Genesis - ఆదికాండము 12 | View All

1. యెహోవా నీవు లేచి నీ దేశమునుండియు నీ బంధువుల యొద్దనుండియు నీ తండ్రి యింటి నుండియు బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్లుము.
అపో. కార్యములు 7:3, హెబ్రీయులకు 11:8

2. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు.

3. నిన్ను ఆశీర్వదించువారిని ఆశీర్వదించెదను; నిన్ను దూషించువాని శపించెదను; భూమియొక్క సమస్తవంశములు నీయందు ఆశీర్వదించబడునని అబ్రాముతో అనగా
అపో. కార్యములు 3:25, గలతియులకు 3:8

4. యెహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను. లోతు అతనితో కూడ వెళ్లెను. అబ్రాము హారానునుండి బయలుదేరినప్పుడు డెబ్బదియైదేండ్ల యీడు గలవాడు.

5. అబ్రాము తన భార్యయయిన శారయిని తన సహోదరుని కుమారుడయిన లోతును, హారానులో తానును వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైన వారిని తీసికొని కనానను దేశమునకు వచ్చిరి.
అపో. కార్యములు 7:4

6. అప్పుడు అబ్రాము షెకెమునందలి యొక స్థలము దాక ఆ దేశ సంచారముచేసి మోరే దగ్గర నున్న సింధూరవృక్షము నొద్దకు చేరెను. అప్పుడు కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించిరి.

7. యెహోవా అబ్రామునకు ప్రత్యక్షమయి నీ సంతానమునకు ఈ దేశ మిచ్చెదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను.
గలతియులకు 3:16

8. అక్కడనుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలుకు తూర్పుననున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలునకును తూర్పుననున్న హాయికిని మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠమును కట్టెను.

9. అబ్రాము ఇంకా ప్రయాణము చేయుచు దక్షిణ దిక్కుకు వెళ్లెను.

10. అప్పుడు ఆ దేశములో కరవు వచ్చెను. ఆ దేశములో కరవు భారముగా నున్నందున అబ్రాము ఐగుప్తు దేశములో నివసించుటకు అక్కడికి వెళ్లెను.

11. అతడు ఐగుప్తులో ప్రవేశించుటకు సమీపించినప్పుడు అతడు తన భార్యయయిన శారయితో ఇదిగో నీవు చక్కనిదానివని యెరుగుదును.

12. ఐగుప్తీయులు నిన్ను చూచి యీమె అతని భార్య అని చెప్పి నన్ను చంపి నిన్ను బ్రదుక నిచ్చెదరు.

13. నీ వలన నాకు మేలు కలుగునట్లును నిన్నుబట్టి నేను బ్రదుకు నట్లును నీవు నా సహోదరివని దయచేసి చెప్పుమనెను.

14. అబ్రాము ఐగుప్తులో చేరినప్పుడు ఐగుప్తీయులు ఆ స్త్రీ మిక్కిలి సౌందర్యవతియయి యుండుట చూచిరి

15. ఫరోయొక్క అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరోయెదుట ఆమెను పొగడిరి గనుక ఆ స్త్రీ ఫరో యింటికి తేబడెను.

16. అతడామెనుబట్టి అబ్రామునకు మేలుచేసెను; అందువలన అతనికి గొఱ్ఱెలు గొడ్లు మగ గాడిదలు దాసులు పనికత్తెలు ఆడుగాడిదలు ఒంటెలు ఇయ్యబడెను.

17. అయితే యెహోవా అబ్రాము భార్యయయిన శారయినిబట్టి ఫరోను అతని యింటివారిని మహావేదనలచేత బాధించెను.

18. అప్పుడు ఫరో అబ్రామును పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది యేమిటి? ఈమె నీ భార్య అని నాకెందుకు తెలుపలేదు?

19. ఈమె నా సహోదరి అని యేల చెప్పితివి? నేనామెను నా భార్యగా చేసికొందునేమో అయితే నేమి, ఇదిగో నీ భార్య; ఈమెను తీసికొనిపొమ్మని చెప్పెను.

20. మరియఫరో అతని విషయమై తన జనుల కాజ్ఞాపించినందున వారు అతనిని అతని భార్యను అతనికి కలిగిన సమస్తమును పంపివేసిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Genesis - ఆదికాండము 12 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
దేవుడు అబ్రామును పిలిచి, క్రీస్తు వాగ్దానాన్ని అతనికి అనుగ్రహిస్తాడు. (1-3) 
దేవుడు అబ్రాము‌ను విగ్రహాలను ఆరాధించే తన తోటివారి కంటే భిన్నంగా ఉండేలా ఎంచుకున్నాడు, తద్వారా క్రీస్తు రాకడ వరకు తనను నిజంగా ఆరాధించే వ్యక్తుల సమూహాన్ని సృష్టించగలిగాడు. ఆ క్షణం నుండి, బైబిల్ ఎక్కువగా అబ్రాము మరియు అతని వారసుల గురించి మాట్లాడుతుంది. దేవుడు అబ్రాము యొక్క విధేయతను పరీక్షించాలనుకున్నాడు మరియు అతనిని అనుసరించడానికి అతను ప్రతిదీ వదిలివేస్తాడో లేదో చూడాలనుకున్నాడు. అబ్రాము కుటుంబం మరియు స్నేహితులు విగ్రహాలను ఆరాధించడం కొనసాగించమని అతన్ని ప్రలోభపెట్టారు, కానీ అతను దేవుని మార్గాన్ని అనుసరించాలని అతనికి తెలుసు. మనం పాపం నుండి దూరంగా ఉండి, దేవుణ్ణి అనుసరించాలని ఎంచుకుంటే, మనం ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతాం. దేవుడు అబ్రాము‌కు ఎలా ఆజ్ఞ ఇచ్చాడో అలాగే, సువార్త కూడా మన ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టి, దేవుణ్ణి అనుసరించాలని కోరుతుంది. మనం ఆయనకు లోబడాలని ఎంచుకుంటే దేవుడు మనకు ఎన్నో అద్భుతమైన వాగ్దానాలు చేశాడు. 1. దేవుడు అబ్రాము‌ను కొత్త వ్యక్తుల సమూహానికి నాయకుడిగా ఎంచుకున్నాడు. మరియు దేవుడు ఎన్నుకోని పెద్ద సమూహాన్ని నేను ఎగతాళి చేస్తాను. 2. నేను మీకు ప్రత్యేక బహుమతి ఇస్తాను. వినండి మరియు వారు అనుకున్నది చేసే వ్యక్తులు బహుమతిని పొందడం ఆనందంగా ఉంటుంది. 3. మీ పేరు చాలా ముఖ్యమైనదిగా చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. అనుకున్నది చేసే వ్యక్తుల పేర్లు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవిగా మారతాయి. 4. మంచి వ్యక్తులు చాలా మంది లేకపోయినా వారి దేశానికి ఒక వరం. 5. దేవుడు మీ పట్ల దయ చూపేవారికి ప్రతిఫలమిస్తాడు మరియు మీ పట్ల అసభ్యంగా ఉన్నవారిని శిక్షిస్తాడు. అతను తన ప్రజలతో ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో ప్రతి ఒక్కరూ న్యాయంగా వ్యవహరించేలా చూస్తాడు. 6. యేసుక్రీస్తు ప్రపంచానికి జరిగిన అత్యుత్తమమైన విషయం మరియు అతను అందరికీ ఆశీర్వాదాలను తెస్తాడు. దీనికి కారణం అబ్రాము అనే వ్యక్తి మరియు అతని కుటుంబం మనకు బైబిల్ అందించి, యేసు గురించి బోధించి, క్రైస్తవ చర్చిని ప్రారంభించడంలో సహాయం చేసింది. అవి చెట్టు యొక్క వేర్ల లాంటివి, అవి బలంగా మరియు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. 

అబ్రాము హారాను నుండి బయలుదేరాడు. (4,5) 
అబ్రాము తాను పోగొట్టుకున్న లేదా వదిలిపెట్టే దేనినైనా దేవుని ఆశీర్వాదం భర్తీ చేస్తుందని, అతనికి కావలసినవన్నీ ఇస్తుందని మరియు అతని కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని నమ్మాడు. దేవునికి అవిధేయత చూపడం అనర్థాలకు దారితీస్తుందని కూడా అతనికి తెలుసు. యేసును విశ్వసించే మరియు వారి విశ్వాసం ద్వారా సమర్థించబడే వ్యక్తులు దేవునితో శాంతిని కలిగి ఉంటారు. విషయాలు కష్టంగా లేదా ఉత్సాహం వచ్చినప్పుడు కూడా వారు పరలోకం వైపు వెళుతూ ఉంటారు. పరలోకానికి వెళ్లాలనుకునే వారు చివరి వరకు కొనసాగాలి. దేవుడు చెప్పినట్లు చేసి, ఆయన ప్రణాళికను విశ్వసిస్తే, మనం విజయం సాధించి, చివరికి సంతోషిస్తాం. కనాను కేవలం ఒక భూభాగం మాత్రమే కాదు, గతంలోని ప్రజలు నిజంగా వెళ్లాలని కోరుకునే పరలోకానికి చిహ్నం.

అతను కనాను గుండా ప్రయాణించి, ఆ దేశంలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాడు. (6-9) 
అబ్రాము కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు, కానీ అక్కడ చాలా మంచి వ్యక్తులు కాదు. అతను వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణిస్తూనే ఉన్నాడు. కొన్నిసార్లు మంచి వ్యక్తులు కూడా చాలా చుట్టూ తిరగవలసి ఉంటుంది. దేవుణ్ణి నమ్మేవాళ్ళు ఈ లోకంలో తమను తాము సందర్శకులుగా భావించుకోవాలి. హెబ్రీయులకు 11:16 అబ్రాము కనాను అనే కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్లాడు, అతను అక్కడ ఉండకపోయినా. కానీ అతను ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి ఆరాధించేలా మరియు తన కుటుంబ సభ్యులకు మరియు స్నేహితులకు దేవుని మార్గాల గురించి బోధించేలా చూసుకున్నాడు. అతను కేవలం త్యాగం చేయడం వంటి మతపరమైన వేడుకలను మాత్రమే చేయలేదు, కానీ అతను దేవుడిని ప్రార్థించాడు మరియు అతని గురించి మాట్లాడాడు. అబ్రాము చాలా ధనవంతుడు మరియు చాలా కుటుంబాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ అతను ఎక్కడికి వెళ్లినా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి సమయాన్ని వెచ్చించాడు. మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా మన విశ్వాసాన్ని మనతో తీసుకురావాలని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. 


అబ్రాము కరువుతో ఈజిప్ట్‌లోకి వెళ్లాడు, అతను తన భార్యను తన సోదరిలాగా చూపించాడు. (10-20)
ఉత్తమ వ్యక్తులు మరియు స్థలాలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి. కనాను అనే దేశంలో, చాలా ప్రత్యేకమైనది, తగినంత ఆహారం లేని సమయం ఉంది. దేవునికి ఎంతో నమ్మకంగా ఉండే అబ్రాము కొద్దిసేపటికి ఈజిప్టు అనే వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లాడు. కానీ అతను అక్కడ ఉన్నప్పుడు, అతను తన భార్య గురించి నిజం చెప్పలేదు మరియు ఇతరులకు కూడా అబద్ధం చెప్పడం నేర్పించాడు. ఇది మంచి పని కాదు మరియు కొంతమంది చెడు పనులు చేసేలా చేసింది. అబ్రాము సాధారణంగా చాలా మంచివాడు అయినప్పటికీ, అతను తప్పు చేసాడు. బలమైన విశ్వాసాన్ని కూడా కదిలించవచ్చని ఇది చూపిస్తుంది. కానీ మనం తప్పులు చేసినా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. కొన్నిసార్లు మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు, దాన్ని మళ్లీ సరిదిద్దడం చాలా ముఖ్యం. ఈజిప్టు నాయకుడు అబ్రాము అబద్ధం మరియు అన్యాయం చేసినందుకు కలత చెందాడు. కానీ అతను అతనిని బాధపెట్టలేదు మరియు అతనిని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు. కొన్నిసార్లు మేము చాలా ఆందోళన చెందుతాము మరియు మనం చేయకూడదు. నాయకులు తమ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా సరైన పని చేస్తున్నారని నిర్ధారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.


Shortcut Links
ఆదికాండము - Genesis : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |