Judges - న్యాయాధిపతులు 2 | View All

1. యెహోవా దూత గిల్గాలు నుండి బయలుదేరి బోకీమునకు వచ్చి యీలాగు సెలవిచ్చెను నేను మిమ్మును ఐగుప్తులో నుండి రప్పించి, మీ పితరులకు ప్రమాణము చేసిన దేశమునకు మిమ్మును చేర్చి నీతో చేసిన నిబంధన నేనెన్నడును మీరను.

“యెహోవా దూత”– ఆదికాండము 16:7 నోట్. ఇక్కడ తానే యెహోవాగా మాట్లాడుతున్నాడు – “నేను మిమ్ములను ఈజిప్టు నుండి తీసుకువచ్చాను” (నిర్గమకాండము 20:1-2); “చేర్చాను” (ఆదికాండము 17:8); “నేను మీతో చేసిన ఒడంబడిక” (ద్వితీయోపదేశకాండము 7:9). “గిల్గాల్”– యెహోషువ నాయకత్వాన ఉన్న సైన్యాల ప్రధాన కేంద్రం (యెహోషువ 4:19-22 యెహోషువ 5:10 యెహోషువ 9:6 యెహోషువ 10:15 యెహోషువ 10:43 యెహోషువ 14:6). యొర్దాను నది మైదానంలో ఈ ఊరు ఉంది.

2. మీరు ఈ దేశనివాసులతో నిబంధన చేసికొనకూడదు; వారి బలిపీఠములను విరుగగొట్టవలెనని ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని గాని మీరు నా మాటను వినలేదు.

“ఈ దేశస్థులు”– నిర్గమకాండము 23:22 నిర్గమకాండము 34:12 ద్వితీయోపదేశకాండము 7:2. 2 కోరింథీయులకు 6:14-18 యాకోబు 4:4 పోల్చి చూడండి. “బలిపీఠాలు”– నిర్గమకాండము 23:24 నిర్గమకాండము 34:13 ద్వితీయోపదేశకాండము 7:5. నిజ దేవుని ఆరాధన, కనానులోని అబద్ధ దేవుళ్ళ పూజ కలపకూడదు. 1 రాజులు 18:21 మొ।। చూడండి. “లెక్కచెయ్యలేదు”– న్యాయాధిపతులు 1:27-28. కనానువాళ్ళందర్నీ వెళ్ళగొట్టేయ్యాలన్న ఇస్రాయేల్‌ప్రజ నిశ్చయం ఉండిపోవాలన్న కనానువాళ్ళ పట్టుదలకంటే బలంగా ఉండాలి (న్యాయాధిపతులు 1:27). విశ్వాసం ద్వారా దేవుని పట్ల సంపూర్ణ విధేయత చూపితే ఆ దేశమంతటి నుంచి తమ శత్రువులను వాళ్ళు పారదోలగలిగి ఉండేవారే. యెహోషువ 1:17 నోట్ చూడండి.

3. మీరు చేసినపని యెట్టిది? కావున నేనుమీ యెదుటనుండి ఈ దేశనివాసులను వెళ్లగొట్టను, వారు మీ ప్రక్కలకు శూలములుగా నుందురు, వారి దేవతలు మీకు ఉరిగా నుందురని చెప్పుచున్నాను.

“మీ ఎదుటనుంచి”– యెహోషువ 23:12-13. కనాను వాళ్ళను వెళ్ళగొడతానన్న దేవుని వాగ్దానం ఇస్రాయేల్‌వారి విధేయత పై ఆధారపడి ఉంది. “ఉచ్చులు”– బల్లేలంటే కనానువాళ్ళ నుంచి కలిగే బాధలు, ఇబ్బందులు. ఉచ్చులు అంటే వాళ్ళ అబద్ధ దేవతారాధనల్లో దాగి ఉన్న ప్రమాదాలు (నిర్గమకాండము 23:33 నిర్గమకాండము 34:12 సంఖ్యాకాండము 33:55 ద్వితీయోపదేశకాండము 7:16).

4. యెహోవా దూత ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెప్పగా

వారి కన్నీళ్లు దేవుని మనస్సును మార్చలేదు. “బోకీం” అనే హీబ్రూ పదానికి “ఏడ్చేవాళ్ళు” అని అర్థం.

5. జనులు ఎలుగెత్తి యేడ్చిరి; కాగా ఆ చోటికి బోకీమను పేరు పెట్టబడెను. అక్కడవారు యెహోవాకు బలి అర్పించిరి.

6. యెహోషువ జనులను వెళ్లనంపినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుటకు తమ స్వాస్థ్య ములకు పోయిరి.

ఈ వచనాలు కథను యెహోషువ 24:28-31 కు తీసుకువెళ్తున్నాయి. రాబోయే వృత్తాంతానికి ముందు మాటలుగా ఇవి ఉపయోగపడుతున్నాయి.

7. యెహోషువ దినములన్నిటను యెహోషువ తరువాత ఇంక బ్రదికినవారై యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు చేసిన కార్యములన్నిటిని చూచిన పెద్దల దినములన్నిటను ప్రజలు యెహోవాను సేవించుచు వచ్చిరి.

8. నూను కుమారుడును యెహోవాకు దాసుడు నైన యెహోషువ నూట పది సంవత్సరముల వయస్సుగల వాడై మృతినొందినప్పుడు అతని స్యాస్థ్యపు సరిహద్దులో నున్న తిమ్నత్సెరహులో జనులతని పాతిపెట్టిరి.

9. అది ఎఫ్రాయిమీయుల మన్యమందలి గాయషు కొండకు ఉత్తరదిక్కున నున్నది.

10. ఆ తరమువారందరు తమ పితరులయొద్దకు చేర్బబడిరి. వారి తరువాత యెహోవానైనను ఆయన ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు చేసిన కార్యములనైనను ఎరుగని తరమొకటి పుట్టగా
అపో. కార్యములు 13:36

“పూర్వీకుల దగ్గరికి చేరారు”– ఆదికాండము 25:8 నోట్. “యెహోవా”– వారికి దేవుని ప్రజలని పేరు గాని దేవుణ్ణి ఎరుగలేదు. 1 సమూయేలు 2:12 1 సమూయేలు 3:7 పోల్చిచూడండి. “ఇస్రాయేల్‌ప్రజకోసం”– అంతకు ముందు తరంవారు తమ సంతతికి దేవుని విషయాలను సరిగా నేర్పలేదు. ఇది తరచుగా జరిగేదే – ద్వితీయోపదేశకాండము 4:9-10 ద్వితీయోపదేశకాండము 6:6-7 ద్వితీయోపదేశకాండము 11:19. కీర్తనల గ్రంథము 78:4 పోల్చిచూడండి.

11. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా కన్నులయెదుట కీడుచేసి, ఐగుప్తుదేశములోనుండి వారిని రప్పించిన తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించి బయలు దేవతలను పూజించి

“చెడ్డగా”– పగటి తరువాత రాత్రి రావడం ఎంత ఖాయమో 10 వ వచనంలో చెప్పిన అజ్ఞాన దశవల్ల ఇలాంటి ఫలితమూ అంత ఖాయమే. దేవుణ్ణి గురించి తెలిసి ఉండడం కొంతవరకు మనుషులకు కళ్ళెంలాగా పని చేస్తుంది. ఈ కళ్ళెం గనుక లేకపోతే ప్రతి విధమైన చెడుతనం మొలకెత్తి చిగురించి విస్తరిస్తుంది. రోమీయులకు 1:28-31 ఎఫెసీయులకు 4:18-19 పోల్చి చూడండి. “బయల్ దేవుళ్ళు”– “బయల్” అంటే “ప్రభువు” లేక “యజమాని” అని అర్థం. పాత ఒడంబడికలో ఒక అబద్ధ దేవుణ్ణి తెలిపేందుకు ఈ మాట 70 కంటే ఎక్కువ సార్లు కనిపిస్తున్నది. కనానువాళ్ళు ఈ దేవుణ్ణి వివిధ రూపాల్లో పూజించారు. అందువల్లే ఇక్కడ బహువచనం కనిపిస్తున్నది. కొన్ని సార్లు ఒక ఎద్దుపై నిలబడి ఉన్నట్టుగా ఈ దేవుడి బొమ్మ చెక్కేవారు. కొన్ని సమయాలలో వీణ్ణి తుఫాను దేవుడుగాను, ఫలసాయానికి దేవుడుగాను పూజించారు. కొన్ని సార్లు వాడి గుడికి చెందిన వేశ్యలతో కలిసి అసహ్యకరమైన లైంగిక కర్మకాండలతోను, కొన్ని సార్లు తమ పిల్లలను అగ్నిలో వీడికి అర్పించడం ద్వారానూ పూజించారు (యిర్మియా 19:5).

12. తమ చుట్టునుండు జనుల దేవతలలో ఇతరదేవతలను అనుసరించి వాటికి నమస్కరించి యెహోవాకు కోపము పుట్టించిరి.

“దేవుళ్ళు”– ఇస్రాయేల్ వారు దేవుని మొట్టమొదటి ఆజ్ఞనే మీరారు (నిర్గమకాండము 20:2-3 ద్వితీయోపదేశకాండము 6:4-5). మిగతా చెడు విషయాలన్నీ దాని వెంటే వచ్చాయి. “కోపం”– సంఖ్యాకాండము 25:3 నోట్; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 చూడండి.

13. వారు యెహోవాను విసర్జించి బయలును అష్తారోతును పూజించిరి.

“అష్తారోతు దేవి”– బయల్‌దేవుడి భార్యగా ఎంచిన దేవత. నోట్ 1 రాజులు 11:5 చూడండి.

14. కాబట్టి యెహోవా కోపాగ్ని ఇశ్రాయేలీయులమీద మండెను; ఆయన దోచుకొనువారి చేతికి వారిని అప్పగించెను. వారు ఇశ్రాయేలీయులను దోచుకొనిరి; ఆయన వారి చుట్టునున్నవారి శత్రువులచేతికి వారిని అప్పగించెను గనుక వారు తమ శత్రువుల యెదుట నిలువలేకపోయిరి.

వారి శిక్ష వారి నేరానికి తగినదే. తమ అవిధేయత వల్ల తమ శత్రువులను ఆ దేశంలో ఉండనిచ్చారు. వారి దేవుళ్ళను కొలవడం ఆరంభించారు. అందువల్ల దేవుడు వారిని ఆ శత్రువులకే అప్పగించాడు (న్యాయాధిపతులు 6:1 న్యాయాధిపతులు 13:1). రోమీయులకు 1:24 రోమీయులకు 1:26 రోమీయులకు 1:28 1 తిమోతికి 1:20 పోల్చిచూడండి. గలతియులకు 6:7 చూడండి.

15. యెహోవా వారితో చెప్పినట్లు, యెహోవా వారితో ప్రమాణము చేసినట్లు, వారు పోయిన ప్రతి స్థలమున వారికి బాధ కలుగజేయుటకు యెహోవా వారికి శత్రువాయెను గనుక వారికి మిక్కిలి యిబ్బంది కలిగెను.

తన ప్రజలకు దేవుని హస్తం విరోధంగా ఉంటే శారీరకంగా గానీ ఆత్మసంబంధంగా గానీ ఏమి విజయం ఉంటుంది? దేవుని హస్తాన్ని వారికి వ్యతిరేకంగా తెచ్చేది ఒక్కటే – పాపం. ఆ హస్తం వారికి అనుకూలంగా పని చేయాలంటే ఒకటే మార్గం – పశ్చాత్తాపం (2 దినవృత్తాంతములు 7:14 కీర్తనల గ్రంథము 32:4-5 యెషయా 55:7).

16. ఆ కాలమున యెహోవా వారికొరకు న్యాయాధి పతులను పుట్టించెను. వీరు దోచుకొనువారి చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించిరి. అయితే వారు ఇంక న్యాయాధిపతుల మాట వినక
అపో. కార్యములు 13:20

న్యాయాధిపతుల గ్రంథమంతటా కనిపించే విషయం సూక్ష్మంగా ఇదే. నిజానికి దాదాపుగా పాత ఒడంబడిక అంతటిలోనూ కనిపించే వృత్తాంతం ఇదే. మనం వేరే కాలంలో వేరే ప్రదేశాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, మనం ఇస్రాయేల్ వారి కంటే స్వభావరీత్యా ఉత్తములం అనుకుంటే అది పెద్ద పొరపాటే. అందరూ పాపాత్ములే. స్వభావ సిద్ధంగా అందరం నిజ దేవునిపై తిరగబడిన వాళ్ళమే. ఆయన వాక్కుకు అందరం అవిధేయులమే అన్న సత్యాన్ని బైబిలు నేర్పుతున్నది. మనకోసం ఇస్రాయేల్‌వారి చరిత్రను దేవుడు రాయించి ఉంచినది వారు ఎంత చెడ్డవారో మనం తెలుసుకోవాలని కాదు, కొంతవరకైనా మనం ఏమిటో, ఆయన ఎలాంటివాడో మనం గ్రహించ గలగాలనే. ఈ పుస్తకంలో దేవుడు పన్నెండుమంది నాయకులను నియమించాడని కనిపిస్తుంది. వీరిలో ఓతనీయేల్ మొదటివాడు, సమ్సోను ఆఖరివాడు. చిట్టచివరి నాయకుడు, అందరి కన్నా గొప్పవాడైన సమూయేలు వృత్తాంతం 1 సమూయేలు గ్రంథంలో ఉంది. ఆ నాయకులు వివిధ గోత్రాలనుండి వచ్చారు (ఓతనీయేల్ – యూదా; ఎహూదు – బెన్యామీను; షమ్గరు – గోత్రం తెలియదు; దెబోరా – గోత్రం తెలియదు గాని బహుశా ఎఫ్రాయిం కావచ్చు; గిద్యోను - మనష్షే; తోలా – ఇశ్శాకారు; యాయీరు – మనష్షే; యెఫ్తా – మనష్షే; ఇబ్సాను – యూదా, లేక జెబూలూను; ఏలోను – జెబూలూను; అబ్దోను – ఎఫ్రాయిం; సమ్సోను – దాను; సమూయేలు – లేవీ). వీరు ఎదుర్కొన్న శత్రువులు ఇస్రాయేల్ నలుదిక్కులకూ అంటే ఈశాన్యం, ఆగ్నేయం, తూర్పు, దక్షిణ, పశ్చిమ, ఉత్తర దిశలకూ చెందినవారు. అంటే, ఇస్రాయేల్ వారు దేశం అన్ని ప్రాంతాల్లోను న్యాయాధిపతులు 2:22 న్యాయాధిపతులు 3:2 లో రాసి ఉన్న క్రమశిక్షణకూ పరీక్షకూ గురి అయ్యారన్నమాట (అక్కడ నోట్స్ చూడండి). “యెహోవా...లేపాడు”– యోగ్యత లేని ఆ ప్రజల పట్ల దేవుని కృప ఇది.

17. తమ పితరులు యెహోవా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడిచిన మార్గమునుండి త్వరగా తొలగి పోయి యితర దేవతలతో వ్యభిచరించి వాటికి నమస్కరించిరి; తమ పితరులు ఆ ఆజ్ఞలను అనుసరించినట్లు వారు నడవకపోయిరి.

“వేశ్యలలాగా ప్రవర్తించారు”– లేవీయకాండము 20:5 యిర్మియా 2:20 మొ।। నోట్స్. “పూర్వీకులు”– వ 7.

18. తమ శత్రువులు తమ్మును బాధింపగా వారు విడిచిన నిట్టూర్పులు యెహోవా విని సంతాపించి వారికొరకు న్యాయాధిపతులను పుట్టించి, ఆయా న్యాయాధిపతులకు తోడైయుండి వారి దినములన్నిటను వారిశత్రువుల చేతులలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించెను.

“జాలిపడేవాడు”– దేవునిలోని ఈ ఉత్తమమైన గుణం బైబిలంతటా కనిపిస్తుంది – నిర్గమకాండము 2:24-25 నిర్గమకాండము 3:7 నిర్గమకాండము 34:6 ద్వితీయోపదేశకాండము 30:3 2 రాజులు 13:23 2 దినవృత్తాంతములు 36:15 కీర్తనల గ్రంథము 78:38 కీర్తనల గ్రంథము 86:15 కీర్తనల గ్రంథము 103:13-14 యెషయా 49:13 యిర్మియా 12:15 విలాపవాక్యములు 3:22 మీకా 7:19 మత్తయి 9:36 మార్కు 1:41 రోమీయులకు 9:15.

19. ఒక్కొక్క న్యాయాధిపతి చనిపోగా వారు వెనుకకు తిరిగి యితర దేవతలను అనుసరించి పూజించుచు వాటికి సాగిలపడుచు ఉండుటవలన తమ క్రియలలో నేమి తమ మూర్ఖప్రవర్తనలోనేమి దేనిని విడువక తమ పూర్వికులకంటె మరి మిగుల చెడ్డవారైరి.

“నాయకులు”– హీబ్రూ పదానికి “నాయకులు” లేదా “న్యాయాధిపతులు” అనే అర్థం ఉంది. మొత్తం మీద ఇస్రాయేల్ వారి సంరక్షణ కోసం దేవుడు లేపిన ఈ వ్యక్తులు కేవలం వారికి న్యాయం తీర్చడం మాత్రమే గాక వారిని నడిపే నాయకులుగా వ్యవహరించారు. “చెడ్డగా”– దేవుడు కృప, జాలి చూపుతున్నప్పటికీ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు చెడిపోతూ ఉండేవారు. తరువాతి కాలంలో రోమీయులకు 2:4 లో రాసివున్న సత్యాన్ని వారు గ్రహించలేకపోయారు. “మూర్ఖత్వం”– నిర్గమకాండము 32:10 1 సమూయేలు 15:23 అపో. కార్యములు 7:51.

20. కాబట్టి యెహోవా కోపాగ్ని ఇశ్రాయేలీయుల మీద మండగా ఆయన ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఈ ప్రజలు నా మాట వినక, వీరి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను మీరుదురు

“తీవ్రకోపం”– సంఖ్యాకాండము 25:3 కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11 నోట్స్ చూడండి.

21. గనుక నేను నియమించిన విధిననుసరించి వారి పితరులు నడిచినట్లు వీరును యెహోవా విధిననుసరించి నడుచుదురో లేదో ఆ జనములవలన ఇశ్రాయేలీయులను శోధించుటకై

వ 3 దగ్గర నోట్.

22. యెహోషువ చనిపోయిన కాలమున శేషించిన జనములలో ఏ జనమును వారి యెదుటనుండి నేను వెళ్లగొట్టను.

“పరీక్షించి”– ఆదికాండము 22:1 కీర్తనల గ్రంథము 66:10 కీర్తనల గ్రంథము 66:12 మొదలైన చోట్ల నోట్స్ చూడండి. నేడు క్రైస్తవులు కూడా తాము ఎవరి మధ్య నివసిస్తున్నారో ఆ అవిశ్వాసుల మూలంగా పరీక్షలకు గురి అవుతారు (అంతేగాక బయటనుంచి సైతాను మూలంగానూ, లోపలనుంచి వారి పాప స్వభావాల మూలంగా కూడా పరీక్షలు కలుగుతాయి). పరీక్ష ఏమిటంటే తమ చుట్టూ ఎక్కువమంది యెహోవా మార్గాల్లో లేనప్పుడు వారు అలా ఉండగలుగుతారా అన్నది; ప్రత్యేకమైన పవిత్ర ప్రజగా ఉంటారా లేక భ్రష్ట సమాజం, అబద్ధ మతాల ఆచారాలు అలవాట్లను అనుసరిస్తారా అనేది.

23. అందుకు యెహోవా ఆ జనములను యెహోషువ చేతి కప్పగింపకయు శీఘ్రముగా వెళ్లగొట్టకయు మాని వారిని ఉండనిచ్చెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Judges - న్యాయాధిపతులు 2 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

ప్రభువు దూత ప్రజలను గద్దిస్తాడు. (1-5) 
ఒడంబడిక యొక్క శక్తివంతమైన దేవదూత, వాక్యము, దేవుని కుమారుడు, యెహోవా వలె దైవిక అధికారంతో మాట్లాడాడు, ప్రజలు వారి అవిధేయతకు బాధ్యత వహించాలని పిలుపునిచ్చారు. దేవుడు ఇశ్రాయేలు కోసం చేసిన వాగ్దానాల గురించి మరియు వాగ్దానాల గురించి వారికి గుర్తు చేశాడు. దేవునితో సహవాసం నుండి దూరంగా ఉండి, చీకటి యొక్క ఫలించని పనులతో సహవాసం చేసే వారు తమ చర్యల యొక్క పరిణామాల గురించి అజ్ఞానులు మరియు వారు తీర్పును ఎదుర్కొన్నప్పుడు తమను తాము చెప్పుకోలేరు. వారు తమ మూర్ఖపు ఎంపికల పర్యవసానాలను అనుభవించాలని ఆశించాలి. దేవుని శత్రువులతో పొత్తు పెట్టుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలను ఆశించేవారు తమను తాము మోసం చేసుకుంటారు. దేవుడు తరచూ పాపం దాని స్వంత శిక్షగా మారడానికి అనుమతిస్తాడు మరియు తిరుగుబాటుదారుల మార్గం ముళ్ళు మరియు ఉచ్చులతో నిండి ఉంటుంది. ప్రజలు తమ తెలివితక్కువతనాన్ని మరియు కృతజ్ఞతాభావాన్ని గుర్తించి ఏడ్చారు. వారు ఆ మాటకు వణికిపోయారు, మరియు న్యాయంగా. పాపులు కన్నీళ్లు పెట్టుకోకుండా బైబిల్‌ను ఎలా చదవగలరని ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వారు దేవునికి మరియు వారి విధులకు నమ్మకంగా ఉండి ఉంటే, వారి సంఘం ఆనందకరమైన గానంతో నిండి ఉండేది. అయినప్పటికీ, వారి పాపాలు మరియు మూర్ఖత్వం కారణంగా, వారు తమలో తాము ఏడుపు తెచ్చుకున్నారు, ఆనంద స్వరాలు మునిగిపోయారు. దేవుని నిజమైన ఆరాధన ఆనందం, ప్రశంసలు మరియు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఉండాలి. మన పాపాలు మాత్రమే ఏడుపు అవసరం. ప్రజలు తమ పాపాల కోసం ఏడ్వడం హృదయపూర్వకంగా ఉంటుంది, కానీ మన కన్నీళ్లు, ప్రార్థనలు మరియు మార్చడానికి చేసే ప్రయత్నాలు కూడా మన తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయలేవు.

జాషువా తర్వాత కొత్త తరం యొక్క దుర్మార్గం. (6-23)
ఇజ్రాయెల్‌లోని న్యాయాధిపతుల కాలంలో, సంఘటనల సాధారణ నమూనాను మనం గమనించవచ్చు. దేవుని నుండి దూరం కావడం ద్వారా దేశం తమ మీద తాము దుఃఖాన్ని మరియు అధోకరణాన్ని తెచ్చుకుంది. వారు నమ్మకంగా ఉండి ఉంటే వారు గొప్పగా మరియు సంతోషంగా ఉండేవారు. వారి శిక్ష యొక్క తీవ్రత వారి తప్పు యొక్క పరిధికి సరిపోలింది. చుట్టుపక్కల దేశాల విగ్రహాలకు, అత్యల్ప దేవతలకు కూడా సేవ చేయడానికి వారు ఒకే నిజమైన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టారు మరియు పర్యవసానంగా, దేవుడు వారిని ఆ దేశాల యువరాజులు, అత్యల్పమైన వారిచే పాలించబడటానికి అనుమతించాడు. దేవుడు తన వాగ్దానాలకు విశ్వసనీయతను కళ్లారా చూసిన వారికి ఆయన తన హెచ్చరికలు మరియు తీర్పులకు కూడా విశ్వాసపాత్రంగా ఉంటాడని నిశ్చయించుకోవచ్చు. న్యాయంగా, దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టగలిగినప్పటికీ, అతని కరుణ అతన్ని అలా చేయకుండా నిరోధించింది. ప్రజలను నడిపించడానికి ఎదిగిన న్యాయమూర్తులు దేవునిచే నియమించబడ్డారు మరియు దేశంలోని కష్ట సమయాల్లో వారికి రక్షకులుగా మారారు. చర్చిలో గొప్ప ప్రతికూల క్షణాలలో, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ దానికి సహాయం చేయడానికి తగిన వ్యక్తులను కనుగొంటాడు లేదా చేస్తాడు. అయినప్పటికీ, ఇశ్రాయేలీయులు పూర్తిగా సంస్కరించబడలేదు; విగ్రహాల పట్ల వారికి ఉన్న వ్యామోహం మరియు వెనక్కి తగ్గే మొండితనం అలాగే ఉండిపోయాయి. పర్యవసానంగా, ఒకప్పుడు తమకు తెలిసిన మరియు ప్రకటించిన నీతిమార్గాలను విడిచిపెట్టేవారు తరచుగా మరింత ధైర్యసాహసాలు కలిగి ఉంటారు మరియు పాపంలో పాతుకుపోయి, కఠిన హృదయాలకు దారి తీస్తారు. వారి శిక్షలో కనానీయుల పట్ల వారు చూపిన కనికరానికి లోబడి, వారి స్వంత చర్యల పర్యవసానాలను వారు అనుభవించారు. ప్రజలు వారి అవినీతి కోరికలు మరియు అభిరుచులకు లోనైనప్పుడు, దేవుడు తన న్యాయంలో వారిని వారి పాపాల శక్తికి వదిలివేస్తాడు, చివరికి వారి పతనానికి దారి తీస్తాడు. మన హృదయములోని మోసము మరియు దుష్టత్వమును గూర్చి దేవుడు మనలను హెచ్చరించినప్పటికీ, శోధనకు లొంగిపోవుట వలన కలిగే దుఃఖకరమైన పర్యవసానాల ద్వారా మనం వ్యక్తిగతంగా సత్యాన్ని అనుభవించే వరకు మనం తరచుగా దానిని విశ్వసించడానికి నిరాకరిస్తాము. అటువంటి ఆపదలనుండి కాపాడుకోవడానికి, మనల్ని మనం నిరంతరం పరీక్షించుకోవాలి మరియు విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు మన హృదయాలలో నివసించడంతో లోతుగా పాతుకుపోయి ప్రేమలో స్థిరపడాలని కోరుతూ నిరంతరం ప్రార్థించాలి. ప్రతి పాపానికి వ్యతిరేకంగా చురుకుగా యుద్ధం చేద్దాం మరియు కనికరం లేకుండా మన జీవితమంతా పవిత్రతను కొనసాగిద్దాం.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |