Luke - లూకా సువార్త 10 | View All

1. అటుతరువాత ప్రభువు డెబ్బదిమంది యితరులను నియమించి, తాను వెళ్లబోవు ప్రతి ఊరికిని ప్రతిచోటికిని తనకంటె ముందు ఇద్దరిద్దరినిగా పంపెను.

పన్నెండుమంది ప్రధాన శిష్యులను గాక ఈ ఇతర శిష్యులను పంపడం గురించి లూకా ఒక్కడే రాశాడు. యేసు వారికిచ్చిన ఆదేశాలు ఇతర చోట్ల ఆయన పలికిన మాటలవంటివి.

2. పంపినప్పు డాయన వారితో ఇట్లనెనుకోత విస్తారముగా ఉన్నది గాని పనివారు కొద్దిమందియే; కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి.

మత్తయి 9:37-38.

3. మీరు వెళ్లుడి; ఇదిగో తోడేళ్లమధ్యకు గొఱ్ఱె పిల్లలను పంపినట్టు నేను మిమ్మును పంపుచున్నాను.

మత్తయి 10:16.

4. మీరు సంచినైనను జాలెనైనను చెప్పులనైనను తీసి కొనిపోవద్దు;
2 రాజులు 4:29

మత్తయి 10:9-10. ప్రభువు జెరుసలం ప్రయాణంలో ఉన్నాడు (లూకా 9:51). త్వరగా గమ్యం చేరుకోవాలి.

5. త్రోవలో ఎవని నైనను కుశలప్రశ్న లడుగ వద్దు; మీరు ఏ యింటనైనను ప్రవేశించునప్పుడుఈ యింటికి సమాధానమగు గాక అని మొదట చెప్పుడి.

మత్తయి 10:10-15.

6. సమాధానపాత్రుడు అక్కడ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతనిమీద నిలుచును; లేనియెడల అది మీకు తిరిగి వచ్చును.

7. వారు మీకిచ్చు పదార్థములను తినుచు త్రాగుచు ఆ యింటిలోనే యుండుడి, పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు. ఇంటిం టికి తిరుగవద్దు.

8. మరియు మీరు ఏ పట్టణములోనైన ప్రవేశించునప్పుడు వారు మిమ్మును చేర్చుకొంటే మీ ముందరపెట్టునవి తినుడి.

9. అందులో నున్న రోగులను స్వస్థపరచుడి దేవుని రాజ్యము మీ దగ్గరకు వచ్చియున్న దని వారితో చెప్పుడి.

“దేవుని రాజ్యం”గురించి మత్తయి 4:17 నోట్ చూడండి.

10. మీరు ఏ పట్టణములోనైన ప్రవేశించునప్పుడు వారు మిమ్మును చేర్చుకొనక పోయిన యెడల

11. మీరు దాని వీధులలోనికి పోయిమా పాదములకు అంటిన మీ పట్టణపు ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచున్నాము; అయినను దేవుని రాజ్యము సమీపించి యున్నదని తెలిసికొనుడని చెప్పుడి.

12. ఆ పట్టణపు గతికంటె సొదొమ పట్టణపు గతి ఆ దినమున ఓర్వతగినదై యుండునని మీతో చెప్పుచున్నాను.
ఆదికాండము 19:24-25

ఆ రోజున అంటే దేవుని తీర్పురోజున అని అర్థం – మత్తయి 10:15.

13. అయ్యో కొరాజీనా, అయ్యో బేత్సయిదా, మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోను పట్టణ ములలో చేయబడినయెడల ఆ పట్టణములవారు పూర్వమే గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిదె వేసికొని కూర్చుండి మారుమనస్సు పొందియుందురు.
యోవేలు 3:4-8, ఆమోసు 1:9-10, జెకర్యా 9:2-4

మత్తయి 11:20-24.

14. అయినను విమర్శకాలము నందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పట్టణములవారి గతి ఓర్వదగినదై యుండును.
యోవేలు 3:4-8, ఆమోసు 1:9-10, జెకర్యా 9:2-4

15. ఓ కపెర్నహూమా, ఆకాశము మట్టుకు హెచ్చింపబడెదవా? నీవు పాతాళమువరకు దిగిపోయెదవు.
యెషయా 14:13, యెషయా 14:15

16. మీ మాట వినువాడు నా మాట వినును, మిమ్మును నిరాకరించువాడు నన్ను నిరాకరించును, నన్ను నిరాకరించువాడు నన్ను పంపినవానిని నిరాకరించుననెను.

లూకా 9:48; మత్తయి 10:40; మత్తయి 18:5; యోహాను 12:44; యోహాను 13:20.

17. ఆ డెబ్బదిమంది శిష్యులు సంతోషముతో తిరిగి వచ్చి ప్రభువా, దయ్యములు కూడ నీ నామమువలన మాకు లోబడుచున్నవని చెప్పగా

యేసు పేరులోని ప్రభావం కొంత గమనించండి – మత్తయి 10:1; మార్కు 16:17; అపో. కార్యములు 5:6; అపో. కార్యములు 8:7; అపో. కార్యములు 16:18.

18. ఆయన సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశమునుండి పడుట చూచితిని.
యెషయా 14:12

దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడం దేవుని రాజ్యం దగ్గరలో ఉన్నదనడానికీ, చివరికి సైతాను ఓడిపోవడం ఖాయం అన్నదానికీ సూచన. మత్తయి 12:22-29; యోహాను 12:31 పోల్చి చూడండి. సైతాను గురించి నోట్స్ మత్తయి 4:1-11; 1 దినవృత్తాంతములు 21:1; మొ।।.

19. ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటిమీదను మీకు అధికారము అనుగ్రహించియున్నాను; ఏదియు మీ కెంతమాత్రమును హానిచేయదు.
ఆదికాండము 3:15, కీర్తనల గ్రంథము 91:13

యేసు వారికి పాములమీదా తేళ్ళమీదా, పాములు తేళ్ళవంటి దయ్యాలమీదా కూడా అధికారం ఇచ్చాడు. ముఖ్య శత్రువు సైతానే. మార్కు 16:17-18; కీర్తనల గ్రంథము 91:13; అపో. కార్యములు 28:3-6; ఎఫెసీయులకు 6:12; యాకోబు 4:7; 1 పేతురు 5:8-9; ప్రకటన గ్రంథం 12:10-11.

20. అయినను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడి యున్నవని సంతోషించుడని వారితో చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 32:32

తమకు పాపవిముక్తి, శాశ్వత జీవం ఉన్నాయన్న సత్యమే వారి ఆనందానికి ఆధారం కావాలి గాని తాము కొంత అధికారాన్ని, ప్రభావాన్ని ప్రదర్శించగలిగామని కాదు. “పరలోకంలో వ్రాసి ఉన్నందుచేత”– నిర్గమకాండము 32:32; హెబ్రీయులకు 12:23; ప్రకటన గ్రంథం 3:5; ప్రకటన గ్రంథం 20:12.

21. ఆ గడియలోనే యేసు పరిశుద్ధాత్మయందు బహుగా ఆనందించి - తండ్రీ, ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువా, నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసిబాలురకు బయలు పరచినావని నిన్ను స్తుతించు చున్నాను; అవును తండ్రీ, ఆలాగు నీ దృష్టికి అనుకూల మాయెను.

మత్తయి 11:25-26. శుభవార్తల్లో క్రీస్తు ఆనందం మరి రెండు చోట్ల మాత్రమే రాసి ఉంది – యోహాను 15:11; యోహాను 17:13. ఇతర శుభవార్తల రచయితలకంటే ఎక్కువ సార్లు లూకా పవిత్రాత్మను పేరుతో ప్రస్తావించాడు.

22. సమస్తమును నా తండ్రిచేత నాకు అప్పగింప బడియున్నది; కుమారుడెవడో, తండ్రి తప్ప మరెవడును ఎరుగడు; తండ్రి ఎవడో, కుమారుడును కుమారుడెవనికి ఆయనను బయలు పరచనుద్దేశించునో వాడును తప్ప, మరెవడును ఎరుగడని చెప్పెను.

23. అప్పుడాయన తన శిష్యులవైపు తిరిగి - మీరు చూచుచున్న వాటిని చూచు కన్నులు ధన్యములైనవి;

యోహాను 13:16-17.

24. అనేకమంది ప్రవక్తలును రాజులును, మీరు చూచుచున్నవి చూడగోరి చూడకయు, వినగోరి వినకయు ఉండిరని మీతో చెప్పుచున్నానని యేకాంతమందు వారితో అనెను.

25. ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోప దేశకుడొకడు లేచి బోధకుడా, నిత్యజీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెనని ఆయనను శోధించుచు అడిగెను.

పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలోని మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఇతను ఆరితేరినవాడు. ఇతని ప్రశ్న యోహాను 19:16 లోని ప్రశ్నలాగా ఉంది. ఇది నిజంగా అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న. అయితే ఇలా అడిగే వారందరూ కూడా క్రీస్తు చెప్పిన జవాబును అనుసరించేందుకు మనసు చూపరు.

26. అందుకాయన ధర్మశాస్త్రమందేమి వ్రాయబడియున్నది? నీ వేమి చదువుచున్నావని అతని నడుగగా

యేసుకు ఈ సమాచారం అవసరమై ఇలా అడగలేదు, ఆ మనిషి మనసులో ఉన్నదాన్ని అతడు బయటికి చెప్పాలనే.

27. అతడు - నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణహృదయముతోను, నీ పూర్ణమనస్సుతోను, నీ పూర్ణశక్తితోను, నీ పూర్ణవివేకము తోను ప్రేమింపవలెననియు, నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెననియు, వ్రాయబడియున్నాదని చెప్పెను.
లేవీయకాండము 19:18, ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5, ద్వితీయోపదేశకాండము 10:12, యెహోషువ 22:5

ఇది చక్కటి జవాబు. మత్తయి 22:36-40 చూడండి. అక్కడ అతడు చెప్పిన వచనాలు ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5; లేవీయకాండము 19:18 లో ఉన్నాయి.

28. అందుకాయన నీవు సరిగా ఉత్తరమిచ్చితివి; ఆలాగు చేయుము అప్పుడు జీవించెదవని అతనితో చెప్పెను.
లేవీయకాండము 18:5

దేవుని సత్యాన్ని కేవలం ఎరిగి ఉండడం, లేక దాన్ని నోటితో వల్లించడం ఎవరికీ శాశ్వత జీవాన్ని ఇవ్వదు. రోమీయులకు 2:13; యాకోబు 1:22-25 పోల్చి చూడండి. ఈ మనిషి తనకు తెలిసిన సత్యాన్ని ఆచరణలో పెట్టలేదు (రోమీయులకు 3:23). మనుషులు ఇది చేస్తే జీవిస్తారు, కానీ చెయ్యరు.

29. అయితే తాను నీతిమంతుడైనట్టు కనబరచుకొనగోరి, అతడు అవును గాని నా పొరుగువాడెవడని యేసునడి గెను.

అనేకమంది మనుషులు చేసే పెద్ద తప్పు ఇదే. లూకా 16:15 చూడండి. సహజంగా తాము ఏమిటో అంతకన్నా మంచివారుగా మనుషులు తమ గురించి అనుకోవాలని చూస్తారు. తాము పాపులమనీ, దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించలేని నిస్సహాయులమనీ ఒప్పుకునేందుకు ఇష్టపడరు. ఎవరైనా సరే తనను న్యాయవంతుడుగా ఎంచడం మాని, దేవుని ఎదుట తన దోషాన్ని ఒప్పుకోవాలి. అంతవరకు ఆశాభావానికి అతనికి ఆధారం ఏమీ లేదు (రోమీయులకు 3:19-20).

30. అందుకు యేసు ఇట్లనెనుఒక మనుష్యుడు యెరూషలేము నుండి యెరికోపట్టణమునకు దిగి వెళ్లుచు దొంగల చేతిలో చిక్కెను; వారు అతని బట్టలు దోచుకొని, అతని కొట్టి కొరప్రాణముతో విడిచి

లూకా ఒక్కడే ఈ ఉదాహరణ రాశాడు. పైపైన చూస్తే పొరుగువాడు, ప్రేమ అంటే ఏమిటో ఇది తెలియ జేస్తున్నది. ధర్మశాస్త్ర పండితుడు అడిగిన రెండో ప్రశ్నకు జవాబిస్తున్నది. అయితే అతని మొదటి ప్రశ్నకు (వ 25) జవాబిచ్చే మరింత లోతైన భావం ఇందులో దాగి ఉండవచ్చు. ఆ ప్రశ్నకు ఈ ఉదాహరణ ద్వారా జవాబు ఇవ్వకపోతే యేసు అసలు ఆ ప్రశ్నకు ఇక్కడ జవాబియ్యలేదనే అనుకోవాలి. కానీ మనం అలా అనుకోవచ్చా? అయితే ఈ ఉదాహరణలో ఆధ్యాత్మిక అర్థాలను చెప్పేటప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని వివరించి నొక్కి చెప్పడం కూడా వివేకం కాకపోవచ్చు. మత్తయి 13:18-23 నోట్స్ చూడండి. జెరుసలం సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 800 మీటర్లు ఎగువన ఉంది. యెరికో అక్కడికి 27 కి మీ దూరాన సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 250 మీటర్లు దిగువన ఉంది. జెరుసలం మహా రాజైన దేవుని నగరం (మత్తయి 5:35). యెరికో శాపం కింద ఉన్న నగరం (యెహోషువ 6:26). యెరికోకు వెళ్ళే ఏటవాలుగా బండ రాళ్ళతో ఉన్న దారిలో దోపిడీ దొంగలు పొంచి ఉండేందుకు వీలైన తావులు ఉన్నాయి. ఈ లోకం బండరాళ్ళ మయంగా ఉన్న ప్రదేశం. సైతాను, వాడి దాసులు మనుషుల దగ్గర ఉన్నదంతా దోచుకోవాలని పొంచి ఉన్నారు (యోహాను 8:44; 1 పేతురు 5:8). దేవుడు ఆదిలో మనుషులకిచ్చిన నీతినిజాయితీలను వారు దోచుకొని, మనుషుల్ని తీవ్రంగా గాయపరచి కొనప్రాణంతో వదిలిపోయారు – అంటే భౌతికంగా ప్రాణం ఉంది గానీ ఆధ్యాత్మికంగా కాదు (ఆదికాండము 2:17; ఆదికాండము 3:1-5; ఎఫెసీయులకు 2:1-3).

31. అప్పుడొక యాజకుడు ఆ త్రోవను వెళ్లుట తటస్థించెను. అతడు అతనిని చూచి, ప్రక్కగా పోయెను.

యాజుల గురించి నోట్స్ నిర్గమకాండము 28:1. లేవివారి గురించి సంఖ్యాకాండము 1:47-50 చూడండి. ఈ ఇద్దరిలో ఎవరూ తనలాగా తన పొరుగువాన్ని ప్రేమించలేదు. వేరొక రీతిలో చెప్పాలంటే ఏ ధర్మశాస్త్రానికి ఈ యాజులూ లేవివారూ ప్రతినిధులుగా ఉన్నారో ఆ ధర్మశాస్త్రం సైతానుచేత, చావు దెబ్బలు తిన్న పాపికి ఎలాంటి సహాయమూ చేయలేదు. అపో. కార్యములు 13:38-39; రోమీయులకు 8:3; గలతియులకు 2:16; హెబ్రీయులకు 8:7-8; హెబ్రీయులకు 9:9-10; హెబ్రీయులకు 10:1-4, హెబ్రీయులకు 10:11 చూడండి.

32. ఆలాగుననే లేవీయుడొకడు ఆ చోటికివచ్చి చూచి ప్రక్కగా పోయెను.

33. అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమై పోవుచు, అతడు పడియున్నచోటికి వచ్చి

సమరయవారి గురించి నోట్స్ యోహాను 4:4-9. యూదులు వీరిని చిన్న చూపు చూశారు. వారితో ఎలాంటి సాంగత్యం చేయలేదు. ఈ సమరయవాడు ప్రేమ అంటే ఏమిటో, పొరుగువాడి బాధ్యతలేమిటో చూపించాడు. మనకు ఎవరు ఎదురైతే వాడే మన పొరుగువాడు. అతని జాతి, దేశం, రంగు, మతం ఏదైనా సరే. ఈ వచనాల ఆధ్యాత్మిక భావం వ 25లోని ప్రశ్నకు జవాబిస్తున్నది. ఈ ఉదాహరణలోని మనిషి చనిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. తన ప్రాణం కాపాడు కునేందుకు, తిరిగి తనకు ప్రాణం పోసేందుకు ఏమీ చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. అతడు పూర్తిగా నిస్సహాయుడు. రోమీయులకు 5:6; రోమీయులకు 8:7; ఎఫెసీయులకు 2:4-5 పోల్చి చూడండి. మనుషుల తిరస్కారానికీ ద్వేషానికీ గురి అయిన క్రీస్తును ఈ సమరయవాడు సూచిస్తూ ఉండవచ్చు యెషయా 53:3. క్రీస్తును సమరయవాడు అని కొందరు పిలిచారు కూడా యోహాను 8:48-49. దిక్కులేని పాపులు తమకు తాము చేసుకోలేనిదాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి చేస్తాడు – అంటే వారిని రక్షించి శాశ్వత జీవాన్ని ఇస్తాడు లూకా 19:10; యోహాను 3:16-17; యోహాను 10:27-28.

34. అతనిని చూచి, అతనిమీద జాలిపడి, దగ్గరకుపోయి, నూనెయు ద్రాక్షారసమును పోసి అతని గాయములను కట్టి, తన వాహనముమీద ఎక్కించి యొక పూటకూళ్లవాని యింటికి తీసికొనిపోయి అతని పరామర్శించెను.

35. మరునాడతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూళ్లవానికిచ్చి ఇతని పరామర్శించుము, నీవింకే మైనను ఖర్చు చేసినయెడల నేను మరల వచ్చునప్పుడు అది నీకు తీర్చెదనని అతనితో చెప్పి పోయెను.

36. కాగా దొంగలచేతిలో చిక్కినవానికి ఈ ముగ్గురిలో ఎవడు పొరుగువాడాయెనని నీకు తోచు చున్నది అని యేసు అడుగగా అతడు - అతనిమీద జాలి పడినవాడే అనెను.

ఈ కథలో మరింత లోతైన ఆధ్యాత్మిక అంతరార్థాలు వెతకాలన్న ప్రయత్నంలో ధర్మశాస్త్ర విద్వాంసునికి యేసు ఇచ్చిన వివరణను మరిచిపోకూడదు. ఇది చాలా ఆచరణయుక్తమైన వివరణ. మనం అందరిపట్లా ప్రేమ చూపాలని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. వారు ఎవరైనప్పటికీ అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయపడేందుకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి గానీ ఊరికే క్రీస్తు చెప్పిన ఉదాహరణల అర్థాన్ని చర్చించుకుంటూ కూర్చోవడం కాదు (మత్తయి 5:43-48; యోహాను 13:34; రోమీయులకు 13:8-10; గలతియులకు 6:10; 1 యోహాను 3:16-18).

37. అందుకు యేసు నీవును వెళ్లి ఆలాగు చేయుమని అతనితో చెప్పెను.

38. అంతట వారు ప్రయాణమై పోవుచుండగా, ఆయన యొక గ్రామములో ప్రవేశించెను. మార్త అను ఒక స్త్రీ ఆయనను తన యింట చేర్చుకొనెను.

ఈ గ్రామం బేతనీ, జెరుసలంకు సుమారు 3 కిలోమీటర్లు దూరాన ఉంది. మత్తయి 21:17; యోహాను 11:1 చూడండి.

39. ఆమెకు మరియ అను సహోదరియుండెను. ఈమె యేసు పాదములయొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధవిను చుండెను.

40. మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకొనుటచేత తొందరపడి, ఆయనయొద్దకు వచ్చిప్రభువా, నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచి పెట్టినందున, నీకు చింతలేదా? నాకు సహాయము చేయుమని ఆమెతో చెప్పుమనెను.

మార్కు 4:38. యేసుప్రభువుకు లోకమంతటి గురించి శ్రద్ధ వహించే మనసు, ప్రతి ఒక్కరికీ గొప్ప మేలు జరగాలని కోరే హృదయం ఉన్నాయని తెలియక ఈమె యేసుప్రభువును మందలిస్తున్నది. వంటపని, తాను పడుతున్న కష్టం గురించే ఆమె ఆలోచిస్తున్నది. “నన్ను చూడు, నేనింత కష్టపడుతున్నాను, నువ్వేమో ఎవరూ నాకు సహాయం చేయకుండా అడ్డుపడుతున్నావు” అని ఆమె మాట భావం.

41. అందుకు ప్రభువు మార్తా, మార్తా, నీవనేకమైన పనులను గూర్చి విచార ముకలిగి తొందరపడుచున్నావు గాని అవసరమైనది ఒక్కటే

శారీరికంగా పని చేయడం, భోజనం తయారు చెయ్యడం ఉపయోగం లేనివనీ, అనవసరమనీ యేసు అనడం లేదు. ఏది ప్రాముఖ్యమో చూపిస్తున్నాడు, అంతే. ఆయన వారితో మరి కొద్దికాలమే ఉండబోతున్నాడు. ఉపదేశించవలసిన సత్యం చాలా ఉంది. మరియ ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొంటూ ఉంది. మార్త అయితే ఇతర పనుల్లో పడి అవకాశాన్ని జారవిడుచుకొంటూ ఉంది.

42. మరియ ఉత్తమమైనదానిని ఏర్పరచుకొనెను, అది ఆమె యొద్దనుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

డెబ్బై మంది శిష్యులను పంపారు. (1-16) 
యేసు డెబ్బై మంది శిష్యులను జంటగా పంపాడు, ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి. సువార్త పరిచర్య వ్యక్తులు క్రీస్తును తమ యువరాజుగా మరియు రక్షకునిగా స్వీకరించమని కోరింది. ప్రతిగా, క్రీస్తు, తన ఆత్మ యొక్క సాధికారత ద్వారా, తన అంకితమైన సేవకులను పంపే ప్రతి ప్రదేశానికి నిశ్చయంగా చేరుకుంటాడు. అయితే, దేవుని దయను వృధా చేసేవారికి భయంకరమైన విధి వేచి ఉంది. క్రీస్తు నమ్మకమైన సేవకులను అవహేళనగా విస్మరించి, వారిని చిన్నచూపు మరియు ధిక్కారాన్ని ప్రదర్శించే వారు దేవుని మరియు క్రీస్తును దూషించేవారిగా పరిగణించబడతారు.

క్రీస్తు శిష్యుల ఆశీర్వాదం. (17-24) 
సాతానుపై మన విజయాలన్నీ యేసుక్రీస్తు నుండి మనం పొందిన శక్తి నుండి ఉద్భవించాయి మరియు అతను అన్ని క్రెడిట్లకు అర్హుడు. అయితే, అనేకుల పతనానికి దారితీసిన ఆధ్యాత్మిక గర్వం విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన ప్రభువు చాలా మంది ఆత్మలను రక్షించే అవకాశంలో ఆనందాన్ని పొందాడు, అతను దుఃఖంలో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి అరుదైన సంఘటన. ఆ క్షణంలో అతను సాతాను ఓటమిని చూసినప్పుడు మరియు అతని మంత్రుల విజయాన్ని విన్నప్పుడు, అతను సంతోషించాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ గర్వించదగినవారిని ఎదిరించాడు మరియు వినయస్థులపై దయను ప్రసాదించాడు. మార్గదర్శకత్వం, సహాయం మరియు ఆశీర్వాదం కోసం మనం దేవుని కుమారునిపై ఎంత ఎక్కువగా ఆధారపడతామో, తండ్రి మరియు కొడుకు ఇద్దరినీ మనం బాగా తెలుసుకుంటాం. ఇది దైవిక రక్షకుని యొక్క మహిమను వీక్షించడంలో మరియు అతని మాటలను వినడంలో ఆశీర్వాదాలను పెంపొందించడానికి దారి తీస్తుంది, అలాగే అతని కారణాన్ని మరింతగా కొనసాగించడంలో మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

మంచి సమరిటన్. (25-37) 
నిత్యజీవితం మరియు దాని మార్గం గురించి సాధారణం లేదా ఆలోచన లేకుండా చర్చిస్తున్నప్పుడు, మనం దేవుని పేరును దుర్వినియోగం చేస్తాము. దేవుడు మరియు మన పొరుగువారి పట్ల నిజమైన, ఆధ్యాత్మిక ప్రేమ కృపను మార్చే అనుభవం లేకుండా ఉండదు. అయినప్పటికీ, మానవత్వం యొక్క గర్వించదగిన స్వభావం ఈ నమ్మకాలను తీవ్రంగా ప్రతిఘటించింది.
దయగల సమారిటన్ నుండి సహాయం పొందిన నిరుపేద యూదుడి కథతో యేసు దీనిని వివరించాడు. ఈ అభాగ్యుడు దొంగల బారిన పడి తీవ్ర గాయాలతో మృత్యువు అంచున వదిలేశాడు. అతను తన మిత్రులుగా ఉండవలసిన వారిచే విస్మరించబడ్డాడు, కానీ ఒక సమరయుడు, యూదులు ధిక్కారంగా మరియు అసహ్యించుకునే దేశానికి చెందిన సభ్యుడు, వారితో ఎటువంటి లావాదేవీలు లేవు.
అన్ని వర్గాల ప్రజలను స్వీయ-ఆసక్తి ఎలా నియంత్రిస్తుందో గమనించడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది, ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ఇబ్బంది లేదా ఖర్చును నివారించడానికి అనేక సాకులు చూపుతుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన క్రైస్తవుడు వారి హృదయంలో ప్రేమ యొక్క నియమాన్ని కలిగి ఉంటాడు, క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ వారిలో నివసిస్తుంది మరియు వారి ఆత్మలో క్రీస్తు యొక్క ప్రతిరూపం పునరుద్ధరించబడుతుంది. ఈ ఉపమానం దేశం, పార్టీ లేదా మరేదైనా విభజన యొక్క భేదాలను అధిగమించి, మన పొరుగువారిని మనలాగే ప్రేమించాలనే సూత్రాన్ని అనర్గళంగా తెలియజేస్తుంది. ఇది పాపభరితమైన మరియు దౌర్భాగ్యమైన మానవాళి పట్ల మన రక్షకుడైన దేవుని దయ మరియు ప్రేమను కూడా హైలైట్ చేస్తుంది.
మన విరోధి అయిన సాతాను చేత ధ్వంసమై, గాయపడిన ఈ అభాగ్య యాత్రికుడితో సమానం. పాపం మనపై చాలా హాని కలిగించింది, కానీ దయగల యేసు మనపై దయ చూపాడు. వారు శత్రువుగా మరియు తిరుగుబాటుదారుగా ఉన్నప్పటికీ, యేసు వారి కోసం తనను తాను ప్రేమించి త్యాగం చేశాడని విశ్వాసి గుర్తించాడు. ఈ దయ పొందిన తరువాత, అదే ఉదాహరణను అనుసరించడం ద్వారా వారు దానిని ఇతరులకు విస్తరించమని ప్రోత్సహించబడ్డారు.
కష్టాల్లో మరియు అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం, సహాయం మరియు ఉపశమనాన్ని అందించడం మనలో ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత, మన సామర్థ్యాలలో మరియు మా శక్తికి అనుగుణంగా.

మార్తా మరియు మేరీ ఇంట్లో యేసు. (38-42)
ఇంటి సెట్టింగ్‌లో డెలివరీ చేయబడినప్పుడు అర్థవంతమైన ఉపన్యాసం దాని విలువను ఏదీ కోల్పోదు మరియు స్నేహితులతో మన పరస్పర చర్యలు వారిని వారి ఆత్మల మెరుగుదలకు నడిపించేలా నిర్దేశించబడాలి. క్రీస్తు పాదాల వద్ద కూర్చోవడం ఆయన బోధనలను స్వీకరించడానికి సంసిద్ధతను మరియు వాటి ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఇష్టపడడాన్ని సూచిస్తుంది.
ఖాతాలో, మార్తా క్రీస్తు మరియు అతనితో పాటు వచ్చే అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆమె చర్యలు ప్రభువు పట్ల గౌరవం మరియు ఆమె ఇంటి వ్యవహారాల బాధ్యతాయుత నిర్వహణ రెండింటినీ ప్రదర్శించాయి. అయితే విమర్శలకు ఆస్కారం ఏర్పడింది. సమృద్ధి, వైవిధ్యం మరియు ఖచ్చితత్వంపై దృష్టి సారించి, ఆమె తన సేవా విధుల్లో అతిగా నిమగ్నమైపోయింది. దేవుని సేవించకుండా మరియు మన ఆత్మలను సుసంపన్నం చేసుకోకుండా మనల్ని అడ్డుకున్నప్పుడు ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు ఒక ఉచ్చుగా మారతాయి. సువార్తలో తోటి విశ్వాసులను అలరించడానికి తరచుగా వృధా చేయబడే అనవసరమైన సమయం మరియు వనరులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం నిరుత్సాహపరుస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా ఆమె తప్పిపోయినప్పటికీ, మార్తా తన మొత్తం ప్రవర్తనలో, అత్యంత కీలకమైన విషయాన్ని విస్మరించని నిజమైన విశ్వాసిగా మిగిలిపోయింది. మన సంతోషానికి దేవుని అనుగ్రహం చాలా అవసరం, మరియు క్రీస్తు అందించే రక్షణ మన భద్రతకు ఎంతో అవసరం. ఈ ప్రాధాన్యతలను సమర్థించినప్పుడు, అన్ని ఇతర అన్వేషణలు వాటి సరైన స్థలంలోకి వస్తాయి.
మేరీ మంచి భాగాన్ని ఎంచుకున్నారని యేసు ధృవీకరించాడు, ఆమె చేసిన ఒక అనివార్యమైన విషయం-క్రీస్తు మార్గదర్శకత్వానికి తనను తాను అప్పగించుకోవడం. ఈ ప్రపంచంలోని ఆస్తులు చివరికి మన నుండి తీసుకోబడవచ్చు, కానీ మనం వాటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు అవి ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వవు. మరోవైపు, క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఏదీ మరియు ఎవరూ వేరు చేయలేరు. మనుష్యులు లేదా దయ్యాలు దానిని మన నుండి లాక్కోలేరు మరియు దేవుడు మరియు క్రీస్తు ఎప్పటికీ అలా చేయరు. కాబట్టి మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయంపై శ్రద్ధగా దృష్టి కేంద్రీకరిద్దాం.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |