Leviticus - లేవీయకాండము 1 | View All

1. యెహోవా మోషేను పిలిచి ప్రత్యక్షపు గుడారములోనుండి అతనికీలాగు సెలవిచ్చెను.

నిర్గమకాండము 25:22 సంఖ్యాకాండము 7:89.

2. నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము మీలో ఎవరైనను యెహోవాకు బలి అర్పించునప్పుడు, గోవుల మందలో నుండి గాని గొఱ్ఱెల మందలో నుండి గాని మేకల మందలోనుండిగాని దానిని తీసికొని రావలెను.

ఈ పుస్తకం మొదటి ఏడు అధ్యాయాల్లో 5 రకాల అర్పణలు గురించిన వివరణ ఉంది – హోమబలి, నైవేద్యం, శాంతిబలి, పాపాలకోసం బలి, అపరాధబలి. వీటిలో హోమబలి, నైవేద్యం, శాంతిబలి యెహోవాకు ఇంపైన పరిమళం అని రాసివుంది. మిగతా రెండూ ఇంపైనవి కావు. ఈ అయిదింటిలో ఏదీ పాపాలను పూర్తిగా తీసేసి, అర్పించిన వ్యక్తిని దేవుని సన్నిధిలో యోగ్యుడుగా, నిర్దోషిగా నిలబెట్టలేకపోయింది (హెబ్రీయులకు 10:1 హెబ్రీయులకు 10:4). ఈ అర్పణలను తేవడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి పాపక్షమనూ దేవునితో సహవాసాన్నీ పొందాలన్న తన కోరికనూ తన నమ్మకాన్నీ ప్రదర్శించాడు. నమ్మిన వ్యక్తి తెచ్చిన అర్పణలను దేవుడు చూచి అతని పాపాలను కప్పివేసి అతణ్ణి క్షమించాడు. ఈ అర్పణలన్నీ దేవుని గొర్రెపిల్ల అయిన యేసుక్రీస్తును సూచిస్తాయి. తనకు ముందూ, తరువాత కూడా జీవించిన తన ప్రజల పాపాలను తొలగించడం కోసం ఆయన బలి అర్పణ అయ్యాడు (యోహాను 1:29 యెషయా 53:7 ఎఫెసీయులకు 5:2 హెబ్రీయులకు 10:12 1 పేతురు 1:19 ప్రకటన గ్రంథం 5:6 ప్రకటన గ్రంథం 5:8 ప్రకటన గ్రంథం 5:9 ప్రకటన గ్రంథం 5:12) దేవుని సన్నిధికి తగినవారుగా మనుషులను చేసేది క్రీస్తు చేసిన ఒక్క అర్పణే (హెబ్రీయులకు 10:14 హెబ్రీయులకు 10:19-22). సిలువ మీద క్రీస్తు ఇచ్చిన ఒక్క అర్పణలోని ఐదు విషయాలకు ఈ పుస్తకంలో కనిపించే అయిదు రకాల అర్పణలు సూచనలు. ప్రతి అర్పణలోనూ సూచనలు లేక పోలికలు కనిపిస్తున్నాయి. వీటిలో కొన్ని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. కొన్ని అస్పష్టంగానే ఉన్నాయి. వీటి అర్థాలేమై ఉండవచ్చో దేవుడు మాకు ఇచ్చిన జ్ఞానంప్రకారం ఇస్తున్నాం. చదివేవారు ప్రార్థనా పూర్వకంగా వాక్కులను సరిపోల్చుకుని ఎవరికి వారే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

3. అతడు దహనబలిరూపముగా అర్పించునది గోవులలోనిదైనయెడల నిర్దోషమైన మగ దానిని తీసికొని రావలెను. తాను యెహోవా సన్నిధిని అంగీకరింపబడునట్లు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునకు దానిని తీసికొని రావలెను.

హోమబలి దేవుని పట్ల క్రీస్తు చూపిన సంపూర్ణ విధేయతకు సూచన. దేవుని పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ మూలంగా ఆయన ఇష్టపూర్వకంగా దేవునికి తనను తాను సమర్పించుకొన్నాడు (మత్తయి 26:39 యోహాను 6:38 యోహాను 10:11 యోహాను 10:17 యోహాను 10:18 హెబ్రీయులకు 10:5-7). ఈ హోమబలిని బలిపీఠం పై పూర్తిగా దహించారు. 13వ వచనం నోట్ చూడండి. “గోవు”– ఎదురు చెప్పకుండా పని చేసే స్వభావానికి సూచన అయి ఉండవచ్చు. ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవునికి విధేయుడైన క్రీస్తును ఇది సూచిస్తున్నది (ఫిలిప్పీయులకు 2:5-8). “లోపం లేని”– క్రీస్తుకు ఏ పాపమూ, లోపమూ లేని మానవ స్వభావం ఉంది. ఇది దాన్ని సూచిస్తున్నది. (లూకా 23:4 యోహాను 8:46 2 కోరింథీయులకు 1:5-21 హెబ్రీయులకు 4:15 హెబ్రీయులకు 7:26 1 పేతురు 1:19 1 పేతురు 2:22 1 యోహాను 3:5).

4. అతడు దహనబలిగా అర్పించు పశువు తలమీద తన చెయ్యినుంచవలెను; అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము కలుగునట్లు అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును.

లేవీయకాండము 3:2 లేవీయకాండము 3:8 నిర్గమకాండము 29:10 నిర్గమకాండము 15:19 చేతులుంచడం అనేది బలి అర్పించేవాడి స్థానంలో ఆ బలి అంగీకారంగా ఉండేందుకు సూచనగా ఉంది. ఆ వ్యక్తి చావవలసి ఉండగా అతనికి బదులు ఆ పశువు చనిపోయింది. క్రీస్తు మనకు బదులుగా చనిపోయాడు (2 కోరింథీయులకు 5:14-15 గలతియులకు 2:20). ఆయన తలపైన మన చేతులుంచాలి. అంటే మన బలియాగమైన ఆయన్ను స్వీకరించాలి. అలా కానిపక్షంలో ఆయన తనను తాను అర్పించుకొన్న బలి మనలను రక్షించదు. “పాపాలను కప్పివేయడం”– లేవీయకాండము 4:20 లేవీయకాండము 4:26 లేవీయకాండము 4:31 లేవీయకాండము 16:6 లేవీయకాండము 16:16 లేవీయకాండము 16:30 లేవీయకాండము 16:34. నిర్గమకాండము 29:33 నోట్ చూడండి. బలిపీఠం క్రీస్తు మరణించిన సిలువకు సూచన. నిర్గమకాండము 27:1-8 నోట్ చూడండి.

5. అతడు యెహోవా సన్నిధిని ఆ కోడె దూడను వధించిన తరువాత యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రక్తమును తెచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుటనున్న బలిపీఠముచుట్టు ఆ రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను.

యాజుల గురించిన వివరణకోసం నిర్గమకాండము 28:1 నోట్ చూడండి. ఇక్కడ యాజులు, అర్పణ కూడా క్రీస్తుకు గుర్తు. తనను తాను అర్పణగా ఇచ్చే సందర్భంలో యాజి ధర్మం వహించినదీ క్రీస్తే. మత్తయి 26:26-28 యోహాను 6:51 హెబ్రీయులకు 7:26-27 హెబ్రీయులకు 9:11-14. పాత ఒడంబడిక బలుల్లో రక్తం అర్పణ విషయం ఎక్కడ వచ్చినా అది క్రీస్తు రక్తానికి సూచన (మత్తయి 26:28 రోమీయులకు 3:25 హెబ్రీయులకు 9:12 హెబ్రీయులకు 9:14 హెబ్రీయులకు 9:22).

6. అప్పుడతడు దహనబలిరూపమైన ఆ పశుచర్మమును ఒలిచి, దాని అవయవములను విడదీసిన తరువాత

లేవీయకాండము 7:8 నోట్ చూడండి.

7. యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠము మీద అగ్నియుంచి ఆ అగ్నిమీద కట్టెలను చక్కగా పేర్చవలెను.

లేవీయకాండము 6:8-13. నిప్పు దేవుని పవిత్రతకు గుర్తు. నిర్గమకాండము 3:2 నోట్.

8. అప్పుడు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను క్రొవ్వును బలిపీఠము మీదనున్న అగ్నిమీది కట్టెలపైని చక్కగా పేర్చవలెను. దాని ఆంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడుగవలెను.

లేవీయకాండము 1:12 లేవీయకాండము 3:3-4 లేవీయకాండము 8:20.

9. అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల దహనబలియగునట్లు యాజకుడు దానినంతయు బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.

“కడగాలి”– సంఖ్యాకాండము 15:8-10 సంఖ్యాకాండము 28:11-14. బైబిల్లో నీరు దేవుని పవిత్రాత్మకు, దేవుని వాక్కుకు గుర్తు. “పరిమళం”– లేవీయకాండము 8:21 నిర్గమకాండము 29:18-25 సంఖ్యాకాండము 15:3. ఇది దేవునికి ఇంపైన పరిమళం. ఎందుకంటే ఇది క్రీస్తు చూపిన పరిపూర్ణ విధేయత, సమర్పణలకు సూచన (ఎఫెసు 5:2). అర్పణగా ఉన్న క్రీస్తు కారణంగా దేవునికి కలిగిన ఆనందాన్ని పరిమళంగా ఉన్న ఈ అర్పణలు సూచిస్తున్నాయి. పరిమళం కాని అర్పణలు ఏవంటే పాపాలకోసమైన బలి, అపరాధ బలి. పాపుల స్థానంలో ఉన్న క్రీస్తును ఈ రెండు బలులూ సూచిస్తున్నాయి. అంటే క్రీస్తు మనకోసం పాపంగానూ (2 కోరింథీయులకు 5:21), శాపంగానూ (గలతియులకు 3:13) అయిన విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఆ విధంగా క్రీస్తు తొలగించిన పాపం, అపరాధం, శాపం అంటే దేవునికి పరిమళంగా ఉండవు.

10. దహనబలిగా అతడు అర్పించునది గొఱ్ఱెలయొక్కగాని మేకలయొక్క గాని మందలోనిదైన యెడల అతడు నిర్దోషమైన మగదాని తీసికొని వచ్చి

“గొర్రె”– గొర్రెపిల్లగా బలి అయిన క్రీస్తు కనపరచిన సౌమ్యత, సాధుగుణాలను సూచిస్తున్నదేమో (యెషయా 53:7 మత్తయి 27:12-14). “మేక”– బైబిల్లో దేవుని ప్రజలను గొర్రెలుగానూ (కీర్తనల గ్రంథము 95:7 కీర్తనల గ్రంథము 100:3 యోహాను 10:7 యోహాను 10:11 యోహాను 10:14-16 యోహాను 21:16 హెబ్రీయులకు 13:20) పాపాత్ములను మేకలనుగానూ (మత్తయి 25:31-33 మత్తయి 25:41) చెప్పడం కనిపిస్తున్నది. హోమబలిగా మేకను అర్పించడం అంటే పాపులకు బదులుగా వారి స్థానంలో ఉండి ఆ పాపులు దేవునిపట్ల చూపవలసిన విధేయతను చూపిన క్రీస్తును సూచిస్తూ ఉండవచ్చు (యెషయా 53:12 లూకా 23:33).

11. బలిపీఠపు ఉత్తర దిక్కున యెహోవా సన్నిధిని దానిని వధింపవలెను. యాజకులగు అహరోను కుమారులు బలిపీఠముచుట్టు దాని రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను.

12. దాని అవయవములను దాని తలను క్రొవ్వును విడదీసిన తరువాత యాజకుడు బలిపీఠముమీదనున్న అగ్నిమీది కట్టెలపైని చక్కగా పేర్చవలెను.

13. దాని ఆంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడుగవలెను. అప్పుడు యాజకుడు దానినంతయు తెచ్చి బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహో వాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము.

కొన్ని ఇతర అర్పణలలాగా కాక దీన్ని బలిపీఠం మీద పూర్తిగా కాల్చేశారు. అయిదు అర్పణలలో ఇదొక్కటే యాజులు తినకూడనిది. పాపాలకోసం ఏ బలిరక్తాన్ని ప్రముఖ యాజి పవిత్ర స్థలంలోకి తీసుకుపోయాడో ఆ బలి మాంసం కూడా యాజులు తినకూడనిది. పాపాల కోసం ఇతర బలుల మాంసాన్నీ ఇతర అర్పణలనూ వీరు తినవచ్చు. (యాజులు తమ నిమిత్తం అర్పించిన వాటిని మాత్రం తినకూడదు.) హోమబలి మాత్రం కేవలం దేవుని కోసమే. అంటే క్రీస్తు బలియాగంలోని ఒక భాగం కేవలం దేవుని కోసం మాత్రమే అన్నమాట (యోహాను 8:29 యోహాను 17:4).

14. అతడు యెహోవాకు దహనబలిగా అర్పించునది పక్షి జాతిలోనిదైనయెడల తెల్ల గువ్వలలో నుండిగాని పావురపు పిల్లలలో నుండిగాని తేవలెను.

పశువులనూ గొర్రెలనూ మేకలనూ తీసుకురాలేని పేదలు గువ్వలనూ పావురాలనూ తేవచ్చు (లేవీయకాండము 5:7 లేవీయకాండము 12:8). యేసు పుట్టుక సమయంలో మరియ, యోసేపులు అర్పించినది పావురాలనే. వీరు పేదలని ఇందువల్ల తెలుస్తున్నది (లూకా 2:22-24). బైబిల్లో గువ్వలకూ పావురాలకూ శోకంతోను, అమాయకత్వంతోను, నిష్కాపట్యంతోను సంబంధం ఉంది (యెషయా 38:14 యెషయా 59:11). ఇవి రెండూ బహుశా దుఃఖ భారాన్ని మోసే క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి (యెషయా 53:3 మత్తయి 23:37 హెబ్రీయులకు 5:7).

15. యాజకుడు బలి పీఠము దగ్గరకు దాని తీసికొనివచ్చి దాని తలను త్రుంచి బలిపీఠముమీద దాని దహింపవలెను, దాని రక్తమును బలిపీఠము ప్రక్కను పిండవలెను.

16. మరియు దాని మలముతో దాని పొట్టను ఊడదీసి బలిపీఠము తూర్పుదిక్కున బూడిదెను వేయుచోట దానిని పారవేయవలెను.

17. అతడు దాని రెక్కలసందున దాని చీల్చవలెను గాని అవయవ విభాగములను విడదీయకూడదు. యాజకుడు బలిపీఠముమీద, అనగా అగ్ని మీది కట్టెలపైని దానిని దహింపవలెను. అది దహనబలి, అనగా యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము.

హోమబలి క్రీస్తుకు గుర్తుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన్ను నమ్మినవారు ఎలా ఉండాలి, ఏమి చెయ్యాలి అన్న విషయాన్ని కూడా ఇది వెల్లడిస్తున్నది (రోమీయులకు 12:1-2).Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Leviticus - లేవీయకాండము 1 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
సమర్పణలు. (1,2) 
చాలా కాలం క్రితం, ప్రజలు దేవుని పట్ల తమ ప్రేమను మరియు గౌరవాన్ని చూపించాలనుకున్నప్పుడు, వారు బలులు అర్పించేవారు. ఈ త్యాగాలు దేవునికి ప్రత్యేక బహుమతులు వంటివి, మరియు వారు దేవుని సహాయం ఎంత అవసరమో ప్రజలు గుర్తుంచుకోవడానికి సహాయం చేసారు. ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యంలో నివసించే వరకు ఈ బలుల నియమాలు చాలా స్పష్టంగా లేవు. త్యాగాలు ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే అవి యేసును మరియు ఆయన వారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాయో ప్రజలకు గుర్తుచేశాయి. వాస్తవానికి, యేసు గురించి మాట్లాడే బైబిల్లోని దాదాపు ప్రతిదానికీ కూడా అతను తన ప్రజల పట్ల ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడో దానితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ప్రజలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన బలులు అర్పించే నియమాల గురించి చెబుతూ ఈ పుస్తకం ప్రారంభమవుతుంది. మన సృష్టికర్తకు గౌరవం చూపించాలని మనం కోరుకోవడం సహజం కాబట్టి ప్రజలు దేవునికి నైవేద్యాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటారని భావించబడింది. ప్రజలు తప్పులు చేసిన తర్వాత మరియు చెడు పనులు చేసిన తర్వాత కూడా, వారు దేవుని క్షమాపణ మరియు సహాయం కోసం అడగడానికి త్యాగాలు ఇప్పటికీ ఒక మార్గం.

మందల నుండి. (3-9) 
ప్రజలు లేవీయ చట్టాల నియమాలను అనుసరించినప్పుడు, వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను సూచించడానికి మరియు భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో చూపించడానికి కొన్ని వస్తువులను ఉపయోగిస్తారు. ఇది లేకుండా, వేడుకలు అర్థం కాదు. జంతువులను కాల్చడం ద్వారా సూచించబడే మన పాపాల కోసం యేసు ఎలా బాధపడ్డాడో ఈ విషయాలు చూపిస్తున్నాయి. ఈ బాధ మనందరికీ అర్హమైనది, కానీ యేసు మన కోసం చనిపోయినప్పుడు దానిని తానే తీసుకున్నాడు. 1. మనం యేసును అనుసరించేటప్పుడు మృగంలా ధైర్యంగా మరియు బలంగా ఉండాలి. మనం పవిత్రులమని, మంచివాళ్లమని, యేసులా మంచి జీవితాన్ని గడపాలని ఇది చూపిస్తుంది. 2. ఎవరూ తయారు చేయకుండా యజమాని ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకోవాలి. మనం దేవుని కోసం పనులు చేసినప్పుడు, మనం ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాము కాబట్టి మనం చేయాలి. తనను ఎవరూ తయారు చేయకుండానే యేసు మనకు సహాయం చేయడానికి ఎంచుకున్నాడు. 3. గౌరవం చూపించడానికి మరియు దేవుని నుండి క్షమాపణ కోసం అడగడానికి, ప్రజలు గుడారం అని పిలువబడే ప్రత్యేక స్థలం యొక్క తలుపు వద్ద ఒక ప్రత్యేక బహుమతిని అందించాలి. వారు తప్పు చేసినందున వారు గుడారం లోపలికి వెళ్ళలేరు, కానీ ఈ బహుమతిని ఇవ్వడం ద్వారా వారు దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారు. 4. ఎవరైనా తమ తప్పు చేసినందుకు క్షమించమని దేవునికి ప్రత్యేక బహుమతి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు, వారు ఆ బహుమతిపై చేయి వేసి దానిని అంగీకరించి క్షమించమని దేవుడిని కోరాలి. 5. దేవుని పట్ల గౌరవం చూపించడానికి, ప్రజలు ఒక ప్రత్యేకమైన జంతువును బలిగా సమర్పించేవారు. వారు దానిని ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో చంపుతారు మరియు వారు తమ స్వార్థ కోరికలను విడిచిపెట్టి, దేవుడిలా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పే మార్గం. 6. చాలా కాలం క్రితం, యాజకులు బలిపీఠం మీద రక్తాన్ని పూయేవారు, ఎందుకంటే రక్తం చాలా ముఖ్యమైనది మరియు అది మళ్లీ సరిదిద్దుతుంది. మేము క్షమించండి మరియు మంచిగా భావించినప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు, యేసును విశ్వసించడం ద్వారా మరియు ఆయన ప్రేమ మన చెడు భావాలను కడిగివేయడం ద్వారా మనం మంచి అనుభూతి చెందవచ్చు. 7. యేసు మన కోసం ఎంత కష్టపడ్డాడో గుర్తుచేసుకోవడానికి వారు ఒక జంతువును నరికి కాల్చివేయబోతున్నారు. మనల్ని మనం పూర్తిగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలని కూడా ఇది గుర్తుచేస్తుంది. 8. మనం ఒక ప్రత్యేకమైన బహుమతిని ఇవ్వడం లేదా ఇతరులకు దయ చూపడం వంటి ఆయనను సంతోషపెట్టే పనులను చేసినప్పుడు దేవుడు ఇష్టపడతాడు. యేసు దేవునికి నచ్చిన మంచి పనులు చేసినట్లే, మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించి మంచి పనులు చేసినప్పుడు, ఆయన మనతో సంతోషంగా ఉంటాడు. 1 పేతురు 2:5 

మందలు మరియు కోళ్ళ నుండి. (10-17)
బహుమతిగా ఇవ్వడానికి పెద్ద జంతువు లేని వ్యక్తులు గొర్రెలు లేదా మేక వంటి చిన్న జంతువును తీసుకురావచ్చని దేవుడు చెప్పాడు. మరియు వారు ఆర్థిక స్థోమత లేకపోయినా, వారు తాబేలు-పావురం లేదా పావురం వంటి పక్షిని తీసుకురాగలరు. బహుమతులుగా ఇవ్వడానికి ఎంపిక చేయబడిన జంతువులు సున్నితంగా మరియు దయగా ఉన్నాయి, యేసులాగే మరియు మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నాడో అలాగే. ఎవరైనా పేదవాడైనప్పటికీ, పెద్ద బహుమతి ఇవ్వలేకపోయినా, వారి చిన్న బహుమతి కూడా అంతే ముఖ్యమైనది మరియు అదే విషయం - వారు తమ తప్పులకు చింతించారు, వారు దేవుణ్ణి నమ్ముతారు మరియు వారు అతనిని అనుసరించాలని కోరుకున్నారు. సులభమైన మరియు అర్ధవంతమైన మంచి పనులను చేయనందుకు మేము సాకులు చెప్పలేము. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మరియు స్తుతించడం వంటి మంచి పనులు చేయడానికి మనం కృతజ్ఞతతో మరియు సంతోషంగా ఉండాలి. ఇశ్రాయేలీయులు జంతువులను దేవునికి బలిగా అర్పించినట్లే, దేవుడు మనకు ఇచ్చిన వాటిని మనం తిరిగి ఇవ్వాలి. మనం దేవుని కోసం ఎంత ఎక్కువ చేస్తామో, దానిని చేయగల సామర్థ్యాన్ని మరియు అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మనం ఆయనకు అంతగా రుణపడి ఉంటాము. మనం ఆయనకు ఎంత సమయం మరియు డబ్బు ఇవ్వాలో దేవుడు మనల్ని అనుమతించినప్పటికీ, మనకు చాలా ఉంటే ఉదారంగా ఇవ్వాలి. కష్టమైనా, వదులుకోవలసి వచ్చినా దేవుడు ఏది చేయమని కోరినా చేయడానికి మనం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. Shortcut Links
లేవీయకాండము - Leviticus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |