Nehemiah - నెహెమ్యా 7 | View All

1. నేను ప్రాకారమును కట్టి తలుపులు నిలిపి, ద్వార పాలకులను గాయకులను లేవీయులను నియమించిన పిమ్మట

1. nenu praakaaramunu katti thalupulu nilipi, dvaara paalakulanu gaayakulanu leveeyulanu niyaminchina pimmata

2. నా సహోదరుడైన హనానీకిని, కోటకు అధిపతియైన హనన్యాకును యెరూషలేముపైన అధి కారము ఇచ్చితిని. హనన్యా నమ్మకమైన మనుష్యుడు, అందరికంటె ఎక్కువగా దేవునియెదుట భయభక్తులు గలవాడు.

2. naa sahodarudaina hanaaneekini, kotaku adhipathiyaina hananyaakunu yerooshalemupaina adhi kaaramu ichithini. Hananyaa nammakamaina manushyudu, andarikante ekkuvagaa dhevuniyeduta bhayabhakthulu galavaadu.

3. అప్పుడు నేనుబాగుగా ప్రొద్దెక్కు వరకు యెరూషలేముయొక్క గుమ్మముల తలుపులు తియ్యకూడదు;మరియు జనులు దగ్గర నిలువబడియుండగా తలుపులు వేసి అడ్డగడియలు వాటికి వేయవలెననియు, ఇదియుగాక యెరూషలేము కాపురస్థు లందరు తమ తమ కావలి వంతులనుబట్టి తమ యిండ్లకు ఎదురుగా కాచుకొనుటకు కావలి నియమింపవలెననియు చెప్పితిని.

3. appudu nenubaagugaa proddekku varaku yerooshalemuyokka gummamula thalupulu thiyyakoodadu;mariyu janulu daggara niluvabadiyundagaa thalupulu vesi addagadiyalu vaatiki veyavalenaniyu, idiyugaaka yerooshalemu kaapurasthu landaru thama thama kaavali vanthulanubatti thama yindlaku edurugaa kaachukonutaku kaavali niyamimpavalenaniyu cheppithini.

4. అప్పటిలో ఆ పట్టణము మిగుల విశాలముగాను పెద్దదిగాను ఉండెనుగాని దానిలో జనులు కొద్దిగా ఉండిరి, యిండ్లు ఇంక కట్టబడలేదు.

4. appatilo aa pattanamu migula vishaalamugaanu peddadhigaanu undenugaani daanilo janulu koddigaa undiri, yindlu inka kattabadaledu.

5. జనసంఖ్యచేయునట్లు నా దేవుడు నా హృదయములో తలంపు పుట్టింపగా, ప్రధానులను అధికారులను జనులను నేను సమకూర్చితిని. అంతలో ముందు వచ్చినవారినిగూర్చిన వంశావళి గ్రంథము నాకు కనబడెను, అందులో వ్రాయబడిన వంశావళులు ఇవి.

5. janasankhyacheyunatlu naa dhevudu naa hrudayamulo thalampu puttimpagaa, pradhaanulanu adhikaarulanu janulanu nenu samakoorchithini. Anthalo mundu vachinavaarinigoorchina vamshaavali granthamu naaku kanabadenu, andulo vraayabadina vamshaavalulu ivi.

6. జెరుబ్బాబెలు యేషూవ నెహెమ్యా అజర్యా రయమ్యా నహమానీ మొర్దెకై బిల్షాను మిస్పెరేతు బిగ్వయి నెహూము బయనా అనువారితోకూడ బాబెలు రాజైన నెబుకద్నెజరుచేత చెరలోనికి కొనిపోబడి

6. jerubbaabelu yeshoova nehemyaa ajaryaa rayamyaa nahamaanee mordekai bilshaanu misperethu bigvayi nehoomu bayanaa anuvaarithookooda baabelu raajaina nebukadnejaruchetha cheraloniki konipobadi

7. తిరిగి యెరూషలేమునకును యూదాదేశమునకును తమ తమ పట్టణములకు వచ్చినవారు వీరే. ఇశ్రాయేలీయులయొక్క జనసంఖ్య యిదే.

7. thirigi yerooshalemunakunu yoodhaadheshamunakunu thama thama pattanamulaku vachinavaaru veere. Ishraayeleeyulayokka janasankhya yidhe.

8. అది ఏలాగనగా పరోషువంశస్థులు రెండువేల నూట డెబ్బదియిద్దరును

8. adhi elaaganagaa paroshuvanshasthulu renduvela noota debbadhiyiddarunu

9. షెఫట్య వంశస్థులు మూడువందల డెబ్బది యిద్దరును

9. shephatya vanshasthulu mooduvandala debbadhi yiddarunu

10. ఆరహు వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యిద్దరును

10. aarahu vanshasthulu aaruvandala ebadhi yiddarunu

11. యేషూవ యోవాబు సంబంధు లైన పహత్మోయాబు వంశస్థులు రెండువేల ఎనిమిదివందల పదునెనిమిదిమందియు

11. yeshoova yovaabu sambandhu laina pahatmoyaabu vanshasthulu renduvela enimidivandala padunenimidimandiyu

12. ఏలాము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును.

12. elaamu vanshasthulu veyyinni renduvandala ebadhi nalugurunu.

13. జత్తూవంశస్థులు ఎనిమిది వందల నలువది యయిదుగురును

13. jatthoovanshasthulu enimidi vandala naluvadhi yayidugurunu

14. జక్కయి వంశస్థులు ఏడువందల అరువది మందియు

14. jakkayi vanshasthulu eduvandala aruvadhi mandiyu

15. బిన్నూయి వంశస్థులుఆరువందల నలువది యెనమండుగురును

15. binnooyi vanshasthulu'aaruvandala naluvadhi yenamandugurunu

16. బేబై వంశస్థులు ఆరువందల ఇరువది యెనమండుగురును

16. bebai vanshasthulu aaruvandala iruvadhi yenamandugurunu

17. అజ్గాదు వంశస్థులు రెండువేల మూడువందల ఇరువది యిద్దరును

17. ajgaadu vanshasthulu renduvela mooduvandala iruvadhi yiddarunu

18. అదోనీకాము వంశస్థులు ఆరువందల అరువది యేడుగురును

18. adoneekaamu vanshasthulu aaruvandala aruvadhi yedugurunu

19. బిగ్వయి వంశస్థులు రెండు వేల అరువది యేడుగురును

19. bigvayi vanshasthulu rendu vela aruvadhi yedugurunu

20. అదీను వంశస్థులు ఆరువందల ఏబది యయిదుగురును

20. adeenu vanshasthulu aaruvandala ebadhi yayidugurunu

21. హిజ్కియా బంధువుడైన ఆటేరు వంశస్థులు తొంబది యెనమండు గురును

21. hijkiyaa bandhuvudaina aateru vanshasthulu tombadhi yenamandu gurunu

22. హాషుము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది యెనమండుగురును

22. haashumu vanshasthulu mooduvandala iruvadhi yenamandugurunu

23. జేజయి వంశస్థులు మూడువందల ఇరువదినలుగురును

23. jejayi vanshasthulu mooduvandala iruvadhinalugurunu

24. హారీపు వంశస్థులు నూటపండ్రెండు గురును

24. haareepu vanshasthulu nootapandrendu gurunu

25. గిబియోను వంశస్థులు తొంబది యయిదు గురును

25. gibiyonu vanshasthulu tombadhi yayidu gurunu

26. బేత్లెహేము నెటోపావారు నూట ఎనుబది యెనమండు గురును

26. betlehemu netopaavaaru noota enubadhi yenamandu gurunu

27. అనాతోతువారు నూట ఇరువది యెనమండు గురు

27. anaathoothuvaaru noota iruvadhi yenamandu guru

28. బేతజ్మావెతువారు నలువది యిద్దరును

28. bethajmaavethuvaaru naluvadhi yiddarunu

29. కిర్యత్యారీము కెఫీరా బెయేరోతులవారు ఏడువందల నలువది ముగ్గురును

29. kiryatyaareemu kepheeraa beyerothulavaaru eduvandala naluvadhi muggurunu

30. రామా గెబలవారు ఆరువందల ఇరువది యొకరును

30. raamaa gebalavaaru aaruvandala iruvadhi yokarunu

31. మిక్మషువారు నూట ఇరువది యిద్దరును

31. mikmashuvaaru noota iruvadhi yiddarunu

32. బేతేలు హాయిలవారు నూట ఇరువది ముగ్గురును

32. bethelu haayilavaaru noota iruvadhi muggurunu

33. రెండవ నెబోవారు ఏబది యిద్దరును

33. rendava nebovaaru ebadhi yiddarunu

34. రెండవ ఏలాము వారు వెయ్యిన్ని రెండువందల ఏబది నలుగురును

34. rendava elaamu vaaru veyyinni renduvandala ebadhi nalugurunu

35. హారిము వంశస్థులు మూడువందల ఇరువది మందియు

35. haarimu vanshasthulu mooduvandala iruvadhi mandiyu

36. యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలువది యయిదుగురును

36. yeriko vanshasthulu mooduvandala naluvadhi yayidugurunu

37. లోదు హదీదు ఓనో అనువారి వంశస్థులు ఏడువందల ఇరువది యొకరును

37. lodu hadeedu ono anuvaari vanshasthulu eduvandala iruvadhi yokarunu

38. సెనాయా వంశస్థులు మూడువేల తొమ్మిది వందల ముప్పది మందియు

38. senaayaa vanshasthulu mooduvela tommidi vandala muppadhi mandiyu

39. యాజకులలో యేషూవ యింటివారైన యెదాయా వంశస్థులు తొమ్మిదివందల డెబ్బది ముగ్గురును

39. yaajakulalo yeshoova yintivaaraina yedaayaa vanshasthulu tommidivandala debbadhi muggurunu

40. ఇమ్మేరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని ఏబది యిద్దరును

40. immeru vanshasthulu veyyinni ebadhi yiddarunu

41. పషూరు వంశస్థులు వెయ్యిన్ని రెండువందల నలువది యేడుగురును

41. pashooru vanshasthulu veyyinni renduvandala naluvadhi yedugurunu

42. హారిము వంశస్థులు వెయ్యిన్ని పదు నేడుగురును

42. haarimu vanshasthulu veyyinni padu nedugurunu

43. లేవీయులైన యేషూవ హోదవ్యా కద్మీయేలు అనువారి వంశస్థులు డెబ్బది నలుగురును

43. leveeyulaina yeshoova hodavyaa kadmeeyelu anuvaari vanshasthulu debbadhi nalugurunu

44. గాయకు లైన ఆసాపు వంశస్థులు నూట నలువది యెనమండుగురును

44. gaayaku laina aasaapu vanshasthulu noota naluvadhi yenamandugurunu

45. ద్వారపాలకులైన షల్లూము వంశస్థులు అటేరు వంశస్థులు టల్మోను వంశస్థులు అక్కూబు వంశస్థులు హటీటా వంశస్థులు షోబయి వంశస్థులు నూట ముప్పది యెనమండు గురును

45. dvaarapaalakulaina shalloomu vanshasthulu ateru vanshasthulu talmonu vanshasthulu akkoobu vanshasthulu hateetaa vanshasthulu shobayi vanshasthulu noota muppadhi yenamandu gurunu

46. నెతీనీయులైన జీహా వంశస్థులు హశూపా వంశస్థులు టబ్బాయోతు వంశస్థులు

46. netheeneeyulaina jeehaa vanshasthulu hashoopaa vanshasthulu tabbaayothu vanshasthulu

47. కేరోసు వంశస్థులు సీయహా వంశస్థులు పాదోను వంశస్థులు

47. kerosu vanshasthulu seeyahaa vanshasthulu paadonu vanshasthulu

48. లెబానా వంశస్థులు హగాబా వంశస్థులు షల్మయి వంశస్థులు

48. lebaanaa vanshasthulu hagaabaa vanshasthulu shalmayi vanshasthulu

49. హానాను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు గహరు వంశస్థులు

49. haanaanu vanshasthulu giddhelu vanshasthulu gaharu vanshasthulu

50. రెవాయ వంశస్థులు రెజీను వంశస్థులు నెకోదా వంశస్థులు

50. revaaya vanshasthulu rejeenu vanshasthulu nekodaa vanshasthulu

51. గజ్జాము వంశస్థులు ఉజ్జా వంశస్థులు పాసెయ వంశస్థులు

51. gajjaamu vanshasthulu ujjaa vanshasthulu paaseya vanshasthulu

52. బేసాయి వంశస్థులు మెహూనీము వంశస్థులు నెపూషేసీము వంశస్థులు.

52. besaayi vanshasthulu mehooneemu vanshasthulu nepoosheseemu vanshasthulu.

53. బక్బూకు వంశస్థులు హకూపా వంశస్థులు హర్హూరు వంశస్థులు

53. bakbooku vanshasthulu hakoopaa vanshasthulu har'hooru vanshasthulu

54. బజ్లీతు వంశస్థులు మెహీదా వంశస్థులు హర్షా వంశస్థులు

54. bajleethu vanshasthulu meheedaa vanshasthulu harshaa vanshasthulu

55. బర్కోసు వంశస్థులు సీసెరా వంశస్థులు తెమహు వంశస్థులు నెజీయహు వంశస్థులు హటీపా వంశస్థులు

55. barkosu vanshasthulu seeseraa vanshasthulu temahu vanshasthulu nejeeyahu vanshasthulu hateepaa vanshasthulu

56. సొలొమాెెను దాసుల వంశస్థులు సొటయి వంశస్థులు

56. solomaaeenu daasula vanshasthulu sotayi vanshasthulu

57. సోపెరెతు వంశస్థులు పెరూదా వంశస్థులు

57. soperethu vanshasthulu peroodaa vanshasthulu

58. యహలా వంశస్థులు దర్కోను వంశస్థులు గిద్దేలు వంశస్థులు

58. yahalaa vanshasthulu darkonu vanshasthulu giddhelu vanshasthulu

59. షెఫట్య వంశస్థులు హట్టీలు వంశస్థులు జెబాయీయుల సంబంధమైన పొకెరెతు వంశస్థులు ఆమోను వంశస్థులు.

59. shephatya vanshasthulu hatteelu vanshasthulu jebaayeeyula sambandhamaina pokerethu vanshasthulu aamonu vanshasthulu.

60. ఈ నెతీనీయులందరును సొలొమోను దాసుల వంశస్థులును మూడువందల తొంబది యిద్దరు.

60. ee netheeneeyulandarunu solomonu daasula vanshasthulunu mooduvandala tombadhi yiddaru.

61. తేల్మెలహు తేల్హర్షా కెరూబు అదోను ఇమ్మేరు మొద లైన స్థలములనుండి వచ్చినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల సంబంధులో కారో తెలుపుటకు తమ యింటి పేరులైనను తమ వంశావళి పత్రికయైనను కనుపరచలేకపోయిరి.

61. thelmelahu thel'harshaa keroobu adonu immeru moda laina sthalamulanundi vachinavaaru thaamu ishraayeleeyula sambandhulo kaaro teluputaku thama yinti perulainanu thama vamshaavali patrikayainanu kanuparachalekapoyiri.

62. వారెవరనగా దెలాయ్యా వంశస్థులు టోబీయా వంశస్థులు నెరోదా వంశస్థులు వీరు ఆరువందల నలువది యిద్దరు

62. vaarevaranagaa delaayyaa vanshasthulu tobeeyaa vanshasthulu nerodaa vanshasthulu veeru aaruvandala naluvadhi yiddaru

63. హబాయ్యా వంశస్థులు హక్కోజు వంశస్థులు బర్జిల్లయి వంశస్థులు, అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లయి కుమార్తెలలో ఒకతెను పెండ్లి చేసికొని వారి పేరుచేత పిలువబడిన బర్జిల్లయి వంశస్థులును యాజక సంతానులు.

63. habaayyaa vanshasthulu hakkoju vanshasthulu barjillayi vanshasthulu, anagaa gilaadeeyulaina barjillayi kumaarthelalo okatenu pendli chesikoni vaari peruchetha piluvabadina barjillayi vanshasthulunu yaajaka santhaanulu.

64. వీరి వంశా వళులనుబట్టి యెంచబడినవారిలో వారి పద్దు పుస్తకమును వెదకగా అది కనబడకపోయెను; కాగా వారు అపవిత్రు లుగా ఎంచబడి యాజకులలో ఉండకుండ వేరుపరచబడిరి.

64. veeri vamshaa valulanubatti yenchabadinavaarilo vaari paddu pusthakamunu vedakagaa adhi kanabadakapoyenu; kaagaa vaaru apavitru lugaa enchabadi yaajakulalo undakunda veruparachabadiri.

65. కాగా అధికారిఊరీము తుమీ్మము అనువాటిని ధరించు కొని ఒక యాజకుడు ఏర్పడువరకు అతి పరిశుద్ధవస్తువులను మీరు తినకూడదని వారితో చెప్పెను.

65. kaagaa adhikaari'ooreemu thumeemamu anuvaatini dharinchu koni oka yaajakudu erpaduvaraku athi parishuddhavasthuvulanu meeru thinakoodadani vaarithoo cheppenu.

66. సమాజకులందరును నలువది రెండువేల మూడువందల అరువదిమంది.

66. samaajakulandarunu naluvadhi renduvela mooduvandala aruvadhimandi.

67. వీరు గాక వీరి పని వారును పనికత్తెలును ఏడు వేల మూడు వందల ముప్పది యేడుగురును, గాయకులలో స్త్రీ పురు షులు రెండువందల నలువది యయిదుగురునై ఉండిరి.

67. veeru gaaka veeri pani vaarunu panikattelunu edu vela moodu vandala muppadhi yedugurunu, gaayakulalo stree puru shulu renduvandala naluvadhi yayidugurunai undiri.

68. వారి గుఱ్ఱములు ఏడువందల ముప్పది ఆరును, వారి కంచర గాడిదలు రెండువందల నలువది యయిదును

68. vaari gurramulu eduvandala muppadhi aarunu, vaari kanchara gaadidalu renduvandala naluvadhi yayidunu

69. వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పది యయిదును వారి గాడిదలు ఆరు వేల ఏడువందల ఇరువదియునై యుండెను.

69. vaari ontelu naaluguvandala muppadhi yayidunu vaari gaadidalu aaru vela eduvandala iruvadhiyunai yundenu.

70. పెద్దలలో ప్రధానులైన కొందరు పనికి కొంత సహా యము చేసిరి. అధికారి ఖజానాలో నూట ఇరువది తులముల బంగారమును ఏబది పళ్లెములను ఏడువందల ముప్పది యాజక వస్త్రములను వేసి యిచ్చెను.

70. peddalalo pradhaanulaina kondaru paniki kontha sahaa yamu chesiri. Adhikaari khajaanaalo noota iruvadhi thulamula bangaaramunu ebadhi pallemulanu eduvandala muppadhi yaajaka vastramulanu vesi yicchenu.

71. మరియు పెద్దలలో ప్రధానులైనవారు కొందరు ఖజానాలో నూట నలువది తులముల బంగారమును పదునాలుగు లక్షల తుల ముల వెండిని వేసిరి.

71. mariyu peddalalo pradhaanulainavaaru kondaru khajaanaalo noota naluvadhi thulamula bangaaramunu padunaalugu lakshala thula mula vendini vesiri.

72. మిగిలినవారును రెండువందల నలువది తులముల బంగారమును రెండువందల నలువది లక్షల తుల ముల వెండిని అరువదియేడు యాజక వస్త్రములను ఇచ్చిరి.

72. migilinavaarunu renduvandala naluvadhi thulamula bangaaramunu renduvandala naluvadhi lakshala thula mula vendini aruvadhiyedu yaajaka vastramulanu ichiri.

73. అప్పుడు యాజకులు లేవీయులు ద్వారపాలకులు గాయ కులు జనులలో కొందరును, నెతీనీయులు ఇశ్రాయేలీయు లందరును, తమ పట్టణములయందు నివాసము చేసిరి.

73. appudu yaajakulu leveeyulu dvaarapaalakulu gaaya kulu janulalo kondarunu, netheeneeyulu ishraayeleeyu landarunu, thama pattanamulayandu nivaasamu chesiri.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Nehemiah - నెహెమ్యా 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

నగరం హనన్యాకు కట్టుబడి ఉంది. (1-4) 
గోడ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, నెహెమ్యా పెర్షియన్ కోర్టుకు తిరిగి వచ్చాడు. తదనంతరం, అతను తాజా ఆదేశంతో జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చాడు. సమాజం యొక్క భద్రత తమను మరియు వారి కుటుంబాలను తప్పు నుండి రక్షించుకోవడంలో ప్రతి వ్యక్తి యొక్క శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదట తిరిగి వచ్చిన వారి నమోదు. (5-73)
దేవునిచే మార్గనిర్దేశం చేయబడిన ఒక నగరం యొక్క భద్రత, దాని కోటల కంటే దాని నివాసులపైనే ఎక్కువగా ఉంటుందని నెహెమ్యా గుర్తించాడు. ప్రతి సానుకూల ఆశీర్వాదం మరియు చర్య ఉన్నత మూలం నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి. జ్ఞానం మరియు దయ దేవుని నుండి వెలువడతాయి; అన్ని అతని నుండి ఉద్భవించాయి, అందువలన, అతనికి అన్ని ఆపాదించబడాలి. మానవ జ్ఞానం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన చర్యలు దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మార్గదర్శకత్వానికి ఆపాదించబడాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన వారికి దుఃఖం కలుగుతుంది, ప్రస్తుత ప్రపంచంతో ఆకర్షితులవుతారు. దీనికి విరుద్ధంగా, తమను మరియు వారి వనరులను అతని సేవ మరియు గౌరవానికి అంకితం చేసేవారు ఆనందాన్ని పొందుతారు.Shortcut Links
నెహెమ్యా - Nehemiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |