Matthew - మత్తయి సువార్త 18 | View All

1. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి, పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా,

1. In that hour came the disciples unto Jesus, saying, Who then is greatest in the kingdom of heaven?

2. ఆయన యొక చిన్నబిడ్డను తనయొద్దకు పిలిచి, వారి మధ్యను నిలువబెట్టి యిట్లనెను

2. And he called to him a little child, and set him in the midst of them,

3. మీరు మార్పునొంది బిడ్డలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

3. and said, Verily I say unto you, Except ye turn, and become as little children, ye shall in no wise enter into the kingdom of heaven.

4. కాగా ఈ బిడ్డవలె తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజ్యములో గొప్పవాడు.

4. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.

5. మరియు ఈలాటి యొక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చు కొనును.

5. And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me:

6. నాయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్న వారిలో ఒకనిని అభ్యంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగటిరాయి కట్టబడినవాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రములో ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు.

6. But whoso shall cause one of these little ones which believe on me to stumble, it is profitable for him that a great millstone should be hanged about his neck, and that he should be sunk in the depth of the sea.

7. అభ్యంతరములవలన లోకమునకు శ్రమ; అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని, యెవనివలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ

7. Woe unto the world because of occasions of stumbling! for it must needs be that the occasions come; but woe to that man through whom the occasion cometh!

8. కాగా నీ చెయ్యియైనను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచినయెడల, దానిని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు చేతులును రెండు పాదములును కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో ప్రవే శించుట నీకు మేలు.

8. And if thy hand or thy foot causeth thee to stumble, cut it off, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life maimed or halt, rather than having two hands or two feet to be cast into the eternal fire.

9. నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరచిన యెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు కన్నులు గలిగి అగ్నిగల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కన్ను గలిగి జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు.

9. And if thine eye causeth thee to stumble, pluck it out, and cast it from thee: it is good for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into the hell of fire.

10. ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

10. See that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.

11. మీకేమి తోచును? ఒక మనుష్యునికి నూరు గొఱ్ఱెలుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన యెడల

11.

12. తొంబదితొమ్మిదింటిని కొండలమీద విడిచివెళ్లి తప్పిపోయినదానిని వెదకడా?

12. How think ye? if any man have a hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and go unto the mountains, and seek that which goeth astray?

13. వాడు దాని కనుగొనిన యెడల తొంబదితొమ్మిది గొఱ్ఱెలనుగూర్చి సంతోషించు నంతకంటె దానినిగూర్చి యెక్కు వగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

13. And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth over it more than over the ninety and nine which have not gone astray.

14. ఆలాగుననే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తముకాదు.

14. Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

15. మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగానున్నప్పుడు అతనిని గద్దించుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి.
లేవీయకాండము 19:17

15. And if thy brother sin against thee, go, shew him his fault between thee and him alone: if he hear thee, thou hast gained thy brother.

16. అతడు విననియెడల, ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడునట్లు నీవు ఒకరినిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతనియొద్దకు పొమ్ము.
ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15

16. But if he hear thee not, take with thee one or two more, that at the mouth of two witnesses or three every word may be established.

17. అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పుము; అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము.

17. And if he refuse to hear them, tell it unto the church: and if he refuse to hear the church also, let him be unto thee as the Gentile and the publican.

18. భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; భూమిమీద మీరు వేటిని విప్పుదురో, అవి పరలోకమందును విప్ప బడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

18. Verily I say unto you, What things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

19. మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనినిగూర్చియైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందున్న నాతండ్రివలన వారికి దొరకునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

19. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.

20. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను.

20. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

21. ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ప్రభువా, నా సహోదరుడు నాయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నేనెన్నిమారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమట్టుకా? అని అడిగెను.

21. Then came Peter, and said to him, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? until seven times?

22. అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లనెను ఏడుమారులు మట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను.

22. Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven.

23. కావున పరలోకరాజ్యము, తన దాసులయొద్ద లెక్క చూచుకొన గోరిన యొక రాజును పోలియున్నది.

23. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would make a reckoning with his servants.

24. అతడు లెక్క చూచుకొన మొదలుపెట్టినప్పుడు, అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చియున్న యొకడు అతనియొద్దకు తేబడెను.

24. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.

25. అప్పు తీర్చుటకు వానియొద్ద ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, వాని భార్యను, పిల్లలను వానికి కలిగినది యావత్తును అమ్మి, అప్పు తీర్చవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

25. But forasmuch as he had not wherewith to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.

26. కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మ్రొక్కి నాయెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా

26. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.

27. ఆ దాసుని యజమానుడు కనికర పడి, వానిని విడిచిపెట్టి, వాని అప్పు క్షమించెను.

27. And the lord of that servant, being moved with compassion, released him, and forgave him the debt.

28. అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్లి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చియున్న తన తోడిదాసులలో ఒకనినిచూచి, వాని గొంతుపట్టుకొనినీవు అచ్చియున్నది చెల్లింపు మనెను

28. But that servant went out, and found one of his fellow�servants, which owed him a hundred pence: and he laid hold on him, and took him by the throat, saying, Pay what thou owest.

29. అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడినా యెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు చెల్లించెదనని వానిని వేడు కొనెను గాని

29. So his fellow�servant fell down and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee.

30. వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చియున్నది చెల్లించువరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను.

30. And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay that which was due.

31. కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి, మిక్కిలి దుఃఖపడి, వచ్చి, జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి.

31. So when his fellow�servants saw what was done, they were exceeding sorry, and came and told unto their lord all that was done.

32. అప్పుడు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించిచెడ్డ దాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితిని;

32. Then his lord called him unto him, and saith to him, Thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou besoughtest me:

33. నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి యుండెను గదా అని వానితో చెప్పెను.

33. shouldest not thou also have had mercy on thy fellow�servant, even as I had mercy on thee?

34. అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచ్చియున్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధ పరచువారికి వాని నప్పగించెను.

34. And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.

35. మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమింపనియెడల నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీయెడల చేయుననెను.

35. So shall also my heavenly Father do unto you, if ye forgive not every one his brother from your hearts.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 18 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

వినయం యొక్క ప్రాముఖ్యత. (1-6) 
క్రీస్తు తన బాధల గురించి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడాడు, కానీ అతను తన మహిమను క్లుప్తంగా మాత్రమే ప్రస్తావించాడు. అయినప్పటికీ, శిష్యులు మిగిలిన వాటిపై దృష్టి సారించిన కీర్తి. చాలా మంది సవాళ్లు మరియు కష్టాలను పట్టించుకోకుండా అధికారాలు మరియు రివార్డుల గురించి వినడానికి మరియు మాట్లాడటానికి ఇష్టపడతారు. మన ప్రభువు వారి ముందు ఒక చిన్న పిల్లవాడిని ఉంచాడు, వారు మారితే తప్ప, వారు తన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించలేరని నొక్కి చెప్పాడు. చాలా చిన్న పిల్లలు అధికారాన్ని కోరుకోరు, వారు సామాజిక స్థితిపై పెద్దగా శ్రద్ధ చూపరు, వారికి దురుద్దేశం లేదు, వారు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మరియు వారు తమ తల్లిదండ్రులపై ఇష్టపూర్వకంగా ఆధారపడతారు. సమాజంచే ప్రభావితమైన వారు పెరిగేకొద్దీ వారు విభిన్న లక్షణాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటారనేది నిజం, అయితే ఈ ప్రారంభ లక్షణాలు నిజమైన క్రైస్తవుల వినయ స్వభావాన్ని సూచిస్తాయి. మనం ప్రతిరోజూ మన మనస్సులను పునరుద్ధరించుకోవాలి మరియు చిన్నపిల్లల వలె సరళంగా మరియు వినయపూర్వకంగా ఉండాలి, అందరిలో కూడా చిన్నవారిగా ఉండటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఈ విషయాన్ని ఆలోచించడం మరియు మన స్వంత ఆత్మలను పరిశీలించడం రోజువారీ అభ్యాసంగా చేద్దాం.

నేరాలకు వ్యతిరేకంగా జాగ్రత్త. (7-14) 
మానవత్వం యొక్క బలహీనత మరియు నైతిక లోపాలతో పాటు సాతాను యొక్క మోసపూరిత మరియు దుర్మార్గాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అడ్డంకులు మరియు ప్రలోభాలు తలెత్తడం అనివార్యం. దేవుడు వారిని తెలివైన మరియు పవిత్రమైన ప్రయోజనాల కోసం అనుమతిస్తాడు, కొందరి యొక్క నిజాయితీని మరియు ఇతరుల నిజమైన రంగులను బహిర్గతం చేస్తాడు. మోసగాళ్లు, ప్రలోభపెట్టేవారు, వేధించేవారు మరియు ప్రతికూల రోల్ మోడల్‌ల ఉనికి గురించి మాకు ముందే హెచ్చరించడం జరిగింది, కాబట్టి మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఏది సరైనది మరియు చట్టబద్ధమైనది అనే పరిమితుల్లో, నిలుపుకున్నట్లయితే మనలను పాపంలోకి నడిపించే వాటితో విడిపోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. పాపం చేయడానికి మనల్ని ప్రేరేపించే బాహ్య పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండాలి. మన పాపపు స్వభావం ప్రకారం జీవించాలని మనం ఎంచుకుంటే, మనం ఆధ్యాత్మిక మరణాన్ని ఎదుర్కొంటాము. అయితే, ఆత్మ యొక్క మార్గనిర్దేశం ద్వారా, మనం శరీరం యొక్క పాపపు పనులకు మరణశిక్ష విధించినట్లయితే, మనకు జీవం లభిస్తుంది.
క్రీస్తు ఆత్మలను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు మరియు పరలోక లక్ష్యాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారి పురోగతికి ఆటంకం కలిగించే వారికి ఆయన జవాబుదారీగా ఉంటాడు. మనలో ఎవరైనా దేవుని కుమారుడు వెతకడానికి మరియు రక్షించడానికి వచ్చిన వారిని విస్మరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఒక తండ్రి తన పిల్లలందరి పట్ల శ్రద్ధ వహించినట్లే, అతను ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలతో మృదువుగా ఉంటాడు.

నేరాల తొలగింపు. (15-20) 
క్రైస్తవులమని చెప్పుకునేవారు మరొకరు అన్యాయానికి గురైనప్పుడు, వారు ఇతరులకు ఫిర్యాదు చేయడం మానుకోవాలి, ఇది కేవలం వినికిడిపై ఆధారపడిన సాధారణ పద్ధతి. బదులుగా, వారు నేరస్థుడిని ప్రైవేట్‌గా సంప్రదించాలి, వారి ఆందోళనలను సున్నితంగా వ్యక్తం చేయాలి మరియు వారితో నేరుగా సమస్యను పరిష్కరించాలి. ఈ విధానం తరచుగా నిజమైన క్రైస్తవునితో వ్యవహరించేటప్పుడు ఆశించిన ఫలితానికి దారి తీస్తుంది, ఫలితంగా సయోధ్య ఏర్పడుతుంది.
ఈ మార్గదర్శకాలకు సంబంధించిన సూత్రాలు తరచుగా విస్మరించబడినప్పటికీ, విశ్వవ్యాప్తంగా మరియు అన్ని పరిస్థితులలో వర్తించవచ్చు. విచారకరంగా, క్రీస్తు తన శిష్యులందరికీ స్పష్టంగా సూచించిన పద్ధతిని చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ప్రయత్నిస్తారు. మన చర్యలన్నిటిలో, మనం ప్రార్థన ద్వారా మార్గదర్శకత్వాన్ని వెతకాలి, ఎందుకంటే మనం దేవుని వాగ్దానాలను అతిగా అంచనా వేయలేము. మనము క్రీస్తు నామములో ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడ కూడివచ్చినా, ఆయన సన్నిధిని మన మధ్యలో ఉన్నట్లు భావించాలి.

సోదరుల పట్ల ప్రవర్తన, కనికరం లేని సేవకుడి ఉపమానం. (21-35)
మనం పూర్తిగా దేవుని దయ మరియు క్షమాపణపై ఆధారపడినప్పటికీ, మన తోటి విశ్వాసులు చేసిన తప్పులను క్షమించేందుకు మనం తరచుగా వెనుకాడతాము. ఈ ఉపమానం దేవుడు తన భూసంబంధమైన కుటుంబం నుండి ఎంత రెచ్చగొట్టడాన్ని అనుభవిస్తాడో మరియు అతని సేవకులు ఎంత సవాలుగా ఉంటారో వివరిస్తుంది. ఈ ఉపమానంలో మూడు ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయి:
1. యజమాని యొక్క విశేషమైన సానుభూతి: పాపం యొక్క ఋణం చాలా అపారమైనది, మనం దానిని తిరిగి చెల్లించలేము. ఇది ప్రతి పాపం యొక్క సరైన పరిణామాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, అది బానిసత్వం. ఇది చాలా మంది చేసిన తప్పు, వారు తమ పాపాల గురించి లోతుగా తెలుసుకున్నప్పటికీ, వారు చేసిన తప్పుకు ఏదో ఒకవిధంగా దేవునికి సరిదిద్దుకోవచ్చని నమ్ముతారు.
2. సేవకుడు తన తోటి సేవకుడి పట్ల అన్యాయంగా కఠినంగా ప్రవర్తించడం, తన ప్రభువు యొక్క సానుభూతి ఉన్నప్పటికీ: మన పొరుగువారికి మనం కలిగించే హానిని మనం చిన్నచూపు చూడాలని కాదు, ఎందుకంటే అది కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపం. అయితే, మన పొరుగువారు మనకు చేసిన తప్పులను పెంచుకోకూడదు, ప్రతీకారం తీర్చుకోకూడదు. దుష్టుల దుష్టత్వము మరియు పీడితుల బాధలను గూర్చిన మన ఫిర్యాదులను భగవంతుని వద్దకు తెచ్చి వాటిని ఆయనకు అప్పగించాలి.
3. యజమాని తన సేవకుని క్రూరత్వాన్ని మందలించాడు: పాపం యొక్క విపరీతత్వం క్షమించే దయ యొక్క గొప్పతనాన్ని నొక్కి చెబుతుంది మరియు దేవుని క్షమించే దయ గురించి ఓదార్పునిచ్చే అవగాహన మన సహోదరులను క్షమించమని గొప్పగా ప్రోత్సహిస్తుంది. దేవుడు ప్రజలను క్షమించడని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, తరువాత వారిపై వారి నేరాన్ని ఖండించడానికి మాత్రమే. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఉపమానం యొక్క ఈ చివరి భాగం, వారి పాపాలు క్షమించబడటం గురించి చాలా మంది తప్పుగా భావించే నిర్ణయాలను వివరిస్తుంది, అయినప్పటికీ వారి తదుపరి ప్రవర్తన వారు ఎప్పుడూ ఆత్మను నిజంగా స్వీకరించలేదని లేదా సువార్త యొక్క పవిత్రమైన దయను అనుభవించలేదని చూపిస్తుంది.
మన హృదయపు లోతుల్లోంచి వచ్చినంత వరకు మన అపరాధ సోదరుడిని క్షమించడం నిజమైనది కాదు. అయినప్పటికీ, ఇది కూడా సరిపోదు; మనకు అన్యాయం చేసే వారి శ్రేయస్సు కూడా మనం కోరుకోవాలి. క్రైస్తవ పేరును కలిగి ఉండి, తమ సహోదరులతో కనికరం లేకుండా ప్రవర్తించడంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారు కేవలం శిక్షను ఎదుర్కొంటారు. పశ్చాత్తాపపడిన పాపాత్ముడు క్రీస్తు మరణ విమోచన క్రయధనం ద్వారా సాధ్యమైన దేవుని ఉచిత మరియు సమృద్ధిగల దయపై మాత్రమే తమ నమ్మకాన్ని ఉంచుతాడు. మనం అతని నుండి క్షమాపణ కోసం ఆశిస్తున్నప్పుడు ఇతరులను క్షమించమని బోధించడానికి దేవుని పునరుద్ధరించే దయను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |