Numbers - సంఖ్యాకాండము 26 | View All

1. ఆ తెగులు పోయిన తర్వాత యెహోవా మోషేకును యాజకుడగు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరుకును ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. ബാധ കഴിഞ്ഞശേഷം യഹോവ മോശെയോടും പുരോഹിതനായ അഹരോന്റെ മകന് എലെയാസാരിനോടും

2. మీరు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజములోను ఇరువది ఏండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయము కలిగి ఇశ్రాయేలీయులలో సేనగా బయలు వెళ్లువారందరి సంఖ్యను వారి వారి పితరుల కుటుంబములను బట్టి వ్రాయించుడి.

2. യിസ്രായേല്മക്കളുടെ സര്വ്വസഭയെയും ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഗോത്രം ഗോത്രമായി എണ്ണി തുക എടുപ്പിന് എന്നു കല്പിച്ചു.

3. కాబట్టి యిరువది ఏండ్లు మొదలుకొని పైప్రాయముగల వారిని లెక్కింపుడని యెహోవా మోషేకును ఐగుప్తుదేశమునుండి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులకును ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశ్రాయేలీయులు

3. അങ്ങനെ മോശെയും പുരോഹിതനായ എലെയാസാരും യെരീഹോവിന്റെ സമീപത്തു യോര്ദ്ദാന്നരികെയുള്ള മോവാബ് സമഭൂമിയില് വെച്ചു അവരോടു

4. మోయాబు మైదానము లలో యెరికోయొద్దనున్న యొర్దాను దగ్గర నుండగా జన సంఖ్యను చేయుడని వారితో చెప్పిరి.

4. യഹോവ മോശെയോടും മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ട യിസ്രായേല്മക്കളോടും കല്പിച്ചതുപോലെ ഇരുപതു വയസ്സുമുതല് മേലോട്ടുള്ളവരുടെ തുകയെടുപ്പിന് എന്നു പറഞ്ഞു.

5. ఇశ్రాయేలు తొలిచూలు రూబేను. రూబేను పుత్రులలో హనోకీయులు హనోకు వంశస్థులు;

5. യിസ്രായേലിന്റെ ആദ്യജാതന് രൂബേന് ; രൂബേന്റെ പുത്രന്മാര്ഹനോക്കില്നിന്നു ഹനോക്ക്യകുടുംബം; പല്ലൂവില്നിന്നു പല്ലൂവ്യകുടുംബം;

6. పల్లువీయులు పల్లువంశస్థులు; హెస్రోనీయులు హెస్రోను వంశస్థులు; కర్మీయులు కర్మీ వంశస్థులు;

6. ഹെസ്രോനില്നിന്നു ഹെസ്രോന്യ കുടുംബം; കര്മ്മിയില്നിന്നു കര്മ്മ്യകുടുംബം.

7. వీరు రూబేనీయుల వంశస్థులు, వారిలో లెక్కింపబడినవారు నలుబది మూడువేల ఏడువందల ముప్పదిమంది.

7. ഇവയാകുന്നു രൂബേന്യകുടുംബങ്ങള്; അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പത്തിമൂവായിരത്തെഴുനൂറ്റി മുപ്പതു പേര്.

8. పల్లు కుమారుడు ఏలీయాబు. ఏలీయాబు కుమారులు నెమూయేలు దాతాను అబీరాము.

8. പല്ലൂവിന്റെ പുത്രന്മാര്എലീയാബ്.

9. కోరహు తన సమూహములో పేరు పొందినవాడు; అతని సమాజము యెహోవాకు విరోధముగా వాదించినప్పుడు సమాజములో మోషే అహరోనులకు విరోధముగా వాదించిన దాతాను అబీరాములు వీరు.

9. എലീയാബിന്റെ പുത്രന്മാര്നെമൂവേല്, ദാഥാന് , അബീരാം. യഹോവേക്കു വിരോധമായി കലഹിച്ചപ്പോള് കോരഹിന്റെ കൂട്ടത്തില് മോശെക്കും അഹരോന്നും വിരോധമായി കലഹിച്ച സംഘ സദസ്യന്മാരായ ദാഥാനും അബീരാമും ഇവര് തന്നേ;

10. ఆ సమూహపువారు మృతిబొంది నప్పుడు అగ్ని రెండువందల ఏబది మందిని భక్షించినందు నను, భూమి తన నోరు తెరచి వారిని కోరహును మింగి వేసినందునను, వారు దృష్టాంతములైరి.

10. ഭൂമി വായി തുറന്നു അവരെയും കേരഹിനെയും വിഴുങ്ങിക്കളകയും തീ ഇരുനൂറ്റമ്പതു പേരെ ദഹിപ്പിക്കയും ചെയ്ത സമയം ആ കൂട്ടം മരിച്ചു; അവര് ഒരു അടയാളമായ്തീര്ന്നു.

11. అయితే కోరహు కుమారులు చావలేదు.

11. എന്നാല് കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാര് മരിച്ചില്ല.

12. షిమ్యోను పుత్రుల వంశములలో నెమూయేలీయులు నెమూయేలు వంశస్థులు; యామీనీయులు యామీను వంశస్థులు; యాకీనీయులు యాకీను వంశస్థులు;

12. ശിമെയോന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്നെമൂവേലില്നിന്നു നെമൂവേല്യകുടുംബം; യാമീനില്നിന്നു യാമീന്യകുടുംബം; യാഖീനില്നിന്നു യാഖീന്യകുടുംബം;

13. జెరహీయులు జెరహు వంశస్థులు; షావూలీయులు షావూలు వంశస్థులు.

13. സേരഹില്നിന്നു സേരഹ്യകുടുംബം; ശാവൂലില്നിന്നു ശാവൂല്യകുടുംബം.

14. ఇవి షిమ్యోనీయుల వంశములు. వారు ఇరువదిరెండువేల రెండువందల మంది.

14. ശിമെയോന്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവര് ഇരുപത്തീരായിരത്തിരുനൂറു പേര്.

15. గాదు పుత్రుల వంశములలో సెపోనీయులు సెపోను వంశస్థులు; హగ్గీయులు హగ్గీ వంశస్థులు; షూనీయులు షూనీ వంశస్థులు,

15. ഗാദിന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്സെഫോനില്നിന്നു സെഫോന്യകുടുംബം; ഹഗ്ഗിയില്നിന്നു ഹഗ്ഗീയകുടുംബം; ശൂനിയില്നിന്നു ശൂനീയകുടുംബം;

16. ఓజనీయులు ఓజని వంశస్థులు; ఏరీయులు ఏరీ వంశస్థులు;

16. ഒസ്നിയില്നിന്നു ഒസ്നീയകുടുംബം; ഏരിയില്നിന്നു ഏര്യ്യകുടുംബം;

17. ఆరోదీయులు ఆరోదు వంశస్థులు; అరేలీయులు అరేలీ వంశస్థులు.

17. അരോദില്നിന്നു അരോദ്യകുടുംബം; അരേലിയില്നിന്നു അരേല്യകുടുംബം.

18. వీరు గాదీయుల వంశస్థులు; వ్రాయబడినవారి సంఖ్య చొప్పున వీరు నలుబది వేల ఐదువందలమంది.

18. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി ഗാദ് പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളായ ഇവര് നാല്പതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്.

19. యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను; ఏరును ఓనానును కనాను దేశములో మృతి బొందిరి.

19. യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാര് ഏരും ഔനാനും ആയിരുന്നു; ഏരും ഒനാനും കനാന് ദേശത്തു വെച്ചു മരിച്ചുപോയി.

20. యూదావారి వంశములలో షేలాహీయులు షేలా వంశస్థులు; పెరెసీయులు పెరెసు వంశస్థులు జెరహీయులు జెరహు వంశస్థులు;

20. യെഹൂദയുടെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്ശേലയില്നിന്നു ശേലാന്യകുടുംബം; ഫേരെസില്നിന്നു ഫേരെസ്യകുടുംബം; സേരഹില്നിന്നു സേരഹ്യകുടുംബം.

21. పెరెసీయులలో హెస్రోనీయులు హెస్రోను వంశస్థులు హామూలీయులు హామూలు వంశస్థులు

21. ഫേരെസിന്റെ പുത്രന്മാര്ഹെസ്രോനില്നിന്നു ഹെസ്രോന്യകുടുംബം; ഹാമൂലില്നിന്നു ഹാമൂല്യകുടുംബം.

22. వీరు యూదీయుల వంశస్థులు; వ్రాయ బడినవారి సంఖ్యచొప్పున వీరు డెబ్బదియారువేల ఐదు వందలమంది.

22. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി യെഹൂദാകുടുംബങ്ങളായ ഇവര് എഴുപത്താറായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്.

23. ఇశ్శాఖారు పుత్రుల వంశస్థులలో తోలా హీయులు తోలావంశస్థులు; పువీ్వయులు పువ్వా వంశస్థులు; యాషూబీయులు యాషూబు వంశస్థులు; షిమ్రో నీయులు షిమ్రోను వంశస్థులు; వీరు ఇశ్శాఖారీయుల వంశస్థులు.

23. യിസ്സാഖാരിന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബം കുടുംബമായി ആരെന്നാല്തോലാവില് നിന്നു തോലാവ്യകുടുംബം; പൂവയില്നിന്നു പൂവ്യകുടുംബം;

24. వ్రాయబడినవారి సంఖ్యచొప్పున వీరు అరువది నాలుగువేల మూడువందలమంది.

24. യാശൂബില്നിന്നു യാശൂബ്യകുടുംബം; ശിമ്രോനില്നിന്നു ശിമ്രോന്യകുടുംബം.

25. జెబూలూను పుత్రుల వంశస్థులలో సెరెదీయులు సెరెదు వంశస్థులు;

25. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി യിസ്സാഖാര്കുടുംബങ്ങളായ ഇവര് അറുപത്തു നാലായിരത്തി മുന്നൂറു പേര്.

26. ఏలోనీయులు ఏలోను వంశస్థులు; యహలేలీయులు యహలేలు వంశస్థులు;

26. സെബൂലൂന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്സേരെദില്നിന്നു സേരെദ്യകുടുംബം; ഏലോനില്നിന്നു ഏലോന്യ കുടുംബം; യഹ്ളേലില്നിന്നു യഹ്ളേല്യകുടുംബം.

27. వ్రాయబడినవారి సంఖ్యచొప్పున వీరు అరువదివేల ఐదువందలమంది.

27. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി സെബൂലൂന്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവര് അറുപതിനായിരത്തഞ്ഞൂറു പേര്.

28. యోసేపు పుత్రుల వంశస్థులు అతని కుమారులు మనష్షే ఎఫ్రాయిము.

28. യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബം കുടുംബമായി ആരെന്നാല്മനശ്ശെയും എഫ്രയീമും.

29. మనష్షే కుమారులలో మాకీరీయులు మాకీరు వంశస్థులు; మాకీరు గిలాదును కనెను; గిలాదీయులు గిలాదు వంశస్థులు; వీరు గిలాదుపుత్రులు.

29. മനശ്ശെയുടെ പുത്രന്മാര്മാഖീരില്നിന്നു മാഖീര്യ്യകുടുംബം; മാഖീര് ഗിലെയാദിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ഗിലെയാദില്നിന്നു ഗിലെയാദ്യകുടുംബം.

30. ఈజరీయులు ఈజరు వంశస్థులు; హెలకీయులు హెలకు వంశస్థులు;

30. ഗിലെയാദിന്റെ പുത്രന്മാര് ആരെന്നാല്ഈയേസെരില് നിന്നു ഈയേസെര്യ്യകുടുംബം; ഹേലെക്കില്നിന്നു ഹേലെക്ക്യകുടുംബം.

31. అశ్రీయేలీయులు అశ్రీయేలు వంశస్థులు; షెకెమీయులు షెకెము వంశస్థులు;

31. അസ്രീയേലില്നിന്നു അസ്രീയേല്യകുടുംബം; ശേഖെമില് നിന്നാു ശേഖെമ്യകുടുംബം;

32. షెమీదాయీయులు షెమీదా వంశస్థులు; హెపెరీయులు హెపెరు వంశస్థులు.

32. ശെമീദാവില്നിന്നു ശെമീദാവ്യകുടുംബം; ഹേഫെരില് നിന്നു ഹേഫെര്യ്യകുടുംബം.

33. హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమార్తెలేగాని కుమారులు పుట్టలేదు. సెలోపెహాదు కుమార్తెల పేరులు మహలా నోయా హొగ్లా మిల్కా తిర్సా.

33. ഹേഫെരിന്റെ മകനായ സെലോഫഹാദിന്നു പുത്രിമാര് അല്ലാതെ പുത്രന്മാര് ഉണ്ടായില്ല; സെലോഫഹാദിന്റെ പുത്രിമാര് മഹ്ളാ, നോവാ, ഹൊഗ്ള, മില്ക്കാ, തിര്സാ എന്നിവരായിരുന്നു.

34. వీరు మనష్షీయుల వంశస్థులు; వ్రాయబడినవారి సంఖ్యచొప్పున వీరు ఏబది రెండువేల ఏడు వందలమంది.

34. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി മനശ്ശെകുടുംബങ്ങളായ ഇവര് അമ്പത്തീരായിരത്തെഴുനൂറു പേര്.

35. ఎఫ్రాయిము పుత్రుల వంశములు ఇవి; షూతలహీయులు షూతలహు వంశస్థులు; బేకరీయులు బేకరు వంశస్థులు; తహనీయులు తహను వంశస్థులు,

35. എഫ്രയീമിന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്ശൂഥേലഹില്നിന്നു ശൂഥേലഹ്യകുടുംബം; ബേഖെരില്നിന്നു ബേഖെര്യ്യകുടുംബം; തഹനില് നിന്നു തഹന്യകുടുംബം,

36. వీరు షూతలహు కుమారులు; ఏరానీయులు ఏరాను వంశస్థులు.

36. ശൂഥേലഹിന്റെ പുത്രന്മാര് ആരെന്നാല്ഏരാനില്നിന്നു ഏരാന്യകടുംബം.

37. వీరు ఎఫ్రాయిమీయుల వంశస్థులు. వ్రాయబడినవారి సంఖ్యచొప్పున వీరు ముప్పదిరెండువేల ఐదువందలమంది; వీరు యోసేపుపుత్రుల వంశస్థులు.

37. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി എഫ്രയീമ്യകുടുംബങ്ങളായ ഇവര് മുപ്പത്തീരായിരത്തഞ്ഞൂറുപേര്. ഇവര് കുടുംബം കുടുംബമായി യോസേഫിന്റെ പുത്രന്മാര്.

38. బెన్యామీను పుత్రుల వంశములలో బెలీయులు బెల వంశస్థులు; అష్బేలీయులు అష్బేల వంశస్థులు;

38. ബെന്യാമീന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്ബേലയില്നിന്നു ബേലാവ്യകുടുംബം; അസ്ബേലില്നിന്നു അസ്ബേല്യകുടുംബം; അഹീരാമില്നിന്നു അഹീരാമ്യകുടുംബം;

39. అహీరామీయులు అహీరాము వంశస్థులు;

39. ശെഫൂമില്നിന്നു ശെഫൂമ്യകുടുംബം; ഹൂഫാമില്നിന്നു ഹൂഫാമ്യകുടുംബം.

40. షూపామీయులు షూపాము వంశస్థులు; బెల కుమారులు ఆర్దు నయమాను; ఆర్దీయులు ఆర్దు వంశ స్థులు; నయమానీయులు నయమాను వంశస్థులు.

40. ബേലിയുടെ പുത്രന്മാര് അര്ദ്ദും നാമാനും ആയിരുന്നു; അര്ദ്ദില്നിന്നു അര്ദ്ദ്യകുടുംബം; നാമാനില്നിന്നു നാമാന്യകുടുംബം.

41. వీరు బెన్యామీనీయుల వంశస్థులు; వారిలో వ్రాయబడిన లెక్కచొప్పున నలుబదియయిదువేల ఆరువందల మంది.

41. ഇവര് കുടുംബംകുടുംബമായി ബേന്യാമീന്റെ പുത്രന്മാര്; അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പത്തയ്യായിരത്തറുനൂറു പേര്.

42. దాను పుత్రుల వంశములలో షూషామీయులు షూషాము వంశస్థులు;

42. ദാന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്ശൂഹാമില്നിന്നു ശൂഹാമ്യ കുടുംബം; ഇവര് കുടുംബംകുടുംബമായി ദാന്യ കുടുംബങ്ങള് ആകുന്നു.

43. వీరు తమ వంశములలో దానీయుల వంశస్థులు. వ్రాయబడినవారి సంఖ్యచొప్పున వీరు అరువది నాలుగువేల నాలుగువందల మంది.

43. ശൂഹാമ്യകുടുംബങ്ങളില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് എല്ലാംകൂടി അറുപത്തുനാലായിരത്തി നാനാറു പേര്.

44. ఆషేరు పుత్రుల వంశములలో యిమీ్నయులు యిమ్నా వంశస్థులు, ఇష్వీ యులు ఇష్వీ వంశస్థులు; బెరీయులు బెరీయా వంశస్థులు;

44. ആശേരിന്റെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്യിമ്നയില്നിന്നു യിമ്നീയകുടുംബം; യിശ്വയില്നിന്നു യിശ്വീയ കുടുംബം; ബെരീയാവില്നിന്നു ബെരീയാവ്യകുടുംബം.

45. బెరీయానీయులలో హెబెరీయులు హెబెరు వంశస్థులు; మల్కీయేలీయులు మల్కీయేలు వంశస్థులు;

45. ബെരീയാവിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബംങ്ങള് ആരെന്നാല്ഹേബെരില്നിന്നു ഹേബെര്യ്യകുടുംബം; മല്ക്കീയേലില്നിന്നു മല്ക്കീയേല്യകുടുംബം.

46. ആശേരിന്റെ പുത്രിക്കു സാറാ എന്നു പേര്.

47. వ్రాయబడినవారి సంఖ్య చొప్పున వీరు ఆషేరీయుల వంశస్థులు; వీరు ఏబది మూడువేల నాలుగు వందలమంది.

47. ഇവര് ആശേര്പുത്രന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങള്. അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് അമ്പത്തുമൂവായിരത്തി നാനൂറു പേര്.

48. నఫ్తాలీ పుత్రుల వంశములలో యహసయేలీయులు యహసయేలు వంశస్థులు; గూనీ యులు గూనీ వంశస్థులు;

48. നഫ്താലിയുടെ പുത്രന്മാര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്യഹ്സേലില്നിന്നു യഹ്സേല്യകുടുംബം; ഗൂനിയില്നിന്നു ഗൂന്യകുടുംബം;

49. യേസെരില്നിന്നു യേസെര്യ്യകുടുംബം. ശില്ലോമില്നിന്നു ശില്ലോമ്യ കുടുംബം

50. వీరు నఫ్తాలీయుల వంశస్థులు; వ్రాయబడిన వారి సంఖ్యచొప్పున వీరు నలుబదియయిదువేల నాలుగు వందలమంది

50. ഇവര് കുടുംബം കുടുംബമായി നഫ്താലികുടുംബങ്ങള് ആകുന്നു; അവരില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് നാല്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറു പേര്.

51. ఇశ్రాయేలీయులలో లెక్కింపబడిన వీరు ఆరులక్షల వెయ్యిన్ని ఏడు వందల ముప్పదిమంది.

51. യിസ്രായേല്മക്കളില് എണ്ണപ്പെട്ട ഇവര് ആറു ലക്ഷത്തോരായിരത്തെഴുനൂറ്റി മുപ്പതു പേര്.

52. యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను వీరి పేళ్ల లెక్క చొప్పున ఆ దేశమును వీరికి స్వాస్థ్యముగా పంచిపెట్టవలెను.

52. പിന്നെ യഹോവ മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതു

53. ఎక్కువమందికి ఎక్కువ స్వాస్థ్యము ఇయ్యవలెను;

53. ഇവര്ക്കും ആളെണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ദേശത്തെ അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കേണം.

54. తక్కువమందికి తక్కువ స్వాస్థ్యము ఇయ్య వలెను. దాని దాని జనసంఖ్యనుబట్టి ఆయా గోత్రములకు స్వాస్థ్యము ఇయ్యవలెను.

54. ആളേറെയുള്ളവര്ക്കും അവകാശം ഏറെയും ആള് കുറവുള്ളവര്ക്കും അവകാശം കുറെച്ചും കൊടുക്കേണം; ഔരോരുത്തന്നു അവനവന്റെ ആളെണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം അവകാശം കൊടുക്കേണം.

55. చీట్లువేసి ఆ భూమిని పంచిపెట్టవలెను. వారు తమ తమ పితరుల గోత్రముల జనసంఖ్యచొప్పున స్వాస్థ్యమును పొందవలెను.

55. ദേശത്തെ ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിക്കേണം; അതതു പിതൃഗോത്രത്തിന്റെ പേരിന്നൊത്തവണ്ണം അവര്ക്കും അവകാശം ലഭിക്കേണം.

56. ఎక్కువ మందికేమి తక్కువమందికేమి చీట్లు వేసి యెవరి స్వాస్థ్య మును వారికి పంచిపెట్టవలెను.

56. ആള് ഏറെയുള്ളവര്ക്കും കുറെയുള്ളവര്ക്കും അവകാശം ചീട്ടിട്ടു വിഭാഗിക്കേണം.

57. వారివారి వంశములలో లెక్కింపబడిన లేవీయులు వీరు. గెర్షోనీయులు గెర్షోను వంశస్థులు; కహాతీయులు కహాతు వంశస్థులు; మెరారీయులు మెరారి వంశస్థులు.

57. ലേവ്യരില് എണ്ണപ്പെട്ടവര് കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാല്ഗേര്ശോനില്നിന്നു ഗേര്ശോന്യകുടുംബം; കെഹാത്തില്നിന്നു കെഹാത്യകുടുംബം; മെരാരിയില്നിന്നു മെരാര്യ്യകുടുംബം.

58. లేవీయుల వంశములు ఏవనగా, లిబ్నీయుల వంశము హెబ్రోనీయుల వంశము మహలీయుల వంశము మూషీ యుల వంశము కోరహీయుల వంశము.

58. ലേവ്യകുടുംബങ്ങള് ആവിതുലിബ്നീയകുടുംബം; ഹെബ്രോന്യകുടുംബം; മഹ്ളീയകുടുംബം; മൂശ്യകുടുംബം; കോരഹ്യ കുടുംബം. കെഹാത്ത് അമ്രാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു.

59. కహాతు అమ్రామును కనెను; అమ్రాము భార్యపేరు యోకెబెదు. ఆమె లేవీ కుమార్తె; ఐగుప్తులో ఆమె లేవీకి పుట్టెను. ఆమె అమ్రామువలన అహరోనును మోషేను వీరి సహోదరియగు మిర్యామును కనెను.

59. അമ്രാമിന്റെ ഭാര്യെക്കു യോഖേബേദ് എന്നു പേര്; അവള് മിസ്രയീംദേശത്തുവെച്ചു ലേവിക്കു ജനിച്ച മകള്; അവള് അമ്രാമിന്നു അഹരോനെയും മോശെയെയും അവരുടെ സഹോദരിയായ മിര്യ്യാമിനെയും പ്രസവിച്ചു.

60. അഹരോന്നു നാദാബ്, അബീഹൂ, എലെയാസാര്, ഈഥാമാര് എന്നിവര് ജനിച്ചു.

61. నాదాబు అబీహులు యెహోవా సన్నిధికి అన్యాగ్ని తెచ్చినప్పుడు చనిపోయిరి.

61. എന്നാല് നാദാബും അബീഹൂവും യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചു മരിച്ചുപോയി.

62. వారిలో నెల మొదలుకొని పైప్రాయము కలిగి లెక్కింపబడినవారందరు ఇరువది మూడు వేలమంది. వారు ఇశ్రాయేలీయులలో లెక్కింపబడినవారు కారు గనుక ఇశ్రాయేలీయులలో వారికి స్వాస్థ్యమియ్య బడలేదు.

62. ഒരു മാസം പ്രായംമുതല് മേലോട്ടു അവരില് എണ്ണപ്പെട്ട ആണുങ്ങള് ആകെ ഇരുപത്തുമൂവായിരം പേര്; യിസ്രായേല്മക്കളുടെ ഇടയില് അവര്ക്കും അവകാശം കൊടുക്കായ്കകൊണ്ടു അവരെ യിസ്രായേല്മക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് എണ്ണിയില്ല.

63. యెరికో ప్రాంతములయందలి యొర్దానునొద్దనున్న మోయాబు మైదానములలో మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును ఇశ్రాయేలీయుల జనసంఖ్య చేసినప్పుడు లెక్కింపబడినవారు వీరు.

63. യെരീഹോവിന്റെ സമീപത്തു യോര്ദ്ദാന്നരികെ മോവാബ് സമഭൂമിയില്വെച്ചു യിസ്രായേല്മക്കളെ എണ്ണിയപ്പോള് മോശെയും പുരോഹിതനായ എലെയാസാരും എണ്ണിയവര് ഇവര് തന്നേ.

64. మోషే అహరోనులు సీనాయి అరణ్యములో ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్యను చేసి నప్పుడు లెక్కింపబడినవారిలో ఒక్కడైనను వీరిలో ఉండ లేదు.

64. എന്നാല് മോശെയും അഹരോന് പുരോഹിതനും സീനായിമരുഭൂമിയില്വെച്ചു യിസ്രായേല്മക്കളെ എണ്ണിയപ്പോള് അവര് എണ്ണിയവരില് ഒരുത്തനും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

65. ఏలయనగా వారు నిశ్చయముగా అరణ్యములో చనిపోవుదురని యెహోవా వారినిగూర్చి సెలవిచ్చెను. యెపున్నె కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు తప్ప వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి యుండలేదు.

65. അവര് മരുഭൂമിയില്വെച്ചു മരിച്ചുപോകും എന്നു യഹോവ അവരെക്കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്തിരുന്നു. യെഫുന്നെയുടെ മകന് കാലേബും നൂന്റെ മകന് യോശുവയും ഒഴികെ അവരില് ഒരുത്തനും ശേഷിച്ചില്ല.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
మోయాబు మైదానాలలో ఇశ్రాయేలు సంఖ్య. (1-51) 
ప్రజలను లెక్కించమని దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, కానీ దేవుడు అతనికి చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అతను దానిని అన్ని సమయాలలో చేయలేదు. ఈ కథలో, మేము అన్ని విభిన్న కుటుంబాలు మరియు వ్యక్తుల సమూహాల జాబితాను కలిగి ఉన్నాము. సీనాయి పర్వతం అనే ప్రదేశంలో లెక్కించబడినప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నంత మంది ప్రజలు దాదాపుగా ఉన్నారు. దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన ఇతర వ్యక్తుల వలె మరణించని కోరహు పిల్లలు అని పిలువబడే కొంతమంది వ్యక్తులను కూడా కథ ప్రస్తావిస్తుంది. చెడు ప్రవర్తనను అనుసరించకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అలా చేసే వారిలాగా మనం అదే పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం లేదు.

భూమి విభజన. (52-56) 
తెగలను విభజించేటప్పుడు, దానిని న్యాయంగా చేయడం ముఖ్యం. కొన్ని తెగలు ఇతరులకన్నా ఎక్కువ భూమిని పొందవచ్చు, కానీ అన్నింటినీ దేవుడు నిర్ణయించాడు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ ఫలితంతో సంతోషంగా ఉండాలి.

లేవీయుల సంఖ్య. (57-62) 
లేవీ దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన ప్రత్యేక సమూహం, కాబట్టి వారు ఇతరుల నుండి వేరుగా లెక్కించబడ్డారు. కాలేబు మరియు యెహోషువ మాత్రమే కనాను అనే ప్రదేశానికి వెళ్లగలరని చెప్పిన నియమం వారు ప్రభావితం కాలేదు.

మొదటి నంబరింగ్‌లో ఏదీ మిగిలి లేదు. (63-65)
అంటే కొంతమంది తప్పు చేసి శిక్ష అనుభవించారు. సంఖ్యాకాండము 14:29 కాలేబు మరియు జాషువా అనే ఇద్దరు పురుషులు మాత్రమే అప్పుడు మరియు ఇప్పుడు లెక్కించబడ్డారు. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ న్యాయంగా ఉంటాడని మరియు తన వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకుంటాడని ఇది చూపిస్తుంది. మరణం కుటుంబాలు మరియు దేశాలలో పెద్ద మార్పులకు కారణం అయినప్పటికీ, ప్రతిదీ ఒక కారణంతో జరుగుతుంది మరియు దేవునిచే ప్రణాళిక చేయబడింది. చెడు విషయాలు జరిగినప్పుడు, అది చాలా చెడ్డది అయిన పాపం అని పిలువబడుతుంది. మన తప్పులకు క్షమించాలి, క్షమాపణ అడగాలి మరియు యేసును అనుసరించడం ఎంత ముఖ్యమో గుర్తుంచుకోవాలి. జీవితం చిన్నదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఇతరులకు సహాయం చేయడం ద్వారా మరియు దేవుడు మనం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నామో అది చేయడం ద్వారా మన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |