆ దైవజనునితో చెప్పగా

“బహుమానం”– ఈ ప్రవక్తను చెడగొట్టి తన స్వార్థం కోసం అతణ్ణి వాడుకోవాలన్న ప్రయత్నం కావచ్చు.

8. దైవజనుడు రాజుతో ఇట్లనెనునీ యింటిలో సగము నీవు నాకిచ్చినను నీతోకూడ నేను లోపలికి రాను; ఈ స్థలమందు నేను అన్నపానములు పుచ్చుకొనను;

ప్రవక్తకు దేవునినుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. వాటిని పూర్తిగా అనుసరించాలన్న నిశ్చయంలో ఉన్నాడు. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది.

9. అన్నపానములు పుచ్చుకొన వద్దనియు, నీవు వచ్చిన మార్గమున తిరిగి పోవద్దనియు యెహోవా వాక్కుచేత నాకు సెలవాయెనని రాజుతో అనెను.

10. అంతట అతడు తాను బేతేలునకు వచ్చిన మార్గమున వెళ్లక మరియొక మార్గమున తిరిగిపోయెను.

11. బేతేలులో ప్రవక్తయగు ఒక ముసలివాడు కాపుర ముండెను. ఇతని కుమారులలో ఒకడు వచ్చి బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమున చేసిన క్రియలన్నిటిని, అతడు రాజుతో పలికిన మాటలన్నిటిని తమ తండ్రితో తెలియ జెప్పగా

యూదానుంచి వచ్చిన ప్రవక్తను చెడగొట్టాలని ఈ ముసలి ప్రవక్త బయలుదేరాడు (వ 18). ఇలా ఎందుకు చేశాడో రాసిలేదు. బహుశా దీనికి అసూయ కారణం కావచ్చు. అతడు బహుశా ఇలా భావించి ఉండవచ్చు – “నేను ప్రవక్తను. ఇక్కడే బేతేల్‌లోనే నివసిస్తున్నాను. దేవుడు తన సందేశం వినిపించడానికి యూదానుంచి ప్రవక్తను ఎందుకు పంపవలసి వచ్చింది? దేవుడు నన్నెందుకు వాడుకోలేదు?” లేక ఈ ముసలి ప్రవక్త ఆత్మ సంబంధంగా దిగజారిపోయి నిరుపయోగమైన స్థితిలో ఉండవచ్చు. ఇతర ప్రవక్తలు కూడా తనలాగే అయిపోవాలని అతడి ఆశ కావచ్చు. ఎవరు చెప్పగలరు? (యిర్మియా 17:9).

12. వారి తండ్రి అతడు ఏ మార్గమున వెళ్లిపోయె నని వారినడిగెను; అంతట అతని కుమారులు యూదాదేశ ములోనుండి వచ్చిన దైవజనుడు ఏ మార్గమున వెళ్లిపోయినది తెలిపిరి.

13. పిమ్మట అతడు తన కుమారులను పిలిచినాకొరకు గాడిదకు గంతకట్టుడని చెప్పగా వారు అతని కొరకు గాడిదకు గంతకట్టిరి. అతడు దానిమీద ఎక్కి దైవజనుని కనుగొనవలెనని పోయి

14. మస్తకివృక్షము క్రింద అతడు కూర్చుండగా చూచియూదాదేశములోనుండి వచ్చిన దైవజనుడవు నీవేనా? అని అడుగగా అతడునేనే అనెను.

15. అప్పుడు అతడునా యింటికి వచ్చి భోజనము చేయుమనగా

వ 7. ఈ ప్రవక్తకు రెండో సారి పరీక్ష వచ్చింది. ఒక సారి మనం జయించిన విషమ పరీక్ష రెండో సారి వచ్చి మనల్ని పడగొట్టవచ్చు. విజయం సాధించాలంటే మనం చెల్లించవలసిన మూల్యం అస్తమానం అప్రమత్తతతో మెలగడమే. అందరి బలహీనతలూ సైతానుకు తెలుసు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అదే పరీక్షను మళ్ళీ మళ్ళీ తెస్తూ ఉంటాడు.

16. అతడునేను నీతోకూడ మరలి రాజాలను, నీ యింట ప్రవేశింపను, మరియు నీతో కలిసి ఈ స్థలమందు అన్నపానములు పుచ్చుకొనను

వ 9. కొన్ని సార్లు దేవుని ఆజ్ఞ ఆయన సేవకులకు వింతగా, ఇంగిత జ్ఞానానికి వ్యతిరేకంగా అనిపించవచ్చు. యెహెఙ్కేలు 4:12-14; హోషేయ 1:2; అపో. కార్యములు 10:9-14 పోల్చి చూడండి.

17. నీవు అచ్చట అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు, నీవు వచ్చిన మార్గమున పోవుటకు తిరుగవద్దనియు యెహోవా వాక్కుచేత నాకు సెలవాయెనని చెప్పెను.

18. అందుకతడునేనును నీవంటి ప్రవక్తనే; మరియు దేవదూత యొకడుయెహోవాచేత సెలవుపొంది అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకై అతని నీ యింటికి తోడుకొని రమ్మని నాతో చెప్పెనని అతనితో అబద్ధమాడగా

ఇతని తరువాత కూడా అనేకమంది దేవుని పేరట అబద్ధాలు చెప్పారు. దేవుడు మనకు వెల్లడి చేసినదాన్ని విస్మరించి ఇతరులు మన మార్గాన్ని నిర్ణయించడానికి అనుమతి ఇస్తే మనం పెద్ద పొరపాటు చేస్తున్నామన్న మాట. దుష్‌ప్రేరేపణలూ పరీక్షలూ దేవుని పేరుతో కూడా రావచ్చునన్న సంగతి గమనించండి. వీటిని జయించడం అన్నిటికన్నా కష్టం కావచ్చు.

19. అతడు తిరిగి అతనితోకూడ మరలి పోయి అతని యింట అన్నపానములు పుచ్చుకొనెను.

దేవుడు చెప్పినదానికి విధేయతతో అంటిపెట్టుకొని ఉండడం ఎంత ప్రాముఖ్యం!

20. వారు భోజనము చేయుచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్ష మాయెను.

ఈ ముసలివాడికి నిజమైన ప్రవక్త వరం ఉంది.

21. అంతట అతడు యూదాదేశములోనుండి వచ్చిన దైవజనుని పిలిచియెహోవా ఈలాగున ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడునీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞా పించినదానిని గైకొనక

ఈ దేవుని మనిషి దేవుడు తన ఆదేశాలను మార్చుకోడనీ, ఇది తన విధేయతకు పరీక్ష అనీ గుర్తించి ఉండవలసింది. దేవుడు మనకు ఒకసారి ఒకటి చెయ్యమని చెప్పినప్పుడు అది చెయ్యాలి. ఎంతమంది ప్రవక్తలు, మన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మనల్ని దేవుని మార్గం నుంచి తొలగించాలని చూచినా చలించకూడదు. ఒకవేళ వారికి లొంగిపోతే మనకు గొప్ప నష్టం వాటిల్లుతుంది. “తిరగబడ్డావు”– చాలా కఠినమైన పదం. విషమ పరీక్షకు లొంగిపోయి దేవుని సంకల్పానికి విధేయత చూపకపోతే మనం దేవుని మాటను ఎదిరించినట్టే.

22. ఆయన సెలవిచ్చిన నోటి మాట మీద తిరుగబడి నీవు వెనుకకు వచ్చి, నీవు అచ్చట అన్న పానములు పుచ్చుకొనవలదని ఆయన సెలవిచ్చిన స్థలమున భోజనము చేసియున్నావు గనుక, నీ కళేబరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని యెలుగెత్తి చెప్పెను.

మనుషులు చాలా చిన్న విషయంగా ఎంచే దానిలో అవిధేయత చూపడం మన పరిచర్య అంతటినీ ధ్వంసం చేయగలదు. మన ప్రాణాల మీదికే తీసుకురాగలదు. ఏ అవిధేయతనూ దేవుడు చిన్నదిగా ఎంచడు. చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్ద పెద్ద పరీక్షలను తీసుకురాగలవు. లూకా 16:10 పోల్చి చూడండి. మరో అవిధేయత కార్యం వల్ల కలిగిన భయంకరమైన ఫలితాల కోసం రోమీయులకు 5:12 రోమీయులకు 5:15 రోమీయులకు 5:17-19 చూడండి.

23. అంతట వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన తరువాత అచ్చటి ప్రవక్త తాను వెనుకకు తోడుకొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు గాడిదమీద గంత కట్టించెను.

24. అతడు బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒక సింహము అతనికి ఎదురుపడి అతని చంపెను. అతని కళేబరము మార్గమందు పడియుండగా గాడిద దాని దగ్గర నిలిచి యుండెను, సింహమును శవముదగ్గర నిలిచి యుండెను.

గాడిద పారిపోలేదు. సింహం గాడిదకు హాని చెయ్యలేదు. ఇది దేవుని కార్యమని చూచిన వారందరికీ తెలియజేసే సాక్ష్యం.

25. కొందరు మనుష్యులు ఆ చోటికి వచ్చి శవము మార్గమందు పడియుండు టయు, సింహము శవముదగ్గర నిలిచియుండుటయు చూచి, ఆ ముసలిప్రవక్త కాపురమున్న పట్టణమునకు వచ్చి ఆ వర్తమానము తెలియజేసిరి.

26. మార్గములోనుండి అతని తోడు కొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్త ఆ వర్తమానము వినినప్పుడుయెహోవా మాటను ఆలకింపక తిరుగబడిన దైవజనుడు ఇతడే; యెహోవా సింహమునకు అతని అప్పగించి యున్నాడు; యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము అది అతని చీల్చి చంపెను అని పలికి

దేవుని మనిషి ఒకడు ఒక్క అవిధేయత కార్యం మూలంగా చనిపోవలసి వచ్చింది. కానీ అబద్ధమాడిన ప్రవక్త, దుర్మార్గుడైన యరొబాం జీవించే ఉన్నారు. దేవుని మార్గాలు మనుషులకు విచిత్రంగా అనిపిస్తాయి (యెషయా 55:8-9; రోమీయులకు 11:33-34). ఆయన ఈ లోకంలో చేసేదానంతటినీ మనమెవరం అర్థం చేసుకోలేం. అయితే మనుషులకు ఏం జరుగుతున్నదో దాన్ని బట్టి, ప్రస్తుతం వారు అనుభవిస్తున్న శిక్షను బట్టి, లేదా శిక్ష లేకపోవడం బట్టి వారు గుణశీలాలను అంచనా వేయకూడదు. దేవుని పట్ల నమ్మకస్థులైన ఆయన సంతానం కొందరు అనేక బాధలు పడి త్వరగానే చనిపోతారు. చాలామంది తుంటరులు, దుర్మార్గులు హాయిగా జీవిస్తూ, వర్థిల్లుతున్నట్టు కనిపిస్తారు. అయితే ఇదే వారి అంతం కాదు – ప్రకటన గ్రంథం 22:12.

27. తన కుమారులను పిలిచిగాడిదకు నాకొరకు గంత కట్టుడని చెప్పెను. వారు అతనికొరకు గంత కట్టినప్పుడు

28. అతడు పోయి అతని శవము మార్గమందు పడి యుండుటయు, గాడిదయు సింహమును శవముదగ్గర నిలిచి యుండుటయు, సింహము గాడిదను చీల్చివేయక శవమును తినక యుండుటయు చూచి

29. దైవజనుని శవము ఎత్తి గాడిదమీద వేసికొని తిరిగి వచ్చెను. ఈ ప్రకారము ఆ ముసలి ప్రవక్త అంగలార్చుటకును సమాధిలో శవమును పెట్టుటకును పట్టణమునకు వచ్చెను.

ముసలివాడైన ఈ వింత మనిషి నిజంగా బాధపడినట్టు కనిపిస్తుంది. తన సోదర ప్రవక్త బ్రతుకును నాశనం చేశాడు. అతని హృదయం నొచ్చుకుంది. బహుశా అతణ్ణి పరీక్షించేందుకు బయలుదేరినప్పుడు అది ఆ యువ ప్రవక్త మరణానికి దారి తీస్తుంది అనుకోలేదేమో.

30. అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెట్టగా జనులుకటకటా నా సహోదరుడా అని యేడ్చిరి.

31. మరియు ఇతడు సమాధిలో శవమును పెట్టినేను మరణ మైనప్పుడు దైవజనుడైన యితడు పెట్టబడిన సమాధిలో నన్ను పాతి పెట్టుడి; నా శల్యములను అతని శల్యముదగ్గర ఉంచుడి,

32. యెహోవా మాటనుబట్టి బేతేలులోనున్న బలిపీఠమునకు విరోధముగాను, షోమ్రోను పట్టణములో నున్న ఉన్నత స్థలములలోని మందిరములన్నిటికి విరోధము గాను, అతడు ప్రకటించినది అవశ్య ముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెప్పెను.

2 రాజులు 25:15-18.

33. ఈ సంగతియైన తరువాత యరొబాము తన దుర్మార్గ మును విడిచిపెట్టక, సామాన్యజనులలో కొందరిని ఉన్నత స్థలములకు యాజకులుగా నియమించెను. తనకిష్టులైన వారిని యాజకులుగా ప్రతిష్ఠించి వారిని ఉన్నత స్థలములకు యాజకులుగా నియమించెను.

“విడిచి పెట్టలేదు”– మానవ హృదయాన్ని అద్భుత క్రియలూ భవిష్యద్వాక్కులూ మార్చలేవు. యరొబాం పూర్వంలాగానే ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు (1 రాజులు 12:31-33). “ఇష్టమున్న”– యాజి పదవి ఆశించిన వారందరికీ అది అందుబాటులోకి వచ్చింది. దేవుడు నియమించడం అనేది లేదు. అందువల్ల ఆ జాతి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి శ్రేష్ఠమైనవారు నాయకులుగా ఉండడం పోయి, నీచులైనవాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడూ ఇదే జరుగుతున్నది. దేవుని పిలుపు మాత్రమే ఏకైక అర్హత అనే పద్ధతి పోయినప్పుడు ధనాశ గలవాళ్ళు, అధికారాన్నీ, పదవులనూ ఆశించేవాళ్ళు క్రైస్తవ సంఘాల్లో, సంస్థల్లో నాయకత్వం కోసం ఎగబడతారు. న్యాయాధిపతులు 17:11; న్యాయాధిపతులు 18:20 పోల్చి చూడండి.

34. యరొబాముసంతతివారిని నిర్మూలము చేసి భూమిమీద ఉండకుండ నశింపజేయునట్లుగా ఇది వారికి పాపకారణమాయెను.

“నిర్మూలించి”– 1 రాజులు 14:10; 1 రాజులు 15:29; 2 రాజులు 9వ అధ్యాయం.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings I - 1 రాజులు 13 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యరొబాము పాపం ఖండించబడింది. (1-10) 
బలిపీఠాన్ని బెదిరించడం ద్వారా, ప్రవక్త వ్యవస్థాపకుడిని మరియు ఆరాధకులను ప్రమాదంలో ఉంచుతాడు. విగ్రహారాధన యొక్క అభ్యాసం కొనసాగదు, కానీ దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన వాక్యం అంతం లేకుండా ఉంటుంది. పది గోత్రాలు తమ ప్రతిఘటనలో తడబడినప్పటికీ, దావీదు వంశం కొనసాగుతుందని మరియు నిజమైన విశ్వాసాన్ని నిలబెడుతుందని ప్రవచనం స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. దేవుడు, తన న్యాయంలో, పాపాత్ముల హృదయాలను పశ్చాత్తాపం ద్వారా వారు చేసిన పాపపు పనులను ఉపసంహరించుకోలేనంతగా కఠినతరం చేస్తే, అది ఆధ్యాత్మిక తీర్పును సూచిస్తుంది, ఈ సారూప్యతలో చిత్రీకరించబడింది, ఇది మరింత భయంకరమైనది.
జెరోబాము తన దూడ విగ్రహాల నుండి సహాయం కోరలేదు, కానీ పూర్తిగా దేవుని నుండి-ఆయన శక్తి మరియు అనుగ్రహం నుండి. బోధించడాన్ని తృణీకరించే వారు దృఢమైన పరిచారకుల ప్రార్థనల కోసం ఆరాటపడే సమయం రావచ్చు. తన పాపానికి క్షమాపణ లేదా అతని హృదయ పరివర్తన కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించమని జెరోబాము ప్రవక్తను వేడుకోలేదు, కానీ అతని చేతిని పునరుద్ధరించమని మాత్రమే. అతను తీర్పు మరియు దయ రెండింటి ద్వారా క్షణకాలం కదిలినట్లు కనిపించాడు, అయితే కాలక్రమేణా ప్రభావం క్షీణించింది.
వారి విగ్రహారాధన మరియు అతని మార్గం నుండి వైదొలగడం పట్ల తన అసహ్యం వ్యక్తం చేయడానికి దేవుడు తన దూతని బేతేలులో తినడం లేదా త్రాగకుండా నిషేధించాడు. ఇది చీకటి పనులతో సహవాసం చేయకూడదని నిర్దేశిస్తుంది. నిషేధించబడిన భోజనానికి దూరంగా ఉండే సామర్థ్యం లేని వారు స్వీయ-తిరస్కరణను పూర్తిగా స్వీకరించలేదు.

ప్రవక్త మోసపోయాడు. (11-22) 
వృద్ధ ప్రవక్త యొక్క ప్రవర్తన అతనికి నిజమైన దైవభక్తి లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. జెరోబాము పాలనలో మార్పు జరిగినప్పుడు, అతను తన విశ్వాసం కంటే తన సౌలభ్యం మరియు వ్యక్తిగత లాభాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. నీతిమంతుడైన ప్రవక్తను వెనక్కి రప్పించే అతని విధానం చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉంది, పూర్తిగా మోసంపై ఆధారపడింది. విశ్వాసం యొక్క అనుచరులు అకారణంగా ధర్మబద్ధమైన మారువేషాల కారణంగా వారి బాధ్యతల నుండి తప్పుకునే అవకాశం ఉంది. దేవుని నీతిమంతుడు ఆకస్మికమైన మరియు తీవ్రమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు దుష్ట ప్రవక్త శిక్షించబడలేదనే వాస్తవం మనల్ని కలవరపెట్టవచ్చు. ఈ పరిస్థితి మన అవగాహనను ధిక్కరిస్తుంది మరియు భవిష్యత్తు తీర్పు కోసం వేచి ఉంది.
ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన అవిధేయత చర్యను ఏ సమర్థన కూడా విమోచించదు. గొప్ప మోసగాడి పిలుపును పాటించే వారికి ఎదురుచూసే విధిని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. టెంటర్‌గా అతనికి లొంగిపోయేవారు చివరికి అతనిని హింసించే వ్యక్తిగా భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తారు. అతను ప్రస్తుతం పొగిడే వారిపై, అతను తరువాత దాడి చేస్తాడు; మరియు అతను పాపంలోకి ప్రలోభపెట్టిన వారిని నిరాశలోకి నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

అవిధేయుడైన ప్రవక్త చంపబడ్డాడు, జెరోబాము యొక్క మొండితనం. (23-34)
దేవుని అసంతృప్తి అతని స్వంత ప్రజలు చేసిన అతిక్రమణల వైపు మళ్ళించబడుతుంది. ఏ వ్యక్తి అయినా, వారి స్థానం, దేవునికి సామీప్యత లేదా గత సేవలతో సంబంధం లేకుండా, అవిధేయతలో రక్షణ పొందలేరు. దేవుడు తాను నియమించిన వారందరినీ వారి సూచనలను శ్రద్ధగా పాటించాలని స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తున్నాడు. ప్రస్తుత శిక్షలు నిస్సందేహంగా పాపాల తీవ్రతను సూచించనట్లే, మానవ బాధలు పాత్ర యొక్క ఖచ్చితమైన కొలత కావు. కొన్ని సందర్భాల్లో, భౌతిక శరీరం బాధపడుతుంది, తద్వారా ఆధ్యాత్మిక సారాంశం విమోచించబడవచ్చు, అయితే మరికొన్నింటిలో, శారీరక తృప్తి కేవలం అపరాధం వైపు మార్గాన్ని వేగవంతం చేస్తుంది.
యరొబాము తన దుష్టమార్గంలో స్థిరంగా ఉన్నాడు. దూడ విగ్రహాలు తన రాజవంశ పాలనను సురక్షితమని అతను తప్పుగా నమ్మాడు, అయినప్పటికీ అవి అతని కుటుంబం పతనానికి దారితీశాయి. ఏ విధమైన పాపం ద్వారానైనా తమను తాము నిలబెట్టుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నవారు చివరికి తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు. పాపభరిత మార్గాల్లో వృద్ధి చెందే అవకాశం గురించి మనం భయపడుదాం. అన్ని మోసాలు మరియు ప్రలోభాల నుండి రక్షించబడాలని మరియు స్థిరమైన స్వీయ-తిరస్కరణ మరియు అచంచలమైన దృఢ సంకల్పంతో దేవుని ఆజ్ఞల మార్గంలో ప్రయాణించే శక్తిని పొందాలని మనము ప్రార్థిద్దాం.Shortcut Links
1 రాజులు - 1 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |