Amos - ఆమోసు 7 | View All

1. కడవరి గడ్డి మొలుచునప్పుడు ప్రభువైన యెహోవా మిడుతలను పుట్టించి దర్శనరీతిగా దానిని నాకు కనుపర చెను; ఆ గడ్డి రాజునకు రావలసిన కోత అయిన తరువాత మొలిచినది.

1. GOD, my Master, showed me this vision: He was preparing a locust swarm. The first cutting, which went to the king, was complete, and the second crop was just sprouting.

2. నేలను మొలిచిన పచ్చికయంతయు ఆ మిడుతలు తినివేసినప్పుడు ప్రభువైన యెహోవా, నీవు దయచేసి క్షమించుము, యాకోబు కొద్ది జనముగల వాడు, అతడేలాగు నిలుచును? అని నేను మనవిచేయగా

2. The locusts ate everything green. Not even a blade of grass was left. I called out, 'GOD, my Master! Excuse me, but what's going to come of Jacob? He's so small.'

3. యెహోవా పశ్చాత్తాపపడి అది జరుగదని సెలవిచ్చెను.

3. GOD gave in. 'It won't happen,' he said.

4. మరియు అగ్నిచేత దండింపవలెనని అగ్ని రప్పించి ప్రభువైన యెహోవా దానిని దర్శనరీతిగా నాకు కను పరచెను. అది వచ్చి అగాధమైన మహా జలమును మింగివేసి, స్వాస్థ్యమును మింగ మొదలుపెట్టినప్పుడు

4. GOD showed me this vision: Oh! GOD, my Master GOD was calling up a firestorm. It burned up the ocean. Then it burned up the Promised Land.

5. ప్రభువైన యెహోవా, యాకోబు కొద్ది జనముగల వాడు, అతడేలాగు నిలుచును? మాని వేయుమని నేను మనవిచేయగా

5. I said, 'God, my Master! Hold it--please! What's going to come of Jacob? He's so small.'

6. ప్రభువైన యెహోవా పశ్చాత్తాపపడి అదియు జరుగదని సెలవిచ్చెను.

6. GOD gave in. 'All right, this won't happen either,' GOD, my Master, said.

7. మరియయెహోవా తాను మట్టపుగుండు చేత పట్టు కొని గుండు పెట్టి చక్కగా కట్టబడిన యొక గోడమీద నిలువబడి ఇట్లు దర్శనరీతిగా నాకు కనుపరచెను.

7. GOD showed me this vision: My Master was standing beside a wall. In his hand he held a plumb line.

8. యెహోవాఆమోసూ, నీకు కనబడుచున్నదేమని నన్నడుగగానాకు మట్టపుగుండు కనబడుచున్నదని నేనంటిని. అప్పుడు యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను మట్టపుగుండు వేయ బోవుచున్నాను. నేనికను వారిని దాటిపోను

8. GOD said to me, 'What do you see, Amos?' I said, 'A plumb line.' Then my Master said, 'Look what I've done. I've hung a plumb line in the midst of my people Israel. I've spared them for the last time. This is it!

9. ఇస్సాకు సంతతివారు ఏర్పరచిన ఉన్నతస్థలములు పాడైపోవును, ఇశ్రాయేలీయుల ప్రతిష్ఠితస్థలములు నాశమగును. నేను ఖడ్గము చేత పట్టుకొని యరొబాము ఇంటివారిమీద పడుదును.

9. Isaac's sex-and-religion shrines will be smashed, Israel's unholy shrines will be knocked to pieces. I'm raising my sword against the royal family of Jeroboam.

10. అప్పుడు బేతేలులోని యాజకుడైన అమజ్యా ఇశ్రాయేలురాజైన యరొబామునకు వర్తమానము పంపిఇశ్రా యేలీయులమధ్య ఆమోసు నీ మీద కుట్ర చేయు చున్నాడు;

10. Amaziah, priest at the shrine at Bethel, sent a message to Jeroboam, king of Israel: 'Amos is plotting to get rid of you; and he's doing it as an insider, working from within Israel. His talk will destroy the country. He's got to be silenced. Do you know what Amos is saying?

11. యరొబాము ఖడ్గముచేత చచ్చుననియు, ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశమును విడిచి చెరలోనికి పోవుదురనియు ప్రకటించుచున్నాడు; అతని మాటలు దేశము సహింపజాలదు అని తెలియజేసెను.

11. Jeroboam will be killed. Israel is headed for exile.'

12. మరియఅమజ్యా ఆమోసుతో ఇట్లనెను దీర్ఘదర్శీ, తప్పించుకొని యూదాదేశమునకు పారి పొమ్ము; అచ్చటనే బత్తెము సంపాదించుకొనుము అచ్చటనే నీ వార్త ప్రకటించుము;

12. Then Amaziah confronted Amos: 'Seer, be on your way! Get out of here and go back to Judah where you came from!

13. బేతేలు, రాజుయొక్క ప్రతిష్ఠిత స్థలము రాజధాని పట్టణమై యున్నందున నీ వికను దానిలో నీ వార్త ప్రకటనచేయ కూడదు.

13. Hang out there. Do your preaching there. But no more preaching at Bethel! Don't show your face here again. This is the king's chapel. This is a royal shrine.'

14. అందుకు ఆమోసు అమజ్యాతో ఇట్లనెను నేను ప్రవక్తనైనను కాను, ప్రవక్త యొక్క శిష్యుడనైనను కాను, కాని పసులకాపరినై మేడి పండ్లు ఏరుకొనువాడను.

14. But Amos stood up to Amaziah: 'I never set up to be a preacher, never had plans to be a preacher. I raised cattle and I pruned trees.

15. నా మందలను నేను కాచుకొనుచుండగా యెహోవా నన్ను పిలిచినీవు పోయి నా జనులగు ఇశ్రాయేలువారికి ప్రవచనము చెప్పుమని నాతో సెల విచ్చెను.

15. Then GOD took me off the farm and said, 'Go preach to my people Israel.'

16. యెహోవా మాట ఆలకించుముఇశ్రాయేలీ యులను గూర్చి ప్రవచింపకూడదనియు ఇస్సాకు సంతతి వారిని గూర్చి మాట జారవిడువకూడదనియు నీవు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నావే.

16. 'So listen to GOD's Word. You tell me, 'Don't preach to Israel. Don't say anything against the family of Isaac.'

17. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమన గానీ భార్య పట్టణమందు వేశ్యయగును, నీ కూమారులును కుమార్తెలును ఖడ్గముచేత కూలుదురు, నీ భూమి నూలుచేత విభాగింపబడును, నీవు అపవిత్రమైన దేశమందు చత్తువు; అవశ్యముగా ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశము విడిచి చెరగొనబడుదురు.

17. But here's what GOD is telling you: Your wife will become a whore in town. Your children will get killed. Your land will be auctioned off. You will die homeless and friendless. And Israel will be hauled off to exile, far from home.'Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Amos - ఆమోసు 7 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

తీర్పులు ఇజ్రాయెల్ మీద వస్తాయి. (1-9) 
దేవుడు ఓపికగా ఉంటాడు, కానీ రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులతో అతని సహనానికి పరిమితులు ఉన్నాయి. గత పంటల మాదిరిగానే మనం పొందిన గత కనికరాలను గుర్తుచేసుకోవడం, ప్రస్తుతం మనం నిరాశలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, దేవుని చిత్తానికి మన విధేయతను పెంపొందించుకోవాలి. పాపిష్టి జాతిని అణచివేయడానికి ప్రభువు వివిధ మార్గాలను ఉపయోగిస్తాడు. మన కష్టాలు ఏమైనప్పటికీ, మన పాపాలకు దేవుని క్షమాపణను మనం హృదయపూర్వకంగా వెతకాలి, ఎందుకంటే పాపం గొప్ప దేశాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇజ్రాయెల్‌ను ఉద్ధరించడానికి ఉద్దేశించిన చేయి దానికి వ్యతిరేకంగా మారితే దాని పరిస్థితి ఏమిటి? ప్రార్థన యొక్క శక్తిని మరియు ప్రార్థన చేసే వ్యక్తులు భూమిని ఎలా ఆశీర్వదించవచ్చో పరిగణించండి. దయ చూపడానికి దేవుడు ఎంత వేగంగా ఉంటాడో, దయ చూపడానికి ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాడని సాక్ష్యమివ్వండి.
ఇజ్రాయెల్ ఒకప్పుడు తన అభయారణ్యంను రక్షించడానికి దేవుడు నిర్మించిన బలమైన గోడగా నిలిచింది. కానీ ఇప్పుడు, దేవుడు ఈ గోడను పరిశీలిస్తున్నట్లు మరియు అది వంగి మరియు బలహీనంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను పరీక్షించాలని ఉద్దేశించాడు, వారి దుర్మార్గాన్ని బహిర్గతం చేస్తాడు. పదే పదే తప్పించబడిన వారికి ఇకపై అలాంటి అనుగ్రహం లభించని సమయం వస్తుంది. అయినప్పటికీ, ప్రభువు ఇప్పటికీ ఇశ్రాయేలును తన ప్రజలుగా పరిగణిస్తున్నాడు. ప్రవక్త యొక్క నిరంతర ప్రార్థనలు మరియు విజయాలు రక్షకుని వెతకడానికి మనల్ని ప్రేరేపించాలి.

అమజ్యా అమోస్‌ను బెదిరించాడు. (10-17)
తమ సహోదరులను రాజుకు, రాజ్యానికి శత్రువులుగా, తమ పాలకులకు విధేయులుగా, భూమికి విఘాతం కలిగించే వారిగా తప్పుడు చిత్రీకరణలు చేయడం కొత్త విషయం కాదు. ప్రాపంచిక లాభానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు మరియు సంపద మరియు ప్రమోషన్ కోసం ఆశయాలతో నడిచే వారు ఇతరులకు కూడా ఇవి ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యాలుగా భావిస్తారు. అయితే, అమోస్‌తో సమానమైన దైవిక ఆదేశం ఉన్నవారు, ఇతరుల భయపెట్టే ముఖాలకు భయపడకూడదు. వారిని పంపిన దేవుడు వారిని బలపరచకుంటే, వారు లొంగని చెకుముకిరాయిలా స్థిరంగా ఉండలేరు.
జ్ఞానవంతులను మరియు శక్తిమంతులను కలవరపరచడానికి ప్రభువు తరచుగా బలహీనులు మరియు అకారణంగా మూర్ఖులుగా కనిపించే వ్యక్తులను ఎన్నుకుంటాడు. అయినప్పటికీ, తీవ్రమైన ప్రార్థనలు మరియు నిస్వార్థ ప్రయత్నాలు తరచుగా అహంకారపూరిత పాపులను నమ్మకమైన మందలింపులు మరియు హెచ్చరికలను అంగీకరించేలా బలవంతం చేయడంలో విఫలమవుతాయి. దైవ వాక్యాన్ని వ్యతిరేకించే లేదా విస్మరించిన వారు పశ్చాత్తాపపడకపోతే వారి ఆత్మలకు భయంకరమైన పరిణామాలను ఊహించాలి.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |