Numbers - సంఖ్యాకాండము 9 | View All

1. ఐగుప్తుదేశములో నుండి వారు వచ్చిన తరువాత రెండవ సంవత్సరము మొదటి నెలలో యెహోవా సీనాయి అరణ్యమందు మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. इस्त्राएलियों के मि देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहिले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा,

2. ఇశ్రాయేలీయులు పస్కాపండుగను దాని నియామకకాలమందు ఆచరింపవలెను.

2. इस्त्राएली फसह नाम पर्ब्ब को उसके नियत समय पर माना करें।

3. దాని నియామక కాలమున, అనగా ఈ నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు దానిని ఆచరింపవలెను; దాని కట్టడలన్నిటినిబట్టి దాని విధులన్నిటినిబట్టి మీరు దానిని ఆచరింపవలెను.

3. अर्थात् इसी महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना।

4. కాబట్టి మోషే పస్కాపండుగను ఆచరింపవలెనని ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పగా వారు సీనాయి అరణ్యమందు మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు పస్కాపండుగ సామగ్రిని సిద్ధపరచుకొనిరి.

4. तब मूसा ने इस्त्राएलियों से फसह मानने के लिये कह दिया।

5. యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన సమస్తమును ఇశ్రాయేలీయులు అతడు చెప్పినట్లే చేసిరి.

5. और उन्हों ने पहले महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय सीनै के जंगल में फसह को माना; और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थीं उन्हीं के अनुसार इस्त्राएलियों ने किया।

6. కొందరు నరశవమును ముట్టుటవలన అపవిత్రులై ఆ దినమున పస్కాపండుగను ఆచరింపలేకపోయిరి.

6. परन्तु कितने लोग किसी मनुष्य की लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके; वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे,

7. వారు ఆ దినమున మోషే అహరోనుల ఎదుటికి వచ్చి మోషేతో నరశవమును ముట్టుటవలన అపవిత్రులమైతివిు; యెహోవా అర్పణమును దాని నియామక కాలమున ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను అర్పింపకుండునట్లు ఏల అడ్డగింపబడితిమని అడుగగా

7. हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं; परन्तु हम क्यों रूके रहें, और इस्त्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं?

8. మోషేనిలువుడి; మీ విషయములో యెహోవా యేమి సెలవిచ్చునో నేను తెలిసికొందునని వారితో అనెను.

8. मूसा ने उन से कहा, ठहरे रहो, मै सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है।

9. అప్పుడు యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము

9. यहोवा ने मूसा से कहा,

10. మీలోగాని మీ వంశములలోగాని ఒకడు శవమును ముట్టుటవలన అపవిత్రుడైనను, దూరప్రయాణము చేయుచుండినను, అతడు యెహోవా పస్కాపండుగను ఆచరింపవలెను.

10. इस्त्राएलियों से कह, कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वा दूर की यात्रा पर हो, तौभी वह यहोवा के लिये फसह को माने।

11. వారు రెండవనెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమున దానిని ఆచరించి పొంగని వాటితోను చేదు ఆకుకూరలతోను దానిని తినవలెను.

11. वे उसे दूसरे महीने के चौदहवें दिन को गोधूलि के समय मानें; और फसह के बलिपशु के मांस को अखमीरी रोटी और कडुए सागपात के साथ खाएं।

12. వారు మరునాటివరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగలనీయవలదు; దానిలోనిది ఒక్క యెముక నైనను విరువవలదు; పస్కాపండుగ విషయమైన కట్టడలన్నిటినిబట్టి వారు దానిని ఆచరింపవలెను.
యోహాను 19:36

12. और उस में से कुछ भी बिहान तक न रख छोड़े, और न उसकी कोई हड्डी तोड़े; वे उस पर्ब्ब को फसह की सारी विधियों के अनुसार मानें।

13. ప్రయాణములో ఉండని పవిత్రుడు పస్కాను ఆచరించుట మానిన యెడల ఆ మనుష్యుడు తన జనులలోనుండి కొట్టివేయబడును. అతడు యెహోవా అర్పణమును దాని నియామక కాలమున అర్పింపలేదు గనుక ఆ మనుష్యుడు తన పాపమును తానే భరింపవలెను.

13. परन्तु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो, परन्तु फसह के पर्ब्ब को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा।

14. మీలో నివసించు పరదేశి యెహోవా పస్కాను ఆచరింప గోరునప్పుడు అతడు పస్కా కట్టడచొప్పున దాని విధినిబట్టియే దానిని చేయవలెను. పరదేశికిని మీ దేశములో పుట్టినవానికిని మీకును ఒకటే కట్టడ ఉండవలెను.

14. और यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिये फसह माने, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने; देशी और परदेशी दोनों के लिये तुम्हारी एक ही विधि हो।।

15. వారు మందిరమును నిలువబెట్టిన దినమున మేఘము సాక్ష్యపు గుడారములోని మందిరమును కమ్మెను; సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు అగ్నివంటి ఆకారము మందిరముమీద నుండెను.

15. जिस दिन निवास जो साक्षी का तम्बू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया; और सन्ध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा।

16. నిత్యమును ఆలాగే జరిగెను. మేఘము మందిరమును కమ్మెను; రాత్రియందు అగ్నివంటి ఆకారము కనబడెను.

16. और नित्य ऐसा ही हुआ करता था; अर्थात् दिन को बादल छाया रहता, और रात को आग दिखाई देती थी।

17. ఆ మేఘము గుడారము మీదనుండి పైకెత్తబడునప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణమైసాగిరి; ఆ మేఘము ఎక్కడ నిలిచెనో అక్కడనే ఇశ్రాయేలీయులు తమ గుడారములను వేసికొనిరి.

17. और जब जब वह बादल तम्बू पर से उठ जाता तब इस्त्राएली प्रस्थान करते थे; और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्त्राएली अपने डेरे खड़े करते थे।

18. యెహోవా నోటిమాటచొప్పున ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణమైసాగిరి. యెహోవా నోటిమాటచొప్పున వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి. ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలిచియుండిన దినములన్నియు వారు నిలిచిరి.

18. यहोवा की आज्ञा से इस्त्राएली कूच करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे; और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे।

19. ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా విధిననుసరించి ప్రయాణము చేయకుండిరి.

19. और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब इस्त्राएली यहोवा की आज्ञा मानते, और प्रस्थान नहीं करते थे।

20. మేఘము కొన్ని దినములు మందిరము మీద నిలిచినయెడల వారును నిలిచిరి; యెహోవా నోటిమాట చొప్పుననే నిలిచిరి, యెహోవా నోటిమాట చొప్పుననే ప్రయాణము చేసిరి.

20. और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता, और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से प्रस्थान करते थे।

21. ఆలాగే మేఘము సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు నిలిచిన యెడల ఉదయమందు ఆ మేఘము పైకెత్తబడ గానే వారు ప్రయాణము చేసిరి. పగలేమి రాత్రియేమి ఆ మేఘము పైకెత్తబడినప్పుడే వారు ప్రయాణము చేసిరి.

21. और कभी कभी बादल केवल सन्ध्या से भोर तक रहता; और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे, और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे।

22. ఆ మేఘము రెండుదినములుగాని, ఒక నెలగాని, యేడాదిగాని తడవు చేసి మందిరముమీద నిలిచినయెడల ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణము చేయక తమ గుడారములలో నిలిచిరి. అది ఎత్తబడినప్పుడు వారు ప్రయాణము చేసిరి.

22. वह बादल चाहे दो दिन, चाहे एक महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्त्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे; परन्तु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे।

23. యెహోవా మాటచొప్పున వారు తమ గుడారములను వేసికొనిరి; యెహోవా మాటచొప్పున వారు ప్రయాణముచేసిరి; మోషేద్వారా యెహోవా చెప్పిన మాటనుబట్టి యెహోవా ఆజ్ఞ ననుసరించి నడిచిరి.

23. यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरें खड़े करते, और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे; जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे।।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Numbers - సంఖ్యాకాండము 9 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
పాస్ ఓవర్. (1-14) 
పస్కా పండుగను ఎలా జరుపుకోవాలో దేవుడు నిర్దిష్టమైన సూచనలను ఇచ్చాడు, కానీ ఆ తర్వాత వారు కనాను అనే ప్రదేశానికి చేరుకునే వరకు మళ్లీ జరుపుకోలేదు. Jos 5:10 చాలా కాలం క్రితం, ప్రజలు ఒక విషయం ఎంత ముఖ్యమైనదో చూపించడానికి ప్రత్యేకమైన వేడుకలను కలిగి ఉన్నారు. కానీ కొన్నిసార్లు వారు వాటిని గురించి మర్చిపోయారు మరియు చాలా కాలం వాటిని చేయలేదు. క్రైస్తవులు చేసే లార్డ్స్ సప్పర్ ముఖ్యమైనది. విషయాలు చాలా కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ మరియు క్రైస్తవులుగా ఉన్నందుకు ప్రజలు గాయపడినప్పటికీ, వారు ప్రభువు రాత్రి భోజనాన్ని చాలా చేసారు. బైబిల్‌లోని వ్యక్తులు చెడు ప్రదేశం నుండి ఎలా రక్షించబడ్డారో గుర్తుంచుకోవడానికి వారు చేసిన ప్రత్యేక పనులు కూడా ఉన్నాయి, కానీ కొన్నిసార్లు విషయాలు తేలికైనప్పుడు వారు వాటి గురించి మరచిపోతారు. పస్కా అని పిలిచే ప్రత్యేక భోజనాన్ని ఎవరు తినాలనే దానిపై నియమాలు ఉన్నాయి. ఎవరైనా తప్పు చేసి ఉంటే క్షమించమని చెప్పి మళ్లీ దేవుడిని నమ్మే వరకు భోజనం చేయలేరు. కొంతమంది భోజనం చేయలేకపోయినందుకు విచారంగా ఉన్నారు మరియు మోషే ఏమి చేయాలో జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసి వచ్చింది. దేవునితో ఉండడానికి ప్రత్యేకమైన సమయాలను కోల్పోయినప్పుడు మనం బాధపడటం చాలా ముఖ్యం. చర్చికి నాయకత్వం వహించే వ్యక్తులు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు, వారు దేవుని సహాయం కోసం అడగాలి మరియు బైబిల్లో ఆయన చెప్పినదానిని అనుసరించాలి. విషయాలు కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, వారు ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే, సరైన ఎంపిక చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ వారికి సహాయం చేస్తుంది. ఇలాంటి కథలో, ఒక ప్రత్యేకమైన ఈవెంట్‌ను ఎలా జరుపుకోవాలో అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు వారికి దిశానిర్దేశం చేశాడు. ఎవరైనా చర్చికి వెళ్లి దేవుణ్ణి ఆరాధించలేకపోయినా, వారు కోరుకుంటే, దేవుడు వారి పట్ల దయతో ఉంటాడు. అయితే ఎవరైనా చర్చికి వెళ్లి దేవుడిని పూజించకూడదని ఎంచుకుంటే, వారు దేవునిచే శిక్షించబడతారు. మీరు దేవుడిని మోసగించగలరని అనుకోకండి - నిజంగా ఏమి జరుగుతుందో ఆయనకు తెలుసు. 

ఇశ్రాయేలీయుల తొలగింపులు. (15-23)
దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో ఉన్నాడని చూపించే మేఘం ఉంది. ఈ మేఘం రాత్రిపూట కూడా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సమీపంలో ఉంటాడని గుర్తుచేస్తుంది. మేఘం వారి శిబిరంపై నిలిచినప్పుడు, వారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు. కానీ మేఘం కదిలినప్పుడు, అది కూడా కదిలే సమయం అని వారికి తెలుసు. మనం ఎప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్తామో తెలియదు, కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. మనం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచి, మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాడో వినడం నిజంగా మంచిదని మరియు సురక్షితంగా అనిపిస్తుంది. ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్లాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడో చూపించే ఒక ప్రత్యేక మేఘాన్ని చూసేవారు, కానీ మనం దానిని చూడలేము. అయితే, దేవుడు మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తానని మరియు మంచి ఎంపికలు చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. సామెతలు 3:6 ఏమి చేయాలో దేవుడు మనకు చెప్పినప్పుడు, మనం ఎల్లప్పుడూ వినాలి మరియు పాటించాలి. మనం దేవునికి ఇలా చెప్పాలి, "నేను నిన్ను విశ్వసిస్తాను మరియు నేను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావో అది చేస్తాను. నన్ను మరియు నా కుటుంబాన్ని మీకు తగినట్లుగా ఉపయోగించుకోండి. నేను మీకు చెందినవాడిని మరియు సరైనది చేయాలనుకుంటున్నాను." మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి వచ్చినప్పుడు, జ్ఞానుల నుండి సలహాలు పొందాలి మరియు నిజంగా కష్టపడి ప్రార్థించాలి. కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు, అది సరైన పని కాకపోవచ్చు. దేవుడు చేయాలనుకున్నది మనం చేస్తున్నామని మనం భావించినప్పటికీ, చెడు ఆలోచనల ద్వారా మనం శోధించబడుతున్నాము కాబట్టి ఇది జరగవచ్చు. మనం బైబిల్ చదవాలి మరియు అది చెప్పేది వినాలి మరియు అది మనకు చెప్పే మంచి పనులను అనుసరించాలి. మనం ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉండగలిగేలా సరైన ఎంపికలు చేయడంలో సహాయం చేయడానికి కూడా మనం యేసుపై నమ్మకం ఉంచాలి. Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |