Acts - అపొ. కార్యములు 28 | View All

1. మేము తప్పించుకొనిన తరువాత ఆ ద్వీపము మెలితే అని తెలిసికొంటిమి.

1. ಅವರು ಪಾರಾದಾಗ ಆ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರು ಮೆಲೀತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡರು.

2. అనాగరికులగు ఆ ద్వీపవాసులు మాకు చేసిన ఉపచార మింతంతకాదు. ఏలాగనగా, అప్పుడు వర్షము కురియుచు చలిగా ఉన్నందునవారు నిప్పురాజబెట్టి మమ్మును అందరిని చేర్చుకొనిరి.

2. ಅಲ್ಲಿಯ ಅನಾಗರಿಕ ಜನರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ದಯೆಯು ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು; ಆ ಸಮಯ ದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೂ ಚಳಿಯೂ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.

3. అప్పుడు పౌలు మోపెడు పుల్లలేరి నిప్పులమీద వేయగా ఒక సర్పము కాకకు బయటికి వచ్చి అతని చెయ్యిపట్టెను

3. ಪೌಲನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಾವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಷ ಸರ್ಪವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.

4. ఆ ద్వీపవాసులు ఆ జంతువతని చేతిని వ్రేలాడుట చూచినప్పుడు నిశ్చయముగా ఈ మనుష్యుడు నరహంతకుడు; ఇతడు సముద్రమునుండి తప్పించుకొనినను న్యాయమాతనిని బ్రదుకనియ్యదని తమలో తాము చెప్పు కొనిరి.

4. ಆ ವಿಷಜಂತು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಜೋತಾಡುವದನ್ನು ಆ ಅನಾಗರಿಕರು ನೋಡಿ--ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡರೂ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಇವನನ್ನು ಬದುಕಗೊಡಿಸು ವದಿಲ್ಲ. ಇವನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಪಾತಕನು ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

5. అతడైతే ఆ విషజంతువును అగ్నిలో జాడించి వేసి, యే హానియు పొందలేదు.

5. ಆಗ ಅವನು ಆ ಜಂತನ್ನು ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಝಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು; ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

6. వారతని శరీరము వాచునో లేక అతడు అకస్మాత్తుగా పడిచచ్చునో అని కనిపెట్టుచుండిరి. చాలసేపు కనిపెట్టుచుండిన తరువాత అతనికి ఏ హానియు కలుగకుండుట చూచి ఆ అభిప్రాయము మాని ఇతడొక దేవత అని చెప్పసాగిరి.

6. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಬಾತುಹೋದಾನು ಇಲ್ಲವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸತ್ತುಬಿದ್ದಾನು ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರು; ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಅವನಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನೊಬ್ಬ ದೇವರೆಂ

7. పొప్లి అను ఒకడు ఆ ద్వీపములో ముఖ్యుడు. అతనికి ఆ ప్రాంతములలో భూములుండెను. అతడు మమ్మును చేర్చుకొని మూడు దినములు స్నేహ భావముతో ఆతిథ్య మిచ్చెను.

7. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಲಿಯ ಎಂಬ ಆ ದ್ವೀಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು; ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ದನು.

8. అప్పుడు పొప్లియొక్క తండ్రి జ్వరముచేతను రక్తభేదిచేతను బాధపడుచు పండుకొని యుండెను. పౌలు అతనియొద్దకు వెళ్లి ప్రార్థనచేసి, అతనిమీద చేతులుంచి స్వస్థపరచెను.

8. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಪ್ಲಿಯನ ತಂದೆಯು ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭೇದಿಯಿಂದಲೂ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿ ದ್ದಾಗ ಪೌಲನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಸಮಾಡಿದನು.

9. ఇది చూచి ఆ ద్వీపములో ఉన్న కడమ రోగులుకూడ వచ్చి స్వస్థత పొందిరి.

9. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿದ್ದ ಬೇರೆಯವರೂ ಬಂದು ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು.

10. మరియు వారు అనేక సత్కారములతో మమ్మును మర్యాద చేసి, మేము ఓడ ఎక్కి వెళ్లినప్పుడు మాకు కావలసిన వస్తువులు తెచ్చి ఓడలో ఉంచిరి.

10. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು; ನಾವು ಹೊರಟಾಗ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯ ವಾದವುಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು.

11. మూడు నెలలైన తరువాత, ఆ ద్వీపమందు శీతకాల మంతయు గడపిన అశ్వినీ చిహ్నముగల అలెక్సంద్రియ పట్టణపు ఓడ ఎక్కి బయలుదేరి

11. ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶೀತಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಯ ಚಿನ್ಹೆ ಇದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರಿಯದ ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಾವು ಹೊರಟೆವು.

12. సురకూసైకి వచ్చి అక్కడ మూడు దినములుంటిమి.

12. ತರುವಾಯ ಸುರಕೂಸಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸಗಳು ಇದ್ದೆವು.

13. అక్కడనుండి చుట్టు తిరిగి రేగియుకు వచ్చి యొక దినమైన తరువాత దక్షిణపు గాలి విసరుటవలన మరునాడు పొతియొలీకి వచ్చితివిు.

13. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ರೇಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು; ಒಂದು ದಿವಸವಾದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಾಗ ಮರುದಿನ ನಾವು ಪೊತಿಯೋಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆವು.

14. అక్కడ సహోదరులను మేము చూచినప్పుడు వారు తమ యొద్ద ఏడు దినములుండవలెనని మమ్మును వేడుకొనిరి. ఆ మీదట రోమాకు వచ్చితివిు.

14. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹೋದರರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಳು ದಿವಸ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಹೀಗೆ ನಾವು ರೋಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆವು.

15. అక్కడనుండి సహోదరులు మా సంగతి విని అప్పీయా సంతపేట వరకును త్రిసత్రములవరకును మమ్మును ఎదుర్కొనుటకు వచ్చిరి. పౌలు వారిని చూచి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను.

15. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಯ ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿಛತ್ರದ ವರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೌಲನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಗೊಂಡನು.

16. మేము రోమాకు వచ్చినప్పుడు పౌలు తనకు కావలి యున్న సైనికులతో కూడ ప్రత్యేకముగా ఉండుటకు సెలవు పొందెను.

16. ನಾವು ರೋಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾವಲುಗಾರರ ನಾಯಕನಿಗೆ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಸೆರೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ದನು; ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೊಂದಿಗೆ ಪೌಲನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಹೊಂದಿದನು.

17. మూడు దినములైన తరువాత అతడు యూదులలో ముఖ్యులైనవారిని తనయొద్దకు పిలిపించెను. వారు కూడి వచ్చినప్పుడతడు సహోదరులారా, నేను మన ప్రజలకైనను పితరుల ఆచారములకైనను ప్రతికూలమైనది ఏదియు చేయకపోయినను, యెరూషలేములోనుండి రోమీయుల చేతికి నేను ఖైదీగా అప్పగించబడితిని.

17. ಮೂರು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದನು. ಅವರು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ--ಜನರೇ, ಸಹೊ ದರರೇ, ಜನರಿಗಾಗಲೀ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಆಚಾರಗಳಿ ಗಾಗಲೀ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವದನ್ನೂ ಮಾಡ ದಿದ್ದರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ರೋಮ್ನವರ ಕೆ

18. వీరు నన్ను విమర్శ చేసి నాయందు మరణమునకు తగిన హేతువేదియు లేనందున నన్ను విడుదల చేయగోరిరి గాని

18. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿ ದ್ದರು.

19. యూదులు అడ్డము చెప్పినందున నేను కైసరు ఎదుట చెప్పుకొందునన వలసి వచ్చెను. అయినను ఇందువలన నా స్వజనముమీద నేరమేమియు మోపవలెనని నా అభిప్రాయము కాదు;

19. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಕೈಸರನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆನು; ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

20. ఈ హేతువుచేతనే మిమ్మును చూచి మాటలాడవలెనని పిలిపించితిని; ఇశ్రాయేలుయొక్క నిరీక్షణ కోసము ఈ గొలుసుతో కట్టబడియున్నానని వారితో చెప్పెను.

20. ಈ ಕಾರಣ ದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದೆನು; ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21. అందుకు వారు యూదయనుండి నిన్ను గూర్చి పత్రికలు మాకు రాలేదు; ఇక్కడికి వచ్చిన సహోదరులలో ఒక్కడైనను నిన్నుగూర్చి చెడుసంగతి ఏదియు మాకు తెలియ పరచను లేదు, మరియు ఎవరును చెప్పుకొనను లేదు.

21. ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ--ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೂದಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಯಾವನೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನೂ ತೋರಿಸ ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

22. అయినను ఈ విషయమై నీ అభిప్రాయము నీవలన విన గోరుచున్నాము; ఈ మతభేదమునుగూర్చి అంతట ఆక్షేపణ చేయుచున్నారు ఇంతమట్టుకు మాకు తెలియుననిరి.

22. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇನೆಂದು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು ತ್ತೇವೆ; ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪಂಗಡದ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂಬದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23. అతనికి ఒక దినము నియమించి, అతని బసలోనికి అతనియొద్దకు అనేకులు వచ్చిరి. ఉదయమునుండి సాయంకాలమువరకు అతడు దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి పూర్తిగా సాక్ష్యమిచ్చుచు, మోషే ధర్మశాస్త్రములోనుండియు ప్రవక్తలలోనుండియు సంగతులెత్తి యేసునుగూర్చి వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒప్పించుచుండెను.

23. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ದಾಗ ಅನೇಕರು ಅವನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು; ಆಗ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೋಶೆಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಂದಲೂ ಯೇಸು ವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದನು.

24. అతడు చెప్పిన సంగతులు కొందరు నమ్మిరి, కొందరు నమ్మకపోయిరి.

24. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ನಂಬಿ ದರು; ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು.

25. వారిలో భేదాభిప్రాయములు కలిగినందున పౌలు వారితో ఒక మాట చెప్పిన తరువాత వారు వెళ్లిపోయిరి. అదేదనగా.

25. ಹೀಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾದಾಗ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ--ಯೆಶಾಯನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ--

26. మీరు వినుట మట్టుకు విందురు గాని గ్రహింపనే గ్రహింపరు; చూచుట మట్టుకు చూతురు గాని కాననే కానరని యీ ప్రజలయొద్దకు వెళ్లి చెప్పుము.
యెషయా 6:9-10

26. ನೀವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸುವದಿಲ್ಲ; ನೋಡಿದರೂ ನೋಡಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ;

27. ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి చెవులార విని మనస్సార గ్రహించి నా వైపు తిరిగి నావలన స్వస్థత పొందకుండునట్లు వారి హృదయము క్రొవ్వియున్నది. వారు చెవులతో మందముగా విని కన్నులు మూసికొనియున్నారు అని పరిశుద్ధాత్మ యెషయా ప్రవక్తద్వారా మీ పితరులతో చెప్పిన మాట సరియే.
యెషయా 6:9-10

27. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದದಂತೆಯೂ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ ದಂತೆಯೂ ಈ ಜನರ ಹೃದಯವು ಕೊಬ್ಬೇರಿತು; ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾದವು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

28. కాబట్టి దేవునివలననైన యీ రక్షణ అన్యజనులయొద్దకు పంపబడి యున్నదని మీరు తెలిసికొందురు గాక,
కీర్తనల గ్రంథము 67:2, కీర్తనల గ్రంథము 98:3, యెషయా 40:5

28. ಆದಕಾರಣ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುವರು ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಂದನು.

29. వారు దాని విందురు.

29. ಅವನು ಈ ಮಾತುಗಳ ನ್ನಾಡಿದಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊರಟುಹೊಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ತರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.

30. పౌలు రెండు సంవత్సరములు పూర్తిగా తన అద్దె యింట కాపురముండి, తనయొద్దకు వచ్చువారినందరిని సన్మానించి

30. ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಎರಡು ವರಷವಿದ್ದು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರ ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.ಅವನು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ದೊಂದಿಗೆ ದೇವರರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

31. ఏ ఆటంకమును లేక పూర్ణ ధైర్యముతో దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి ప్రకటించుచు, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునుగూర్చిన సంగతులు బోధించుచు ఉండెను.

31. ಅವನು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ದೊಂದಿಗೆ ದೇವರರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Acts - అపొ. కార్యములు 28 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

మెలిటా వద్ద పాల్ దయతో స్వీకరించాడు. (1-10) 
అపరిచితులను స్నేహితులుగా మార్చే శక్తి దేవునికి ఉంది, ముఖ్యంగా కష్ట సమయాల్లో. తరచుగా, తమ సాధారణ మర్యాద కోసం చిన్నచూపు చూసే వారు మెరుగుపెట్టిన బాహ్య భాగాల కంటే ఎక్కువ నిజమైన స్నేహపూర్వకతను ప్రదర్శిస్తారు. అన్యజనులు లేదా అనాగరికులుగా పరిగణించబడే వ్యక్తుల ప్రవర్తన తరచుగా క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే నాగరిక దేశాలలోని వారి లోపాలను బహిర్గతం చేస్తుంది.
కథనంలో, స్థానికులు మొదట్లో పాల్ హంతకుడు అని విశ్వసించారు, మరియు వారు ప్రతీకారం కోరుకునే దైవిక న్యాయం యొక్క అభివ్యక్తిగా వైపర్ యొక్క రూపాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. ప్రపంచాన్ని పరిపాలించే మరియు ప్రతి సంఘటనను నిర్దేశించే దేవుడిపై వారి నమ్మకం, ఎంత చిన్నదైనా, యాదృచ్ఛికంగా ఏమీ జరగదనే నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పాపం మరియు దాని పర్యవసానాల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని కూడా వారు అంగీకరిస్తారు, చెడు చేసేవారిని చెడుగా వెంబడిస్తారని మరియు సద్గుణ మరియు దుష్ట కార్యాలు రెండూ చివరికి దేవుని నుండి వాటి యోగ్యతను పొందుతాయని అర్థం చేసుకుంటారు.
తప్పు చేసినందుకు అన్ని శిక్షలు ఈ జీవితంలోనే జరుగుతాయని ప్రజలలో ఒక అపోహ ఉంది, ఇది దైవిక ద్యోతకం ద్వారా విరుద్ధంగా ఉంది. నిజమేమిటంటే, వెల్లడైనట్లుగా, దేవుని ఉనికిని మరియు దైవిక ప్రావిడెన్స్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఈ ప్రపంచంలో కొందరిని ఉదాహరణగా చూపినప్పటికీ, చాలా మంది తప్పు చేసినవారు శిక్షించబడరు, భవిష్యత్తులో తీర్పు యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని సూచిస్తారు. అదేవిధంగా, ముఖ్యమైన బాధలను ఎదుర్కొంటున్న వారందరూ చెడ్డవారని భావించడం, వారి విశ్వాసం మరియు సహనాన్ని పరీక్షించడం మరియు బలోపేతం చేయడం కోసం పరీక్షలను సహించే మంచి మరియు నమ్మకమైన వ్యక్తుల వాస్తవికత ద్వారా సవాలు చేయబడింది.
పౌలు ప్రమాదం నుండి విముక్తి పొందడాన్ని కూడా ఈ వృత్తాంతం హైలైట్ చేస్తుంది, విశ్వాసులు అచంచలమైన సంకల్పంతో సాతాను ప్రలోభాలను ఎదిరించేలా చేయడంలో క్రీస్తు దయ యొక్క బలాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఇతరుల విమర్శలు మరియు నిందలను విస్మరించడం, మరియు వాటిని పవిత్రమైన ధిక్కార భావంతో చూడడం, స్వచ్ఛమైన మనస్సాక్షిని కాపాడుకోవడం, పాల్ వంటి విశ్వాసులు రూపక పాములను అగ్నిలో పడవేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అలాంటి సవాళ్లు విశ్వాసులను అలా అనుమతించినట్లయితే వారి విధి నుండి మాత్రమే అడ్డుకుంటుంది.
ఈ విధంగా, దేవుడు ఈ ప్రజల మధ్య పౌలును ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాడు, సువార్తను స్వీకరించడానికి ఒక అవకాశాన్ని సృష్టించాడు. ప్రభువు తన ప్రజలను ఎక్కడికి నడిపించినా వారి కోసం స్నేహితులను పెంచుతాడు, వారిని బాధలో ఉన్నవారికి ఆశీర్వాద సాధనాలుగా ఉపయోగిస్తాడనే ఆలోచనను కథనం నొక్కి చెబుతుంది.

అతను రోమ్ చేరుకుంటాడు. (11-16) 
ప్రయాణంలో జరిగే సాధారణ సంఘటనలు సాధారణంగా చెప్పుకోదగినవి కావు, కానీ తోటి విశ్వాసులతో సహవాసం చేయడంలో లభించే ఓదార్పు మరియు స్నేహితులు అందించే దయ ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందేందుకు అర్హమైనది. పాల్ విషయానికి వస్తే, రోమ్‌లోని క్రైస్తవులు, అతను ఖైదీగా ఉన్నందున అతనిని అంగీకరించడానికి సిగ్గుపడకుండా లేదా సంకోచించకుండా, గౌరవం ప్రదర్శించడానికి అదనపు శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఇది పౌలుకు ఎంతో ఓదార్పునిచ్చింది మరియు స్నేహితుల దయను దేవునికి ఆపాదించి, అతనికి మహిమను ఇచ్చాడు. మనకు తెలియని ప్రదేశాలలో క్రీస్తు పేరును ధరించి, దేవునికి భయపడి, ఆయనను సేవించే వ్యక్తులను మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మన హృదయాలను పరలోకానికి కృతజ్ఞతగా ఎత్తుకోవడం సముచితం.
కిరీటాలతో అలంకరించబడిన మరియు విజయోత్సవాలను జరుపుకునే రోమ్‌లోకి అనేక మంది ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల యొక్క గొప్ప ప్రవేశాలకు భిన్నంగా, అక్కడ ఒక సద్గురువు ప్రవేశం ఉంది-పాల్, సంకెళ్లలో బందీగా ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ, కేవలం తమ మానవ విజయాల కోసం జరుపుకునే వారి కంటే అతను ప్రపంచానికి గొప్ప ఆశీర్వాదంగా నిరూపించుకున్నాడు. అటువంటి వైరుధ్యం ప్రాపంచిక అనుకూలత యొక్క తాత్కాలిక స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ కథనం ప్రాపంచిక ప్రశంసల విలువను తిరిగి అంచనా వేయడానికి మనకు రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ ఖాతా వారి విశ్వాసం కోసం బందిఖానాలో ఉన్నవారికి ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుంది, వారి బంధీల దృష్టిలో కూడా దేవుడు దయను ప్రేరేపించగలడని సూచిస్తుంది. దేవుడు తన ప్రజలను బానిసత్వం నుండి తక్షణమే విడుదల చేయనప్పటికీ, పరిస్థితిని భరించగలిగేలా చేసినప్పుడు లేదా వారిలో తేలిక భావనను కలిగించినప్పుడు, కృతజ్ఞతకు తగినంత కారణం ఉంటుంది.

యూదులతో అతని సమావేశం. (17-22) 
అతని కేసును పరిశీలించిన వారు అతనిని నిర్దోషిగా ప్రకటించడంతో పాల్ గౌరవం నిలబెట్టింది. తన అప్పీల్‌లో, అతను తన దేశాన్ని నిందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకోలేదు కానీ తన పేరును క్లియర్ చేయడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించాడు. నిజమైన క్రైస్తవత్వం మానవాళికి సంబంధించిన సాధారణ విషయాలను ప్రస్తావిస్తుంది మరియు సంకుచిత దృక్కోణాలు లేదా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలపై స్థాపించబడలేదు. ఇది తాత్కాలిక ప్రయోజనాలను కోరుకోదు; బదులుగా, దాని లాభాలన్నీ ఆధ్యాత్మికమైనవి మరియు శాశ్వతమైనవి. క్రీస్తు యొక్క పవిత్ర మతం నిరంతరం వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటుంది, ఎక్కడ ప్రకటించబడినా దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతోంది.
క్రీస్తు మానవాళి యొక్క ఏకైక రక్షకుడిగా గుర్తించబడి, పరివర్తన చెందిన జీవితంలో ఆయనను అనుసరించమని పిలువబడే ప్రతి పట్టణం మరియు గ్రామంలో, క్రీస్తుకు అంకితం చేయబడిన వారు నిందలకు లోబడి తమను తాము ఒక శాఖ లేదా పార్టీగా ముద్రించుకుంటారు. భూమిపై భక్తిహీనులు ఉన్నంత కాలం అలాంటి చికిత్స ఆశించబడాలి.

పాల్ యూదులకు బోధించాడు మరియు రోమ్‌లో ఖైదీగా ఉన్నాడు. (23-31)
పాల్ యేసు గురించి యూదులలో కొందరిని విజయవంతంగా ఒప్పించాడు, కానీ ప్రతిస్పందన విభజించబడింది: కొందరు సందేశానికి కదిలిపోయారు, మరికొందరు తమ హృదయాలను కఠినతరం చేసుకున్నారు. ఈ నమూనా సువార్త చరిత్ర అంతటా స్థిరంగా వ్యక్తమైంది. వివిధ ప్రతిచర్యలను గమనించిన పాల్, వారి స్థితిని గురించి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వివరణను గుర్తించి, వారి నుండి వెళ్లిపోయాడు. సువార్తను విని దానిని విస్మరించిన వారు తమ విధిని చూసి వణికిపోతారు, ఎందుకంటే దేవుని ప్రమేయం లేకుండా వారిని ఎవరు స్వస్థపరచగలరు?
తదనంతరం, యూదులు తమలో తాము చాలా తర్కించుకోవడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు, ఒక సాధారణ సంఘటనగా వ్యక్తులు సత్యానికి లొంగకుండా ఒకరి అభిప్రాయాలను ఒకరు విమర్శించుకుంటారు. మానవ తార్కికం మాత్రమే నమ్మకాన్ని తీసుకురాదు; ఇది ఓపెన్ అవగాహన కోసం దేవుని దయ అవసరం. సువార్తను తిరస్కరించే వారి గురించి విలపిస్తూనే, దానిని అంగీకరించిన వారికి దేవుని మోక్షం అందించబడుతుందని ఆనందించడానికి కారణం ఉంది. ఈ బహుమతిని పొందిన వారు తమను విభేదించిన వ్యక్తికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి.
సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును తప్ప మరేమీ తెలుసుకోవడం మరియు బోధించకపోవడం అనే తన సూత్రానికి కట్టుబడి ఉన్న పాల్, క్రైస్తవులు తమ ప్రధాన వ్యాపారం నుండి శోదించబడినప్పుడు ప్రభువైన యేసుకు సంబంధించిన వాటిపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. అతను జైలులో ఉన్న నిర్బంధ పరిస్థితులలో కూడా సువార్త గురించి సిగ్గుపడకుండా క్రీస్తును బోధించాడు. పరిమిత అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, తలుపు తెరిచి ఉంది మరియు నీరో ఇంటిలోని పరిశుద్ధులతో సహా వ్యక్తులను క్రీస్తు వద్దకు తీసుకురావడంలో ఇది ప్రభావవంతంగా నిరూపించబడింది.
పాల్ యొక్క ఖైదు ప్రభావం రోమ్ దాటి విస్తరించింది, చరిత్ర అంతటా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం చర్చికి చేరుకుంది. అతని గొలుసుల నుండి, బహుశా సైనికుడికి కట్టుబడి, అతను ఎఫెసియన్స్, ఫిలిప్పియన్స్, కొలొస్సియన్స్ మరియు హీబ్రూస్ వంటి లేఖనాలను వ్రాసాడు, అతని హృదయంలో పొంగిపొర్లుతున్న క్రైస్తవ ప్రేమ మరియు అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. సమకాలీన విశ్వాసులు పాల్ కంటే తక్కువ విజయాన్ని మరియు స్వర్గపు ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు, రక్షకుని యొక్క ప్రతి అనుచరుడు చివరికి భద్రత మరియు శాంతిని పొందగలడు. రక్షకుని ప్రేమలో జీవించడం మరియు ప్రతి చర్యలో ఆయనను మహిమపరచడానికి కృషి చేయడం, ఆయన బలం ద్వారా, విశ్వాసులు ప్రస్తుత సవాళ్లను అధిగమిస్తారు మరియు ఆయన దయ మరియు దయ ద్వారా, ఆయనతో పాటు ఆయన సింహాసనంపై కూర్చున్న ఆశీర్వాద సంస్థలో చేరతారు. ఈ విజయం క్రీస్తు విజయానికి అద్దం పడుతుంది, ఆయన జయించి ఇప్పుడు దేవుని కుడిపార్శ్వంలో శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తున్నాడు.Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |