Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 145 | View All

1. రాజవైన నా దేవా, నిన్ను ఘనపరచెదను. నీ నామమును నిత్యము సన్నుతించెదను

శీర్షిక – దాదాపు అన్ని కీర్తనల్లోనూ దేవుణ్ణి స్తుతించడమనే అంశం ఉన్నప్పటికీ “స్తుతి కీర్తన” అనే పేరు ఉన్న కీర్తన ఇదొక్కటే. ఇక్కడ దావీదు తన శత్రువుల గురించి, తన కష్టాలు వేటి గురించీ ఒక్క మాట రాయలేదు. దేవుని మహత్తు, మంచితనం, నీతిన్యాయాలను తలుచుకుని పూర్తిగా ఆదమరచిపోయాడు. హీబ్రూలో ఈ కీర్తన వచనాలు హీబ్రూ అక్షరమాల వరుసక్రమంలో ఒక్కొక్క అక్షరంతో ఆరంభం అవుతున్నాయి (ఒక్క అక్షరం “నూన్” మాత్రమే లేదు). కీర్తనల గ్రంథము 5:2; కీర్తనల గ్రంథము 47:2; కీర్తనల గ్రంథము 95:3. రాజైన దావీదుకు తన రాజు పరలోకంలో ఉన్నాడని తెలుసు (ఎఫెసీయులకు 6:9 పోల్చి చూడండి).

2. అనుదినము నేను నిన్ను స్తుతించెదను నిత్యము నీ నామమును స్తుతించెదను.

దేవుణ్ణి స్తుతించాలని దావీదు గట్టిగా తీర్మానించుకున్నాడు. ఈ రెండు వచనాల్లో నాలుగు సార్లు ఈ తీర్మానాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాశాడు. అంతేగాదు, తన పరిస్థితులు ఎలాంటివైనా, ఆరోగ్యమైనా వ్యాధి అయినా, సౌకర్యమున్నా ఇబ్బంది ఉన్నా, ఆనందమైనా దుఃఖమైనా ప్రతి దినం దేవుణ్ణి స్తుతించాలని తీర్మానించుకున్నాడు (1 థెస్సలొనీకయులకు 5:18 చూడండి). అంతేగాదు, తాను యుగయుగాలకు శాశ్వతంగా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తానని అతనికి నమ్మకంగా ఉంది (కీర్తనల గ్రంథము 23:6; కీర్తనల గ్రంథము 37:18; కీర్తనల గ్రంథము 41:12).

3. యెహోవా మహాత్మ్యముగలవాడు ఆయన అధికస్తోత్రము నొందదగినవాడు ఆయన మహాత్మ్యము గ్రహింప శక్యముకానిది

మనుషులు చెల్లించడానికి సాధ్యమైన స్తుతులకూ, యథార్థమైన, హృదయపూర్వకమైన, సంపూర్ణ బుద్ధికి అనుగుణమైన, ఆధ్యాత్మికమైన స్తుతులకూ ఏకైక నిజ దేవుడు అర్హుడు. ఆయన ఘనతనూ గొప్పతనాన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఆయన్ను స్తుతించవలసిన రీతిలో స్తుతించాలంటే అనంతకాలం పడుతుంది.

4. ఒక తరమువారు మరియొక తరమువారియెదుట నీ క్రియలను కొనియాడుదురు నీ పరాక్రమక్రియలను తెలియజేయుదురు

కీర్తనల గ్రంథము 22:30; కీర్తనల గ్రంథము 102:18.

6. నీ భీకరకార్యముల విక్రమమును మనుష్యులు వివరించెదరు నేను నీ మహాత్మ్యమును వర్ణించెదను.

కీర్తనల గ్రంథము 65:6; కీర్తనల గ్రంథము 66:3; కీర్తనల గ్రంథము 106:22; ద్వితీయోపదేశకాండము 7:21; ద్వితీయోపదేశకాండము 10:21.

7. నీ మహా దయాళుత్వమును గూర్చిన కీర్తిని వారు ప్రకటించెదరు నీ నీతినిగూర్చి వారు గానము చేసెదరు

“మంచితనాన్ని”– కీర్తనల గ్రంథము 23:6; కీర్తనల గ్రంథము 27:13; కీర్తనల గ్రంథము 31:19; కీర్తనల గ్రంథము 33:5; కీర్తనల గ్రంథము 52:1; కీర్తనల గ్రంథము 107:8; నిర్గమకాండము 33:19; 2 దినవృత్తాంతములు 6:41; రోమీయులకు 11:22. “న్యాయాన్ని”– కీర్తనల గ్రంథము 7:9; కీర్తనల గ్రంథము 19:9; కీర్తనల గ్రంథము 145:17; కీర్తనల గ్రంథము 145:17; యోహాను 17:25; రోమీయులకు 3:21-22; ఫిలిప్పీయులకు 3:9; 2 తిమోతికి 4:8; 1 యోహాను 2:1; ప్రకటన గ్రంథం 16:5, ప్రకటన గ్రంథం 16:7. దేవుని మహా మహిమాన్వితమైన లక్షణాల్లో న్యాయం ఒకటి. ఆయన పరిపూర్ణ న్యాయవంతుడు గనుక విశ్వాసులు తమ భవిష్యత్తు క్షేమకరంగానే ఉంటుందని నిశ్చితంగా ఉండవచ్చు.

9. యెహోవా అందరికి ఉపకారి ఆయన కనికరములు ఆయన సమస్త కార్యములమీద నున్నవి.

కీర్తనల గ్రంథము 103:13-14; కీర్తనల గ్రంథము 136:1; మత్తయి 5:4-5; రోమీయులకు 2:4. దేవుడు చేసినవన్నీ ఆయన జ్ఞానాన్నీ, చాతుర్యాన్నీ ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మనుషులతో ఆయన జరిపే వ్యవహారాల్లో న్యాయం, ప్రేమ, కృప, సహనం తదితర శ్రేష్ఠ లక్షణాలు వెల్లడి అవుతూ ఉన్నాయి. అన్నిటిలోనూ, మనుషుల కోపం మూలంగా కూడా (కీర్తనల గ్రంథము 76:10). దేవుని స్తుతి కలుగుతుంది. అయితే సృష్టి అంతటిలోనూ ఆయనకు అత్యంత ఘనతరమైన స్తుతి ఆయనకు చెందిన పవిత్రుల మూలంగా కలుగుతుంది (ఎఫెసీయులకు 1:6, ఎఫెసీయులకు 1:12, ఎఫెసీయులకు 1:14).

10. యెహోవా, నీ క్రియలన్నియు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నవి నీ భక్తులు నిన్ను సన్నుతించుదురు.

11. ఆయన రాజ్య మహోన్నత ప్రభావమును ఆయన బలమును నరులకు తెలియజేయుటకై

విశ్వాసులు ఇతరులకు చెప్పడానికి తగిన ఘనమైన అంశాలివి. బైబిల్లో రాసివున్న దేవుని రాజ్యం, మహిమ, ఆయన చేసిన ఘన కార్యాల గురించి అనేకమంది ఇంకా విననేలేదు. ఇతరులకు చెప్పడం వల్ల ఆ సత్యాలు వారికి తెలుస్తాయి, దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది, మనకూ ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. దేవుని రాజ్యం అనే అంశం ఎంత గంబీరం, ఎంత విస్తారం, ఎంత శ్రేష్ఠమైనదంటే దాన్ని గురించి మన జీవితకాలమంతా మాట్లాడినా చెప్పవలసినదాన్లో చిన్న భాగం కూడా పూర్తి చేయలేము (కీర్తనల గ్రంథము 22:28; కీర్తనల గ్రంథము 66:7; కీర్తనల గ్రంథము 103:19; దానియేలు 4:34-35; మత్తయి 4:17; మత్తయి 6:33; మత్తయి 13:11; మత్తయి 25:31-34; మార్కు 1:14-15; మార్కు 9:47; యోహాను 3:3; అపో. కార్యములు 1:3; అపో. కార్యములు 8:12; అపో. కార్యములు 14:22; అపో. కార్యములు 19:8; రోమీయులకు 14:17; 1 కోరింథీయులకు 6:9-10; 1 కోరింథీయులకు 15:50; ప్రకటన గ్రంథం 12:10).

12. నీ భక్తులు నీ రాజ్యప్రభావమునుగూర్చి చెప్పుకొందురు నీ శౌర్యమునుగూర్చి పలుకుదురు

13. నీ రాజ్యము శాశ్వతరాజ్యము నీ రాజ్యపరిపాలన తరతరములు నిలుచును.

14. యెహోవా పడిపోవువారినందరిని ఉద్ధరించువాడు క్రుంగిపోయిన వారినందరిని లేవనెత్తువాడు

కీర్తనల గ్రంథము 37:17, కీర్తనల గ్రంథము 37:23-24; కీర్తనల గ్రంథము 146:8. బలప్రభావాలలోనూ, మహిమలోనూ దేవుడు గొప్పవాడు, మహనీయుడు. అనంతకాలం మహనీయమైన రాజు. అయినా ఆయన జాలి, దయ చూపడంలో కూడా గొప్పవాడే.

15. సర్వజీవుల కన్నులు నీవైపు చూచుచున్నవి తగిన కాలమందు నీవు వారికి ఆహారమిచ్చుదువు.

కీర్తనల గ్రంథము 104:14, కీర్తనల గ్రంథము 104:27; కీర్తనల గ్రంథము 111:5; కీర్తనల గ్రంథము 136:25; ఆదికాండము 1:30; యోబు 38:41; మత్తయి 6:26.

16. నీవు నీ గుప్పిలిని విప్పి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తి పరచుచున్నావు.

17. యెహోవా తన మార్గములన్నిటిలో నీతిగలవాడు తన క్రియలన్నిటిలో కృపచూపువాడు
ప్రకటన గ్రంథం 15:3, ప్రకటన గ్రంథం 16:5

విశ్వానికి అధిపతియైన దేవునిలో లోపంలేని న్యాయం, లోపంలేని కృప మూర్తీభవించాయి.

18. తనకు మొఱ్ఱపెట్టువారి కందరికి తనకు నిజముగా మొఱ్ఱపెట్టువారి కందరికి యెహోవా సమీపముగా ఉన్నాడు.
అపో. కార్యములు 10:36

ఈ గొప్పరాజు ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు – కీర్తనల గ్రంథము 65:2; కీర్తనల గ్రంథము 102:17; సామెతలు 15:8 సామెతలు 15:29; మత్తయి 7:7-8, మత్తయి 7:11; 1 యోహాను 5:14. అయితే మన ప్రార్థనలు మనఃపూర్వకంగా, ఆయన సంకల్పానుసారంగా ఉండాలి – కీర్తనల గ్రంథము 17:1; యెషయా 29:13; మత్తయి 6:5-8; యాకోబు 1:5-7. “దగ్గరగా”– కీర్తనల గ్రంథము 46:1; కీర్తనల గ్రంథము 119:51; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:7; యెషయా 55:6; అపో. కార్యములు 17:27.

19. తనయందు భయభక్తులుగలవారి కోరిక ఆయన నెరవేర్చును వారి మొఱ్ఱ ఆలకించి వారిని రక్షించును.

“కోరిక...చేస్తాడు”– కీర్తనల గ్రంథము 37:4. దేవునిపట్ల భయభక్తుల గురించి నోట్స్ కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; ఆదికాండము 20:11. “రక్షిస్తాడు”– కీర్తనల గ్రంథము 7:10; కీర్తనల గ్రంథము 34:18; 1 సమూయేలు 10:19.

20. యెహోవా తన్ను ప్రేమించువారినందరిని కాపాడును అయితే భక్తిహీనులనందరిని ఆయన నాశనము చేయును. నా నోరు యెహోవాను స్తోత్రము చేయును

“కాపాడుతాడు”– కీర్తనల గ్రంథము 31:23; కీర్తనల గ్రంథము 37:28; కీర్తనల గ్రంథము 97:10; యోహాను 10:28-29. “నాశనం”– కీర్తనల గ్రంథము 9:5; కీర్తనల గ్రంథము 37:38; కీర్తనల గ్రంథము 73:18-19; కీర్తనల గ్రంథము 94:23; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:8-9. దుర్మార్గులను నాశనం చేయడం న్యాయసమ్మతం గనుక దేవుడు అలా చేస్తాడు. వారు ఆయన కరుణ, క్షమాపణలను కోరరు, వెదకరు. గాని తమ దుర్మార్గంలోనే ఆనందిస్తూ ఉంటారు.

21. శరీరులందరు ఆయన పరిశుద్ధ నామమును నిత్యము సన్నుతించుదురు గాక.

దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా స్తుతించేవారు అందరూ అలానే చెయ్యాలని కోరుతారు. దేవునికి ఘనత, స్తుతి కలగడం విని ఆనందిస్తారు (కీర్తనల గ్రంథము 103:20-22; కీర్తనల గ్రంథము 150:6).Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 145 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దావీదు ప్రభువు యొక్క శక్తిని, మంచితనాన్ని మరియు దయను ప్రశంసించాడు. (1-9) 
కష్టాలు మరియు ప్రలోభాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, హృదయపూర్వకమైన ప్రార్థనలో నిమగ్నమైన వారు చివరికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతతో పొంగిపోతారు. కృతజ్ఞత, నిజానికి, పవిత్ర ఆనందం యొక్క ప్రామాణికమైన వ్యక్తీకరణ. ప్రత్యేకించి, ఆయన గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తూ, దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్యకరమైన విమోచన చర్యను మనం నిరంతరం గుర్తించాలి. ఇశ్రాయేలీయుల విమోచనను లేదా పాపుల శిక్షను కూడా మించిన క్రీస్తు సిలువ కంటే జ్ఞానోదయమైన మనస్సుకు దేవుని న్యాయాన్ని స్పష్టంగా చూపడం ఏదీ లేదు.
మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అతని మాటలు మరియు పనులు మంచితనం మరియు దయతో నిండిన వ్యక్తిగా ఖచ్చితంగా వర్ణించవచ్చు. అతని కనికరం అపరిమితమైనది, అందుకే పాపులను రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకంలోకి ప్రవేశించాడు. అతను భూమిపై ఉన్న సమయంలో, అతను మానవాళి యొక్క భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు రెండింటికీ తన కరుణను ప్రదర్శించాడు, బాధపడ్డవారిని స్వస్థపరిచాడు మరియు కోరుకునేవారికి జ్ఞానాన్ని అందించాడు. అతను అపారమైన దయ యొక్క స్వరూపుడు, దయగల ప్రధాన యాజకుడు, అతని ద్వారా దేవుడు తన దయను పాపులకు విస్తరింపజేస్తాడు.

దేవుని రాజ్య మహిమ, ఆయనను ప్రేమించే వారి పట్ల ఆయన శ్రద్ధ. (10-21)
దేవుని సృష్టిలన్నీ ఆయన మహిమను ప్రకటిస్తాయి. అతను ప్రతి జీవి యొక్క కోరికలను సంతృప్తి పరుస్తాడు, మానవత్వంలో అసమంజసమైన వాటిని మినహాయించి, ఏది ఏమైనా అసంతృప్తిగా ఉంటుంది. అతను ఎన్నుకున్న ప్రజల కోసం ప్రత్యేక కృపతో మానవులందరికీ మంచిని ప్రసాదిస్తాడు. పాపం లేదా నిరాశ అంచున కొట్టుమిట్టాడుతున్న అనేక మంది దేవుని పిల్లలు, వారి పతనాలను నివారించడంలో లేదా అతని దయ మరియు ఓదార్పు సన్నిధి ద్వారా వారిని త్వరగా పునరుద్ధరించడంలో ఆయన దయను అనుభవించారు.
పాపభారముతో బాధపడేవారి విషయానికొస్తే, వారు విశ్వాసంతో క్రీస్తును సమీపిస్తే, ఆయన వారి భారాలను తగ్గించి వారిని పైకి లేపుతాడు. అతను తన అనుచరుల ప్రార్థనలను వినడానికి మరియు ప్రతిస్పందించడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు. ఆయన సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నప్పుడు, ఆయనను విశ్వసించేవారికి ప్రత్యేకించి సన్నిహితంగా ఉంటాడు, విశ్వాసం ద్వారా వారి హృదయాలలో నివసిస్తాడు మరియు పరస్పరం, వారు ఆయనలో నివసిస్తున్నారు. అవసరమైన సమయాల్లో సహాయం కోసం ఆయనను పిలిచే వారికి, అతను వారి అభ్యర్థనలను మంజూరు చేస్తాడు మరియు వారి పిలుపులు నిజాయితీగా మరియు నిజం అయినప్పుడు వారి కోరికలను వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు.
ఆయన నామాన్ని ప్రేమించమని మరియు ఆయన నీతి మార్గాన్ని స్వీకరించమని ప్రజలకు సూచించిన తర్వాత, దుష్టులకు ఎదురయ్యే ప్రమాదాల నుండి ఆయన వారిని కాపాడతాడు. కాబట్టి, మానవాళి అంతా ఆయన పవిత్ర నామాన్ని ఎప్పటికీ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఆయన నామాన్ని గౌరవిద్దాం మరియు ఆయన మార్గాల్లో నడుద్దాం.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |