Mark - మార్కు సువార్త 2 | View All

1. కొన్నిదినములైన పిమ్మట ఆయన మరల కపెర్న హూములోనికి వచ్చెను

1. And again He entered Capernaum after [some] days, and it was heard that He was in the house.

2. ఆయన యింట ఉన్నాడని వినవచ్చినప్పుడు అ నేకులు కూడివచ్చిరి గనుక వాకిటనైనను వారికి స్థలము లేకపోయెను. ఆయన వారికి వాక్యము బోధించుచుండగా

2. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive [them,] not even near the door. And He preached the word to them.

3. కొందరు పక్షవాయువుగల ఒక మనుష్యుని నలుగురిచేత మోయించుకొని ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

3. Then they came to Him, bringing a paralytic who was carried by four [men.]

4. చాలమంది కూడియున్నందున వారాయన యొద్దకు చేరలేక, ఆయన యున్నచోటికి పైగా ఇంటి కప్పు విప్పి, సందుచేసి పక్షవాయువుగలవానిని పరుపుతోనే దింపిరి.

4. And when they could not come near Him because of the crowd, they uncovered the roof where He was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying.

5. యేసు వారి విశ్వాసము చూచి కుమారుడా, నీ పాపములు క్షమింపబడియున్నవని పక్ష వాయువుగలవానితో చెప్పెను.

5. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, 'Son, your sins are forgiven you.'

6. శాస్త్రులలో కొందరు అక్కడ కూర్చుండియుండిరి.

6. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts,

7. వారు ఇతడు ఇట్లెందుకు చెప్పుచున్నాడు? దేవదూషణ చేయుచున్నాడు గదా; దేవుడొక్కడే తప్ప పాపమును క్షమింపగలవాడెవడని తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 103:3, యెషయా 43:25

7. 'Why does this [Man] speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?'

8. వారు తమలో తాము ఈలాగున ఆలోచించుకొనుట యేసు వెంటనే తన ఆత్మలో తెలిసికొని మీరీలాటి సంగతులు మీ హృదయములలో ఎందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు?
1 సమూయేలు 16:7

8. But immediately, when Jesus perceived in His spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, 'Why do you reason about these things in your hearts?

9. ఈ పక్షవాయువుగలవానితో నీ పాపములు క్షమింప బడియున్నవని చెప్పుట సులభమా? నీవు లేచి నీ పరుపెత్తి కొని నడువుమని చెప్పుట సులభమా?

9. 'Which is easier, to say to the paralytic, '[Your] sins are forgiven you,' or to say, 'Arise, take up your bed and walk'?

10. అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమిమీద మనుష్యకుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలిసికొనవలెనని వారితో చెప్పి

10. 'But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins' -- He said to the paralytic,

11. పక్షవాయువు గలవానిని చూచినీవు లేచి నీ పరుపెత్తికొని యింటికి పొమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాననెను.

11. 'I say to you, arise, take up your bed, and go to your house.'

12. తక్షణమే వాడు లేచి, పరుపెత్తికొని, వారందరియెదుట నడచి పోయెను గనుక, వారందరు విభ్రాంతినొందిమనమీలాటి కార్యములను ఎన్నడును చూడలేదని చెప్పుకొనుచు దేవుని మహిమపరచిరి.
యెషయా 52:14

12. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, 'We never saw [anything] like this!'

13. ఆయన సముద్రతీరమున మరల నడచిపోవుచుండెను. జనులందరును ఆయనయొద్దకు రాగా ఆయన వారికి బోధించెను.

13. Then He went out again by the sea; and all the multitude came to Him, and He taught them.

14. ఆయన మార్గమున వెళ్లుచు, సుంకపు మెట్టునొద్ద కూర్చున్న అల్ఫయి కుమారుడగు లేవిని చూచి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పగా, అతడు లేచి, ఆయనను వెంబడించెను.

14. As He passed by, He saw Levi the [son] of Alphaeus sitting at the tax office. And He said to him, 'Follow Me.' So he arose and followed Him.

15. అతని యింట ఆయన భోజనమునకు కూర్చుండియుండగా, సుంకరులును పాపులును అనేకులు యేసుతోను ఆయన శిష్యులతోను కూర్చుండి యుండిరి. ఇట్టివారనేకులుండిరి; వారాయనను వెంబడించు వారైరి

15. Now it happened, as He was dining in [Levi's] house, that many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and His disciples; for there were many, and they followed Him.

16. పరిసయ్యులలోనున్న శాస్త్రులు ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను భుజించుట చూచి ఆయన సుంకరులతోను పాపులతోను కలిసి భోజనము చేయు చున్నాడేమని ఆయన శిష్యుల నడుగగా

16. And when the scribes and Pharisees saw Him eating with the tax collectors and sinners, they said to His disciples, 'How [is it] that He eats and drinks with tax collectors and sinners?'

17. యేసు ఆ మాట వినిరోగులకే గాని ఆరోగ్యముగలవారికి వైద్యు డక్కరలేదు; నేను పాపులనే పిలువ వచ్చితినిగాని నీతి మంతులను పిలువరాలేదని వారితో చెప్పెను.

17. When Jesus heard [it,] He said to them, 'Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call [the] righteous, but sinners, to repentance.'

18. యోహాను శిష్యులును పరిసయ్యులును ఉపవాసము చేయుట కద్దు. వారు వచ్చియోహాను శిష్యులును పరిసయ్యుల శిష్యులును ఉపవాసము చేయుదురు గాని నీ శిష్యులు ఉపవాసము చేయరు; దీనికి హేతువేమని ఆయన నడుగగా

18. The disciples of John and of the Pharisees were fasting. Then they came and said to Him, 'Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?'

19. యేసుపెండ్లికుమారుడు తమతోకూడ ఉన్న కాలమున పెండ్లి ఇంటివారు ఉపవాసము చేయదగునా? పెండ్లికుమారుడు తమతోకూడ ఉన్నంతకాలము ఉపవాసము చేయదగదు గాని

19. And Jesus said to them, 'Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them they cannot fast.

20. పెండ్లికుమారుడు వారి యొద్దనుండి కొనిపోబడు దినములు వచ్చును; ఆ దినముల లోనే వారుపవాసము చేతురు.
1 సమూయేలు 21:6

20. 'But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days.

21. ఎవడును పాతబట్టకు క్రొత్తగుడ్డ మాసిక వేయడు; వేసినయెడల ఆ క్రొత్తమాసిక పాతబట్టను వెలితిపరచును, చినుగు మరి ఎక్కువగును.

21. 'No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment; or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse.

22. ఎవడును పాత తిత్తులలో క్రొత్త ద్రాక్షారసము పోయడు; పోసినయెడల ద్రాక్షారసము ఆ తిత్తులను పిగుల్చును, రసమును తిత్తులును చెడును; అయితే క్రొత్త ద్రాక్షారసము క్రొత్త తిత్తులలో పోయవలెనని చెప్పెను.

22. 'And no one puts new wine into old wineskins; or else the new wine bursts the wineskins, the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins.'

23. మరియు ఆయన విశ్రాంతిదినమున పంటచేలలోబడి వెళ్లుచుండగా, శిష్యులు మార్గమున సాగిపోవుచు వెన్నులు త్రుంచుచునుండిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 23:25

23. Now it happened that He went through the grainfields on the Sabbath; and as they went His disciples began to pluck the heads of grain.

24. అందుకు పరిసయ్యులుచూడుము, విశ్రాంతిదినమున చేయకూడనిది వారేల చేయు చున్నారని ఆయన నడిగిరి.

24. And the Pharisees said to Him, 'Look, why do they do what is not lawful on the Sabbath?'

25. అందుకాయన వారితో ఇట్లనెను తానును తనతో కూడ నున్నవారును ఆకలిగొని నందున దావీదునకు అవసరము వచ్చినప్పుడు అతడు చేసినది మీరెన్నడును చదువలేదా?

25. But He said to them, 'Have you never read what David did when he was in need and hungry, he and those with him:

26. అబ్యాతారుప్రధాన యాజకుడై యుండగా దేవమందిరములోనికి వెళ్లి, యాజకులే గాని యితరులు తినకూడని సముఖపు రొట్టెలు తాను తిని, తనతోకూడ ఉన్నవారికిచ్చెను గదా అని చెప్పెను.
లేవీయకాండము 24:5-9, 2 సమూయేలు 15:35

26. how he went into the house of God [in the days] of Abiathar the high priest, and ate the showbread, which is not lawful to eat, except for the priests, and also gave some to those who were with him?'

27. మరియు విశ్రాంతిదినము మనుష్యులకొరకే నియమింపబడెను గాని మనుష్యులు విశ్రాంతిదినముకొరకు నియమింపబడలేదు.
నిర్గమకాండము 20:8-10, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:12-14

27. And He said to them, 'The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.

28. అందువలన మనుష్యకుమారుడు విశ్రాంతిదినమునకును ప్రభువై యున్నాడని వారితో చెప్పెను.

28. 'Therefore the Son of Man is also Lord of the Sabbath.'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Mark - మార్కు సువార్త 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తు పక్షవాతంతో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తిని నయం చేస్తాడు. (1-12) 
మానవ జీవితంలో అంతర్లీనంగా ఉన్న బాధలను ఎత్తిచూపుతూ ఈ వ్యక్తి యొక్క కష్టాలు అతనిని మోయవలసిన అవసరం ఉంది. అతనికి సహాయం చేసిన వారు కష్టాల్లో ఉన్న తమ తోటి జీవుల పట్ల కరుణను ప్రదర్శించారు. నిజమైన మరియు అచంచలమైన విశ్వాసం వివిధ మార్గాల్లో వ్యక్తమవుతుంది, కానీ అది యేసుక్రీస్తు దృష్టిలో అంగీకారం మరియు ఆమోదాన్ని పొందుతుంది. మన బాధలకు, అనారోగ్యానికి మూలకారణం పాపం. ప్రభావాలను తొలగించడానికి, మేము కారణాన్ని పరిష్కరించాలి. పాప క్షమాపణ అన్ని అనారోగ్యాల యొక్క ప్రధాన భాగంలో ఉంటుంది. పక్షవాతం ఉన్న వ్యక్తిని నయం చేయగల తన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా పాపాన్ని క్షమించే శక్తిని క్రీస్తు ప్రదర్శించాడు. అతని శారీరక స్వస్థత చర్యలు ఆధ్యాత్మిక క్షమాపణను అందించే అతని సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తాయి, ఎందుకంటే పాపం ఆత్మ యొక్క వ్యాధి; క్షమించబడినప్పుడు, అది పూర్తిగా చేయబడుతుంది. ఆత్మలను స్వస్థపరచడంలో క్రీస్తు ఏమి చేస్తాడో సాక్ష్యమివ్వడం ద్వారా, మనం అలాంటిదేమీ చూడలేదని అంగీకరించాలి. చాలా మంది ప్రజలు తమను తాము ఆధ్యాత్మికంగా సంపూర్ణంగా భావిస్తారు మరియు వైద్యుని అవసరాన్ని గ్రహించరు, అందువలన వారు క్రీస్తును మరియు ఆయన సువార్తను విస్మరిస్తారు లేదా నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, రక్షకుని నుండి తప్ప మరేదైనా సహాయానికి నిరాశ చెందే మేల్కొన్న మరియు వినయపూర్వకమైన పాపి, సంకోచం లేకుండా ఆయనను వెతకడం ద్వారా వారి విశ్వాసాన్ని వెల్లడిస్తుంది.

లేవీ పిలుపు, మరియు యేసుకు ఇచ్చిన వినోదం. (13-17) 
మాథ్యూ పాత్ర సందేహాస్పదంగా ఉంది, ఒక యూదుడు, అతను ఒక పబ్లికన్‌గా వృత్తిని ఎంచుకున్నాడు, అంటే రోమన్‌లకు పన్నులు వసూలు చేయడం. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు ఈ పబ్లికన్‌ను తన అనుచరుడిగా మారమని పిలిచాడు. దేవుని ద్వారా, క్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వంతో, గంభీరమైన పాపాలను క్షమించగల దయ మరియు అత్యంత కఠినమైన పాపులను కూడా మార్చి, వారిని పవిత్రంగా మార్చగల దయ ఉంది.
నిజాయితీగా మరియు న్యాయంగా వ్యవహరించే పబ్లికన్‌ను కనుగొనడం చాలా అరుదైన సంఘటన. యూదులు ఈ వృత్తి పట్ల ఒక నిర్దిష్టమైన శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారు, ఇది రోమన్‌లకు వారి లొంగదీసుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది, ఈ పన్ను వసూలు చేసేవారిని అన్యాయంగా దూషించటానికి దారితీసింది. అయినప్పటికీ, మన ఆశీర్వాద ప్రభువు మానవ రూపంలో కనిపించినప్పుడు వారిలాంటి వ్యక్తులతో సన్నిహితంగా ఉండటానికి వెనుకాడలేదు. సదుద్దేశంతో చేసే చర్యలు దురుద్దేశపూర్వకంగా అపవాదు చేయబడడం మరియు తెలివైన మరియు అత్యంత నీతిమంతుల వ్యక్తులను దూషించడానికి ఉపయోగించడం అసాధారణం కాదు.
పరిసయ్యులను బాధపెట్టినప్పటికీ, క్రీస్తు తనను తాను దూరం చేసుకోవడానికి నిరాకరించాడు. ప్రపంచం పాపం నుండి విముక్తి పొందినట్లయితే, అతను పశ్చాత్తాపాన్ని బోధించాల్సిన అవసరం లేదా క్షమాపణ కోసం ఒక మార్గాన్ని అందించాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. దైవభక్తి లేని వ్యక్తుల పనికిమాలిన ప్రవర్తన కారణంగా మనం వారితో సహవాసం చేయకూడదు, కానీ మన గొప్ప వైద్యుడు తనలోనే స్వస్థపరిచే శక్తిని కలిగి ఉన్నాడని మరియు వారి ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలకు లొంగిపోయే ప్రమాదం లేదని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటూ వారి ఆత్మలకు ప్రేమను పంచాలి. అదే మాకు చెప్పలేము. ఇతరులకు మంచి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఆ ప్రక్రియలో మనకు హాని కలగకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

క్రీస్తు శిష్యులు ఎందుకు ఉపవాసం చేయలేదు. (18-22) 
కఠినమైన అనుచరులు తమ ప్రమాణాలను పూర్తిగా అందుకోని వారిని తరచుగా విమర్శిస్తారు. క్రీస్తు నిరాధారమైన ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నాడు మరియు అలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలను భరించేందుకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి, అదే సమయంలో వాటికి హామీ ఇవ్వకుండా ఉండేందుకు కృషి చేయాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన బాధ్యతలలోని ప్రతి అంశానికి సరైన క్రమంలో మరియు తగిన సమయంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మరియు నెరవేర్చడం చాలా కీలకం.

అతను తన శిష్యులను సబ్బాత్ రోజున మొక్కజొన్నను తీయడాన్ని సమర్థిస్తాడు. (23-28)
సబ్బాత్ అనేది ఒక పవిత్రమైన మరియు దైవిక బహుమతి, ఒక ప్రత్యేక హక్కు మరియు ప్రయోజనానికి మూలం, కేవలం బాధ్యత లేదా శ్రమతో కూడిన పని కాదు. ఇది మనకు భారంగా ఉండాలని దేవుడు ఎన్నడూ అనుకోలేదు, కాబట్టి మనం దానితో భారం పడకుండా ఉండాలి. సబ్బాత్ మానవాళి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం స్థాపించబడింది, ప్రత్యేకించి సమాజంలో జీవించడం, వివిధ అవసరాలు మరియు సవాళ్లతో వ్యవహరించడం మరియు ఆనందం లేదా దుఃఖం కోసం సిద్ధమవుతున్న సందర్భంలో. మానవుడు సబ్బాత్‌ను ఆచరించడం దేవునికి సేవ చేసే విధంగా సృష్టించబడలేదు లేదా అతని శ్రేయస్సుకు హాని కలిగించే విధంగా దానిని పాటించమని సూచించబడలేదు. దాని ఆచారం యొక్క ప్రతి అంశం కరుణ సూత్రం ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయాలి.


Shortcut Links
మార్కు - Mark : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |