Kings II - 2 రాజులు 1 | View All

1. అహాబు మరణమైన తరువాత మోయాబీయులు ఇశ్రాయేలువారిమీద తిరుగబడిరి.

1. Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab.

2. అహజ్యా షోమ్రో నులోనున్న తన మేడగది కిటికీలోనుండి క్రిందపడి రోగియైమీరు ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జెబూబు నొద్దకు పోయిఈ వ్యాధి పోగొట్టుకొని నేను స్వస్థ పడుదునో లేదో విచారించుడని దూతలను పంపగా

2. And Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick. And he sent messengers and aid unto them, 'Go, inquire of Baalzebub the god of Ekron whether I shall recover from this disease.'

3. యెహోవా దూత తిష్బీయుడైన ఏలీయాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవులేచి షోమ్రోనురాజు పంపిన దూతలను ఎదుర్కొనబోయి యిట్లనుముఇశ్రాయేలువారిలో దేవు డన్నవాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయైన బయల్జె బూబునొద్ద మీరు విచారించబోవుచున్నారా?

3. But the angel of the LORD said to Elijah the Tishbite, 'Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria and say unto them, `Is it not because there is not a God in Israel that ye go to inquire of Baalzebub the god of Ekron?'

4. కాగా యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానీవెక్కిన మంచము మీదనుండి దిగిరాకుండ నీవు నిశ్చయముగా మరణమవు దువు అని ఏలీయా వారితో చెప్పి వెళ్లిపోయెను.

4. Now therefore thus saith the LORD: `Thou shalt not come down from that bed on which thou hast gone up, but shalt surely die!'' And Elijah departed.

5. తరు వాత ఆ దూతలు రాజునొద్దకు వచ్చిరి. మీరెందుకు తిరిగి వచ్చితిరని అతడు వారి నడుగగా

5. And when the messengers returned unto the king, he said unto them, 'Why have ye now turned back?'

6. వారుఒక మనుష్యుడు మాకు ఎదురుపడిమిమ్మును పంపిన రాజునొద్దకు తిరిగిపోయి అతనికి ఈ సంగతి తెలియ జేయుడియెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాఇశ్రాయేలులో దేవుడన్నవాడు లేడనుకొని ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జె బూబునొద్ద విచారణచేయుటకు నీవు దూతలను పంపు చున్నావే; నీవెక్కిన మంచముమీద నుండి దిగి రాకుండ నిశ్చయముగా నీవు మరణమవుదువు అని అతడు పలికెనని వారు చెప్పగా

6. And they said unto him, 'There came a man up to meet us, and said unto us, `Go, return unto the king who sent you and say unto him, 'Thus saith the LORD: Is it not because there is not a God in Israel that thou sendest to inquire of Baalzebub the god of Ekron? Therefore thou shalt not come down from that bed on which thou hast gone up, but shalt surely die!'''

7. మిమ్మును ఎదుర్కొనవచ్చి యీ మాట చెప్పినవాడు ఏలాటివాడని రాజు అడిగెను.

7. And he said unto them, 'What manner of man was he that came up to meet you and told you these words?'

8. అందుకు వారు అతడు గొంగళి ధరించుకొని నడుమునకు తోలుదట్టి కట్టుకొనినవాడని ప్రత్యుత్తరమియ్యగాఆ మనుష్యుడు తిష్బీయుడైన ఏలీయా అని అతడు చెప్పెను.
మత్తయి 3:4, మార్కు 1:6

8. And they answered him, 'He was a hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins.' And he said, 'It is Elijah he Tishbite.'

9. వెంటనే రాజు ఏబదిమందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని యేబదిమందితో కూడ ఏలీయా యొద్దకు పంపెను. అతడు కొండమీద కూర్బుని యుండగా అధిపతి యెక్కి అతని సమీపమునకు పోయిదైవజనుడా, నీవు దిగిరావలెనని రాజు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనెను.

9. Then the king sent unto him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him; and behold, he sat on the top of a ill. And he spoke unto him, 'Thou man of God, the king hath said, `Come down.''

10. అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగివచ్చి నిన్ను నీ యేబదిమందిని దహించునుగాక అని యేబదిమందికి అధిపతియైన వానితో చెప్పగా, అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.
లూకా 9:54, ప్రకటన గ్రంథం 11:5, ప్రకటన గ్రంథం 20:9

10. And Elijah answered and said to the captain of fifty, 'If I be a man of God, then let fire come down from heaven and consume hee and thy fifty.' And there came down fire from heaven and consumed him and his fifty.

11. మరల రాజు ఏబది మందిమీద అధిపతియైన మరియొకనిని వాని యేబదిమందితోకూడ పంపగా వీడువచ్చిదైవజనుడా, త్వరగా దిగి రమ్మని రాజు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడనెను.

11. Again also he sent unto him another captain of fifty with his fifty. And he answered and said unto him, 'O man of God, thus hath the king said, `Come down quickly.''

12. అందుకు ఏలీయానేను దైవజనుడనైతే అగ్ని ఆకాశము నుండి దిగివచ్చి నిన్ను నీ యేబదిమందిని దహించునుగాక అని చెప్పగా, ఆకాశమునుండి దేవుని అగ్ని దిగి వానిని వాని యేబదిమందిని దహించెను.

12. And Elijah answered and said unto them, 'If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy fifty.' And the fire of God came down from heaven and consumed him and his fifty.

13. ఇంకను రాజు ఏబది మందికి అధిపతియైన యొకనిని వాని ఏబదిమందితో కూడ పంపగా ఏబదిమంది మీద అధిపతియైన ఆ మూడవవాడు వచ్చి ఏలీయా యెదుట మోకాళ్లూనిదైవజనుడా, దయ చేసి నా ప్రాణమును నీదాసులైన యీ యేబదిమంది ప్రాణములను నీ దృష్టికి ప్రియమైనవిగా ఉండనిమ్ము.

13. And he sent again a captain of the third fifty with his fifty. And the third captain of fifty went up, and came and fell on his knees before Elijah, and besought him and said unto him, 'O man of God, I pray thee, let my life and the life of these fifty, thy servants, be precious in thy sight.

14. చిత్తగించుము; ఆకాశమునుండి అగ్ని దిగి వెనుకటి పంచ దశాధిపతులను ఇద్దరిని వానివాని యేబది మందితో కూడ దహించెను; అయితే నా ప్రాణము నీ దృష్టికి ప్రియ మైనదిగా ఉండనిమ్మని మనవి చేయగా

14. Behold, there came fire down from heaven and burned up the two captains of the former fifties with their fifties. Therefore let my life now be precious in thy sight!'

15. యెహోవా దూతవానికి భయపడక వానితోకూడ దిగిపొమ్మని ఏలీ యాకు సెలవిచ్చెను గనుక అతడు లేచి వానితోకూడ రాజునొద్దకు వచ్చెను.

15. And the angel of the LORD said unto Elijah, 'Go down with him; be not afraid of him.' And he arose and went down with him unto the king.

16. అతడు వచ్చి రాజును చూచివిచారణచేయుటకు ఇశ్రాయేలు వారిమధ్య దేవుడన్న వాడు లేడనుకొని నీవు ఎక్రోను దేవతయగు బయల్జెబూబునొద్ద విచారణచేయుటకై దూతలను పంపితివే; నీవెక్కిన మంచముమీదనుండి దిగి రాకుండ నిశ్చయముగా నీవు మరణమవుదువు అని చెప్పెను.

16. And he said unto him, 'Thus saith the LORD: `Forasmuch as thou hast sent messengers to inquire of Baalzebub the god of Ekron, is it not because there is no God in Israel to inquire of His word? Therefore thou shalt not come down off that bed on which thou hast gone up, but shalt surely die!''

17. ఏలీయా ద్వారా యెహోవా సెలవిచ్చిన మాటప్రకారము అతడు చనిపోయెను. అతనికి కుమారుడు లేనందున యూదా రాజైన యెహోషాపాతు కుమారుడైన యెహోరాము ఏలుబడిలో రెండవ సంవత్సరమందు యెహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయెను.

17. So he died according to the word of the LORD which Elijah had spoken. And Jehoram reigned in his stead in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah, because he had no son.

18. అహజ్యా చేసిన యితర కార్యములనుగూర్చి ఇశ్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నది.

18. Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Kings II - 2 రాజులు 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ఇజ్రాయెల్ రాజు అహజ్యా యొక్క మోయాబ్-అనారోగ్యం యొక్క తిరుగుబాటు. (1-8) 
అహజ్యా యెహోవాను ధిక్కరించినప్పుడు, మోయాబు అతని పాలన నుండి విడిపోయింది. పాపం మనల్ని బలహీనపరుస్తుంది మరియు క్షీణిస్తుంది, దేవునికి వ్యతిరేకంగా మానవజాతి తిరుగుబాటు తరచుగా దైవిక అధికారానికి లోబడి ఉండవలసిన వారి తిరుగుబాటుకు దారి తీస్తుంది. అహజ్యా ఒక లాటిస్ లేదా రెయిలింగ్ ద్వారా పడిపోవడంతో అతని పతనం సంభవించింది. మన ఆచూకీతో సంబంధం లేకుండా, మరణానికి సామీప్యత కేవలం అంగుళాల దూరంలోనే ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇల్లు ఉల్లంఘించలేనిదిగా అనిపించినప్పటికీ, అది దేవుని ప్రతీకారం నుండి ఎటువంటి రక్షణను అందించదు. మానవాళి యొక్క అతిక్రమణలచే భారం చేయబడిన మొత్తం సృష్టి, ఈ జాలక వలెనే, చివరికి కృంగిపోతుంది మరియు బరువు కింద కూలిపోతుంది. దేవునితో విభేదించే ఎవరినైనా భద్రత తప్పించుకుంటుంది. దేవుని వాక్యంలో సాంత్వన పొందడాన్ని విస్మరించిన వారు, వారు కోరుకున్నా లేదా లేకపోయినా, అనివార్యంగా, దాని అస్థిరమైన వెల్లడిని ఎదుర్కొంటారు.

ఏలియా స్వర్గం నుండి పిలిచిన అగ్ని-అహజ్యా మరణం. (9-18)
ఏలియా తన వ్యక్తిగత భద్రత కోసం కాదు, తన దైవిక మిషన్‌ను ధృవీకరించడానికి మరియు మానవత్వం యొక్క దైవభక్తి మరియు దుష్టత్వానికి వ్యతిరేకంగా పై నుండి దేవుని కోపాన్ని వ్యక్తపరచడానికి అహంకార మరియు సాహసోపేతమైన తప్పు చేసేవారిపై స్వర్గపు అగ్నిని ప్రయోగించాడు. ఆత్మ మరియు దయ యొక్క యుగం అటువంటి చర్యలను అనుమతించనందున, మన రక్షకుడు తన శిష్యులను ఈ చర్యను అనుకరించకుండా నిరోధించినప్పటికీ లూకా 9:54 ఏలియా దైవిక ప్రేరేపణలో పనిచేశాడు. ఏలియా దేవుని గౌరవం కోసం శ్రద్ధ వహించాడు, అయితే ఇతరులు వారి స్వంత కీర్తితో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ప్రభువు మానవ పనులను వాటి అంతర్లీన సూత్రాల ఆధారంగా అంచనా వేస్తాడు, సత్యానికి అనుగుణంగా తీర్పులు ఇస్తాడు.

మూడవ కమాండర్ వినయాన్ని ప్రదర్శించాడు, దేవుని దయ మరియు ఏలియా మధ్యవర్తిత్వంపై తనను తాను ప్రవర్తించాడు. దేవునితో సంఘర్షణలో పాల్గొనడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు మరియు ఇతరులలో మొండితనం యొక్క వినాశకరమైన ఫలితాల నుండి జ్ఞానాన్ని సేకరించేవారు తమ స్వంత శ్రేయస్సు కోసం వివేకం కలిగి ఉంటారు. విశ్వాసం యొక్క ధైర్యసాహసాలు గర్వించదగిన అతిక్రమించేవారిలో కూడా తరచుగా భయాన్ని కలిగిస్తాయి. అహజ్యా ప్రవక్త యొక్క ప్రకటనల ద్వారా ఎంతగానో ప్రభావితమయ్యాడు, అతను లేదా అతని చుట్టూ ఉన్నవారు ఏలీయాపై హింసను ఆశ్రయించలేదు. దేవుని ఆశ్రయం పొందినప్పుడు ఎవరైనా ఎవరికి హాని చేయవచ్చు? పాపంలో శ్రేయస్సు కోసం ఎదురుచూసే చాలామంది అహజ్యా యొక్క విధికి సమానమైన ఊహించని ముగింపును ఎదుర్కొంటారు. అన్ని సూచనలు దేవుడిని వెతకడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తాయి, అయితే ఆయనను కనుగొనే అవకాశం అందుబాటులో ఉంటుంది.Shortcut Links
2 రాజులు - 2 Kings : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |