Matthew - మత్తయి సువార్త 22 | View All

1. యేసు వారికుత్తరమిచ్చుచు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లనెను.

2. పరలోకరాజ్యము, తన కుమారునికి పెండ్లి విందుచేసిన యొక రాజును పోలియున్నది.

3. ఆ పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రప్పించుటకు అతడు తనదాసు లను పంపినప్పుడు వారు రానొల్లక పోయిరి.

4. కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరచియున్నాను; ఎద్దు లును క్రొవ్విన పశువులును వధింపబడినవి; అంతయు సిద్ధ ముగా ఉన్నది; పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసులను పంపెను గాని

5. వారు లక్ష్యము చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును మరియొకడు తన వర్తకమునకును వెళ్లిరి.

6. తక్కినవారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరచి చంపిరి.

7. కాబట్టి రాజు కోపపడి తన దండ్లను పంపి, ఆ నరహంతకులను సంహరించి, వారి పట్టణము తగలబెట్టించెను.

8. అప్పుడతడు పెండ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది గాని పిలువబడినవారు పాత్రులు కారు.

9. గనుక రాజమార్గములకు పోయి మీకు కనబడు వారినందరిని పెండ్లి విందుకు పిలువుడని తన దాసులతో చెప్పెను.

10. ఆ దాసులు రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డ వారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడినవారి నందరిని పోగుచేసిరి గనుక విందుకు వచ్చినవారితో ఆ పెండ్లి శాల నిండెను.

11. రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి, అక్కడ పెండ్లివస్త్రము ధరించుకొనని యొకని చూచి

12. స్నేహితుడా, పెండ్లి వస్త్రములేక ఇక్కడి కేలాగు వచ్చితి వని అడుగగా వాడు మౌనియై యుండెను.

13. అంతట రాజు వీని కాళ్లు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండునని పరిచారకులతో చెప్పెను.

14. కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు, ఏర్పరచబడినవారు కొందరే అని చెప్పెను.

15. అప్పుడు పరిసయ్యులు వెళ్లి, మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలెనని ఆలోచనచేయుచు

16. బోధకుడా, నీవు సత్యవంతుడవై యుండి, దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించుచున్నావనియు, నీవు ఎవనిని లక్ష్యపెట్టవనియు, మోమాటము లేనివాడవనియు ఎరుగుదుము.

17. నీకేమి తోచుచున్నది? కైసరుకు పన్నిచ్చుట న్యాయమా? కాదా? మాతో చెప్పుమని అడుగుటకు హేరోదీయులతో కూడ తమ శిష్యులను ఆయనయొద్దకు పంపిరి.

18. యేసు వారి చెడు తన మెరిగి వేషధారులారా, నన్నెందుకు శోధించు చున్నారు?

1సమూ 16:7 అయితే యెహోవా సమూ యేలుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను అతని రూపమును అతని యెత్తును లక్ష్యపెట్టకుము, మనుష్యులు లక్ష్యపెట్టువాటిని యెహోవా లక్ష్యపెట్టడు; నేను అతని త్రోసివేసియున్నాను. మనుష్యులు పైరూపమును లక్ష్యపెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్యపెట్టును.

19. పన్నురూక యొకటి నాకు చూపుడని వారితో చెప్పగా వారాయనయొద్దకు ఒక దేనారము తెచ్చిరి.

20. అప్పుడాయన ఈ రూపమును పైవ్రాతయు ఎవరివని వారినడుగగా వారుకైసరువనిరి.

21. అందుకాయన ఆలాగైతే కైసరువి కైసరునకును, దేవునివి దేవునికిని చెల్లించు డని వారితో చెప్పెను.

22. వారీమాట విని ఆశ్చర్యపడి ఆయనను విడిచి వెళ్లి పోయిరి.

యెషయా 52:14 నిన్ను చూచి యే మనిషిరూపముకంటె అతని ముఖమును, నరరూపముకంటె అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విస్మయమొందిరొ

23. పునరుత్థానములేదని చెప్పెడి సద్దూకయ్యులు ఆ దినమున ఆయనయొద్దకు వచ్చి

యెషయా 52:14 నిన్ను చూచి యే మనిషిరూపముకంటె అతని ముఖమును, నరరూపముకంటె అతని రూపమును చాల వికారమని చాలమంది యేలాగు విస్మయమొందిరొ

24. బోధకుడా, ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయినయెడల అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెండ్లిచేసికొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగజేయ వలెనని మోషే చెప్పెను;

ఆది 38:8 అప్పుడు యూదా ఓనానుతో - నీ అన్న భార్య యొద్దకు వెళ్లి మరిది ధర్మము జరిగించి నీ అన్నకు సంతానము కలుగజేయుమని చెప్పెను.

ద్వితి 25:5 సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు సంతానములేక చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భార్య అన్యుని పెండ్లిచేసికొనకూడదు; ఆమె పెని మిటి సహోదరుడు ఆమెయొద్దకు పోయి ఆమెను పెండ్లి చేసికొని తన సహోదరునికి మారుగా ఆమెయెడల భర్త ధర్మము జరపవలెను.

25. మాలో ఏడుగురు సహోదరులుండిరి; మొదటివాడు పెండ్లిచేసికొని చనిపోయెను; అతనికి సంతానము లేనందున అతని సహోదరుడు అతని భార్యను తీసికొనెను.

26. రెండవ వాడును మూడవ వాడును ఏడవ వానివరకు అందరును ఆలాగే జరిగించి చనిపోయిరి.

27. అందరి వెనుక ఆ స్త్రీయు చనిపోయెను.

28. పునరుత్థాన మందు ఈ యేడుగురిలో ఆమె ఎవనికి భార్యగా ఉండును? ఆమె వీరందరికిని భార్యగా ఉండెను గదా అని ఆయనను అడిగిరి.

29. అందుకు యేసులేఖనములనుగాని దేవుని శక్తినిగాని ఎరుగక మీరు పొరబడుచున్నారు.

30. పునరుత్థానమందు ఎవరును పెండ్లిచేసికొనరు, పెండ్లి కియ్య బడరు; వారు పరలోకమందున్న దూతలవలె ఉందురు.

31. మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చినేను అబ్రాహాము దేవు డను, ఇస్సాకు దేవుడను, యాకోబు దేవుడనై యున్నానని దేవుడు మీతో చెప్పినమాట మీరు చదువలేదా?

32. ఆయన సజీవులకే దేవుడు గాని మృతులకు దేవుడు కాడని వారితో చెప్పెను.

నిర్గమ 3:6 మరియు ఆయన నేను నీ తండ్రి దేవుడను, అబ్రాహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను అని చెప్పగా మోషే తన ముఖమును కప్పుకొని దేవునివైపు చూడ వెరచెను.

నిర్గమ 3:16 నీవు వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడు, నాకు ప్రత్యక్షమై యిట్లనెను నేను మిమ్మును, ఐగుప్తులో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశ్చయముగా చూచితిని,

33. జనులది విని ఆయన బోధ కాశ్చర్యపడిరి.

34. ఆయన సద్దూకయ్యుల నోరు మూయించెనని పరి సయ్యులు విని కూడివచ్చిరి.

35. వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రో పదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు

36. బోధకుడా, ధర్మ శాస్త్రములో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగెను.

37. అందు కాయననీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింప వలెననునదియే.

ద్వితి 6:5 నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణశక్తితోను నీ దేవుడైన యెహో వాను ప్రేమింపవలెను.

యెహో 22:5 అయితే మీ పూర్ణహృదయముతోను మీ పూర్ణాత్మతోను మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించుచు, ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు, ఆయనను హత్తుకొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి.

38. ఇది ముఖ్య మైనదియు మొదటిదియునైన ఆజ్ఞ.

39. నిన్నువలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెనను రెండవ ఆజ్ఞయు దానివంటిదే.

లేవీ 19:18 కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు, నీ ప్రజలమీద కోపముంచుకొనక నిన్నువలె నీ పొరుగు వానిని ప్రేమింపవలెను; నేను యెహోవాను.

40. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మ శాస్త్రమంతటికిని ప్రవక్తలకును ఆధారమై యున్నవని అతనితో చెప్పెను.

41. ఒకప్పుడు పరిసయ్యులు కూడియుండగా యేసు వారిని చూచి

42. క్రీస్తునుగూర్చి మీకేమి తోచుచున్నది? ఆయన ఎవని కుమారుడని అడిగెను. వారు ఆయన దావీదు కుమారుడని చెప్పిరి.

43. అందుకాయనఆలా గైతే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదముల క్రింద ఉంచువరకు

2సమూ 23:2 యెహోవా ఆత్మ నా ద్వారా పలుకుచున్నాడుఆయన వాక్కు నా నోట ఉన్నది.

44. నీవు నా కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుమని ప్రభువునా ప్రభువుతో చెప్పెను అని దావీదు ఆయనను ప్రభువని ఆత్మవలన ఏల చెప్పు చున్నాడు?

కీర్త 110:1 ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చినవాక్కు నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయువరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము.

45. దావీదు ఆయనను ప్రభువని చెప్పినయెడల, ఆయన ఏలాగు అతనికి కుమారుడగునని వారినడుగగా

46. ఎవడును మారుమాట చెప్పలేకపోయెను. మరియు ఆ దినమునుండి ఎవడును ఆయనను ఒక ప్రశ్నయు అడుగ తెగింపలేదు.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 22 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible


వివాహ విందు యొక్క ఉపమానం. (1-14) 
తన కుమారుని వివాహాన్ని జరుపుకోవడానికి తూర్పు ఉదారతతో ఒక రాజు ఆతిథ్యం ఇచ్చే రాజ విందుగా నశించే అంచున ఉన్న ఆత్మల కోసం ఏర్పాటు చేయడాన్ని సువార్త వివరిస్తుంది. మన దయగల దేవుడు జీవనోపాధిని అందించడమే కాకుండా వినాశనాన్ని ఎదుర్కొనే తన తిరుగుబాటు సృష్టి యొక్క ఆత్మలకు విలాసవంతమైన విందును కూడా అందించాడు. ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మోక్షంలో, మన ప్రస్తుత సౌకర్యాన్ని మరియు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని నిర్ధారించడానికి సమృద్ధి ఉంది. ప్రారంభంలో, ఆహ్వానించబడిన అతిథులు యూదులు, కానీ పాత నిబంధన ప్రవక్తలు, జాన్ బాప్టిస్ట్ మరియు క్రీస్తు స్వయంగా గెలవలేనప్పుడు, పునరుత్థానం తర్వాత అపొస్తలులు మరియు సువార్త పరిచారకులు దేవుని రాజ్యం యొక్క ఆగమనాన్ని ప్రకటించడానికి మరియు వారిని ఒప్పించడానికి పంపబడ్డారు. ఆఫర్‌ను అంగీకరించండి.
పాపులు క్రీస్తు వైపు తిరగకపోవడానికి కారణం మరియు మోక్షానికి అసమర్థత కాదు, తిరస్కరణ. క్రీస్తును మరియు ఆయన చేసిన మోక్షాన్ని విస్మరించడం ప్రపంచంలోని హేయమైన పాపం. చాలా మంది అజాగ్రత్త కారణంగా, స్పష్టమైన విరక్తిని ప్రదర్శించకుండా, వారి ఆత్మలను నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల నశిస్తారు. ప్రాపంచిక ప్రయత్నములు మరియు లాభాలు కొందరిని రక్షకుని ఆలింగనం చేసుకోకుండా అడ్డుకుంటాయి. భూసంబంధమైన ప్రయత్నాలలో శ్రద్ధ అవసరం అయితే, మనకు మరియు క్రీస్తుకు మధ్య ఒక అవరోధంగా మారకుండా నిరోధించడానికి ప్రపంచాన్ని మన హృదయాల నుండి దూరంగా ఉంచాలి.
ఈ భాగం యూదు చర్చి మరియు దేశం యొక్క ఆసన్నమైన నాశనాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. క్రీస్తు నమ్మకమైన పరిచారకులను హింసించడం ఏ ప్రజలకైనా అపరాధాన్ని పెంచుతుంది. అన్యజనులకు క్రీస్తు మరియు మోక్షం యొక్క ఊహించని ఆఫర్ ప్రయాణీకులకు రాజ వివాహ విందు ఆహ్వానంతో పోల్చబడింది. చెదరగొట్టబడిన దేవుని పిల్లలందరినీ ఏకం చేస్తూ, క్రీస్తు వద్దకు ఆత్మలను సేకరించడం సువార్త ఉద్దేశం.
వివాహ వస్త్రం లేకుండా అతిథి ద్వారా కపటుల పరిస్థితిని ఈ ఉపమానం వర్ణిస్తుంది. అందరూ పరిశీలనకు సిద్ధపడాలి, మరియు క్రైస్తవ మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండి, క్రీస్తుపై విశ్వాసంతో జీవించి, ఆయనను తమ సర్వస్వంగా చేసుకుని, ప్రభువైన యేసును "ధరించుకున్న" వారికి మాత్రమే వివాహ వస్త్రం ఉంటుంది. క్రీస్తు యొక్క ఆరోపించబడిన నీతి మరియు ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ రెండూ ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే ఎవరూ వివాహ వస్త్రాన్ని స్వభావరీత్యా కలిగి లేరు లేదా దానిని స్వయంగా తయారు చేసుకోలేరు. సువార్త శాసనాలలోకి అహంకారపూరితంగా చొరబడటం మరియు సువార్త అధికారాలను లాక్కోవడం కోసం కపటవాదులు బాధ్యత వహించే రోజు రాబోతోంది.
కపటులకు, "అతన్ని తీసుకెళ్లండి" అని చెప్పినప్పుడు, వారు క్రైస్తవ మతానికి అనర్హులుగా నడుచుకోవడం ద్వారా వారు ధైర్యంగా చెప్పుకున్న ఆనందాన్ని కోల్పోతారు. యేసు ఉపమానం నుండి దాని పాఠానికి పరివర్తన చెందాడు, సువార్త యొక్క కాంతి ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడిన కపటవాదులు పూర్తిగా చీకటిలోకి దిగిపోతారని నొక్కి చెప్పారు. చాలామంది వివాహ విందుకు ఆహ్వానించబడ్డారు, మోక్షానికి ప్రతీక, కానీ కొద్దిమంది మాత్రమే వివాహ వస్త్రాన్ని కలిగి ఉన్నారు - క్రీస్తు యొక్క నీతి మరియు ఆత్మ యొక్క పవిత్రీకరణ. అందువల్ల, రాజు నుండి ఆమోదం కోసం స్వీయ-పరిశీలన చాలా ముఖ్యమైనది.

పరిసయ్యులు యేసును నివాళి గురించి ప్రశ్నించారు. (15-22) 
పరిసయ్యులు హెరోడియన్లతో సహకరించారు, రోమన్ చక్రవర్తికి పూర్తిగా లొంగిపోవాలని సూచించే యూదులలో ఒక వర్గం. వారి స్వాభావిక వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, వారు క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యమయ్యారు. అదృష్టవశాత్తూ, వారు క్రీస్తు గురించి చెప్పినది ఖచ్చితమైనది మరియు వారు దానిని గుర్తించినా లేదా గుర్తించకపోయినా, దేవుని దయతో మేము దానిని అంగీకరిస్తాము. యేసుక్రీస్తు నమ్మకమైన బోధకునిగా మరియు నిర్భయమైన మందలించే వ్యక్తిగా పనిచేశాడు. వారి దుష్ట ఉద్దేశాలను ఆయన గ్రహించాడు. కపటుడు ధరించే వేషంతో సంబంధం లేకుండా, మన ప్రభువైన యేసు దానిని చూస్తాడు. ఈ స్వభావం గల విషయాలలో, క్రీస్తు న్యాయమూర్తిగా వ్యవహరించలేదు, ఎందుకంటే అతని రాజ్యం ఈ లోకం కాదు. బదులుగా, అతను పాలక అధికారులకు శాంతియుతంగా సమర్పించాలని సూచించాడు. అతని ప్రత్యర్థులు మందలించబడ్డారు మరియు క్రైస్తవ విశ్వాసం పౌర పాలనకు వ్యతిరేకం కాదని అతని శిష్యులకు సూచించబడింది. క్రీస్తు తన మద్దతుదారులకు మాత్రమే కాకుండా అతని విరోధులకు కూడా ఒక అద్భుతంగా మిగిలిపోయాడు మరియు కొనసాగుతాడు. వారు అతని జ్ఞానాన్ని మెచ్చుకోవచ్చు కానీ దానిని అనుసరించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తారు, అతని శక్తిని అంగీకరిస్తారు కానీ దానికి లొంగిపోవడానికి నిరాకరిస్తారు.

పునరుత్థానం గురించి సద్దుసీయుల ప్రశ్న. (23-33) 
క్రీస్తు బోధలను పరిసయ్యులు మరియు హెరోదియన్లు మాత్రమే కాకుండా అవిశ్వాసులైన సద్దూకయ్యులు కూడా ఆమోదించలేదు. అతను పునరుత్థానం మరియు మరణానంతర జీవితం యొక్క ముఖ్యమైన సత్యాలను లోతుగా పరిశోధించాడు, వారు అందుకున్న ద్యోతకం యొక్క పరిధిని అధిగమించాడు. ఈ ప్రపంచంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులను భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో అంచనా వేయడానికి ప్రాతిపదికగా ఉపయోగించబడదు. సత్యం వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు, అది తన పూర్తి శక్తితో నిలుస్తుంది. తన విమర్శకులను నిశ్శబ్దం చేసిన తరువాత, మన ప్రభువు మోషే రచనలను ఉపయోగించి పునరుత్థాన సిద్ధాంతం యొక్క సత్యాన్ని ధృవీకరించడం ప్రారంభించాడు.
దేవుడు చాలా కాలం క్రితం మరణించిన పితృస్వామ్య దేవుడని మోషేకు వెల్లడించాడు. ఈ ద్యోతకం వారు అప్పుడు దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందగల సామర్థ్యం ఉన్న స్థితిలో ఉన్నారని సూచించింది, పునరుత్థాన సిద్ధాంతం పాత నిబంధనలో, అలాగే కొత్తలో స్పష్టంగా తెలియజేయబడిందని ధృవీకరిస్తుంది. ఏదేమైనా, ఈ సిద్ధాంతం మరింత సమగ్రమైన ద్యోతకం కోసం వేచి ఉంది, ఇది క్రీస్తు పునరుత్థానం తర్వాత సంభవించింది, అతను మరణించిన వారిలో మొదటి ఫలాలు అయ్యాడు. అన్ని తప్పులు లేఖనాలను మరియు దేవుని శక్తిని అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల ఉత్పన్నమవుతాయి. ఈ ప్రపంచంలో, మరణం క్రమక్రమంగా వ్యక్తులను క్లెయిమ్ చేస్తుంది, అన్ని భూసంబంధమైన ఆశలు, సంతోషాలు, దుఃఖాలు మరియు కనెక్షన్‌లకు ముగింపు తెస్తుంది. సమాధికి మించిన మంచిదేదీ ఆశించని వారు ఎంత దురదృష్టవంతులు!

ఆజ్ఞల పదార్ధం. (34-40) 
ఒక న్యాయ నిపుణుడు మన ప్రభువు యొక్క జ్ఞానాన్ని అంతగా కాకుండా అతని వివేచనను పరీక్షించడానికి ఒక ప్రశ్న వేసాడు. ధర్మశాస్త్రంలోని మొదటి పట్టికలోని అన్ని ఆదేశాలను క్రోడీకరించి, క్లుప్తీకరించి, దేవుణ్ణి ప్రేమించాలనేది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ. దేవునిపట్ల మనకున్న ప్రేమ కేవలం పదాలు మరియు మౌఖిక వ్యక్తీకరణలకు అతీతంగా నిజమైనదిగా ఉండాలి. మన ప్రేమ ఆయనకు సరిపోదు కాబట్టి, ఆత్మ యొక్క అన్ని సామర్థ్యాలు ఆయనకు అంకితం చేయబడాలి మరియు అతని వైపు మళ్లించాలి. మనలాగే మన పొరుగువారిని ప్రేమించాలనేది రెండవ ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ. పెద్ద పాపాలకు మూలమైన స్వీయ-ప్రేమ యొక్క అవినీతి రూపం ఉనికిలో ఉంది మరియు తప్పనిసరిగా తొలగించబడాలి మరియు అణచివేయబడాలి, మన అత్యున్నత విధులకు మార్గదర్శకంగా పనిచేసే స్వీయ-ప్రేమ కూడా ఉంది. ఇది మన స్వంత ఆత్మలు మరియు శరీరాల శ్రేయస్సు కోసం సరైన శ్రద్ధను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా, మనం మనల్ని మనం ప్రేమించుకునే అదే ప్రామాణికత మరియు చిత్తశుద్ధితో మన పొరుగువారిని ప్రేమించాల్సిన బాధ్యత ఉంది; కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం మన స్వంత ప్రయోజనాలను త్యాగం చేయవలసి రావచ్చు. ఈ రెండు ఆజ్ఞలు మన హృదయాలను అచ్చుతో మలచినట్లు మలచండి.

యేసు పరిసయ్యులను ప్రశ్నించాడు. (41-46)
క్రీస్తు తన విరోధులను కలవరపెట్టినప్పుడు, వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ గురించి వారి అవగాహన గురించి ఆరా తీశాడు. అతను డేవిడ్ కుమారుడు మరియు అతని ప్రభువు ఎలా అవుతాడు? అతను కీర్తనల గ్రంథము 110:1ని ప్రస్తావించాడు. మెస్సీయ కేవలం మర్త్యమైన వ్యక్తి అయితే, డేవిడ్ మరణించిన చాలా కాలం వరకు ఉనికిలో లేకపోయినా, దావీదు అతన్ని ప్రభువుగా ఎలా సూచించగలడు? పరిసయ్యులు సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. మెస్సీయను దేవుని కుమారునిగా గుర్తించడం, తండ్రికి మరియు దావీదుకు ప్రభువుగా ఉండటమే ఈ వివాదానికి ఏకైక పరిష్కారం. మానవ స్వభావాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా, అతను మాంసంలో దేవుడు వెల్లడయ్యాడు, ఈ సందర్భంలో అతన్ని మనుష్యకుమారునిగా మరియు దావీదు కుమారునిగా చేసాడు. అన్నిటికీ మించి, "క్రీస్తు గురించి మన అవగాహన ఏమిటి?" అని తీవ్రంగా ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం. అతను మన దృష్టిలో పూర్తిగా మహిమాన్వితమైనవాడా మరియు మన హృదయాలలో ప్రతిష్టించబడ్డాడా? క్రీస్తు మనకు సంతోషం, విశ్వాసం మరియు ప్రతిదానికీ మూలం. ఆయనలా మరింతగా, ఆయన సేవకు మరింత అంకితభావంతో మెలగడానికి మనం ప్రతిరోజూ కృషి చేద్దాం.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |