Matthew - మత్తయి సువార్త 23 | View All

1. అప్పుడు యేసు జనసమూహములతోను తన శిష్యులతోను ఇట్లనెను

ఆనాటి మత నాయకులను యేసు ఈ విధంగా ఖండించడం ఆలయ ఆవరణంలోనే బహిరంగంగానే జరిగింది. మత్తయి 24:1 చూడండి.

2. శాస్త్రులును పరిసయ్యులును మోషే పీఠమందు కూర్చుండువారు

“పరిసయ్యులు”– మత్తయి 3:7. “మోషే స్థానం” అంటే దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉపదేశించడంలో వారు మోషేకు వారసులుగా ఎంచబడ్డారు అని అర్థం.

3. గనుక వారు మీతో చెప్పువాటి నన్నిటిని అనుసరించిగై కొనుడి, అయినను వారి క్రియలచొప్పున చేయకుడి; వారు చెప్పుదురే గాని చేయరు.
మలాకీ 2:7-8

దేవుడు మోషేద్వారా ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు యథార్థంగా నేర్పించినంత కాలం వారికి ఇస్రాయేల్‌ప్రజలు లోబడవలసి ఉంది. అయితే వారే ధర్మశాస్త్రానికి లోబడలేదు (రోమీయులకు 2:17-24 పోల్చి చూడండి). తాను బోధిస్తున్నదాన్ని ఆచరించడమన్నది ప్రతి క్రైస్తవ నాయకుని జీవితాశయం కావాలి (1 తిమోతికి 4:12; 1 పేతురు 5:3).

4. మోయ శక్యముకాని భారమైన బరువులు కట్టి మనుష్యుల భుజములమీద వారు పెట్టుదురేగాని తమ వ్రేలితోనైన వాటిని కదలింపనొల్లరు.

పాపాత్ములైన మనుషులకు (అందరూ పాపాత్ములే) మోషే ధర్మశాస్త్రం మోయరాని బరువు. అపో. కార్యములు 15:10; గలతియులకు 5:1 చూడండి. దానికి కఠినమైన భాష్యాలు చెప్పడం ద్వారా, దానికి బోలెడన్ని కట్టుబాట్లూ విధులూ కల్పించడం ద్వారా యూదుల మత నాయకులు దాన్ని మరింత దుర్భరంగా చేశారు. యేసుప్రభువు మార్గం ఎంత భిన్నమైనది! మత్తయి 11:28-30 చూడండి.

5. మనుష్యులకు కనబడునిమిత్తము తమ పనులన్నియు చేయుదురు; తమ రక్షరేకులు వెడల్పుగాను తమ చెంగులు పెద్దవిగాను చేయుదురు;
నిర్గమకాండము 13:9, సంఖ్యాకాండము 15:38-39, ద్వితీయోపదేశకాండము 6:8

మత్తయి 6:1-5, మత్తయి 6:16 చూడండి. “చిట్టి సంచులు”– ఆ రోజుల్లో యూదులు లేఖనాల్లోని వాక్యాలు రాసి చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో పెట్టి వాటిని తమ నోసటికి లేక చేతికి కట్టుకునేవారు (నిర్గమకాండము 13:9; ద్వితీయోపదేశకాండము 6:8 పోల్చి చూడండి). చూడ్డానికి అవి తాయెత్తుల్లాగా ఉండేవన్నమాట. “వస్త్రాల అంచులు”– సంఖ్యాకాండము 15:38-39; ద్వితీయోపదేశకాండము 22:12. వీటిని తామెంత వెడల్పుగా చేస్తే ప్రజలు తమను అంత భక్తులుగా ఎంచుతారని ఈ కపట భక్తులు అనుకొన్నారు. చిట్టి సంచులు, వస్త్రాల అంచుల అంతరార్థాన్ని వారు గ్రహించలేదు. దేవుని వాక్కుకు విధేయత చూపడం వారికి గుర్తుండేలా వాటిని ఉపయోగించండని దేవుడు చెప్పాడే గాని ఇతరులకు గొప్పగా ప్రదర్శించుకోండని కాదు.

6. విందులలో అగ్రస్థానములను సమాజ మందిరములలో అగ్రపీఠములను

ఇది సాధారణంగా మత నాయకుల్లో (క్రైస్తవులలో కూడా) కనిపించే మరో పొరపాటు. చాలామంది మనుషులు తమను గొప్పగా ఎంచాలని, తమకు అగ్రస్థానాలు దక్కాలనీ “గురువు”, “నాయకుడు”, “రెవరెండ్”, “డాక్టర్” అని ఇతరులు తమను గౌరవించాలని ఆశిస్తారు. మనందరం దీని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉందాం. వ 11,12; మత్తయి 18:4; మత్తయి 20:25-28 మొదలైన చోట్ల యేసుప్రభువు ఉపదేశాన్ని గుర్తుంచుకుందాం. మనం అనుసరించవలసిన పద్ధతి మనల్ని మనం గొప్ప చేసుకోవడం కాదు గాని స్వార్థ త్యాగం చేయడమే (మత్తయి 16:24; లూకా 9:23).

7. సంత వీధులలో వందన ములను మనుష్యులచేత బోధకులని పిలువబడుటయు కోరుదురు.

8. మీరైతే బోధకులని పిలువబడవద్దు, ఒక్కడే మీ బోధకుడు, మీరందరు సహోదరులు.

“రబ్బీ”అంటే గౌరవనీయుడైన మతోపదేశకుడు. క్రైస్తవులందరికీ ఏకైక ఉపదేశకుడు క్రీస్తే (వ 10). తన ప్రజలకు ఉపదేశించేందుకు ఆయన మానవ ఉపదేశకుల్ని నియమిస్తాడు (1 కోరింథీయులకు 12:28; ఎఫెసీయులకు 4:11; 1 తిమోతికి 2:7; హెబ్రీయులకు 5:12). అయితే వారి అధికారం, బోధన కేవలం క్రీస్తునుంచి మాత్రమే వస్తాయని వారు గుర్తించాలి, తమను తాము హెచ్చించుకోకుండా ఉండాలి.

9. మరియు భూమిమీద ఎవనికైనను తండ్రి అని పేరుపెట్టవద్దు; ఒక్కడే మీ తండ్రి; ఆయన పరలోకమందున్నాడు.

యేసు సాధారణ కుటుంబ సంబంధాల గురించి మాట్లాడ్డం లేదు. మనందరికీ తండ్రులున్నారు. వారిని తండ్రీ అని పిలవవచ్చు. ఇక్కడ యేసు మత విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. దేవునికి మాత్రమే చెందవలసిన స్థానాన్ని మనిషినెవణ్ణైనా ఆక్రమించుకోనిచ్చే పొరపాటు విషయం హెచ్చరిస్తున్నాడు. మనుషుల్లో (భక్తిగల వారిలో కూడా) సాటి మనుషుల్ని గొప్పగా చేయడం, దేవుణ్ణి తక్కువ చేయడం సామాన్యంగా జరుగుతుంది.

10. మరియు మీరు గురువులని పిలువబడవద్దు; క్రీస్తుఒక్కడే మీ గురువు.

11. మీలో అందరికంటె గొప్పవాడు మీకు పరిచారకుడై యుండవలెను.

మత్తయి 20:25-28 చూడండి.

12. తన్నుతాను హెచ్చించు కొనువాడు తగ్గింపబడును; తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడును.
యోబు 22:29, సామెతలు 29:23, యెహెఙ్కేలు 21:26

1 సమూయేలు 2:8; కీర్తనల గ్రంథము 18:27; సామెతలు 3:34; యెషయా 57:15; యెహెఙ్కేలు 21:26; లూకా 1:52; లూకా 14:11; యాకోబు 4:6.

13. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యు లారా, మీరు మనుష్యులయెదుట పరలోకరాజ్యమును మూయుదురు;

“అయ్యో!” అనడంలో దేవుడు తన సింహాసనం ఎదుట వారిని లెక్క అడిగినప్పుడు వారికి కలగబోయే భయంకర శిక్ష వ్యక్తమౌతున్నది. దేవుని రాజ్యానికి ఏకైక మార్గం తానేనని ప్రభువుకు తెలుసు. అలాంటి తనలో నమ్మకం ఉంచనీయకుండా ప్రజలను వారు ఆటంకపరుస్తున్నారు (లూకా 11:52; యోహాను 9:22; యోహాను 12:42; యోహాను 14:6; అపో. కార్యములు 13:8-11 పోల్చి చూడండి), కాబట్టి వారికి వ్యతిరేకంగా ఈ మొదటి శాప వచనాన్ని ప్రభువు పలుకుతున్నాడు. వారు చేసిన ఈ భయంకరమైన పాపం నేడు కూడా సామాన్యంగా ఉంది. దీని విషయంలో దోషులైనవారిని ఇది నరకంలో అట్టడుగుకు దిగిపోయేలా చేస్తుంది. నిస్సహాయులను దగా చెయ్యడం, ఆ నేరం కప్పిపుచ్చుకునేందుకు మతాచారాల్లో పాల్గొనడమే వారి పాపం. యెషయా 1:10-17 పోల్చి చూడండి.

14. మీరందులో ప్రవేశింపరు, ప్రవేశించు వారిని ప్రవేశింపనియ్యరు.

15. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, ఒకని మీ మతములో కలుపుకొనుటకు మీరు సముద్ర మును భూమిని చుట్టివచ్చెదరు; అతడు కలిసినప్పుడు అతని మీకంటె రెండంతలు నరకపాత్రునిగా చేయుదురు.

మనుషుల్ని దేవునివైపు గాక తమవైపుకు త్రిప్పుకునే ప్రయత్నాలు చేశారు. తమ శాఖలో వారిని కలుపుకోవాలని చూశారు. తమ గొప్పతనం కోసం మనుషులు చేసే వ్యర్థమైన తెలివితక్కువ పని ఇది. నిజ క్రైస్తవంలో దీనికి తావు లేదు. అపో. కార్యములు 20:30; 2 కోరింథీయులకు 4:5 పోల్చి చూడండి. పరిసయ్యులకు తీవ్రమైన ఆసక్తి ఉంది. అయితే అది తప్పు దారి పట్టింది. దానివల్ల కలిగే ఫలితాలు విపత్కరమైనవి. వారి శాఖల్లోకి చేరినవారు వారికంటే చెడ్డవారయ్యారు. ఈ బోధకులను, వారి శాఖల్లో చేరినవారిని కూడా యేసు ఎలాంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాడో చూడండి – నరక పాత్రులు. యోహాను 8:44 పోల్చి చూడండి.

16. అయ్యో, అంధులైన మార్గదర్శకులారా, ఒకడు దేవాలయముతోడని ఒట్టుపెట్టుకొంటె అందులో ఏమియు లేదు గాని దేవాలయములోని బంగారముతోడని ఒట్టు పెట్టుకొంటె వాడు దానికి బద్ధుడని మీరు చెప్పుదురు.

“గుడ్డి మార్గదర్శులారా!”– ఆత్మ సంబంధమైన గ్రుడ్డితనం గురించి వ 17,19,24; మత్తయి 15:14; యోహాను 12:40; 2 కోరింథీయులకు 3:14; 2 కోరింథీయులకు 4:4; 2 పేతురు 1:9; 1 యోహాను 2:11 చూడండి. ఒట్టుపెట్టుకోవడం గురించి మత్తయి 5:33-35 చూడండి. ఇక్కడ 16-22 వచనాల్లో పరిసయ్యులు తమ ఆత్మసంబంధమైన గ్రుడ్డితనంవల్ల ప్రతిదాన్నీ తలక్రిందులు చేస్తూ గోరంతలు కొండంతలుగాను, గొప్పవాటిని అల్పంగానూ చేస్తున్నట్టు యేసు చూపుతున్నాడు.

17. అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొప్పది? బంగారమా, బంగారమును పరిశుద్ధపరచు దేవాలయమా?

18. మరియుబలిపీఠముతోడని యొకడు ఒట్టుపెట్టుకొంటె, అందులో ఏమియు లేదు గాని, దాని పైనుండు అర్పణముతోడని ఒట్టుపెట్టుకొంటె దానికి బద్ధుడని మీరు చెప్పుదురు.

19. అవివేకులారా, అంధులారా, ఏది గొప్పది? అర్పణమా, అర్పణమును పరిశుద్ధపరచు బలిపీఠమా?
నిర్గమకాండము 29:37

20. బలిపీఠముతోడని ఒట్టుపెట్టు కొనువాడు, దాని తోడనియు దాని పైనుండు వాటన్నిటితోడనియు ఒట్టుపెట్టుకొనుచున్నాడు.

21. మరియు దేవాలయము తోడని ఒట్టుపెట్టుకొనువాడు, దాని తోడనియు అందులో నివసించువాని తోడనియు ఒట్టుపెట్టుకొనుచున్నాడు.
1 రాజులు 8:13, కీర్తనల గ్రంథము 26:8

22. మరియు ఆకాశముతోడని ఒట్టుపెట్టుకొనువాడు దేవుని సింహాసనము తోడనియు దానిపైని కూర్చున్నవాని తోడనియు ఒట్టుపెట్టుకొను చున్నాడు.
యెషయా 66:1

23. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు పుదీనాలోను సోపులోను జీలకఱ్ఱలోను పదియవ వంతు చెల్లించి, ధర్మశాస్త్రములో ప్రధానమైన విషయములను, అనగా న్యాయమును కనికరమును విశ్వాసమును విడిచిపెట్టితిరి; వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి యుండెను.
లేవీయకాండము 27:30, మీకా 6:8

“పదో భాగం”– ఆదికాండము 28:22; లేవీయకాండము 27:30; సంఖ్యాకాండము 18:21; ద్వితీయోపదేశకాండము 14:22; మలాకీ 3:8. ఇక్కడ కూడా పరిసయ్యులు స్వల్ప విషయాలను భూతద్దంలో చూస్తూ నిజంగా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న సంగతి వెల్లడి అవుతున్నది. యెషయా 1:17; మీకా 6:8; మొ।। పోల్చి చూడండి.

24. అంధులైన మార్గదర్శకులారా, దోమలేకుండు నట్లు వడియగట్టి ఒంటెను మింగువారు మీరే.

అశుద్ధమని వారు ఎంచిన జీవులన్నిటిలో దోమ చిన్నది, పెద్ద జంతువుల్లో ఒంటె ఒకటి. లేవీయకాండము 11:4, లేవీయకాండము 11:20-25 చూడండి. పరిసయ్యులు తాము తాగే నీటిలో అతి చిన్నవైన అశుద్ధ జీవులు ఉంటాయేమోనని వడకట్టారు. ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో చిన్న చిన్న విషయాలను బాగా పట్టించుకున్నారు గానీ పెద్ద పెద్ద తప్పుల్ని అమాంతం దిగమింగేశారు. దీనంతట్లో వీరు చాలామంది మతస్థులకు, భక్తులనిపించుకునే వారికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు.

25. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యు లారా, మీరు గిన్నెయు పళ్లెమును వెలుపట శుద్ధిచేయు దురు గాని అవి లోపల దోపుతోను అజితేంద్రియత్వము తోను నిండియున్నవి.
జెకర్యా 1:1

పరిసయ్యులు చిన్న విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటూ పెద్దవాటిని ఎలా నిర్లక్ష్యం చేశారో ఇక్కడ మరో ఉదాహరణ ఉంది. వారు మతంలోని ఆచారాలకు, కర్మకాండలకు సంబంధించిన విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు (గిన్నె, పళ్ళెం బయటి వైపు కడగడం), గానీ అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన హృదయం, మనసు అంతరంగ స్థితి గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు. దేవుని ఎదుట చెడిపోయిన హృదయం ఉన్నవాడికి బయటి మతాచారాలవల్ల ఏ ప్రయోజనమూ లేదని వారు గ్రహించినట్టు లేదు. అత్యాశ, స్వార్థానికి లొంగిపోవడం, అంతరంగంలో కల్మషం, వీటిని ఆచార స్నానాల ద్వారా, మత నియమ నిష్ఠల ద్వారా కడిగివేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. యెషయా 1:11-18 పోల్చి చూడండి.

26. గ్రుడ్డిపరిసయ్యుడా, గిన్నెయు పళ్లెమును వెలుపల శుద్ధియగునట్టుగా ముందు వాటిలోపల శుద్ధిచేయుము.

27. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు సున్నముకొట్టిన సమాధులను పోలి యున్నారు. అవి వెలుపల శృంగారముగా అగపడును గాని లోపల చచ్చినవారి యెముకలతోను సమస్త కల్మషముతోను నిండియున్నవి.

బయటివాటిని గట్టిగా పట్టించుకుంటూ అంతరంగాన్ని మురికిగా ఉండనివ్వడం అనే భయంకరమైన పొరపాటును యేసు మరో సారి ఎత్తి చూపుతున్నాడు. అలా చెయ్యడంలో వారి ఉద్దేశాన్ని కూడా బట్టబయలు చేస్తున్నాడు. మనుషుల ఎదుట తాము నీతిగలవారుగా కనిపించాలను కున్నారు (వ 5). కానీ వారి హృదయాల్లో దేవుడు ఏం చూస్తున్నదీ లెక్కచెయ్యలేదు. వారి మత కార్యక్రమాన్నీ అంతటినీ మనుషుల ఎదుట గొప్పగా ప్రదర్శించుకుని తమ స్వార్థ ప్రయోజనాలను సాధించుకోవడానికే. ఫలితంగా బయట ఎలాంటి మురికీ కనబడకూడదని అంతగా తాపత్రయపడే వీరు అంతరంగంలో కుళ్ళుతో నిండి ఉన్నారు. ఇతరులను కూడా అశుద్ధుల్ని చేశారు. లూకా 11:44 నోట్ చూడండి. ఈ దుర్మార్గాన్ని గుర్తించి దానికి దూరంగా ఉండే జ్ఞానాన్ని దేవుడు మనకు ఇస్తాడు గాక.

28. ఆలాగే మీరు వెలుపల మనుష్యు లకు నీతిమంతులుగా నగపడుచున్నారు గాని, లోపల వేషధారణతోను అక్రమముతోను నిండి యున్నారు.

29. అయ్యో, వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు ప్రవక్తల సమాధులను కట్టించుచు, నీతి మంతుల గోరీలను శృంగారించుచు

కపట భక్తులు, తమ పరిస్థితి తమకే తెలియనివారు తాము ఇతరులకన్న మంచివాళ్ళమనీ, తమ పూర్వీకుల్లాగా తాము ఎక్కువ పాపం చేసినవాళ్ళము కామనీ అనుకోవచ్చు. తాను ఇతరులకన్న మంచివాణ్ణని ఎవరన్నా అనుకుంటే అతడు పెద్ద పొరపాటులో ఉన్నాడన్నమాట (లూకా 18:9; రోమీయులకు 2:1; రోమీయులకు 3:9, రోమీయులకు 3:23). అందరూ పాపులేననీ ఒక తరం వారు తమ పూర్వీకులు చేసినవాటినే మళ్ళీ చేయడం అసంభవం కాదనీ పాత ఒడంబడిక గ్రంథం మూలంగా పరిసయ్యులకు తెలిసి ఉండవలసింది. ఏ జాతికైనా తర తరానికీ దోషం రాసి పోగవుతూనే ఉంటుంది. చివరికి ఈ జాతి విషయంలోనైనా దేవుడు పెరగనిచ్చిన పాపమంతా పరిపక్వానికి వచ్చి తీర్పు మొదలవుతుంది. (ఆదికాండము 15:16; 2 రాజులు 17:7-23; 2 దినవృత్తాంతములు 36:15-19). క్రీస్తు లోకంలో ఉన్న రోజుల్లో యూదుల సంగతి ఇదే. ప్రవక్తలను హతమార్చినందుకు వారు తమ పూర్వీకులపై నేరం మోపారు గానీ ప్రవక్తలందరిలోకీ ఘనుణ్ణి, దేవుని కుమారుణ్ణి వారు హత్య చేసేందుకు కుట్ర పన్నుతున్నారు.

30. మనము మన పితరుల దినములలో ఉండినయెడల ప్రవక్తల మరణ విషయములో వారితో పాలివారమై యుండక పోదుమని చెప్పుకొందురు.

31. అందువలననే మీరు ప్రవక్తలను చంపినవారి కుమారులై యున్నారని మీ మీద మీరే సాక్ష్యము చెప్పుకొనుచున్నారు.

32. మీరును మీ పితరుల పరిమాణము పూర్తి చేయుడి.

33. సర్పములారా, సర్పసంతానమా, నరకశిక్షను మీ రేలాగు తప్పించుకొందురు?

మత్తయి 3:7; మత్తయి 12:34; కీర్తనల గ్రంథము 140:3; రోమీయులకు 3:13.

34. అందుచేత ఇదిగో నేను మీ యొద్దకు ప్రవక్తలను జ్ఞానులను శాస్త్రులను పంపుచున్నాను; మీరు వారిలో కొందరిని చంపి సిలువవేయుదురు, కొందరిని మీ సమాజమందిరములలో కొరడాలతొ కొట్టి, పట్టణమునుండి పట్టణమునకు తరుముదురు.

అంటే తన శుభవార్త ప్రకటనకోసం తాను పంపబోతున్న రాయబారులు, శుభవార్త ప్రచారకులు, ఉపదేశకులు అని యేసు ఉద్దేశం. లూకా 11:49 పోల్చి చూడండి. తమ పూర్వీకులు పాత ఒడంబడిక ప్రవక్తలకెలా చేశారో ఇప్పటి యూదుల నాయకులు వీరికీ అలా చేస్తారు (మత్తయి 10:17, మత్తయి 10:23; మత్తయి 24:9; యోహాను 15:20-21; అపో. కార్యములు 5:17-18, అపో. కార్యములు 5:33, అపో. కార్యములు 5:40; అపో. కార్యములు 7:57-60; అపో. కార్యములు 14:19).

35. నీతిమంతు డైన హేబెలు రక్తము మొదలుకొని బలిపీఠమునకును, దేవా లయమునకును మధ్య మీరు చంపిన బరకీయ కుమారుడగు జెకర్యా రక్తమువరకు భూమిమీద చిందింపబడిన నీతి మంతుల రక్తమంతయు మీ మీదికి వచ్చును.
ఆదికాండము 4:8, 2 దినవృత్తాంతములు 24:20-21

మొట్టమొదటి సారిగా హత్యకు గురైన మనిషి హేబెల్ (ఆదికాండము 4:8; హెబ్రీయులకు 11:4). జెకర్యా 1:1 లో కనిపించే జెకర్యా ప్రవక్త హత్య గురించి ఎక్కడా రాసి లేదు. అయినా యేసు చెప్తున్నది ఇతడి గురించే కావచ్చు. లేక యెహోయాదా యాజి కొడుకైన జెకర్యా హత్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు (2 దినవృత్తాంతములు 24:21-22). ఈ జెకర్యాకు బరకీయ అనేపేరు గల పూర్వీకుడు ఉండి ఉండవచ్చు. కుమారుడు అంటే సంతతివాడు అని కూడా అర్థం వస్తుంది (మత్తయి 1:1). పరిసయ్యులనే తెగ ఆరంభం కాకమునుపు కొన్ని శతాబ్దాల క్రితమే జెకర్యా హత్య జరిగింది. అయినా యేసు ఆ హత్యకు వారే బాధ్యులని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ చెడ్డ పనిలో వారి పూర్వీకులతోబాటు వారికీ భాగం ఉందని అర్థం. పరిసయ్యుల హృదయాలు, తలంపులు, దృక్పథాలు వారి పూర్వీకులకంటే మంచివేమీ కాదు. దేవుని సేవకులను హింసిస్తూ వచ్చిన అనేక తరాల్లో అది ఆఖరి తరం. పూర్వ తరాలన్నిటికన్నా చెడ్డది. అందుకు తగిన శిక్ష వారు అనుభవిస్తారు (లూకా 13:34-35; లూకా 19:41; లూకా 21:20-24).

36. ఇవన్నియు ఈ తరమువారిమీదికి వచ్చునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

37. యెరూషలేమా, యెరూషలేమా, ప్రవక్తలను చంపుచును నీయొద్దకు పంపబడినవారిని రాళ్లతో కొట్టుచును ఉండు దానా, కోడి తన పిల్లలను రెక్కలక్రింది కేలాగు చేర్చు కొనునో ఆలాగే నేనును నీ పిల్లలను ఎన్నోమారులు చేర్చు కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు ఒల్లకపోతిరి.

“ఎన్నో సార్లు”– జెరుసలం ప్రజలను సంరక్షిస్తూ, దీవిస్తూ పోషిస్తూ ఉండాలని తహతహలాడినది పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో వెల్లడి అయిన యెహోవాదేవుడు (కీర్తనల గ్రంథము 102:12-13; కీర్తనల గ్రంథము 126:1; కీర్తనల గ్రంథము 132:13-17; యెషయా 37:32; యెషయా 40:9-11; యెషయా 49:14-16). ఇక్కడ యేసు అలా తహతహలాడినది తానే అంటున్నాడు. అంటే తానే యెహోవాదేవుని అవతారం అని ఆయనకు తెలుసు. జెరుసలంకు శిక్ష పడడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు. ఆయన జెరుసలం రక్షణను మనస్ఫూర్తిగా ఆశించాడు, రక్షించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆశ లేకపోవడం అన్నది వారికే. యోహాను 5:40 పోల్చి చూడండి.

38. ఇదిగో మీ యిల్లు మీకు విడువబడియున్నది
1 రాజులు 9:7-8, యిర్మియా 12:7, యిర్మియా 22:5

యేసుప్రభువు ఆలయం వదిలివెళ్ళడానికి కొంచెం ముందు ఆయన ఈ మాటలు పలికాడు (మత్తయి 24:1). ఇక్కడ “ఇల్లు” అంటే బహుశా ఆలయం కావచ్చు. ఇంతకుముందు ఒకసారి జరిగినట్టుగా దేవుడు జెరుసలం యూదులను వారి మానాన వారిని వదిలేస్తున్నాడు (యెహెఙ్కేలు 10:4, యెహెఙ్కేలు 10:18-19; యెహెఙ్కేలు 11:22-23). మరో సారి వారు ఆయనను తిరస్కరించారు. అందుకు ఫలితాన్ని మరో సారి వారు అనుభవించవలసిందే. మనకు తెలిసినంతవరకు యేసు మళ్ళీ ఆ ఆలయం గడప తొక్కలేదు.

39. ఇదిమొదలుకొని ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడుగాకని మీరు చెప్పు వరకు నన్ను చూడరని మీతో చెప్పుచున్నాను.
కీర్తనల గ్రంథము 118:26

కీర్తనల గ్రంథము 118:26. యేసు జెరుసలం నగరం ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన్ను అనుసరించే గుంపు ఈ మాటలే పలికారు (మత్తయి 21:9). అయితే ప్రజల నాయకులతో సహా అధిక సంఖ్యాకులు ఇలా అనలేదు. తమ అభిషిక్తుణ్ణి వారు నిరాకరించారు. యేసు ఇక్కడ తన రెండో రాకడ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు ఇస్రాయేల్ ఆయన్ను స్వీకరిస్తారు. జెకర్యా 12:10-14; రోమీయులకు 11:26-29. “కపట భక్తి” గురించి నోట్‌ బైబిల్లోని అధ్యాయాలన్నిటి కంటే స్పష్టంగా ఇది మత సంబంధమైన కపటానికున్న లక్షణాలను తేటతెల్లంగా బయట పెడుతున్నది. ఈ కొలతలను బట్టి మనల్ని మనం సరిచూచుకుందాం. కపట భక్తులు ఇతరులకు ఏం చెయ్యాలో చెప్తారు గానీ తాము మాత్రం అలా చెయ్యరు (వ 2,3). ఇతరులపై తాము మోపే బరువు ఎంత భారమో లెక్కచెయ్యరు – వారికి జాలి అనేది ఉండదన్నమాట (వ 4). మత విషయాల్లో వారి ఏకైక లక్ష్యం మనుషుల మధ్య తమకు పేరు సంపాదించుకోవడమే గానీ దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం కాదు (వ 5). తమను భక్తిపరులుగా ఇతరులు ఎంచేలా చేసే ఏవైనా బాహ్యాచారాలూ, చర్యలూ, డంబంగా కనిపించేదేదైనా అంటే వారికి ఇష్టం (వ 5). ఇతరులు తమను గౌరవించడం వారికి ఎంతో ప్రీతి (వ 6,7). వారి మత కార్యకలాపాల ఉద్దేశం తమ శాఖలోకి ఇతరుల్ని లాక్కోవడమే. పరిచర్యలో తాము ఆసక్తిపరులుగా, లక్ష్యాన్ని సాధించేవారుగా నలుగురిలో పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకోవాలని వారి ఆశ (వ 14,15). వారు ఆధ్యాత్మికంగా అంధులే గానీ ఇతరులకు దారి చూపే సామర్థ్యం తమకు ఉందనుకుంటారు (యేసు వీరిని 5 సార్లు గ్రుడ్డివారు అన్నాడు – వ 16,17,19,24,26). వారు గొప్ప విషయాలకు బదులుగా అల్ప విషయాలకు పెద్ద పీట వేసి అలాంటి చిన్నచిన్న వాటిని ఆసక్తితో ఆచరిస్తూ ఉన్నందుకు తమ గురించి తాము గొప్పగా భావించుకుంటారు (వ 16-24). ఇతరుల పట్ల న్యాయం, కరుణ, దయ కనపరచడం, లేక తాము విశ్వాసపాత్రులుగా ఉండడం వీటి గురించి లెక్కచేయరు (వ 23). వారు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది బయటి విషయాలకే గానీ అంతరంగంలోని విషయాలకు కాదు. మనుషుల దృష్టిలో చక్కగా కనిపిస్తే చాలు, రహస్యంగా లోలోపల ఎంత కుళ్ళు, ఎంత కల్మషం ఉన్నా పట్టించుకోరు (వ 25-28). తమ స్వభావం గురించి తమకే తెలియదు గానీ తమలో ఏదో మంచి ఉందనుకుంటూ అలాంటిదేమీ లేకపోయినా దాన్ని గురించి డంబాలు పలుకుతూ ఉంటారు (వ 29-32). కపటభక్తి అతి క్రూరమైనది, హత్యచేసే స్వభావం గలది. అది దేవునికీ, ఆయన నిజ ప్రజలకూ పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనది, శత్రుభావం గలది (వ 33,34). కపటభక్తులకు పట్టేగతి 32,36,38 వచనాల్లో స్పష్టంగా రాసి ఉంది. భయంకరమైన ప్రాణాంతకమైన అంటువ్యాధినుంచి పారిపోయినట్టు కపట భక్తినుంచి మనం పారిపోదాం.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 23 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యేసు శాస్త్రులను మరియు పరిసయ్యులను గద్దించాడు. (1-12) 
మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని వివరించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యులు బాధ్యత వహించారు. అయితే, వారు మతపరమైన విషయాల్లో కపటత్వాన్ని పాటిస్తున్నారని ఆరోపించారు. మన తీర్పులు బాహ్య రూపాలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడ్డాయి, కానీ దేవుడు, దీనికి విరుద్ధంగా, హృదయ లోతులను పరిశీలిస్తాడు. పరిసయ్యులు ఫైలాక్టరీలను తయారు చేసే అభ్యాసంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు, అవి చట్టంలోని నాలుగు పేరాగ్రాఫ్‌లను కలిగి ఉన్న స్క్రోల్‌లు, వారి నుదిటిపై మరియు ఎడమ చేతులపై ధరించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి, ఎంపిక చేయబడిన ప్రజలుగా వారి విశిష్టతను గుర్తుచేస్తుంది సంఖ్యాకాండము 15:38. దురదృష్టవశాత్తూ, పరిసయ్యులు కట్టుబాటును దాటి, వారి ఫైలాక్టరీలను పెద్దదిగా చేసి, గొప్ప మతపరమైన భక్తిని ప్రతిబింబించేలా చేశారు. అహంకారం అనేది పరిసయ్యులలో ప్రధానమైన మరియు పాలించే పాపం, మన ప్రభువైన యేసు స్థిరంగా హెచ్చరించిన బలహీనత.
మాటలో బోధించిన వారు తమ గురువులను గౌరవించడం అభినందనీయం అయితే, ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేయడం మరియు అలాంటి గౌరవం గురించి గర్వంతో ఉబ్బిపోవడం పాపం. ఈ వైఖరి క్రైస్తవ మతం యొక్క ఆత్మకు ప్రత్యక్ష విరుద్ధం. క్రీస్తు యొక్క నిజమైన శిష్యుడు ప్రముఖ స్థానాలకు ఎదగడంలో అసౌకర్యాన్ని అనుభవిస్తాడు. దురదృష్టవశాత్తూ, మనం కనిపించే చర్చిని గమనించినప్పుడు, ఈ క్రైస్తవ వ్యతిరేక స్ఫూర్తి కొంతవరకు ప్రతి మత సంఘంలోనూ మరియు వ్యక్తుల హృదయాల్లోనూ ఉందని స్పష్టమవుతుంది.

పరిసయ్యుల నేరాలు. (13-33) 
శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యులు తమను తాము క్రీస్తు సువార్తకు మరియు తత్ఫలితంగా ఆత్మల రక్షణకు విరోధులుగా ఉంచుకున్నారు. క్రీస్తు నుండి మనల్ని మనం దూరం చేసుకోవడం హానికరం మాత్రమే కాదు, ఇతరులు ఆయనను చేరుకోకుండా అడ్డుకోవడం మరింత ఖండించదగినది. దురదృష్టవశాత్తు, ఘోరమైన అపరాధాలను దాచడానికి దైవభక్తి కనిపించడం అసాధారణం కాదు. మారువేషంలో ఉన్న భక్తిని రెండు రెట్లు అధర్మంగా పరిగణిస్తారు. వారి ప్రాథమిక ఆందోళన దేవుని మహిమ లేదా ఆత్మల శ్రేయస్సు కాదు, బదులుగా మతం మారినవారిని సంపాదించడం ద్వారా క్రెడిట్ మరియు ప్రయోజనాన్ని పొందడం. వారి దైవభక్తి యొక్క సంస్కరణ కేవలం వారి ప్రాపంచిక ప్రయోజనాలను తీర్చడానికి ఒక సాధనంగా ఉంది, ఎందుకంటే వారు తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు మతాన్ని అణచివేయడానికి వివిధ వ్యూహాలను ఉపయోగించారు.
శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యులు ధర్మశాస్త్రంలోని చిన్న చిన్న విషయాల పట్ల నిశితంగా వ్యవహరించినప్పటికీ, మరింత ముఖ్యమైన విషయాల విషయంలో వారు అజాగ్రత్త మరియు అలసత్వం ప్రదర్శించారు. క్రీస్తు యొక్క మందలింపు చిన్న పాపం యొక్క ఖచ్చితమైన ఎగవేతపై నిర్దేశించబడలేదు; అది పాపం అయితే, అది గ్నాట్ అంత చిన్నది అయినా, దానిని పరిష్కరించాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఒంటెను మింగడానికి సారూప్యంగా, ఏకకాలంలో మరింత ముఖ్యమైన పాపాలు చేస్తూనే ఈ సూక్ష్మబుద్ధిలో నిమగ్నమై ఉండటం విమర్శల లక్ష్యం. వారి బాహ్యరూపంలో దైవభక్తి ఉన్నప్పటికీ, వారికి నిగ్రహం మరియు నీతి లోపించింది. నిజమైన పరివర్తన అంతర్గతంగా ప్రారంభమవుతుందని క్రీస్తు నొక్కి చెప్పాడు. శాస్త్రులు మరియు పరిసయ్యులు ప్రదర్శించిన నీతి సమాధిని అలంకరించడం లేదా నిర్జీవమైన శరీరాన్ని ధరించడం వంటిది - కేవలం ప్రదర్శన కోసం.
పాపుల యొక్క మోసపూరిత స్వభావం వారు గత యుగాల పాపాలను ఎదిరించగలరని ఊహించుకుంటూ, వారి కాలపు పాపాలను అనుసరించే ధోరణిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రజలు క్రీస్తు కాలంలో జీవించి ఉంటే, వారు ఆయనను తిరస్కరించరని తరచుగా నమ్ముతారు. అయినప్పటికీ, క్రీస్తు తన ఆత్మ, అతని మాట మరియు అతని పరిచారకుల ద్వారా ఇప్పటికీ తిరస్కరణను ఎదుర్కొంటున్నాడు. దేవుడు, తన న్యాయంలో, తమ కోరికలను తీర్చుకోవడంలో పట్టుదలతో ఉన్నవారిని వారి స్వంత కోరికలకు అప్పగించడానికి అనుమతిస్తాడు. క్రీస్తు, తప్పులేని అంతర్దృష్టితో, వ్యక్తుల యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని వెల్లడిచేశాడు.

జెరూసలేం యొక్క అపరాధం. (34-39)
మన ప్రభువు యెరూషలేము నివాసులు తమ మీదికి తెచ్చుకోబోయే కష్టాలను అంచనా వేస్తున్నాడు, అయినప్పటికీ అతను స్వయంగా భరించే బాధలను వివరించలేదు. కోడిపిల్లలను తన రెక్కల క్రింద సేకరిస్తున్న కోడి యొక్క చిత్రం, రక్షకునిపై విశ్వాసం ఉంచే వారి పట్ల మరియు వారిపై ఆయన విశ్వాసపాత్రమైన సంరక్షకుల పట్ల చూపే వాత్సల్యాన్ని సముచితంగా సూచిస్తుంది. అతను పాపులను తన రక్షిత సంరక్షణ క్రింద ఆశ్రయం పొందమని, వారి భద్రతను నిర్ధారించి, వారిని నిత్యజీవం వైపుగా పోషించమని పిలుస్తాడు. ఈ ప్రకరణము యూదుల ప్రస్తుత చెదరగొట్టడం మరియు అవిశ్వాసంతో పాటు భవిష్యత్తులో క్రీస్తుగా మారడం గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది.
జెరూసలేం మరియు దాని నివాసులు గణనీయమైన నేరాన్ని భరించారు, ఇది వారి గమనార్హమైన శిక్షకు దారితీసింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిజమైన విశ్వాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెబుతూ, కేవలం పేరుకే ఏ క్రైస్తవ చర్చికైనా తగిన ప్రతీకారం తీర్చుకునే సమయం ఆసన్నమైంది. ఈలోగా, రక్షకుడు తనను సమీపించే వారందరినీ స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. పాపులను శాశ్వతమైన ఆనందం నుండి వేరుచేసే ఏకైక అడ్డంకి వారి మొండితనం మరియు అవిశ్వాసం.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |