Isaiah - యెషయా 38 | View All

1. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ప్రవక్తయు ఆమోజు కుమారుడునైన యెషయా అతనియొద్దకు వచ్చినీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రదుకవు గనుక నీవు నీ యిల్లు చక్కబెట్టు కొనుమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా

1. In those days Hezekiah became sick and was near death. Isaiah the man of God, the son of Amoz, came to him and said, 'The Lord says, 'Make those of your house ready, for you will die and not live.' '

2. అతడు తనముఖమును గోడతట్టు త్రిప్పుకొని

2. Then Hezekiah turned his face to the wall, and prayed to the Lord,

3. యెహోవా, యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేనెట్లు నడచు కొంటినో, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేనెట్లు జరిగించితినో, కృపతో జ్ఞాపకము చేసికొనుమని హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడుచుచు యెహోవాను ప్రార్థింపగా

3. and said, 'O Lord, I ask you from my heart to remember now how I have walked with You in truth and with a whole heart. I have done what is good in Your eyes.' And Hezekiah cried with a bitter cry.

4. యెహోవా వాక్కు యెషయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

4. Then the Word of the Lord came to Isaiah, saying,

5. నీవు తిరిగి హిజ్కియా యొద్దకు పోయి అతనితో ఇట్లనుమునీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా నీకు సెలవిచ్చున దేమనగానీవు కన్నీళ్లు విడుచుట చూచితిని; నీ ప్రార్థన నేనంగీకరించియున్నాను;

5. 'Go and tell Hezekiah, 'The Lord, the God of your father David, says, 'I have heard your prayer. I have seen your tears. See, I will add fifteen years to your life.

6. ఇంక పదిహేను సంవత్సర ముల ఆయుష్యము నీకిచ్చెదను. మరియు ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు నిన్నును ఈ పట్టణమును అష్షూరురాజు చేతిలో పడకుండ విడిపించెదను.

6. And I will take you and this city out of the hand of the king of Assyria. I will fight for this city.' '

7. యెహోవా తాను పలికిన మాట నెరవేర్చుననుటకు ఇది యెహోవావలన నీకు కలిగిన సూచన;

7. 'This is the special thing for you to see from the Lord, that the Lord will do what He has said:

8. ఆహాజు ఎండ గడియారముమీద సూర్యుని కాంతిచేత దిగిన నీడ మరల పదిమెట్లు ఎక్క జేసెదను. అప్పుడు సూర్యకాంతి దిగిన మెట్లలో అది పది మెట్లు మరల ఎక్కెను.

8. See the shadow on the steps, which has gone down with the sun on the steps of Ahaz. I will make it go back ten steps.' So the sun's shadow went back the ten steps it had gone down.

9. యూదారాజైన హిజ్కియా రోగియై ఆరోగ్యము పొందిన తరువాత అతడు రచియించినది.

9. This is the writing of King Hezekiah of Judah, after he had been sick and became well again:

10. నా దినముల మధ్యాహ్నకాలమందు నేను పాతాళ ద్వారమున పోవలసి వచ్చెను. నా ఆయుశ్శేషము పోగొట్టుకొని యున్నాను.
మత్తయి 16:18

10. I said, 'Half-way through my life I am to go through the gates of the place of the dead. The rest of my years have been kept from me.'

11. యెహోవాను, సజీవుల దేశమున యెహోవాను చూడకపోవుదును. మృతుల లోకనివాసినై ఇకను మనుష్యులను కానక పోవుదునని నేననుకొంటిని.

11. I said, 'I will not see the Lord, the Lord in the land of the living. I will not look upon man any more among the people of the world.

12. నా నివాసము పెరికివేయబడెను గొఱ్ఱెలకాపరి గుడిసెవలె అది నాయొద్దనుండి ఎత్తి కొని పోబడెను. నేయువాడు తన పని చుట్టుకొనునట్లు నేను నా జీవము ముగించుచున్నాను ఆయన నన్ను బద్దెనుండి కత్తిరించుచున్నాడు ఒక దినములోగా నీవు నన్ను సమాప్తిచేయుచున్నావు.

12. My house is pulled up like a shepherd's tent and taken from me. I have rolled up my life like a clothmaker. He cuts me off from the cloth He is making. From day to night You make an end of me.

13. ఉదయమగువరకు ఓర్చుకొంటిని సింహము ఎముకలను విరచునట్లు నొప్పిచేత నా యెముకలన్నియు విరువబడెను ఒక దినములోగానే నీవు నన్ను సమాప్తిచేయుదువు

13. I waited for help until morning. Like a lion He breaks all my bones. From day to night You make an end of me.

14. మంగలకత్తి పిట్టవలెను ఓదెకొరుకువలెను నేను కిచకిచ లాడితిని గువ్వవలె మూల్గితిని ఉన్నతస్థలముతట్టు చూచి చూచి నాకన్నులు క్షీణించెను నాకు శ్రమ కలిగెను; యెహోవా, నాకొరకు పూట బడి యుండుము.

14. I make noise like the birds. I cry like a dove. My eyes are tired from looking up. O Lord, I am having a hard time. Keep me safe.

15. నేనేమందును? ఆయన నాకు మాట ఇచ్చెను ఆయనే నెరవేర్చెను. నాకు కలిగిన వ్యాకులమునుబట్టి నా సంవత్సరములన్నియు నేను మెల్లగా నడచు కొందును.

15. 'But what can I say? For He has spoken to me, and He Himself has done it. I will walk with care all my years because my soul is bitter.

16. ప్రభువా, వీటివలన మనుష్యులు జీవించుదురు వీటివలననే నా ఆత్మ జీవించుచున్నది నీవు నన్ను బాగుచేయుదువు నన్ను జీవింపజేయుదువు

16. O Lord, by these things men live. And in all these is the life of my spirit. O heal me, and let me live!

17. మిక్కుటమైన ఆయాసము నాకు నెమ్మది కలు గుటకు కారణమాయెను నీ ప్రేమచేత నా ప్రాణమును నాశనమను గోతి నుండి విడిపించితివి. నీ వీపు వెనుకతట్టు నా పాపములన్నియు నీవు పారవేసితివి.

17. See, it was for my own well-being that I was bitter. But You have kept my soul from the grave that destroys. You have put all my sins behind Your back.

18. పాతాళమున నీకు స్తుతి కలుగదు మృతి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లింపదు సమాధిలోనికి దిగువారు నీ సత్యమును ఆశ్రయిం చరు.

18. The place of the dead cannot thank You. Death cannot praise You. Those who go down to the grave cannot hope that You will be faithful.

19. సజీవులు, సజీవులే గదా నిన్ను స్తుతించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై నిన్ను స్తుతించు చున్నాను. తండ్రులు కుమారులకు నీ సత్యమును తెలియజేతురు యెహోవా నన్ను రక్షించువాడు

19. It is the living who give thanks to You, as I do today. A father tells his sons about how faithful You are.

20. మన జీవితదినములన్నియు యెహోవా మందిరములో తంతివాద్యములు వాయింతుము.

20. The Lord will save me. And we will sing my songs with harps all the days of our life in the house of the Lord.'

21. మరియయెషయా అంజూరపుపండ్ల ముద్ద తీసికొని ఆ పుండుకు కట్టవలెను, అప్పుడు అతడు బాగుపడునని చెప్పెను.

21. Now Isaiah had said, 'Let them take a cake of figs and put it on the sore, that he may get well.'

22. మరియహిజ్కియానేను యెహోవా మందిరమునకు పోయెదననుటకు గురుతేమని యడిగి యుండెను.

22. Then Hezekiah had said, 'What is the special thing to see, that I will go up to the house of the Lord?'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Isaiah - యెషయా 38 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

హిజ్కియా అనారోగ్యం మరియు కోలుకోవడం. (1-8) 
అనారోగ్య సమయాల్లో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, దేవుడు ఇక్కడ హిజ్కియాకు ఇచ్చినంత స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వకపోయినా, అతని ఆత్మ మనల్ని ఓదార్చినట్లయితే, మన పాపాలకు క్షమాపణ గురించి హామీ ఇస్తే, మరియు మనం మనమని గుర్తుచేస్తే. మనం జీవించి ఉన్నా లేదా చనిపోయినా అతనికి సంబంధం లేకుండా, మన ప్రార్థనలు ప్రయోజనం లేకుండా ఉండవు. మరింత అంతర్దృష్టి కోసం 2 రాజులు 20:1-11 చూడండి.

అతని కృతజ్ఞత. (9-22)
ఇక్కడ, హిజ్కియా యొక్క కృతజ్ఞతా వ్యక్తీకరణను మనం కనుగొంటాము. అనారోగ్యం సమయంలో మనం పొందే ఆశీర్వాదాలను గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హిజ్కియా తన పరిస్థితి యొక్క తీవ్రతను వివరించాడు, ప్రభువు సన్నిధిని చూసే అవకాశం తనకు ఇకపై ఉండదని తాను భావించానని నొక్కి చెప్పాడు. నీతిమంతుడు దేవుని సేవించడం మరియు ఆయనతో సహవాసం కొనసాగించడం తప్ప మరే ఇతర ప్రయోజనం కోసం జీవించాలని కోరుకోడు. మన ప్రస్తుత ఉనికిని గొర్రెల కాపరి యొక్క వినయపూర్వకమైన మరియు శీతలమైన గుడిసెతో పోల్చవచ్చు, ఇక్కడ మనకు గొర్రెల కాపరి మంద వంటి బాధ్యత అప్పగించబడింది.
మన జీవితాలు నేత యొక్క షటిల్ లాగా నశ్వరమైనవి యోబు 7:6  ప్రతి కదలిక వెనుక ఒక దారాన్ని వదిలివేస్తూ వేగంగా ముందుకు వెనుకకు వెళుతుంది. పని పూర్తయిన తర్వాత, దానిని మగ్గం నుండి కత్తిరించి తీర్పు కోసం మా మాస్టర్‌కు అందజేస్తారు. నీతిమంతుని జీవితం తగ్గిపోయినప్పుడు, వారి శ్రమలు మరియు శ్రమలు కూడా ముగిసిపోతాయి మరియు వారు తమ శ్రమల నుండి విశ్రాంతి పొందుతారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన ఉనికి యొక్క పొడవు మన రోజులకు కొలమానాన్ని నిర్ణయించిన దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు. మేము అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు, మేము తరచుగా మా మిగిలిన సమయాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తాము, కానీ అలాంటి లెక్కలు అనిశ్చితంగా ఉంటాయి. మనం సురక్షితంగా తదుపరి ప్రపంచానికి ఎలా మారవచ్చు అనేదే మన ప్రాథమిక ఆందోళన.
దేవుని ప్రేమపూర్వక దయను మనం ఎంత ఎక్కువగా అనుభవిస్తామో, మన హృదయాలు ఆయన పట్ల ప్రేమతో నిండిపోతాయి మరియు మన జీవితాలను ఆయన సేవకు అంకితం చేస్తాం. క్షీణించిన మన ఆత్మల పట్ల ప్రేమతో క్రీస్తు మనలను విడిపించాడు. క్షమాపణ అనేది ఒక పాపం జరిగిందన్న వాస్తవాన్ని తుడిచివేయదు, కానీ దానికి తగిన శిక్ష నుండి మనల్ని తప్పించదు. అనారోగ్యం నుండి మన కోలుకోవడం పాపాల క్షమాపణ ద్వారా గుర్తించబడుతుందని పరిగణించడం సంతోషకరమైనది.
హిజ్కియా తన పునరుద్ధరించబడిన ఆరోగ్యాన్ని ఈ లోకంలో దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి ఒక అవకాశంగా భావించాడు మరియు దానిని తన జీవితానికి ఉద్దేశ్యం, ఆనందం మరియు దృష్టిగా చేసుకున్నాడు. అతను కోలుకున్న తర్వాత, అతను దేవునికి స్తుతులు మరియు సేవలో సమృద్ధిగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. దేవుని వాగ్దానాలు మన ప్రయత్నాలను నిర్వీర్యం చేయడానికి ఉద్దేశించినవి కావు కానీ చర్య తీసుకోవడానికి మనల్ని ప్రేరేపించడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి. దేవుని మహిమపరచి సత్కార్యాలు చేసేలా ఆయుష్షు, ఆరోగ్యం మనకు ప్రసాదించబడ్డాయి.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |