Luke - లూకా సువార్త 23 | View All

1. అంతట వారందరును లేచి ఆయనను పిలాతునొద్దకు తీసికొనిపోయి

1. পরে তাহারা দল শুদ্ধ সকলে উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের কাছে লইয়া গেল।

2. ఇతడు మా జనమును తిరుగబడ ప్రేరేపించుచు, కైసరునకు పన్నియ్యవద్దనియు, తానే క్రీస్తను ఒక రాజుననియు చెప్పగా మేము వింటిమని ఆయనమీద నేరము మోపసాగిరి.

2. আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট রাজা।

3. పిలాతు నీవు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడుగగా ఆయననీ వన్నట్టే అని అతనితో చెప్పెను.

3. তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? তিনি তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমিই বলিলে।

4. పిలాతు ప్రధాన యాజకులతోను జనసమూహములతోను ఈ మనుష్యుని యందు నాకు ఏ నేరమును కనబడలేదనెను.

4. তখন পীলাত প্রধান যাজকগণকে ও সমাগত লোকদিগকে কহিলেন, আমি এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইতেছি না।

5. అయితే వారు ఇతడు గలిలయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకును యూదయ దేశమందంతట ఉపదేశించుచు ప్రజలను రేపు చున్నాడని మరింత పట్టుదలగా చెప్పిరి.

5. কিন্তু তাহারা আরও জোর করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি সমুদয় যিহূদিয়ায় এবং গালীল অবধি এই স্থান পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া প্রজাদিগকে উত্তেজিত করে।

6. పిలాతు ఈ మాట విని ఈ మనుష్యుడు గలిలయుడా అని అడిగి

6. ইহা শুনিয়া পীলাত জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তি কি গালীলীয়?

7. ఆయన హేరోదు అధికారము క్రింద ఉన్న ప్రదేశపు వాడని తెలిసికొని హేరోదునొద్దకు ఆయనను పంపెను. హేరోదు ఆ దినములలో యెరూషలేములో ఉండెను.

7. পরে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, ইনি হেরোদের অধিকারের লোক, তখন তাঁহাকে হেরোদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, কেননা সেই সময়ে তিনিও যিরূশালেমে ছিলেন।

8. హేరోదు యేసును చూచి మిక్కిలి సంతోషించెను. ఆయననుగూర్చి చాల సంగతులు విన్నందున ఆయన ఏదైనను ఒక సూచక క్రియ చేయగా చూడ నిరీక్షించి, బహుకాలమునుండి ఆయనను చూడగో రెను.

8. যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয়ে শুনিয়াছিলেন, এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার কৃত কোন চিহ্ন দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন।

9. ఆయనను చూచినప్పుడు చాల ప్రశ్నలువేసినను ఆయన అతనికి ఉత్తరమేమియు ఇయ్యలేదు.

9. তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না।

10. ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును నిలువబడి ఆయనమీద తీక్షణముగా నేరము మోపిరి.

10. আর প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা দাঁড়াইয়া উগ্রভাবে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল।

11. హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి, ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి, ఆయనకు ప్రశస్తమైన వస్త్రము తొడిగించి పిలాతునొద్దకు మరల పంపెను.

11. আর হেরোদ ও তাঁহার সেনারা তাঁহাকে তুচ্ছ করিলেন, ও বিদ্রূপ করিলেন, এবং জমকাল পোষাক পরাইয়া তাঁহাকে পীলাতের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইলেন।

12. అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శత్రువులై యుండి ఆ దినముననే యొకనికొకడు మిత్రులైరి.

12. সেই দিন হেরোদ ও পীলাত পরস্পর বন্ধু হইয়া উঠিলেন, কেননা পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে শত্রুভাব ছিল।

13. అంతట పిలాతు ప్రధానయాజకులను అధికారులను ప్రజలను పిలిపించి

13. পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ, অধ্যক্ষগণ ও প্রজাদিগকে একত্র ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,

14. ప్రజలు తిరుగబడునట్లు చేయు చున్నాడని మీరీమనుష్యుని నాయొద్దకు తెచ్చి తిరే. ఇదిగో నేను మీయెదుట ఇతనిని విమర్శింపగా మీ రితని మీద మోపిన నేరములలో ఒక్కటైనను నాకు కనబడ లేదు;

14. তোমরা এ ব্যক্তিকে আমার নিকটে এই বলিয়া আনিয়াছ যে, এ লোককে বিপথে লইয়া যায়; আর দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করিলেও, তোমরা ইহার উপরে যে সকল দোষ আরোপ করিতেছ, তাহার মধ্যে এই ব্যক্তির কোন দোষই পাইলাম না;

15. హేరోదునకు కూడ కనబడలేదు. హేరోదు అతని మాయొద్దకు తిరిగి పంపెను గదా; ఇదిగో మరణ మునకు తగినదేదియు ఇతడు చేయలేదు.

15. আর হেরোদও পান নাই, কেননা তিনি ইহাকে আমাদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়াছেন; আর দেখ, এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করে নাই।

16. కాబట్టి నేనితనిని

16. অতএব আমি ইহাকে শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব।

17. శిక్షించి విడుదల చేయుదునని వారితో చెప్పగా

17. (ঐ পর্ব্বসময়ে তাহাদের জন্য এক জনকে তাঁহার ছাড়িয়া দিতেই হইত।)

18. వారందరు వీనిని చంపివేసి మాకు బరబ్బను విడుదల చేయుమని ఏకగ్రీవముగా కేకలువేసిరి.

18. কিন্তু তাহারা দলশুদ্ধ সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, ইহাকে দূর কর, আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দেও।

19. వీడు పట్టణములో జరిగించిన యొక అల్లరి నిమిత్తమును నరహత్య నిమిత్తమును చెరసాలలో వేయబడినవాడు.

19. নগরের মধ্যে দাঙ্গা ও নরহত্যা হওয়া প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছিল।

20. పిలాతు యేసును విడుదల చేయగోరి వారితో తిరిగి మాటలాడినను.

20. পরে পীলাত যীশুকে মুক্ত করিবার বাসনায় আবার তাহাদের কাছে কথা বলিলেন।

21. వారు వీనిని సిలువవేయుము సిలువవేయుము అని కేకలు వేసిరి.

21. কিন্তু তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও।

22. మూడవ మారు అతడుఎందుకు? ఇతడు ఏ దుష్కార్యము చేసెను? ఇతనియందు మరణమునకు తగిన నేరమేమియు నాకు అగపడలేదు గనుక ఇతని శిక్షించి విడుదల చేతునని వారితో చెప్పెను.

22. পরে তিনি তৃতীয় বার তাহাদিগকে কহিলেন, কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? আমি ইহার প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষই পাই নাই, অতএব ইহাকে শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব।

23. అయితే వారొకే పట్టుగా పెద్ద కేకలువేసి, వీనిని సిలువవేయుమని అడుగగా వారి కేకలే గెలిచెను.

23. কিন্তু তাহারা উচ্চ রবে উগ্র ভাবে চাহিতে থাকিল, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়; আর তাহাদের রব প্রবল হইল।

24. కాగా వారడిగినట్టే జరుగవలెనని పిలాతు తీర్పుతీర్చి

24. তখন পীলাত তাহাদের যাচ্ঞা অনুসারে করিতে আজ্ঞা দিলেন;

25. అల్లరి నిమిత్తమును నరహత్య నిమిత్త మును చెరసాలలో వేయబడియుండినవానిని వారడిగినట్టు వారికి విడుదలచేసి, యేసును వారికిష్టము వచ్చినట్టు చేయుటకు అప్పగించెను.

25. দাঙ্গা ও নরহত্যা প্রযুক্ত কারাবদ্ধ যে ব্যক্তিকে তাহারা চাহিল, তিনি তাহাকে মুক্ত করিলেন, কিন্তু যীশুকে তাহাদের ইচ্ছার অধীনে সমর্পণ করিলেন।

26. వారాయనను తీసికొనిపోవుచుండగా పల్లెటూరినుండి వచ్చుచున్న కురేనీయుడైన సీమోనను ఒకని పట్టుకొని, యేసువెంట సిలువను మోయుటకు అతనిమీద దానిని పెట్టిరి.

26. পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাহাকে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে ক্রুশ রাখিল, যেন সে যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহা বহন করে।

27. గొప్ప జనసమూహమును, ఆయననుగూర్చి రొమ్ముకొట్టు కొనుచు దుఃఖించుచున్న చాలమంది స్త్రీలును ఆయనను వెంబడించిరి.

27. আর অনেক লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; এবং অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা তাঁহার জন্য হাহাকার ও বিলাপ করিতেছিল।

28. యేసు వారివైపు తిరిగియెరూషలేము కుమార్తెలారా, నా నిమిత్తము ఏడ్వకుడి; మీ నిమిత్తమును మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడ్వుడి.

28. কিন্তু যীশু তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ওগো যিরূশালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিও না, বরং আপনাদের এবং আপন আপন সন্তান-সন্ততির জন্য কাঁদ।

29. ఇదిగో గొడ్రాండ్రును కనని గర్భములును పాలియ్యని స్తనములును ధన్యములైనవని చెప్పుదినములు వచ్చుచున్నవి.

29. কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকে বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রীলোকেরা, যাহারা বন্ধ্যা, যাহাদের উদর কখনও প্রসব করে নাই, যাহাদের স্তন কখনও দুগ্ধ দেয় নাই।

30. అప్పుడు మామీద పడుడని పర్వతములతోను, మమ్ము కప్పుడని కొండలతోను జనులు చెప్పసాగుదురు.
హోషేయ 10:8

30. সেই সময়ে লোকেরা পর্ব্বতগণকে বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ।

31. వారు పచ్చి మ్రానుకే యీలాగు చేసినయెడల ఎండినదానికేమి చేయుదురో అని చెప్పెను.

31. কারণ লোকেরা সরস বৃক্ষের প্রতি যদি এমন করে, তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে?

32. మరి యిద్దరు ఆయనతోకూడ చంపబడుటకు తేబడిరి; వారు నేరము చేసినవారు.

32. আরও দুই জন লোক, দুই জন দুষ্কর্ম্মকারী, হত হইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে নীত হইল।

33. వారు కపాలమనబడిన స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ కుడివైపున ఒకనిని ఎడమవైపున ఒకనిని ఆ నేరస్థులను ఆయనతో కూడ సిలువవేసిరి.
యెషయా 53:12

33. পরে মাথার খুলি নামক স্থানে গিয়া তাহারা তথায় তাঁহাকে এবং সেই দুই দুষ্কর্ম্মকারীকে ক্রুশে দিল, এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ও অন্য জনকে বাম পার্শ্বে রাখিল।

34. యేసు తండ్రీ, వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించుమని చెప్పెను. వారు ఆయన వస్త్రములు పంచుకొనుటకై చీట్లువేసిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:18, యెషయా 53:12

34. তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না। পরে তাহারা তাঁহার বস্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া গুলিবাঁট করিল।

35. ప్రజలు నిలువబడి చూచు చుండిరి; అధికారులునువీడు ఇతరులను రక్షించెను; వీడు దేవుడేర్పరచుకొనిన క్రీస్తు అయిన యెడల తన్నుతాను రక్షించుకొనునని అపహసించిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 22:7

35. লোকসমূহ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। অধ্যক্ষেরাও তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, যদি ও ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, তাঁহার মনোনীত হয়, আপনাকে রক্ষা করুক;

36. అంతట సైనికులు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనకు చిరకనిచ్చి
కీర్తనల గ్రంథము 69:21

36. আর সেনাগণও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, নিকটে গিয়া তাঁহার কাছে অম্লরস লইয়া বলিতে লাগিল,

37. నీవు యూదుల రాజువైతే నిన్ను నీవే రక్షించుకొనుమని ఆయనను అపహసించిరి.

37. তুমি যদি যিহূদীদের রাজা হও, তবে আপনাকে রক্ষা কর।

38. ఇతడు యూదుల రాజని పైవిలాసముకూడ ఆయనకు పైగా వ్రాయబడెను.

38. আর তাঁহার ঊর্দ্ধে এই অধিলিপি ছিল, “এ ব্যক্তি যিহূদীদের রাজা।”

39. వ్రేలాడవేయబడిన ఆ నేరస్థులలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు నీవు క్రీస్తువు గదా? నిన్ను నీవు రక్షించు కొనుము, మమ్మునుకూడ రక్షించుమని చెప్పెను.

39. আর যে দুই দুষ্কর্ম্মকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট? আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর।

40. అయితే రెండవవాడు వానిని గద్దించినీవు అదే శిక్షావిధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా?

40. কিন্তু অন্য জন উত্তর দিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমি ত একই দণ্ড পাইতেছ।

41. మనకైతే యిది న్యాయమే; మనము చేసినవాటికి తగిన ఫలము పొందు చున్నాము గాని యీయన ఏ తప్పిదమును చేయలేదని చెప్పి

41. আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাইতেছি; কারণ যাহা যাহা করিয়াছি, তাহারই সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অপকার্য্য কিছুই করেন নাই।

42. ఆయనను చూచి యేసూ, నీవు నీ రాజ్యము లోనికి వచ్చునప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుమనెను.

42. পরে সে কহিল, যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন।

43. అందు కాయన వానితోనేడు నీవు నాతోకూడ పర దైసులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నా ననెను.

43. তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।

44. అప్పుడు రమారమి మధ్యాహ్నమాయెను. అది మొదలుకొని మూడు గంటలవరకు ఆ దేశమంతటిమీద చీకటి కమ్మెను;
ఆమోసు 8:9

44. তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল।

45. సూర్యుడు అదృశ్యుడాయెను; గర్భా లయపు తెర నడిమికి చినిగెను.
నిర్గమకాండము 26:31-33, నిర్గమకాండము 36:35, ఆమోసు 8:9

45. সূর্য্যের আলো রহিল না, আর মন্দিরের তিরস্করিণী মাঝামাঝি চিরিয়া গেল।

46. అప్పుడు యేసు గొప్ప శబ్దముతో కేకవేసి - తండ్రీ, నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాననెను. ఆయన యీలాగు చెప్పి ప్రాణము విడిచెను.
కీర్తనల గ్రంథము 31:5

46. আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি; আর এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

47. శతాధిపతి జరిగినది చూచి ఈ మనుష్యుడు నిజముగా నీతిమంతుడై యుండెనని చెప్పి దేవుని మహిమపరచెను.

47. যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করিয়া কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক ছিলেন।

48. చూచుటకై కూడివచ్చిన ప్రజలందరు జరిగిన కార్యములు చూచి, రొమ్ము కొట్టు కొనుచు తిరిగి వెళ్లిరి.

48. আর যে সমস্ত লোক এই দৃশ্য দেখিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল, তাহারা যাহা যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

49. ఆయనకు నెళవైనవారందరును, గలిలయనుండి ఆయనను వెంబ డించిన స్త్రీలును దూరముగా నిలుచుండి వీటిని చూచుచుండిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 38:11, కీర్తనల గ్రంథము 88:8

49. আর তাঁহার পরিচিত সকলে, এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সঙ্গে গালীল হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিতেছিলেন।

50. అరిమతయియ అను యూదుల పట్టణపు సభ్యుడైన యోసేపు అను ఒకడుండెను.

50. আর দেখ, যোষেফ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্ত্রী, এক জন সৎ ও ধার্ম্মিক লোক,

51. అతడు సజ్జనుడును నీతిమంతుడునై యుండి వారి ఆలోచనకును వారు చేసిన పనికిని సమ్మతింపక దేవుని రాజ్యముకొరకు కనిపెట్టు చుండినవాడు.

51. এই ব্যক্তি উহাদের মন্ত্রণাতে ও ক্রিয়াতে সম্মত হন নাই; তিনি যিহূদীদের অরিমাথিয়া নগরের লোক; তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

52. అతడు పిలాతునొద్దకు వెళ్లి, యేసు దేహము (తనకిమ్మని) అడుగుకొని

52. এই ব্যক্তি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন;

53. దానిని క్రిందికి దించి, సన్నపు నారబట్టతో చుట్టి, తొలిచిన రాతి సమాధిలో ఉంచెను. అందులో ఎవడును అంతకు మునుపెప్పుడును ఉంచబడలేదు.

53. পরে তাহা নামাইয়া সরু চাদরে জড়াইলেন, এবং শৈলে খোদিত এমন এক কবরমধ্যে তাঁহাকে রাখিলেন, যাহাতে কখনও কাহাকেও রাখা যায় নাই।

54. ఆ దినము సిద్ధపరచు దినము; విశ్రాంతి దినారంభము కావచ్చెను.

54. সেই দিন আয়োজনের দিন, এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ সন্নিকট হইতেছিল।

55. అప్పుడు గలిలయనుండి ఆయనతో కూడ వచ్చిన స్త్రీలు వెంట వెళ్లి ఆ సమాధిని, ఆయన దేహము ఏలాగుంచబడెనో చూచి

55. আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সহিত গালীল হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর, এবং কি প্রকারে তাঁহার দেহ রাখা যায়,

56. తిరిగి వెళ్లి, సుగంధ ద్రవ్యములను పరిమళ తైలములను సిద్ధపరచి, ఆజ్ఞచొప్పున విశ్రాంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి.
నిర్గమకాండము 12:16, నిర్గమకాండము 20:10, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:14

56. তাহা দেখিলেন; পরে ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিলেন।Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Luke - లూకా సువార్త 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పిలాతు ముందు క్రీస్తు. (1-5) 
సాయుధ దళాలకు మరియు మన ప్రభువు అనుచరులకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని పిలాతు గ్రహించాడు. అయినప్పటికీ, పిలాతు అమాయకత్వం యొక్క ధృవీకరణతో కదిలిపోకుండా మరియు అమాయకుల రక్తాన్ని చిందించడంలో వారు దోషులు కావచ్చో ఆలోచించడం కంటే, యూదులు మరింత ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. ప్రభువు, తన జ్ఞానంలో, వారి స్వంత కోరికలను అనుసరించే వారి ద్వారా కూడా విజయవంతమైన ఫలితాన్ని సాధించాడు. పర్యవసానంగా, అన్ని వర్గాలు ఐక్యమై, మన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసే యేసు యొక్క నిర్దోషిత్వాన్ని ధృవీకరిస్తాయి.

హేరోదుకు ముందు క్రీస్తు. (6-12) 
హేరోదు గలిలయలో యేసు గురించి అనేక నివేదికలు విన్నాడు మరియు ఉత్సుకతతో అతనిని చూడాలని ఆత్రంగా కోరుకున్నాడు. నిరాశాజనకమైన ఉపశమనం కోసం ఒక అద్భుతాన్ని వెతుకుతున్న అత్యల్ప బిచ్చగాడు కూడా ఎప్పుడూ వెనక్కి తగ్గలేదు, కానీ ఈ దురహంకార పాలకుడు, కేవలం తన ఉత్సుకతను సంతృప్తిపరచడం కోసం ఒక అద్భుతాన్ని వెతుకుతున్నాడు, తిరస్కరించబడ్డాడు. గలిలీలో క్రీస్తును మరియు అతని అసాధారణ కార్యాలను చూసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అతను చూడకూడదని ఎంచుకున్నాడు, ఇప్పుడు, అతను వాటిని చూడాలనుకున్నప్పుడు, అతను చూడలేడనే సరైన పరిశీలనకు దారితీసింది. హేరోదు యేసును పిలాతు వద్దకు తిరిగి పంపాడు, దుష్ట వ్యక్తుల మధ్య పొత్తులు తరచుగా తప్పు చేయడంలో భాగస్వామ్య నిబద్ధత నుండి ఎలా ఉత్పన్నమవుతాయో వివరిస్తూ. వారి ఉమ్మడి మైదానం సాధారణంగా దేవుని పట్ల శత్రుత్వం మరియు క్రీస్తు పట్ల అసహ్యం మాత్రమే.

బరబ్బా క్రీస్తుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. (13-25) 
మానవ అసమ్మతిని ఎదుర్కొనే భయం తరచుగా చాలా మందిని సందిగ్ధంలో చిక్కుకుంటుంది, ఇబ్బందులను నివారించడానికి వారి స్వంత నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా అన్యాయంగా ప్రవర్తించేలా వారిని బలవంతం చేస్తుంది. పిలాతు యేసు నిర్దోషిని ప్రకటించి, ఆయనను విడిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పటికీ, అతను గుంపును సంతోషపెట్టే ఒత్తిడికి లొంగిపోయి అతనిని తప్పు చేసిన వ్యక్తిగా శిక్షించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. యేసులో తప్పు కనిపించకపోతే, ప్రశ్న తలెత్తుతుంది: అతన్ని ఎందుకు శిక్షించాలో? చివరికి, పిలాతు ఒప్పుకుంటాడు; ప్రబలమైన ప్రభావాన్ని ఎదిరించే ధైర్యం లేకపోవడంతో, అతను ప్రజల ఇష్టానుసారం శిలువ వేయడానికి యేసును అప్పగిస్తాడు.

క్రీస్తు జెరూసలేం నాశనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. (26-31) 
దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల అయిన ఆశీర్వదించబడిన యేసును ఇక్కడ మనం సాక్ష్యమిచ్చాము, బలి కోసం గొర్రెపిల్ల వలె వధకు దారితీసింది. అతను నిందలు మరియు దూషణలను భరించినప్పటికీ, కొందరు జాలి చూపించారు. అయితే, క్రీస్తు మరణం అతని ప్రత్యర్థులపై అతని విజయాన్ని మరియు విజయాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది మన విమోచనగా మారింది, అతని త్యాగం ద్వారా శాశ్వత జీవితాన్ని పొందుతుంది. ఆయన గురించి దుఃఖించే బదులు, ఆయన మరణానికి కారణమైన మన పాపాల గురించి, మన పిల్లల పాపాల గురించి విలపిద్దాం. అతని ప్రేమను విస్మరించడం మరియు అతని కృపను తిరస్కరించడం ద్వారా మనపై మనం తెచ్చుకోగల కష్టాలకు మనం భయపడాలి.
దేవుడు యేసును పాపానికి బలి అర్పించిన తీవ్రమైన బాధలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే, తమను తాము ఎండిన చెట్టుగా చేసుకుని, అవినీతి మరియు దుష్ట తరాన్ని రూపొందించుకుని, తమను తాము విలువలేని వారిగా మార్చుకునే వారికి ఏమి జరుగుతుందో ఆలోచించాలి. యేసు యొక్క తీవ్రమైన బాధలు దేవుని న్యాయం పట్ల మనలో విస్మయాన్ని కలిగించాలి. అత్యంత నీతిమంతులైన సెయింట్స్ కూడా, క్రీస్తుతో పోల్చినప్పుడు, పొడి చెట్లను పోలి ఉంటారు. అతను, పరిపూర్ణుడు, బాధను అనుభవిస్తే, అసంపూర్ణుడు ఏమి ఆశించగలడు? పశ్చాత్తాపం చెందని పాపులకు రాబోయే శాపం క్రీస్తు బాధల ద్వారా నొక్కిచెప్పబడింది, ఇది మొండిగా అతిక్రమించే వారికి హెచ్చరికగా ఉపయోగపడుతుంది.

శిలువ వేయడం, పశ్చాత్తాపపడిన దుర్మార్గుడు. (32-43) 
సిలువకు అతికించబడిన తరువాత, యేసు వెంటనే తన సిలువకు కారణమైన వారి కోసం ప్రార్థన చేసాడు. పాప క్షమాపణ పొందడం కోసం అతను తన జీవితాన్ని అర్పించిన ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం, మరియు ఇది అతని ప్రార్థన యొక్క దృష్టి. ఇద్దరు దొంగల మధ్య ఉంచబడిన, శిలువ వేయడం సువార్త సందేశం మానవాళిపై చూపే విభిన్న ప్రభావాలను వివరించింది. ఒక నేరస్థుడు చివరి వరకు పశ్చాత్తాపపడకుండా ఉండిపోయాడు, బాహ్య సమస్యల వల్ల మాత్రమే చెడ్డ హృదయాన్ని మార్చలేమని నిరూపించాడు. అయితే, మరొకటి ఆలస్యంగా మెత్తబడడాన్ని-చివరి నిమిషంలో రక్షించడాన్ని అనుభవించింది మరియు దైవిక దయకు సాక్ష్యంగా మారింది.
ఆఖరి క్షణాల వరకు పశ్చాత్తాపాన్ని ఆలస్యం చేయడం లేదా చివరి నిమిషంలో దయపై ఆధారపడటం కోసం ఇది ఒక ఆమోదంగా తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు. నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఎప్పుడూ ఆలస్యం కాదు, కానీ ఆలస్యంగా పశ్చాత్తాపం చెందడం చాలా అరుదు. మరణ సమయంలో పశ్చాత్తాపం కోసం సమయం ఉంటుందని ఎవరూ ఖచ్చితంగా చెప్పలేనప్పటికీ, పశ్చాత్తాపపడిన దొంగకు మంజూరు చేయబడిన ప్రయోజనాలు విశ్వవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉండవు.
పశ్చాత్తాపపడిన ఈ దొంగ కేసు అసాధారణమైనది, అతనిపై దేవుని దయ యొక్క అసాధారణ ప్రభావాలలో స్పష్టమైంది. క్రీస్తు వలె అదే భయంకరమైన పరిస్థితులను సహించినప్పటికీ, అతను ఇతర నేరస్థుడిని క్రీస్తును దూషించినందుకు మందలించాడు, తనకు తగిన శిక్షను అంగీకరించాడు మరియు యేసు నిర్దోషిత్వాన్ని విశ్వసించాడు. అతని విశ్వాసం మరణానంతర జీవితంపై నమ్మకం మరియు దానిలో ఆనందం కోసం కోరిక వరకు విస్తరించింది-ఇతర దొంగ చేసినట్లుగా కేవలం సిలువ నుండి విముక్తిని కోరుకోవడం మాత్రమే కాదు. "ప్రభూ, నన్ను గుర్తుంచుకో" అనే అతని అభ్యర్ధనలోని వినయం నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని ఉదహరిస్తుంది, ఇది అతని పరిస్థితుల పరిమితుల్లో పశ్చాత్తాపం యొక్క ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
సిలువపై కూడా, క్రీస్తు సింహాసనంపై ప్రదర్శించిన అదే దయను ప్రదర్శించాడు. వేదన మధ్యలో, అతను పశ్చాత్తాపపడిన ఆత్మపై కనికరం చూపించాడు. ఈ దయ యొక్క చర్య యేసు మరణం యొక్క ఉద్దేశ్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది-పశ్చాత్తాపపడే, విధేయులైన విశ్వాసులందరికీ పరలోక రాజ్యాన్ని తెరవడం. స్క్రిప్చర్‌లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణ అయితే, ఇది ఎవరినైనా నిరాశపరచకుండా మరియు స్వీయ-నిరాశను నిరుత్సాహపరచకుండా ఒక పాఠంగా పనిచేస్తుంది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ ఉదాహరణను ఇతర దొంగ యొక్క కఠినమైన అవిశ్వాసంతో పోల్చడం ద్వారా దుర్వినియోగాన్ని నివారించడం చాలా కీలకం, ప్రజలు జీవించేటప్పుడు తరచుగా చనిపోతారనే సాధారణ సూత్రాన్ని నొక్కి చెప్పారు.

క్రీస్తు మరణం. (44-49)
ఇక్కడ, క్రీస్తు మరణం యొక్క లోతైన ప్రాముఖ్యతను మనం దాని చుట్టూ ఉన్న విశేషమైన సంఘటనల ద్వారా హైలైట్ చేసాము మరియు అతని ఆత్మ నిష్క్రమించే క్షణాన్ని గుర్తించిన పదాల ద్వారా ఆయన ఉత్తీర్ణత విశదీకరించబడింది. అతని స్వచ్ఛంద త్యాగం నిజమైన పశ్చాత్తాపం మరియు మార్పిడి ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. రక్షకునికి హాని కలిగించేవారిని తిరస్కరించడం ద్వారా, సమశీతోష్ణ, న్యాయబద్ధమైన మరియు భక్తితో కూడిన ఉనికిని నడిపించడం ద్వారా మరియు మన విమోచనం కోసం తనను తాను త్యాగం చేసి, తిరిగి పైకి లేచిన వ్యక్తి యొక్క సేవకు మన సామర్థ్యాలను అంకితం చేయడం ద్వారా దేవుణ్ణి గౌరవించటానికి ప్రయత్నిస్తాము.

క్రీస్తు సమాధి. (50-56)
చాలా మంది వ్యక్తులు, బాహ్యంగా తమ విశ్వాసాలను ప్రకటించకపోయినప్పటికీ, అరిమథియాకు చెందిన జోసెఫ్‌తో సమానంగా ఉంటారు-అవసరం వచ్చినప్పుడు గొప్ప ప్రదర్శనలు చేసే వారి కంటే నిజమైన సహాయం అందించడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు. రాబోయే సబ్బాత్ ద్వారా ప్రేరేపించబడిన క్రీస్తు యొక్క త్వరిత ఖననం, దుఃఖం అవసరమైన చర్యలకు ఆటంకం కలిగించకూడదనే సూత్రాన్ని వివరిస్తుంది. తమ ప్రభువును కోల్పోయినందుకు దుఃఖం మధ్యలో కూడా, పవిత్రమైన సబ్బాత్ కోసం సిద్ధం కావాలని పిలుపు ఉంది. సబ్బాత్ సమీపిస్తున్నందున, సంసిద్ధత అవసరం. మన ప్రాపంచిక బాధ్యతలు మన సబ్బాత్ విధులకు ఆటంకం కలిగించని విధంగా నిర్వహించబడాలి మరియు మన ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం వాటిని నెరవేర్చడంలో మనల్ని ముందుకు నడిపించాలి. మన నిశ్చితార్థాలు లేదా భావోద్వేగ స్థితితో సంబంధం లేకుండా, ప్రభువు దినం యొక్క పవిత్రత కోసం స్థిరంగా ఏర్పాట్లు చేద్దాం మరియు దానిని పాటిద్దాం, అది విశ్రాంతి మరియు ఆరాధన దినంగా ఉండేలా చూసుకుందాం.Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |