Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 21 | View All

1. యెహోషాపాతు తన పితరులతోకూడ నిద్రించితన పితరులచెంతను దావీదు పురమందు పాతిపెట్ట బడెను, అతని కుమారుడైన యెహోరాము అతనికి బదులుగా రాజాయెను.

2. యెహోషాపాతు కుమారులైన అజర్యా యెహీయేలు జెకర్యా అజర్యా మిఖాయేలు షెఫట్య అను వారు ఇతనికి సహోదరులు; వీరందరును ఇశ్రాయేలు రాజైన యెహోషాపాతు కుమారులు.

3. వారి తండ్రి వెండి బంగారములను బహుమానములుగా ప్రశస్తవస్తువులనేక ములను యూదా దేశములో ప్రాకారముగల పట్టణములను వారికిచ్చెను; అయితే యెహోరాము జ్యేష్ఠుడు గనుక అతనికి రాజ్యమును ఇచ్చెను.

4. యెహోరాము తన తండ్రి రాజ్యమును ఏలనారంభించినప్పుడు తన్ను స్థిరపరచుకొని, తన సహోదరులనందరిని ఇశ్రాయేలీయుల అధిపతులలో కొందరిని హతముచేసెను.

5. యెహోరాము ఏలనారంభించి నప్పుడు ముప్పది రెండేండ్లవాడు. అతడు యెరూష లేములో ఎనిమిది సంవత్సరములు ఏలెను.

6. అతడు అహాబు కుమార్తెను పెండ్లిచేసికొని అహాబు సంతతి వారు నడచిన ప్రకారముగా ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడచెను; అతడు యెహోవా దృష్టికి ప్రతికూలముగా ప్రవర్తించెను.

7. అయినను యెహోవా తాను దావీదుతో చేసిన నిబంధన నిమిత్తమును, అతనికిని అతని కుమారులకును నిత్యము దీప మిచ్చెదనని చేసిన వాగ్దానము నిమిత్తమును దావీదు సంతతిని నశింపజేయుటకు మనస్సులేక యుండెను.

8. అతని దినములలో ఎదోమీయులు తిరుగబడి యూదావారి అధి కారము త్రోసివేసి తమకు ఒకరాజును చేసికొనగా

9. యెహోరాము తన చేతిక్రిందనున్న అధి కారులను వెంట బెట్టుకొని, తన రథములన్నిటితో బయలుదేరి రాత్రివేళ లేచి తన్ను చుట్టుకొనిన ఎదోమీయులను రథాధిపతులను హతముచేసెను.

10. కాగా నేటివరకును జరుగుచున్నట్టు ఎదోమీయులు యూదావారి చేతిక్రింద నుండక తిరుగ బడిరి. యెహోరాము తన పితరుల దేవుడైన యెహోవాను విసర్జించినందున ఆ కాలమందు లిబ్నాయును అతని చేతిక్రిందనుండి తిరుగబడెను.

11. మరియు అతడు యూదా పర్వతములయందు బలిపీఠములను కట్టించి యెరూషలేము కాపురస్థులు దేవుని విసర్జించునట్లు చేసెను. యూదావారిని విగ్రహపూజకు లోపరచెను.

12. అంతట ప్రవక్తయైన ఏలీయా యొక పత్రిక వ్రాసి అతనియొద్దకు పంపెనునీ పితరుడగు దావీదునకు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగానీవు నీ తండ్రియైన యెహోషాపాతు మార్గములందైనను యూదారాజైన ఆసా మార్గములందైనను నడువక

13. ఇశ్రాయేలు రాజుల మార్గమందు నడచి అహాబు సంతతివారు చేసిన వ్యభిచారముల చొప్పున యూదాను యెరూషలేము కాపురస్థులను వ్యభిచరింపజేసి, నీకంటె యోగ్యులైన నీ తండ్రి సంతతి వారగు నీ సహోదరులను నీవు చంపియున్నావు.

14. కాబట్టి గొప్ప తెగులుచేత యెహోవా నీ జనులను నీ పిల్లలను నీ భార్యలను నీ వస్తువాహనములన్నిటిని మొత్తును.

15. నీవు ఉదరమున వ్యాధి కలిగి మిక్కిలి రోగివై యుందువు; దిన క్రమేణ ఆ వ్యాధిచేత నీ పేగులు పడిపోవును.

16. మరియయెహోవా యెహోరాముమీదికి ఫిలిష్తీయులను కూషీయుల చేరువనున్న అరబీయులను రేపగా

17. వారు యూదా దేశముమీదికి వచ్చి దానిలో చొరబడి రాజ నగరునందు దొరకిన సమస్త పదార్థములను అతని కుమారులను భార్యలను పట్టుకొనిపోయిరి; అతని కుమారులలో కనిష్ఠుడైన యెహోయాహాజు తప్ప అతనికి ఒక్క కుమారుడైనను విడువబడలేదు.

18. ఇదియంతయు అయినతరువాత యెహోవా కుదరచాలని వ్యాధిచేత అతనిని ఉదరమున మొత్తినందున

19. రెండు సంవత్సరములు వ్యాధి బలమగుచు వచ్చి ఆ వ్యాధిచేత అతని పేగులు పడిపోయి బహు వేదన నొందుచు అతడు మరణమాయెను. అతని జనులు అతని పితరులకు చేసిన ఉత్తరక్రియలు అతనికి చేయలేదు.

20. అతడు ఏలనారంభించినప్పుడు ముప్పది రెండేండ్లవాడు; యెరూషలేములో ఎనిమిది సంవత్సరములు ఏలి యెవరికిని ఇష్టము లేనివాడై అతడు చనిపోయెను; రాజుల సమాధులలో గాక దావీదు పురమందు వేరుచోట జనులు అతని పాతిపెట్టిరి.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 21 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

యెహోరాము దుష్ట పాలన. (1-11) 
యెహోరామ్‌కు తన స్వంత బంధువుల పట్ల తీవ్రమైన విరక్తి కలిగి, వారి ప్రాణాలు తీయడానికి దారితీసింది. ఈ సమాంతరంగా అబెల్ పట్ల శత్రుత్వాన్ని కలిగి ఉండి, అతని జీవితాన్ని ముగించుకున్న కెయిన్ యొక్క పురాతన కథకు డ్రా చేయవచ్చు, వారి భక్తి తన స్వంత లోపాన్ని బహిర్గతం చేసింది. విధి యొక్క క్లిష్టమైన పని కొన్నిసార్లు అలాంటి వ్యక్తులు తాత్కాలిక విజయాన్ని సాధించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఏదేమైనా, దైవిక ప్రణాళిక ఈ సంఘటనలను అనుమతించడం వెనుక కేవలం ఉద్దేశాలను కలిగి ఉంటుంది, కొన్ని అంశాలు ఇప్పుడు గుర్తించదగినవి మరియు మిగిలిన అంశాలు భవిష్యత్తులో తమను తాము బహిర్గతం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.

యెహోరాము యొక్క దయనీయమైన ముగింపు. (12-20)
ఒక హెచ్చరికగా యెహోరాముకు దైవిక హెచ్చరిక పంపబడింది. ప్రవచనాత్మక అంతర్దృష్టి మార్గదర్శకత్వంలో, యెహోరామ్ చేసిన అతిక్రమణలను ఊహించి ఏలీయా ఈ సందేశాన్ని కంపోజ్ చేసి ఉండవచ్చు. అతని తప్పు ఖచ్చితంగా అతని పతనానికి దారితీస్తుందని సందేశం అతనికి స్పష్టంగా ముందే హెచ్చరించింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, పాపులు మరణానంతర జీవితంలో కష్టాలను అనుభవించే అవకాశాలను చూసి చలించకుండా ఉండటం ఆశ్చర్యకరం కాదు మరియు వారు పశ్చాత్తాపం యొక్క ఆకర్షణకు లోనవుతారు. వారి అదృష్ట క్షీణత మరియు వారి ఆరోగ్యం క్షీణించడం వంటి ఈ ప్రస్తుత జీవితంలో కష్టాల యొక్క నిశ్చయత కూడా వారి అనైతిక మార్గాల నుండి వారిని విడదీయడంలో విఫలమవుతుంది.
యెహోరాము యొక్క కష్టాలు అతని సౌకర్యాల మూలాలన్నింటినీ పూర్తిగా కోల్పోవడాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. వివాదం అతని మరియు అతని వంశం వైపు మళ్లించబడిందని ఇది స్పష్టమైన అభివ్యక్తిగా పనిచేస్తుంది. తన స్వంత స్థానాన్ని పదిలపరుచుకునే ప్రయత్నంలో, అతను తన తోబుట్టువులందరినీ తొలగించాడు; ఇప్పుడు, అతని స్వంత కుమారులలో ఒకడు మాత్రమే తప్పించబడ్డాడు. ఇజ్రాయెల్ చక్రవర్తుల వంశాల వలె కాకుండా, డేవిడ్ యొక్క వంశం పూర్తిగా నిర్మూలించబడదు, దానికి దైవిక ఆశీర్వాదం ఉంది-ప్రత్యేకంగా, మెస్సీయ.
నీతిమంతులు ఇప్పటికీ అనారోగ్యాల రూపంలో బాధలను ఎదుర్కొంటారు, అయినప్పటికీ వారికి, ఈ ప్రతికూలతలు పితృ దిద్దుబాట్లుగా పనిచేస్తాయి. దైవిక సాంత్వనల ద్వారా అందించబడిన సాంత్వన ద్వారా, వారి శరీరాలు బాధలను భరించినప్పటికీ వారి ఆత్మలు ప్రశాంతతను అనుభవించగలవు. అనారోగ్యం మరియు పేదరికంతో పెనుగులాడడం, ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అనారోగ్యాన్ని ఎదుర్కోవడం మరియు ముఖ్యంగా పాపంలో చిక్కుకున్నప్పుడు అనారోగ్యంతో బాధపడటం, దేవునిచే శపించబడటం మరియు దానిని భరించే దయ లేకుండా ఉండటం చాలా విచారకరమైన పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. దుష్టత్వం మరియు అగౌరవం యొక్క అభివ్యక్తి కనీస మతపరమైన కోరికలను కలిగి ఉన్నవారి దృష్టిలో కూడా వ్యక్తులను ధిక్కరిస్తుంది.Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary | Telugu Reference Bible |