Hebrews - హెబ్రీయులకు 10 | View All

1. ధర్మశాస్త్రము రాబోవుచున్న మేలుల ఛాయగలదియే గాని ఆ వస్తువుల నిజస్వరూపము గలదికాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ అర్పించు ఒక్కటే విధమైన బలులు వాటిని తెచ్చువారికి ఎన్నడును సంపూర్ణసిద్ధి కలుగజేయ నేరవు.

2. ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొక్కసారే శుద్ధపరచబడిన తరువాత వారి మనస్సాక్షికి పాపజ్ఞప్తి ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అర్పించుట మానుదురు గదా.

3. అయితే ఆ బలులు అర్పించుటచేత ఏటేట పాపములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నవి

4. ఏలయనగా ఎడ్లయొక్కయు మేకలయొక్కయు రక్తము పాపములను తీసివేయుట అసాధ్యము.

లేవీ 16:15 అప్పుడతడు ప్రజలర్పించు పాపపరిహారార్ధబలియగు మేకను వధించి అడ్డ తెరలోపలికి దాని రక్తము తెచ్చి ఆ కోడెరక్తముతో చేసినట్లు దీని రక్తముతోను చేసి, కరుణాపీఠము మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని ప్రోక్షింపవలెను.

లేవీ 16:21 అప్పుడు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు ఉంచి, ఇశ్రాయేలీయుల పాపములన్నియు, అనగా వారి దోషములన్నియు వారి అతిక్రమములన్నియు దానిమీద ఒప్పుకొని, ఆ మేకతలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుష్యునిచేత అరణ్యములోనికి దాని పంపవలెను.

5. కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించునప్పుడు ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు. బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదుగానినాకొక శరీరమును అమర్చితివి.

కీర్త 40:6-8 బలులనైనను నైవేద్యములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు నిర్మించియున్నావు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారార్థ బలులనైనను నీవు తెమ్మనలేదు.అప్పుడు పుస్తకపుచుట్టలో నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము నేను వచ్చియున్నాను.నా దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము నీ ధర్మశాస్త్రము నా ఆంతర్యములోనున్నది.

6. పూర్ణహోమములును పాపపరిహారార్థబలులును నీకిష్ఠమైనవికావు.

7. అప్పుడు నేనుగ్రంథపుచుట్టలో నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము, దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చియున్నానంటిని.

8. బలులు అర్పణలు పూర్ణహోమములు పాపపరి హారార్థబలులును నీవు కోరలేదనియు, అవి నీకిష్ఠమైనవి కావనియు పైని చెప్పిన తరువాత

9. ఆయన నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చియున్నానని చెప్పుచున్నాడు. ఇవన్నియు ధర్మశాస్త్రముచొప్పున అర్పింప బడుచున్నవి. ఆ రెండవదానిని స్థిరపరచుటకు మొదటి దానిని కొట్టివేయుచున్నాడు.

10. యేసుక్రీస్తుయొక్క శరీరము ఒక్కసారియే అర్పింపబడుటచేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడియున్నాము.

కీర్త 40:6-8 బలులనైనను నైవేద్యములనైనను నీవు కోరుటలేదు. నీవు నాకు చెవులు నిర్మించియున్నావు. దహన బలులనైనను పాపపరిహారార్థ బలులనైనను నీవు తెమ్మనలేదు.అప్పుడు పుస్తకపుచుట్టలో నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము నేను వచ్చియున్నాను.నా దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము నీ ధర్మశాస్త్రము నా ఆంతర్యములోనున్నది.

11. మరియు ప్రతి యాజకుడు దినదినము సేవచేయుచు, పాపములను ఎన్నటికిని తీసివేయలేని ఆ బలులనే మాటిమాటికి అర్పించుచు ఉండును.

నిర్గమ 29:38 నీవు బలిపీఠముమీద నిత్యమును అర్పింపవలసిన దేమనగా, ఏడాదివి రెండు గొఱ్ఱెపిల్లలను ప్రతిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱ్ఱెపిల్లను

12. ఈయనయైతే పాపములనిమిత్తమై సదాకాలము నిలుచు ఒక్క బలిని అర్పించి,

కీర్త 110:1 ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.

13. అప్పటినుండి తన శత్రువులు తన పాదములకు పాదపీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెట్టుచు దేవుని కుడిపార్శ్యమున ఆసీనుడాయెను.

కీర్త 110:1 ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.

14. ఒక్క అర్పణచేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారిని సదాకాలమునకు సంపూర్ణులనుగా చేసియున్నాడు.

15. ఈ విషయమై పరిశుద్ధాత్మకూడ మనకు సాక్ష్యమిచ్చు చున్నాడు.

16. ఏలాగనగా ఆ దినములైన తరువాత నేను వారితో చేయబోవు నిబంధన ఇదేనా ధర్మవిధులను వారి హృదయము నందుంచి వారి మనస్సుమీద వాటిని వ్రాయుదును అని చెప్పిన తరువాత

17. వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఇకను ఎన్నటికిని జ్ఞాపకముచేసికొనను అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.

యిర్మియా 31:34 నేను వారికి దేవుడనై యుందును వారు నాకు జనులగుదురు; వారు మరి ఎన్న డునుయెహోవానుగూర్చి బోధనొందుదము అని తమ పొరుగువారికిగాని తమ సహోదరులకుగాని ఉపదేశము చేయరు; నేను వారి దోషములను క్షమించి వారి పాపములను ఇక నెన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొనను గనుక అల్పు లేమి ఘనులేమి అందరును నన్నెరుగుదురు; ఇదేయెహోవా వాక్కు.

18. వీటి క్షమాపణ ఎక్కడ కలుగునో అక్కడ పాపపరి హారార్థబలి యికను ఎన్నడును ఉండదు.

19. సహోదరులారా, యేసు మనకొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున, అనగా నూతనమైనదియు, జీవముగలదియు, ఆయన శరీరము అను తెరద్వారా యేర్పరచబడినదియునైన మార్గమున,

20. ఆయన రక్తమువలన పరిశుద్ధస్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము కలిగియున్నది గనుకను,

21. దేవుని యింటిపైన మనకు గొప్ప యాజకుడున్నాడు గనుకను,

సంఖ్యా 12:7 అతడు నా యిల్లంతటిలో నమ్మకమైనవాడు.

జెకర్యా 6:12-13 అతనితో ఇట్లనుము సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా చిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన స్థలములోనుండి చిగుర్చును, అతడు యెహోవా ఆలయము కట్టును.అతడే యెహోవా ఆలయము కట్టును; అతడు ఘనత వహించుకొని సింహాసనాసీనుడై యేలును, సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకత్వము చేయగా ఆ యిద్దరికి సమాధానకరమైన యోచనలు కలు గును.

22. మనస్సాక్షికి కల్మషము తోచకుండునట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు గలవారమును, నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానముచేసిన శరీరములు గలవారమునై యుండి, విశ్వాసవిషయములో సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి, యథార్థమైన హృదయముతో మనము దేవుని సన్ని ధానమునకు చేరుదము.

యెహే 36:25 మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధజలము చల్లుదును, మీ విగ్రహములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసెదను.

23. వాగ్దానము చేసినవాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మన మొప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకొందము.

24. కొందరు మానుకొను చున్నట్టుగా, సమాజముగా కూడుట మానక, ఒకనినొకడు హెచ్చరించుచు,

25. ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచినకొలది మరి యెక్కువగా ఆలాగు చేయుచు, ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకనినొకడు పురికొల్పవలెనని ఆలోచింతము.

26. మనము సత్యమునుగూర్చి అనుభవజ్ఞానము పొందిన తరువాత బుద్ధిపూర్వకముగా పాపము చేసినయెడల పాప ములకు బలియికను ఉండదు గాని

27. న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను దహింపబోవు తీక్షణమైన అగ్నియు నికను ఉండును.

యెషయా 26:11 యెహోవా, నీ హస్తమెత్తబడి యున్నదిగాని జనులు దాని చూడనొల్లరు జనులకొరకైన నీ ఆసక్తిని చూచి వారు సిగ్గుపడు దురు నిశ్చయముగా అగ్ని నీ శత్రువులను మింగివేయును.

28. ఎవడైనను మోషే ధర్మశాస్త్రమును నిరాకరించినయెడల ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాటమీద, కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు.

ద్వితి 17:6 ఒక్క సాక్షి మాట మీద వానికి విధింపకూడదు.

ద్వితి 19:15 ఒకడు చేయు సమస్త పాపములలో ఏ అపరాధమును గూర్చియే గాని యే పాపమునుగూర్చియే గాని ఒక సాక్షి యొక్క సాక్ష్యమును అంగీకరింపకూడదు. ఇద్దరు సాక్షుల మాటమీదనైనను ముగ్గురు సాక్షుల మాటమీదనైనను ప్రతి సంగతి స్థిరపరచబడును.

29. ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని, పాదములతో త్రొక్కి, తాను పరిశుద్ధపరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రక్తమును అపవిత్రమైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించినవాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును?

నిర్గమ 24:8 అప్పుడు మోషే రక్తమును తీసికొని ప్రజలమీద ప్రోక్షించి ఇదిగో యీ సంగతులన్నిటి విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రక్తము ఇదే అని చెప్పెను.

30. పగతీర్చుట నా పని, నేనే ప్రతిఫలమిత్తుననియు మరియు ప్రభువు తన ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును అనియు చెప్పినవానిని ఎరుగుదుము గదా.

ద్వితి 32:35-36 వారి కాలు జారుకాలమున పగతీర్చుటయు ప్రతిఫలమిచ్చుటయు నావే; వారి ఆపద్దినము సమీపించును వారి గతి త్వరగా వచ్చును.వారి కాధారము లేకపోవును.

కీర్త 135:14 యెహోవా తన ప్రజలకు న్యాయము తీర్చును తన సేవకులనుబట్టి ఆయన సంతాపము నొందును.

31. జీవముగల దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము.

32. అయితే మీరు వెలిగింపబడినమీదట, శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటము సహించిన పూర్వపుదినములు జ్ఞాపకము తెచ్చుకొనుడి.

33. ఒక విధముగా చూచితే, మీరు నిందలను బాధలను అనుభవించుటచేత పదిమందిలో ఆరడిపడితిరి; మరియొక విధముగా చూచితే, వాటి ననుభ వించినవారితో పాలివారలైతిరి.

34. ఏలాగనగా మీరు ఖైదులో ఉన్నవారిని కరుణించి, మీకు మరి శ్రేష్ఠమైనదియు స్థిరమైనదియునైన స్వాస్థ్యమున్నదని యెరిగి, మీ ఆస్తి కోలుపోవుటకు సంతోషముగా ఒప్పుకొంటిరి.

35. కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి; దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును.

36. మీరు దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చినవారై, వాగ్దానముపొందు నిమిత్తము మీకు ఓరిమి అవసరమై యున్నది.

37. ఇక కాలము బహు కొంచెముగా ఉన్నది, వచ్చుచున్నవాడు ఆలస్యముచేయక వచ్చును.

హబ 2:3-4 ఆ దర్శనవిషయము నిర్ణయకాలమున జరుగును, సమాప్త మగుటకై ఆతురపడుచున్నది, అది తప్పక నెరవేరును, అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దానికొరకు కనిపెట్టుము, అది తప్పక జరుగును, జాగుచేయక వచ్చును.వారు యథార్థపరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు; అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగ బ్రదుకును.

38. నా యెదుట నీతిమంతుడైనవాడు విశ్వాసమూలముగా జీవించును గాని అతడు వెనుకతీసిన యెడల అతని యందు నా ఆత్మకు సంతోషముండదు.

39. అయితే మనము నశించుటకు వెనుకతీయువారము కాము గాని ఆత్మను రక్షించుకొనుటకు విశ్వాసము కలిగినవారమై యున్నాము.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Hebrews - హెబ్రీయులకు 10 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

పాపాన్ని తీసివేయడానికి త్యాగం యొక్క అసమర్థత, ఆ ప్రయోజనం కోసం క్రీస్తు త్యాగం యొక్క అవసరం మరియు శక్తి. (1-18) 

1-10
సీనాయ్ ఒడంబడిక యొక్క గుడారం మరియు శాసనాలు సువార్త యొక్క చిహ్నాలు మరియు ప్రాతినిధ్యాలు మాత్రమే అని అపొస్తలుడు ప్రదర్శించాడు. ప్రధాన పూజారులు అర్పించే నిరంతర త్యాగాలు క్షమాపణ మరియు మనస్సాక్షి శుద్ధీకరణ పరంగా ఆరాధకులకు పరిపూర్ణతను సాధించలేవని అతను ముగించాడు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, "దేవుడు దేహంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు" అనేది బలి అర్పణగా మారినప్పుడు మరియు శపించబడిన చెట్టుపై అతని మరణం విమోచన క్రయధనంగా పనిచేసినప్పుడు, బాధపడ్డ వ్యక్తి యొక్క అనంతమైన విలువ అతని స్వచ్ఛంద బాధలను అపరిమితమైన విలువైనదిగా చేసింది. ప్రాయశ్చిత్త త్యాగానికి సమ్మతించే మరియు ఇష్టపూర్వకంగా పాపుల స్థానాన్ని ఆక్రమించగల వ్యక్తి అవసరం, మరియు క్రీస్తు ఈ అవసరాన్ని నెరవేర్చాడు. క్రీస్తు తన ప్రజల కోసం సాధించిన అన్నిటికీ మూలం దేవుని సార్వభౌమ సంకల్పం మరియు దయ. క్రీస్తు ప్రవేశపెట్టిన నీతి మరియు అర్పించిన త్యాగం శాశ్వతమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది, అతని మోక్షం శాశ్వతమైనదని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ మూలకాలు తమ వద్దకు వచ్చే వారందరినీ పరిపూర్ణం చేసే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి, విధేయత కోసం బలం మరియు ప్రేరణలను పొందుతాయి, అలాగే ప్రాయశ్చిత్త రక్తం నుండి అంతర్గత సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి.

11-18
కొత్త ఒడంబడిక లేదా సువార్త యుగంలో, సంపూర్ణమైన మరియు అంతిమ క్షమాపణ సాధించబడుతుంది. ఇది కొత్త ఒడంబడికకు మరియు పాత ఒడంబడికకు మధ్య ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాన్ని సృష్టిస్తుంది. పాత ఒడంబడికలో, త్యాగాలు తరచుగా పునరావృతం చేయబడాలి మరియు అప్పుడు కూడా, వారు భూసంబంధమైన విషయాల కోసం మాత్రమే క్షమాపణను అందించారు. దీనికి విరుద్ధంగా, కొత్త ఒడంబడిక ప్రకారం, అన్ని దేశాలకు మరియు అన్ని యుగాలకు ఆధ్యాత్మిక క్షమాపణను పొందేందుకు, మరణానంతర జీవితంలో శిక్ష నుండి వ్యక్తులను విడిపించేందుకు ఒకే త్యాగం సరిపోతుంది. దానికి సముచితంగా కొత్త ఒడంబడిక అని పేరు పెట్టారు. దేవుని కుమారుని త్యాగపూరిత ప్రాయశ్చిత్తానికి మానవ ఆవిష్కరణలు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటాయని ఎవరూ భావించకూడదు. కాబట్టి, విశ్వాసం ద్వారా ఈ త్యాగానికి సంబంధాన్ని వెతకడం మరియు విధేయతకు దారితీసే ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ ద్వారా మన ఆత్మలలో దాని నిర్ధారణను పొందడం మాత్రమే చర్య. ఈ విధంగా, మన హృదయాలలో వ్రాయబడిన చట్టంతో, మన సమర్థన గురించి మనకు హామీ ఇవ్వబడుతుంది మరియు దేవుడు మన పాపాలను ఇకపై గుర్తుంచుకోడు అని విశ్వసించవచ్చు.

యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి విశ్వాసి యొక్క ప్రాప్తిలో పవిత్ర ధైర్యం మరియు విశ్వాసం మరియు పరస్పర ప్రేమ మరియు కర్తవ్యంలో స్థిరత్వం కోసం ఒక వాదన. (19-25) 
లేఖనం యొక్క ప్రారంభ విభాగాన్ని ముగించిన తర్వాత, అపొస్తలుడు జీవితంలోని ఆచరణాత్మక అంశాలకు సిద్ధాంతాన్ని వర్తింపజేయడం ప్రారంభించాడు. విశ్వాసులకు దేవుని సన్నిధికి ప్రత్యక్ష ప్రవేశం ఉంది కాబట్టి, వారు ఈ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోవడం సముచితం. క్రైస్తవులు అలాంటి ప్రాప్తిని అనుభవించే మార్గం యేసు రక్తం ద్వారా, అతను ప్రాయశ్చిత్త త్యాగం వలె అర్పించాడు. దయగల క్షమాపణతో అనంతమైన పవిత్రత యొక్క అమరిక పూర్తిగా గ్రహించబడలేదు, దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క మానవ స్వభావం మన పాపాల కోసం గాయపడి గాయపడుతుంది. స్వర్గానికి మార్గం సిలువ వేయబడిన రక్షకుని ద్వారా; అతని మరణం మన జీవితానికి మార్గంగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు విశ్వసించే వారికి అతను విలువైనవాడు అవుతాడు. దేవునికి దగ్గరవ్వడం తప్పనిసరి; దూరం పాటించడం అంటే క్రీస్తుని నిర్లక్ష్యం చేయడం. స్వచ్ఛమైన నీటితో శరీరాన్ని కడగడం అనే సూచన చట్టం ప్రకారం నిర్దేశించబడిన ప్రక్షాళన ఆచారాలను సూచిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, బాప్టిజంలో నీటిని ఉపయోగించడం క్రైస్తవులకు వారి ప్రవర్తన స్వచ్ఛంగా మరియు పవిత్రంగా ఉండాలని రిమైండర్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.
విశ్వాసులు తమ రాజీపడిన తండ్రి నుండి ఓదార్పు మరియు దయను అనుభవిస్తున్నప్పుడు, వారు జీవితంలోని ప్రతి అంశంలో తమ రక్షకుడైన దేవుని బోధలను ఉదాహరణగా చూపాలి. వారు ఒకరికొకరు ఎలా సేవ చేయగలరో పరిగణలోకి తీసుకోవాలని వారు ప్రోత్సహించబడ్డారు, ప్రత్యేకించి ఒకరినొకరు మరింత శక్తివంతంగా మరియు సమృద్ధిగా ప్రేమను ప్రదర్శించమని, అలాగే మంచి పనులలో నిమగ్నమవ్వాలని కోరారు. సెయింట్స్ యొక్క కమ్యూనియన్ ఒక విలువైన సహాయం మరియు ప్రత్యేకత, ఇది స్థిరత్వం మరియు పట్టుదలని పెంపొందించడం. రాబోయే ట్రయల్ సమయాలపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం, వాటిని ఎక్కువ శ్రద్ధ కోసం ప్రేరణగా ఉపయోగించడం. వ్యక్తులందరికీ విచారణ దినం ఆసన్నమైంది-వారి మరణ దినం.

మతభ్రష్టత్వం యొక్క ప్రమాదం. (26-31) 
మతభ్రష్టత్వానికి వ్యతిరేకంగా మరియు పట్టుదలకు అనుకూలంగా ఉన్న ఉపదేశాలు బలవంతపు కారణాలతో బలోపేతం చేయబడ్డాయి. ప్రశ్నలోని పాపం పూర్తిగా మరియు తిరిగి మార్చలేని పరిత్యాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇక్కడ వ్యక్తులు ఉద్దేశపూర్వకంగా మరియు దృఢ నిశ్చయంతో, ఏకైక రక్షకుడైన క్రీస్తును అసహ్యించుకుంటారు మరియు తిరస్కరించారు; ప్రత్యేకమైన పవిత్రమైన స్పిరిట్‌ను వ్యతిరేకించడం మరియు ప్రతిఘటించడం; మరియు సువార్తను తిరస్కరించండి మరియు త్యజించండి, మోక్షానికి ఏకైక మార్గం మరియు నిత్యజీవం యొక్క పదాలు. కొంతమంది అపఖ్యాతి పాలైన పాపులకు భూమిపై ఈ విధ్వంసం గురించి భయంకరమైన సూచన ఇవ్వబడుతుంది, దానితో పాటు దానిని భరించడం లేదా తప్పించుకోవడం గురించి నిరాశ భావన ఉంటుంది.
కనికరం లేకుండా మరణించే శిక్ష ఇప్పటికే చాలా తీవ్రంగా ఉంది, కానీ వారు తిరస్కరించిన దయ మరియు దయ ద్వారా దయతో నశించడం కంటే భయంకరమైనది ఏముంటుంది? దేవుని న్యాయమే కాదు, దుర్వినియోగం చేయబడిన అతని దయ మరియు దయ కూడా ప్రతీకారం కోరినప్పుడు పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. తమ పాపాల కోసం పశ్చాత్తాపపడే ఆత్మలు దయ నుండి మినహాయించబడతారని లేదా క్రీస్తు త్యాగం యొక్క ప్రయోజనాలను అంగీకరించడానికి ఇష్టపడే ఎవరైనా తిరస్కరించబడతారని ఇది సూచించదని స్పష్టం చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఎవరైతే క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తారో వారు ఏ విధంగానూ తిరస్కరించబడరు.

విశ్వాసుల బాధలు మరియు వారి పవిత్ర వృత్తిని కొనసాగించడానికి ప్రోత్సాహం. (32-39)
ప్రారంభ క్రైస్తవులు గణనీయమైన పోరాటంలో నిమగ్నమై విభిన్నమైన బాధలను ఎదుర్కొన్నారు. క్రైస్తవ ఆత్మ, దాని నిస్వార్థ స్వభావంతో వర్ణించబడి, విశ్వాసులను కనికరం చూపడానికి, సందర్శించడానికి, సహాయం చేయడానికి మరియు ఇతరుల కోసం వాదించడానికి బలవంతం చేస్తుంది. భూసంబంధమైన రాజ్యంలో, ప్రతిదీ క్షణికమైనది-కేవలం నీడలు. నశించే భూసంబంధమైన ఆస్తులకు పూర్తి విరుద్ధంగా, స్వర్గంలోని సాధువుల శాశ్వతమైన ఆనందం శత్రువుల దాడులకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఈ శాశ్వతమైన ఆనందం ఇక్కడ ఎదుర్కొన్న ఏవైనా నష్టాలు లేదా కష్టాలకు సమృద్ధిగా భర్తీ చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం, సాధువుల సంతోషంలో ఎక్కువ భాగం వాగ్దానాలలోనే ఉంది. ఇది క్రైస్తవులు తమ భూసంబంధమైన పనులను పూర్తి చేయకుండా జీవించడాన్ని అంగీకరించడానికి సహనాన్ని పరీక్షిస్తుంది, దేవుని నిర్ణీత సమయంలో వారి ప్రతిఫలం కోసం వేచి ఉంది. మరణానంతరం, దేవుడు వారి బాధలన్నిటినీ తుదముట్టించడానికి మరియు వారికి జీవితపు కిరీటాన్ని ప్రసాదించడానికి త్వరగా వస్తాడు. క్రైస్తవుల ప్రస్తుత సంఘర్షణ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ, అది క్లుప్తంగా ఉంటుంది. అటువంటి చర్యలను అసంతృప్తితో చూస్తూ పట్టుదల లేని వారి నుండి ఉపరితలంపై ఉన్న వృత్తి మరియు కేవలం బాహ్య విధులతో దేవుడు ఎన్నటికీ సంతోషించడు. గతంలో ముఖ్యమైన పరీక్షల ద్వారా విశ్వాసపాత్రంగా ఉన్నవారు తమ విశ్వాసం మరియు సహనం యొక్క పరాకాష్టను-వారి ఆత్మల మోక్షాన్ని పొందే వరకు విశ్వాసం ద్వారా జీవించడం కొనసాగించినప్పుడు వారికి అదే దయను అందించడానికి ఎదురుచూడడానికి కారణం ఉంది. విశ్వాసంతో జీవించడం మరియు విశ్వాసంతో చనిపోవడం మన ఆత్మలకు శాశ్వతమైన భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది.Shortcut Links
హెబ్రీయులకు - Hebrews : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |